ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ"

Transcript

1 L 68/69 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/426 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2014/54) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 26.4, Έχοντας υπόψη τη συμβολή του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση του άρθρου 46.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 ( 1 ) καθορίζει τους κανόνες τυποποίησης της λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών. (2) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η μέθοδος αποτίμησης των τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. (3) Σε συνέχεια των αποφάσεων ΕΚΤ/2014/40 ( 2 ) και ΕΚΤ/2014/45 ( 3 ) πρέπει να ενσωματωθούν στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 ορισμένες διευκρινίσεις τεχνικής φύσης. (4) Τεχνικής φύσης τροποποιήσεις απαιτούνται εξάλλου και ως προς τις διατάξεις της ίδιας της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. (5) Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις «Άρθρο 7 Κανόνες αποτίμησης 1. Για τους σκοπούς αποτίμησης χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παράρτημα IV. 2. Ο χρυσός, τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, οι τίτλοι (με εξαίρεση τους τίτλους που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι έως τη λήξη, τους μη εμπορεύσιμους τίτλους και τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής οι οποίοι λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος) και τα χρηματοδοτικά μέσα που εγγράφονται σε λογαριασμούς, αλλά και εκτός ισολογισμού, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της τους με βάση τις μέσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές της ημερομηνίας της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Αυτό δεν εμποδίζει τους φορείς παροχής στοιχείων να προβαίνουν σε συχνότερη αναπροσαρμογή της των χαρτοφυλακίων τους για εσωτερικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στοιχεία των λογιστικών τους καταστάσεων μόνο στην αξία συναλλαγής στη διάρκεια του τριμήνου. ( 1 ) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΕ L 35 της , σ. 31). ( 2 ) Απόφαση ΕΚΤ/2014/40, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΕ L 335 της , σ. 22). ( 3 ) Απόφαση (ΕΕ) 2015/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ΕΚΤ/2014/45) (ΕΕ L 1 της , σ. 4).

2 L 68/ Όσον αφορά τον χρυσό, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγματικής ς: λογιστικοποιείται μόνο η διαφορά από αναπροσαρμογή της του χρυσού βάσει της τιμής καθορισμένης μονάδας βάρους χρυσού σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ημερομηνία της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή της όσον αφορά το συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που εγγράφονται στον ισολογισμό και των συναλλαγών εκτός ισολογισμού, γίνεται κατά νόμισμα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα διαθέσιμα ΕΤΔ, συμπεριλαμβανομένων καθορισμένων επιμέρους διαθεσίμων συναλλάγματος που αποτελούν τη βάση του καλαθιού των ΕΤΔ, λογίζονται ως διαθέσιμα διακρατούμενα σε ενιαία βάση. Η αναπροσαρμογή της στην περίπτωση των τίτλων γίνεται κατά κωδικό, δηλαδή βάσει του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN), ενώ τυχόν ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης δεν διαχωρίζονται για σκοπούς αποτίμησης. Τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή εμπίπτουν στο στοιχείο Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή Διάφορα στοιχεία αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα. 4. Οι εγγραφές αναπροσαρμογής αντιλογίζονται στο τέλος του εκάστοτε επόμενου τριμήνου, εκτός από τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο τέλος της χρήσης συναλλαγές στη διάρκεια του τριμήνου καταχωρίζονται με τις τιμές και τις ισοτιμίες συναλλαγής. 5. Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα, αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος και υπόκεινται σε απομείωση. Στην ίδια μεταχείριση υπόκεινται οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι και οι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής τίτλοι οι οποίοι λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη μπορούν να πωλούνται πριν από τη λήξη τους, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν η πωλούμενη ποσότητά τους δεν θεωρείται σημαντική σε σχέση με το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου των διακρατούμενων έως τη λήξη τίτλων β) εάν πωλούνται εντός περιόδου ενός μηνός πριν από τη λήξη τους γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της φερεγγυότητας του εκδότη.». 2) Στο άρθρο 13 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Οι διαφορές υπέρ το άρτιο ή υπό το άρτιο, οι οποίες προκύπτουν από την έκδοση και αγορά τίτλων, υπολογίζονται και εμφανίζονται ως τμήμα των εσόδων από τόκους, η δε απόσβεσή τους πραγματοποιείται στην εναπομένουσα συμβατική διάρκεια ζωής των τίτλων, είτε βάσει της μεθόδου της σταθερής απόσβεσης είτε βάσει της μεθόδου του εσωτερικού βαθμού απόδοσης. Πάντως, η μέθοδος του εσωτερικού βαθμού απόδοσης εφαρμόζεται υποχρεωτικά επί των προεξοφλητικών τίτλων με εναπομένουσα διάρκεια ζωής άνω του έτους από την αγορά τους.». 3) Στο άρθρο 15 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η λογιστικοποίηση και η αναπροσαρμογή της πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, λοιπών πράξεων επί επιτοκίων και δικαιωμάτων προαίρεσης, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων προαίρεσης που είναι ενσωματωμένα σε τίτλους, λαμβάνουν χώρα κατά στοιχείο. Οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται χωριστά από τα στοιχεία.». 4) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Τα τέλη-έξοδα μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.». β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Η αξία των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου αναπροσαρμόζεται μεμονωμένα και, εφόσον είναι αναγκαίο, μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την άμεση του νομίσματος. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο τέλος της χρήσης συνιστάται να εντός των επόμενων χρήσεων, στην περίπτωση των προθεσμιακών πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων ως έναρξη της απόσβεσης συνιστάται να ορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής, η δε απόσβεση θα πρέπει να είναι γραμμική. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αναπροσαρμογή εγγράφονται σε πίστωση λογαριασμού αναπροσαρμογής.». γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: «5. Για πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων που εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου: α) το αρχικό περιθώριο καταγράφεται ως ξεχωριστό στοιχείο του ενεργητικού όταν η κατάθεση γίνεται σε μετρητά. Όταν αυτή γίνεται με τη μορφή τίτλων, παραμένει αμετάβλητο στον ισολογισμό β) οι ημερήσιες μεταβολές στα περιθώρια διακύμανσης μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και επηρεάζουν τη συναλλαγματική θέση γ) το στοιχείο των δεδουλευμένων τόκων διαχωρίζεται από το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα και καταγράφεται σε ακαθάριστη βάση στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.».

3 L 68/71 5) Στο άρθρο 22 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Με εξαίρεση τα δικαιώματα προαίρεσης που είναι ενσωματωμένα σε τίτλους, η αξία των συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης αναπροσαρμόζεται μεμονωμένα. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης δεν αντιλογίζονται σε επόμενες χρήσεις έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αναπροσαρμογή εγγράφονται σε πίστωση λογαριασμού αναπροσαρμογής. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από συγκεκριμένο δικαίωμα προαίρεσης δεν συμψηφίζονται με μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από άλλο δικαίωμα προαίρεσης.». 6) Στο παράρτημα II προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός: «Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος: νομικό πρόσωπο που παρεμβάλλεται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές, ενεργώντας ως αγοραστής έναντι κάθε πωλητή και ως πωλητής έναντι κάθε αγοραστή.». 7) Στο παράρτημα III το σημείο 2.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «2.2. Τα δεδουλευμένα στοιχεία τοκομεριδίων και οι αποσβέσεις των διαφορών υπέρ ή υπό το άρτιο υπολογίζονται και εγγράφονται από την ημερομηνία διακανονισμού της αγοράς του τίτλου έως την ημερομηνία διακανονισμού της πώλησης ή έως την ημερομηνία λήξης.». 8) Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος 1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. 2. Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος συμμορφώνονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή από τις 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 3 Αποδέκτες Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Φρανκφούρτη, 15 Δεκεμβρίου Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

4 L 68/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( 1 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Φυσικός χρυσός, δηλαδή ράβδοι, κέρματα, πλάκες, ψήγματα, αποθηκευμένος ή καθ' οδόν. Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλλου), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές: α) συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης και β) πράξεις ανταλλαγής βάσει του τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού, όπου, ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή, παρεμβάλλονται περισσότερες εργάσιμες ημέρες Αγοραία αξία 2 2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ, εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά) Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2 του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικητικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το στοιχείο ή στο στοιχείο Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά), μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική β) ΕΤΔ Διαθέσιμα ΕΤΔ (ακαθάριστα) β) ΕΤΔ, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική γ) Λοιπές απαιτήσεις Γενικές συμφωνίες δανεισμού, δάνεια βάσει ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις σε trusts υπό τη διαχείριση του ΔΝΤ γ) Λοιπές απαιτήσεις, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική

5 L 68/ Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repos) α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ β) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη και αγοραία συναλλαγματική iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι και αγοραία συναλλαγματική iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική γ) Δάνεια (καταθέσεις) εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού γ) Δάνεια Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης ευρώ δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική

6 L 68/ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ α) Τίτλοι ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από κατοίκους ζώνης ευρώ α) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη και αγοραία συναλλαγματική iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι και αγοραία συναλλαγματική iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική β) Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης, διάφορες δανειοδοτικές πράξεις β) Λοιπές απαιτήσεις Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές πράξεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική 4 4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας. Συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση χρεογράφων σε ευρώ α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

7 L 68/75 β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ β) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ Καταθέσεις στην ονομαστική αξία δ) Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους δ) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

8 L 68/ Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 4 ) Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση και με συνήθη διάρκεια μιας εβδομάδας ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε μηνιαία βάση και με συνήθη διάρκεια τριών μηνών ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτακτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση) ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορήγηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα ή κόστος 6 6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην συναλλαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις από πράξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες διενεργήθηκαν από ορισμένη ΕθνΚΤ πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα ή κόστος

9 L 68/ Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ που αγοράζονται με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι Λογιστικοποιούνται ανάλογα με τα κριτήρια της νομισματικής πολιτικής: i) Αγοραία τιμή ii) (κόστος όταν η απομείωση καλύπτεται από πρόβλεψη που εμπίπτει στο στοιχείο του ενεργητικού 13 β) Προβλέψεις ) β) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι Λοιποί τίτλοι Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής και στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι δ) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή 8 8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, δάνεια) Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος 9 Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος +)

10 L 68/ Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ +) Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ Το μερίδιο συμμετοχής της κάθε ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη και την αντίστοιχη κλείδα κατανομής και οι εισφορές βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού ΕΣΚΤ Κόστος 9.2 Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της ΕΚΤ όσον αφορά τις αρχικές και πρόσθετες μεταβιβάσεις συναλλαγματικών διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του καταστατικού του ΕΣΚΤ 9.3 Απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ +) Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ που προκύπτουν από την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ Κόστος 9.4 Καθαρές απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος, (*) Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή απαίτηση συνδεόμενη με την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζογραμματίων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που σχετίζονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισοσκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/23 ( 5 ) Για τις ΕθνΚΤ: απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ της ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/ Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) +) Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων: α) καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων βλέπε επίσης το στοιχείο του παθητικού 10.4 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) β) απαίτηση οφειλόμενη στη διαφορά ανάμεσα στο νομισματικό εισόδημα που συγκεντρώνεται και σε εκείνο που αναδιανέμεται. Ισχύει μόνο για την περίοδο ανάμεσα στην εγγραφή του νομισματικού εισοδήματος, στο πλαίσιο των διαδικασιών στο τέλος του έτους, και στο σχετικό διακανονισμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους γ) λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ (*) α) β) γ)

11 L 68/ Στοιχεία υπό τακτοποίηση Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτήσεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό είσπραξη 9 11 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Κέρματα ζώνης ευρώ Κέρματα ευρώ, όταν νόμιμος εκδότης δεν είναι κάποια ΕθνΚΤ Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικό Κόστος μείον αποσβέσεις Ποσοστά απόσβεσης: ηλεκτρονικοί υπολογιστές και παρελκόμενο υλικό/λογισμικό και μεταφορικά μέσα: 4 έτη εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανολογικός εξοπλισμός: 10 έτη δαπάνες κατασκευής και κύριες κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ανακαίνισης: 25 έτη Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε όριο (κάτω των ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση) Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές μετοχές διακρατούμενες για λόγους στρατηγικής/πολιτικής Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων προθεσμίας και τρεχούμενων λογαριασμών, διακρατούμενα ως χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο α) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή β) Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως μόνιμη επένδυση γ) Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές συμμετοχές Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού δ) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή ε) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη ή τηρούμενοι ως μόνιμη επένδυση στ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

12 L 68/ ζ) Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική, εάν τα υπόλοιπα ή οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα Διαφορές από αναπροσαρμογή της πράξεων εκτός ισολογισμού Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων (εκτός αν εφαρμόζεται ημερήσιο περιθώριο διαφορών αποτίμησης), προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, με την αγοραία συναλλαγματική Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδουλευμένοι τόκοι (ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο), συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία συναλλαγματική Διάφορα στοιχεία Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής (στοιχείο μόνο στη διάρκεια της χρήσης: μη πραγματοποιηθείσες ζημίες στις ημερομηνίες αναπροσαρμογής στη διάρκεια της χρήσης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς αναπροσαρμογής του στοιχείου του παθητικού Λογαριασμοί αναπροσαρμογής ). Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis). Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό. Κέρματα εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες ζώνης ευρώ. Τρέχουσες δαπάνες (καθαρή συσσωρευμένη ζημία), ζημίες προηγούμενης χρήσεως πριν από την κάλυψη. Καθαρή υποχρέωση από συντάξεις ή κόστος Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του μέσου κόστους και της αγοραίας, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό Αγοραία αξία Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος Εκκρεμείς απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέωσης) Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν από/μετά το διακανονισμό της ζημίας) Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι τρίτων) που παρακρατήθηκαν ή/και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών που παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή τους Στοιχεία ενεργητικού ή απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέωσης) Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την αγοραία συναλλαγματική κατά το χρόνο της απόκτησης, εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού εκφράζονται σε ξένα νομίσματα)

13 L 68/81 12 Ζημίες χρήσης (*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. ( 1 ) Η αναγγελία των στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, τον τοκισμό των καθαρών απαιτήσεων/υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήματος που προκύπτουν από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος και το νομισματικό εισόδημα στις ετήσιες δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις των ΕθνΚΤ θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη. Τα προς εναρμόνιση στοιχεία σημειώνονται με αστερίσκο στα παραρτήματα IV, VIII και IX. ( 2 ) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII (εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο +) ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος. ( 3 ) Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και για όλα τα ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος (δηλαδή ουσιώδη για τη λειτουργία του Ευρωσυστήματος) στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ. ( 4 ) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και της διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΕ L 331 της , σ. 1). ( 5 ) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 35 της , σ. 17). ΠΑΘΗΤΙΚΟ Στοιχείο ισολογισμού ( 1 ) 1 1 Τραπεζογραμμά-τια σε κυκλοφορία (*) α) Τραπεζογραμμάτια ευρώ, συν/μείον διορθώσεις συνδεόμενες με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 και την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 Αρχή αποτίμησης Εφαρμογή ( 2 ) α) β) Τραπεζογραμμάτια εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες της ζώνης του ευρώ στη διάρκεια του έτους μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή β) 2 2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε ευρώ όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/ Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΣΚΤ. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών

14 L 68/ Στοιχείο ισολογισμού ( 1 ) Αρχή αποτίμησης Εφαρμογή ( 2 ) Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων Καταθέσεις μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο (πάγια διευκόλυνση) Καταθέσεις προθεσμίας Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από τη μείωση της των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα 3 3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ. Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις/καταθέσεις από πράξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες διενεργήθηκαν από ορισμένη ΕθνΚΤ πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς 4 4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ για τις ΕθνΚΤ, προσωρινό στοιχείο. Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14. Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδίδονται προς απορρόφηση ρευστότητας Κόστος Διαφορές υπό το άρτιο 5 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

15 L 68/83 Στοιχείο ισολογισμού ( 1 ) Αρχή αποτίμησης Εφαρμογή ( 2 ) Λοιπές υποχρεώσεις Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί ) καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως 6 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τρεχούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ Υπόλοιπα λογαριασμών του TAR GET2 κεντρικών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς 7 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική 8 8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική 9 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικονίζει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στην αντίστοιχη χώρα/εθνκτ, μετατροπή με την αγοραία

16 L 68/ Στοιχείο ισολογισμού ( 1 ) 10 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος +) Αρχή αποτίμησης Εφαρμογή ( 2 ) 10.1 Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων Στοιχείο ισολογισμού σε ευρώ μόνο της ΕΚΤ 10.2 Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ +) Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ Υποχρέωση εντός του Ευρωσυστήματος έναντι ΕθνΚΤ, απορρέουσα από την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ. Κόστος 10.3 Καθαρές υποχρεώσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος, (*) Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή υποχρέωση συνδεόμενη με την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζογραμματίων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που συνδέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισοσκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/ Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων: α) καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων βλέπε επίσης στοιχείο του ενεργητικού 9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) β) υποχρέωση οφειλόμενη στη διαφορά ανάμεσα στο νομισματικό εισόδημα που συγκεντρώνεται και σε εκείνο που αναδιανέμεται. Ισχύει μόνο για την περίοδο ανάμεσα στην εγγραφή του νομισματικού εισοδήματος, στο πλαίσιο των διαδικασιών στο τέλος του έτους, και στο σχετικό διακανονισμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους γ) λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ (*) α) β) γ)

17 L 68/85 Στοιχείο ισολογισμού ( 1 ) Αρχή αποτίμησης Εφαρμογή ( 2 ) Στοιχεία υπό τακτοποίηση Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώσεις), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων καθ' οδόν Λοιπές υποχρεώσεις Διαφορές από αναπροσαρμογή της πράξεων εκτός ισολογισμού Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων (εκτός αν εφαρμόζεται ημερήσιο περιθώριο διαφορών αποτίμησης), προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, με την αγοραία συναλλαγματική Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά συνδεόμενες με την περίοδο υποβολής στοιχείων. Έσοδα που εισπράττονται εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλοντική περίοδο, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία συναλλαγματική Διάφορα στοιχεία Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή εγγυητικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφωνίες επαναγοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. Πρόσθετες υποχρεωτικές καταθέσεις. Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Τρέχοντα έσοδα (καθαρό συσσωρευμένο κέρδος), κέρδη προηγούμενης χρήσης, πριν από τη διανομή. Υποχρεώσεις για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis). Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό. Κέρματα σε κυκλοφορία, στην περίπτωση που κάποια ΕθνΚΤ είναι ο νόμιμος εκδότης. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες της ζώνης ευρώ που έπαυσαν να αποτελούν νόμιμο χρήμα, αλλά βρίσκονται ακόμη σε κυκλοφορία μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, εάν δεν απεικονίζονται στο στοιχείο του παθητικού Προβλέψεις. Καθαρές υποχρεώσεις που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης ή κόστος (συμφωνίας επαναγοράς) Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό Αγοραία αξία Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό: υποχρεωτική

18 L 68/ Στοιχείο ισολογισμού ( 1 ) Αρχή αποτίμησης Εφαρμογή ( 2 ) Προβλέψεις α) Για συντάξεις, για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς, π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες, προβλέψεις για εθνικές νομισματικές μονάδες της ζώνης ευρώ που έπαυσαν να αποτελούν νόμιμο χρήμα, αλλά βρίσκονται ακόμη σε κυκλοφορία μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, εφόσον τα εν λόγω τραπεζογραμμάτια δεν απεικονίζονται στο στοιχείο του παθητικού 12.3 Λοιπές υποχρεώσεις / Διάφορα στοιχεία. Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ +) α) Κόστος/ονομαστική αξία β) Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από πράξεις νομισματικής πολιτικής β) (κατ' αναλογία προς την κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ βασίζεται σε αποτίμηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ στο τέλος της χρήσης) Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά τον χρυσό, κάθε είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα, δικαιώματα προαίρεσης διαφορές στην αποτίμηση με τις τιμές της αγοράς που συνδέονται με παράγωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύνου επιτοκίου λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και των ΕΤΔ Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ +) Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του μέσου κόστους και της αγοραίας, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία Κεφάλαιο και αποθεματικά Κεφάλαιο Καταβεβλημένο κεφάλαιο το κεφάλαιο της ΕΚΤ ενοποιείται με τα μερίδια των ΕθνΚΤ

19 L 68/87 Στοιχείο ισολογισμού ( 1 ) Αρχή αποτίμησης Εφαρμογή ( 2 ) Αποθεματικά Νόμιμα αποθεματικά και λοιπά αποθεματικά. Κέρδη εις νέον Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ +) Κέρδη χρήσης (*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. ( 1 ) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII (εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο +) ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος. ( 2 ) Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και για όλα τα ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος (δηλαδή ουσιώδη για τη λειτουργία του Ευρωσυστήματος) στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ.»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24.1.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/54 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/425 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/55)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 356/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.12.2012 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.7.2015 L 193/147 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/1197 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75 29.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/75 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20.12.2016 EL L 347/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2247 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/65 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57 29.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 36/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2008 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης

Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Στοιχείο ισολογισμού Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού Αρχή αποτίμησης 1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006D9017 EL 31.12.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους

Διαβάστε περισσότερα

(2009/100/ΕΚ) (4) Οι ισχύοντες κανόνες για τους μετοχικούς τίτλους χρήζουν. 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2009/100/ΕΚ) (4) Οι ισχύοντες κανόνες για τους μετοχικούς τίτλους χρήζουν. 1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: L 36/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2008 για τροποποίηση την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0023 EL 31.12.2011 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.12.2016 L 347/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2249 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010O0020 EL 21.07.2015 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006O0016 EL 31.12.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/31 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2010 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 0 ισολογισμοσ ΚαΤα Την 31η ΔΕΚΕμΒριΟυ 2010 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Ευρωσύστημα 31-Δεκ-2010 31-Δεκ-2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σελ. 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ 2011 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σελ. 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σελ. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ σελ. 6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ σελ. 47 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ 2009 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σελίδα 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Σελίδα 5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Σελίδα 7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι10) ΕΙΣOΔOΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤOΥ ΕΥΡΩ. Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 4519/ ΠΡΑΞΗ ΤOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ ΝOΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠOΛΙΤΙΚΗΣ

Ι10) ΕΙΣOΔOΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤOΥ ΕΥΡΩ. Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 4519/ ΠΡΑΞΗ ΤOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ ΝOΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠOΛΙΤΙΚΗΣ Ι10) ΕΙΣOΔOΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤOΥ ΕΥΡΩ. Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 4519/19-12-2000 ΠΡΑΞΗ ΤOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ ΝOΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠOΛΙΤΙΚΗΣ Ενόψη της εισόδου της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ από 1/1/2001 το Συμβούλιο Νομισματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/15.01.2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) Οι ακόλουθες διευκρινήσεις τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014O0009 EL 22.09.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 19

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 19 Ετήσιοι λογαριασμοί Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31.12. 2 Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 19 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 19 Αποτελέσματα χρήσης 1.1. 31.12. 21 Λογιστικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 20

Ετήσιοι λογαριασμοί. Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 20 Ετήσιοι λογαριασμοί 2016 Έκθεση διαχείρισης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 2 Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ 20 Ισολογισμός της 31.12.2016 20 Αποτελέσματα χρήσης 1.1.2016 31.12.2016 22

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005O0005 EL 01.10.2008 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.5.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαїκής Ένωσης L 111/1 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα