ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ και άλλων σχετικών ρυθμίσεων. Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα Εγκύκλιος εφαρμόζεται κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 και απευθύνεται: α) στις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του ν. 3606/2007, και β) στις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν λάβει άδεια να παρέχουν τις υπηρεσίες της διαχείρισης και των συμβουλών σε ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σκοπός της Εγκυκλίου είναι να αποσαφηνιστούν, με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ και άλλων σχετικών ρυθμίσεων. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Εγκύκλιο έχουν την ίδια έννοια με τους αντίστοιχους όρους που χρησιμοποιούνται στο ν. 3606/2007 και στις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις. Επιπλέον: α) ως «Εταιρία» νοείται κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η παρούσα Εγκύκλιος. β) ως «λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης» νοείται η λειτουργία που αφορά στον προσδιορισμό, στην αξιολόγηση, στην παροχή συμβουλών, στην παρακολούθηση και στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης. γ) ως «κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης» νοείται ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τη μη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις του ν. 3606/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις, καθώς και με τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.

2 Κατά την εφαρμογή της Εγκυκλίου λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας της παρ. 1 του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ , ήτοι η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Εταιριών, καθώς και η φύση και το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. ΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης υιοθετεί μία προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων της. Για τον καθορισμό του σκοπού της παρακολούθησης και της παροχής συμβουλών στο πλαίσιο της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης. Η αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διενεργείται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι η παρακολούθηση και η παροχή συμβουλών ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες. Η Εταιρία θεσπίζει, να εφαρμόζει και να διατηρεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό κάθε κινδύνου από τη μη συμμόρφωσή της προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ν. 3606/2007. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να προσδιορίζει το επίπεδο του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης που αντιμετωπίζει η Εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχει ή ασκεί η Εταιρία, καθώς και τα είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και διάθεσης. Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από το ν. 3606/2007 και από τις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και από τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα συστήματα και τους ελέγχους που εφαρμόζει η Εταιρία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση που διενεργείται στο πλαίσιο της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και κάθε σχετικό πόρισμα εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου. Οι στόχοι και το πρόγραμμα εργασίας της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να καθορίζονται βάσει της ως άνω αξιολόγησης του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης. Για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι θα πρέπει οι καθορισμένοι κίνδυνοι να επανεξετάζονται τακτικά, αλλά και κατά περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναδυόμενοι κίνδυνοι (για παράδειγμα, κίνδυνοι από νέους επιχειρηματικούς τομείς ή από άλλες αλλαγές στη δομή της Εταιρίας).. 2. Πρόγραμμα παρακολούθησης από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τομείς των 2

3 επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών που παρέχει ή ασκεί η Εταιρία. Στο πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να τίθενται προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κίνδυνος αυτός παρακολουθείται επαρκώς. Στόχος του προγράμματος παρακολούθησης είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας διεξάγεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 3606/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικές αποφάσεις και του κατά πόσον οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές, η οργάνωση και τα μέτρα ελέγχου της Εταιρίας παραμένουν αποτελεσματικά και κατάλληλα. Σε περίπτωση ομίλου, την ευθύνη για τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης εκάστης Εταιρίας έχει ξεχωριστά κάθε Εταιρία του ομίλου. Επομένως, κάθε Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης που διαθέτει είναι διαρκώς υπεύθυνη για την παρακολούθηση του δικού της κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης, ακόμη και όταν η Εταιρία έχει αναθέσει σε άλλη εταιρία του ομίλου την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης σε κάθε Εταιρία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρία ανήκει σε όμιλο: για παράδειγμα, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το αρμόδιο προσωπικό για ελεγκτικά και νομικά θέματα και για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης σε άλλα τμήματα του ομίλου. Η αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και της έκτασης του προγράμματος παρακολούθησης και της συχνότητας παρακολούθησης, είτε ανά τακτά διαστήματα, είτε κατά περίπτωση, είτε σε μόνιμη βάση. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διασφαλίζει επίσης ότι η παρακολούθηση δεν έχει μόνον θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά επίσης επαληθεύει με ποιον τρόπο εφαρμόζονται στην πράξη οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες, για παράδειγμα μέσω επιτόπιων ελέγχων στις λειτουργικές μονάδες της Εταιρίας. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να εξετάζει επίσης την ανάγκη διενέργειας επαναξιολογήσεων και το εύρος αυτών. Κατάλληλα εργαλεία και κατάλληλες μέθοδοι για τις δραστηριότητες παρακολούθησης είναι ενδεικτικά τα εξής: α) μετρήσεις συνολικού κινδύνου (για παράδειγμα, δείκτες κινδύνου), β) εκθέσεις, οι οποίες τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και οι οποίες αποτυπώνουν τις ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών γεγονότων και προσδοκιών(έκθεση αποκλίσεων ) ή τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν (κατάλογος προβλημάτων), γ) στοχευμένη εποπτεία συναλλαγών, παρακολούθηση διαδικασιών, έλεγχοι βάσει εγγράφων ή/και συνεντεύξεις με αρμοδίους υπαλλήλους. Στο πρόγραμμα παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε σημαντικά γεγονότα, όπως εταιρικές εξαγορές, αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής ή αναδιοργάνωση. Στο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να ρυθμίζεται η εφαρμογή και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας τυχόν διορθωτικών μέτρων, τα οποία λαμβάνει η Εταιρία μετά τη διαπίστωση παράβασης διατάξεων του ν. 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων. Κατά την παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα εξής: 3

4 α) η υποχρέωση κάθε τμήματος της Εταιρίας να συμμορφώνεται προς τις κανονιστικές διατάξεις, β) οι έλεγχοι πρώτου επιπέδου στα τμήματα της Εταιρίας, δηλαδή οι έλεγχοι από τις επιμέρους λειτουργικές μονάδες, εν αντιθέσει προς τους ελέγχους δεύτερου επιπέδου, οι οποίοι διενεργούνται από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, και γ) οι έλεγχοι αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες της Εταιρίας που διενεργούνται από τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ή από άλλες ελεγκτικές λειτουργίες της Εταιρίας. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται από άλλες ελεγκτικές λειτουργίες της θα πρέπει να συντονίζονται με την παρακολούθηση που διενεργεί η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, λαμβανομένης σε κάθε περίπτωση υπόψη της ανεξαρτησίας και του αντικειμένου των διαφόρων λειτουργιών. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαδραματίζει εποπτικό ρόλο στη διαδικασία χειρισμού των καταγγελιών πελατών και να θεωρεί τις καταγγελίες πηγή πληροφοριών που ενδέχεται να είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης πρέπει να συμμετέχει στο χειρισμό των καταγγελιών. Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλες τις υποβληθείσες στην Εταιρία καταγγελίες πελατών. 3. Υποβολή εκθέσεων από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρία διασφαλίζει ότι οι τακτικές έγγραφες εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης υποβάλλονται στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκθέσεις θα πρέπει να περιέχουν περιγραφή της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου για τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, καθώς και σύνοψη των κινδύνων που εντοπίστηκαν και των διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν. Οι εκθέσεις πρέπει να εκπονούνται ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Πλέον των ανωτέρω τακτικών εκθέσεων, όποτε η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης καταλήγει σε σημαντικά πορίσματα, ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να τα γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Οι εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να αφορούν όλα τα τμήματα της Εταιρίας, τα οποία εμπλέκονται στην παροχή ή στην άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών. Εάν οι εκθέσεις δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες, θα πρέπει να αναφέρουν ρητά τους λόγους. Τα θέματα που θα πρέπει να εξετάζονται στις εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης είναι κατά περίπτωση τα εξής: α) περιγραφή της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου για τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, β) σύνοψη των σημαντικών πορισμάτων της αξιολόγησης των πολιτικών και των διαδικασιών, γ) σύνοψη των ευρημάτων από επιτόπιους ελέγχους ή από ελέγχους βάσει εγγράφων που διενήργησε η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων και των ανεπαρκειών που εντοπίσθηκαν στην οργάνωση και στις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρίας και των κατάλληλων μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους, δ) κίνδυνοι οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης, 4

5 ε) τροποποιήσεις στις κανονιστικές διατάξεις κατά την περίοδο που καλύπτουν οι εκθέσεις και μέτρα που λήφθηκαν ή πρέπει να ληφθούν, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νέες διατάξεις, εφόσον τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη δεν έχουν ήδη ενημερωθεί με άλλο τρόπο για τις τροποποιήσεις, στ) άλλα σημαντικά ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, τα οποία προέκυψαν μετά την τελευταία έκθεση, και ζ) σημαντική αλληλογραφία με τις εποπτεύουσες αρχές, εφόσον τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη δεν έχουν ήδη ενημερωθεί με άλλο τρόπο. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης αναφέρει στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, εγκαίρως και ανά περίπτωση, τα σημαντικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης που εντοπίζει, όπως σημαντικές παραβάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων. Στην αναφορά αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις για τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, σε περίπτωση ομίλου, εξετάζει την αναγκαιότητα υποβολής αναφορών σε άλλη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης του ομίλου. 4. Παροχή συμβουλών από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης εκπληρώνει το συμβουλευτικό της ρόλο, υποστηρίζοντας την κατάρτιση του προσωπικού, συνδράμοντας καθημερινά το προσωπικό και συμμετέχοντας στη θέσπιση νέων πολιτικών και διαδικασιών εντός της Εταιρίας. Η Εταιρία προωθεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη «κουλτούρας κανονιστικής συμμόρφωσης» σε ολόκληρη την Εταιρία, με σκοπό όχι μόνο τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά και την ενεργό δέσμευση του προσωπικού της στην αρχή της προστασίας των επενδυτών. Η Εταιρία διασφαλίζει την επαρκή κατάρτιση του προσωπικού της. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να υποστηρίζει τα τμήματα της Εταιρίας που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην παροχή ή στην άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων κατά την εκπαίδευσή του προσωπικού τους. Η εκπαίδευση και κάθε άλλη υποστήριξη του προσωπικού θα πρέπει να επικεντρώνονται ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά στα ακόλουθα σημεία: α) στις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρίας και στην οργανωτική της δομή στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, και β) στις διατάξεις του ν. 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων, στις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, σε συναφείς διατάξεις της λοιπής εθνικής νομοθεσίας, καθώς και σε τυχόν τροποποιήσεις των ανωτέρω. Η εκπαίδευση θα πρέπει να διενεργείται σε τακτική βάση και, όταν απαιτείται, θα πρέπει να παρέχεται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η εκπαίδευση θα πρέπει να διενεργείται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, για παράδειγμα στο σύνολο του προσωπικού της Εταιρίας ή σε ορισμένα τμήματα της Εταιρίας ή ακόμη και εξατομικευμένα. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαρκής, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές αλλαγές, όπως νέα νομοθεσία, νέες εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και νέες κατευθυντήριες 5

6 γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ή αλλαγές στον επιχειρηματικό προσανατολισμό της Εταιρίας. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά κατά πόσον το προσωπικό στους τομείς των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων διαθέτει το αναγκαίο επίπεδο γνώσεων και εφαρμόζει ορθά τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Το προσωπικό της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει επίσης να συνδράμει το προσωπικό των λειτουργικών μονάδων της Εταιρίας στις καθημερινές εργασίες του και να είναι διαθέσιμο για να απαντά σε ερωτήσεις που ανακύπτουν στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης συμμετέχει στην ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να μπορεί, για παράδειγμα, να παρέχει εξειδικευμένη γνώση και συμβουλές στα διάφορα τμήματα της Εταιρίας σχετικά με τις στρατηγικές αποφάσεις ή το νέο επιχειρηματικό προσανατολισμό ή τη δρομολόγηση μιας νέας διαφημιστικής στρατηγικής στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Εάν η συμβουλή της δεν εφαρμόζεται, η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να καταγράφει το γεγονός αυτό και να το αναφέρει στις εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης που υποβάλλει. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης συμμετέχει σε κάθε σημαντική αλλαγή στην οργάνωση της Εταιρίας στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αποφασίζεται η δραστηριοποίηση της Εταιρίας σε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας ή σε νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να δικαιούται να συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης των νέων χρηματοπιστωτικών μέσων και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα διάφορα τμήματα της Εταιρίας να συμβουλεύονται τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης συμμετέχει σε κάθε σημαντική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τους κατάλληλους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα και τη φύση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών που ασκεί ή παρέχει. Παρέχει, επίσης, στους υπαλλήλους κανονιστικής συμμόρφωσης την απαραίτητη εξουσία για να ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, καθώς και πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία η οποία αφορά τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και τις παρεπόμενες υπηρεσίες. 6

7 Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτει ευρεία γνώση, εμπειρία και επαρκή εξειδίκευση, ώστε να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης στο σύνολό της και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά της. Ο αριθμός των υπαλλήλων που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Εάν οι δραστηριότητες ενός τμήματος της Εταιρίας επεκταθούν σημαντικά, η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης επεκτείνεται αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών που η επέκταση αυτή συνεπάγεται για τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρίας. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά, κατά πόσον ο αριθμός των υπαλλήλων παραμένει επαρκής για την εκτέλεση των καθηκόντων της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης. Πλέον του ανθρώπινου δυναμικού, η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή μηχανοργάνωση. Εάν η Εταιρία καταρτίζει προϋπολογισμό για επιμέρους λειτουργίες ή τμήματα, ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι αντίστοιχος με το επίπεδο του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης στο οποίο εκτίθεται η Εταιρία. Πριν από την κατάρτιση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης. Κάθε απόφαση που αφορά σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό θα πρέπει να τεκμηριώνεται αναλυτικά και εγγράφως. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι το προσωπικό κανονιστικής συμμόρφωσης έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του και σε κάθε σχετική βάση δεδομένων. Προκειμένου να εποπτεύει σε μόνιμη βάση τους τομείς της Εταιρίας στους οποίους ενδέχεται να προκύψουν ευαίσθητες ή συναφείς πληροφορίες, ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε σύστημα πληροφοριών της Εταιρίας, καθώς και σε κάθε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου ή σε άλλη έκθεση που υποβάλλεται στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. Όταν συντρέχει περίπτωση, ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει, επίσης, να μπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις ανώτερων διευθυντικών στελεχών ή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά περίπτωση. Εάν δεν έχει το σχετικό δικαίωμα, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να εξηγείται εγγράφως. Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτει σε βάθος γνώση της οργάνωσης της Εταιρίας, της εταιρικής φιλοσοφίας και των διαδικασιών λήψης εταιρικών αποφάσεων, ώστε να μπορεί να προσδιορίζει τις συνεδριάσεις στις οποίες είναι απαραίτητο να παρίσταται. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας ή το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά περίπτωση θα πρέπει να υποστηρίζουν το προσωπικό της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης στην άσκηση των καθηκόντων του, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό διαθέτει την απαραίτητη εξουσία κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δηλαδή διαθέτει επαρκή εξειδίκευση και συναφείς προσωπικές ικανότητες. Η εξουσία αυτή θα μπορούσε να ενισχύεται με τη ρητή αναγνώρισή της στην πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρίας. Κάθε υπάλληλος της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να έχει γνώση τουλάχιστον των διατάξεων του ν. 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων, των εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατευθυντήριων 7

8 γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο βαθμό που είναι συναφείς με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το προσωπικό κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να εκπαιδεύεται τακτικά, ώστε να διατηρεί το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων. Υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης απαιτείται για τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης. Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία, για να μπορεί να αξιολογεί τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης και τις συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία θα μπορούσε να έχει αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, σε θέσεις επιχειρησιακής ευθύνης ή σε άλλες ελεγκτικές ή κανονιστικές λειτουργίες της Εταιρίας. Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Η απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση εξειδικευμένη γνώση μπορεί να διαφέρει μεταξύ Εταιριών, ανάλογα με τη φύση των σημαντικών κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης που αντιμετωπίζει κάθε Εταιρία. Με βάση τα ανωτέρω, στην περίπτωση ενός νεοπροσληφθέντος υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης, κατά την εφαρμογή του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ μπορεί να θεωρηθεί ότι απαιτούνται πρόσθετες εξειδικευμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, ακόμη και εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει στο παρελθόν απασχοληθεί ως υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης σε άλλη Εταιρία. 2. Μονιμότητα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της σε μόνιμη βάση. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία θεσπίζει εγγράφως κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες του υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης ασκούνται ακόμη και κατά την απουσία του, καθώς και κατάλληλες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης ασκούνται σε συνεχή βάση. Οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες, καθώς και η εξουσία του προσωπικού της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να καθορίζονται σε μια «πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης» ή σε άλλες γενικές πολιτικές ή εσωτερικούς κανόνες, στους οποίους θα λαμβάνεται υπόψη το αντικείμενο και η φύση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ορίζονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα παρακολούθησης και τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και για την αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι ανωτέρω πολιτικές/κανόνες θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται άμεσα σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της σε μόνιμη βάση και όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τακτική παρακολούθηση βάσει σχετικού προγράμματος. Οι δραστηριότητες παρακολούθησης θα πρέπει να καλύπτουν σε τακτική βάση όλους τους βασικούς τομείς επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματικό τομέα. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση σε απρόβλεπτα γεγονότα, μεταβάλλοντας, αν είναι απαραίτητο, το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων της σε σύντομο χρονικό διάστημα. 8

9 3. Ανεξαρτησία της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης Η οργανωτική δομή της Εταιρίας διασφαλίζει ότι η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης κατέχει στην οργανωτική δομή της Εταιρίας θέση η οποία διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης και το λοιπό προσωπικό της λειτουργίας ενεργούν ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διορίζεται και να αντικαθίσταται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρότι τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση είναι υπεύθυνα για τη θέσπιση της κατάλληλης οργάνωσης της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς της, εντούτοις τα καθήκοντα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, το Διοικητικό Συμβούλιο και από άλλες μονάδες της Εταιρίας. Ειδικότερα, η οργάνωση της Εταιρίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι άλλα τμήματα της Εταιρίας δεν θα μπορούν να εκδίδουν οδηγίες ή να επηρεάζουν με άλλο τρόπο το προσωπικό της κανονιστικής συμμόρφωσης και τις δραστηριότητές του. Εάν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη παρεκκλίνουν από σημαντικές συστάσεις ή αξιολογήσεις που εκδίδονται από τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει να καταγράφει το γεγονός αυτό και να το αναφέρει στις εκθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. 4. Εξαιρέσεις Εάν μια Εταιρία θεωρεί ότι η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ δεν είναι σύμφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας, αξιολογεί κατά πόσον η μη συμμόρφωσή της στις ανωτέρω υποχρεώσεις ενδέχεται να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά. Η Εταιρία προσδιορίζει τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών μέτρων και των καταλληλότερων διαθέσιμων πόρων, που διασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κριτήρια: α) τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκεί η Εταιρία, β) την αλληλεπίδραση μεταξύ των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών και των λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας, γ) το αντικείμενο και την έκταση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών (σε απόλυτη βάση και σε σχέση με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες), το σύνολο του ισολογισμού, τα έσοδα της Εταιρίας από προμήθειες και αμοιβές και λοιπά έσοδα από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών, δ) τα είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων που προσφέρονται στους πελάτες, ε) τις κατηγορίες πελατών στους οποίους απευθύνεται η Εταιρία (επαγγελματίες, ιδιώτες, επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι), στ) τον αριθμό των υπαλλήλων, 9

10 ζ) εάν η Εταιρία ανήκει σε όμιλο κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 στοιχ. α) του ν. 2190/1920, η) τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω εμπορικού δικτύου, όπως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι ή υποκαταστήματα, θ) τις διασυνοριακές δραστηριότητες της Εταιρίας, ι) την οργάνωση και το επίπεδο των συστημάτων πληροφορικής. Με βάση τα ανωτέρω, θα μπορούσε για παράδειγμα να θεωρηθεί ότι μία Εταιρία εξαιρείται από την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχεία γ) ή δ) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ , εάν η εκτέλεση των απαραίτητων καθηκόντων κανονιστικής συμμόρφωσης δεν απαιτεί μια θέση πλήρους απασχόλησης λόγω της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων υπηρεσιών και γενικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας. Παρότι ο διορισμός υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης είναι υποχρεωτικός, ενδέχεται να είναι δυσανάλογο για μια μικρότερη Εταιρία με πολύ περιορισμένο πεδίο δραστηριοτήτων να διορίσει ως υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης πρόσωπο που να ασκεί αποκλειστικά τα καθήκοντα κανονιστικής συμμόρφωσης. Εάν μια Εταιρία θεωρεί ότι εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ , θα πρέπει να ελαχιστοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της άσκησης από το ίδιο πρόσωπο καθηκόντων κανονιστικής συμμόρφωσης και καθηκόντων που αφορούν άλλες λειτουργίες της Εταιρίας. Η Εταιρία που δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί προς όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία γ) ή δ) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 2/452/ με βάση την αρχή της αναλογικότητας, θα μπορούσε να επιτρέπει την άσκηση καθηκόντων κανονιστικής συμμόρφωσης και νομικών καθηκόντων από το ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να υπονομεύεται η ανεξαρτησία της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης λόγω της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων ή του μεγέθους της Εταιρίας. Εάν η Εταιρία κάνει χρήση της ανωτέρω εξαίρεσης, θα πρέπει να αιτιολογήσει εγγράφως την απόφασή της αυτή, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τους επικαλούμενους λόγους. 5. Συνδυασμός της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με άλλες εσωτερικές ελεγκτικές λειτουργίες Η Εταιρία δεν θα πρέπει γενικά να συνδυάζει τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης με τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Ο συνδυασμός της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με άλλες ελεγκτικές λειτουργίες θα μπορούσε να είναι αποδεκτός, εάν δεν θίγει την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης. Εάν η Εταιρία αποφασίσει τον ανωτέρω συνδυασμό, θα πρέπει να αιτιολογεί εγγράφως την απόφασή της με συγκεκριμένη αναφορά των λόγων που επέβαλαν τη σχετική απόφαση, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να αξιολογεί κατά πόσον ο συνδυασμός λειτουργιών ενδείκνυται υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το προσωπικό της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης δεν θα πρέπει γενικά να συμμετέχει σε δραστηριότητες τις οποίες παρακολουθεί. Ωστόσο, ο συνδυασμός της 10

11 λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με άλλες ελεγκτικές μονάδες στο ίδιο επίπεδο, όπως η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα μπορούσε να είναι αποδεκτός, εάν δεν συνεπάγεται συγκρούσεις συμφερόντων, ούτε θίγει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης. Ο συνδυασμός της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται, καθώς το γεγονός ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, είναι πιθανό να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της τελευταίας. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους (για παράδειγμα, λήψη αποφάσεων) και σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να ενδείκνυται το ίδιο πρόσωπο να είναι υπεύθυνο και για τις δύο λειτουργίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητά την άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, όταν υιοθετείται ο συνδυασμός αυτός, η Εταιρία πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζει ότι οι αρμοδιότητες κάθε λειτουργίας εκτελούνται ορθά (δηλαδή με αξιόπιστο, έντιμο και επαγγελματικό τρόπο). Το κατά πόσον υπάλληλοι άλλων ελεγκτικών λειτουργιών εκτελούν επίσης καθήκοντα κανονιστικής συμμόρφωσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των υπαλλήλων που απαιτούνται για τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης. Ανεξάρτητα από το εάν η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης συνδυάζεται με άλλες ελεγκτικές λειτουργίες, θα πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητές της με τις ελεγκτικές δραστηριότητες δεύτερου επιπέδου άλλων μονάδων της Εταιρίας. 6. Εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης Η Εταιρία διασφαλίζει ότι σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης του συνόλου ή μέρους της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι ρυθμίσεις του ν. 3606/2007 που αφορούν την εξωτερική ανάθεση κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών εφαρμόζονται πλήρως στην περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι απαιτήσεις για τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης είναι ίδιες και στην περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης είτε του συνόλου είτε μέρους της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, διότι τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ίδιας της Εταιρίας ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων. Για την επιλογή του τρίτου παρόχου υπηρεσιών στον οποίο θα αναθέσει το σύνολο ή μέρος της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, η Εταιρία θα πρέπει να έχει προηγουμένως διενεργήσει έλεγχο δέουσας επιμέλειας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 14 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/ Η Εταιρία διασφαλίζει ότι ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών διαθέτει την απαραίτητη εξουσία, τους πόρους, την εξειδίκευση και την πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης που θα του ανατεθούν. Η έκταση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας εξαρτάται από τη φύση, την κλίμακα, την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο τον οποίο ενέχουν τα καθήκοντα και οι διαδικασίες που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης. 11

12 Η Εταιρία διασφαλίζει επίσης ότι, ακόμη και όταν ανατίθεται εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο πάροχο η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης διατηρεί τον μόνιμο χαρακτήρα της, ότι δηλαδή ο τρίτος πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να εκτελεί τη λειτουργία αδιαλείπτως και όχι μόνον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η Εταιρία παρακολουθεί κατά πόσον ο τρίτος πάροχος της υπηρεσίας εκτελεί τα καθήκοντά του κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση είναι υπεύθυνα να εποπτεύουν και να παρακολουθούν τη λειτουργία που έχει ανατεθεί σε τρίτο πάροχο σε συνεχή βάση και θα πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και την εξειδικευμένη γνώση ώστε να μπορούν να φέρουν εις πέρας τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση μπορούν να διορίζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί για λογαριασμό τους τη λειτουργία που αποτελεί αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης. Η εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο ομίλου εταιριών δεν συνεπάγεται υποβάθμιση του επιπέδου ευθύνης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών ή των Διοικητικών Συμβουλίων κατά περίπτωση των επιμέρους εταιριών του ομίλου. Ωστόσο, μια κεντρική λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης σε επίπεδο ομίλου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρέχει στον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και να συνεπάγεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας, ιδίως εάν οι εταιρίες συστεγάζονται. Εάν η Εταιρία δεν μπορεί, λόγω της φύσης, του μεγέθους και του αντικειμένου των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των υπαλλήλων κανονιστικής συμμόρφωσης από τις υπηρεσίες που παρακολουθούν, είναι πιθανό να ενδείκνυται η εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης. Αθήνα, 13 Μαρτίου

Κατευθυντήριες γραµµές

Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε ορισµένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συµµόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID ESMA/2012/388 Ηµεροµηνία: 25 Ιουνίου 2012 ESMA/2012/388 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ 2016 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 17 Η Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν κατά τη διαχείριση των Α/Κ ή / και ΟΕΕ της Εταιρίας ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της Εταιρείας ανακύπτουν αντιτιθέμενα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Παναγιώτης Κυριακόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 176/42 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον. Διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον. Διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ MiFID II MiFIR αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 Η MiFID II επέφερε αλλαγές στη

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές ΕSΑs 2016 72 07/04/2017 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων 10.1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος είναι η διατύπωση των σημαντικότερων δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέτρα που η ICAP λαμβάνει προς αποφυγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1. ΣΤΟΧΟΙ Με την παρούσα καθορίζεται η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αποδοχές του προσωπικού της, σύμφωνα με τα άρθρα 23Α & 23Β του Ν. 4099/2012, τις από 14/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

23/06/15 ESMA/2015/609.

23/06/15 ESMA/2015/609. Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται στην ESMA από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 23/06/15 ESMA/2015/609.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα