ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/21) (2011/65/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 26.2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η απόφαση ΕΚΤ/2006/17 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 1 ) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς. Επειδή η εν λόγω απόφαση πρόκειται να τροποποιηθεί εκ νέου, ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωσή της. (2) Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών ( 2 ), στην οποία αναφέρεται η απόφαση ΕΚΤ/2006/17, έχει αναδιατυπωθεί και καταργηθεί από την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών ( 3 ), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο άρθρο 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. ( 1 ) ΕΕ L 348 της , σ. 38. ( 2 ) ΕΕ L 348 της , σ. 1. ( 3 ) Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. 2. Άλλοι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο παράρτημα II της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Οι κανόνες που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται στους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στους οποίους περιλαμβάνεται ο ισολογισμός, τα στοιχεία που καταγράφονται στα βιβλία της ΕΚΤ εκτός ισολογισμού, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και οι σημειώσεις επί των ετήσιων λογαριασμών της ΕΚΤ. Άρθρο 3 Βασικές λογιστικές παραδοχές Οι βασικές λογιστικές παραδοχές που καθορίζονται στο άρθρο 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 ισχύουν και για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού Ένα χρηματοοικονομικό ή άλλο στοιχείο του ενεργητικού/παθητικού αναγνωρίζεται στον ισολογισμό της ΕΚΤ μόνο σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 5 Οικονομική προσέγγιση και προσέγγιση ταμειακής τακτοποίησης Οι κανόνες του άρθρου 5 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 έχουν εφαρμογή στην παρούσα απόφαση.

2 L 35/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Άρθρο 6 Σύνθεση του ισολογισμού Η σύνθεση του ισολογισμού βασίζεται στη διάρθρωση του πίνακα του παραρτήματος I. διακρατούμενοι μπορούν να πωλούνται πριν από τη λήξη τους, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν η πωλούμενη ποσότητά τους δεν θεωρείται σημαντική σε σχέση με το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου των διακρατούμενων τίτλων β) εάν πωλούνται στη διάρκεια του μήνα εντός του οποίου λήγουν Άρθρο 7 Πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού Λαμβανομένης δεόντως υπόψη της φύσης των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να περιλάβει στον ισολογισμό της ΕΚΤ πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ως προς το ύψος και τη χρησιμοποίηση της πρόβλεψης βάσει αιτιολογημένης εκτίμησης των κινδύνων που αναλαμβάνει η ΕΚΤ. Άρθρο 8 Κανόνες αποτίμησης ισολογισμού 1. Για τους σκοπούς αποτίμησης του ισολογισμού χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παράρτημα I. 2. Ο χρυσός, τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, οι τίτλοι, με εξαίρεση τους τίτλους που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι έως τη λήξη και τους μη εμπορεύσιμους τίτλους, και τα χρηματοδοτικά μέσα που εγγράφονται σε λογαριασμούς του ισολογισμού, αλλά και εκτός ισολογισμού, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της αξίας τους στο τέλος της χρήσης με βάση τις μέσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές. 3. Όσον αφορά το χρυσό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας: λογιστικοποιείται μόνο η διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας του χρυσού βάσει της τιμής καθορισμένης μονάδας βάρους χρυσού σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ημερομηνία της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή της αξίας όσον αφορά το συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που εγγράφονται στον ισολογισμό και των συναλλαγών εκτός ισολογισμού, γίνεται κατά νόμισμα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα διαθέσιμα ΕΤΔ, συμπεριλαμβανομένων καθορισμένων επιμέρους διαθεσίμων συναλλάγματος που αποτελούν τη βάση του καλαθιού των ΕΤΔ, λογίζονται ως μία διακράτηση. Η αναπροσαρμογή της αξίας στην περίπτωση των τίτλων γίνεται κατά κωδικό, δηλαδή βάσει του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN). Τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή εμπίπτουν στο στοιχείο «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» ή «Διάφορα στοιχεία» αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα. 4. Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα, αποτιμώνται στο αποσβεσθέν κόστος και υπόκεινται σε απομείωση αξίας. Στην ίδια μεταχείριση υπόκεινται και οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι. Τίτλοι ταξινομούμενοι ως γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της φερεγγυότητας του εκδότη ή κατόπιν ρητής απόφασης νομισματικής πολιτικής του διοικητικού συμβουλίου. Άρθρο 9 Αντιστρεπτέες πράξεις Οι αντιστρεπτέες πράξεις λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 10 Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Οι εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 11 Αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου σε τίτλους με παράγωγα Η αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου λογιστικοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 10 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 12 Σύνθετα μέσα Τα σύνθετα μέσα λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Άρθρο 13 Αναγνώριση εσόδων 1. Το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 7 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 εφαρμόζεται στην αναγνώριση εσόδων. 2. Τα διαθέσιμα των ειδικών λογαριασμών αναπροσαρμογής, τα οποία προκύπτουν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εισφορές των κεντρικών τραπεζών κρατών μελών, επί των οποίων καταργείται η παρέκκλιση, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μη πραγματοποιηθεισών ζημιών, όταν αυτές υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη από αναπροσαρμογή, τα οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο τακτικό λογαριασμό αναπροσαρμογής κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20, πριν από την κάλυψη των εν λόγω ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 33.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Τα διαθέσιμα των ειδικών λογαριασμών αναπροσαρμογής όσον αφορά το χρυσό, το συνάλλαγμα και τους τίτλους μειώνονται κατ αναλογία προς τυχόν μείωση των διαθεσίμων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/3 Άρθρο 14 Κόστος συναλλαγών Το άρθρο 14 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 εφαρμόζεται στην παρούσα απόφαση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Άρθρο 15 Γενικοί κανόνες Το άρθρο 15 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 εφαρμόζεται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 16 Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 17 Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 18 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 19 Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων Οι πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως στο τέλος της χρήσεως αποσβέννυνται εντός των επόμενων χρήσεων με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Στην περίπτωση των προθεσμιακών πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων η απόσβεση αρχίζει από την ημερομηνία αξίας της συναλλαγής. Άρθρο 20 Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων Οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 21 Προθεσμιακές πράξεις επί τίτλων Οι προθεσμιακές πράξεις επί τίτλων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο A του άρθρου 21 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Άρθρο 22 Δικαιώματα προαίρεσης Τα δικαιώματα προαίρεσης λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Άρθρο 23 Μορφές εμφάνισης 1. Η μορφή εμφάνισης του δημοσιευόμενου ετήσιου ισολογισμού της ΕΚΤ ακολουθεί την αντίστοιχη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα II. 2. Η μορφή εμφάνισης του δημοσιευόμενου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της ΕΚΤ συνάδει με το παράρτημα III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Παραγωγή, εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων 1. Κατά την ερμηνεία της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη το προπαρασκευαστικό έργο, οι εναρμονισμένες βάσει του δικαίου της Ένωσης λογιστικές αρχές και τα γενικώς αποδεκτά διεθνή λογιστικά πρότυπα. 2. Εάν συγκεκριμένη λογιστική μεταχείριση δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και ελλείψει διαφορετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η ΕΚΤ ακολουθεί αρχές αποτίμησης σύμφωνες με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς της ΕΚΤ. Άρθρο 25 Κατάργηση Η απόφαση ΕΚΤ/2006/17 καταργείται. Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος V. Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου Φρανκφούρτη, 11 Νοεμβρίου Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Jean-Claude TRICHET

4 L 35/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημείωση: η αρίθμηση αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού κατά το παράρτημα II. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.1 Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού Φυσικός χρυσός, δηλαδή ράβδοι, κέρματα, πλάκες, ψήγματα, αποθηκευμένος ή «καθ οδόν». Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλλου), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές: α) συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης, και β) πράξεις ανταλλαγής βάσει του τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού, όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες ημέρες Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ, εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά) Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2 του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικητικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το στοιχείο ή στο στοιχείο «Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ» β) ΕΤΔ Διαθέσιμα ΕΤΔ (ακαθάριστα) γ) Λοιπές απαιτήσεις Γενικές Συμφωνίες Δανεισμού, δάνεια βάσει ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις σε «trusts» υπό τη διαχείριση του ΔΝΤ α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repo) β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ Αγοραία αξία α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά), μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία β) ΕΤΔ, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία γ) Λοιπές απαιτήσεις, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία β) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/5 γ) Δάνεια (καταθέσεις) προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» γ) Δάνεια Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης ευρώ δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία 3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ α) Τίτλοι ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από κατοίκους ζώνης ευρώ α) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία β) Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης, διάφορες δανειοδοτικές πράξεις β) Λοιπές απαιτήσεις Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές πράξεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία 4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ β) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων Αγοραία τιμή ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή

6 L 35/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ γ) Δάνεια προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» δ) Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος ( 1 ) Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση και με συνήθη διάρκεια μιας εβδομάδας Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε μηνιαία βάση και με συνήθη διάρκεια τριών μηνών Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτακτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση) Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορήγηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7 «Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ», συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην συναλλαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ Καταθέσεις στην ονομαστική αξία δ) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων Αγοραία τιμή ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς ή κόστος ή κόστος

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/7 7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ που αγοράζονται με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι (κόστος όταν η απομείωση αξίας καλύπτεται από πρόβλεψη που εμπίπτει στο στοιχείο του ενεργητικού 13 β) «Προβλέψεις») γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι 7.2 Λοιποί τίτλοι Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7.1 «Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής» και στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι δ) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή 8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, δάνεια) Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος 9 Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 9.1 Απαιτήσεις συνδεόμενες με έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ 9.2 Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 9.3 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ που προκύπτουν από την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ Απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ της ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ ( 2 ) Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων: α) καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Βλέπε επίσης το στοιχείο του παθητικού 10.2 «Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)» Κόστος α)

8 L 35/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ β) 10 Στοιχεία υπό τακτοποίηση Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτήσεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό είσπραξη 11 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ Κέρματα ευρώ 11.2 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικό Κόστος μείον αποσβέσεις Ως «απόσβεση» (depreciation) νοείται εν προκειμένω η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ωφέλιμη ζωή είναι η περίοδος στη διάρκεια της οποίας ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση. Η ωφέλιμη ζωή μεμονωμένων σημαντικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατό να αναθεωρείται συστηματικά, εάν οι προσδοκίες διαφέρουν από προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν επιμέρους στοιχεία με διαφορετική ωφέλιμη ζωή. Οι ζωές των εν λόγω επιμέρους στοιχείων θα πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα Στο κόστος των ασώματων στοιχείων του ενεργητικού περιλαμβάνεται η τιμή κτήσης τους. Λοιπές άμεσες ή έμμεσες δαπάνες αντιμετωπίζονται ως έξοδα Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε όριο (κάτω των ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση) 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές, μετοχές διακρατούμενες για λόγους στρατηγικής/πολιτικής Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων προθεσμίας και τρεχούμενων λογαριασμών, διακρατούμενα ως χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο α) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή β) Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως μόνιμη επένδυση γ) Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές συμμετοχές Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού δ) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή Διαφορές υπέρ/υπό το άρτιο αποσβέννυνται ε) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι ή τηρούμενοι ως μόνιμη επένδυση στ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι ζ) Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία, εάν τα υπόλοιπα/οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/ Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδουλευμένοι τόκοι, ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία 11.6 Διάφορα στοιχεία α) Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας β) Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό γ) Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης δ) Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος ε) Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι τρίτων) που παρακρατήθηκαν ή/και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών που παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή τους α) ή κόστος β) Αγοραία αξία γ) Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 δ) Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν από/μετά το διακανονισμό της ζημίας) ε) Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο της απόκτησης, εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού εκφράζονται σε ξένα νομίσματα) 12 Ζημίες χρήσης ( 1 ) ΕΕ L 310 της , σ. 1. ( 2 ) Βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. Η απόφαση ΕΚΤ/2010/29 εκδόθηκε πριν από τη δημοσίευση της απόφασης ΕΚΤ/2010/21. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων Τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδοθέντα από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε ευρώ όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΣΚΤ. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών Καταθέσεις μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο (πάγια διευκόλυνση) 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας 2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

10 L 35/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7 «Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ» Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς 4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδίδονται προς απορρόφηση ρευστότητας Κόστος Διαφορές υπό το άρτιο αποσβέννυνται 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 5.1 Γενική κυβέρνηση Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως 5.2 Λοιπές υποχρεώσεις Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1) καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τρεχούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ. Υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 κεντρικών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης 8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ Δανειοληπτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικονίζει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στην αντίστοιχη χώρα/εθνκτ, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης 10 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 10.1 Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων Στοιχείο ισολογισμού της ΕΚΤ, σε ευρώ

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/ Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων: α) καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων: α)καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Βλέπε επίσης στοιχείο του ενεργητικού 9.3 «Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)» β) λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ 11 Στοιχεία υπό τακτοποίηση Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώσεις), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων «καθ οδόν» 12 Λοιπές υποχρεώσεις 12.1 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 12.2 Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά συνδεόμενες με την περίοδο υποβολής στοιχείων. Έσοδα που εισπράττονται εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλοντική περίοδο 12.3 Διάφορα στοιχεία α) Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή εγγυητικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφωνίες επαναγοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού». Πρόσθετες υποχρεωτικές καταθέσεις. Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Υποχρεώσεις για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis) α) β) Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία α) ή κόστος (συμφωνίας επαναγοράς) β) Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό β) Αγοραία αξία γ) Καθαρές υποχρεώσεις που αφορούν το πρόγραμμα γ) Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 συνταξιοδότησης 13 Προβλέψεις α) Για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς, π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες και εισφορές βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις 14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής β) Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από πράξεις νομισματικής πολιτικής α) Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά το χρυσό, κάθε είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα, δικαιώματα προαίρεσης διαφορές στην αποτίμηση με τις τιμές της αγοράς που συνδέονται με παράγωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύνου επιτοκίου λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και των ΕΤΔ β) Ειδικοί λογαριασμοί αναπροσαρμογής, οι οποίοι προκύπτουν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εισφορές σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις. Βλέπε άρθρο 13 παράγραφος 2 α) Κόστος/ονομαστική αξία β) (βασίζεται σε αποτίμηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ στο τέλος της χρήσης) Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

12 L 35/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφάλαιο και αποθεματικά 15.1 Κεφάλαιο Καταβεβλημένο κεφάλαιο 15.2 Αποθεματικά Νόμιμα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και εισφορές βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις 16 Κέρδη χρήσης

13 Ενεργητικό ( 2 ) 1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 7. Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 7.2 Λοιποί τίτλοι 8. Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 9.1 Απαιτήσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ 9.2 Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 9.3 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) Έτος υποβολής στοιχείων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΤΉΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΚΤ Προηγούμενο έτος Παθητικό 1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4. Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ 5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 5.1 Γενική κυβέρνηση 5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 8. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 9. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 10. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 10.1 Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 10.2 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 11. Στοιχεία υπό τακτοποίηση 12. Λοιπές υποχρεώσεις 12.1 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 12.2 Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα Έτος υποβολής στοιχείων (ποσά σε εκατ. EUR) ( 1 ) Προηγούμενο έτος EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/13

14 Ενεργητικό ( 2 ) 10. Στοιχεία υπό τακτοποίηση 11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ 11.2 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 11.4 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 11.6 Διάφορα 12. Ζημίες χρήσεως Έτος υποβολής στοιχείων Προηγούμενο έτος Σύνολο ενεργητικού 12.3 Διάφορα 13. Προβλέψεις 14. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 15. Κεφάλαιο και αποθεματικά 15.1 Κεφάλαιο 15.2 Αποθεματικά 16. Κέρδη χρήσης ( 1 ) Εναλλακτικά, η ΕΚΤ μπορεί να δημοσιεύει τα ακριβή ποσά σε ευρώ ή ποσά που προκύπτουν κατόπιν στρογγυλοποίησης με διαφορετικό τρόπο. ( 2 ) Κατά τη δημοσίευσή του ο πίνακας του ενεργητικού μπορεί επίσης να εμφανίζεται πάνω από τον πίνακα του παθητικού. Παθητικό Σύνολο παθητικού Έτος υποβολής στοιχείων (ποσά σε εκατ. EUR) ( 1 ) Προηγούμενο έτος L 35/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (ποσά σε εκατ. EUR) ( 1 ) Αποτελέσματα χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Τόκοι-έσοδα επί συναλλαγματικών διαθεσίμων Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος Λοιποί τόκοι-έσοδα 1.1. Τόκοι-έσοδα Τόκοι απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση με μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα Λοιποί τόκοι-έξοδα 1.2. Τόκοι-έξοδα 1. Καθαροί τόκοι-έσοδα 2.1. Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις 2.2. Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων 2.3. Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού 2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους 3.1. Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 3.2. Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες 3. Καθαρά έσοδα/έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ( 2 ) 4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 5. Λοιπά έσοδα 6. Δαπάνες προσωπικού ( 3 ) 7. Διοικητικές δαπάνες ( 3 ) Σύνολο καθαρών εσόδων 8. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 9. Υπηρεσίες παραγωγής τραπεζογραμματίων ( 4 ) 10. Λοιπά έξοδα (Ζημίες)/Κέρδη χρήσης Έτος υποβολής στοιχείων Προηγούμενο έτος ( 1 ) Εναλλακτικά, η ΕΚΤ μπορεί να δημοσιεύει ακριβή ποσά σε ευρώ ή ποσά που προκύπτουν κατόπιν στρογγυλοποίησης με διαφορετικό τρόπο. ( 2 ) Εναλλακτικά, η ανάλυση των εσόδων και εξόδων είναι δυνατή βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων επί των ετήσιων λογαριασμών. ( 3 ) Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει προβλέψεις για διοικητικές δαπάνες. ( 4 ) Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται στην περίπτωση ανάθεσης της παραγωγής τραπεζογραμματίων σε εξωτερικό φορέα (για το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν εξωτερικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων για λογαριασμό των κεντρικών τραπεζών). Συνιστάται η μεταφορά των εξόδων από την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, όπως αυτά τιμολογούνται ή με άλλο τρόπο επιβάλλονται. Βλέπε και κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20.

16 L 35/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Απόφαση ΕΚΤ/2006/17 ΕΕ L 348 της , σ. 38. Απόφαση ΕΚΤ/2007/21 ΕΕ L 42 της , σ. 83. Απόφαση ΕΚΤ/2008/22 ΕΕ L 36 της , σ. 22. Απόφαση ΕΚΤ/2009/19 ΕΕ L 202 της , σ. 54. Απόφαση ΕΚΤ/2009/29 ΕΕ L 348 της , σ. 57. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Απόφαση ΕΚΤ/2006/17 Παρούσα απόφαση Άρθρο 11 Άρθρο 10α Άρθρο 12 Άρθρο 11 Άρθρο 13 Άρθρο 12 Άρθρο 14 Άρθρο 13 Άρθρο 15 Άρθρο 14 Άρθρο 16 Άρθρο 15 Άρθρο 17 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 17 Άρθρο 19 Άρθρο 18 Άρθρο 20 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 20 Άρθρο 22 Άρθρο 21 Άρθρο 23 Άρθρο 22 Άρθρο 24 Άρθρο 23 Άρθρο 25 Άρθρο 24 Άρθρο 26

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/54 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/425 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/55)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20.12.2016 EL L 347/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2247 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57 29.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006D9017 EL 31.12.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης

Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης 1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 356/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 36/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2008 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 13.3.2015 L 68/69 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/426 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75 29.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/65 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.7.2015 L 193/147 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/1197 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

(2009/100/ΕΚ) (4) Οι ισχύοντες κανόνες για τους μετοχικούς τίτλους χρήζουν. 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2009/100/ΕΚ) (4) Οι ισχύοντες κανόνες για τους μετοχικούς τίτλους χρήζουν. 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: L 36/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2008 για τροποποίηση την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0023 EL 31.12.2011 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006O0016 EL 31.12.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/31 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.12.2016 L 347/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2249 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010O0020 EL 21.07.2015 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2010 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 0 ισολογισμοσ ΚαΤα Την 31η ΔΕΚΕμΒριΟυ 2010 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Ευρωσύστημα 31-Δεκ-2010 31-Δεκ-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 19

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 19 Ετήσιοι λογαριασμοί Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31.12. 2 Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 19 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 19 Αποτελέσματα χρήσης 1.1. 31.12. 21 Λογιστικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ 2011 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σελ. 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σελ. 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 47 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σελ. 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ 2009 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σελίδα 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Σελίδα 7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 20

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 20 Ετήσιοι λογαριασμοί 2016 Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 2 Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 20 Ισολογισμός της 31.12.2016 20 Αποτελέσματα χρήσης 1.1.2016 31.12.2016 22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ) L 35/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.5.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαїκής Ένωσης L 111/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014O0009 EL 22.09.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1.

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1. MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52 Ενεργητικό Ισολογισμός (B.1.2) Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ)

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ) EL L 2/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 3.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Μόνο η νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005O0005 EL 01.10.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23.05.2016 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Kύριοι Mέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα