Περιεχόμενα Table of Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Table of Contents"

Transcript

1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1: Τομές Sections Κατεργασίες Milling-Tooling Operations 31- Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Γενικές Πληροφορίες General Information

2 2

3 Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3

4 Óýóôçìá óôáèåñþí Þ ñõèìéæüìåíùí ðåñóßäùí óêßáóçò ìå êáôáóêåõáóôéêþ êáé áéóèçôéêþ ðïëõìïñößá ÂáóéêÜ XáñáêôçñéóôéêÜ: Ðåñóßäåò óêßáóçò ìå áôñáêôïåéäþ ìïñöþ Åíéáßåò ðåñóßäåò ðëüôïõò 100 Ýùò êáé 300mm Óýíèåôåò ðåñóßäåò ðëüôïõò 320 Ýùò êáé 800mm ÊáôáóêåõáóôéêÝò Äõíáôüôçôåò: PÊáôáóêåõÞ óå Ïñéæüíôéá Þ êáé ÊÜèåôç äéüôáîç PÐåñóßäåò ìå ÓôáèåñÞ Þ êáé Ñõèìéæüìåíç êëßóç PÄõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò áõôüíïìùí êáôáóêåõþí óêßáóçò êáé çëéïðñïóôáóßáò, Þ ðñïóáñìüóéìùí óå óýóôçìá õáëïðåôüóìáôïò ôýðïõ standard PÓõíåñãáóßá ìå ôï óýóôçìá õáëïðåôüóìáôïò Ì6 Solar Standard Plus ÐéóôïðïéÞóåéò: PÏ ó åäéáóìüò, ç äéáäéêáóßá ðáñáãùãþò, êáé ï ðïéïôéêüò Ýëåã ïò üëùí ôùí äéáôïìþí ôçò Áëïõìýë Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß ìå ôï Åõñùðáúêü ðñüôõðï ISO PÇ äéáäéêáóßá âáöþò óå üëá ôá âáöåßá ôçò Áëïõìýë åßíáé ðéóôïðïéçìýíç êáé äéåíåñãåßôáé óýìöùíá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ðñüôõðá âáöþò QUALICOAT êáé RAL (GSB). ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÔÙÍ ÄÉÁÔÏÌÙÍ ÊñÜìá áëïõìéíßïõ AlMgSi (EN AW 6060) Óêëçñüôçôá 12 Webster Þ 70 HB minimum ÅëÜ éóôï ðü ïò ÂáöÞò (Ç/Â) 75ìm minimum ÐÜ ïò äéáôïìþí (min-max) 1, - 3,0 mm ëåã ïò äéáóôüóåùí äéáôïìþí Óýìöùíá ìå EN DIN

5 Τεχνικές πληροφορίες Technical information Architectural system for fixed or adjustable slope shading louvers, with constructive and aesthetic multiform characteristics Basic characteristics: Shading louvers with fuselage design Unified louvers with widths from 100 to 300mm Composite louvers with widths from 320 to 800mm Construction options: PConstruction in Horizontal or Vertical layout PLouvers with Fixed or Adjustable slope POption of fabricating stand-alone louver constructions, or integrated on standard type curtainwalls POption of combined use with the Ì6 Solar Standard Plus curtainwall system Certifications: PThe design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO PThe process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PROFILES Aluminium alloy AlMgSi (EN AW 6060) Hardness 12 Webster or 70 HB minimum Minimum Powder Coating Thickness 75ìm minimum Profile thickness (min-max) 1, - 3,0 mm Profile Geometry Control EN DIN Compliant 5

6 6

7 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7

8 mm mm mm mm cm cm gr/m M ,79 268, M , , M , ,58 10, M , ,91 169, M ,35, M5663 5,3 53, ,7 13, M ,5 0, ,09, M , ,65 159, M , ,03 17, M ,0 59,

9 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9

10 Προφίλ 1:2 Profile 1: M563 Περσίδα Louvre Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 16 mm 16 mm 12,79 cm 268,83 cm 2372 gr/m Προφίλ 1:2 Profile 1: M5656 Περσίδα Louvre Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 627 mm 627 mm 53,25 cm 1020,80 cm 3676 gr/m 10

11 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 11,6 5, 55 M5661 Κολόνα Column Εξωτερική περίμετρος External perimeter Κύρια περίμετρος Primary perimeter ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 630 mm 27 mm 55,91 cm 169,65 cm 3339 gr/m 55 1,5 M5660 Καπάκι κολώνας Column beauty cap Εξωτερική περίμετρος External perimeter 273 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 139 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 3,58 cm 10,09 cm 515 gr/m 11

12 53,3 5,3 0 M5663 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 290 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 96 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 55 3,8 M5662 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 176 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 58 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 0,35 cm,87 cm 367 gr/m 17 6,7 cm 13,35 cm 699 gr/m 12

13 Προφίλ 1:1 Profiles1:1 9,8 3,8 17,3 0,3 M5668 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 363 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 150 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 109,5 3,09 cm,92 cm 863 gr/m 9,8 3,8 0,3 16 M5669 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 58 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 25 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 5,65 cm 159,93 cm 1315 gr/m 13

14 , 28, M5670 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 8 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 331 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 10,03 cm 17,78 cm 2103 gr/m Προφίλ 1:3 Profile 1:3 33, ,8 37,7 0 M5673 Πρόσθετο Beauty profile Εξωτερική περίμετρος External perimeter 653 mm Κύρια περίμετρος Primary perimeter 08 mm ÑïðÞ áäñáíåßáò x-x Moment of inertia x-x ÑïðÞ áäñáíåßáò y-y Moment of inertia y-y ÂÜñïò Weight 29,0 cm 59,00 cm 3193 gr/m 1

15 Τομές Sections 15

16 Κοπή περσίδας = Πλάτος κατασκευής -12mm Louvre cutting = Construction width -12mm 16

17 Τομές 1:2 Sections 1:2 17

18 18

19 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations 19

20 Κατεργασία μειωτήρα Reducer machining Πάνω Up Κάτω Down,2 6,6, ,6 6,6 18 M5661 M

21 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations Κατεργασία οπής για το καλώδιο του κινητήρα Hole machining for motor cable M

22 Κατεργασία για καπάκι M5660 για την περσίδα M5670 M5660 beauty cap machining for M5670 louvre M5660 M

23 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets 23

24 Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Μειωτήρας 2:1 με σύνδεσμο και βάση κινητήρα FORCE (σέτ) 2:1 reducer with joint and FORCE motor base (set) Μετάδοση κίνησης για μανιβέλα Crank handle movement transfer Στήριγμα περσίδας Louvre support Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Ίνοξ Inox Τεμάχιο Piece Μηχανισμός περιστροφής περσίδας M5670 (Μεταξόνιο 17mm) M5670 louvre rotation mechanism ( Wheelbase 17mm) Τάπα περσίδας M5670 με καρέ M5670 louvre end cap with tube Τάπα περσίδας M5670 χωρίς καρέ M5670 louvre end cap without tube Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Μηχανισμός περιστροφής περσίδας M563 (Μεταξόνιο 210mm) M563 louvre rotation mechanism ( Wheelbase 210mm) Τάπα περσίδας M563 με καρέ M563 louvre end cap with tube Τάπα περσίδας M563 χωρίς καρέ M563 louvre end cap without tube Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Αλουμίνιο Aluminium Τεμάχιο Piece Μηχανισμός περιστροφής περσίδας M5656 (Μεταξόνιο 310mm) M5656 louvre rotation mechanism ( Wheelbase 310mm) Τάπα περσίδας M5656 με καρέ M5656 louvre end cap with tube Τάπα περσίδας M5656 χωρίς καρέ M5656 louvre end cap without tube 2

25 Εξαρτήματα - Ελαστικά Accessories - Gaskets Τεμάχιο Piece Τεμάχιο Piece Κινητήρας FORCE 2V FORCE 2V motor Στόπερ κινητήρα FORCE 2V Stopper fot FORCE 2V motor 25

26 26

27 Γενικές Πληροφορίες General Information 27

28 Γενικές Πληροφορίες 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος 2 αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα ΕΝ AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο 2 ΕΝ 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ Επαφή με άλλα υλικά 2.1 Μέταλλα Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electronegativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 2.2 Ξύλο Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil. General Information 1. Aluminium as a fabrication material Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN Contact with other materials 2.1 Metals When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well. 2.2 Timber Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided. 2.3 Lime/Cement In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil. 28

29 Γενικές Πληροφορίες General Information 3. Επιφανειακή επεξεργασία Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα: Αποχρώσεις ανοδίωσης: Φυσικό ματ χρώμα Μπρούτζινο χρώμα Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής: Λευκό Καφέ Χρώματα RAL Χρώματα SABLE Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.. Αποθήκευση Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία..3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.. Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 5. Συντήρηση του αλουμινίου Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ΑLUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL. 3. Surface treatment The following colours are available: Anodised finish: Natural colour etched Bronze colour Special anodised colours The anodising process is carried out according to the EWAA- EURAS regulations. Painted finish: White Brown RAL colours Sable colours The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.. Storage To avoid superficial damage the following precautions should be taken:.1 Store the profiles in a dry area.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish..3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.. Store the profiles in batches. 5. Aluminium maintenance Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL. 29

30 Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Useful European standards and reference material EN EN EN EN 1206 EN EN EN 1215 EN EN EN EN EN EN EN 1200 EN EN EN 1309 EN EN 1311 Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 2: Tolerances on dimensions and form Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts

31 Γενικές Πληροφορίες General Information Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Useful European standards and reference material EN EN 1312 ENV 1320 EN EN 1351 EN 1351 EN 1600 EN 1608 EN 1609 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion 31

32 ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2011 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Copyright Notice: Copyright 2011 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual. 32

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

M8800. Window Sills System

M8800. Window Sills System M8800 Window Sills System Version 02/2016 1 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-18

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-20 Τομές 1:1 Sections

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Alumil

Copyright 2011 Alumil Copyright 2011 Alumil Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-3 Óýíèåôåò Ðåñóßäåò Composite Louvres

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 15-62 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-30 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-22 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-002 Alumil M23000 Forestal V01.2008 V01.2008 Alumil M23000 Forestal 1-003 Γενικές Πληροφορίες General Information M23000 Forestal Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

S400 Premier Alutherm

S400 Premier Alutherm Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 10/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17- Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Version 02/1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 17-70 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-22

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil

M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 002 Alumil M9650 Alutherm Light V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

15-24 Κουτί ίσιο 140X140 Flat box 140Χ140 16. 27-34 Κινητήρας Motor 28-29

15-24 Κουτί ίσιο 140X140 Flat box 140Χ140 16. 27-34 Κινητήρας Motor 28-29 Περιεχόμενα Table of Contents Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 3-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-1 Επικαθήμεν α ρολά M13000 Top mounted roller shutters M13000 Κουτιά επικαθήμενων ρολών Top mounted roller

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-20 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes.

παράθυρα και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. and oval boxes. Η σειρά EUROPA 998 Hybrid σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα Υβριδικά συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της περσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 10/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-20

Διαβάστε περισσότερα

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M940 Mini E18 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Vertical Cassette Rido

Vertical Cassette Rido ΕΙΣΑΓΩΓΗ - INTRODUCTION Vertical Cassette Rido Εγχειρίδιο Συναρμολόγησης & Εγκατάστασης Assemblage & Installation Manual ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - INFO ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εταιρία Casoneto Expert, θέλοντας να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα