Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους."

Transcript

1 Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους. Π.. ΤΗΣ 24.4/ (ΦΕΚ 181 ) όπως έχει τροποποιηθεί µε τα Π.. της 20/ (ΦΕΚ 414 ), Π.. της 25.4/ (ΦΕΚ 293 ), Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 ), Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ) και το Ν. 4315/ (ΦΕΚ 269Α ). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 17 του Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α). 2. Τις διατάξεις του Ν.. 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α) όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α) και ειδικότερα το άρθρο 80 παρ. 1, 87, Τις διατάξεις του Ν. 622/ Την υπ αριθ. 254/1985 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Αντικείµενο Το παρόν διάταγµα αφορά τους οικισµούς της χώρας οι οποίοι κατά την τελευταία απογραφή έχουν πληθυσµό µέχρι και κατοίκους. Ως οικισµός νοείται κάθε διακεκριµένο οικιστικό σύνολο το οποίο αναφέρεται στην τελευταία απογραφή ως οικισµός µε πληθυσµό µέχρι και κατοίκους ανεξάρτητα εάν ο ήµος ή η Κοινότητα στον οποίο υπάγονται έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από κατοίκους. Άρθρο 2 Κατηγορίες οικισµών 1. Για την εφαρµογή του παρόντος δ/τος διακρίνονται οι εξής κατηγορίες οικισµών: α) Περιαστικοί: όσοι βρίσκονται σε επαφή ή σε απόσταση από αστικά κέντρα και έχουν ή αναµένεται να αποκτήσουν άµεση λειτουργική εξάρτηση ως τόποι προαστιακοί. β) Παραλιακοί: όσοι εµπίπτουν στο σύνολό τους ή κατά τµήµα τους σε ζώνη 500 µ. από τον αιγιαλό, ή βρίσκονται έξω από τη ζώνη αυτή, αλλά η ανάπτυξή τους επηρεάζεται σηµαντικά από τη θάλασσα. Εξαιρούνται, (δεν θεωρούνται παραλιακοί) όσοι οικισµοί βρίσκονται µέσα στη ζώνη των 500 µ., αλλά το κέντρο τους έχει υψόµετρο µεγαλύτερο ή ίσο από 100 µ. σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. γ) Τουριστικοί: όσοι λειτουργούν ως πόλοι τακτικών ή εποχιακών τουριστικών συγκεντρώσεων.

2 δ) Αξιόλογοι: οικισµοί που τα µορφολογικά και πολεοδοµικά τους χαρακτηριστικά συγκροτούν σύνολο σηµαντικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. ε) Ενδιαφέροντες: όσοι συγκροτούν σύνολο περιορισµένου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. στ) Αδιάφοροι: όσοι δεν απαιτούν ιδιαίτερη προστασία. η) Συνεκτικοί: όσων τουλάχιστον το 90% των οικοδοµών, δεν απέχουν ανά δύο (2) µεταξύ τους απόσταση µεγαλύτερη των 40 µέτρων. Ως οικοδοµή νοείται κάθε κτίσµα ανεξάρτητα από τη χρήση του, µε εµβαδόν τουλάχιστον 10 τ.µ. θ) ιάσπαρτοι: όσοι δεν είναι συνεκτικοί. ι) υναµικοί: όσοι έχουν πληθυσµό ίσο ή µεγαλύτερο των 200 κατ. σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού και κατά την απογραφική περίοδο της τελευταίας δεκαετίας εµφανίζουν πληθυσµιακή αύξηση µεγαλύτερη του 10%, ή κατά την τελευταία τριετία εµφανίζουν αριθµό νέων οικοδοµών και προσθηκών κύριων χώρων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% του συνολικού αριθµού των υπαρχόντων σπιτιών του οικισµού. Σε περίπτωση οικισµού στον οποίο διαπιστώνεται πληθυσµιακή µόνο αύξηση, η οποία όµως προκύπτει από πληθυσµιακές µετακινήσεις (κτηνοτροφικός οικισµός) µπορεί ο οικισµός να µη χαρακτηρίζεται δυναµικός. ια) Στάσιµοι: όσοι δεν είναι δυναµικοί. ιβ) Μικροί: όσοι κατά την τελευταία απογραφή είχαν σαν πληθυσµό µέχρι και 200 κατ. ή µέχρι 100 οικοδοµές. ιγ) Μεσαίοι: όσοι είχαν κατά την τελευταία απογραφή πληθυσµό κατοίκους ή µέχρι 500 οικοδοµές. ιδ) Μεγάλοι: όσοι κατά την τελευταία απογραφή είχαν πληθυσµό από κατοίκους. 2. Η διάκριση και κατάταξη των οικισµών στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται µε απόφαση του Νοµάρχη µετά από γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού. Η απόφαση του Νοµάρχη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 3 ιαδικασία καθορισµού ορίων οικισµού 1. Τα όρια των οικισµών καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη που συνοδεύεται από σχεδιάγραµµα σε κλίµακα 1: ή 1: ή αεροφωτογραφία σχετικής κλίµακας ή τοπογραφικό σκαρίφηµα κλίµακας 1: 5000 ή 1: 2000, που έχει συνταχθεί βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου, πάνω στα οποία σηµειώνονται τα όρια του οικισµού, τα οποία δηµοσιεύονται µαζί µε την απόφαση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια

3 απόφαση µπορεί να γίνεται διάκριση του οικισµού σε κατηγορίες σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2. Για τις περιπτώσεις οικισµών περιαστικών ή παραλιακών ή τουριστικών ή δυναµικών ή αξιολόγων συνεκτικών στο διάγραµµα καθορισµού των ορίων προσδιορίζονται και τα συνεκτικά τµήµατα του οικισµού. 2. Η απόφαση του νοµάρχη εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού και του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 3. Η διαδικασία για τον καθορισµό των ορίων των πιο πάνω οικισµών κινείται από τον οικείο ήµο ή Κοινότητα µπορεί δε να κινηθεί και από την οικεία Νοµαρχία ή το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 4. Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας από το ήµο ή την Κοινότητα, η απόφαση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου εκτίθεται, µαζί µε το σχετικό διάγραµµα ή αεροφωτογραφία ή τοπογραφικό σκαρίφηµα, στο ηµοτικό ή Κοινοτικό κατάστηµα για δέκα πέντε (15) ηµέρες. Το κοινό ειδοποιείται γι αυτό από το ήµαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας µε γενική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλείται στα δηµοσιώτερα µέρη του οικισµού. Οι ενδιαφερόµενοι µπορεί µέσα στην προθεσµία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλλουν εγγράφως στο ήµο ή την Κοινότητα τις τυχόν ενστάσεις τους, τις οποίες ο ήµος ή η Κοινότητα υποχρεούται να διαβιβάσει µαζί µε τη σχετική γνωµοδότησή του στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών (ΤΠΠΕ) της οικείας Νοµαρχίας. 5. Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας από το Νοµάρχη ή το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, η σχετική µελέτη αποστέλλεται στον οικείο ήµο ή Κοινότητα για γνωµοδότηση µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από τη λήψη της σχετικής µελέτης. Η γνωµοδότηση του ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου εκδίδεται µετά την τήρηση της ίδιας, όπως στην προηγούµενη παράγραφο 4, διαδικασίας και κοινοποιείται στην οικεία Νοµαρχία. Εάν οι προθεσµίες αυτές περάσουν άπρακτες η γνωµοδότηση θεωρείται για το Νοµάρχη θετική και εκδίδεται η απόφαση του Νοµάρχη. 6. Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος αναφέρεται Νοµάρχης, νοείται, για το νοµό Αττικής ο Νοµάρχης του οικείου διαµερίσµατος, όπου Νοµαρχία, νοείται το οικείο διαµέρισµα, όπου δε αναφέρεται Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος αρµόδιο για γνωµοδότηση, νοείται το Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του οικείου διαµερίσµατος και όπου άλλες υπηρεσίες νοούνται οι αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου διαµερίσµατος. Άρθρο 4 Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµού 1. Ο καθορισµός των ορίων οικισµού γίνεται αναλόγως της κατηγορίας τους ως εξής:

4 α) Για οικισµούς περιαστικούς ή παραλιακούς ή τουριστικούς ή δυναµικούς ή αξιόλογους συνεκτικούς, το όριο ορίζεται από τη γραµµή που περιβάλλει τα συνεκτικά τµήµατα του οικισµού καθώς και τα όρια των εγκεκριµένων σχεδίων. Τα πιο πάνω όρια πρέπει κατά το δυνατόν να προσδιορίζουν ενιαία έκταση του οικισµού που να περιλαµβάνει τα συνεκτικά τµήµατα, τις τυχόν περιοχές µε εγκεκριµένα σχέδια και περιοχές του οικισµού µε αραιότερη δόµηση που στο σύνολο αποτελούν το διαµορφωµένο πολεοδοµικό ιστό του οικισµού. Τα όρια του οικισµού για να συµπεριλάβουν τις παραπάνω περιοχές µε αραιότερη δόµηση δεν εκτείνονται κατά κανόνα πέραν των 100 µ. από τα όρια των συνεκτικών τµηµάτων του οικισµού. Συνεκτικό τµήµα οικισµού νοείται το τµήµα που αποτελείται τουλάχιστον από 10 οικοδοµές, οι οποίες δεν απέχουν µεταξύ τους ανά δύο, απόσταση µεγαλύτερη από 40 µ. Ως οικοδοµή νοείται κάθε κτίσµα ανεξάρτητα από τη χρήση του µε εµβαδόν τουλάχιστον 10 τ.µ. «Ειδικά όλοι οι οικισµοί του Ν. Αττικής οι οποίοι υπάγονται στις ρυθµίσεις του διατάγµατος αυτού, οριοθετούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα περίπτωση (α)». To παραπάνω εδάφιο σε εισαγωγικά προστέθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 1 του π.δ. της 25.4/ (ΦΕΚ 293 /89). β) Για τους λοιπούς οικισµούς το όριό τους προσδιορίζεται από ακτίνα µέχρι 800 µ. από το κέντρο του οικισµού για µεγάλους οικισµούς µέχρι 500 µ. για µεσαίους και µέχρι 300 µ. για µικρούς οικισµούς. Στα πιο πάνω όρια δεν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 2 του άρθρου αυτού. «Ειδικά για οικισµούς µεσαίους και µικρούς, εφόσον τα όρια 500 µ. και 300 µ. περιορίζονται σηµαντικά λόγω εξαίρεσης των ανωτέρω εκτάσεων, µπορεί τα όρια να επεκταθούν µέχρι τα 800 µ., µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Σε οικισµούς που έχουν καθοριστεί σαν στάσιµοι µε απόφαση Νοµάρχη, σε εφαρµογή διατάξεων του π. δ/τος (ΦΕΚ 588/ ), το όριό τους προσδιορίζεται από ακτίνα 800 µ. από το κέντρο του οικισµού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Εάν πέρα από τα 800, 500, 300 µ., υπάρχει τµήµα του οικισµού συνεκτικό ή διάσπαρτο, τότε εάν µεν τούτο βρίσκεται σε επαφή µε το όριο του οικισµού, περιλαµβάνεται σ αυτό. Εάν το παραπάνω συνεκτικό ή διάσπαρτο τµήµα δεν είναι σε επαφή µε το όριο του οικισµού, τότε τούτο θεωρείται ότι αποτελεί ανεξάρτητο τµήµα του οικισµού, έξω από το παραπάνω όριό του και εφαρµόζονται οι διατάξεις των από (ΦΕΚ 181/ ) και από (ΦΕΚ 414/ ) π. δ/των, όπως τροποποιούνται µε το παρόν διάταγµα». Τα παραπάνω εδάφια σε εισαγωγικά τίθενται όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 1α του άρθρου 1 του π.δ. της 14/ (ΦΕΚ 133 /87). Ως συνεκτικό τµήµα και ως οικοδοµή θεωρούνται τα οριζόµενα στην παρ. 1α του ίδιου άρθρου. Ως διάσπαρτο τµήµα οικισµού νοείται το τµήµα που αποτελείται τουλάχιστον από 10 οικοδοµές, οι οποίες απέχουν µεταξύ τους ανά δύο απόσταση το πολύ 80 µ.

5 Τα όρια οικισµού επίσης, µπορούν να µετατίθενται κατά µικρή απόσταση µόνο όταν πρόκειται να ταυτιστούν µε σηµαντικό φυσικό ή τεχνητό, εύκολα αναγνωρίσιµο στοιχείο του περιβάλλοντος ή να συσχετιστούν µε εύκολα αναγνωρίσιµα και µεταξύ τους ορατά φυσικά ή τεχνητά ορόσηµα, όπως διασταυρώσεις οδών, γέφυρες κλπ. Ως κέντρο του οικισµού ορίζεται το πρωτεύον κέντρο του, το οποίο συγκεντρώνει τις κύριες κοινωνικές λειτουργίες, όπως πλατεία, εκκλησία, σχολείο, κοινοτικό κατάστηµα, εµπορικές εγκαταστάσεις. Όταν δεν υπάρχει κέντρο που να προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω τότε εφαρµόζεται το γεωµετρικό κέντρο της περιοχής του οικισµού. «2. Α. Εντός των ορίων οικισµών δεν περιλαµβάνονται οι εξής περιοχές: (2Α)α. άση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές. «(2Α)β. Καλυπτόµενες από Π. /γµατα ή υπουργικές αποφάσεις προστασίας ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών διατηρητέων µνηµείων και περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους». Το παραπάνω εδάφιο β σε εισαγωγικά τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1β του άρθρου 1 του π.δ. της 25.4/ (ΦΕΚ 293 /89). (2Α)γ. Λατοµικές ζώνες αδρανών υλικών και περιοχές ασφαλείας πυλώνων ΕΗ. (2Α)δ. Εκτάσεις που αποτελούν φυσική κληρονοµιά κατά το άρθρο 2 της Σύµβασης για την προστασία της παγκόσµιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 1126/1981 (ΦΕΚ 32/Α). (2Α)ε. Ζώνες πλάτους 200 µ., από τον άξονα υπεραστικών τµηµάτων του βασικού εθνικού δικτύου. (2Α)στ. Περιοχές γεωλογικώς ή εδαφοτεχνικώς ακατάλληλες για δόµηση. 2.Β. Επίσης δεν περιλαµβάνονται κατά κανόνα πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι εξής εκτάσεις: (2Β)α. Υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγικότητας, καθώς και γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις µεγάλης παραγωγικής σηµασίας για τον οικισµό, σύµφωνα µε τις φυσικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής. (2Β)β. Υφιστάµενες ή νοµοθετηµένες χρήσεις εµφανώς ασυµβίβαστες µε τη χρήση κατοικίας κατά το Π.. 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α). (2Β)γ. Ζώνες που το πλάτος τους κυµαίνεται: - µεταξύ µ. από τον άξονα επαρχιακής ή εθνικής οδού εκτός των αναφεροµένων στην παραπάνω περίπτωση ε. - περί τα 500µ., από σηµαντικό αρχαιολογικό ή ιστορικό τοπίο.

6 - περί τα 50µ., από τα όρια βάλτου, χειµάρρου ή από σιδηροδροµική γραµµή. - Οι παραπάνω αποστάσεις δεν ισχύουν στις περιπτώσεις όπου µέρος του οικισµού διάσπαρτο ή συνεκτικό εµπίπτει στις ζώνες αυτές. (2Β)δ. Ζώνες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θέµατα που αναφέρονται σε ασφάλεια, υγιεινή, κυκλοφορία.» Η παραπάνω παράγραφος 2 σε εισαγωγικά τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1β του άρθρου 1 του π.δ. της 14/ (ΦΕΚ 133 /87). 3. Ειδικά για τους οικισµούς που έχουν σύµφωνα µε την παραγρ. 1β του άρθρου 2 του παρόντος εξαιρεθεί των παραλιακών (βρίσκονται µέσα στη ζώνη των 500 µ. από τον αιγιαλό και σε υψόµετρο µεγαλύτερο από 100 µ.) στον προσδιορισµό της περιοχής του ορίου του οικισµού, προς την κατεύθυνση της παραλίας πρέπει µέσα στα όρια να εντάσσονται µόνο το ή τα συνεκτικά τους τµήµατα. 4. Συνεκτικό ή διάσπαρτο τµήµα του οικισµού που εκτείνεται εντός περιοχής ή ζώνης ακατάλληλης για οικιστική χρήση δεν εξαιρείται του ορίου. 5. Ζώνη η οποία δεν περιλαµβάνει διάσπαρτο ή συνεκτικό τµήµα οικισµού και η οποία αποκόπτεται από τον οικισµό µε φυσικούς, τεχνητούς ή διοικητικούς φραγµούς γύρω από τον οικισµό (ρέµατα, χαράδρες, ακτές, λίµνες, βάλτοι, σηµαντικοί οδικοί άξονες, σιδηροδροµικές γραµµές ή διοικητικά όρια ΟΤΑ) δεν περιλαµβάνεται εντός των ορίων του. Άρθρο 5 Γενικοί όροι δόµησης Μετά τον καθορισµό των ορίων των οικισµών ισχύουν οι εξής όροι δόµησης. 1. Αρτιότητα. (1)α. Εντός των ορίων του οικισµού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα µε ελάχιστο εµβαδόν αρτιότητας που µπορεί να κυµαίνεται από 300 µέχρι 2000 τ.µ. Μέσα στα όρια αυτά, µπορεί να ορίζονται τοµείς µε διαφορετική αρτιότητα οικοπέδων, προκειµένου να διασφαλισθεί ο τυχόν ιδιαίτερος χαρακτήρας του οικισµού στους τοµείς αυτούς. «Το ελάχιστο µήκος προσώπου του γηπέδου, ορίζεται σε 10,0 µ. για εµβαδόν γηπέδου έως 500 τ.µ. και 15,0 µ. για εµβαδόν µεγαλύτερο των 500 τ.µ.». Το παραπάνω εδάφιο σε εισαγωγικά προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011). Επίσης µε την ίδια παρ. 1 του ίδιου άρθρου του προαναφερθέντος Π.. ορίζεται ότι το παραπάνω εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε γήπεδα που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος διατάγµατος ( ) και στους παραδοσιακούς οικισµούς.

7 Τα ως άνω εµβαδά οικοπέδων εξειδικεύονται µε απόφαση του Νοµάρχη, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του Νοµού. Για την εξειδίκευση αυτή, λαµβάνονται υπόψη τα εµβαδά που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και πολεοδοµικού ιστού του οικισµού. Η παραπάνω περίπτωση (1)α, εκτός του εδαφίου σε εισαγωγικά, τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 1 του Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). β) Κατά παρέκκλιση εντός των ως άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα µε όποιο εµβαδόν έχουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος, εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εµβαδόν που ορίζεται στην παρ. 1α. γ) Για την αρτιότητα των γηπέδων προσµετράται και η τυχόν έκταση που παραχωρείται από τον ιδιοκτήτη για τη δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου. «2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόµησης: α) Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε 60% της επιφανείας τους. β.1) Για γήπεδα µικρότερα των 700 τ.µ. επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου οποιασδήποτε χρήσης (κύριας και βοηθητικής) µέγιστης επιτρεπόµενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240 τ.µ. Επιπλέον της επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόµησης επιφανείας έως 40 τ.µ. β.2) Για γήπεδα µεγαλύτερα ή ίσα των 700 τ.µ. επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου οποιασδήποτε χρήσης (κύριας και βοηθητικής) µέγιστης επιτρεπόµενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400 τ.µ. γ) Για γήπεδα µικρότερα των 200 τ.µ. ορίζεται σ.δ 1,0 και προκειµένου να είναι δυνατή η µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση συνολικής επιφανείας 200 τ.µ. η κάλυψη επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη του 60% χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 70% της επιφανείας του γηπέδου. δ) Για κτήρια τουριστικών και αµιγώς επαγγελµατικών χρήσεων ο σ.δ ορίζεται ως εξής: - για τα πρώτα 1000 τ.µ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,6 - για τα επόµενα 1000 τ.µ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,5 - για τα επόµενα 1000 τ.µ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,4 - για τα επόµενα 1000 τ.µ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,3 - για το τµήµα της επιφάνειας άνω των 4000 τ.µ. ο σ.δ ορίζεται σε 0,2 ε) Ειδικά για τα κοινωφελή κτήρια ορίζεται συντελεστής δόµησης 0.8, ο οποίος µπορεί, µε την έγκριση τοπικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος της , να καθορίζεται µεγαλύτερος, ανάλογα µε τις ανάγκες του οικισµού χωρίς να υπερβαίνει το 1,8.»

8 Η παραπάνω παράγραφος 2 σε εισαγωγικά (που είχε τροποποιηθεί αρχικά µε την παρ.1β του άρθρου 1 του Π.. της 14/ ΦΕΚ 133 ) τίθεται εδώ όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011). 3. Σύστηµα δόµησης: Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα µέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται µε τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50 µ. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους µέχρι ένα (1,00) µέτρο. Η απόσταση µεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων µέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 µέτρα τουλάχιστον. Η ανωτέρω παράγραφος 3 τροποποιήθηκε µε την παρ. 1γ του άρθρου 1 του Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). Η φράση που σηµειώνεται διαγράφτηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011). 4. Μέγιστο ύψος κτιρίων. «(4)α. Το µέγιστο ύψος των κτηρίων ορίζεται σε 7,50 µ. και µετράται σε κάθε σηµείο της τοµής του περιγράµµατος αυτών µε το φυσικό έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των προβολών των κτηρίων σε κατακόρυφα επίπεδα, διερχόµενα από την τοµή του περιγράµµατος αυτών µε το έδαφος, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόµενο. Σε περίπτωση µη εξάντλησης της επιτρεπόµενης δόµησης κατά τα ως άνω, επιβάλλεται η διάσπαση του κτηρίου σε ανεξάρτητα κτήρια εντός του γηπέδου. (4)β. Όταν η κλίση του γηπέδου είναι µεγαλύτερη από 15%, το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του πρώτου κτηρίου που εµφανίζει όψη προς το δρόµο στα ανωφερή (ανηφορικά) οικόπεδα - στο ανάντι του δρόµου - ορίζεται ως εξής: - όταν το κτήριο τοποθετείται στο όριο του γηπέδου µε το δρόµο επιτρέπεται ύψος µέχρι 7,5 µέτρα. - όταν αυτό τοποθετείται καθ υποχώρηση σε απόσταση έως 20 µέτρα από το όριο του γηπέδου µε τον δρόµο επιτρέπεται το ύψος του να είναι µέχρι 4,5 µέτρα από το πέριξ φυσικό έδαφος. - όταν αυτό τοποθετείται σε απόσταση µεγαλύτερη των 20 µέτρων από το όριο του γηπέδου µε το δρόµο επιτρέπεται να έχει ύψος µέχρι 7,5 µέτρα. Όταν η κλίση του γηπέδου είναι µεγαλύτερη από 15% και βρίσκεται στην κατωφέρεια - κατάντι - του δρόµου η προβολή του κτηρίου πάνω από τη στάθµη του δρόµου δεν δύναται να υπερβαίνει τα 4,50 µέτρα. Σε γήπεδα που βρίσκονται στην κατωφέρεια κατάντι του δρόµου, όταν η φυσική στάθµη του γηπέδου στο όριο του δρόµου βρίσκεται χαµηλότερα των 3,00 µέτρων από τη στάθµη του δρόµου, η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθµη του δρόµου δεν δύναται να υπερβαίνει τα 3,00 µέτρα. Σε κάθε περίπτωση, η στάθµη οροφής τυχόν υπογείου ορόφου δε δύναται να υπερβαίνει σε κανένα σηµείο τη στάθµη του φυσικού εδάφους περιµετρικά της κατασκευής.»

9 Οι παραπάνω περιπτώσεις α και β σε εισαγωγικά (που είχαν τροποποιηθεί αρχικά µε την παρ.1β του άρθρου 1 του Π.. της 14/ ΦΕΚ 133 ) αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011). (4)γ. Σε περίπτωση επιβολής στέγης µε ειδικούς όρους δόµησης που εγκρίνονται µε απόφαση του Νοµάρχη, επιτρέπεται υπέρβαση του µεγίστου ύψους µέχρι 2,00 µέτρα. (4)δ. Πάνω από το µέγιστο ύψος του κτιρίου δεν επιτρέπεται καµία κατασκευή, εκτός από αυτές που αναφέρονται παρακάτω: Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισµού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστηµάτων, πύργοι ψύξεως και δοχεία διαστολής, θέρµανσης ή κλιµατισµού και αντλίες θερµότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26 του ν. 1577/85. Στέγες. Στηθαία, κιγκλιδώµατα ασφαλείας και µόνιµες γλάστρες φυτών που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26 του Ν. 1577/85. Κατασκευές για τη στήριξη φυτών (πέργκολες). Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων. Όλες οι παραπάνω κατασκευές πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο. (4)ε. Το ελάχιστο ύψος ορόφου ορίζεται σε 2,40 µ. Οι παραπάνω περιπτώσεις γ, δ και ε τίθενται όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ.1β του άρθρου 1 του Π.. της 14/ ΦΕΚ 133. «5. Με απόφαση Νοµάρχη, που εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού είναι δυνατόν για λόγους προστασίας του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του οικισµού και του φυσικού τοπίου ή για λόγους πολεοδοµικούς γενικότερα να καθορίζονται συντελεστής δόµησης, ποσοστό κάλυψης και ύψος κτιρίων µικρότερα από τα οριζόµενα µε το παρόν διάταγµα καθώς και µεγαλύτερες αποστάσεις των οικοδοµών, από τα όρια του γηπέδου, κατά τµήµατα ή σε όλη την έκταση του οικισµού». Η παραπάνω παράγραφος 5 σε εισαγωγικά προστέθηκε µε την παρ.2β του άρθρου 1 του Π.. της 25.4/ (ΦΕΚ 293 ). «6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν υποχρεωτική διάσπαση του όγκου των κτηρίων, σε οικοδοµήσιµο γήπεδο, µε εµβαδόν τουλάχιστον τ.µ. και πρόσωπο σε νοµίµως υφιστάµενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν πραγµατοποιείται η επιτρεπόµενη κατά τις οικείες διατάξεις νόµιµη κατάτµησή του, η συνολική δόµηση του ενιαίου γηπέδου δύναται να ισούται µε το άθροισµα της κατά την παράγραφο 2 επιτρεπόµενης δόµησης για την ανέγερση κατοικίας στα άρτια και οικοδοµήσιµα γήπεδα, τα οποία θα προέκυπταν από την κατάτµηση του ενιαίου γηπέδου, σύµφωνα µε την κατά τον κανόνα ισχύουσα αρτιότητα του οικισµού, µειωµένη κατά 10 %.

10 H κατά τα ως άνω δόµηση πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της αρχιτεκτονικής του οικισµού και το κτίσµα ή τα κτίσµατα να τοποθετούνται σε τµήµα ή τµήµατα του γηπέδου, ανεξάρτητα αν αυτά τα τµήµατα βρίσκονται σε συνεκτικό ή µη τµήµα του οικισµού σε τέτοια θέση και µε τέτοια διάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ενιαίος ακάλυπτος χώρος, µετά από έγκριση των αρµοδίων οργάνων. Επίσης, οι κτηριακοί όγκοι πρέπει να ποικίλουν σε ισόγειους ή /και διώροφους όγκους, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αρµονική ένταξή τους στο τοπίο και τον ιστό του οικισµού. εν επιτρέπεται ενιαίος κτιριακός όγκος µε περισσότερες από µία (1) κλιµάκωση ορόφων (ισόγειο και διώροφο) κατά τη διάσταση του κτηρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Προκειµένου περί τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυµάτων σε γήπεδα µεγαλύτερα από 1000 τ.µ., η κάλυψη µε διώροφους όγκους κτηρίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 70% της πραγµατοποιούµενης κάλυψης.» Οι παραπάνω παράγραφος 6 σε εισαγωγικά προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011). «Άρθρο 6 Γραµµή όµησης Το άρθρο 6 που ακολουθεί τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.. της 25.4/ (ΦΕΚ 293 /1989). Η αρίθµηση των υποπαραγράφων τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011). 1. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδοµήσιµο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 4 µέτρα και να εφάπτεται καθ όλο το µήκος της µιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου. Όπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των 4 µέτρων, για να είναι το οικόπεδο οικοδοµήσιµο, πρέπει µε συµβολαιογραφική πράξη, της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται µε απόδειξη στον οικείο ΟΤΑ, να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση, ώστε από το πρόσωπο του εναποµένοντος οικοπέδου µέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον 2 µέτρων. Της παραπάνω ρύθµισης εξαιρούνται τα τµήµατα του οικοπέδου που καταλαµβάνονται από οικοδοµές. Σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς τα οικόπεδα που βρίσκονται µέσα στο συνεκτικό τµήµα του οικισµού και εφόσον υπάρχει διαµορφωµένος παραδοσιακός ιστός είναι οικοδοµήσιµα όταν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο οποιουδήποτε πλάτους. 2. Το εναποµένον οικόπεδο µετά την παραχώρηση κατά τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εξακολουθεί να θεωρείται άρτιο και οικοδοµήσιµο όπως αποµένει µετά την παραχώρηση. 3 α. Το κτίριο τοποθετείται στη γραµµή δόµησης όπως αυτή διαµορφώνεται µε την εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων είτε εσώτερον αυτής, κατά την κύρια όψη του, στο σύνολο ή σε τµήµα αυτής. (3)β. Σε οικόπεδο µεγαλύτερο των 500 τ.µ. το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 2,50 µέτρων από την παραπάνω οριζόµενη γραµµή δόµησης.

11 (3)γ. Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού είναι δυνατόν να ορίζεται ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από το όριο των υφισταµένων κοινοχρήστων χώρων ή από τον άξονα της οδού διαφορετική από εκείνη που ορίζεται στις περιπτώσεις α και β, είτε για ολόκληρο τον οικισµό είτε για τµήµα του µόνο, είτε και για µεµονωµένη περίπτωση, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους κυκλοφοριακούς, περιβαλλοντικούς, αρχιτεκτονικούς και φυσιογνωµίας του οικισµού. 4. Σε περίπτωση παραλιακών οικισµών και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά µε ειδική διάταξη (ή τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο), η οικοδοµή τοποθετείται σε απόσταση: Τουλάχιστον 15 µέτρα από την καθορισµένη γραµµή αιγιαλού και οπωσδήποτε µετά τη γραµµή παραλίας. Τουλάχιστον 50 µέτρα από την εκτιµώµενη γραµµή αιγιαλού αν δεν έχει καθοριστεί η γραµµή αιγιαλού. Κατ εξαίρεση µε απόφαση Νοµάρχη που εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. και σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού είναι δυνατόν να καθορίζεται γραµµή δόµησης διαφορετική από την προκύπτουσα µε την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης στις εξής περιπτώσεις: (4)α. Όταν υπάρχει καθορισµένη γραµµή αιγιαλού µε ζώνη παραλίας πλάτους µικρότερου των 15 µέτρων συνολικά ή τµηµατικά και υπάρχει διαµορφωµένη γραµµή δόµησης µε πυκνή δόµηση, η γραµµή δόµησης στο τµήµα αυτό µπορεί να καθοριστεί σε απόσταση µικρότερη των 15 µέτρων και πάντως όχι εντός της ζώνης παραλίας. Υφιστάµενα κτίσµατα που βρίσκονται εντός της ζώνης που ορίζεται από τη γραµµή δόµησης και τη γραµµή παραλίας επιτρέπεται να επισκευάζονται µόνο για λόγους χρήσεως υγιεινής και ασφάλειας. (4)β. Όταν δεν υπάρχει καθορισµένη γραµµή αιγιαλού και πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α µπορεί να καθοριστεί γραµµή δόµησης, όπως παραπάνω, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 10 µέτρων από την εκτιµώµενη γραµµή αιγιαλού. (4)γ. Όταν δεν υπάρχει καθορισµένη γραµµή αιγιαλού, αλλά µεταξύ των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο προς τη θάλασσα και της θάλασσας υπάρχει φυσικά διαµορφωµένη υψοµετρική διαφορά άνω των 8 µέτρων, η γραµµή δόµησης µπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση µικρότερη των 50 µέτρων και πάντως εσώτερον τουλάχιστον 15 µέτρων από το κατώτερο σηµείο της φυσικά διαµορφωµένης υψοµετρικής διαφοράς. (4)δ. Όταν δεν υπάρχει καθορισµένη γραµµή αιγιαλού και υπάρχει φυσικά διαµορφωµένη παραλία (αµµώδης, σκυρώδης, ελώδης έκταση) βάθους µεγαλύτερου των 50 µέτρων η γραµµή δόµησης τοποθετείται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 µέτρων. Η περίφραξη των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο προς τη θάλασσα τοποθετείται πάνω στη νοµίµως καθορισµένη γραµµή παραλίας. Τυχόν δυσµενέστερες διατάξεις από τις καθοριζόµενες δια του παρόντος, που καθορίζουν τις αποστάσεις δόµησης για εθνικές και επαρχιακές οδούς κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος. (4)ε. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, προϋπόθεση για την ανέγερση οικοδοµής επί των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στη θάλασσα είναι να εξασφαλίζεται µε οποιονδήποτε

12 νόµιµο τρόπο χώρος προσπέλασης να έχει τεθεί σε κοινή χρήση, πλάτους τουλάχιστον 4 µέτρων, συνδεόµενος µε υφιστάµενο κοινόχρηστο χώρο του οικισµού, µεταξύ του οικοπέδου και της θάλασσας. «(4)στ. Σε νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα που βρίσκονται εκτός αιγιαλού και εντός της ζώνης που ορίζεται από την οικοδοµική γραµµή και τη γραµµή αιγιαλού, επιτρέπονται οι επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως εργασίες επισκευής, ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού, αποκατάστασης, διαρρύθµισης, αντικατάσταση µεσοπατωµάτων, στέγης κ.ο.κ και χωρίς περαιτέρω επέκταση αυτών, καθ ύψος ή εκτός περιγράµµατος, όπως αυτό ορίζεται από το διάγραµµα κάλυψης.» Η παραπάνω περίπτωση στ σε εισαγωγικά προστέθηκε µε την παρ. Β του άρθρου 60 του Ν. 4315/ (ΦΕΚ 269Α /2014). 5. Απαγορεύεται η δόµηση σε απόσταση 10 µέτρων από τις όχθες των ρεµάτων. 6. Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που εµπίπτουν σε τµήµατα µε εγκεκριµένο σχέδιο. Άρθρο 7 Γενικές ιατάξεις 1. Εάν ιδιοκτησία εµπίπτει εν µέρει εντός του ορίου οικισµού και εν µέρει εκτός αυτού, τότε στην περίπτωση που το εντός του ορίου τµήµα δεν έχει την αρτιότητα που ορίζεται µε την απόφαση του Νοµάρχη, θεωρείται ότι εντός του ορίου περιλαµβάνεται τµήµα της ιδιοκτησίας µεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή. «Σε ιδιοκτησία που τµήµα της εµπίπτει εν µέρει εντός του ορίου οικισµού και εν µέρει εκτός αυτού, ο επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης προκύπτει για το εκτός οικισµού τµήµα βάσει των κείµενων διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόµηση εφόσον έχει την αρτιότητα ως προς το εµβαδόν του. Στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση των οικοδοµών µπορεί να γίνει οπουδήποτε εντός της παραπάνω ιδιοκτησίας µετά από έγκριση του αρµοδίου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, αρκεί τα τµήµατα που τοποθετούνται στο εντός του οικισµού τµήµα να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα περί αποστάσεων στο παρόν και µε την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση στο συντελεστή κάλυψης και όγκου και στο επιτρεπόµενο ύψος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν, ενώ στο εκτός του οικισµού τµήµα αρκεί οι οικοδοµές να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις για τις τηρούµενες αποστάσεις στην εκτός σχεδίου δόµηση. Όταν το τµήµα που εµπίπτει εκτός του ορίου οικισµού δεν έχει την αρτιότητα ως προς το εµβαδόν του, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το τµήµα συντελεστής δόµησης και η τοποθέτηση των οικοδοµών µπορεί να γίνει, σύµφωνα µε τα παραπάνω.» Η ανωτέρω παράγραφος 1 τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 1 του Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). Τα εδάφια σε εισαγωγικά προστέθηκαν µε την παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 4315/ (ΦΕΚ 269Α /2014).

13 2. Επιτρέπεται εντός των ορίων των οικισµών η επισκευή των κτιρίων που υπάρχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έστω και αν η δόµησή τους αντίκειται στις διατάξεις αυτού. 3. Απαγορεύεται η ανέγερση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων µέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριµένων ορίων των οικισµών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιµετρικά του οικισµού και σε απόσταση 500 µ. από τα όρια του οικισµού, όπως αυτά ισχύουν. Με απόφαση του Νοµάρχη µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού, του οικείου δηµοτικού, κοινοτικού συµβουλίου και γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που πρέπει να διατυπωθεί εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την υποβολή του ερωτήµατος, δύναται: (3)α. Για οικισµούς παραλιακούς ή τουριστικούς ή αξιόλογους συνεκτικούς ή περιαστικούς να καθορίζεται πλάτος ζώνης µεγαλύτερο των 500 µέτρων και έως µέτρα. (3)β. Για τους στάσιµους οικισµούς το πλάτος της ζώνης να µειώνεται µέχρι τα 200 µ. σε όλη την περίµετρο του οικισµού ή σε τµήµα αυτής. (3)γ. Για όλους τους οικισµούς να καθορίζεται γραφικά ζώνη ποικίλου πλάτους όταν η εφαρµογή των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή (µικρή απόσταση µεταξύ των οικισµών απαγορευτικό ανάγλυφο κ.α.) και να επιβάλλεται για τις ανάγκες χωροθέτησης της βιοµηχανίας. Με τον καθορισµό της παραπάνω ζώνης, µπορεί να τεθούν περιορισµοί ως προς τους βιοµηχανικούς κλάδους και τη δυναµικότητα των µονάδων, λαµβανοµένης πάντα υπόψη της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ανωτέρω παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. της 25.4/ (ΦΕΚ 293 /1989). 4α. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση των υφισταµένων, εντός των περιγραφοµένων στην προηγούµενη παράγραφο περιοχών, κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ και της ΕΗ. β. Επίσης κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση των υφισταµένων, στις ίδιες ως άνω περιοχές, βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων µέσης και υψηλής όχλησης, µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού και αιτιολογηµένη πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που συνοδεύεται απαραιτήτως και από έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δύναται να καθορίζονται διαφορετικές αποστάσεις από τις καθοριζόµενες στην παράγραφο 3, για ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους µε βάση τεχνικο - οικονοµικά, πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται περιορισµοί ως προς τη δυναµικότητα των µονάδων και τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος». Οι ανωτέρω παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν µε τις παρ. 4α και 4β του Π.. της 25.4/ (ΦΕΚ 293 /1989).

14 6. «Επιβάλλεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων στις περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, κατά την κρίση της αρµόδιας για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως ή και λειτουργίας ηµόσιας Υπηρεσίας». Η παραπάνω παράγραφος 6 σε εισαγωγικά τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.4γ του άρθρου 1 του Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). 7. Στους παραλιακούς οικισµούς επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου «όταν δεν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο». Οι λέξεις σε εισαγωγικά προστέθηκαν 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). µε την παρ.4δ του άρθρου 1 του Π.. της «8. Για κτήρια όγκου πάνω από κυβικά µέτρα πάνω από την οριστική στάθµη του εδάφους (φυσικού ή διαµορφωµένου), επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε µικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτήρια, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόµηµα. Οι µικρότεροι όγκοι ή τα ανεξάρτητα κτήρια δεν επιτρέπεται να επαναλαµβάνουν την ίδια ακριβώς µορφή, όγκο και τυπολογία και η ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους είναι 2, δηλαδή 5µ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται όλοι οι κτηριακοί όγκοι να εφάπτονται στα όρια του γηπέδου. Για κτήρια, στα οποία το µήκος της όψης του πρώτου κτηρίου προς το δρόµο υπερβαίνει τα 15µ. δύναται να δηµιουργείται βατό ισόγειο πέρασµα (εσωτερική στοά), ελάχιστου πλάτους προς τον ακάλυπτο χώρο διαµέσου του κτηρίου, η επιφάνεια του οποίου δεν προσµετράται στο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης και το συντελεστή δόµησης. Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτηρίου δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των προηγουµένων εδαφίων, αποφαίνεται για τη µελέτη του κτηρίου η οικεία Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.» Η παραπάνω παράγραφος 8 σε εισαγωγικά, που είχε τροποποιηθεί αρχικά µε το Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 /1987), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011). 9. Σε περίπτωση που επιβάλλεται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους δόµησης του οικισµού, στέγη από κεραµίδια, απαγορεύεται η συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών, οι οποίες ακολουθούν εκείνες του φέροντος οργανισµού και των τοίχων πληρώσεως του κτιρίου, πριν από την περάτωση των εργασιών κατασκευής της στέγης. Η συνέχιση των εργασιών γίνεται µόνο κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας αρχής, για την παροχή δε ηλεκτρικού ρεύµατος, σύνδεση µε δίκτυο νερού και τηλεφώνου απαιτείται υποχρεωτικά η πιο πάνω βεβαίωση. 10. Οι τυχόν αναµονές οπλισµού στο δώµα καλύπτονται υποχρεωτικά. 11. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης σκάλας από το έδαφος προς τον όροφο και το δώµα µε τον όρο ότι το µέγιστο πλάτος της θα είναι το πολύ 1 µέτρο. Η σκάλα αυτή δεν θα υπολογίζεται στη µεγίστη επιτρεπόµενη επιφάνεια του κτιρίου έστω και αν ο κάτω από αυτή χώρος είναι κλειστός. Η εξωτερική σκάλα προς το δώµα µένει ακάλυπτη και δεν επιτρέπεται η κατασκευή οποιουδήποτε κλειστού χώρου στο δώµα. 12. Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου σε υποστυλώµατα «(πυλωτή)».

15 Η λέξη «πυλωτή» προστέθηκε µε την παρ. 4ζ του άρθρου 1 του Π.. 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). Στην παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 4315/ (ΦΕΚ 269Α ), ορίζεται ότι: «Εντός ορίων οικισµού κάτω των κατοίκων, εξαιρούµενων των παραδοσιακών, στους ακάλυπτους χώρους των ακινήτων, επιτρέπεται η κατασκευή θερµοκηπίων κηπευτικών προϊόντων οικιακής χρήσης, µε τις εξής προϋποθέσεις: α) Το ύψος της κατασκευής δεν θα υπερβαίνει το 1,50 µ.. β) Το εµβαδόν δεν θα υπερβαίνει ανά ιδιοκτησία τα 30 τ.µ.. γ) Ο σκελετός του θερµοκηπίου θα είναι ξύλινος, µεταλλικός ή συνθετικός και η επικάλυψή του θα γίνεται αποκλειστικά από γυαλί ή ελαφριά υλικά (νάιλον, διάφανο pvc, κ.λπ.). Για την κατασκευή των παραπάνω θερµοκηπίων, απαιτείται η 48ωρη έγγραφη ενηµέρωση της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012. Άρθρο 8 1. Αρµοδιότητες για τον καθορισµό ειδικών όρων δόµησης Οι ειδικοί όροι δόµησης των οικισµών καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη µετά από γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του νοµού ανά οικισµό ή σύνολο οικισµών οι οποίοι εµφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας. Η σχετική απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Προκειµένου για το νοµό Αττικής εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος. 2. Τρόπος καθορισµού ειδικών όρων Για τον καθορισµό των ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης των οικισµών απαιτείται υποχρεωτικά αρχιτεκτονική αναγνώριση του οικισµού. Η αναγνώριση γίνεται βάση του «δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης» το οποίο δηµοσιεύεται ως παράρτηµα του παρόντος δ/τος και στο οποίο συµπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις Κατά την αναγνώριση επισηµαίνεται ο κυρίαρχος αρχιτεκτονικός τύπος των κτισµάτων του οικισµού. Κυρίαρχος τύπος θεωρείται ο πλέον διαδεδοµένος τύπος για τον οικισµό. Κτίριο µεµονωµένο έστω και πολύ αξιόλογο δεν εκφράζει τον κυρίαρχο τύπο Σε περίπτωση κατά την οποία οικισµός έχει αλλοιωθεί εντελώς ώστε να µην διαθέτει παραδοσιακά πρότυπα τρόπου και µορφής δόµησης, ως κυρίαρχος τύπος θεωρείται αυτός των αµέσως γειτονικών προς τον οικισµό. 3. Περιεχόµενο των ειδικών όρων δόµησης Οι ειδικοί όροι δόµησης αφορούν κατ' αρχήν όλους τους οικισµούς.

16 3.2. Αδιάφοροι οικισµοί: Για την περίπτωση οικισµού ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως «αδιάφορος» κατά τους ορισµούς του παρόντος δύναται να επιβάλλονται οι παρακάτω ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης. Τα παραπάνω εδάφια 3.1 και 3.2 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν µε τις παρ. 5α και 5β του άρθρου 1 του Π.. 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). α) Ο τρόπος κάλυψης και σε περίπτωση στέγης η επικάλυψη κατά το υλικό και το χρώµα του υλικού αυτού (π.χ. βυζαντινό κεραµίδι, χρώµα). β) Οι επιφάνειες των όψεων του κτιρίου σε ότι αφορά τους χρωµατισµούς τους. γ) Οι ανοιχτοί εξώστες ως προς την θέση τους στις όψεις του κτιρίου και το πλάτος τους. δ) Τα στηθαία ή κιγκλιδώµατα εξωστών, εξωτερικών κλιµάκων και δωµάτων, ως προς το υλικό κατασκευής τους. ε) Τα εξωτερικά ανοίγµατα σαν αναλογία στο σύνολο των όψεων του κάθε ορόφου του κτιρίου. ζ) Η περίφραξη του οικοπέδου σχετικά µε µε τον τύπο, και τον χρωµατισµό της περίφραξης Ενδιαφέροντες οικισµοί: Για την περίπτωση οικισµού ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί σαν «ενδιαφέρων» κατά τους ορισµούς του παρόντος υποχρεωτικά επιβάλλονται τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 3.2, και οι παρακάτω ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης. α) Τα εµφανή υλικά των όψεων του κτιρίου. β) Τα εξωτερικά ανοίγµατα σε ότι αφορά την διαµόρφωση του υπέρθυρου (πρεκιού). γ) Τα εξωτερικά κουφώµατα ως προς το υλικό κατασκευής, τον τύπο και το χρώµα τους Αξιόλογοι οικισµοί: Για την περίπτωση οικισµού «αξιόλογου» κατά τους ορισµούς του παρόντος οι ειδικοί όροι δόµησης υποχρεωτικά επιβάλλουν την τήρηση όλων των ενδείξεων του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης Για τις περιπτώσεις οικισµών αδιαφόρων (παρ. 3.2) και οικισµών ενδιαφερόντων (παρ. 3.3) οι λοιπές ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης αναφέρονται στη σχετική απόφαση και είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή τον µελετητή. Άρθρο 9 Καταργούµενες - διατηρούµενες διατάξεις 1. Με τη «δηµοσίευση στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» της απόφασης καθορισµού των ορίων των οικισµών κατάταξης των οικισµών σε κατηγορίες και τον προσδιορισµό της αρτιότητας των γηπέδων, ισχύουν οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παρόντος και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των εξής διαταγµάτων:

17 Η φράση σε εισαγωγικά τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). α) Του από π. δ/τος (ΦΕΚ 138 ) όπως ισχύει σήµερα. β) Του από π. δ/τος (ΦΕΚ 164 ) όπως ισχύει σήµερα. γ) Του από π. δ/τος (ΦΕΚ 538 ) όπως ισχύει σήµερα. δ) Του από π. δ/τος (ΦΕΚ 588 ) και οι αποφάσεις Νοµαρχών που εκδόθηκαν για την εφαρµογή του. ε) Των ειδικών διαταγµάτων ή αποφάσεων Νοµαρχών που καθορίζουν όρους δόµησης σε µη χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς χωρίς σχέδιο. 2. Εξακολουθούν να ισχύουν ειδικά διατάγµατα ή αποφάσεις Νοµαρχών που καθορίζουν όρους δόµησης σε οικισµούς ή τµήµατα αυτών µε εγκεκριµένο σχέδιο. 3. «Ειδικά διατάγµατα που χαρακτηρίζουν παραδοσιακούς οικισµούς και καθορίζουν όρους και περιορισµούς δόµησης αυτών κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος. Για τους οικισµούς που χαρακτηρίσθηκαν παραδοσιακοί µε το από Π. /γµα ( 594) εφαρµόζονται οι όροι δόµησης που καθορίζονται µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 αυτού του διατάγµατος, αντί των αντιστοίχων όρων δόµησης του ως άνω από Π. /τος». Το παραπάνω εδάφιο σε εισαγωγικά τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 1 του Π / (ΦΕΚ 293 /1989). Άρθρο 10 Μεταβατικές ιατάξεις 1. Όρια οικισµών προ του 1923 που καθορίστηκαν µε αποφάσεις Νοµαρχών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. «2. Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης καθορισµού των ορίων και κατάταξης των οικισµών σε κατηγορίες και ισχύουν, εκτελούνται ή αναθεωρούνται, χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον είναι ευµενέστερες. Επίσης σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν είναι ευµενέστερες, εκδίδονται, εκτελούνται και αναθεωρούνται οι άδειες χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασµός των προγενεστέρων και των νέων διατάξεων και χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου, εφόσον µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης καθορισµού των ορίων και κατάταξης των οικισµών σε κατηγορίες: α) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση µε όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις, ή β) έχουν θεωρηθεί από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή

18 γ) έχει εγκριθεί από τον αρµόδιο φορέα µέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει µελέτη ειδικού κτιρίου, σχετική µε τη λειτουργικότητά του µε ή χωρίς παρεκκλίσεις µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις, δ) αν η οικοδόµηση έχει µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης καθορισµού των ορίων κ.λπ., συµφωνηθεί ή προσυµφωνηθεί µε δηµόσιο έγγραφο (σύµβαση) ή εάν προβλέπεται µε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. ε) αν αφορούν ανέγερση κτιρίου για το οποίο έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισµός βάσει της µε αριθ. Ε /1665/7/ (ΦΕΚ 684/Β) απόφαση του Υπουργού ηµοσίων Έργων µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 11 παραγρ. 5 του Ν. 716/ Στην περίπτωση β οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται αν η αίτηση για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας µε όλα τα απαιτούµενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί µέσα σε προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση της απόφασης καθορισµού των ορίων ενώ στις περιπτώσεις γ, δ, και ε η προθεσµία αυτή είναι δύο έτη. Στην πιο πάνω περίπτωση α, οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται εφόσον δεν τεθεί ο φάκελος στο αρχείο, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.» Η παραπάνω παράγραφος 2 σε εισαγωγικά τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 1 του Π.. της 14/ (ΦΕΚ 133 /1987). Παρατίθεται, επίσης, το άρθρο 4 του του Π.. της (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011): Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οικοδοµικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εξακολουθούν να ισχύουν, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. 2. Επίσης, κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις εκδίδονται και εκτελούνται οικοδοµικές άδειες για τις εξής περιπτώσεις: α) εάν έχουν θεωρηθεί από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση της οικοδοµικής αδείας, µε όλα τα απαιτούµενα σχέδια και δικαιολογητικά, και η οικοδοµική άδεια εκδοθεί το αργότερο εντός 6 µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, και β) εάν έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισµός βάσει των σχετικών διατάξεων και η οικοδοµική άδεια εκδοθεί το αργότερο εντός 6 µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 3. Οικοδοµική άδεια υφισταµένου κτηρίου ή αποπερατωµένου τµήµατός του, η οποία εκδόθηκε κατ εφαρµογή της παραγράφου 1, αναθεωρείται εντός του χρόνου ισχύος της σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι µε την αναθεώρηση δεν επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόµησης, του συντελεστή κατ όγκο εκµετάλλευσης, του ποσοστού κάλυψης και του επιτρεπόµενου ύψους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. 4. Τυχόν αυστηρότερες ειδικές διατάξεις, που έχουν θεσπιστεί για λόγους προστασίας συγκεκριµένων οικιστικών συνόλων ή του περιβάλλοντος εν γένει, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος.

19 Άρθρο 11 Παράρτηµα

20

21 Άρθρο 12 Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής), αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Ακολουθεί και το έγγραφο µε αρ.πρ.33147/2015 του ΥΠΑΠΕΝ, µε το οποίο δίνονται διευκρινίσεις για τις επιτρεπόµενες χρήσεις ειδικής εκπαίδευσης. Έγγραφο µε αρ.πρωτ. οικ / του ΥΠΑΠΕΝ ΘΕΜΑ: Επιτρεπόµενες χρήσεις γης Ειδικής εκπαίδευσης σε οικισµούς < 2000 κατοίκων και οικισµούς προ 23 στους οποίους δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις. Με αφορµή ερωτήµατα ήµων προς την Υπηρεσία µας, σας γνωρίζουµε τα εξής: Μέχρι τη δηµοσίευση του Ν. 4269/14, τα φροντιστήρια, ωδεία κτλ επιτρέπονταν εντός των ανωτέρω οικισµών ως επιτρεπόµενη χρήση γης της κατηγορίας γενική κατοικία του άρθρου 3 του από Π. /τος (ΦΕΚ 166/ /87). Συγκεκριµένα στο άρθρο 3 του ως άνω Π, επιτρέπονται τα κτίρια εκπαίδευσης στα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ιδίου, υπάγονται και τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης. Στο άρθρο 30 του Ν. 4269/14, στο οποίο αναφέρονται οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης εντός των οικισµών στους οποίους δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις, τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης δεν αναφέρονται ρητώς (συγκεκριµένα στην παρ. 1.3 αναφέρεται «Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια»). Παρόλ αυτά και µε δεδοµένο ότι 1.τα φροντιστήρια, ωδεία κτλ αποτελούν απαραίτητη χρήση παροχής υπηρεσιών για τους κατοίκους του οικισµού 2.γενικότερα εντός των οικισµών βάσει του άρθρου 30 ν. 4269/14 επιτρέπονται όλες οι απαραίτητες -µη οχλούσες χρήσεις για την ορθολογική λειτουργία του οικισµού, 3.δεν έχει εκδοθεί µέχρι σήµερα η προβλεπόµενη ΥΑ της παρ. 2 του άρθρου 14 ν. 4269/14 µε την οποία προβλέπεται η αντιστοίχιση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων µε τις αναφερόµενες χρήσεις γης του νόµου έχουµε την άποψη ότι η χρήση φροντιστηρίων, ωδείων κτλ είναι καταρχήν επιτρεπτή χρήση εντός των οικισµών. Όµως, επειδή οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4269/14 θέτουν ανώτατα όρια εκµεταλλεύσιµης επιφάνειας ανάλογα µε τη χρήση, θεωρούµε ότι µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης ΥΑ της παρ. 2 του άρθρου 14 και για λόγους ασφάλειας δικαίου, το µέγεθος της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τιθέµενο όριο των καταστηµάτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών της παρ. 1.7, δηλαδή τα 300τµ.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/20-8-85) ΑΡΘΡΟΝ-1. ΠΔ/24-4-85.

ΠΔ/20-8-85) ΑΡΘΡΟΝ-1. ΠΔ/24-4-85. ΠΔ/24-4-85. (ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85). ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2000 Κατ. [ ΙΣΧΥΕΙ απο 3-5-85] "Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρ. 79 του κωδικοποιητικού διατάγματος από ΦΕΚ Δ 580/

Άρθρο 1. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε άρθρ. 79 του κωδικοποιητικού διατάγματος από ΦΕΚ Δ 580/ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24 Απριλίου /3 Μαΐου 1985 Φ.Ε.Κ. Δ' 181 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους 1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, από το 1828

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση.

Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση. Προστασία και ανάπλαση του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων. Στο δρόμο προς την θεσμοθέτηση. [1] Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε εξ αιτίας της επικινδυνότητας της πλήρους εκμετάλλευσης των επιτρεπομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι:

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ µε βάση την Εγκ.13/11 Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: Α. Από το κείµενο της Εγκ.13/11 1. (Α.Ι.1) Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν.

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 337/2000 ΦΕΚ: Α 281 20001228 Τίτλος: Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Προοίμιο Εχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Οικοδομική [_ Ναι (α) I I Όχι (β) άδεια 2 Εντός I Ναι (α) Όχι (β) Πρόχειρη κατασκευή* σχεδίου ή I οικισμού 1 Τύπος κτιρίου (ν) Ιδιωτικό Δημόσιο Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88)

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) ΝΟΜΟΣ: 1772/88 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ.

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. Εγκύκλιος 216/2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ, 05.10.2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Α.Π.: οικ. 5529 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Υ.ΔΟΜ. Ταχ. Δ/νση: ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 01 Ταχ. Κώδικας: 85100 ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες: ΠΕΡΝΑΡΗΣ Γ. Τηλέφωνο: 2241364670

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης.

Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης. Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης. [Απόφαση Υφ/γού ΠΕΧΩ Ε οικ.5219/3-2-2004 (ΦΕΚ 114/ )] Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ.

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Ταχ. /νση: Κλεψύδρας 2 105 55 Αθήνα Πληροφορίες:. Κορµανιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη μετάβαση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

FAX Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Αττική

FAX Λ. Μεσογείων Χαλάνδρι Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 30 / 11 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 69947 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιυπαιθριοι χώροι

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιυπαιθριοι χώροι ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιυπαιθριοι χώροι 3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή 77.5 7 5.0 85. 0 85. 0 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΦΥΓΚΑ 814973 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Αστικός σχεδιασµός: 1. Οργάνωση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου 25 26 27 παρ. 6 28 Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου παρ. 5α Σε περίπτωση πανταχόθεν ελεύθερων κτιρίων ή γενικά κτιρίων που παρουσιάζουν περισσότερες της

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν. 4056/2012 Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες Διάγραμμα ροής διαδικασίας Συχνά εμφανιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Για την εφαρμογή του ο Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση κανονιστικό πλαίσιο όπως περιγράφεται κατωτέρω. Υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.18359/14.9.2006 "Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση Οικοδομικών Άδειων με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

ΘΕΜΑ: Έκδοση Οικοδομικών Άδειων με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» ΘΕΜΑ: Έκδοση Οικοδομικών Άδειων με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Α. Χρονοδιαγράμματα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών: Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών κατηγοριοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ρ. Κων/νος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος και.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα