Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2016."

Transcript

1 0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου HB Attachments: 1. Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο 2. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3. Πληρεξούσιο Έγγραφο Non Regulated Publication Date: 28/04/2016

2

3 ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η 42 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η Τράπεζα ) (η Ετήσια Γενική Συνέλευση ) θα λάβει χώρα στο εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200 στο Στρόβολο - Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 στις 5:30 µ.µ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των συµβούλων για το έτος που έληξε την 31 η εκεµβρίου, Μελέτη και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η εκεµβρίου, Να διεξάγει τις εργασίες που καθορίζονται στους Κανονισµούς 108 µέχρι 112 (συµπεριλαµβανοµένων) και 114 του καταστατικού της Τράπεζας (το Καταστατικό ) που αφορούν την εναλλαγή και εκλογή διοικητικών συµβούλων της Τράπεζας. 4. Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αµοιβών και καθορισµός της αµοιβής των µελών του διοικητικού συµβουλίου. 5. Επαναδιορισµός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του διοικητικού συµβουλίου να καθορίσει την αµοιβή τους. ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. Τροποποίηση του Καταστατικού Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιµο να υιοθετήσει τα ακόλουθα ψηφίσµατα για τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας ως ειδικά ψηφίσµατα: (i) Όπως ο Κανονισµός 1 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται µε την προσθήκη του ακόλουθου ορισµού µετά τον ορισµό «Ρυθµιζόµενη Αγορά»: «τραπεζική εργάσιµη µέρα» σηµαίνει οποιαδήποτε µέρα εκτός από Σάββατο ή Κυριακή, κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές στην Κύπρο για συνήθεις τραπεζικές εργασίες». (ii) Όπως ο Κανονισµός 57 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται µε την αντικατάσταση των λέξεων «τρία µέλη» µε τις λέξεις «δέκα µέλη» στη δεύτερη πρόταση του Κανονισµού 57.

4 2 (iii) Όπως ο Κανονισµός 87 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται µε την αντικατάσταση των λέξεων «τουλάχιστο τρεις» µε τις λέξεις «τουλάχιστο πέντε τραπεζικές εργάσιµες µέρες». (iv) Όπως ο Κανονισµός 112 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται µε την αντικατάσταση των λέξεων «τουλάχιστο τρεις» µε τις λέξεις «τουλάχιστο πέντε τραπεζικές εργάσιµες µέρες». (v) Όπως ο Κανονισµός 126 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται µε την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (γ) αµέσως µετά την υφιστάµενη υποπαράγραφο 126(β): «(γ) Οι πρόνοιες των παραγράφων 126(α) και (β) πιο πάνω θα εφαρµόζονται κατ αναλογία σε επιτροπές των συµβούλων». (vi) Όπως ο Κανονισµός 127 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται µε τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης του Κανονισµού 127 η οποία αρχίζει από τις λέξεις «Σύµβουλος που διορίστηκε µε τον τρόπο αυτό,» και τελειώνει µε τις λέξεις «αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύµβουλος.». 7. Εξουσιοδότηση για Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιµο, να υιοθετήσει το ακόλουθο σύνηθες ψήφισµα: «Όπως, επιπροσθέτως των υφιστάµενων δικαιωµάτων της να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Τράπεζα εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικά µέσα για διαβίβαση πληροφοριών στους µετόχους, κατόχους χρεογράφων και άλλους, τηρουµένων των προνοιών και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου Αρ. 190(Ι)/2007 (όπως τροποποιήθηκε).» 8. Μακροπρόθεσµο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιµο, να υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισµα το οποίο θα προταθεί ως ειδικό ψήφισµα και θα προταθεί να ψηφιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε): «(A) Όπως το διοικητικό συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του διοικητικού συµβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας για τη δηµιουργία ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου παροχής κινήτρων εργοδοτουµένων, και για το σκοπό αυτό να παραχωρήσει και/ή να εκδώσει σε τέτοιους εργοδοτούµενους της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου, εκτός από τον Ανώτατο Εκτελεστικό ιευθυντή της Τράπεζας), ως το διοικητικό συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή

5 3 του διοικητικού συµβουλίου) της Τράπεζας ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια καθορίσει, µέχρι του συνολικού αριθµού των συνήθων µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,50 η κάθε µία (οι Νέες Μετοχές ). Το µακροπρόθεσµο σχέδιο παροχής κινήτρων θα είναι σχέδιο παραχώρησης µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share plan) και οι παραχωρήσεις µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα χορηγούνται σε εργοδοτούµενους για την περίοδο µεταξύ Μαρτίου 2017 και Μαρτίου 2022, νοουµένου ότι: (i) Κάθε παραχώρηση µετοχής µε βάση την απόδοση (performancebased share award) θα παρέχει το δικαίωµα στον εργοδοτούµενο, όταν αυτή καταστεί απόλυτη και κατοχυρωθεί (on vesting) σε µια Νέα Μετοχή (ii) δεν δύνανται να παραχωρούνται πέραν των µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) σε οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος (η Μέγιστη Ετήσια Κατανοµή ) (iii) (iv) (v) (vi) οποιεσδήποτε παραχωρήσεις µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) οι οποίες δεν παραχωρούνται ως µέρος της Μέγιστης Ετήσιας Κατανοµής οι οποίες δύνανται να παραχωρηθούν καθ οιονδήποτε ηµερολογιακό έτος δεν θα προστίθενται στη Μέγιστη Ετήσια Κατανοµή µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) που δύναται να παραχωρηθούν σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο έτος η παραχώρηση (award) και η απόλυτη κατοχύρωση (vesting) των εν λόγω µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα βασίζεται σε τέτοια κριτήρια απόδοσης ως το διοικητικό συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του διοικητικού συµβουλίου) της Τράπεζας ήθελε, από καιρού εις καιρό, καθορίσει, και µετοχές µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα παραχωρούνται και/ή εκδίδονται µε τρόπο ο οποίος θα συνάδει µε τις πρόνοιες της περί Ρυθµίσεων ιακυβέρνησης και ιαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό η τιµή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή, η οποία θα πληρώνεται από την Τράπεζα, θα ισούται µε το υψηλότερο (α) της ονοµαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή και (β) του µέσου όρου της τιµής κλεισίµατος µίας συνήθους µετοχής της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,50 η κάθε µία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά τις πέντε αµέσως προηγούµενες ηµέρες της ηµεροµηνίας έκδοσης της εν λόγω Νέας Μετοχής κατά τις οποίες υπάρχει διαπραγµάτευση σε σχέση µε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου η εξουσιοδότηση αυτή θα παραµείνει έγκυρη για περίοδο πέντε ετών από και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας του παρόντος ψηφίσµατος εκτός αν επεκταθεί από τη γενική συνέλευση της Τράπεζας και

6 4 (vii) σε περίπτωση που η Τράπεζα ήθελε καθ οιονδήποτε χρόνο και από καιρού εις καιρό υποδιαιρέσει τις συνήθεις µετοχές της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,50 η κάθε µία (οι Συνήθεις Μετοχές ) σε µεγαλύτερο αριθµό µετοχών ή ενοποιήσει τις εκδοµένες Συνήθεις Μετοχές σε µικρότερο αριθµό µετοχών, τότε, και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η ονοµαστική αξία και ο αριθµός των Νέων Μετοχών θα προσαρµόζεται αναλόγως, µε τέτοιο τρόπο ως το διοικητικό συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του διοικητικού συµβουλίου) ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει. (B) Όπως οι µέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται αµετάκλητα και άνευ όρων από οποιοδήποτε δικαίωµα προτίµησης και οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα που δυνατό να έχουν ως απόρροια του νόµου και/ή βάση του καταστατικού της Τράπεζας και/ή άλλως πως, σε σχέση µε την εξουσιοδότηση που παρέχεται στο διοικητικό συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του διοικητικού συµβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση µετοχών της Τράπεζας ως προβλέπεται στο ψήφισµα 8(A) πιο πάνω ή την έκδοση των µετοχών της Τράπεζας σύµφωνα µε την εν λόγω εξουσιοδότηση. 9. Συνιστώσες των Αποδοχών Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιµο, να υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισµα σύµφωνα µε την παράγραφο 51(ζ)(ii) της περί Ρυθµίσεων ιακυβέρνησης και ιαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: «Όπως για σκοπούς της παραγράφου 51(ζ)(ii) της περί Ρυθµίσεων ιακυβέρνησης και ιαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το µέγιστο όριο της αναλογίας µεταξύ της σταθερής και µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών που παρέχονται σε εργοδοτούµενους µπορεί να φτάσει αλλά, σε καµία περίπτωση, δεν θα ξεπεράσει το 100% της εφαρµοστέας σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών των εν λόγω εργοδοτουµένων.» Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου, ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙ ΗΣ Γραµµατέας Λευκωσία, 28 Απριλίου 2016

7 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θέµα 1 5 Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης των Συµβούλων για το έτος που έληξε την 31 η εκεµβρίου, Η Έκθεση των Συµβούλων για το έτος που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2015 είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονοµικά Αποτελέσµατα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασµοί). Θέµα 2 Μελέτη και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η εκεµβρίου, Οι οικονοµικές καταστάσεις και η έκθεση ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2015 είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονοµικά Αποτελέσµατα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασµοί). Θέµα 3 Εκλογή µελών του διοικητικού συµβουλίου. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας, οι πιο κάτω σύµβουλοι αποχωρούν, είναι όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή: (α) (β) (γ) (δ) κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου κ. Ιωάννης Α. Μάτσης ρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου κ. Andrew Charles Wynn Τα βιογραφικά σηµειώµατα των συµβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ο Όµιλος / ιοικητικό Συµβούλιο & ιεύθυνση ή Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες για τους Μετόχους / ΕΓΣ 25 Μαΐου 2016). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, κανένα πρόσωπο άλλο από σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συµβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν προταθεί από τους συµβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραµµένη από µέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση µε την οποία δίνεται η εν λόγω ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή µαζί µε γραπτή ειδοποίηση

8 6 υπογραµµένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυµία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρεις και όχι περισσότερες από είκοσι µία µέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση. Ο κ. Stephen John Albutt προτείνεται από τους συµβούλους της Τράπεζας για εκλογή στο αξίωµα του συµβούλου της Τράπεζας. Η εκλογή του κ. Stephen John Albutt τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο διορισµός του θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της έγκρισης αυτής. Το βιογραφικό σηµείωµα του κ. Stephen John Albutt έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες για τους Μετόχους / ΕΓΣ 25 Μαΐου 2016). Τα ονόµατα οποιωνδήποτε άλλων προτεινοµένων υποψηφίων για εκλογή στο διοικητικό συµβούλιο θα ανακοινωθούν στις 23 Μαΐου Τα βιογραφικά σηµειώµατα οποιωνδήποτε υποψηφίων τα οποία θα ληφθούν από την Τράπεζα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( ). Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών ιοικητικού Οργάνου και ιευθυντών των Αδειοδοτηµένων Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οδηγία του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εκλογή οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε νέου/ων Συµβούλου/ων τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο διορισµός του/τους θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της έγκρισης αυτής. Θέµα 4 Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αµοιβών για το έτος 2015 και καθορισµός των αµοιβών των µελών του διοικητικού συµβουλίου για το έτος 2016 στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο έτος. Η Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών περιλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 2015 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονοµικά Αποτελέσµατα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασµοί). Προτείνεται όπως οι αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου για το έτος 2016 παραµείνουν οι ίδιες όπως είχαν καθοριστεί το 2015 από την έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου Λεπτοµέρειες των αµοιβών των µελών του διοικητικού συµβουλίου για το έτος 2015 παρατίθενται στην Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών.

9 7 Θέµα 5 5(α) Επαναδιορισµός της KPMG Limited ως Ελεγκτών της Τράπεζας για το Σύµφωνα µε το άρθρο 153(2) του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, και ενόψει του ότι (i) δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα ειδοποίηση για το διορισµό άλλου ελεγκτή ή που να ζητά την παύση των υφιστάµενων ελεγκτών της Τράπεζας; και (ii) η KPMG Limited συνεχίζει να κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµεί να επαναδιοριστεί ως Ελεγκτές της Τράπεζας, η KPMG Limited διορίζεται αυτόµατα ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το (β) Καθορισµός της αµοιβής των Ελεγκτών. Θέµα 6 Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισµα για έγκριση: Όπως το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αµοιβή των Ελεγκτών. Προτείνεται η τροποποίηση των Κανονισµών 1, 57, 87, 112, 126 και 127 του Καταστατικού της Τράπεζας. (i) (ii) O Κανονισµός 1 τροποποιείται µε την προσθήκη του νέου ορισµού της «τραπεζικής εργάσιµης µέρας». O Κανονισµός 57 τροποποιείται έτσι ώστε η ελάχιστη απαίτηση για απαρτία στις γενικές συνελεύσεις της Τράπεζας να αυξηθεί από τρία µέλη σε δέκα µέλη. (iii) Ο Κανονισµός 87 τροποποιείται ώστε η ελάχιστη περίοδος σχετικά µε ειδοποίηση από µέλος της Τράπεζας για την πρόθεσή του να προτείνει σε γενική συνέλευση πρόσωπο ως σύµβουλο της Τράπεζας, αυξάνεται από τρεις µέρες σε πέντε τραπεζικές εργάσιµες µέρες. (iv) Σύµφωνα µε τις υφιστάµενες πρόνοιες του Κανονισµού 112 κανένα πρόσωπο άλλο από σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συµβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν προταθεί από τους συµβούλους ή εκτός εάν παραληφθεί από την Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση µέλους να προτείνει τέτοιο πρόσωπο ως υποψήφιο για εκλογή στο διοικητικό συµβούλιο µαζί µε γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυµία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρεις µέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης. Ενόψει της προτεινόµενης τροποποίησης του Κανονισµού 87, ο Κανονισµός 112 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε η ελάχιστη περίοδος για τις πιο πάνω ειδοποιήσεις να αυξηθεί από τρεις µέρες σε πέντε τραπεζικές εργάσιµες µέρες.

10 8 (v) (vi) Με το νέο Κανονισµό 126(γ) οι πρόνοιες του Κανονισµού 126(α) (λήψη γραπτών οµόφωνων ψηφισµάτων) και του Κανονισµού 126(β) (συνεδρίες µε ταυτόχρονη σύνδεση µέσω τηλεφώνου ή άλλων µέσων επικοινωνίας) θα εφαρµόζονται και σε σχέση µε συνεδρίες των επιτροπών του διοικητικού συµβουλίου. Βάσει του υφιστάµενου Κανονισµού 127, οι σύµβουλοι οι οποίοι διορίζονται ως εκτελεστικοί σύµβουλοι δεν υπόκεινται σε αποχώρηση εκ περιτροπής. Με την προτεινόµενη τροποποίηση αυτός ο περιορισµός διαγράφεται και όλοι οι διοικητικοί σύµβουλοι θα υπόκεινται σε αποχώρηση εκ περιτροπής. Θέµα 7 Το προτεινόµενο ψήφισµα αφορά την εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα για χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων για διαβίβαση πληροφοριών στους µετόχους, κατόχους χρεογράφων και άλλους, σύµφωνα µε και τηρουµένων των προνοιών του περί Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου Αρ. 190(Ι)/2007 (όπως τροποποιήθηκε) επιπρόσθετα µε τα υφιστάµενα δικαιώµατά της να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θέµα 8 Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει όπως ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο παροχής κινήτρων (το Σχέδιο ) καθιερωθεί για κάποια σηµαντικά στελέχη (key employees) της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας, εκτός από τον Ανώτερο Εκτελεστικό ιευθυντή της Τράπεζας). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε αποταθείτε στην Έκθεση του ιοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ η οποία συνοδεύει την ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Θέµα 9 Η Τράπεζα αναζητά την έγκριση των µετόχων σύµφωνα µε την παράγραφο 51(ζ)(ii) της περί Ρυθµίσεων ιακυβέρνησης και ιαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά µε την αύξηση της µέγιστης αναλογίας µεταξύ της σταθερής και µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών των εργοδοτουµένων της Τράπεζας, στο εκατό τοις εκατό (100%) της σταθερής συνιστώσας τέτοιας αµοιβής. Για περισσότερες λεπτοµέρειες παρακαλούµε αποταθείτε στην Έκθεση του ιοικητικού συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ η οποία συνοδεύει την ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

11 9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εµφανίζεται ως µέτοχος στο µητρώο µελών της Τράπεζας κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει, να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως Ηµεροµηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισµού του δικαιώµατος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιµο των εργασιών στις 24 Μαΐου, Συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από τις 20 Μαΐου 2016 και µετά δεν θα λαµβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώµατος ψήφου. (2) Μέλος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ µέρους του. Ο αντιπρόσωπος µπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νοµικό πρόσωπο. Νοµικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί µε ψήφισµα των συµβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στη σχετική Γενική Συνέλευση. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Τράπεζας. Εάν ένας µέτοχος κατέχει µετοχές της Τράπεζας οι οποίες κατέχονται σε περισσότερους από έναν Κωδικούς Μερίδων Επενδυτή, τότε ο µέτοχος εκείνος µπορεί, αναφορικά µε την Ετήσια Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον Κωδικό Μερίδων Επενδυτή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από ένα µετόχους µπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Μέτοχοι που διορίζουν αντιπρόσωπο να ψηφίσει εκ µέρους τους, αλλά που επιθυµούν να καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο αυτός θα ψηφίσει, πρέπει να το υποδείξουν στο Έγγραφο ιορισµού Αντιπροσώπου. (3) Το Έγγραφο ιορισµού Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ-ΕΚ) είναι επίσης διαθέσιµο σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στη ιεύθυνση Γωνία Λεωφ. Λεµεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. Το Έγγραφο ιορισµού Αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας (Γωνία Λεωφ. Λεµεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος), ή να σταλεί µε φαξ στο ή µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο έναρξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Οι µέτοχοι µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το σχετικό έγγραφο διορισµού αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στο τηλέφωνο /

12 10 (4) Παρακαλούνται οι µέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να προσκοµίσουν την ταυτότητα τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. (5) Κάθε νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος της Τράπεζας µπορεί µε απόφαση των συµβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί µε τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασµό του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα µπορούσε να ασκεί το ίδιο το νοµικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτοµο µέλος της Τράπεζας. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (6) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 63 του Καταστατικού της Τράπεζας ψήφισµα που τίθεται για έγκριση στη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα αποφασίζεται µε ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσµα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία µε ψηφοδέλτιο: (α) από τον/την πρόεδρο ή (β) από τουλάχιστο πέντε µέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου ή (γ) από οποιοδήποτε µέλος ή µέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφων όλων των µελών που έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή (δ) από µέλος ή µέλη που κατέχουν µετοχές στην Τράπεζα που τους παρέχουν δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση, που είναι µετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο µε ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις µετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωµα. Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία µε ψηφοδέλτιο µε τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισµα έχει εγκριθεί µε ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί οµόφωνα ή µε µια συγκεκριµένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Τράπεζας σε σχέση µε τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαµφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθµού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσµατος. Η απαίτηση για ψήφο µε ψηφοδέλτιο µπορεί να αποσυρθεί. (7) Σε περίπτωση ψηφοφορίας µε ανάταση των χεριών, κάθε µέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου θα έχει µια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας µε ψηφοδέλτιο, κάθε µέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου θα έχει µια ψήφο για κάθε µετοχή που κατέχει.

13 11 (8) Στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία µε ψηφοδέλτιο (εκτός όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό 65 του Καταστατικού της Τράπεζας) θα διεξάγεται µε τον τρόπο που θα καθορίζει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή. (9) Ο Κανονισµός 65 του Καταστατικού της Τράπεζας προνοεί ότι σε περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία µε ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέµα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται αµέσως. (10) Σύνηθες ψήφισµα είναι ψήφισµα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση µε απλή πλειοψηφία (50% + 1) των µετόχων (µε δικαίωµα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου. (11) Ειδικό ψήφισµα που εγκρίθηκε από την Εταιρεία θα είναι ψήφισµα το οποίο εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση µε πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των µετόχων που ψήφισαν είτε αυτοπρόσωπος ή µε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση των είκοσι µία τουλάχιστον ηµερών που προνοείται σύµφωνα µε το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόµου ΚΕΦ. 113 και που καθορίζει το σκοπό να προταθεί το ψήφισµα ως ειδικό ψήφισµα. (12) Ψήφισµα σύµφωνα µε το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 θα είναι ψήφισµα το οποίο εγκρίθηκε σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) µε πλειοψηφία αποτελούµενη από τα δύο τρίτα των µετόχων οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση ή (β) µε απλή πλειοψηφία όπου τουλάχιστο το µισό του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση. (13) Για τους σκοπούς της παραγράφου 51(ζ)(ii) της περί Ρυθµίσεων ιακυβέρνησης και ιαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ψήφισµα πρέπει να εγκριθεί (α) µε πλειοψηφία τουλάχιστο εξήντα έξι τοις εκατό (66%), νοουµένου ότι εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των µετοχών ή ισοδύναµων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας κατά την γενική συνέλευση που αποφασίζει να εγκρίνει τέτοιο ψήφισµα ή (β) µε πλειοψηφία εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), εάν λιγότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) των µετοχών ή ισοδύναµων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει για έγκριση τέτοιου ψηφίσµατος. (14) Σε περίπτωση που µέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο συγκεκριµένο ψήφισµα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταµέτρησης ψήφων για το συγκεκριµένο ψήφισµα. (15) Σχετικά µε ψηφίσµατα για εκλογή µελών του διοικητικού συµβουλίου, στην περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων οι οποίοι θα λάβουν περισσότερες θετικές παρά αρνητικές ψήφους είναι τέτοιος ώστε να υπερβαίνει το µέγιστο αριθµό διοικητικών συµβούλων που προνοείται από το Καταστατικό της Τράπεζας, τότε υπό την αίρεση συµµόρφωσης µε τις

14 12 σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, των σχετικών Οδηγιών που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου), τέτοιοι υποψήφιοι θα κατατάσσονται µε βάση τον αριθµό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (16) Σύµφωνα µε το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, οι µέτοχοι της Τράπεζας έχουν το δικαίωµα: (i) (ii) να προσθέσουν θέµα στην ηµερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουµένου ότι κάθε τέτοιο θέµα συνοδεύεται από αναφερόµενους λόγους που δικαιολογούν την συµπερίληψή του ή προτεινόµενο ψήφισµα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και να τοποθετήσουν προτεινόµενο ψήφισµα για θέµα στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, µε την προϋπόθεση ότι: (α) το εν λόγω µέλος κατέχει ή τα εν λόγω µέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου όλων των µελών τα οποία έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συµπερίληψη του θέµατος σχετίζεται και (β) αίτηση από µέλος να προσθέσει θέµα στην ηµερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόµενο ψήφισµα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από το Γραµµατέα της Τράπεζας σε έντυπη µορφή ή σε ηλεκτρονική µορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις, τουλάχιστον 42 ηµέρες πριν τη συνέλευση µε την οποία σχετίζεται. ιεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε έντυπη Μορφή: Γραµµατέας Hellenic Bank Public Company Limited Γωνιά Λεωφόρου Λεµεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή µε τηλεοµοιότυπο (φαξ) στο Ηλεκτρονική ιεύθυνση: (17) Σύµφωνα µε το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, οι µέτοχοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά µε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας, τηρουµένων των οποιωνδήποτε µέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των µετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρµοστα στην προετοιµασία για τη Συνέλευση ή στην εχεµύθεια, ή σε επιχειρηµατικά συµφέροντα της Τράπεζας (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε ειδικά διαµορφωµένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της

15 13 Συνέλευσης είναι ανεπιθύµητο για τη διατήρηση της τάξης στη Συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. (18) Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, µέτοχοι µπορούν να υποβάλουν ερωτήµατα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, µαζί µε σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως µέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις µέρες προηγουµένως (δηλ. µέχρι τις 20 Μαΐου, 2016) στο γραφείο του Γραµµατέα της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεµεσού και Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή µε φαξ στο ή µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στο (19) Τα έγγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας καθώς και αντίγραφα των προτεινόµενων ψηφισµάτων θα είναι διαθέσιµα: (α) σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και (β) σε έντυπη µορφή, δωρεάν, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος - Λευκωσία, (Τηλέφωνα: / , Φαξ: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: καθώς επίσης και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. (20) Οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από το άρθρο 127Α.(4) του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.hellenicbank.com).

16 14 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ (η «Τράπεζα») Μακροπρόθεσµο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 28 Απριλίου, 2016 Το διοικητικό συµβούλιο εισηγείται ότι είναι προς το συµφέρον της Τράπεζας και των µετόχων της όπως δηµιουργηθεί ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο παροχής κινήτρων (το Σχέδιο ) για κάποια σηµαντικά στελέχη (key employees) της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων των εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας, εκτός από τον Ανώτατο Εκτελεστικό ιευθυντή της Τράπεζας). Το Σχέδιο θα είναι σχέδιο παραχώρησης µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share plan) και θα αποτελεί µέρος των µεταβλητών απολαβών των εν λόγω εργοδοτουµένων. Κάθε παραχώρηση µετοχής µε βάση την απόδοση (performance-based share award) δίνει το δικαίωµα στον εργοδοτούµενο, όταν αυτή καταστεί απόλυτη (on vesting), σε µια συνήθη µετοχή της Τράπεζας, χωρίς οποιοδήποτε κόστος στον εργοδοτούµενο. Σύµφωνα µε το πενταετές Σχέδιο µπορεί να παραχωρηθεί µέγιστος αριθµός συνήθων µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,50 η κάθε µία (οι Νέες Μετοχές ). Ο στόχος του Σχεδίου είναι να συµβάλει στη δηµιουργία κουλτούρας έτσι ώστε να ευθυγραµµίζονται τα συµφέροντα των σηµαντικών στελεχών (key employees) µε αυτά των µετόχων της Τράπεζας µέσω της σύνδεσης της παραχώρησης µετοχών µε βάση την απόδοση, µε τη µακροπρόθεσµη βιώσιµη απόδοση της Τράπεζας. Η µακροπρόθεσµη φύση του Σχεδίου µαζί µε τις προϋποθέσεις που αφορούν την απόδοση θα έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την Τράπεζα να αποφύγει βραχυπρόθεσµες προσεγγίσεις και ευκαιριακές συµπεριφορές. Το Σχέδιο, περιλαµβανοµένης και της παραχώρησης (award) και κατοχύρωσης (vesting) τέτοιων µετοχών µε βάση την απόδοση, υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αµοιβών του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία αποτελείται από Μη-Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους. Η Επιτροπή Αµοιβών θα είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή του Σχεδίου. Επιπρόσθετα, µέχρι το 100% των παραχωρήσεων (awards) στο πλαίσιο του Σχεδίου θα υπόκεινται σε ρυθµίσεις malus και σε ρυθµίσεις περί επιστροφής αµοιβών (clawback). Το Σχέδιο επί του παρόντος αναµένεται να επηρεάσει µέχρι 100 εργοδοτούµενους σε όλο τα φάσµα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Το ύψος

17 15 των παραχωρήσεων µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) που θα παραχωρούνται στον εργοδοτούµενο θα βασίζεται τόσο στην ατοµική αξιολόγηση της απόδοσης του εργοδοτούµενου όσο και στη συνολική απόδοση της Τράπεζας. Η απόλυτη κατοχύρωση (vesting) των µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα εξαρτάται από την απόδοση τόσο της Τράπεζας όσο και του εµπλεκόµενου εργοδοτούµενου έναντι συγκεκριµένων προϋποθέσεων απόδοσης, κατά την περίοδο που θα καθίσταται απόλυτη η παραχώρηση µετοχών (vesting period) µε βάση την απόδοση (performancebased share awards). Αυτό αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Τράπεζας ευθυγραµµίζονται µε τα συµφέροντα των στελεχών της. Η κατοχύρωση (vesting) επεκτείνεται σε τέτοια περίοδο ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο βασικός επιχειρηµατικός κύκλος της Τράπεζας ως επίσης και οι επιχειρηµατικοί της κίνδυνοι. Οι προϋποθέσεις απόδοσης οι οποίες θα µετρούν την απόδοση της Τράπεζας, µεταξύ άλλων, θα: αξιολογούν την πραγµατική απόδοση έναντι της στοχευόµενης απόδοσης εντός ενός πολυετούς πλαισίου αποτελούνται από οικονοµικά και µη-οικονοµικά κριτήρια και αξιολογούνται όσον αφορά την επίτευξη των εν λόγω στόχων µε βάση scorecard κατά το χρόνο της κατοχύρωσης (at the time of vesting). Το Σχέδιο και η έκδοση των Νέων Μετοχών σε εργοδοτούµενους σύµφωνα µε το Σχέδιο θα είναι ευθυγραµµισµένα µε τις πρόνοιες της πολιτικής αµοιβών της Τράπεζας όπως τροποποιείται από καιρό σε καιρό (η Πολιτική Αµοιβών ), τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφορικά µε τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που είναι σε ισχύ (οι Κατευθυντήριες Γραµµές ΕΑΤ ) και την περί Ρυθµίσεων ιακυβέρνησης και ιαχείρισης Οδηγία του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως δύναται να τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό (η Οδηγία ιακυβέρνησης ). Προτείνεται όπως η Τράπεζα εξουσιοδοτηθεί να παραχωρεί σε εργοδοτούµενους της Τράπεζας συνολικά µέχρι µετοχές µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) νοουµένου ότι όχι περισσότερες από µετοχές (η Μέγιστη Ετήσια Κατανοµή ) µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα παραχωρούνται σε οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος, ως το διοικητικό συµβούλιο ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια καθορίσει. Οποιεσδήποτε παραχωρήσεις µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards), οι οποίες δεν παραχωρούνται ως µέρος της Μέγιστης Ετήσιας Κατανοµής η οποία δύναται να παραχωρηθεί καθ οιονδήποτε ηµερολογιακό έτος, δεν θα προστίθενται στη Μέγιστη Ετήσια Κατανοµή µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) που δύναται να παραχωρηθούν σε οποιοδήποτε µετέπειτα έτος.

18 16 Οι προϋποθέσεις απόλυτης κατοχύρωσης (vesting conditions) και οι περίοδοι διατήρησης (retention periods), οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε την Πολιτική Αµοιβών, τις Κατευθυντήριες Γραµµές ΕΑΤ και την Οδηγία ιακυβέρνησης, όπως αυτές αναθεωρούνται από καιρό σε καιρό, θα εφαρµόζονται σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις (awards). Πιο συγκεκριµένα: παραχωρήσεις µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) δεν θα καθίστανται απόλυτες (vest) νωρίτερα από 3 χρόνια από κάθε ηµεροµηνία κατά την οποία παραχωρούνται η περίοδος απόλυτης κατοχύρωσης (vesting period) θα επεκτείνεται στα 5 χρόνια, µε σηµαντικό ποσοστό των παραχωρήσεων µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) να αναβάλλονται (deferred) για το τέλος της περιόδου απόλυτης κατοχύρωσης (vesting period) και περίοδος κατακράτησης (retention period) τουλάχιστον 1 έτους θα εφαρµόζεται στις Νέες Μετοχές οι οποίες θα αποκτηθούν σε σχέση µε τις παραχωρήσεις µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards). Η λειτουργία του Σχεδίου δεν θα επηρεάσει την εποπτική κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. H έκδοση των Νέων Μετοχών θα αποτελεί δαπάνη αποδοχών (compensation expense). Η τιµή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή, η οποία θα πληρώνεται από την Τράπεζα, θα ισούται µε το µεγαλύτερο (α) της ονοµαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή, και (β) του µέσου όρου της τιµής κλεισίµατος µίας συνήθους µετοχής της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,50 στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά τις πέντε αµέσως προηγούµενες ηµέρες της ηµεροµηνίας έκδοσης της εν λόγω Νέας Μετοχής, κατά τις οποίες υπάρχει διαπραγµάτευση σε σχέση µε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του Σχεδίου και να µπορούν να εκδοθούν Νέες Μετοχές στους εργοδοτούµενους της Τράπεζας σύµφωνα µε το Σχέδιο, είναι αναγκαίο όπως οι µέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν των δικαιωµάτων προτίµησης τους αναφορικά µε την έκδοση των Νέων Μετοχών. Για αυτό το λόγο προτείνεται το Ψήφισµα 8 στην ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας. Συνιστώσες των αποδοχών Το Ψήφισµα 9 της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Τράπεζας επιδιώκει την έγκριση των µετόχων σύµφωνα µε την παράγραφο 51(ζ)(ii) της Οδηγίας ιακυβέρνησης αναφορικά µε την αύξηση της µέγιστης αναλογίας µεταξύ της σταθερής και µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών των εργοδοτουµένων της Τράπεζας στο εκατό τοις εκατό (100%) της σταθερής συνιστώσας τέτοιων

19 17 αποδοχών. Η αύξηση της µέγιστης αναλογίας µεταξύ της σταθερής και µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών ενός εργοδοτούµενου, στο 100% της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών ενός εργοδοτούµενου, θα προσφέρει ευελιξία στο διοικητικό συµβούλιο να επιβραβεύει την εξαίρετη επίδοση σε εξαιρετικές περιστάσεις καθώς και να προσελκύει και να διατηρεί ταλαντούχα στελέχη. Η αύξηση στο όριο των µεταβλητών απολαβών θα επηρεάσει µέχρι 100 εργοδοτούµενους της Τράπεζας σε όλο τα φάσµα δραστηριοτήτων της. Η προτεινόµενη αύξηση στη µέγιστη αναλογία µεταξύ της σταθερής και της µεταβλητής συνιστώσας αποδοχών των εργοδοτουµένων της Τράπεζας δεν θα επηρεάσει την εποπτική κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. Η Οδηγία ιακυβέρνησης προβλέπει ότι η αύξηση της µεταβλητής συνιστώσας των απολαβών στο εκατό τοις εκατό (100%) της σταθερής συνιστώσας των απολαβών πρέπει να εγκριθεί από τους µέτοχους της Τράπεζας (α) µε πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατό (66%), νοουµένου ότι εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των µετοχών ή ισοδύναµων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας ή (β) µε πλειοψηφία τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), εάν λιγότερο από πενήντα τοις εκατό (50%) των µετοχών ή ισοδύναµων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση που αποφασίζει να εγκρίνει τέτοιο ψήφισµα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ενηµερωθεί δεόντως από την Τράπεζα για την πρόθεσή της να προτείνει στους µετόχους της στην ετήσια γενική συνέλευση της στις 25 Μαΐου 2016 ψήφισµα για την αύξηση της µέγιστης συνιστώσας των µεταβλητών αποδοχών στο εκατό τοις εκατό (100%) της σταθερής συνιστώσας των αποδοχών. Καθώς η προτεινόµενη αύξηση στη µέγιστη αναλογία µεταξύ της σταθερής και της µεταβλητής συνιστώσας αποδοχών δύναται να αφορά όλους τους εργοδοτούµενους της Τράπεζας, οποιοιδήποτε εργοδοτούµενοι οι οποίοι κατέχουν µετοχές στην Τράπεζα δεν θα δικαιούνται να εξασκήσουν, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε δικαιώµατα ψήφου τα οποία µπορεί να έχουν ως µέτοχοι ή µέλη της Τράπεζας, αναφορικά µε το Ψήφισµα 9. Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου

20 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ , 1394 Λευκωσία Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ / , Φαξ: ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Εγώ / Εμείς με αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ Μέλος / Μέλη της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED («η Τράπεζα»), διορίζω / διορίζουμε τον / την Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής από τ ή αν αυτός / η κωλύεται τον / την Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής από τ ως Αντιπρόσωπό μου / μας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα / μας για λογαριασμό μου / μας, αναφορικά με όλες */ από ** τις μετοχές μου/μας, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25 η Μαΐου, 2016 και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη βούλησή του/της* εκτός εάν ο τρόπος ψηφοφορίας καθορίζεται πιο κάτω: ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των συμβούλων για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

21 3. (α) Όπως η κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 2 (β) Όπως ο κ. Ιωάννης Α. Μάτσης επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. (γ) Όπως ο Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. (δ) Όπως ο κ. Andrew Charles Wynn επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. (ε) Όπως ο κ. Stephen John Albutt διοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. Η εκλογή του κ. Stephen John Albutt τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο διορισμός του θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της έγκρισης αυτής. 4. Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2015 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2016 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 5. Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών. 6. Τροποποίηση του Καταστατικού: Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο να υιοθετήσει τα ακόλουθα ψηφίσματα για τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας ως ειδικά ψηφίσματα: (i) Όπως ο Κανονισμός 1 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου ορισμού μετά τον ορισμό «Ρυθμιζόμενη Αγορά»: «τραπεζική εργάσιμη μέρα» σημαίνει οποιαδήποτε μέρα εκτός από Σάββατο ή Κυριακή, κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές στην Κύπρο για συνήθεις τραπεζικές εργασίες». * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

22 3 (ii) Όπως ο Κανονισμός 57 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τρία μέλη» με τις λέξεις «δέκα μέλη» στη δεύτερη πρόταση του Κανονισμού 57. (iii) Όπως ο Κανονισμός 87 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τουλάχιστο τρεις» με τις λέξεις «τουλάχιστο πέντε τραπεζικές εργάσιμες μέρες». (iv) Όπως ο Κανονισμός 112 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «τουλάχιστο τρεις» με τις λέξεις «τουλάχιστο πέντε τραπεζικές εργάσιμες μέρες». (v) Όπως ο Κανονισμός 126 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (γ) αμέσως μετά την υφιστάμενη υποπαράγραφο 126(β): «(γ) Οι πρόνοιες των παραγράφων 126(α) και (β) πιο πάνω θα εφαρμόζονται κατ αναλογία σε επιτροπές των συμβούλων». (vi) Όπως ο Κανονισμός 127 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης του Κανονισμού 127 η οποία αρχίζει από τις λέξεις «Σύμβουλος που διορίστηκε με τον τρόπο αυτό,» και τελειώνει με τις λέξεις «αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.». 7. Εξουσιοδότηση για Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει το ακόλουθο σύνηθες ψήφισμα: «Όπως, επιπροσθέτως των υφιστάμενων δικαιωμάτων της να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η Τράπεζα εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για διαβίβαση πληροφοριών στους μετόχους, κατόχους χρεογράφων και άλλους, τηρουμένων των προνοιών και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου Αρ. 190(Ι)/2007 (όπως τροποποιήθηκε).» * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

23 4 8. Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισμα το οποίο θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα και θα προταθεί να ψηφιστεί σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε): «(A) Όπως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου παροχής κινήτρων εργοδοτουμένων, και για το σκοπό αυτό να παραχωρήσει και/ή να εκδώσει σε τέτοιους εργοδοτούμενους της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας), ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια καθορίσει, μέχρι του συνολικού αριθμού των συνήθων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία (οι Νέες Μετοχές ). Το μακροπρόθεσμο σχέδιο παροχής κινήτρων θα είναι σχέδιο παραχώρησης μετοχών με βάση την απόδοση (performance-based share plan) και οι παραχωρήσεις μετοχών με βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα χορηγούνται σε εργοδοτούμενους για την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2017 και Μαρτίου 2022, νοουμένου ότι: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Κάθε παραχώρηση μετοχής με βάση την απόδοση (performance-based share award) θα παρέχει το δικαίωμα στον εργοδοτούμενο, όταν αυτή καταστεί απόλυτη και κατοχυρωθεί (on vesting) σε μια Νέα Μετοχή δεν δύνανται να παραχωρούνται πέραν των μετοχών με βάση την απόδοση (performance-based share awards) σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος (η Μέγιστη Ετήσια Κατανομή ) οποιεσδήποτε παραχωρήσεις μετοχών με βάση την απόδοση (performance-based share awards) οι οποίες δεν παραχωρούνται ως μέρος της Μέγιστης Ετήσιας Κατανομής οι οποίες δύνανται να παραχωρηθούν καθ οιονδήποτε ημερολογιακό έτος δεν θα προστίθενται στη Μέγιστη Ετήσια Κατανομή μετοχών με βάση την απόδοση (performance-based share awards) που δύναται να παραχωρηθούν σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος η παραχώρηση (award) και η απόλυτη κατοχύρωση (vesting) των εν λόγω μετοχών με βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα βασίζεται σε τέτοια κριτήρια απόδοσης ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας ήθελε, από καιρού εις καιρό, καθορίσει, και μετοχές με βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα παραχωρούνται και/ή εκδίδονται με τρόπο ο οποίος θα συνάδει με τις πρόνοιες της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό η τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή, η οποία θα πληρώνεται από την Τράπεζα, θα ισούται με το υψηλότερο (α) της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή και (β) του μέσου όρου της τιμής κλεισίματος μίας συνήθους μετοχής της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά τις * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

24 5 πέντε αμέσως προηγούμενες ημέρες της ημερομηνίας έκδοσης της εν λόγω Νέας Μετοχής κατά τις οποίες υπάρχει διαπραγμάτευση σε σχέση με συνήθεις μετοχές της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (vi) (vii) η εξουσιοδότηση αυτή θα παραμείνει έγκυρη για περίοδο πέντε ετών από και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του παρόντος ψηφίσματος εκτός αν επεκταθεί από τη γενική συνέλευση της Τράπεζας και σε περίπτωση που η Τράπεζα ήθελε καθ οιονδήποτε χρόνο και από καιρού εις καιρό υποδιαιρέσει τις συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία (οι Συνήθεις Μετοχές ) σε μεγαλύτερο αριθμό μετοχών ή ενοποιήσει τις εκδομένες Συνήθεις Μετοχές σε μικρότερο αριθμό μετοχών, τότε, και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των Νέων Μετοχών θα προσαρμόζεται αναλόγως, με τέτοιο τρόπο ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει. (B) Όπως οι μέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται αμετάκλητα και άνευ όρων από οποιοδήποτε δικαίωμα προτίμησης και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που δυνατό να έχουν ως απόρροια του νόμου και/ή βάση του καταστατικού της Τράπεζας και/ή άλλως πως, σε σχέση με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας ως προβλέπεται στο ψήφισμα 8(A) πιο πάνω ή την έκδοση των μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με την εν λόγω εξουσιοδότηση. 9. Συνιστώσες των Αποδοχών Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισμα σύμφωνα με την παράγραφο 51(ζ)(ii) της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: «Όπως για σκοπούς της παραγράφου 51(ζ)(ii) της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το μέγιστο όριο της αναλογίας μεταξύ της σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών που παρέχονται σε εργοδοτούμενους μπορεί να φτάσει αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπεράσει το 100% της εφαρμοστέας σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών των εν λόγω εργοδοτουμένων.» Ημερ. Υπογραφή * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

25 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το παρόν Πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (στην πιο πάνω διεύθυνση) ή να σταλεί με Φαξ στο αρ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ή θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία. * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ. 22 500 649 / 22 500 650, Φαξ: 22

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017. 0003/00019600/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Η Πρόσκληση για στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι σχετικές Σηµειώσεις, το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd

LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd 0067/00019927/el Γενική Συνέλευση LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 8 Αυγούστου 2013

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 8 Αυγούστου 2013 Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λευκωσία, 8 Αυγούστου 2013 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW

0012/ /el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW 0012/00019817/el Γενική Συνέλευση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015806/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd 0066/00019926/el Γενική Συνέλευση CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_14Ιουνίου2017 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd CLL Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00017567/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

0016/ /el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD COV. Attachments: 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 0016/00011964/el Γενική Συνέλευση TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Αξ. Κύριοι, Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ:

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Λεωφόρος Βύρωνος 26 1096 Λευκωσία Τηλ: 22121700, Φαξ: 22123745 e-mail: info@lcp-holdings.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της LCP

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00016149/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0018/00015828/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L184, 14.7.2007, σ. 17. «Οδηγία 2007/36/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι στις 31 Μαΐου, 2011 θα γίνει στο Marfin Laiki Sporting Club στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επισυνάπτεται η

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00019804/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Publication of Notice of the Annual General Meeting of shareholders Announcement Attached ELF Attachments: 1. Publication of Notice of

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT 0091/00019836/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Ειδοποίηση και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται Ανακοίνωση αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 0092/00012628/el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε,

Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε, Λεμεσός, 28 Ιουλίου 2011. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ. 25427, 1309 Λευκωσία. Κύριε, Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση της ΚΕΟ plc. Με εκτίμηση, KEO plc Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 0233/00020649/el Γενική Συνέλευση BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC BOCH Attachments: 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ 12/5/2011 5:07:37 PM ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. Κιβ. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 12 Μαΐου 2011 Διευθυντή Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0065/00000385/el Γενική Συνέλευση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση FRH Attachment: 1. FRH Announcement Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00008285/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 0233/00020882/el Γενική Συνέλευση BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC BOCH Attachment: 1. Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00020087/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας και Εκτατης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

0213/ /el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd

0213/ /el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd 0213/00018487/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1. Παύση Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00012169/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

0056/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD UFI

0056/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD UFI 0056/00009583/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το έτος 2013, των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Marfin Popular Bank Public Co Ltd που θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου, 2010, επισυνάπτονται τα πιο κάτω: Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011551/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύµφωνα µε το Νόµο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ SEA STAR CAPITAL PLC Πινδάρου 27 & Βικέλλα Alpha Business Centre Block B 1 ος Όροφος Λευκωσία 1060 Κύπρος Τηλ: (+357) 22 766006 Φαξ: (+357) 22 754343 Λευκωσία, 19 Μαΐου, 2009. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19.5.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 11 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 11 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2009 Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας, σε συνεδρία του στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως εφαρµόσει την παράγραφο Γ3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Brussels)

CENERGY HOLDINGS SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Brussels) CENERGY HOLDINGS SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο 0649.991.654 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0013/ /el Γενική Συνέλευση THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD CCC

0013/ /el Γενική Συνέλευση THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD CCC 0013/00003163/el Γενική Συνέλευση THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ ανακοινώνει ότι η Ειδοποίηση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0056/00020325/el Γενική Συνέλευση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. UFI Attachment: 1. UFI Announcement Non

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 1 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 1 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2011 Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00016265/el Γενική Συνέλευση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σας αποστέλλουμε τις Αποφάσεις τηε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC καθώς και τα έντυπα εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων Τηλ.: 2310 286-613 FAX: 2310 250-642 Θεσσαλονίκη, 25/01/2013 Αρ. Πρωτ.1331 ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα