Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017."

Transcript

1 0003/ /el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου HB Attachments: 1. Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο 2. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3. Πληρεξούσιο Έγγραφο Non Regulated Publication Date: 28/04/2017

2

3 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η 43 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (η Τράπεζα ) (η Ετήσια Γενική Συνέλευση ) θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200 στο Στρόβολο - Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στις 11:00 π.μ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των συμβούλων για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Διεξαγωγή των εργασιών που καθορίζονται στους Κανονισμούς 108 μέχρι 112 (συμπεριλαμβανομένων) και 114 του καταστατικού της Τράπεζας (το Καταστατικό ) που αφορούν την εναλλαγή και εκλογή διοικητικών συμβούλων της Τράπεζας. 4. Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 5. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. Αμοιβή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή σε Μετοχές Να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει τα ακόλουθα ψηφίσματα τα οποία θα προταθούν να ψηφιστούν σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε): «(A) Όπως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας να εκδώσει και να παραχωρήσει στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας (ο «Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής») συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,50 εκάστη αξίας μέχρι και (οι «Νέες Μετοχές») για κάθε 12 μήνες της εργοδότησης του ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει νοουμένου ότι: (i) αυτές οι Νέες Μετοχές θα αποτελούν μέρος των μεταβλητών αποδοχών του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ii) η έκδοση αυτών των Νέων Μετοχών θα βασίζεται πάνω σε τέτοια κριτήρια απόδοσης ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή

4 2 του διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας, ήθελε, από καιρού εις καιρό, καθορίσει και οι Νέες Μετοχές θα εκδίδονται με τρόπο που θα συνάδει με τις διατάξεις της Οδηγίας Προς Τα Πιστωτικά Ιδρύματα Σχετικά Με Τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης Και Διαχείρισης του 2014, που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως αυτή ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρό (iii) η τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή θα ισούται με το μεγαλύτερο (α) της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή και (β) της αγοραίας τιμής της ή της εύλογης αξίας της που ισχύει τη μέρα χορήγησης (award) της (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπως αυτές δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από καιρό σε καιρό) στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και (iv) η εξουσιοδότηση αυτή θα εκπνεύσει πέντε χρόνια από και περιλαμβανομένης της ημερομηνίας έγκρισης του παρόντος ψηφίσματος εκτός εάν παραταθεί από τη γενική συνέλευση της Τράπεζας. (B) Όπως οι μέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται αμετάκλητα και άνευ όρων από οποιοδήποτε δικαίωμα προτίμησης και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που δυνατόν να έχουν ως απόρροια του νόμου και/ή βάση του καταστατικού της Τράπεζας και/ή άλλως πως σε σχέση με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 6(Α) πιο πάνω ή την έκδοση των μετοχών στην Τράπεζα με βάση την εν λόγω εξουσιοδότηση.» Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ Γραμματέας Λευκωσία, 28 Απριλίου 2017

5 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θέμα 1 Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης των Συμβούλων για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Η Έκθεση των Συμβούλων για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασμοί). Θέμα 2 Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασμοί). Θέμα 3 Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, οι πιο κάτω σύμβουλοι αποχωρούν, και όντας επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή: (α) (β) (γ) (δ) κα. Ειρένα Α. Γεωργιάδου κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος κ. Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής κ. Γεώργιος Φεραίος Τα βιογραφικά σημειώματα των συμβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ο Όμιλος / Διοικητικό Συμβούλιο & Διεύθυνση ή Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες για τους Μετόχους / ΕΓΣ 24 Μαΐου 2017). Σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, κανένα πρόσωπο άλλο από σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος της Τράπεζας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση της Τράπεζας σε σχέση με την οποία δίνεται η εν λόγω ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο πέντε τραπεζικές εργάσιμες μέρες και όχι περισσότερες από είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη συνέλευση.

6 4 Τα ονόματα οποιωνδήποτε άλλων προτεινομένων υποψηφίων για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο θα ανακοινωθούν στις 17 Μαΐου Τα βιογραφικά σημειώματα οποιωνδήποτε υποψηφίων τα οποία θα ληφθούν από την Τράπεζα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η εκλογή οποιουδήποτε/οποιoνδήποτε νέου/ων μέλους/ών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο διορισμός του/τους θα έχει ισχύ από την ημερομηνία της έγκρισης αυτής. Θέμα 4 Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2016 και καθορισμός της αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2017 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Η Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 2016 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο (Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα / Ετήσιες Εκθέσεις και Λογαριασμοί). Προτείνεται όπως οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2017 παραμείνουν οι ίδιες όπως είχαν καθοριστεί για το έτος 2016 από την ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου Λεπτομέρειες των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2016 παρατίθενται στην Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών. Θέμα 5 5(α) Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το Σύμφωνα με το άρθρο 153(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, και ενόψει του ότι (i) δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα ειδοποίηση για το διορισμό άλλου ελεγκτή ή που να ζητά την παύση των υφιστάμενων ελεγκτών της Τράπεζας και (ii) η KPMG Limited συνεχίζει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμεί να επαναδιοριστεί ως Ελεγκτές της Τράπεζας, η KPMG Limited επαναδιορίζεται αυτόματα ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το (β) Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών. Θέμα 6 Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει το ακόλουθο ψήφισμα για έγκριση: Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών. Αμοιβή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή σε μετοχές Η Τράπεζα έχει ανακοινώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2016 την παραίτηση του κ. Bert Pijls από τη θέση του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή του Ομίλου. Παράλληλα, η Τράπεζα

7 5 έχει ανακοινώσει το διορισμό νέου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, υπό την προϋπόθεση έγκρισης των εποπτικών αρχών. Υπενθυμίζεται ότι στην έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου 2015, οι μέτοχοι έχουν εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει και παραχωρεί στον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή, μετοχές της Τράπεζας μέχρι ποσού ύψους ετησίως, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ήταν για περίοδο 5 ετών και λήγει το Ενόψει του ότι: 1. Έχει διοριστεί νέος ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής και η σύμβαση εργασίας του νέου Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή θα είναι διάρκειας πέντε ετών από την ημερομηνία του διορισμού του, δηλαδή θα λήξει το 2022, και 2. Έχουν εκδοθεί νέες Κατευθυντήριες Γραμμές από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να προτείνει το παρόν Ψήφισμα σχετικά με την αμοιβή του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή σε μετοχές, το οποίο θα αντικαταστήσει το προαναφερθέν ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων στις 27 Φεβρουαρίου Σημειώνεται ότι το ύψος των αποδοχών καθώς και η δομή της αμοιβής που προσφέρονται στο νέο ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή κ. Ιωάννη Μάτση, είναι τα ίδια με εκείνα του προηγούμενου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, κ. Bert Pijls. Ως εκ τούτου, η εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έκδοση μετοχών, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή παραμένει η ίδια με αυτήν που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου Έχει αποφασιστεί ότι είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των μετόχων της όπως μέρος των μεταβλητών αποδοχών του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της Τράπεζας (ο «Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής») λάβει τη μορφή μετοχών στην Τράπεζα. Η έκδοση των μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας θα αποτελεί μέρος του συμβολαίου εργοδότησης του με την Τράπεζα και θα βασίζεται στο κατά πόσο αυτός θα έχει πετύχει καθορισμένα κριτήρια απόδοσης. Ταυτοχρόνως, η έκδοση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις πρόνοιες της Οδηγίας Προς Τα Πιστωτικά Ιδρύματα Σχετικά Με Τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης Και Διαχείρισης του 2014, που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όπως αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό. Προτείνεται όπως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει και παραχωρήσει στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,50 εκάστη, αξίας μέχρι και (οι «Νέες Μετοχές») για κάθε δώδεκα μήνες εργοδότησής του ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει. Για να καταστεί δυνατή η έκδοση των Νέων Μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας απαιτείται όπως οι μέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν από τα δικαιώματα προτίμησης που έχουν αναφορικά με την εν λόγω έκδοση μετοχών. Αυτός

8 6 είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνεται το ψήφισμα Αρ. 6(Β) για ψήφιση στην ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας. Η τιμή έκδοσης Νέων Μετοχών οι οποίες δυνατό να εκδοθούν στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή θα ισούται με το μεγαλύτερο (α) της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή και (β) της αγοραίας τιμής τους ή της εύλογης αξίας τους που ισχύει τη μέρα χορήγησης (award) τους (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπως αυτές δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από καιρό σε καιρό) στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε αποταθείτε στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η οποία συνοδεύει την ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

9 7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο μητρώο μελών της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Αρχείου έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει, να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ως Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το κλείσιμο των εργασιών στις 23 Μαΐου, Συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 19 Μαΐου 2017 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου. (2) Μέλος που δικαιούται να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει εκ μέρους του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπός του στη σχετική Γενική Συνέλευση. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Τράπεζας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες κατέχονται σε περισσότερους από έναν Κωδικούς Μερίδων Επενδυτή, τότε ο μέτοχος εκείνος μπορεί, αναφορικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον Κωδικό Μερίδας Επενδυτή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από ένα μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που διορίζουν αντιπρόσωπο να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά που επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα ψηφίσει, πρέπει να το υποδείξουν στο Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου. (3) Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Ειδοποίηση και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ-ΕΚ) είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στη Διεύθυνση Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. Το Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος), ή να σταλεί με φαξ στο ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο έναρξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το σχετικό έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων στο τηλέφωνο / (4) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητα τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. (5) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Τράπεζας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που

10 8 εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της Τράπεζας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (6) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 63 του Καταστατικού της Τράπεζας ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο: (α) από τον/την πρόεδρο ή (β) από τουλάχιστο πέντε μέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Τράπεζα που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα. Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο με τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Τράπεζας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος. Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο μπορεί να αποσυρθεί. (7) Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. (8) Στην περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο (εκτός όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 65 του Καταστατικού της Τράπεζας) θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίζει ο/η πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή. (9) Ο Κανονισμός 65 του Καταστατικού της Τράπεζας προνοεί ότι σε περίπτωση που ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται αμέσως. (10) Σύνηθες ψήφισμα είναι ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μετόχων (με δικαίωμα ψήφου) που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

11 9 (11) Ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Τράπεζα θα είναι ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μετόχων που ψήφισαν είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η απαραίτητη ειδοποίηση των είκοσι μία τουλάχιστον ημερών που προνοείται σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 και που καθορίζει το σκοπό να προταθεί το ψήφισμα ως ειδικό ψήφισμα. (12) Ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 θα είναι ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) με πλειοψηφία αποτελούμενη από τα δύο τρίτα των μετόχων οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση ή (β) με απλή πλειοψηφία όπου τουλάχιστο το μισό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση. (13) Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα. (14) Σχετικά με ψηφίσματα για εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι θα λάβουν περισσότερες θετικές παρά αρνητικές ψήφους είναι τέτοιος ώστε να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό διοικητικών συμβούλων που προνοείται από το Καταστατικό της Τράπεζας, τότε υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σχετικών Οδηγιών που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου), τέτοιοι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (15) Σύμφωνα με το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν το δικαίωμα: (i) (ii) να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι: (α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση, στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται και (β) αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από το Γραμματέα της Τράπεζας, σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις, τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται.

12 10 Διεύθυνση Παράδοσης Εγγράφων σε έντυπη Μορφή: Γραμματέας Hellenic Bank Public Company Limited Γωνιά Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο Ηλεκτρονική Διεύθυνση: (16) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιονδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Μια τέτοια απάντηση δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη Συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του/της προέδρου της συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. (17) Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 20 Μαΐου, 2017) στο γραφείο του Γραμματέα της Τράπεζας στη γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο (18) Τα έγγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας καθώς και αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων θα είναι διαθέσιμα: (α) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και (β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος - Λευκωσία, (Τηλέφωνα: / , Φαξ: , Ηλεκτρονική Διεύθυνση: καθώς επίσης και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. (19) Οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται από το άρθρο 127Α(4) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (

13 11 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Τράπεζα») 28 Απριλίου 2017 Η Τράπεζα έχει ανακοινώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2016 την παραίτηση του κ. Bert Pijls από τη θέση του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή του Ομίλου. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει ανακοινώσει το διορισμό νέου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, υπό την προϋπόθεση έγκρισης των εποπτικών αρχών. Υπενθυμίζεται ότι στην έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου 2015, οι μέτοχοι έχουν εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει και παραχωρεί στον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή, μετοχές της Τράπεζας μέχρι ποσού ύψους ετησίως, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή. Η εν λόγω εξουσιοδότηση ήταν για περίοδο 5 ετών και λήγει το Ενόψει του ότι: 1. Έχει διοριστεί νέος ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής και η σύμβαση εργασίας του νέου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή θα είναι διάρκειας πέντε ετών από την ημερομηνία του διορισμού του, δηλαδή θα λήξει το 2022, και 2. Έχουν εκδοθεί νέες Κατευθυντήριες Γραμμές από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να προτείνει το παρόν Ψήφισμα σχετικά με την αμοιβή του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή σε μετοχές, το οποίο θα αντικαταστήσει το προαναφερθέν ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων στις 27 Φεβρουαρίου Σημειώνεται ότι το ύψος των αποδοχών καθώς και η δομή της αμοιβής που προσφέρονται στο νέο ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή κ. Ιωάννη Μάτση, είναι τα ίδια με εκείνα του προηγούμενου ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή, κ. Bert Pijls. Ως εκ τούτου, η εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έκδοση μετοχών, ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή παραμένει η ίδια με αυτήν που εγκρίθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας στις 27 Φεβρουαρίου Έχει αποφασιστεί ότι είναι προς όφελος της Τράπεζας και των μετόχων της όπως μέρος των μεταβλητών αποδοχών του ανώτατου εκτελεστικού διευθυντή της Τράπεζας (ο «Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής») λάβει τη μορφή μετοχών στην Τράπεζα. Η έκδοση μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή θα αποτελεί μέρος του συμβολαίου εργοδότησης του με την Τράπεζα και θα βασίζεται στο κατά πόσο αυτός πετυχαίνει καθορισμένα κριτήρια απόδοσης. Ταυτόχρονα, η έκδοση οποιονδήποτε τέτοιων μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις πρόνοιες της Οδηγίας Προς Τα Πιστωτικά Ιδρύματα Σχετικά Με Τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης Και Διαχείρισης του 2014, που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όπως αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό. Προτείνεται όπως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει και παραχωρήσει

14 12 στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,50 εκάστη αξίας μέχρι και (οι «Νέες Μετοχές») για κάθε δώδεκα μήνες εργοδότησης του ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, ως το διοικητικό συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου) της Τράπεζας ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει. Για να καταστεί δυνατή η έκδοση των Νέων Μετοχών στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή απαιτείται όπως οι μέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν από τα δικαιώματα προτίμησης που έχουν αναφορικά με την εν λόγω έκδοση μετοχών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνεται το ψήφισμα Αρ.6(Β) για ψήφιση στην ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας. Η τιμή έκδοσης Νέων Μετοχών οι οποίες δυνατό να εκδοθούν στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, θα ισούται με το μεγαλύτερο (α) της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή και (β) της αγοραίας τιμής τους ή της εύλογης αξίας τους που ισχύει τη μέρα χορήγησης τους (όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπως αυτές δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από καιρό σε καιρό) στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Ειρένα Α. Γεωργιάδου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

15 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ / , Φαξ: ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Εγώ / Εμείς* με αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ Μέλος / Μέλη* της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED («η Τράπεζα»), διορίζω / διορίζουμε* τον / την* Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής* από τ ή αν αυτός / η κωλύεται τον / την* Αρ. Ταυτ. / Αρ. Εγγραφής * από τ ως Αντιπρόσωπό μου / μας* για να παραστεί και ψηφίσει για μένα / μας* για λογαριασμό μου / μας*, αναφορικά με όλες */ ** από τις μετοχές μου/μας*, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24 η Μαΐου, 2017 και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη βούλησή του/της* εκτός εάν ο τρόπος ψηφοφορίας καθορίζεται πιο κάτω: ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης των συμβούλων για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου, (α) Όπως η κα. Ειρένα Α. Γεωργιάδου επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. (β) Όπως ο κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

16 (γ) Όπως ο κ. Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 2 (δ) Όπως ο κ. Γεώργιος Φεραίος επαναδιοριστεί ως διοικητικός σύμβουλος. 4. Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2016 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2017 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 5(α). Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως Ελεγκτές της Τράπεζας για το (β). Όπως το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών. 6. Αμοιβή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή σε μετοχές. Ημερ. Υπογραφή ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το παρόν Πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (στην πιο πάνω διεύθυνση) ή να σταλεί με Φαξ στον αρ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ή θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία. * Διαγράψετε ότι δεν ισχύει. ** Καθορίστε τον αριθμό ψήφων/μετοχών ή σε περίπτωση όλων των ψήφων/μετοχών σας σημειώσετε «Χ» ή, αναλόγως και όπου εφαρμόζεται.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2016.

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2016. 0003/00015696/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2016. HB

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0065/00000385/el Γενική Συνέλευση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση FRH Attachment: 1. FRH Announcement Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 0092/00012628/el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

0213/ /el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd

0213/ /el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd 0213/00018487/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) S.N.P Southeast Network Public Ltd ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1. Παύση Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011551/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH

0058/ /el Γενική Συνέλευση CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD CBH 0058/00016265/el Γενική Συνέλευση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σας αποστέλλουμε τις Αποφάσεις τηε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Constantinou Bros Hotels PLC καθώς και τα έντυπα εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

0056/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD UFI

0056/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD UFI 0056/00009583/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το έτος 2013, των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 1 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Λευκωσία, 1 Μαρτίου Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2011 Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες 1 Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 6 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

0012/00006949/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW. Attachment: 1. Group FS 2013 (Gr)

0012/00006949/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW. Attachment: 1. Group FS 2013 (Gr) 0012/00006949/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD Ελληνική έκδοση Ετήσιας Έκθεσης και Οικονομικών Καταστάσεων 2013 Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010749/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις HB Attachments: 1. HB Articles 2. HB Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο:

1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο: Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΚΥΠΕΡΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ 1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο: «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες 1 Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ήλωση Μελών ιοικητικού Συμβουλίου 6 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 Με την από 7ης Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014. Ανακοίνωση των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014. Ανακοίνωση των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014 Ανακοίνωση των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Έντυπο Αντιπροσώπευσης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/02/2014 Σχέδια αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε την 26 Απριλίου 2012 λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 30/04/2015 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ετήσια Γενική Συνέλευση 0206/00016251/el Γενική Συνέλευση Aeonic Securities C.I.F. Plc AEON Ετήσια Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα