S400 Premier Alutherm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S400 Premier Alutherm"

Transcript

1 Copyright 2009 Alumil

2 Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V

3 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Copyright Notice: Copyright 2009 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaim any responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in this manual. V Alumil 003

4 Γενικές Πληροφορίες General Information Γενικές Πληροφορίες 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 2 gr/cm, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα ΕΝ AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 755-2, με συντελεστή 2 ελαστικότητας 70kN/mm. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ Επαφή με άλλα υλικά 2.1 Μέταλλα Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα αλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 2.2 Ξύλο Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρυς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil. General Information 1. Aluminium as a fabrication material Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outside use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus 2 of elasticity of 70kN/mm. The tolerances are based on EN Contact with other materials 2.1 Metals When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical tension and oxidizing are experienced by the more electro-negative metal. Aluminium is electro-negative compared to most metals. Unprotected steel rusts and attacks aluminium. In order to avoid corrosion on aluminium, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel on the other hand has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead is also more electro-positive than aluminium and should be insulated as well. 2.2 Timber Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as oak and walnut however, produce acids which attach and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided. 2.3 Lime/Cement In humid conditions, lime or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil. 004 Alumil V

5 Γενικές Πληροφορίες General Information 3.Επιφανειακή επεξεργασία Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα: Αποχρώσεις ανοδίωσης: Φυσικό ματ χρώμα Μπρούτζινο χρώμα Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής: Λευκό Καφέ Χρώματα RAL Χρώματα SABLE Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat. 4.Αποθήκευση Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις: 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία 4.2Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία. 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους. 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 5.Συντήρηση του αλουμινίου Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε αγροτικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, μπορεί να υποβάλλεται σε βελτιωτική επεξεργασία με ένα πολύ λεπτό επίχρισμα αδιάβροχου φιλμ, διαθέσιμο από την ALUMIL. 3.Surface treatment The following colours are available: Anodised finish: Natural colour etched Bronze colour Special anodised colours The anodising process is carried out according to the EWAA- EURAS regulations. Painted finish: White Brown RAL colours Sable colours The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations. 4.Storage To avoid superficial damage the following precautions should be taken: 4.1 Store the profiles in a dry area 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish. 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them. 4.4 Store the profiles in packed form. 5.Aluminium maintenance Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For rural areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Lukewarm water should be with a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium constructions there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL. V Alumil 005

6 Γενικές Πληροφορίες General Information Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές European standards and reference material EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 2: Tolerances on dimensions and form Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts Alumil V

7 Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Γενικές Πληροφορίες General Information European standards and reference material EN EN ENV EN EN EN EN EN EN Παράθυρα, πόρτες κ;αι εξώφυλλα - Αντίσταη στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion V Alumil 007

8 Γενικές Πληροφορίες General Information 1.Επεξήγηση των συμβόλων: A = Γωνία επιπεδότητας Sp = Ειδικό = Ροπή αδρανείας x-x C = Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή = Πριόνι = Ροπή αδρανείας y-y N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή = Κονδύλι = Βάρος S = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ = Γωνία σύνδεσης μεταβλητή = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας = Σύνδεσμος τραβέρσας/ταφ = Πρεσσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Μονωτικό υλικό = Μέγιστο πλάτος I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = στιγμιαία κόλλα = Μέγιστο ύψος = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = μονωτική ταινία = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Εξωτερική περίμετρος = Τάπα 1. Explanation of symbols: A = Alignment corner Sp = Special = Moment of inertia x-x C = Crimp cleat = Saw = Moment of inertia y-y N = Nail cleat = Milling bit = Weight S = Spring cleat = Rubber mallot = Profile = Corner cleat, adjustable = Drill Jig = Page number = Transom cleat = Punching Tool * = Not a stock item = Transom, cleat adjustable = Sealant = Width I = Couple Cleat = Instant glue = Height = Reinforcing plate for corners = Sealing tape = Reinforcing plate for joints = External perimeter = End cover 008 Alumil V

9 Γενικές Πληροφορίες General Information V Alumil 009

10 Γενικές Πληροφορίες General Information Βασικά χαρακτηριστικά Συρόμενο σύστημα με φύλλο πλάτους 45 mm Οδηγοί από ανοξείδωτο ατσάλι για ομαλή και αθόρυβη κύλιση Ράουλα 32mm (βαρέως τύπου) από teflon Φύλλο υαλοπίνακα με ενσωματωμένο χερούλι Κορυφαία περιμετρική στεγάνωση με δυο σειρές βουρτσάκια μεμβράνης Κλειδαριά ενός ή πολλαπλών σημείων, με αντίκρυσμα ενσωματωμένο στον οδηγό, ή κλειδαριά in-line για μέγιστη ασφάλεια Σχεδιασμός φύλλου για κατασκευές σε μεγάλα ανοίγματα χωρίς στατικά προβλήματα Δυνατότητα εφαρμογής ενσωματωμένης λαβής εξωτερικά του φύλλου, έτσι ώστε να αυξάνεται τόσο η σταθερότητα στην κατασκευή του κάθε κουφώματος, όσο και η ευκολία στον χειρισμό του Δυνατότητα τοποθέτησης του υαλοπίνακα μετά το μοντάζ του φύλλου (φύλλο με πηχάκι) Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρώματος για το εσωτερικό και το εξωτερικό της κατασκευής Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Συρόμενο επάλληλο (με ή χωρίς σίτα) Συρόμενο χωνευτό (τζάμι ή τζάμι και παντζούρι ή τζάμι με σίτα και παντζούρι) Συρόμενο πολλών φύλλων (τζάμι) Πιστοποιήσεις Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπο βαφής QUALICOAT και RAL (GSB). Τεχνικά χαρακτηριστικά Κράμα αλουμινίου...almgsi (EN AW 6060) Σκληρότητα...12 Webster ή 70 HB minimum Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β)...75μm minimum Πάχος διατομών (min-max)...1,4 1,6 mm Είδος θερμοδιακοπής...μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 16 και 20 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα. Έλεγχος διαστάσεων διατομών...σύμφωνα με EN DIN Διαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος)...45 \ 100 mm Είδος κύλισης...διπλό ράουλο 32mm από teflon, επάνω σε ανοξείδωτο οδηγό Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί...μονός ή διπλός, έως 28 mm Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Kg ανά φύλλο Είδος στεγάνωσης...περιμετρική, με δύο σειρές από βουρτσάκια μεμβράνης Hi-Fin 010 Alumil V

11 Γενικές Πληροφορίες General Information Basic characteristics 45 mm sash width Inox steel rollers' driver for easier and smoother sliding (near zero friction) 32 mm heavy-load rollers, made of teflon Glazing sash also available with built-in handle for enhanced sturdiness Sealing with two rows of Hi-Fin membrane brushes Single or multiple point lock, with backset application inside the frame's sliding guide Option of installing an in-line lock for increased security Option of glazing installation as in conventional tilt-and-turn systems, using a sash with a complementary glazing bead Option of different color in the interior and exterior parts of the frame Product Line Construction Options: Sliding bypass (with or without a fly-screen) Sliding pocket wall (glazing or glazing with shutter or glazing with shutter and flyscreen) Sliding multi-panel (glazing) Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. Technical characteristics Aluminum alloy...almgsi (EN AW 6060) Hardness...12 Webster or 70 HB minimum Minimum Powder Coating Thickness...75µm minimum Profile thickness (min-max)...1,4 1,6 mm Thermal-brake type...mechanical, with PA 6.6 fiber enforced polyamide at 16 and 20mm in sash and frame respectively Profile Geometry Control...EN DIN Compliant Sash dimensions (Width \ Height)...45 \ 100 mm Sliding...32 mm double teflon rollers on steel guide Glazing type...single or double, up to 28 mm Maximum glazing weight Kg per sash Sealing...Perimetrical, using two rows of Hi-Fin membrane brushes V Alumil 011

12 Ηχομόνωση Sound insulation Τίμες σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only (Rw) Ηχομόνωση υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) 7* 35 db 32 db 9* 37 db 34 db 11* 38 db 35 db 13* 39 db 36 db 6*/12/4 34 db 31 db 6*/12/6 37 db 34 db 8*/12/5 38 db 35 db 8*/12/8 40 db 37 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης ( PVB) * Acoustic PVB laminated safety glass 012 Alumil V

13 Θερμομόνωση Thermal insulation B Φ = -9,16 B-C U E-F = 1,17 W/(m²^K) E F A 140,5 190* C D Τίμες σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ U p ^b p ΔΤ U f A = = 4,2 b f W/(m²^K) V Alumil 013

14 Γενικές Πληροφορίες General Information 014 Alumil V

15 ÅõñåôÞñéï Ðñïößë Profile Index V Alumil 015

16 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,00 7,20 74,60 0,02 0, M ,80 59,00 193,40 5,30 0, M ,00 50,00 111,40 3,01 0, M9336A 56,00 19,90 153,20 0,39 4, M ,90 80,00 247,80 8,81 1, M9338A 24,70 76,80 240,80 8,36 1, M ,80 88,00 288,00 26,78 2, M ,90 100,00 233,10 12,76 0, M ,00 64,90 178,30 7,35 0, M ,00 60,00 200,70 4,51 0, M ,90 90,00 224,00 13,73 1, M ,90 110,00 293,60 23,79 1, Alumil V

17 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,90 60,00 157,30 4,10 0, M ,90 87,00 275,90 12,71 1, M ,90 101,10 283,60 20,74 1, M ,90 83,00 249,10 10,48 1, M ,90 82,30 215,40 12,26 1, M ,90 83,25 255,10 9,96 1, M ,90 84,50 278,50 11,07 1, M ,10 41,90 163,70 2,32 2, M ,80 41,90 200,00 3,30 2, M ,90 40,90 310,00 3,59 3, M ,00 43,40 337,00 3,35 10, M ,40 24,50 130,60 0,40 0, V Alumil 017

18 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,40 83,00 370,90 3,39 19, M ,80 70,00 199,90 2,33 12, M ,90 49,70 326,40 8,89 3, M ,00 43,50 302,20 7,46 2, M ,10 33, ,42 1, M ,30 38,00 524,40 12,00 30, S402 50,20 108,20 620,20 94,14 21, ,30 45,00 527,80 19,30 36, S ,30 84,80 624,30 43,71 42, ,60 10,20 80,30 0,04 0, S410 54,50 43,00 261,10 3,68 5, S412 25,00 47,40 247,60 5,77 1, Alumil V

19 Περίληψη Προφίλ Profile Overview mm mm mm cm 4 cm 4 gr/m S415 50,20 165,20 887,90 312,56 33, S417 50,20 135,70 746,50 163,07 23, S419 50,20 146,60 812,10 215,65 27, S422 50,20 94,80 554,00 61,36 17, S ,00 44,50 416,90 16,68 39, S428 50,20 51,20 347,60 12,29 16, S ,80 23,00 272,40 51,78 1, V Alumil 019

20 Περίληψη Προφίλ Profile Overview 020 Alumil V

21 Ðñïößë Profiles V Alumil 021

22 Προφίλ Profiles S428 51,20 S422 94,80 50, , S ,20 50, S ,70 50, S ,20 50, Alumil V

23 Προφίλ Profiles S ,60 50, S408 84, A ,30 100, , , ,00 45,00 V Alumil 023

24 Προφίλ Profiles S412 5,00 25,80 S410 43,00 54,50 47, Alumil V

25 M14386 S424 Προφίλ Profiles 25, ,30 100,00 38,00 M12323 M ,40 40,90 77,00 M12241 M ,90 41,90 41,90 67, ,50 44,10 46,80 V Alumil 025

26 Προφίλ Profiles M14219 M ,00 83, ,00 25,80 7,00 16,50 20,60 M , ,10 M12353 M ,10 7,20 M ,00 38,00 24,45 19, , Alumil V

27 ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9368 ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES M9357 M9559 Προφίλ Profiles 20 pcs/m 2 7,7 kg/m 13,8 pcs/m 2 8,4 kg/m 87,00 15,3 pcs/m 2 9 kg/m 65,20 60,00 49,70 84,60 72,30 25,00 24,90 24,90 M9342 M9356 M ,00 100,00 14,7 pcs/m 2 6,9 kg/m 110,00 99,70 101,10 91,00 68,20 10 pcs/m 2 6,7 kg/m 10,9 pcs/m 2 7,8 kg/m 25,00 24,90 V Alumil 027

28 Προφίλ Profiles M9338 ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES M9338A ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M ,00 16,6 pcs/m 2 7,8 kg/m 60,00 77,20 17 pcs/m 2 8,94 kg/m 58,70 90,00 12 pcs/m 2 6,13 kg/m 83,10 24,70 24,90 24,90 M9538 M9558 M ,90 14,80 pcs/m 2 7,70 kg/m 67,50 83,30 14,80 pcs/m 2 7,15 kg/m 67,50 82,30 14,70 pcs/m 2 8,55 kg/m 68,10 24,90 24,90 24, Alumil V

29 M9343 M9341 Προφίλ Profiles ÌÇ. ÊÉÍÇÓÇÓ ÊÙÄ.: BLINDS MECHANISM CODE: ÃÉÁ ÁËËÁ ÌÅÃÅÈÇ ÂËÅÐÅ ÊÁÔÁËÏÃÏ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ FOR MECHANISMS IN OTHER SIZES, PLEASE CONSULT OUR ACCESSORIES CATALOG. 66,00 17 pcs/m 2 8,84 kg/m ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE ËÅÕÊÇ / WHITE: ÌÁÕÑÇ / BLACK: ,00 88, M9333 ÌÇ. ÊÉÍÇÓÇÓ ÊÙÄ.: BLINDS MECHANISM CODE: ,00 ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE ËÅÕÊÇ / WHITE: ÌÁÕÑÇ / BLACK: ,5 pcs/m 2 9,5 kg/m 59,00 22,80 V Alumil 029

30 Προφίλ Profiles ÐÑÏÖÉË ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÙÍ - SHUTTERS PROFILES ÏËÁ ÔÁ ÃÁËÏÍÁÊÉÁ ÄÉÁÔÉÈÅÍÔÁÉ ÄÉÁÔÑÇÔÁ ALL SHUTTER BLIND PROFILES ARE PROCESSED TO ALLOW VENTILATION M9348 M9336 M9336A 10,00 19,90 50,00 22,7 pcs/m 2 6,3 kg/m 60,00 23,8 pcs/m 2 8,3 kg/m 56,00 28,5 pcs/m 2 11 kg/m ÊÙÄ. ÔÁÐÁÓ / PLASTIC ENDCAP CODE ËÅÕÊÇ / WHITE: ÌÁÕÑÇ / BLACK: ,00 25,00 S434 23,00 107, Alumil V

31 Tõðïëïãιές Ôypologies V Alumil 031

32 Τυπολογία Typology A 2 B 2 A 4 B 3 B 4 B 4 A 3 A 1 B 1 C 2 C 3 H 2 C 4 C 1 H 3 H 4 H 1 D 2 D 3 D 4 I 2 I 3 D 1 I Alumil V

33 Τυπολογία Typology C 2 C 4 E C 1 A 2 A 4 F A 3 A 1 G A 4 G 1 F J A 1 A 2 A 4 F A 3 A 1 V

34 Τυπολογία Typology 034 Alumil V

35 ÔïìÝò Sections R=1:1 V Alumil 035

36 ÔïìÝò Sections A 1 108,20 45,00 S S Alumil V

37 ÔïìÝò Sections A S S ,00 108,20 V Alumil 037

38 ÔïìÝò Sections A 3 140,50 74,00 16,30 50,20 S ,20 M , ,20 90, Alumil V

39 ÔïìÝò Sections C ,90 3,60 83,80 16,50 S ,20 7,00 24,00 2, S ,30 3,60 103,90 V Alumil 039

40 ÔïìÝò Sections 94,80 H 1 25,80 12,60 45,00 M C , , * S422 40,20 10, Alumil V

41 ÔïìÝò Sections H * S422 73,80 10,00 40,20 140, M ,80 12,60 45,00 94,80 V Alumil 041

42 ÔïìÝò Sections H 3 40,20 10,00 140,50 73,80 S , , ,80 12, Alumil V

43 ÔïìÝò Sections H 4 41,90 76, M * * M , , * 135,70 25,80 M M12323 M ,35 41,90 102,00 V Alumil 043

44 ÔïìÝò Sections B 1 165,20 45,00 6,20 S410 S ,50 73, S ,20 10, Alumil V

45 ÔïìÝò Sections B 2 S ,80 10,00 40,20 140, S S ,00 165,20 V Alumil 045

46 ÔïìÝò Sections 40,20 10,00 140,50 90,30 165, M ,00 S B Alumil V

47 ÔïìÝò Sections 103,90 3,60 83,80 16,50 S , S , ,30 3,60 103,90 B 4 B 4 V Alumil 047

48 ÔïìÝò Sections 135,70 38,00 8,10 25,80 12,60 C 1 45,00 M M14386 M , * , ,20 10,00 S Alumil V

49 C 2 ÔïìÝò Sections S A * ,80 10,00 40,20 140, M14386 M9368 M ,00 8,10 25,80 12,60 45,00 135,70 V Alumil 049

50 ÔïìÝò Sections C 3 40,20 10,00 140,50 73, M , * , M ,80 135, , M ,00 S M Alumil V

51 ÔïìÝò Sections 41,90 C 4 M , M * 45, , * 135,70 25,80 M ,10 M , M14386 M12323 M ,35 41,90 102,00 V Alumil 051

52 ÔïìÝò Sections 146,60 E 1 25,80 12,60 45,00 12,00 45,00 S M , , * ,20 10,00 S Alumil V

53 E 2 ÔïìÝò Sections S * ,80 10,00 40,20 140,50 M S ,80 12,60 45,00 12,00 45, V Alumil 053

54 ÔïìÝò Sections E 3 140, ,20 10,00 73, , S , * M ,80 69,60 S ,65 82, Alumil V

55 ÔïìÝò Sections E ,90 16,50 83,80 3,60 S S410 45, , ,60 45,00 S * M , V Alumil 055

56 ÔïìÝò Sections E M14254 M ,00 M14245 M9368 M12353 M ,80 S412 73,80 M M9368 M ,60 16, * * ,00 8,10 25,80 12,60 45,00 135,70 Alumil V

57 ÔïìÝò Sections M G S ,00 5,00 58,00 43, N M N M M * N S402 73,80 50,20 15,30 30,00 44,00 22, S ,50 V Alumil 057

58 ÔïìÝò Sections G M , S434 M N N 36,00 15, S402 50, , S , Alumil V

59 ÔïìÝò Sections J 44,50 7,60 24,00 12,90 S ,00 100,00 16, , V Alumil 059

60 ÔïìÝò Sections I 1 45,00 24,00 12, S428 73,80 40,20 10,00 140, Alumil V

61 ÔïìÝò Sections I 2 43,65 65,15 16,50 M12323 M * ,00 12,90 45, * M M12323 V Alumil 061

62 ÔïìÝò Sections I 3 140,50 73,80 10,00 40,20 S ,00 24,00 12, * Alumil V

63 ÊïðÝò Cutting Analysis R=Free V Alumil 063

64 Κοπές Cutting Analysis M12323 X M12241 S428 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= W - 65,20 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 H Y H 1 Y H X W 064 Alumil V

65 X M12323 X Κοπές Cutting Analysis M12241 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ W X 1= - 27,50 mm WIDTH OF SASH 2 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 H Y H 1 Y H X W V Alumil 065

66 Y Κοπές Cutting Analysis X S402 A W S402 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= W + 16,30 mm 2 X= A + 116,70 mm 2 S402 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 H 1 H Y H W X S Alumil V

67 Y Κοπές Cutting Analysis X S402 A W S402 S402 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= W mm 4 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= A + 208,40 mm 4 H 1 H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 S402 Y H X 4 W V Alumil 067

68 Κοπές Cutting Analysis X M12323 S422 M12242 M14218 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= W - 65,20 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 Y H 1 H Y H M14218 S422 X W Alumil V

69 Y Κοπές Cutting Analysis M12323 X 1 X 1 S422 M12242 M14218 X 2 X 2 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ W X 1= - 35,10 WIDTH OF SASH 2 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 2 W - 42,00 2 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 H 1 H M14218 Y H S422 V Alumil 069

70 Y Κοπές Cutting Analysis X S410 A W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= W + 113,00 mm 3 S415 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= A + 213,40 mm 3 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm H 1 H ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 W X 070 Alumil V

71 Κοπές Cutting Analysis X M12242 M12323 M14218 M14218 S417 M14202 M14202 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X= W - 65,20 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 H Y M9368 H 1 Y H M14202 M14218 X W S417 V Alumil 071

72 Κοπές Cutting Analysis X 1 S412 X 1 M12241 M12323 M14218 M14202 M14254 X 2 X 2 W ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ W - 55,00 X 1= WIDTH OF SASH 2 mm ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ WIDTH OF SASH X = 2 W - 69,00 2 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H - 80,40 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ HEIGTH OF SASH Y= H + 20 mm 1 H Y M14202 M9368 M14218 H 1 Y H S Alumil V

73 ÅîáñôÞìáôá Accessories R=Free V Alumil 073

74 Εξαρτήματα Accessories Γωνία σύνδεσης ðñåóáñéóôή Press corner Aluminum Γωνία σύνδεσης ðñåóáñéóôή Press corner Aluminum Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner Aluminum Γωνία σύνδεσης βιδωτή Screw corner Aluminum Γωνία σύνδεσης κουμπωτή Spring cleat Aluminum Γωνία σύνδεσης κουμπωτή Spring cleat Aluminum Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Ατσάλι Steel Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Πολυαμίδιο Polyamide Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Πολυαμίδιο Polyamide Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Πολυαμίδιο Polyamide Γωνία επιπεδότητας Alignment corner Πολυαμίδιο Polyamide Ράυλο μονό για σίτα Single wheel for fly-scr. Aluminum 074 Alumil V

75 Εξαρτήματα Accessories Ράυλο διπλό Double rollers Aluminum Αμορτισέρ Buffer for sliding doors Aluminum Αμορτισέρ Buffer for sliding doors Aluminum Στόπερ φιλητού Buffer Aluminum Κεντρικό στεγανωτικό Central seal Aluminum Στόπερ φιλητού Buffer Aluminum (μάυρο) Black Τάπα φιλητού για S412 End cover for S412 Πολυαμίδιο Polyamide Ðïëõáìίäéï ãάντζïυ Pvc hook Πολυαμίδιο Polyamide Ðïëõáìίäéï ïäçãïύ Pvc u channel Πολυαμίδιο Polyamide (μάυρο) Black Τάπα φιλητού End cover Πολυαμίδιο Polyamide (λευκό) White (μάυρο) Black (γκρι) Grey (καφέ) Brown Τάπα οβάλ End cover Πολυαμίδιο Polyamide (μάυρο) Black Τάπα αγκιστρού για S410 End cover for S410 Πολυαμίδιο Polyamide V Alumil 075

76 Εξαρτήματα Accessories (λευκό) White (μάυρο) Black Τάπα φίλου ìå åíóùìáôùìέíç ëáâή End Πολυαμίδιο Polyamide cover (λευκό) White (μάυρο) Black Σύνδεσμος χωρίσματος σίτας για Μ14219 End cover for M14219 Πολυαμίδιο Polyamide (μάυρο) Black Τάπα φιλητού για Μ14254 End cover for M14254 Πολυαμίδιο Polyamide Πλαστικό επικάλυψης αντίκρισματος cover Πολυαμίδιο Polyamide End Âάóç ãëώóóáς ãéá êëåéäáñéά CLUB Base for tongue Aluminum Αντίκρισμα κλέιδαριας Club Backset for locker Aluminum Γλώσσα κλέιδαριας Club Tongue Ανοξειδωτο ατσάλη Inox Γλώσσα κλέιδαριας Club Tongue Ανοξειδωτο ατσάλη Inox Ìåôáöïñέáς êίíçóçς ãéá óðáíéïëέôá Operator Πολυαμίδιο Polyamide (ασημί) Silver (λευκό) White ÊëåéäáñéÜ Inline door locker for sliding doors Aluminum Ìçχáíéóìός óõñïìέíïõ Mechanism for sliding doors Aluminum Åîάñôçìá êõëίíäñïõ åîùôåñéêής ëáâής,euris Cylinder with handle, EURIS Aluminum 076 Alumil V

77 Εξαρτήματα Accessories mm/15mm (ασημί) Silver mm/15mm(ασημί) Silver Ìçχáíéóìός IN LINE Mechanism IN LINE Ατσάλι Steel Ìçχáíéóìός IN LINE μονού σημείου Mecha nism IN LINE single point Ατσάλι Steel (λευκό) White (μάυρο) Black (ασημί) Silver Ëáâή åîùô. euris Εnd cover Aluminum (λευκό) White (μάυρο) Black (ασημί) ούöôá êïõìðùôή απλή Silver Finger pull fix in Aluminum (λευκό) White (μάυρο) Black (μάυρο) Black (ασημί) Silver (λευκό) White ούöôá κίíçóçς Finger pull Ëáâç ìéêñç åîùôåñéêç euris Finger pull Aluminum Πολυαμίδιο Polyamide (λευκό) (μάυρο) (ασημί) Ëáâή åîùô. êáðάêé euris Εnd cover Aluminum / 2mm πράσινο / 3mm καφέ / 4mm μπορντό / 5mm μάυρο Τακάκι τζαμίου Glazing wedge PVC PVC Κύλινδρος Locker plus cylinder Μπρουτζος Bronze Νίκελ Nickel No4 (γκρι) No5 (μάυρο) No5 (γκρι) No6 (λευκό) No6 (μάυρο) No6 (γκρι) No7 (μάυρο) No7 (γκρι) No8 (λευκό) No12(μάυρο) Black No8 (μάυρο) No12(γκρι) Grey No8 (γκρι) No10(λευκό) No18(λευκό) White No18(μάυρο) Black No10(μάυρο) No10(γκρι) No18(γκρι) Âïõñôóάêé απλό Brush Grey No6 (μάυρο) Black No6 (γκρι) Grey No7(μάυρο) Black No7 (γκρι) Grey Âïõñôóάêé ìåìâñάíçς Brush with membrane V Alumil 077

78 Εξαρτήματα Accessories (ëåõêό) White (μάυρο) Black εñïύëé ìçχáíéóìïύ FLOW μe ðåίñï Handle for windows θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό Ìçχáíéóìïς κίνησης περσίδας Μ9333 Μechanism for adjustable blinds θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό θέσεων δεξί θέσεων αριστερό Ìçχáíéóìïς κίνησης περσίδας Μ9333 Μechanism for adjustable blinds Πρεσάκι áέñïς Pneumatic punch mashine Áíïîåίäùôïς ïäçãός Stainless steel driver Πολυαμίδιο Polyamide (λευκό) White (μάυρο) Black Τάπα περσίδας Μ9333 End cover Πολυαμίδιο Polyamide (λευκό) White (μάυρο) Black Τάπα περσίδας Μ9334 End cover Πολυαμίδιο Polyamide 078 Alumil V

79 Εξαρτήματα Accessories mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm (μάυρο) Black mm(μάυρο) Black Λάστιχο σφήνα Wedge Gasket PVC / 2-4mm (μάυρο) Black / 4-6mm (μάυρο) Black / 6-8mm (μάυρο) Black Λάστιχο σφήνα Glazing Gasket EPDM (λευκό) White (μάυρο) Black Λάστιχο αντικωνουπικού Gasket for fly-screen EPDM (μάυρο) Black Ëάóôéxï ôæáìίïõ óõñôáñùôό Glazing gasket EPDM 5-6 mm (μάυρο) Black Ëάóôéxï ôæáìίïõ κουμπωôό Glazing gasket EPDM (μάυρο) Black Ëάóôéxï οδηγών Gasket EPDM (μάυρο) Black Λάστιχο φούσκ á φιλητού Glazing EPDM Λάστιχο φούσκα με πορτοκαλί πλάτη Gasket PVC Black V Alumil 079

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-002 Alumil M23000 Forestal V01.2008 V01.2008 Alumil M23000 Forestal 1-003 Γενικές Πληροφορίες General Information M23000 Forestal Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-20 Τομές 1:1 Sections

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M8800. Window Sills System

M8800. Window Sills System M8800 Window Sills System Version 02/2016 1 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-18

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 220 SLIDING SYSTEM ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio220 έρχεται να καλύψει την απαίτηση της αγοράς για συρόμενες πόρτες και παράθυρα με ανοξείδωτο οδηγό κύλισης. Ταυτόχρονα δίνει την επιλογή για χρήση ράγας

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016. Περιεχόµενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10

Version 02/2016. Περιεχόµενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 1 Version 02/2016 Περιεχόµενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-6 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-18 Συναρµολόγηση - Assembly 19-20 Εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Version 04/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 04/2016. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 0/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001

M14000 DELUXE V01.2008 ALUMIL M14000 Deluxe 1-001 M14000 DELUXE 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2007 Áëïõìýë ÌõëùíÜò Á.Å. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-22 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-88 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

J-Bond M7000. Version 06/2016. Profiles 1:1 Προφίλ 1: Basic Typologies Βασικές Τυπολογίες Sections 1:2 Τοµές 1:

J-Bond M7000. Version 06/2016. Profiles 1:1 Προφίλ 1: Basic Typologies Βασικές Τυπολογίες Sections 1:2 Τοµές 1: 2 Version 06/2016 Profiles 1:1 Προφίλ 1:1 Basic Typologies Βασικές Τυπολογίες 5-8 9-10 Sections 1:2 Τοµές 1:2 11-30 Accessies - Gaskets Εξαρτήµατα - Ελαστικά 31-34 General Infmation Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-18 Τομές Sections 21-28 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 7/2017 PG120P. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4. Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων 5-6. Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 7-8

VERSION 7/2017 PG120P. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4. Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων 5-6. Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 7-8 VERSION 7/2017 Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4 Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων 5-6 Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 7-8 Profiles 1:1 Προφίλ 1:1 9-16 Mykonos 17-58 Sections Tοµές 17-29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 03/2017. Glass Railing Γυάλινα Κάγκελα SMARTIA M8250

VERSION 03/2017. Glass Railing Γυάλινα Κάγκελα SMARTIA M8250 VERSION 03/2017 Glass Railing Γυάλινα Κάγκελα SMARTIA VERSION 03/2017 Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4 Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων 5-6 Profiles 1:1 Προφίλ 1:1 7-10 Sections Τομές

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

New typologies in S350 system Νέες τυπολογίες στην σειρά S350. «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside

New typologies in S350 system Νέες τυπολογίες στην σειρά S350. «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside 10. PR. 2017 FETURES Description Profiles Typology omments Notes New typologies in system Νέες τυπολογίες στην σειρά «Fixed + Sliding + Fixed» typologies with sliding sash either inside or outside Τυπολογία

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 09/2017 M8250. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων Profiles 1:1 Προφίλ 1:

VERSION 09/2017 M8250. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων Profiles 1:1 Προφίλ 1: 1 2 VERSION 09/2017 Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4 Symbol Explanation Επεξήγηση Συµβόλων 5-6 Profiles 1:1 Προφίλ 1:1 7-10 Sections Τοµές 11-18 Assembly Συναρµολόγηση 19-26 Accessories -

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-36

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 15-62 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-30 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-6 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 05/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 05/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-34

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Version 02/1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 17-70 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-22

Διαβάστε περισσότερα

...3...19...21...39...47...54...60 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 1673 gr/m 648 gr/m 1430 gr/m 2151 gr/m 828 gr/m 691 gr/m 4,6 m 2162 gr/m 4,6 m 2725 gr/m 2636 gr/m 2372 gr/m 1857 gr/m

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγµα της Exalco στα συρόµενα συστήµατα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 7/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-32 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES 4.2 x 16 PS-10 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ CORNER JOINT FOR GLASH SASH PS-11 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

VERSION 6/2017 PG120F. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4. Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων 5-6. Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 7-10

VERSION 6/2017 PG120F. Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4. Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων 5-6. Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 7-10 VERSION 6/2017 Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες 3-4 Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων 5-6 Profile Index Ευρετήριο Προφίλ 7-10 Profiles 1:1 Προφίλ 1:1 11-19 Creta Sections Tομές Installation

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 6/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 6/201 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM 235 THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio 235 αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 12/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 12/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-50

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: QUALITYCERTIFICATES

LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: QUALITYCERTIFICATES 235 1 LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: 1503 2 235 QUALITYCERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 1771 gr/m 6m 878 gr/m 6m 472 gr/m 4,6 m 214 gr/m 6m 256 gr/m 6m ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 235 3 ΦΥΛΛΟ Sash ΒΑΡΟΣ / Weight

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM

THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM THERMAL BREAK LIFT AND SLIDE SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M940 Mini E18 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È52 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ52 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È52 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ52 SLIDING THERMAL BREAK 5 ÓÅÉÑÁ È52 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ52 SLIDING THERMAL BREAK 69 55 ΣΕΙΡΑ Θ52 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SERIES TH52 - SLIDING THERMAL BREAK HEAVY TYPE WITH SUSPENSION

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-35

PROFILCO SLIDING PR-35 PROFILCO SLIDING PR-35 MAY - 2008 PROFILCO SLIDING PR-35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 JULY- 2008 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα