Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1

2 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 5 Τίτλος II - Διαδικασίες και εσωτερικές ρυθμίσεις 6 Τίτλος III Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα των πληροφοριών προς δημοσιοποίηση 8 Τίτλος IV Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του αποκλειστικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα της δημοσιοποίησης 10 Τίτλος V Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την ανάγκη αξιολόγησης της δημοσιοποίησης πληροφοριών με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας 11 Τίτλος VI Δημοσιοποιήσεις από ιδρύματα κατά την εφαρμογή απαλλαγής από υποχρέωση δημοσιοποίησης 12 Τίτλος VII - Δημοσιοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας 13 Τίτλος VIII Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 16 2

3 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (στο εξής ο «κανονισμός ΕΑΤ»). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις κατάλληλες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τους τρόπους ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ αναμένει από τις αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στα οποία απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές να συμμορφωθούν προς αυτές. Οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντας αυτές δεόντως στις εποπτικές πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), ακόμη και όταν αυτές απευθύνονται πρωτίστως σε ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στην ενότητα 5 του παρόντος εγγράφου, στην ηλεκτρονική 3

4 διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2014/14». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Η γνωστοποίηση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 4

5 Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Στο άρθρο 432 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προβλέπεται ότι τα ιδρύματα δύνανται να παραλείπουν μία ή περισσότερες από τις δημοσιοποιήσεις που απαιτούνται στον τίτλο II του όγδοου μέρους του εν λόγω κανονισμού εφόσον δεν θεωρούνται ουσιώδεις οι παρεχόμενες με τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις πληροφορίες, με εξαίρεση τις δημοσιοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 435 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (δημοσιοποιήσεις σχετικά με την πολιτική πολυμορφίας του διοικητικού συμβουλίου) και στα άρθρα 437 (δημοσιοποιήσεις σχετικά με τα ίδια κεφάλαια) και 450 (δημοσιοποιήσεις σχετικά με την πολιτική αποδοχών) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Στο άρθρο 432 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προβλέπεται ότι τα ιδρύματα δύνανται επίσης να παραλείπουν ένα ή περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία από αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις δημοσιοποιήσεις των τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ του όγδοου μέρους, με την εξαίρεση των δημοσιοποιήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 437 (δημοσιοποιήσεις σχετικά με τα ίδια κεφάλαια) και 450 (δημοσιοποιήσεις σχετικά με την πολιτική αποδοχών) του εν λόγω κανονισμού, εφόσον τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες που θεωρούνται αποκλειστικές ή εμπιστευτικές. Στο άρθρο 432 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προβλέπεται ότι εάν παραλειφθούν πληροφοριακά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 432 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, τα ιδρύματα αναφέρουν το γεγονός αυτό καθώς και τον σχετικό λόγο και δημοσιεύουν γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά με το θέμα για το οποίο υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης, εκτός εάν τα σχετικά στοιχεία χαρακτηρίζονται αποκλειστικά ή εμπιστευτικά. 3. Στο άρθρο 433 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ορίζεται ότι τα ιδρύματα αξιολογούν την ανάγκη να πραγματοποιούνται ορισμένες ή όλες οι δημοσιοποιήσεις που προβλέπονται στο όγδοο μέρος του εν λόγω κανονισμού με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, όπως το μέγεθος των συναλλαγών τους, το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, την παρουσία τους σε διάφορες χώρες, τη δραστηριοποίησή τους σε διαφόρους χρηματοπιστωτικούς τομείς και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και διεθνή συστήματα πληρωμών, διακανονισμού και εκκαθάρισης. Κατά την αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη η ενδεχόμενη ανάγκη συχνότερης δημοσιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και άλλα στοιχεία που υπόκεινται σε ταχείες μεταβολές. 4. Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια που ισχύουν για τα ιδρύματα τα οποία είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά τον ουσιώδη, εμπιστευτικό και αποκλειστικό χαρακτήρα των πληροφοριών σε σχέση με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που υπέχουν και το δικαίωμά τους να παραλείπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 432 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 («απαλλαγή» ή «απαλλαγή από υποχρέωση 5

6 δημοσιοποίησης»). Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν επίσης καθοδήγηση σχετικά με την αξιολόγηση από τα ιδρύματα της ανάγκης για μεγαλύτερη συχνότητα των δημοσιοποιήσεων. 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε ιδρύματα που υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 («ιδρύματα») και τις αρμόδιες αρχές τους. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές κατά την αξιολόγηση εκ μέρους των ιδρυμάτων του ουσιώδους, εμπιστευτικού και αποκλειστικού χαρακτήρα των πληροφοριών και της συχνότητας δημοσιοποίησης. 6. Κατά την έγκριση των επίσημων πολιτικών σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 431 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της δημοσιοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητάς της, τα ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους ΙΙ έως V αυτών των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον ουσιώδη, εμπιστευτικό και αποκλειστικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης. Τίτλος II - Διαδικασίες και εσωτερικές ρυθμίσεις 7. Οι επίσημες πολιτικές για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της δημοσιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητάς της, πρέπει να περιλαμβάνουν μια κατάλληλη διαδικασία που θα καλύπτει τη χρήση απαλλαγών για την παράλειψη δημοσιοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 432 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και την αξιολόγηση της συχνότητας των δημοσιοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 433 του ίδιου κανονισμού. 8. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνεται σε μια υφιστάμενη διαδικασία με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα που άπτονται της δημοσιοποίησης, εφόσον διαθέτει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια (α έως ζ). Θα πρέπει να είναι αναλογική ως προς το μέγεθος, την κλίμακα των συναλλαγών και το φάσμα των δραστηριοτήτων του ιδρύματος και να είναι συναφής με την εσωτερική οργάνωσή του. Η διαδικασία θα πρέπει τουλάχιστον: α) να είναι εγκεκριμένη από το διοικητικό όργανο του ιδρύματος ή από ειδική επιτροπή που διορίζεται από αυτό β) να ορίζει την οργανωτική μονάδα ή τις οργανωτικές μονάδες, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ή τις επιτροπές τους και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επανεξέταση των πολιτικών σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης 6

7 γ) να διασφαλίζει ότι η συμβολή όλων των σχετικών μονάδων και λειτουργιών, π.χ. ενδεικτικά των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, της μονάδας συμμόρφωσης και κάθε άλλης συναφούς λειτουργίας θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επανεξέταση των πολιτικών αυτών δ) να προβλέπει ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ή οι επιτροπές τους είναι αρμόδιες για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με το αν πρέπει να παραλειφθεί ένα πληροφοριακό στοιχείο («απαλλαγή») ή αν η συχνότητα πρέπει να θεωρηθεί κατάλληλη, αφού ληφθούν υπόψη δεόντως αιτιολογημένες προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την αρμόδια οργανωτική μονάδα ή μονάδες και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης ε) να ορίζει μια επαρκή διαδικασία υποβολής εκθέσεων όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης στ) να καθορίζει το κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας για κάθε απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσιοποίησης ή την κατάλληλη συχνότητα σύμφωνα με τους τίτλους VI και VII αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. 9. Τα ιδρύματα πρέπει να τεκμηριώνουν πλήρως και να διατηρούν σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την εκ μέρους τους εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 8 και για τις αξιολογήσεις που διενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των τίτλων III, IV ή V αυτών των κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της δέουσας ανιχνευσιμότητας και διαφάνειας κατά την εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης (για παράδειγμα, μελέτες που αποδεικνύουν τον δυνητικό αντίκτυπο των δημοσιοποιήσεων πληροφοριών που θεωρούνται αποκλειστικές). 10. Σε περίπτωση που τα ιδρύματα επιλέξουν να προβούν σε δημοσιοποιήσεις όσον αφορά την επίσημη πολιτική τους προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που ορίζονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μπορεί να είναι χρήσιμο να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης μιας περιγραφής της διαδικασίας που αναφέρεται στον παρόντα τίτλο στις εν λόγω δημοσιοποιήσεις, καθώς και μιας περιγραφής των πολιτικών τους σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των τίτλων II έως V αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. 7

8 Τίτλος III Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα των πληροφοριών προς δημοσιοποίηση 11. Τα ιδρύματα δύνανται να παραλείψουν μία ή περισσότερες από τις δημοσιοποιήσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εφόσον οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των εν λόγω δημοσιοποιήσεων δεν θεωρούνται ουσιώδεις, βάσει των διατάξεων που περιέχονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός ενός πληροφοριακού στοιχείου ως ουσιώδους βάσει των διατάξεων του παρόντος τίτλου μπορεί να οδηγήσει τα ιδρύματα σε δημοσιοποιήσεις που υπερβαίνουν τις ισχύουσες υποχρεώσεις δημοσιοποίησης. 12. Κατά την αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα ενός πληροφοριακού στοιχείου, τα ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να αξιολογείται τακτικά και τουλάχιστον σε ετήσια βάση β) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να αξιολογείται με βάση τόσο τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ποιοτικών στοιχείων όσο και τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης ποσοτικών στοιχείων γ) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να αξιολογείται στο επίπεδο κάθε επιμέρους υποχρέωσης δημοσιοποίησης και, κατά περίπτωση, σε συνολική βάση. Ειδικότερα, τα ιδρύματα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον το σωρευτικό αποτέλεσμα της παράλειψης συγκεκριμένων υποχρεώσεων δημοσιοποίησης που σε μεμονωμένο επίπεδο θεωρούνται μη ουσιώδεις θα οδηγήσει σε παράλειψη πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών δ) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και το ευρύτερο πλαίσιο κατά τον χρόνο της δημοσιοποίησης, για παράδειγμα την επιρροή του οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος ε) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να βασίζεται σε μια λογική με επίκεντρο τον χρήστη και να αξιολογείται με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες των χρηστών και την εκτιμώμενη σημασία των πληροφοριών για τους χρήστες: μια υποχρέωση δημοσιοποίησης μπορεί να μην είναι ουσιώδης για το ίδρυμα αλλά να είναι ουσιώδης για τους χρήστες. Ως εκ τούτου, η έκταση των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση της δημοσιοποίησης στην κατανόηση, εκ μέρους των χρηστών, του ιδρύματος και του προφίλ κινδύνου του. Οι πληροφορίες που συνδέονται με στοιχεία που ενέχουν υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας από την πλευρά των ιδρυμάτων για τον καθορισμό των αντίστοιχων ποσών ενδέχεται να είναι ουσιώδεις για τους χρήστες 8

9 στ) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να αξιολογείται λαμβανομένων υπόψη της ειδικής φύσης και του σκοπού των υποχρεώσεων που αξιολογούνται. Τα κριτήρια δεν πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλες τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης. Ιδίως ειδικές διαδικασίες/δείκτες διαφορετικοί από εκείνους που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του ουσιώδους χαρακτήρα των ποσοτικών στοιχείων προς δημοσιοποίηση μπορεί να απαιτούνται και για τις δημοσιοποιήσεις ποιοτικών στοιχείων ζ) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να αποτελεί έννοια ειδική για το κάθε ίδρυμα. Πρέπει να εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά, τις δραστηριότητες, τους κινδύνους και το προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος και δεν πρέπει να αξιολογείται αυτομάτως με βάση το μέγεθος/την κλίμακα του ιδρύματος, τη σημασία του για την εγχώρια αγορά ή το μερίδιο αγοράς του η) ο ουσιώδης χαρακτήρας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος. Ο ουσιώδης χαρακτήρας συνδέεται με την ποσοτική σημασία από την άποψη του ποσού ή/και την ποιοτική σημασία από την άποψη της φύσεως μιας δεδομένης πληροφορίας, όπως τα ανοίγματα ή οι κίνδυνοι, που ενδέχεται να είναι ουσιώδεις λόγω φύσεως ή μεγέθους. Η αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα που βασίζεται αποκλειστικά σε ποσοτικές προσεγγίσεις ή κατώτατα όρια σημαντικότητας δεν πρέπει κατά κανόνα να θεωρείται κατάλληλη όσον αφορά τη δημοσιοποίηση θ) ο ουσιώδης χαρακτήρας πρέπει να αποτελεί δυναμική έννοια: εξαρτάται από το πλαίσιο των δημοσιοποιήσεων και μπορεί, συνεπώς, να εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο για τις διάφορες δημοσιοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε βάθος χρόνου, ανάλογα με την εξέλιξη των κινδύνων. Ειδικότερα, τα ιδρύματα πρέπει να εξετάζουν τους κινδύνους/τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν. Οι ειδικές κατά περίπτωση επαναξιολογήσεις του ουσιώδους χαρακτήρα, καθώς εξελίσσονται οι κίνδυνοι ή μεταβάλλονται οι συνθήκες, μπορεί να επιφέρουν ποικιλία ως προς το είδος και την έκταση των δημοσιοποιήσεων με την πάροδο του χρόνου. 13. Τα ιδρύματα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη επιπλέον ζητήματα εφόσον αυτά θεωρούνται βάσιμα και αντικειμενικά εύλογα. 14. Η αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα πρέπει να βασίζεται σε εκτίμηση που διενεργείται στο πλαίσιο οποιασδήποτε συναφούς λειτουργίας που προσθέτει αξία στην αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα των υπό εξέταση δημοσιοποιήσεων, λαμβανομένων υπόψη συναφών κριτηρίων και δεικτών. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 12 για την αξιολόγηση του ουσιώδους χαρακτήρα ενός πληροφοριακού στοιχείου, τα ιδρύματα πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα κριτήρια: α) στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε επιμέρους δείκτες, και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους 9

10 β) στο μέγεθος της πληροφορίας ή του στοιχείου (κίνδυνος, άνοιγμα) με το οποίο συνδέεται η πληροφορία και σχετικά με το οποίο αξιολογείται ο ουσιώδης χαρακτήρας της, εκπεφρασμένο είτε ως ποσοστό των επιμέρους ρυθμιστικών ή οικονομικών παραμέτρων ή παραμέτρων κερδοφορίας ή των συγκεντρωτικών στοιχείων είτε ως ονομαστικό ποσό γ) στην επιρροή που ασκεί ένα στοιχείο με το οποίο σχετίζεται μια πληροφορία στην ανάπτυξη των συνολικών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (εκπεφρασμένη ιδίως σε όρους ποσών των ανοιγμάτων ή ποσών των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων («RWA»)) ή στο συνολικό προφίλ κινδύνου του ιδρύματος δ) στη σημασία της πληροφορίας από την άποψη της αντίληψης των υφιστάμενων κινδύνων και της φερεγγυότητας της οντότητας και των σχετικών τάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη δεν πρέπει να συγκαλύπτει κάποια τάση όσον αφορά την εξέλιξη κινδύνων από προηγούμενη περίοδο ε) στο εύρος των αλλαγών στο στοιχείο με το οποίο συνδέεται η πληροφορία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στ) στη σχέση της πληροφορίας με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους και τις ανάγκες δημοσιοποίησης, καθώς και με τις πρακτικές της αγοράς όσον αφορά τη δημοσιοποίηση. Τίτλος IV Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του αποκλειστικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα της δημοσιοποίησης 15. Κατά την αξιολόγηση του αποκλειστικού χαρακτήρα μιας πληροφορίας, τα ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα: α) οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες αξιολογούνται ως αποκλειστικές πρέπει να αποτελούν εξαίρεση και να συνδέονται με πληροφορίες που είναι τόσο σημαντικές ώστε η δημοσιοποίηση να επηρεάζει ουσιαστικά την ανταγωνιστική θέση του ιδρύματος. Πέρα από τις πληροφορίες για προϊόντα και συστήματα οι οποίες, εάν γνωστοποιηθούν στους ανταγωνιστές, θα μειώσουν την αξία των επενδύσεων ενός ιδρύματος σε αυτά, οι αποκλειστικές πληροφορίες μπορεί να συνδέονται με συνθήκες λειτουργίας ή επιχειρηματικές περιστάσεις που είναι σημαντικές από άποψη ανταγωνισμού β) ένας γενικός κίνδυνος δυνητικής αποδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας λόγω της δημοσιοποίησης δεν πρέπει να θεωρείται αφ εαυτού επαρκής λόγος για την αποφυγή της δημοσιοποίησης. Πρέπει να παρέχεται συγκεκριμένο σκεπτικό το οποίο πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση της επίπτωσης της δημοσιοποίησης αποκλειστικών πληροφοριών 10

11 γ) η απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσιοποίησης σε σχέση με αποκλειστικές πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποφυγή της δημοσιοποίησης πληροφοριών που θα έθεταν ένα ίδρυμα σε μειονεκτική θέση στην αγορά επειδή οι εν λόγω πληροφορίες αντικατοπτρίζουν ένα δυσμενές προφίλ κινδύνου δ) η υποβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης πρέπει να συνεκτιμάται, για παράδειγμα, σε σχέση με το μέγεθος, την έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τον τομέα δραστηριότητας. Τα ιδρύματα πρέπει να αιτιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα παράσχει υπερβολικά πολλές γνώσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές τους δομές. 16. Κατά την αξιολόγηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα μιας πληροφορίας, τα ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα: α) οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες αξιολογούνται ως εμπιστευτικές πρέπει να αποτελούν εξαίρεση. Ενδέχεται, για παράδειγμα, ένας οικονομικός τομέας να παρουσιάζει τόσο έντονη συγκέντρωση ώστε η δημοσιοποίηση των ανοιγμάτων στον συγκεκριμένο τομέα να έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση των ανοιγμάτων σε αντισυμβαλλόμενους β) μια γενική αναφορά στην εμπιστευτικότητα δεν αποτελεί επαρκή λόγο για να αποφευχθεί η δημοσιοποίηση: τα ιδρύματα πρέπει να προσδιορίζουν συγκεκριμένα και να αναλύουν τον βαθμό στον οποίο η δημοσιοποίηση μιας συγκεκριμένης πληροφορίας θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα των πελατών ή των αντισυμβαλλομένων τους ή θα συνιστούσε παράβαση υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από τον νόμο. Η εισήγηση του νομικού τμήματος του ιδρύματος ή ενός νομικού εμπειρογνώμονα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διενέργεια αυτής της ανάλυσης. Τίτλος V Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την ανάγκη αξιολόγησης της δημοσιοποίησης πληροφοριών με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας 17. Όλα τα ιδρύματα πρέπει να αξιολογούν την ανάγκη δημοσιοποίησης ορισμένων ή όλων των πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας υπό το πρίσμα των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 433 του ίδιου κανονισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον τίτλο ΙΙ αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. 18. Παρά το γεγονός ότι όλα τα ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να αξιολογούν την ανάγκη για συχνότερες δημοσιοποιήσεις με χρήση οποιουδήποτε συναφούς εργαλείου αξιολόγησης στο πλαίσιο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 433 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα πρέπει να αξιολογούν ιδίως την ανάγκη να δημοσιεύουν 11

12 πληροφορίες με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας σε περίπτωση που εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους δείκτες: α) το ίδρυμα αποτελεί ένα από τα τρία μεγαλύτερα ιδρύματα στο κράτος μέλος προέλευσής του β) τα ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος υπερβαίνουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ γ) ο μέσος όρος των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος σε βάση τετραετίας υπερβαίνει το 20% του μέσου όρου του ΑΕΠ του κράτους μέλους προέλευσής του σε βάση τετραετίας δ) το ίδρυμα διαθέτει ενοποιημένα ανοίγματα, κατά την έννοια του άρθρου 429 του κανονισμού 575/2013, που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα με χρήση της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ισχύει στο τέλος του οικονομικού έτους. Τίτλος VI Δημοσιοποιήσεις από ιδρύματα κατά την εφαρμογή απαλλαγής από υποχρέωση δημοσιοποίησης 19. Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα αποφασίσει να μην δημοσιοποιήσει πληροφορίες ή μια σειρά από υποχρεώσεις λόγω του μη ουσιώδους χαρακτήρα αυτών, θα πρέπει να δηλώσει ρητά το γεγονός αυτό. 20. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες κρίνονται αποκλειστικές ή εμπιστευτικές σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον τίτλο ΙΙ και εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη τα συναφή στοιχεία που παρατίθενται στον τίτλο IV, τα ιδρύματα πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το είδος των πληροφοριών ή της υποχρέωσης δημοσιοποίησης που θεωρείται ότι έχει αποκλειστικό ή εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με την τελική απόφαση που ελήφθη στο τέλος της διαδικασίας β) το σκεπτικό για τη μη δημοσιοποίηση, δηλαδή πώς αιτιολογείται ο χαρακτηρισμός των πληροφοριών ως αποκλειστικών ή εμπιστευτικών γ) πληροφορίες γενικότερου χαρακτήρα σχετικά με το αντικείμενο της υποχρέωσης δημοσιοποίησης. Αυτές οι γενικού χαρακτήρα πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με χρήση μεθόδων που καθιστούν δυνατή τη δέουσα δημοσιοποίηση ενώ ταυτόχρονα τηρούν ζητήματα εμπιστευτικότητας ή αποκλειστικότητας (μη δημοσιοποίηση ονόματος μεμονωμένων πελατών, κατάλληλο επίπεδο άθροισης). 12

13 21. Οι πληροφορίες και οι εξηγήσεις που δημοσιοποιούνται μετά τη χρήση απαλλαγής από την υποχρέωση δημοσιοποίησης λόγω αποκλειστικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών πρέπει να είναι επαρκείς ώστε οι χρήστες να μπορούν να κατανοήσουν πλήρως την εξέλιξη των κινδύνων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση. Η χρήση απαλλαγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε εφαρμογή τεχνικών άθροισης ή/και ανωνυμοποίησης ώστε να είναι δυνατή η δημοσιοποίηση ουσιαστικών πληροφοριών παρά την ύπαρξη ζητημάτων που άπτονται της εμπιστευτικότητας ή της αποκλειστικότητας. 22. Τα ιδρύματα μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου είτε κατανεμημένες απευθείας στις διάφορες ενότητες που αφορούν τους κινδύνους στο μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 434 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είτε συγκεντρωτικά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του εν λόγω μέσου. Τίτλος VII - Δημοσιοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας 23. Παρόλο που εναπόκειται σε κάθε ίδρυμα να αποφασίσει σχετικά με το είδος της πληροφορίας και το επίπεδο ανάλυσης των στοιχείων προς δημοσιοποίηση προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική μετάδοση γνώσεων σχετικά με το επιχειρηματικό προφίλ και το προφίλ κινδύνου του, τα ιδρύματα που εμπίπτουν σε έναν από τους δείκτες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 18 πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο να απαιτείται να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σε συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας: α) πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια και τους συναφείς δείκτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 437 και 492, κατά περίπτωση, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες γραμμές των παραρτημάτων IV και V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2013: i. το συνολικό ποσό του κεφαλαίου σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τις γραμμές 6 και 29 ii. iii. iv. το συνολικό ποσό του πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τις γραμμές 36 και 44 το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τη γραμμή 45 το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 2, σύμφωνα με τις γραμμές 51 και 58 v. το συνολικό ποσό του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη γραμμή 59 13

14 vi. vii. το συνολικό ποσό των κανονιστικών προσαρμογών σε κάθε σύνολο κεφαλαίων, σύμφωνα με τις γραμμές 28, 43 και 57 τον δείκτη κεφαλαίου σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τη γραμμή 61 viii. τον δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τη γραμμή 62 ix. τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη γραμμή 63 β) πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 438 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: i. τα ποσά των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού και κεφαλαιακών απαιτήσεων, ανάλογα με το είδος των κινδύνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ii. τα ποσά των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού και κεφαλαιακών απαιτήσεων, ανάλογα με το είδος των κινδύνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και κατά τις κατηγορίες ανοιγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 438 του ίδιου κανονισμού γ) πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης, όπως απαιτείται από το άρθρο 451 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες γραμμές των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του σχεδίου εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη μόχλευσης βάσει του άρθρου 451 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: i. το ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που χρησιμοποιείται ως αριθμητής, σύμφωνα με τη γραμμή 20, με την ειδική ρύθμιση που απαιτείται στη γραμμή ΕΕ-23 ii. iii. το ποσό του συνολικού ανοίγματος που χρησιμοποιείται ως παρονομαστής, σύμφωνα με τη γραμμή 21 τον προκύπτοντα δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με τις γραμμές 22 και ΕΕ-22α κατά περίπτωση δ) πληροφορίες σχετικά με τα ανοίγματα σε κίνδυνο, ιδίως πληροφορίες ποσοτικού χαρακτήρα για τα εσωτερικά υποδείγματα, κατά την έννοια του άρθρου 452 στοιχεία δ), ε) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, χωριστά για ανοίγματα για τα οποία τα ιδρύματα χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις της ζημίας λόγω αθέτησης ή των συντελεστών μετατροπής για τον υπολογισμό των ποσών των σταθμισμένων ως προς τον 14

15 κίνδυνο ανοιγμάτων και για τα ανοίγματα για τα οποία δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εκτιμήσεις ε) πληροφορίες σχετικά με άλλα στοιχεία που υπόκεινται σε ταχείες μεταβολές και για τα στοιχεία εκείνα που καλύπτονται από το όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και έχουν παρουσιάσει πολύ σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία υποβάλλονται στοιχεία. 24. Τα ιδρύματα πρέπει να παρέχουν πρόσθετες ενδιάμεσες πληροφορίες πέραν εκείνων που παρατίθενται στην παράγραφο 23, όταν το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους όσον αφορά την ανάγκη παροχής των δημοσιοποιήσεων του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας καταδεικνύει ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη γνωστοποίηση του ολοκληρωμένου προφίλ κινδύνου τους στους συμμετέχοντες στην αγορά. 25. Οι ενδιάμεσες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τα ιδρύματα σύμφωνα με τις παραγράφους 23 και 24 και σύμφωνα με τη συχνότητα που προσδιορίζεται στην παράγραφο 26 πρέπει να είναι διαχρονικά συνεπείς και συγκρίσιμες. 26. Η συχνότητα της δημοσιοποίησης πρέπει να εξαρτάται από τα κριτήρια της παραγράφου 18 τα οποία πληρούν τα ιδρύματα που οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: α) τα ιδρύματα που εμπίπτουν στον δείκτη του στοιχείου δ) της παραγράφου 18 πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο να απαιτείται να δημοσιοποιούν: i. τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) σημείο i), γ) και ε) της παραγράφου 23 σε τριμηνιαία βάση ii. iii. τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και β) σημείο ii) της παραγράφου 23 σε εξαμηνιαία βάση το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 της Επιτροπής και το σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη μόχλευσης δυνάμει του άρθρου 451 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε εξαμηνιαία βάση. β) Τα ιδρύματα που εμπίπτουν σε έναν από τους δείκτες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 18 πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόμενη ανάγκη δημοσιοποίησης των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) σημείο ii) και γ) έως ε) της παραγράφου 23 σε εξαμηνιαία βάση. 27. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) της παραγράφου 23 πρέπει να δημοσιοποιούνται με τη μορφή που καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 της Επιτροπής και το σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τη 15

16 δημοσιοποίηση του δείκτη μόχλευσης δυνάμει του άρθρου 451 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Οι πληροφορίες της παραγράφου 23 πρέπει να δημοσιεύονται σε συνδυασμό με την ημερομηνία δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ή πληροφοριών, κατά περίπτωση, και οι διατάξεις του άρθρου 434 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 πρέπει να ισχύουν, με τις απαραίτητες μόνον αλλαγές, για τις πληροφορίες της παραγράφου Σε περίπτωση που ιδρύματα τα οποία εμπίπτουν σε τουλάχιστον έναν από τους δείκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 18 επιλέξουν να μην προβούν σε μία ή περισσότερες από τις δημοσιοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 23 με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας, πρέπει να δηλώνουν το εν λόγω γεγονός τουλάχιστον στην ετήσια έκδοση του εγγράφου που περιέχει τις δημοσιοποιήσεις, όπως απαιτείται από το όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στην απόφαση αυτή. Τίτλος VIII Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 30. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να εφαρμόσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές μέσω της ενσωμάτωσής τους στις εποπτικές τους διαδικασίες [εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της τελικής εκδόσεως των κατευθυντήριων γραμμών]. 31. Κατόπιν αυτού, οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα συμμορφώνονται πλήρως με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις πράξεις που εκτελούν μετά την έγκριση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. 16

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/11 04/08/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3253 13 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 399 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor 11 Ιανουαρίου 2013 EBA/REC/2013/01 Συστάσεις της ΕΑΤ αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor Συστάσεις αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/05 7 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243 και 244 του κανονισμού αριθ. 575/2013 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2017/16 16/01/2018 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές Κοινές κατευθυντήριες γραμμές βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα