M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M9650 Alutherm Light. Copyright 2009 Alumil"

Transcript

1 Copyright 2009 Alumil

2 Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 002 Alumil M9650 Alutherm Light V

3 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíôéãñáöþ êåéìýíùí, öùôïãñáöéþí êáé ãåíéêüôåñá ðëçñïöïñéþí ðïõ ðåñéý ïíôáé óôéò óåëßäåò ôïõ åã åéñßäéïõ êáé äåí áðïôåëïýí áíáäçìïóßåõóç áðü Üëëåò ðçãýò. ¼ëá ôá êåßìåíá, ãñáöéêü, åéêüíåò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé óå ïðïéïäþðïôå ôìþìá ôïõ åã åéñßäéïõ áðïôåëïýí ðíåõìáôéêþ éäéïêôçóßá ôïõ äçìéïõñãïý ôïõò. ÊÜèå áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãþ, óå ïðïéïäþðïôå ìýóï, ìåôü Þ Üíåõ åðåîåñãáóßáò, ðåñéå ïìýíùí ôïõ åã åéñßäéïõ ùñßò ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç Üäåéá, äåí åðéôñýðåôáé. Ç ìç åðéôñåðôþ ñþóç ôïõ õëéêïý ôïõ åã åéñßäéïõ óçìáßíåé áõôüìáôá êáôáëïãéóìü åõèõíþí óýìöùíá ìå ôïí Í. 2121/93 êáé ôïõò êáíüíåò äéåèíïýò äéêáßïõ ðïõ éó ýïõí óôçí ÅëëÜäá. ÁðïêÞñõîç Åõèýíçò: Ðñïóðáèïýìå íá êüíïõìå áõôü ôï åã åéñßäéï êáé ôá ðåñéå üìåíá ôïõ áîéüðéóôá, áëëü ôõ üí áíáêñßâåéåò ìðïñåß íá ðñïêýøïõí. Ç åôáéñåßá äåí åõèýíåôáé ãéá ôõðïãñáöéêü ëüèç, ðáñáëåßøåéò êáé áíáêñßâåéåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï. Ïé ðëçñïöïñßåò óå áõôü ôï åã åéñßäéï õðüêåéíôáé óå áëëáãþ ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Copyright Notice: Copyright 2009 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Disclaimer of Liability: In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaim any responsibility for typographical errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or timeliness of information contained in this manual. V Alumil M9650 Alutherm Light 003

4 Γενικές Πληροφορίες General Information Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος 2 αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα ΕΝ AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (ΕΝ) Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο 2 ΕΝ 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm. Οι ανοχές βασίζονται στο ΕΝ Επαφή με άλλα υλικά 2.1 Μέταλλα Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electronegativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα αλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης. 2.2 Ξύλο Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρυς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται. 2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil. 1. Aluminium as a fabrication material Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outside use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus 2 of elasticity of 70kN/mm. The tolerances are based on EN Contact with other materials 2.1 Metals When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical tension and oxidizing are experienced by the more electro-negative metal. Aluminium is electro-negative compared to most metals. Unprotected steel rusts and attacks aluminium. In order to avoid corrosion on aluminium, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel on the other hand has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead is also more electro-positive than aluminium and should be insulated as well. 2.2 Timber Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as oak and walnut however, produce acids which attach and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided. 2.3 Lime/Cement In humid conditions, lime or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil. 004 Alumil M9650 Alutherm Light V

5 3. Επιφανειακή επεξεργασία Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα: Αποχρώσεις ανοδίωσης: Φυσικό ματ χρώμα Μπρούτζινο χρώμα Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS. Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής: Λευκό Καφέ Χρώματα RAL Χρώματα SABLE Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat. 4. Αποθήκευση Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις: 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία. 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους. 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα. 5. Συντήρηση του αλουμινίου Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε αγροτικές περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, μπορεί να υποβάλλεται σε βελτιωτική επεξεργασία με ένα πολύ λεπτό επίχρισμα αδιάβροχου φιλμ, διαθέσιμο από την ALUMIL. 3. Surface treatment The following colours are available: Anodised finish: Natural colour etched Bronze colour Special anodised colours Γενικές Πληροφορίες General Information The anodising process is carried out according to the EWAA- EURAS regulations. Painted finish: White Brown RAL colours Sable colours The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations. 4. Storage To avoid superficial damage the following precautions should be taken: 4.1 Store the profiles in a dry area 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish. 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them. 4.4 Store the profiles in packed form. 5. Aluminium maintenance Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For rural areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Lukewarm water should be with a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium constructions there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL. V Alumil M9650 Alutherm Light 005

6 Γενικές Πληροφορίες General Information Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές M9650 Alutherm Light European standards and reference material EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW Part 2: Tolerances on dimensions and form Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2 Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts Alumil M9650 Alutherm Light V

7 Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές Γενικές Πληροφορίες General Information European standards and reference material EN EN ENV EN EN EN EN EN Παράθυρα, πόρτες κ;αι εξώφυλλα - Αντίσταη στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2 Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2 Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5 Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking EN Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion V Alumil M9650 Alutherm Light 007

8 Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 1.Επεξήγηση των συμβόλων: A = Γωνία επιπεδότητας Sp = Ειδικό = Ροπή αδρανείας x-x C = Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή = Πριόνι = Ροπή αδρανείας y-y N = Γωνία σύνδεσης καρφωτή = Κονδύλι = Βάρος S = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή = Ματσόλα από καουτσούκ = Προφίλ = Γωνία σύνδεσης μεταβλητή = Οδηγός διάτρησης = Αριθμός σελίδας = Σύνδεσμος τραβέρσας/ταφ = Πρεσσάκι * = Δεν υπάρχει απόθεμα = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας = Μονωτικό υλικό = Μέγιστο πλάτος I = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα = στιγμιαία κόλλα = Μέγιστο ύψος = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες = μονωτική ταινία = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης T = Εξωτερική περίμετρος = Τάπα 1. Explanation of symbols: A = Alignment corner Sp = Special = Moment of inertia x-x C = Crimp cleat = Saw = Moment of inertia y-y N = Nail cleat = Milling bit = Weight S = Spring cleat = Rubber mallot = Profile = Corner cleat, adjustable = Drill Jig = Page number = Transom cleat = Punching Tool * = Not a stock item = Transom, cleat adjustable = Sealant = Width I = Couple Cleat = Instant glue = Height = Reinforcing plate for corners = Sealing tape = Reinforcing plate for joints = External perimeter = End cover 008 Alumil M9650 Alutherm Light V

9 Γενικές Πληροφορίες General Information V Alumil M9650 Alutherm Light 009

10 Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light Βασικά χαρακτηριστικά ΠëÜôïõò φýëëïυ 57,5 mm ÈåñìïäéáêïðÞ ìå õáëïåíéó õìýíï ðïëõáìßäéï PA 6.6, ðëüôïõò 18 mm Θερμομόνωση Uf = 2,6-3,3 W / (m2 * K ) ÌåãÜëï êáíüëé áðïóôñüããéóçò êáé áåñéóìïý ÄéèÜëáìá öýëëá ãéá óùóôþ áðïññïþ ôïõ íåñïý Óýíäåóç ìå äéðëþ ãùíßá (ìýóá-ýîù) óå êáèáñü èüëáìï Äõíáôüôçôá ñþóçò ìç áíéóìïý ðåñéìåôñéêþò áóöüëéóçò Äõíáôüôçôá ñþóçò ðñåóóáñéóôþí, ìç áíéêþí, êáé êáñöùôþí ãùíéþí óýíäåóçò Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς: Παράθυρα μονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχος παντζούρια Θύρες εισόδου Γωνιακές κατασκευές Πιστοποιήσεις Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπο βαφής QUALICOAT και RAL (GSB). Τεχνικά χαρακτηριστικά Κράμα αλουμινίου... AlMgSi (EN AW 6060) Σκληρότητα Webster ή 70 HB minimum Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β)... 75μm minimum Πάχος διατομών (min-max)... 1,3 1,8 mm Είδος θερμοδιακοπής... Μηχανική, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, πλάτους 18mm σε φύλλο και κάσα. Έλεγχος διαστάσεων διατομών... Σύμφωνα με EN DIN ΠëÜôïõò βασικής κάσας/φýëëï \ 57,5 mm Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί... Μονός, διπλός ή τριπλός από 24 έως 32 mm Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Kg για κουφώματα, 150 Kg για εισόδους Είδος στεγάνωσης... Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση Aluseal και ελαστικά από EPDM 010 Alumil M9650 Alutherm Light V

11 Γενικές Πληροφορίες General Information Basic characteristics: 57,5 mm sash width Fiber-enforced PA 6.6 polyamide thermal-break (18 mm) Thermal-break Uf = 2,6-3,3 W / (m2 * K ) ALUSEAL sealing, with three levels of EPDM gaskets Profiles with two clear chambers, enhancing connection and water outflow Option of Camera Europea or PVC-groove mechanism Availability of mechanical, crimp, or pin corner connectio Construction options: One or two-sash doors and windows, with or without shutters Main Entrances Angular constructions and other special applications Certifications: The design, the production process, and the quality control of all profiles produced by Alumil are certified with ISO The process of electrostatic powder coating is certified by QUALICOAT and RAL (GSB) in all plants operated by Alumil. Technical characteristics Aluminum alloy... AlMgSi (EN AW 6060) Hardness Webster ή 70 HB minimum Minimum Powder Coating Thickness... 75μm minimum Profile thickness (min-max)... 1,3 1,8 mm Thermal-brake type... Mechanical, with PA 6.6 fiber enforced polyamide at 18mm in sash and frame Profile Geometry Control... EN DIN Compliant Width for basic frame / sash \ 57,5 mm Glazing supported... Single, double or triple, from 24 to 32 mm Maximum glazing weight Kg for doors and windows, 150 Kg for main entrances Sealing... ALUSEAL system, with EPDM gaskets applied in 3 levels V Alumil M9650 Alutherm Light 011

12 Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light Τίμες σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Πάχος υαλοπινάκων Glass thickness (mm) Ηχομόνωση Ηχομόνωση υαλοπινάκων Sound resistance glass only υαλοπινάκων και πλαίσιο Sound resistance glass and frame (Rw) (Rw) 6*/12/6 37 db 34 db 8*/12/8 40 db 37 db * Κρύσταλλα ασφαλείας υψηλής ηχομόνωσης ( PVB) * Acoustic PVB laminated safety glass 012 Alumil M9650 Alutherm Light V

13 Γενικές Πληροφορίες General Information B E G F Φ B-C = -10,6 W/m 16 U F-G = 1,17 W/(m 2 K) C D Τίμες σύμφωνα με EN ISO Values in accordance with EN ISO Φ U p^ bp ΔΤ U f A = = 3,0 b f W/(m²^K) V Alumil M9650 Alutherm Light 013

14 Γενικές Πληροφορίες General Information M9650 Alutherm Light 014 Alumil M9650 Alutherm Light V

15 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index ÅõñåôÞñéï Ðñïößë Profile Index V Alumil M9650 Alutherm Light 015

16 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index M9650 Alutherm Light mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,68 0, M ,12 0, M ,64 12, M ,62 9, M ,96 11, M ,87 18, M ,40 43, M ,12 40, M ,37 22, M ,45 15, M ,09 14, M ,16 11, Alumil M9650 Alutherm Light V

17 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,21 34, M ,28 16, M ,57 18, M ,06 24, M ,61 12, M ,80 16, M ,79 19, M ,36 24, M ,59 24, M ,06 0, M ,05 0, M ,75 4, V Alumil M9650 Alutherm Light 017

18 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index M9650 Alutherm Light mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,71 6, M ,97 13, M ,78 0, M ,44 14, M ,33 22, M ,54 16, M ,92 24, M ,34 277, M ,30 10, M ,75 18, M ,32 15, M ,28 14, Alumil M9650 Alutherm Light V

19 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,77 21, M ,82 7, M ,40 21, M ,98 14, M ,78 15, M ,82 9, M ,17 33, M ,37 28, M ,07 15, M ,22 13, M ,56 24, M ,18 46, V Alumil M9650 Alutherm Light 019

20 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index M9650 Alutherm Light mm mm cm 4 cm 4 gr/m M ,28 0, M ,79 0, M ,29 1, M ,45 15, M ,84 0, M ,86 0, M ,41 0, M ,80 0, M ,12 0, M ,06 1, Alumil M9650 Alutherm Light V

21 Προφίλ Profiles Ðñïößë Profiles 1:1 V Alumil M9650 Alutherm Light 021

22 Προφίλ Profiles M9650 Alutherm Light Ì9651 Ì A A 45,20 18,00 18, C N 50, C N S 23,20 77, C N S 55, C N Ì9652 A A 50,00 18,00 55, C N S 33,00 Ì A C N 50,00 18,00 Ì , C N S A C N 58,00 18,00 A , C N S 36,00 50, C N 50, Alumil M9650 Alutherm Light V

23 Προφίλ Profiles Ì A 18,00 55,00 33, C N S S 180, C N Ì9653 Ì A A 18,00 18,00 55, S 33,00 C N C N C N C N S ,00 S S 63,60 Ì ,60 55,00 55,00 A A 18, C N C N S S 33,00 90,80 V Alumil M9650 Alutherm Light 023

24 Προφίλ Profiles Ì9662 Ì A A 31,80 18,00 18,00 64,80 74,60 41,60 Ì A 18, C N A C N S A , S C N ,80 52,60 71,50 95,00 38,50 62,00 N C Ì C S A 57, A 18, C N A C N N ,00 49,50 57,50 59, Alumil M9650 Alutherm Light V

25 Προφίλ Profiles Ì9682 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÔÁÖ Ì9687, Ì9688 ÊÁÉ ÌÅ ÔÁÌÐËÁ Ì9699 Ì9679 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÔÁÖ Ì9687, Ì9688 ÊÁÉ ÌÅ ÔÁÌÐËÁ Ì9699 USED WITH MULLION M9687, M9688 AND WITH KICKPLATE M9699 USED WITH MULLION M9687, M9688 AND WITH KICKPLATE M A A 41,60 18,00 10,00 N 74, C C S N 52,60 95,00 C ,00 N A C N S 57, A 18,00 57,50 Ì9698 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÔÁÖ Ì9687, Ì9688 ÊÁÉ ÌÅ ÔÁÌÐËÁ Ì9699 USED WITH MULLION M9687, M9688 AND WITH KICKPLATE M A Ì ,00 95,00 62,00 N C C S N 73,00 74,60 41, A 16, C S N C 52,60 A N 18,00 A ,50 57,50 V Alumil M9650 Alutherm Light 025

26 Προφίλ Profiles Ì9668 Ì A A 18,00 31,80 16,00 95,00 62,00 N C C S N 73,00 64,80 18, S A C N ,80 57,50 A ,50 Ì9669 Ì , A 10,00 N 95, C S N C ,00 61, A 18,00 57, Alumil M9650 Alutherm Light V

27 Προφίλ Profiles Ì9665 Ì9673 5,00 49,60 5,00 5,00 5,00 61,00 61,00 16,30 Ì ,00 36,70 Ì9681 Ì , ,30 5,00 Ì ,00 34,90 55,10 64,40 V Alumil M9650 Alutherm Light 027

28 A Προφίλ Profiles M9650 Alutherm Light Ì9684 Ì , ,00 30, C Ν Ν C ,70 Ì11178 Ì ,00 o o o o ,60 51,40 R30 50, Alumil M9650 Alutherm Light V

29 Προφίλ Profiles Ì9659 Ì ,00 18,00 80, ,00 70, , ,00 50,00 Ì9690 Ì , ,00 90, ,00 80,00 36, ,00 50,00 V Alumil M9650 Alutherm Light 029

30 Προφίλ Profiles Ì9693 M9650 Alutherm Light Ì ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ Ì9682, Ì9679, Ì9698 USED WITH SASHES M9679, M9698 Μ ,00 25, , , ,00 106,00 57, Ì ,00 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ Ì9682, Ì9679, Ì9698 USED WITH SASHES M9679, M9698 Μ9682 Ì ,00 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ Ì9682, Ì9679, Ì9698 USED WITH SASHES M9679, M9698 Μ , , , , , ,00 57, Alumil M9650 Alutherm Light V

31 Προφίλ Profiles Ì9657 Ì9699 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ Ì9682, Ì9679, Ì USED WITH SASHES M9679, M9698 Μ ,00 25, , , ,60 130,00 Ì ,00 57,00 80,00 36,00 152, Ì ,50 77,20 42,50 V Alumil M9650 Alutherm Light 031

32 Προφίλ Profiles Ì9692 Ì9661 M9650 Alutherm Light , , ,00 130,00 152,00 152, ,00 50,00 Ì ,20 Ì ,90 13,90 13, Alumil M9650 Alutherm Light V

33 Προφίλ Profiles Ì11471 Ì ,00 Ì9317 Ì ,00 20,70 16,00 35,80 25,40 21,00 Ì11119 Ì , , ,00 38,20 33,10 V Alumil M9650 Alutherm Light 033

34 Προφίλ Profiles M9650 Alutherm Light Ì9312 Ì ,50 13,50 27,50 18,50 Ì11452 Ì ,50 22,50 27,50 18,50 Ì ,50 22,50 21,80 21,80 21,80 21,80 21, Alumil M9650 Alutherm Light V

35 Τυπολογία Typology Τυπολογία Typology V Alumil M9650 Alutherm Light 035

36 Τυπολογία Typology ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ WINDOW TILT AND TURN ÄÉÖÕËËÏ ÐÁÑÁÈÕÑÏ DOUBLE WINDOW M9650 Alutherm Light 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 2, 2a 3 ÐÏÑÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÌÅÓÁ SINGLE DOOR OPEN-IN ÄÉÖÕËËÇ ÐÏÑÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÌÅÓÁ DOUBLE DOOR OPEN-IN , 6a 6, 6a ÐÏÑÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÙ SINGLE DOOR OPEN-OUT ÄÉÖÕËËÇ ÐÏÑÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÙ DOUBLE DOOR OPEN-OUT , 9a 9, 9a ÅÉÓÏÄÏÉ ÌÅ ÂÉÔÑÉÍÅÓ ÅNTRANCE FOR STORE FRONTS Alumil M9650 Alutherm Light V

37 Τομές Sections Τομές Sections V Alumil M9650 Alutherm Light 037

38 Τομές Sections 45,20 82,00 5,00 31,80 1 M M , , , , M ,50 17,20 42,80 22,00 101,60 1a 55,00 5,00 41,60 M M , , , , M ,50 27,00 52,60 22, Alumil M9650 Alutherm Light V

39 122,00 Τομές Sections 55,00 5,00 62,00 M M ,50 4, , M ,50 18, ,00 73,00 22,00 1b 57,50 4,00 27,50 18,50 7,50 2 M M ,00 35,00 23,00 6,00 4,0 6,0 101,60 41,60 5,00 55,00 M9317 M ,00 52,60 22,00 V Alumil M9650 Alutherm Light 039

40 Τομές Sections 82,00 45,20 M9651 5, ,80 M9666 1c , ,50 57, , M ,20 42,80 22,00 101,60 55,00 5,00 41,60 M M , ,50 57,50 71, , M ,00 52,60 22,00 1d 040 Alumil M9650 Alutherm Light V

41 Τομές Sections 122,00 55,00 5,00 62,00 M M , ,50 57,50 71, , M ,00 73,00 22,00 1e 71,10 11,50 57,50 27,50 18,50 2a M M ,60 M , ,00 101,60 5, ,60 4,0 6, ,00 23,00 6,00 55, M ,00 V Alumil M9650 Alutherm Light 041

42 Τομές Sections M9650 Alutherm Light 3 57,50 4,00 27,50 18,50 7,50 M M ,00 5,00 M9665 5,00 61,00 41, ,60 154,20 M M Alumil M9650 Alutherm Light V

43 Τομές Sections 55,00 122,00 5,00 62,00 4 M M ,00 4, , , M ,00 73,00 22,00 27,00 122,00 95, M ,00 4, , ,50 M M ,00 5,00 40,00 22,00 V Alumil M9650 Alutherm Light 043

44 Τομές Sections M9650 Alutherm Light 122,00 62,00 5,00 55,00 5 M9698 M9652 4, ,50 31, , M ,00 73,00 27,00 95,00 27,00 8 M ,50 31,00 4, , M M ,00 40,00 5,00 55,00 122, Alumil M9650 Alutherm Light V

45 Τομές Sections 57,00 4,00 30,50 22,50 6 M M ,00 130,00 22,00 162,00 V Alumil M9650 Alutherm Light 045

46 Τομές Sections M9650 Alutherm Light 6a 57,50 4,00 31,00 22,50 M M ,00 22,00 M9675 M ,00 73, Alumil M9650 Alutherm Light V

47 Τομές Sections 57,00 4,00 30,50 22,50 9 M M ,00 10,00 130,00 162,00 V Alumil M9650 Alutherm Light 047

48 Τομές Sections M9650 Alutherm Light 9a 57,50 4,00 31,00 22, M M ,00 M11471 M ,00 33,00 40,00 105, Alumil M9650 Alutherm Light V

49 57,50 Τομές Sections 4,00 31,00 22, M M ,00 5,00 61,00 62,00 M ,00 5,00 195,00 5,00 62,00 M ,00 73, M11452 V Alumil M9650 Alutherm Light 049

50 Τομές Sections 57, ,00 31,00 22,50 M M ,00 5,00 95,00 95, M9665 5,00 5,00 61,00 40,00 195,00 M9679 M ,00 40, Alumil M9650 Alutherm Light V

51 Τομές Sections 57, ,00 35,00 18,50 83,00 95, M M , ,00 53,00 5,00 40,00 22, M11451 M ,00 M V Alumil M9650 Alutherm Light 051

52 Τομές Sections M9650 Alutherm Light 052 Alumil M9650 Alutherm Light V

53 Κοπές Cutting Analysis Κοπές Cutting Analysis V Alumil M9650 Alutherm Light 053

54 Κοπές Cutting Analysis MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW M9650 Alutherm Light M 9651 M A X 17,2 17,2 M A Y ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ A = Y - 34,4 (HEIGHT OR WIDTH OF SASH) Þ (or) A = M + 12 mm mm ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ DOUBLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW M 9651 M 9665 M 5,0 17,2 17,2 A X A ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ (WIDTH OF SASH) A X - 39,4 = 2 mm Þ (or) A = M mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ (HEIGHT OF SASH) A = Y - 34,4 mm Þ (or) A = M + 12 mm 054 Alumil M9650 Alutherm Light V

55 MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW Κοπές Cutting Analysis M 9653 M 9652 M A X 27,0 27,0 M A Y ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ A = Y - 54,0 (HEIGHT OR WIDTH OF SASH) Þ (or) A = M + 12 mm mm ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ DOUBLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW M 9653 M 9652 M 9665 M 5,00 27,0 27,0 A X A ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ (WIDTH OF SASH) A = X mm Þ (or) A = M mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ (HEIGHT OF SASH) A = Y - 54 mm Þ (or) A = M + 12 mm V Alumil M9650 Alutherm Light 055

56 Κοπές Cutting Analysis ÐÏÑÔÁ DOOR M9650 Alutherm Light M 9653 M ,0 M A X 27,0 27,0 ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ A = X - 54 mm (WIDTH OF SASH) Þ (or) A = M + 12 mm ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ B = Y - 37 (HEIGHT OF SASH) Þ (or) B = N - 4 mm mm N B Y 10,0 056 Alumil M9650 Alutherm Light V

57 B10,0 M9650 Alutherm Light ÐÏÑÔÁ ÄÉÐËÇ DOUBLE DOOR M 9653 M 9652 M 9665 Κοπές Cutting Analysis A M 5,0 27,0 27,0 X A ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ (WIDTH OF SASH) A = X mm Þ (or) A = M mm 27,0 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ B = Y - 37 (HEIGHT OF SASH) Þ (or) B = N - 4 mm mm N Y V Alumil M9650 Alutherm Light 057

58 Κοπές Cutting Analysis 35 ÊÏÐÇ ÌÐÉÍÉ = ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ - 41,80 mm MEETING STILE = SASH HEIGHT - 41,80 mm M9664 or M9668 or M M9650 Alutherm Light Α Β M9665 M9664 or M9668 or M9698 Α Y Y-41,80 M9665 Β ,80 M9664 or M9668 or M9698 M M M9664 or M9668 or M ÊÏÐÇ ÐÑÏÈÅÔÏÕ Ì9681 = ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ - 70 mm SUPPLEMENTARY PROFILE Ì9681 = SASH WIDTH - 70 mm 058 Alumil M9650 Alutherm Light V

59 Κοπές Cutting Analysis M9665 M9694 or M9668 or M M ST 5,5x V Alumil M9650 Alutherm Light 059

60 Κοπές Cutting Analysis ÊÏÐÇ ÌÐÉÍÉ = ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ - 41,80 mm MEETING STILE = SASH HEIGHT - 41,80 mm 35 Α M9664 or M9668 or M Β M9685 M9664 or M9668 or M9698 Α Y Y-41,80 Β M9685 M9664 or M9668 or M9698 M ÊÏÐÇ ÐÑÏÈÅÔÏÕ Ì 9681 = ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ - 70 mm SUPPLEMENTARY PROFILE Ì 9681 = SASH WIDTH - 70 mm M , M9664 or M9668 or M Alumil M9650 Alutherm Light V

61 ST 5,5x32 Κοπές Cutting Analysis M9664 or M9668 or M M9685 M V Alumil M9650 Alutherm Light 061

62 Κοπές Cutting Analysis M9650 Alutherm Light 062 Alumil M9650 Alutherm Light V

63 Λεπτομέρειες Details Λεπτομέρειες Details V Alumil M9650 Alutherm Light 063

64 Λεπτομέρειες Details (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚ ΛΙΝΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW ) 1b 2α kg 130kg 3α 9 8 5b 4 5α 8 SH SW Alumil M9650 Alutherm Light V

65 (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW ) Λεπτομέρειες Details 13,2 Φ5,5 G G 204,5 Πλάτος φύλλου / Sash width SW-735 Πλάτος φύλλου / Sash width SW-535 Πλάτος φύλλου / Sash width SW-785 Πλάτος φύλλου / Sash width SW Φ6 SH-G-210 4,5 SH/2-183 G-210 7, ,3 21,5 21,5 22,5 Φ SW/2-183 V Alumil M9650 Alutherm Light 065

66 Λεπτομέρειες Details (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW ) α / a Κωδικός / Code Περιγραφή / Description Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 RAL9016 / Hinge side JET AK8 white RAL Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 RAL9005 / Hinge side JET AK8 white RAL Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 ασημήf1/ev1/ Hinge side JET AK8 silver F1/EV1 1b Για πλάτος φύλλου / For sash width mm Για πλάτος φύλλου / For sash width mm Πρόσθετα εξαρτήματα για 130kg / Additional parts for 130kg Ψαλίδι ανάκλισης JET AK mm / Stay arm JET AK mm Ψαλίδι ανάκλισης JET AK mm / Stay arm JET AK mm 2a Για πλάτος φύλλου / For sash width mm Ψαλίδι ανάκλισης JET AK mm / Stay arm JET AK mm Δεύτερο ψαλίδι ανάκλισης JET AK8 / Additional stay arm JET AK8 Για πλάτος φύλλου / (Χρήση μόνο με το ψαλίδι ανάκλισης For sash width mm / To be used only with stay arm ) Βασικό σετ κλειδώματος Α/Α για σπανιολέτα JET AK8 / Locking part T/T for geared handle JET AK8 3a Βασικό σετ κλειδώματος λαβής καρέ JET AK8 / Locking part for mill-in gear JET AK8 (Οταν γίνετε χρήση του σετ αυτού δεν χρησιμοποιειται η ασφάλεια χερουλιού / With the use of this set the wrong operation safety device is not used) Ασφάλεια χερουλιού / Wrong operation safety device 066 Alumil M9650 Alutherm Light V

67 (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT / TILT-N-TURN WINDOW ) Λεπτομέρειες Details α / a Κωδικός / Code Περιγραφή / Description Σπανιολέτα SPACIO RAL9016 / Geared handle SPACIO white RAL Σπανιολέτα SPACIO RAL9005 / Geared handle SPACIO black RAL Σπανιολέτα SPACIO ασημί F1/EV1 / Geared handle SPACIO silver F1/EV Σπανιολέτα SPACIO με κλειδί RAL9016 / Geared handle SPACIO lockable white RAL Σπανιολέτα SPACIO με κλειδί RAL9005 / Geared handle SPACIO lockable white RAL Σπανιολέτα SPACIO με κλειδί ασημί F1/EV1 / Geared handle SPACIO lockable silver F1/EV Λαβή DIRIGENT-F με καρέ 25mm RAL9016 / Handle DIRIGENT-F with spindle 25mm RAL9016 5a Λαβή DIRIGENT-F με καρέ 25mm καφέ Ral8022 / Handle DIRIGENT-F with spindle 25mm dark brown Ral9016 Λαβή DIRIGENT-F με καρέ 25mm μπρονζε Handle DIRIGENT-F with spindle 25mm bronze Λαβή DIRIGENT-F με καρέ 25mm ασημί F1/EV1 / Handle DIRIGENT-F with spindle 25mm silver F1/EV1 5b Βίδα φρεζάτη M5x30 / Countersunk screw M5x Πλακάκι ανάκλισης JET AK8 / Tilt locking plate JET AK Πλακάκι κλειδώματος μη ρυθμιζόμενο JET AK8 / Locking plate JET AK Σετ πίσω ενίσχυσης JET AK8 / Bag of middle lock JET AK8 V Alumil M9650 Alutherm Light 067

68 Λεπτομέρειες Details (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT ) M9650 Alutherm Light 1b kg 130kg SH G Alumil M9650 Alutherm Light V

69 4,5 M9650 Alutherm Light Λεπτομέρειες Details (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT ) G-164 G-210 G SH-G-210 SH-G ,5 SW/ Φ6 +0,1 0 13,2 Φ5,5 7,2 10,3 G SW/2-183 V Alumil M9650 Alutherm Light 069

70 Λεπτομέρειες Details (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT ) M9650 Alutherm Light α / a Κωδικός / Code Περιγραφή / Description Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 RAL9016 / Hinge side JET AK8 white RAL Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 RAL9005 / Hinge side JET AK8 white RAL Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 ασημήf1/ev1/ Hinge side JET AK8 silver F1/EV1 1b Πρόσθετα εξαρτήματα για 130kg / Additional parts for 130kg Βασικό σετ κλειδώματος ανοιγ. για σπανολέτα JET AK8 / Locking parts side hung for geared handle JET AK Πλακάκι ανάκλισης JET AK8 / Tilt locking plate JET AK Σύρτης κάτω JET AK8 / Shoot bolt, bottom JET AK Σπανιολέτα SPACIO RAL9016 / Geared handle SPACIO white RAL Σπανιολέτα SPACIO RAL9005 / Geared handle SPACIO black RAL Σπανιολέτα SPACIO ασημί F1/EV1 / Geared handle SPACIO silver F1/EV Σπανιολέτα SPACIO με κλειδί RAL9016 / Geared handle SPACIO lockable white RAL Σπανιολέτα SPACIO με κλειδί RAL9005 / Geared handle SPACIO lockable white RAL Σπανιολέτα SPACIO με κλειδί ασημί F1/EV1 / Geared handle SPACIO lockable silver F1/EV1 070 Alumil M9650 Alutherm Light V

71 Λεπτομέρειες Details (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ SINGLE LEAF CASEMENT ) α / a Κωδικός / Code Περιγραφή / Description Πλάκα σταθεροποίησης χειρολαβής / Fixing plate Πλακάκι κλειδώματος μη ρυθμιζόμενο JET AK8 / Locking plate JET AK Γωνία μετάδοσης κίνησης κάτω JET AK8 / Corner transmission bottom JET AK Γωνία μετάδοσης κίνησης πάνω JET AK8 / Corner transmission top JET AK Τυφλό ψαλίδι JET AK8 / Side hung sash hinge JET AK Κριφός ενδιάμεσος μεντεσές JET AK8 / Concealed middle hinge JET AK8 V Alumil M9650 Alutherm Light 071

72 Λεπτομέρειες Details ( ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ SECOND SASH ) 1b kg 80kg SH GIS Alumil M9650 Alutherm Light V

73 Λεπτομέρειες Details ( ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ SECOND SASH ) GIS SH-GIS-132 GIS min 158 G GIS SH-GIS-125 GIS min 110 G V Alumil M9650 Alutherm Light 073

74 Λεπτομέρειες Details ( ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ SECOND SASH ) M9650 Alutherm Light α / a Κωδικός / Code Περιγραφή / Description Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 RAL9016 / Hinge side JET AK8 white RAL Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 RAL9005 / Hinge side JET AK8 white RAL Βασικό σετ μεντεσέ JET AK8 ασημήf1/ev1/ Hinge side JET AK8 silver F1/EV1 1b Πρόσθετα εξαρτήματα για 130kg / Additional parts for 130kg Τυφλό ψαλίδι JET AK8 / Side hung sash hinge JET AK Κριφός ενδιάμεσος μεντεσές JET AK8 / Concealed middle hinge JET AK Σετ κλειδώματος 2ου φύλλου εσωτ. JET AK8 / Locking parts for inactive sash with interior gear JET AK Πλακάκι κλειδώματος 2ου φύλλου / Locking plate for inactive sash 074 Alumil M9650 Alutherm Light V

75 Λεπτομέρειες Details ( ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ SECOND SASH ) α / a Κωδικός / Code Περιγραφή / Description Σετ κλειδώματος 2ου φύλλου εξωτ. JET AK8 / Locking parts for inactive sash with rebate shoot bolt JET AK Κάλυμα λαβής / Cover for rebate shoot bolt Ντίζα 1600mm για σετ εξωτ. σύρτη JET AK8 / Push rod 1600mm JET AK Μεταφορέας κίνησης εξωτ. σύρτη JET AK8 / Box of slide shoot bolt JET AK Σετ ντίζες για μεταφ. κίν. εξωτ. σύρτη JET AK8 / Bag of shoot rods JET AK Σύρτης ντίζας JET AK8 / Box of shoot bolt JET AK Φωλιά σύρτη ντίζας JET AK8 / Box of bolt locking plate JET AK8 V Alumil M9650 Alutherm Light 075

76 Λεπτομέρειες Details ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÌÇ ÁÍÉÓÌÏÕ ÓÔÇÍ ÊÁÓÁ MOUNTING THE MECHANISM TO THE FRAME M9650 Alutherm Light 1. ÔïðïèÝôçóç êáé óýóöéîç ôïõ ãùíéáêïý ìåíôåóý (êüôù). 2. ÐñïóáñìïãÞ ôïõ ðåßñïõ êáé ôïðïèýôçóç óôïí êõñßùò ìåíôåóý. 3. ÔïðïèÝôçóç êáé óýóöéîç ôïõ ìåíôåóý ôïõ øáëéäéïý (ðüíù). 4. Óå ðåñßðôùóç ñþóçò ðñüóèåôïõ øáëéäéïý: ÔñõðÞóôå ôéò ïðýò óõãêñüôçóçò óôï êáíüëé ôçò êüóáò. Âéäþóôå ôï ðñüóèåôï øáëßäé. 5. ÔïðïèåôÞóôå ôá ðëáêüêéá êëåéóßìáôïò óýìöùíá ìå ôï ó Ýäéï. Ôï ðëáêüêé áíüêëéóçò ðñýðåé íá öùëéüæåé. 6. ÔåëéêÞ óõíáñìïëüãçóç. ÊñåìÜóôå ôï öýëëï óôïí êüôù ìåíôåóý. ÐéÝóôå ôïí ðüíù ðåßñï ðñïò ôá ðüíù, ìý ñé íá ôåñìáôßóåé. Óößîôå ôïõò ìåíôåóýäåò êáé ôïðïèåôþóôå ôçí ôüðá. 1. Setting & tightening of corner hinge (down). 2. Adaptation of the axle for stay arm bearing and its setting to the basic hinge. 3. Setting & tightening of the stay arm hinge (up). 4. In case of additional stay arm use: Drill the holding holes to the channel of the frame. Screw the additional stay arm. 5. Set the locking plate of closing according to the drawing. The tilt-locking plate has to rest. 6. Final assembly. Mount the sash to the down hinge. Press the upper pin connector towards up until it rests. Tighten the hinges and set the holding end. ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇ ÌÇ ÁÍÉÓÌÏÕ ÓÔÏ ÖÕËËÏ MOUNTING THE MECHANISM TO THE SASH 1. ÔïðïèåôÞóôå ôç ãùíßá ìåôáöïñüò êßíçóçò. 2. ÔïðïèåôÞóôå ôïí ðüíù ìåíôåóý óôï øáëßäé êáé áóöáëßóôå ôïí, ìå ðåñéóôñïöþ ôçò áóöüëåéáò ôïõ øáëéäéïý. 3. ÐåñÜóôå ôï øáëßäé óôï êáíüëé ôïõ öýëëïõ. 4. Ðñïóáñìüóôå ôïí ìåíôåóý øáëéäéïý óôï öôåñü ôïõ öýëëïõ. 5. Ðñïóáñìüóôå ôï øáëßäé êáé âéäþóôå ôï, ìý ñé íá ôåñìáôßóåé ç âßäá. 6. ÐåñÜóôå ôï êëåßóôñï êáé âéäþóôå ôçí ãùíßá ìåôáöïñüò êßíçóçò. 7. ÔïðïèåôÞóôå ôï åñïýëé ìå ôçí áóöüëåéá. 8. ÐåñÜóôå ôçí ãùíßá ôïõ êüôù ìåíôåóý êáé âéäþóôå ôïí ìåíôåóý. 1. Put the corner transmission. 2. Put the upper hinge to the stay arm and secure it by twisting the security pin of the stay arm. 3. Pass the stay arm to the rod channel of the sash. 4. Adapt the hinge of the stay arm over the end of the sash. 5. Adapt stay arm and screw it until it ends. 6. Pass the latch and screw the corner transmission. 7. Put the handle with the security pin. 8. Pass the lower corner piece of the hinge and screw the hinge. 076 Alumil M9650 Alutherm Light V

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Version 2/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Version 2/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 23-96. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 97-142 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-20 Τομές 1:1 Sections

Διαβάστε περισσότερα

M8800. Window Sills System

M8800. Window Sills System M8800 Window Sills System Version 02/2016 1 Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-18

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 06/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 06/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-42

Διαβάστε περισσότερα

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001

M300 FALCON V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 V01.2007 ALUMIL M300 FALCON 1-001 Απαγόρευση Αναδημοσίευσης: Πνευματικά δικαιώματα 2007 Alumil. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008

M23000 Forestal 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-001 Alumil M23000 Forestal V01.2008 1-002 Alumil M23000 Forestal V01.2008 V01.2008 Alumil M23000 Forestal 1-003 Γενικές Πληροφορίες General Information M23000 Forestal Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ /TYPOLOGY... 11 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS... 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΗΣΗΣ ASSEBLYINSTRUCTIONS... 1 Η Albio 127C είναι ένα νέο, ανοιγόμενοανακλινόμενο σύστημα με ειδικά πολυαμίδια, με το οποίο δημιουργούνται ιδιαίτερα καλαίσθητα κουφώματα χώρις ορατά φύλλα. Ησειρά είναι κατάλληλη για μηχανισμούς περιμετρικούπολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil

S300 Deluxe Alutherm. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5-8 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

S100 Alutherm Light Inox

S100 Alutherm Light Inox S100 Alutherm Light Inox Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information S100 Alutherm light inox 002 Alumil S100 Alutherm light inox V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information V05.2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-18 Τομές Sections 21-28 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-52 MULTI LOCKING CODE : AA052-016 Corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης 41/15 για 52-319 CODE : AA052-006 Gasket EPDM Λάστιχο κάσας-φύλλου CODE : AA052-070 Press corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-22 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10

Περιεχόμενα Table of Contents M20000 APOLLO ALUTHERM 21-78 M20500 APOLLO 75-122. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-0 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation - Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 3-0 M0000 APOLLO ALUTHERM -7 Προφίλ : Profiles : - Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil

M9050 Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9050 Light 00 Alumil M9050 Light V05.009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 009 ALUMIL A.E.

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-36 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-26 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 27-86 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 Η σειρά Albio 109 C ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-2 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 3- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 5-6 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 7-10 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 11-13 Τομές 1:1 Sections 1:1 15-2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-0 Προφίλ : Profiles : -4 Βασικές Τυπολογίες Basic

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 014 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Περιεχόμενα Table of Contents 15-62 63-88. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 15-62 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-30 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 02/2016 Περιεχόμενα Table of Contents Version 02/1 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-1 17-70 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-22

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism. Τομές 1:2 Sections 1:2

Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism. Τομές 1:2 Sections 1:2 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Τομές : Sections : V/00 4 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism A Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο One leaf tilt-turn window B Ì 0670

Διαβάστε περισσότερα

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil

M14500 Deluxe Light. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 lumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 lumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 LUMIL.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122

Περιεχόμενα Table of Contents Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 37-74 Ανασυρόμενο 90kg Lift-Slide 90kg 75-98 Ανασυρόμενο 150kg Lift-Slide 150kg 99-122 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-3 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104

Περιεχόμενα Table of Contents. Απλό συρόμενο 90kg Sliding 90kg 43-82. Ανασυρόμενο 90kg Lif & Slide 90kg 83-104 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil

M9800 Accordion. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9800 Accordion 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-18 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 19-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILES PARTA... 9 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/ PROFILES PARTB...39 ΤΟΜΕΣ MΕΡΟΣΑ/SECTIONS PARTA... Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 101 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα για ανοιγόµενα κουφώµατα, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί µεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστηµα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

S400 Premier Alutherm

S400 Premier Alutherm Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information 002 Alumil V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç,

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές PART /// ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Cutting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 101 Σύστημα για ανοιγόμενα κουφώματα, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιεί μεγάλο εύρος τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων. Το σύστημα είναι υψηλών επιδόσεων και καλύπτει πλήρως τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS AL 420 ΘΕΡΜΟ ΙΑΚΟΠΗ THERMALBREAK AL 420 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Θερμοδιακοπή Thermalbreak AL 420 INDEX AL 420 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil

M940 Mini. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M940 Mini E18 002 V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá 2009 ALUMIL A.E. Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-80. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 81-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents

Version 7/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Version 7/05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information -7 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 8- Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 0-3 Προφίλ : Profiles : - Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα µε περιµετρικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm ΠΡΟΦΙΛ PROFILE ΠΡΟΦΙΛ No /Profile No mm Bάρος / Weight (gr/m) mm Ix cm Jy cm 4 4 4 4 M 9943

Διαβάστε περισσότερα

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570 ALUMINIUM SYSTEMS AL 570 AL 570. 3. 4-5. 6-7. 8-9. 10. 11. 12. 13-18. 19-31 1:1. 32. 33-52. 53-60. 61-64. 65-80. 81-87. 88-89 -. 90. 91-3 1 2 3 4 4 1., AL570 2., AL570 Dynamic 3. AL570 4.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Overview 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17- Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-7 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index -2 Προφίλ : Profiles : 3-8 Χαλύβδινος Μηχανισμός 6mm

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102

Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents. Συρόμενο 130/260kg Sliding 130/260kg 41-80. Συρόμενο 100kg Sliding 100kg 81-102 Version 10/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-10 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 11-12 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 13-20 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 21-38

Διαβάστε περισσότερα

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System

www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System www.aluminco.com Σύστημα Αλέ Ρετούρ της ΑL 450 ΑL 450 s Aller Retour System 2 Περιεχόμενα Index Συνοπτικός κατάλογος Catalogue overview 5 Διατομές 1:1 Profiles 1:1 7 Τομές Sections 9 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-1 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 15-32 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Πόρτες Εισόδου Entrance Doors

Περιεχόμενα Table of Contents. Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Πόρτες Εισόδου Entrance Doors Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-22 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8

Version 10/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Version 10/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-10 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 11-16

Διαβάστε περισσότερα