ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΜΜΑΡΙ ΝΑΔΡ Α.Δ.Μ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΡΜΟΓΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΔΡΚΟΤΛΙΓΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012

2 ii ΔΜΘΠΜ

3 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Τπεύζπλνο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αξκόδηνο Παξαθνινύζεζεο: Καξαγηαλλίδεο Αβξαάκ Πεξθνπιίδεο Γεώξγηνο Σίηινο Δξγαζίαο: ΔΘΝΗΚΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Δ ΤΣΖΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ Ολνκαηεπώλπκν θνηηεηή: Αξηζκόο κεηξώνπ: ΑΜΜΑΡΗ ΝΑΔΡ Θεκαηηθή πεξηνρή: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Πεξίιεςε: Ζκεξνκελία έλαξμεο: 11/7/2008 Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο ζε ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ ππό ηελ επξεία θαη ζηελή έλλνηα. ην 1 ν θεθάιαην γίλεηαη εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ πξνέιεπζήο ηνπο, ηελ παξνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ζηελ Διιάδα σο πξνο ηε δηαρείξηζε. ην 2 ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δηαρείξηζεο ζηε ρώξα. Παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ λνκνζεηηθνύ πεξηβάιινληνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο Αξηζκόο Δξγαζίαο: ηνηρεία εξγαζίαο: Αξ. ειίδσλ: 103 Αξ. Δηθόλσλ: 13 Αξ. Γηαγξακκάησλ: 20 Αξ. Πηλάθσλ: 21 Αξ. ρεκάησλ: 33 Αξ. Παξαξηεκάησλ: 5 Αξ. Παξαπνκπώλ: Λέμεηο θιεηδηά: ην 3 ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπιιεγκέλα θαη επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα πνπ απνηεινύλ ηε βάζε δεδνκέλσλ, θαηόπηλ δηεξεύλεζεο ησλ ππαξρνπζώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο ρεδηαζκνύο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ. ρόιηα: ην 4 ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο. πκπιεξσκαηηθέο Παξαηεξήζεηο: Βαζκόο: i

4 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY SECTOR LABORATORY OF HEAT TRANSFER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Supervisor: Avraam Karagiannidis Undergraduate dissertation title: NATIONAL GEOGRAPHIC DATA BASE FOR WASTE TREATMENT AND DISPOSAL FACILITIES IN GREECE Student name: Nasser Ammari Student Registration No: 3816 Topic area: WASTE MANAGEMENT Start date: Presentation date: Dissertation No. Summary: This thesis is a database system concerning facilities and places of environmental interest in geographical information system in both the narrow and the broad sense as well as the corresponding reference range and market share. In the first chapter, the introduction the concepts of separation of waste facilities and sites of origin, the situation in Greece regarding the management of waste and the ongoing and progressive legislation in Greece in waste management is presented. In the second chapter, the current status of waste management in Greece is presents from legislative and technology point of view is presented In the third chapter, results from collected data, which were treated, homogenized and entered in the developed data base are presented. The dissertation comprises of: No. of pages: 103 No. of pictures: 13 No. of diagrams: 20 No. of figures: 33 No. of tables: 21 No. of annexes: 5 No. of references: Keywords: Comments: In fourth chapter, the results of thesis are given. Additional notes: Grade: ii

5 Πξόινγνο Πξόθεηηαη γηα κηα εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ (ηόζν πθηζηάκελσλ όζν θαη πξνβιεπόκελσλ ησλ δηαθόξσλ πεξηθεξεηαθώλ ζρεδηαζκώλ) απνξξηκκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηόζν θαηά ηε ζηελή ( ΥΤΣΑ, ΚΓΑΤ, ΔΜΑΚ, ΜΑ, ΥΑΓΑ, κνλάδσλ αλαθύθισζεο νρεκάησλ, κνλάδσλ ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ. ΑΖΖΔ, κνλάδεο θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, απνηεθξσηήξεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ) όζν θαη θαηά ηελ επξεία (ηζηκεληνβηνκεραληώλ, ρπηεξίσλ, ραξηνβηνκεραληώλ, θεξακνπνηείσλ, αζβεζηνθακίλσλ, παξαγσγήο ελέξγεηαο, δηπιηζηεξίσλ, επεμεξγαζίαο βηνληίδει, ειαηνηξηβείσλ, θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ θ.ά.) έλλνηα, όπσο επίζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαθνξάο ηνπ βειελεθνύο θαη ηεο αγνξάο ηνπο. Πξαγκαηνπνηεζνύλ εθηελείο επαθέο κε εηαηξείεο θαη θνξείο ζε όιε ηελ Διιάδα, έγηλαλ αξθεηέο κεηαθηλήζεηο, εθηελήο ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πεδίνπ, ώζηε λα ζπιιερζνύλ θαηά δύλακε όινη νη ρώξνη πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηηο δπλαηόηεηεο απνξξόθεζεο ή εθδεκνύζεο πνζόηεηεο απνξξηκκάησλ. Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Καξαγηάλλε Αβξαάκ θαη ηνλ ππεύζπλν παξαθνινύζεζεο Γξ. Πεξθνπιίδε Γεώξγην. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ πξνο ηε δηθεγόξν Μαξία Ακκάξη γηα όηη αθνξά ην λνκνζεηηθό πιαίζην. iii

6 iv ΔΜΘΠΜ

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ζει. 1. Δηζαγσγή Γεσγξαθηθόο θαη Γηνηθεηηθόο Γηαρσξηζκόο ηεο Διιάδαο Δγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνη πεξηβαιινληηθνύ Δλδηαθέξνληνο ζηε ηελή έλλνηα Δγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνη πεξηβαιινληηθνύ Δλδηαθέξνληνο ζηελ Δπξεία έλλνηα Καηεγνξίεο Απνβιήησλ ηόρνη ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Πεξηβάιινλ θαη αεηθόξνο αλάπηπμε 4 2. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα Γηαρξνληθή δηαρείξηζε απνβιήησλ ζηελ Διιάδα Έιιεηςε Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Σν εζληθό λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ε εμέιημε ηνπ δηαρξνληθά Ννκνζεηηθό πιαίζην Γηαρείξηζε Λπκάησλ Ννκνζεηηθό πιαίζην Γηαρείξηζε ηεξεώλ απνβιήησλ Ννκνζεζία δηαρείξηζεο Με Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Ννκνζεζία δηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Αλαθύθισζε Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ζηε ηελή έλλνηα Δγθαηαζηάζεηο ππό ηελ ζηελή έλλνηα Δγθαηαζηάζεηο Υώξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ Δγθαηαζηάζεηο Υώξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ Αλάθηεζε Βηναεξίνπ θαη Παξαγσγήο Δλέξγεηαο από ΥΤΣΑ Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ Δγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο Δξγνζηάζηα Μεραληθήο Βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ Μνλάδεο επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Διαζηηθώλ Απνηέθξσζε Ννζνθνκεηαθώλ Απνβιήησλ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Δγθαηαζηάζεηο ππό ηελ επξεία έλλνηα Σζηκεληνβηνκεραλίεο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο θαη Παξαγσγήο Βηνληίδει Γηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ Υαξηνβηνκεραλίεο Κεξακνπνηία Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Απόβιεησλ Οξπθηέιαησλ Δγθαηαζηάζεηο Υαιπβνπξγίαο πκπεξάζκαηα 54 Αθξσλύκηα 57 Βηβιηνγξαθία 59 Παξαξηήκαηα Η: Πίλαθεο εγθαηαζηάζεσλ ππό ηελ ζηελή έλλνηα 61 Παξάξηεκα ΗΗ: Πίλαθεο εγθαηαζηάζεσλ ππό ηελ επξεία έλλνηα 86 v

8 Παξάξηεκα ΗΗΗ: Πίλαθεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 91 Παξάξηεκα IV: Πίλαθαο κε πιήξε πιεξνθνξίεο γηα εγθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ αξρέο Παξάξηεκα V: Υάξηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ΓΠ ησλ ΥΤΣΑ από 1999 έσο vi

9 1. Δηζαγσγή 1.1 Γεσγξαθηθόο θαη δηνηθεηηθόο δηαρσξηζκόο ηεο Διιάδαο Ζ Διιάδα δηαρσξίδεηαη ζε πεξηθέξεηεο πνπ έιαβαλ ηνλ ζεκεξηλό ηνπο ραξαθηήξα από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, όηαλ ηέζεθαλ ζε ηζρύ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ «Καιιηθξάηε» πνπ πξνέβιεπαλ πιήξε δεκνζηνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, αηξεηά όξγαλα θαη αλάιεςε κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θαηαξγεκέλσλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ. Παξάιιεια νη πεξηθέξεηεο όκσο έραζαλ θάπνηεο από ηηο έσο ηόηε αξκνδηόηεηέο ηνπο, νη νπνίεο θξίζεθε ζθόπηκν λα παξακείλνπλ ζηα ρέξηα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο κέζσ ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα πνπ εηζήρζε ην 2010 κε ην Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο θαη απνδίδεη ηελ δηαίξεζε ζε πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο, 74 ζηνλ αξηζκό, δηνηθεηηθά δελ απνηειεί απηνδηνηθνύκελν ζεζκό νύηε δηαζέηεη δηθό ηεο ζπκβνύιην. Οξίδεηαη όκσο όηη ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα (ή νκάδα ελνηήησλ ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο) ζα αληηζηνηρεί έλαο άκεζα εθιεγκέλνο αληηπεξηθεξεηάξρεο, ν νπνίνο ζα πξνέξρεηαη ππνρξεσηηθά από ην ζπλδπαζκό ηνπ πεξηθεξεηάξρε, ζα έρεη δεισζεί σο ηέηνηνο ζην ςεθνδέιηην θαη ζα έρεη απμεκέλεο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο. Χζηόζν ε κειέηε θαη έξεπλα έγηλε δηαρξνληθά κε θξηηήξην ηνπο παιηνύο λνκνύο, 51 ζηνλ αξηζκό, θαζώο όια ηα ππάξρνληα ζηνηρεία θαη δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη αθόκα βάζε απηώλ. Οη 13 πεξηθέξεηεο ζύκθσλα κε ηνλ Καιιηθξάηε δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1. Πίλαθαο 1.1.: Πεξηθέξεηο ηεο Διιάδαο (πεγή: Νν. Πεξηθέξεηα Έδξα Έθηαζε Πιεζπζκόο Ππθλόηεηα πιεζπζκνύ (θάηνηθνο/km²) 1 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε Κνκνηελή ,2 2 Κεληξηθή Μαθεδνλία Θεζζαινλίθε ,5 3 Γπηηθή Μαθεδνλία Κνδάλε ,9 4 Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ Ησάλληλα ,4 5 Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Λάξηζα ,7 6 Ηόληνη Νήζνη Κέξθπξα ,3 7 Γπηηθή Διιάδα Πάηξα ,2 8 ηεξεά Διιάδα Λακία ,9 9 Αηηηθή Αζήλα ,9 10 Πεινπόλλεζνο Σξίπνιε ,2 11 Βόξεην Αηγαίν Μπηηιήλε ,7 12 Νόηην Αηγαίν Δξκνύπνιε ,3 13 Κξήηε Ζξάθιεην ,1 - Άγην ξνο, ην κόλν απηνδηνίθεην ηκήκα ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 1

10 ρήκα 1.1.: Γεσγξαθηθόο ράξηεο ηεο Διιάδαο δηαρσξηζκέλνο γεσγξαθηθά ζηηο πεξηθέξεηεο (πεγή: Δγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνη πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηε ζηελή έλλνηα Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ρώξνη πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηε ζηελή έλλνηα είλαη όζα δεκηνπξγήζεθαλ θαηόπηλ πεξηθεξεηαθώλ ζρεδηαζκώλ ζε ζπλελλόεζε κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη έγθξηζε επηδόηεζεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο απηώλ από ηνλ θξαηηθό πξνγξακκαηηζκό, κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Σέηνηνη ρώξνη είλαη νη ΥΑΓΑ ( Υώξνη Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ), ΥΤΣΑ (Υώξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ), ΚΓΑΤ (Κέληξα Γηαινγήο αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ), ΜΒΣ (Mechanical Biological Treatment), ΔΜΑΚ (Μνλάδεο Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο), ΜΑ (ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ), ΑΖΖΔ (Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ), Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ, Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Διαζηηθώλ, Μνλάδεο θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο Βηνκεραληθώλ Απνβιήησλ, Απνηεθξσηήξεο Ννζνθνκεηαθώλ Απνβιήησλ, Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, πνπ ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζε απηέο ηηο κνλάδεο θαζώο εηζάγνληαη σο θύξηα ζηνηρεία ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη αιιεινζπλδένληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνπο ηεο ζηελήο έλλνηαο έρνπλ ηειηθό πξννξηζκό ηα αζηηθά απνξξίκκαηα θαη ηα βηνκεραληθά απόβιεηα, ηόζν ηα επηθίλδπλα όζν θαη ηα αθίλδπλα απόβιεηα. 2

11 1.3 Δγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνη πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηελ επξεία έλλνηα Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ρώξνη πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηελ επξεία έλλνηα είλαη θπξίσο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη επηρεηξήζεηο κνλάδσλ παξαγσγήο πνπ παξάιιεια παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο απόβιεηα πνπ καδί κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα ελαπνζέηνληαη θπξίσο ζηνπο ρώξνπο ηεο ζηελήο έλλνηαο θαη ζπαληόηεξα δε, ελαπνζέηνληαη ζηνλ θύθιν παξαγσγήο. Σέηνηνη ρώξνη είλαη νη ηζηκεληνβηνκεραλίεο, ρπηήξηα, ραξηνβηνκεραλίεο, δηπιηζηήξηα, επεμεξγαζίαο βηνληίδει, παξαγσγήο βηνκάδαο, ειαηνηξηβεία, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, κνλάδεο επεμεξγαζίαο απόβιεησλ νξπθηέιαησλ θαη άιιεο πνπ γηα ζπληνκία παξαιείπνληαη. 1.4 Καηεγνξίεο απνβιήησλ Σα απόβιεηα δηαρσξίδνληαη θπξίσο ζε δπν θαηεγνξίεο. ηα επηθίλδπλα θαη ζηα κε επηθίλδπλα απόβιεηα. ηα κε επηθίλδπλα απόβιεηα εληάζζνληαη ηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ηα πδάηηλα ιύκαηα ησλ αζηώλ θαη ηα κε επηθίλδπλα απόβιεηα ησλ βηνκεραληώλ. ηα επηθίλδπλα απόβιεηα εληάζζνληαη ηα επηθίλδπλα απόβιεηα (ζηεξεά θαη πγξά) ησλ βηνκεραληώλ θαη ηα πγεηνλνκηθά απόβιεηα. 1.5 ηόρνη ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Πξνηεξαηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πιένλ, απνηειεί ε πηνζέηεζε πνιηηηθώλ, κέηξσλ θαη έξγσλ πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, γηα ηελ αεηθόξν ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ηελ πξόιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ή ηελ απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν επξύηεξν πιαίζην πνιηηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη: ε εληαία θαη νινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, ε ηεξάξρεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξόιεςε, πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθύθισζε, αλάθηεζε πόξσλ θαη ελέξγεηαο, ε δηεπξπκέλε επζύλε ηνπ παξαγσγνύ, θαη ε αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν πιαίζην απηό ζεκαηνδνηείηαη θαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ-πιαίζην γηα ηα απόβιεηα, ηνπ λ. 4042/2012 πνπ ελζσκαηώλεη ηελ νδεγία 2008/98/EE γηα ηα απόβιεηα. Ο λόκνο απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθισζεο ησλ απνβιήησλ, ελώ ελνπνηεί θαη εθζπγρξνλίδεη ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, απνζαθελίδνληαο θάπνηεο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη δηαηάμεηο, όπσο ηνλ νξηζκό ηνπ απνβιήηνπ, δίλεη κεγαιύηεξε έκθαζε θαη επεθηείλεη ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη», εθαξκόδεη κηα αλαζεσξεκέλε ηεξάξρεζε σο πξνο ηηο πξνηεξαηόηεηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ζέηεη απζηεξόηεξεο απαηηήζεηο, ώζηε λα επηηεπρζνύλ πξνθαζνξηζκέλνη ζηόρνη κείσζεο ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ. Ο λόκνο ζπλνδεύεηαη από κηα ζεηξά επαθόινπζσλ πξάμεσλ όπσο ε νινθιήξσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηα λνζνθνκεηαθά απόβιεηα 3

12 θαζώο κε ηε δεκηνπξγία εζληθνύ ζρεδίνπ γηα ην ζύλνιν ησλ απνβιήησλ, πνπ ζα θαηαξηηζζεί θαηά ξεύκα απνβιήηνπ, από όπνπ ζα πξνζδηνξηζζεί ε πξαγκαηηθή αλαγθαηόηεηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδνκέο αλά είδνο απνβιήηνπ, δεκόζηαο ή ηδησηηθήο επζύλεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην δίθηπν θαηάιιεισλ ππνδνκώλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηε ρώξα απηάξθε. Μέζα ζην επξύηεξν πιαίζην πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ αλήθεη θαη ε πξνζπάζεηα ηήξεζεο αλειαζηηθώλ ππνρξεώζεσλ από ην παξειζόλ, όπσο ην ζέκα ηεο εμάιεηςεο ησλ ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο, πνπ ζηεξεί από ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο θπζηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο πόξνπο. Ζ ηεξάξρεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ «γηα ηα απόβιεηα θαη ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηώλ» ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζην εζληθό δίθαην κε ην λ. 4042/2012, παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ: ρήκα 1.2.: Ζ ηεξάξρεζε ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (πεγή: ) Με ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ εηζάγεηαη ε «δηεπξπκέλε επζύλε ηνπ παξαγσγνύ» ε νπνία είλαη έλα από ηα κέζα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο παξαγσγήο αγαζώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θαζ όιν ηνλ θύθιν δσήο ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθύθισζήο ή άιιεο κνξθήο αλάθηεζεο ησλ απνβιήησλ ηνπο. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία θαη επάγγεικα αλαπηύζζνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, κεηαπνηνύλ επεμεξγάδνληαη πσινύλ ή εηζάγνπλ πξντόληα. 1.6 Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο αλάπηπμε Σν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ - Αεηθόξνο Αλάπηπμε» εληάζζεηαη ζην ΔΠΑ θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δξάζεσλ, έξγσλ πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη δξάζεηο εζληθήο εκβέιεηαο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζπκβάιεη ζηελ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζηελ ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Έρεη σο ηξαηεγηθό ηόρν θαηά ηελ Πεξίνδν ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ώζηε λα απνηειέζεη ην ππόβαζξν γηα ηελ άλνδν ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ 4

13 θαζώο θαη παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Οηθνλνκίαο. Σα ηδηαίηεξα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο θαη ηα επλντθά θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο (αθηέο, λεζησηηθόο ρώξνο, πςειή βηνπνηθηιόηεηα θιπ) απνηεινύλ γηα ην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ - Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηε βάζε κηαο ζηνρεπκέλεο πνιηηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ζηηο Πεξηθέξεηεο κε κηα ζεηξά έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ώζηε λα απνηειέζεη ην ππόβαζξν κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο. Μεξηθέο από ηηο θπξηόηεξεο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο είλαη: - Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο θαη ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα, - απνρεηεύζεηο, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, πξνζηαζία επαίζζεησλ πεξηνρώλ, - δηαρείξηζε αζηηθώλ ιπκάησλ, έξγα ύδξεπζεο, εμνηθνλόκεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνύ, - δηαρείξηζε ζηεξεώλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, - πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ (ελίζρπζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, πξνζηαζία θαη αλάδεημε βηνπνηθηιόηεηαο, νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ βηόηνπσλ), - ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κεγάιεο θιίκαθαο. ηξαηεγηθόο ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ, είλαη «ε Πξνζηαζία, Αλαβάζκηζε θαη Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο, ώζηε λα απνηειέζεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη βαζηθό παξάγνληα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο». Με βάζε απηό ην ηξαηεγηθό ηόρν ηνπ, θαζνξίζηεθαλ νη Γεληθνί ηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο : Γεληθόο ηόρνο 1: Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ (Έδαθνο, Τδαηηθό Πεξηβάιινλ, Αηκόζθαηξα, Φύζε). Γεληθόο ηόρνο 2: Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ Πνιηηώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη όηη ηόζν ε ζηξαηεγηθή όζν θαη νη ζηόρνη θαη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλεο ηηο αξρέο ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζόηηκε πξόζβαζε όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα θαη αλ ηα άηνκα απηά κπνξεί λα ζπζρεηηζζνύλ κε ηνπο ελ ιόγσ ζηόρνπο / κέηξα / πξνηεξαηόηεηεο. Δπηπιένλ ην Πξόγξακκα δηαζθαιίδεη ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαζώο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ ζην ζύλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ. Δθηόο ησλ δπν βαζηθώλ γεληθώλ ζηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα θάζε Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο έρνπλ νξηζζεί εηδηθνί ζηόρνη: Αλάπηπμε ππνδνκώλ δηαρείξηζεο αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ (XYTA θαη ΜΑ) & αζηηθώλ ιπκάησλ κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ νξζνινγηθή θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ πόξσλ. Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνηόπσλ θαη ησλ πιεζπζκώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο από ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινύλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ, ν ζόξπβνο θαη νη αθηηλνβνιίεο. 5

14 Πνιηηηθή Πξνζηαζία, κε ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηξνθώλ από θπζηθά θαηλόκελα θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο (αληηπιεκκπξηθά έξγα ελίζρπζε ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο). Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. ρήκα 1.3.: Ηεξαξρία αεηθόξνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ( πεγή: 6

15 2.Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 2.1 Γηαρξνληθή δηαρείξηζε απνβιήησλ ζηελ Διιάδα Ζ Διιάδα αλέθαζελ ζηήξηδε ηελ νηθνλνκία ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή θαη κεηέπεηηα ζηνλ ηνπξηζκό. Ζ Βηνκεραλία θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο γηα ελδνρώξηεο αγνξέο έγηλαλ δηαρξνληθά ρσξίο ηελ ύπαξμε αξρηθά θάπνηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηέπεηηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Παξάιιεια ν πιεζσξηζκόο ζηα θέληξα ησλ λνκώλ ζπληέιεζε ζηελ αλνηθνδόκεζε θαη ζηε δεκηνπξγία βηνκεραληθώλ κνλάδσλ κε έιιεηςε ηελ πξόβιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ελ ηέιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ελαπόζεζε ησλ απνβιήησλ ζε ΥΑΓΑ ήηαλ αλεμέιεγθηε από ηηο ηνπηθέο δεκνηηθέο δηνηθήζεηο αιιά θαη ε κόλε ιύζε δηαρείξηζε απηώλ. Με ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή έλσζε, νη νδεγίεο πνπ έιαβε ήηαλ απαηηήζεηο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινύζαλ ην πξσηεύνλ κέζν ράξαμεο ηεο εθάζηνηε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Ζ Διιάδα είρε πεξηζώξηα επειημίαο ζηνλ ηξόπν πνπ απηέο ηηο νδεγίεο ζα ηηο ζεζπίζεη σο εζληθή λνκνζεζία. Με ην Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο πνπ απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθό επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν θαη πξνβιέπεη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ελ ηέιεη θαη ζηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, έγηλε εκπινπηηζκόο κε λέα ζηνηρεία, λένπο θαλνληζκνύο θαη λέεο ζηξαηεγηθέο ζηελ ελαξκόληζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ. Δπηγξακκαηηθά κε ηηο λέα νδεγίεο, θαζνξίδνληαη απαηηήζεηο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, όπσο ρνξήγεζεο άδεηαο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηνπο, θαηαγξαθή νπζηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο θαη δηαδηθαζία ηαμηλόκεζεο ηνπο. Σέινο γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ γίλεηαη βάζε δηαρσξηζκνύ θαη νη εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπο, θαινύληαη λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία λνκνπνηνύληαη κέζσ ηεο ρνξήγεζεο εηδηθήο άδεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη θαλνληζκνί, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νδεγία IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) ζρεηηθά κε ηνλ νινθιεξσκέλν έιεγρν θαη πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο θαη κε ηηο εηήζηεο δειώζεηο EPRTR γηα ην Δπξσπατθό Μεηξών Ρύπσλ ζπλζέηνπλ ζπλνιηθώο ην ζεκεξηλό πιαίζην δηαρείξηζεο. 2.2 Έιιεηςε Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Ζ έιιεηςε ελόο πιήξνπο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ δεκηνπξγνύζε θελά ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε απνηέιεζκα ηνλ απμεκέλν αξηζκό δεκηνπξγίαο ΥΑΓΑ όζν θαη κε ηελ έιιεηςε δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη δπλαηόηεηα εθκεηάιιεπζεο απηώλ ζηελ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαθύθισζεο ησλ πξώησλ πιώλ. Βαζηθό εξγαιείν ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ είλαη ε «Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ» εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ ζηόρν έρεη ηελ θαηαγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ηνπο κε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο δπλακηθόηεηαο ηνπο. Πξόζθαηα κε ελέξγεηεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, έρεη εθαξκνζηεί θαηαγξαθή ζε βάζε δεδνκέλσλ νη εγθαηαζηάζεηο αζηηθώλ ιπκάησλ πνπ απαξηίδεηαη θαη από ηελ λνκνζεζία γηα πιήξε έιεγρν ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλακέλεηαη λα ζπλερηζηείο ζην κέιινλ θαη γηα άιιεο θαζώο ήδε έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ ΥΑΓΑ θαη έρεη ηεζεί ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηνπο έσο ην ηέινο ηνπ Δπίζεο έρεη γίλεη θαηακέηξεζε ησλ ελ ιεηηνπξγία ΥΤΣΑ πνπ ζα έπξεπε κέρξη ην ηέινο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ λα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό γηα ηελ εζληθή θάιπςε. 7

16 2.3. Σν εζληθό λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ε εμέιημε ηνπ δηαρξνληθά Ννκνζεηηθό πιαίζην Γηαρείξηζε Λπκάησλ Σν 1999 (Κ.Τ.Α /1982/1999 (Φ.Δ.Κ. 1811Β/ ) θαη κε ηελ πξόζθαηε αλαζεώξεζε ην 2002 (Κ.Τ.Α /939/ (Φ.Δ.Κ. 405Β/ ) έρεη θαζνξηζζεί ν θαηάινγνο ησλ επαίζζεησλ απνδεθηώλ. Ζ Οδεγία νξίδεη ηελ ειάρηζηε αλαγθαία ηερληθή ππνδνκή ζε δίθηπα απνρέηεπζεο θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη πόιεηο θαη νη νηθηζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλάινγα κε ηνλ ηζνδύλακν πιεζπζκό θαη ηνλ απνδέθηε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη δηαθξίλνληαο ηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ ηα αζηηθά ιύκαηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζε θαλνληθνύο, επαίζζεηνπο θαη ιηγόηεξν επαίζζεηνπο. Δπίζεο θαζνξίδεη ηα αλώηαηα επηηξεπηά όξηα ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξέπεη λα επηηπγράλνληαη ζηηο εθξνέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη παξάιιεια πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά όξηα κέζα ζηα νπνία νη νηθηζκνί, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο, νθείινπλ λα νινθιεξώζνπλ ηελ απαηηνύκελε ζε θάζε πεξίπησζε ππνδνκή ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ αζηηθώλ ηνπο ιπκάησλ. Οη δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηελ απαηηνύκελε ππνδνκή, κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα (ηζνδύλακν πιεζπζκό, θαηεγνξία απνδέθηε), νξίδνπλ ηαπηόρξνλα θαη ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί όιεο νη αλαγθαίεο ππνδνκέο. ε θάζε πεξίπησζε, νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο είλαη ηξεηο: ηα ηέιε ησλ εηώλ 1998, 2000 θαη ην πέξαο ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο όινη νη νηθηζκνί κε ηζνδύλακν πιεζπζκό κεγαιύηεξν ησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθό δίθηπν θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο Χο πξνο ην απαηηνύκελν επίπεδν επεμεξγαζίαο ε Οδεγία θαζνξίδεη ελ γέλεη σο ειάρηζηε ηελ δεπηεξνβάζκηα. Γηα πεξηπηώζεηο όκσο απόξξηςεο ιπκάησλ ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο απαηηείηαη ε βηνινγηθή επεμεξγαζία κε απνκάθξπλζε αδώηνπ, θσζθόξνπ θαη άιισλ επηθηλδύλσλ ζπζηαηηθώλ (ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ). Ζ Γηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ θαζνξίδεηαη πιένλ από ηελ Οδεγία 91/271/EOK «γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε αζηηθώλ ιπκάησλ», όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 98/15/ΔΔ. ηελ Διιάδα ε ελ ιόγσ νδεγία έρεη ελζσκαησζεί ζην εζληθό δίθαην κε ηελ Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Δ.Κ. 192Β/ ) κε ηίηιν«μέηξα θαη ξνη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ Αζηηθώλ Λπκάησλ». Ζ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ πξνζεζκηώλ θαη δεζκεύζεσλ πνπ έζεηαλ νη νδεγίεο παξνπζίαζαλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ Διιάδα γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαζπζηέξεζε πνπ ζεκεηώζεθε σο πξνο ηελ ελαξκόληζή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία. Σα ηειεπηαία ρξόληα σζηόζν έγηλαλ ζεκαληηθέο ελέξγεηεο θαη βήκαηα, θπξίσο ζηα κεζαία θαη κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, πνπ ζήκεξα σο επί ην πιείζηνλ δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθά δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. ρεηηθά πεξηνξηζκέλν παξακέλεη ην πνζνζηό ησλ κηθξόηεξσλ νηθηζκώλ (κε ηζνδπλάκνπο θαηνίθνπο ) πνπ εμππεξεηείηαη από δίθηπα απνρέηεπζεο θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Με ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ σο άλσ αλαγθώλ, κε νξίδνληα νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ην ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ θαη γηα ηελ άκεζε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο ζηελ Διιάδα, νινθιεξώζεθε θαη ιεηηνπξγεί ε «Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ» ηεο ρώξαο. Ζ θαηαρώξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δεδνκέλσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθηύνπ απεπζείαο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ θαηαρώξεζε δεδνκέλσλ έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ άκεζε πιεξνθόξεζε θνξέσλ θαη πνιηηώλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ. 8

17 Ννκνζεηηθό πιαίζην Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Απηό είλαη ην ηξνπνπνηεκέλν λνκηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Έρεη ελζσκαησκέλεο βαζηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα απόβιεηα, θαζώο έρεη άκεζε ηζρύ ν Δπξσπατθόο Καηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΚΑ), ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο Απόθαζεο 2002/532/ΔΚ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Γηα ηε ξύζκηζε επηκέξνπο ζεκάησλ έρεη εθδνζεί ζεηξά θνηλώλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ(Η) δίλεηαη ν δηαρξνληθόο θαηάινγνο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Σν ζεζκηθό πιαίζην πεξηιακβάλεη: ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/ ) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ άιισλ πξντόλησλ Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη άιισλ Πξντόλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3854/10 (ΦΔΚ 94/Α/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην Ν.4042/2012, - Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/ ) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» πνπ ελζσκαηώλεη ζην εζληθό δίθαην ηελ νδεγία-πιαίζην 2008/98/ΔΔ γηα ηα απόβιεηα, - Ν. 4014/11 (ΦΔΚ 209/Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (Άξζξν 12). - Δπξσπατθόο Καηάινγνο Απνβιήησλ (ΔΚΑ), ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ηεο Απόθαζεο 2002/532/ΔΚ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο Δ.Κ. - Καλνληζκόο (ΔΚ) 1013/2006 Γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη. - ΚΤΑ /1997 (ΦΔΚ 1016 B) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ» - ΚΤΑ 29407/3508/2002 (ΦΔΚ 1572 B) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ» - ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909 B) «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. - ΚΤΑ 22912/1117/2005 (ΦΔΚ 759 B) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ» - ΚΤΑ Ζ.Π. 4641/232/2006 (ΦΔΚ 168 Β) «Καζνξηζκόο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κηθξώλ ΥΤΣΑ ζε λεζηά θαη απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 (παξ.4) ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 20 (Παξ.Η) ηεο ππ αξηζκ.29407/3508/2002 ΚΤΑ» - ΚΤΑ Ζ.Π.13588/725/2006: Μέηξα, όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ.αξηζ.19396/1546/1997 ΚΤΑ «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΦΔΚ Β 604/ )». - ΚΤΑ Ζ.Π /1159/2006: Έγθξηζε Γεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 383) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ 9

18 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991».θαη ηνπ «Δζληθνύ ρεδηαζκνύ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ», πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ηεο ίδηαο ΚΤΑ (ΦΔΚ Β 791/ ) - ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ Β 287/ ): Έγθξηζε Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.α) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Μέηξα, όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 383) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο ππ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ.13588/725/2006 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 383) θαη ηεο ππ αξηζκ.24944/1159/206 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Έγθξηζε Γεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β 791). - ΚΤΑ 7589/731/2000 (ΦΔΚ Β 514) Γηα ηνλ θαζνξηζκό κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ - ΚΤΑ 18083/1098 Δ.103/ 2003 (ΦΔΚ Β 606) ρέδηα δηάζεζεο/απνιύκαλζεο ζπζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ ΡCΒ. Γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηέπεηηα δηάζεζε ζπζθεπώλ θαη απνβιήησλ κε ΡCΒ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 7589/731/2000 (Β` 514). - ΚΤΑ κε αξ. Κ.Τ.Α /2012 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ», πνπ εθδόζεθε θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 38, παξ.7 ηνπ λ.4042/2012. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ - ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ - Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α/ ) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ άιισλ πξντόλησλ Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη άιισλ Πξντόλησλ (ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. - Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ 94/Α/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. - ΚΤΑ /2004 (ΦΔΚ 849 Β/ ) «Καζνξηζκόο ύςνπο αληαπνδνηηθώλ ηειώλ από αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηώλ / άιισλ πξντόλησλ (όπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2, παξ. 4, ηνπ Ν. 2939/2001) ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 7 (παξ. Β1, εδ. α3 θαη παξ. Β2, εδ. α5) θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2939/2001 "πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θ.ι.π." (Α 179)» - ΚΤΑ /2004 (ΦΔΚ 1916 Β/ ) «Ξερσξηζηή αλαγξαθή ηεο ρξεκαηηθήο εηζθνξάο επί ησλ ηηκνινγίσλ πώιεζεο ζε όια ηα ζηάδηα πώιεζεο ησλ ειαζηηθώλ ησλ νρεκάησλ, ησλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ, ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ νρεκάησλ, ησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ, εθηόο ησλ ηηκνινγίσλ πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο ηειηθνύο αγνξαζηέο ρξήζηεο - επηηεδεπκαηίεο - ΚΤΑ 9268/469/07 (ΦΔΚ 286 Β) «Σξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 (παξ. Α1, ηειεπηαίν εδάθην) ηνπ λ. 2939/2001 (A 179), θαζώο θαη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ απηνύ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/12/ΔΚ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004» - ΚΤΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΔΚ 408 Β/5.3.09) Καζνξηζκόο ύςνπο αληαπνδνηηθώλ ηειώλ από αηνκηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηώλ / άιισλ πξντόλησλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (Π.Δ.Γ). 10

19 - ΚΤΑ Δ103/2010 (ΦΔΚ 1625Β/ ). Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ - ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/ ). Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) - ΠΓ 82/2004 (ΦΔΚ Α 64/2.3.04) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/ ΚΤΑ «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (Β 40).» «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ ησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ» - ΠΓ 109/2004 (ΦΔΚ Α 75/5.3.04) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ ησλ νρεκάησλ. Πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο» - ΠΓ 116/2004 (ΦΔΚ Α 81/5.3.04) «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθώλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθώλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ «γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000» - ΠΓ 117/2004 (ΦΔΚ Α 82/5.3.04) «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηώλ 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζε είδε εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» - ΠΓ 15/2006 (ΦΔΚ Α 12/ ) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 117/2004 (Α 82), ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ)» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ ΤΑ αξ.νηθ (ΦΔΚ2711/Β/ ). Σξνπνπνίεζε Παξαξηήκαηνο ΗΒ ηνπ ΠΓ 117/2004. ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Σα ζέκαηα ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ ξπζκίδνληαη εηδηθόηεξα από ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: - ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ 1909 B) «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. - Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ Α 42/ ). Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπώλ δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Άξζξν 30) - Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/ ). Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. - Ν. 3854/2010 (ΦΔΚ Α 94/ ). Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο. - Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ Α ). Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο (Αξζξν 42). - Ν.4071/2012 (ΦΔΚ Α 85/ ). Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ. 11

20 Ννκνζεζία δηαρείξηζεο Με Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ε ζπλέρεηα ηεο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ν πξόζθαηνο λόκνο 4042/2012 ζέηεη σο βαζηθή πξνηεξαηόηεηα: 1. ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ ζηνρεύεη, ηεξαξρηθά: o ζηελ πξόιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ, κε ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ πξόιεςεο, ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ θαη ηελ παξαγσγή πξντόλησλ θαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε o ζηε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ o ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαθύθισζεο o ζηελ άιινπ είδνπο αλάθηεζε, όπσο αλάθηεζε ελέξγεηαο από απόβιεηα. o ζηελ αζθαιή ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, πνπ δελ ππόθεηληαη ζε δηεξγαζίεο αμηνπνίεζεο, θαηά ηξόπν πεξηβαιινληηθά απνδεθηό. 2. ηε δηεπξπκέλε επζύλε ηνπ παξαγσγνύ ε ζπλέρεηα ηνπ Ν.4042/2012 πξνρσξά ε θαηάξηηζε ηνπ λένπ εζληθνύ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ελώ ζα δξνκνινγεζνύλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο παξαγσγήο απνβιήησλ. Δηδηθόηεξα, γηα ηα Βηνκεραληθά Με Δπηθίλδπλα ηεξεά Απόβιεηα, ππεύζπλνο δηαρείξηζεο είλαη ν παξαγσγόο θαη ν θάηνρνο θαη εθαξκόδεηαη πιήξσο ε αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη» κέζσ ηεο έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη κέζνδνη πνπ εθαξκόδνληαη είλαη νη πιένλ δόθηκεο, ζε θάζε πεξίπησζε επηινγήο βέβαηα ηνπ παξαγσγνύ ή θαηόρνπ, αιιά κεηά από έγθξηζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ Ννκνζεζία δηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Κεληξηθό ζηνηρείν ηεο λέαο πνιηηηθήο είλαη ε απόδνζε ηεο απνθιεηζηηθήο επζύλεο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκώλ δηάζεζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηνπο παξαγσγνύο ησλ απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη» Σν ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ελζσκαηώλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εηδηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζην εζληθό Γίθαην. Σν πιαίζην απηό πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΚΤΑ): ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 (ΦΔΚ 383/Β) πνπ νξίδεη ην γεληθό πιαίζην δηαρείξηζεο θαη αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνύκελε ζρεηηθή λνκνζεζία (ΚΤΑ 19396/1546/1997), ηελ ΚΤΑ 24944/1159/2006 (ΦΔΚ 791/Β), κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο θαη ηελ ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ 287/Β), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν Δζληθόο ρεδηαζκόο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Σν πιαίζην απηό επηθαηξνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε πξόζθαηα κε ην Νόκν 4042/2012, θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε Κ.Τ.Α /2012 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ». Σν πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ζηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Δ.Α. (ππνρξεώζεηο, αδεηνδόηεζε, αξκνδηόηεηεο θ.α.) βαζίδεηαη ζηελ απόδνζε ηεο απνθιεηζηηθήο επζύλεο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκώλ δηαρείξηζεο ησλ Δ.Α. ζηνπο παξαγσγνύο ησλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη». Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ρξήζε από ηνπο παξαγσγνύο θαη θνξείο δηαρείξηζεο Δ.Α. ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηελ Δ.Δ. θσδηθώλ, ηόζν γηα ηα απόβιεηα (εμαςήθηνη θσδηθνί Δπξσπατθνύ Καηαιόγνπ Απνβιήησλ ΔΚΑ), όζν θαη γηα ηηο εξγαζίεο δηάζεζεο (θσδηθνί D) θαη αμηνπνίεζεο (θσδηθνί R). 12

21 Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε πινπνίεζε ησλ ππνδνκώλ πνπ απαηηνύληαη ώζηε ε ρώξα λα εμππεξεηείηαη από θαηάιιειν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ νινθιεξώζεθε ε αλάπηπμε θξηηεξίσλ απνθιεηζκνύ αθαηάιιεισλ πεξηνρώλ θαη επηινγήο επξύηεξσλ ρώξσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ πεξηνρώλ γηα ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο. 2.4 Αλαθύθισζε Οη ζύγρξνλεο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ππαγνξεύνπλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, κε βαζηθνύο ζηόρνπο ηελ αεηθνξία θαη ηελ πεξηβαιινληηθά απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Υξήζηκα πιηθά όπσο ραξηί, γπαιί, αινπκίλην, πιαζηηθό, κέηαιια, μύιν νθείινπλ λα αμηνπνηεζνύλ είηε κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο είηε κε ηελ αλαθύθισζε θαη ηε ρξήζε ηνπο ζε λέεο εθαξκνγέο, εμνηθνλνκώληαο έηζη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο. Παξάιιεια ν κνληέξλνο ηξόπνο δσήο έρεη «εκπινπηίζεη» ηα αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα κε λέα ξεύκαηα εηδηθώλ απνβιήησλ πνπ απαηηνύλ ηελ μερσξηζηή (ελαιιαθηηθή) δηαρείξηζή ηνπο ώζηε λα εμνηθνλνκεζνύλ πνιύηηκνη πόξνη θαη ηαπηόρξνλα λα απνθεπρζεί ε επηβάξπλζε ησλ ηειηθώλ ρώξσλ δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ κε επηθίλδπλα πιηθά θαη νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα απόβιεηα απηά. Ο Νόκνο 2939/2001 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην λ. 3854/2010 θαη ηα θαη εμνπζηνδόηεζε απηνύ εθδνζέληα ΠΓ θαη ΚΤΑ) γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηα ζρεηηθά εθηειεζηηθά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ άιισλ πξντόλησλ (ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο, απόβιεηα ειεθηξηθνύ & ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ & ζπζζσξεπηώλ, απόβιεηα εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ, απόβιεηα ιηπαληηθώλ ειαίσλ) εηζάγνπλ ζηελ πξάμε ηελ «δηεπξπκέλε επζύλε ηνπ παξαγσγνύ» κε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγώλ/δηαρεηξηζηώλ ησλ ζρεηηθώλ πξντόλησλ ζε «πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο». Ο ξόινο ησλ πζηεκάησλ είλαη ε νξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ ζπιινγήο, κεηά από δηαινγή ζηελ πεγή, κεηαθνξάο, κεηαθόξησζεο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ απνβιήησλ. Γηα θάζε ξεύκα απνβιήησλ ηίζεληαη πνζνηηθνί ζηόρνη γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ελ ιόγσ απνβιήησλ θαη γηα ηελ αλάθηεζή ηνπο. Σα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο είλαη θνξείο νη νπνίνη εγθξίλνληαη από ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Αλαθύθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.) ν νπνίνο είλαη κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα επνπηεπόκελν από ην ΤΠΔΚΑ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο εμππεξεηνύλ ζθνπό δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νξγαλώλνληαο ηηο πξναλαθεξόκελεο εξγαζίεο δηαρείξηζεο θαη δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ όηη ηπρόλ θέξδε ησλ ζπζηεκάησλ δελ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηόρνπο απηώλ αιιά δεκηνπξγνύληαη απνζεκαηηθά πξννξηδόκελα γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηώλ επόκελσλ ρξήζεσλ. Δπίζεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 4042/2012 θαζνξίδεηαη κηα λέα ζηξαηεγηθή, αληίιεςε θαη πνιηηηθή ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε θύξην ζηόρν ηε κεηάβαζε ζε κηα Δπξσπατθή Κνηλσλία Αλαθύθισζεο, κε πςειό επίπεδν απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ. ην πιαίζην απηό, ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνσζεζεί ε επαλαρξεζηκνπνίεζε πξντόλησλ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε, ελζαξξύλνληαο ηδίσο ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζηήξημε δηθηύσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη επηζθεπήο, ηελ ρξήζε νηθνλνκηθώλ κέζσλ, θξηηεξίσλ πξνκεζεηώλ, πνζνηηθώλ ζηόρσλ ή άιισλ κέηξσλ. 13

22 3. Δζληθή Βάζε δεδνκέλσλ Γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πεδία πνπ εμαξηήζεθαλ από ην είδνο ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Πεξηθέξεηα Ννκόο Γήκνο Γεκνηηθή κνλάδα Σνπσλπκία Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο Πνζόηεηα Πνζνζηό % Μέζνο ζπληειεζηήο Καηάζηαζε εγθαηάζηαζεο Απνηειεζκαηηθή θαηάζηαζε Τπνδνκέο ππνδνρήο Αλακελόκελε εκεξνκελία ιήμεο Υξεκαηνδόηεζε θαη απνδνρή ηεο από νξγαληζκό Ζκεξνκελία ηεο ζύκβαζεο Έθηαζε πληεηαγκέλεο λνκα κνλάδαο Γπλακηθόηεηα Έηνο θαηαζθεπήο Γηεύζπλζε Σειέθσλα επηθνηλσλίαο Δηθόλα 3.1.: Μνξθή επεμεξγαζίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζε ΓΠ. ΥΑΓΑ Ηνλίσλ Νήζσλ (2012). 14

23 3.1 Δγθαηαζηάζεηο ππό ηελ ζηελή έλλνηα Δγθαηαζηάζεηο Υώξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ Σν 2011 ζηελ Διιάδα είραλ θαηαγξαθεί 395 Υώξoi Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (90 ελεξγνί θαη 305 αλελεξγνί), θαη έρεη ηεζεί o ζηόρνο ηεο έλαξμεο έξγσλ απνθαηάζηαζεο ζ απηνύο ζην 1ν εμάκελν Από ηνπο 90 ελεξγνύο ΥΑΓΑ ηνπ 2011, ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο παύζεο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ζε ΔΠΠΔΡΑΑ ή ΠΔΠ γηα 72 ΥΑΓΑ (63 ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 9 ζε ΠΔΠ), εθ ησλ νπνίσλ 56 έρνπλ ήδε εληαρζεί (54 ζε ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 2 ζε ΠΔΠ). Έλαο (1) ζα απνθαηαζηαζεί κε ίδηνπο πόξνπο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Σν Μάξηην ηνπ 2012 ιεηηνπξγνύζαλ 63 ΥΑΓΑ ζηελ Διιάδα. Από ηνπο 305 αλελεξγνύο ΥΑΓΑ ηνπ 2011, ππνβιήζεθαλ πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο ζε ΔΠΠΔΡΑΑ ή ΠΔΠ γηα 255 ΥΑΓΑ (189 ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 66 ζε ΠΔΠ), εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε εληαρζεί 199 (163 ζε ΔΠΠΔΡΑΑ θαη 36 ζε ΠΔΠ). Αθόκε, δύν (2) αλελεξγνί ΥΑΓΑ ζα απνθαηαζηαζνύλ κε ίδηνπο πόξνπο ησλ νηθείσλ Γήκσλ. Γηα ηνπο ππνιεηπόκελνπο 48 αλελεξγνύο ΥΑΓΑ ππνβάιινληαη πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο ζε αλνηρηέο πξνζθιήζεηο ησλ ΠΔΠ. Ο πίλαθαο 1 ζην παξάξηεκα I θαη ην παξάξηεκα IV δίλεη ηνπο ππάξρνληεο ΥΑΓΑ αλά λνκό θαη Πεξηθέξεηα από αξρέο ηνπ έηνπο ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηνπο ΥΑΓΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηα Ννκόο Γήκνο Γεκνηηθή κνλάδα Σνπσλπκία Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο Πνζόηεηα απνξξηκκάησλ Καηάζηαζε εγθαηάζηαζεο Απνηειεζκαηηθή θαηάζηαζε Τπνδνκέο ππνδνρήο Αλακελόκελε εκεξνκελία ιήμεο Υξεκαηνδόηεζε θαη απνδνρή ηεο από νξγαληζκό Ζκεξνκελία ηεο ζύκβαζεο Έθηαζε πληεηαγκέλεο Βάζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ ζην δηάγξακκα 3.1 δίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα, πνπ δηαρξνληθά ζα πξέπεη λα κεηώλεηαη κέρξη λα εμαιεηθζεί (θιείζεη ή απνθαηαζηαζεί) έσο ηέινο ηνπ ην δηάγξακκα 3.2 δίλεηαη ε δπλακηθόηεηα απνξξηκκάησλ ησλ ΥΑΓΑ ζε θάζε πεξηθέξεηα. 15

24 Αξηζκόο ΥΑΓΑ ΔΜΘΠΜ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Πεξηθέξεηεο Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Γηάγξακκα 3.1.: Αξηζκόο ΥΑΓΑ αλά πεξηθέξεηα αξρέο Σν κεγαιύηεξν αξηζκό ΥΑΓΑ έρεη ε πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη έπεηηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, Ήπεηξν θαη Θεζζαιία έρεη κεδεληζηεί ν αξηζκόο ηνπο ελώ ζε πξννδεπηηθή θάζε είλαη νη ππόινηπεο πεξηθέξεηεο. ρήκα 3.1.: Βάζε δεδνκέλσλ ησλ ΥΑΓΑ ζε ΓΠ ζηε πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ

25 Γπλακηθόηεηα (t/y) ΔΜΘΠΜ Ζ δπλακηθόηεηα είλαη επίζεο ε κεγαιύηεξε ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη αθνινπζεί ηελ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Σόζν ν αξηζκόο ησλ ΥΑΓΑ όζν θαη ε δπλακηθόηεηα ηνπο είλαη απμεκέλε ζηηο πεξηνρέο όπνπ έρνπκε δύζθνιε πξόζβαζε θαη κεηαθίλεζε ζην λα αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο αζηηθώλ απνξξηκκάησλ Κεληξηθή Μαθεδνλία Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Γπηηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεξηθέξεηεο Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Γηάγξακκα 3.2.: Γπλακηθόηεηα ΥΑΓΑ αλά πεξηθέξεηα αξρέο ηελ πνζόηεηα παξαγόκελσλ ΑΑ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα ζπιιερζνύλ από ηηο εγθαηαζηάζεηο ΚΓΑΤ θαη λα αλαθπθισζνύλ. Φπζηθά κέξσλ ησλ απνξξηκκάησλ απηώλ δε ζπιιέγεηαη θαη δελ είλαη εθηθηό λα ζπιιερζνύλ εθόζνλ ν θαηαλαισηήο ηα ελαπνζέζεη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πγεηνλνκηθή ηαθή. Αμηόινγε εηθόλα είλαη ε δπλακηθόηεηα ησλ ΥΑΓΑ ζε ζρέζε κε ηα παξαγόκελα ΑΑ, πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ δηαθνξά ώζηε λα είλαη δπλαηή πιένλ ε εμάιεηςε ησλ ΥΑΓΑ κέρξη ηέινο ηνπ ρξόλνπ, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα , ,903 Γπλακηθόηεηα ΥΑΓΑ (kt/y) Παξαγόκελα ΑΑ(kt/y) 0 ύλνιν Πεξηθεξεηώλ Γηάγξακκα 3.3.: πλνιηθή δπλακηθόηεηα ΥΑΓΑ (αξρέο 2012) ζε ζρέζε κε ηα παξαγόκελα ΑΑ (2011). 17

26 ρήκα 3.2.: 88 ΥΑΓΑ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην ΓΠ (2012) Δγθαηαζηάζεηο Υώξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ Οη πξνβιεπόκελνη ΥΤΣΑ βάζε ηνπ Δζληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ΔΠΑ είλαη 121 εγθαηαζηάζεηο δηαλεκεκέλεο ζε όιε ηε ρώξα. Χζηόζν ε ρξoλνθαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηνπο θαη νη αληηδξάζεηο ηεο πνιηηείαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ζε θνληηλή αθηίλα από νηθηαθό ηζηό, έρεη σο απνηέιεζκα απηή ηε ζηηγκή λα έρνπκε 85 ελεξγνύο ΥΤΣΑ αθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη 4 ΥΤΣΔΑ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ( ΥΤΣΔΑ ΓΔΖ (ΥΓΒΑ Καξδηάο Πηνιαηκαΐδαο) θαη ΥΤΣΔΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (Βνησηία), ΥΤΣΔΑ Λαπξίνπ). Ο πίλαθαο 2 ζην παξάξηεκα I έρεη ηνπο ιεηηνπξγνύληεο ΥΤΣΑ κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ από αξρέο ηνπ έηνπο Γηα ην ηξέρνλ έηνο 2012 έρνπλ αδεηνδνηεζεί 402 εηαηξείεο κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ηειεπηαία θαηαρώξεζε θαη επόκελε επηθαηξόηεηα ζηνηρείσλ ) ζπλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ ΟΣΑ θάζε πεξηθέξεηαο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηνπο ΥΤΣΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηα Ννκόο Γήκνο 18

27 Δηήζηα Γπλακηθόηεηα (kt/y) Αξηζκόο ΥΤΣΑ ΔΜΘΠΜ Θέζε εγθαηάζηαζεο Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο Έηνο θαηαζθεπήο Γπλακηθόηεηα Τθηζηάκελνη ΥΤΣΑ Πξνβιεπόκελνη ΥΤΣΑ ύλνιν ΥΤΣΑ αλά πεξηθέξεηα Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Γπηηθή Μαθεδνλία Κεληξηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο 7 Θεζζαιία ζ Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα 8 ηεξεά Διιάδα 4 Πεξηθέξεηεο 12 3 Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν 8 Νόηην Αηγαίν Κξήηε 5 14 Γηάγξακκα 3.4.: Αξηζκόο ΥΤΣΑ πθηζηάκελσλ, πξνβιεπόκελσλ θαη ζπλνιηθόο αξηζκόο αλά πεξηθέξεηα γηα ην Πξνβιεκαηηζκό πξνθαιεί ε θάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ ΥΤΣΑ καδί κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο πξνο πινπνίεζε ΥΤΣΑ, θαηά πόζν ζα αληαπνθξίλνληαη ζηε θάιπςε ησλ ΑΑ αλά πεξηθέξεηα αζρέηνπ δπλακηθόηεηαο ησλ ππνινίπσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Απηόο ν πξνβιεκαηηζκόο εθθξάδεηαη ζπλνιηθά ζην δηάγξακκα 3.5 θαη αλά πεξηθέξεηα θαη ζην δηάγξακκα 3.6 γηα ηελ Διιάδα. Τθηζηάκελε Κάιπςε ΥΤΣΑ Δηήζηα παξαγόκελα ΑΑ Πξνβιεπόκελε Κάιπςε ΥΤΣΑ , ύλνιν Πεξηθεξεηώλ Γηάγξακκα 3.5.: Γπλακηθόηεηα ΥΤΣΑ ζε ζρέζε κε παξαγόκελα ΑΑ ζηελ Διιάδα γηα ην

28 Δηήζηα Γπλακηθόηεηα (kt/y) ΔΜΘΠΜ Τθηζηάκελε Κάιπςε ΥΤΣΑ Δηήζηα Παξαγόκελα ΑΑ Πξνβιεπόκελε θάιπςε ΥΤΣΑ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεξηθέξεηεο Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Γηάγξακκα 3.6.: Γπλακηθόηεηα ΥΤΣΑ αλά πεξηθέξεηα (2012). Δηθόλα 3.2.: Ο ΥΤΣΑ ζην Διιεληθό Ησαλλίλσλ (πεγή: 20

29 ρήκα 3.3.: Βάζε δεδνκέλσλ ζε ΓΠ εγθαηαζηάζεσλ ΥΤΣΑ αξρέο ηνπ 2012, καδί κε ηνπο ήδε 4 ΥΤΣΑ ζε ιεηηνπξγία αξρέο 2012 θαη ηνπο 36 πξνβιεπόκελνπο. Ζ νδεγίαο 99/31ΔΚ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ ηέζεθε ζε εθαξκνγή από ηνλ Ηνύιην 1999 θαη απνηέιεζε ηε βάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΥΤΣΑ θαη θαηάξγεζε ησλ ΥΑΓΑ. Γηαρξνληθά ε εμέιημε ησλ ΥΤΣΑ από ην 1999 έσο θαη ζήκεξα θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 3.7 αζρέηνπ πξνβιέςεσλ θαη πεξηθεξεηαθώλ πξνγξακκαηηζκώλ πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Γελ ππήξμε ε αλακελόκελε εμέιημε ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο, γεγνλόο πνπ δελ αλακελόηαλ, θαζώο είλαη ζε εμέιημε θαηαγγειίεο γηα κε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ΥΤΣΑ. Γηαρξνληθά ππήξμε ζηαζηκόηεηα ζηηο πεξηθέξεηο Αηηηθήο, Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ θαη Βόξεηνπ Αηγαίνπ ελώ γξήγνξα εμειίμηκεο ήηαλ νη Πεξηθέξεηεο Κξήηεο θαη Νόηηνπ Αηγαίνπ. Αλαιπηηθά νη αξηζκνί ησλ ΥΤΣΑ δηαρξνληθά αλά πεξηθέξεηα δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4 ζην παξάξηεκα ΗΗΗ θαη δηαρξνληθνί ράξηεο GIS από ην 1999 έσο 2012 ζην παξαξηεκα V. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν αξηζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ αληηπξνζσπεύεη ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο θαζώο δηαρξνληθά ιόγν πιεξόηεηαο θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο έθιεηλαλ γηα λα αληηθαηαζηαζνύλ από λεόηεξεο πνπ ζα πιεξνύζαλ πιήξεο πξνδηαγξαθέο ησλ ΥΤΣΑ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ν ΥΤΣΑ Αηηηθήο πνπ ελώ ην 1999 ήηαλ κέξνο ηεο κέρξη ηόηε ππάξρνπζαο ρσκαηεξήο, δηαρξνληθά ηέζεθε ζρέδην ηεξκαηηζκνύ ηεο ην 2007 θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο πνπ είλαη ν κεγαιύηεξεο ηεο Διιάδαο θαη ππνδερόηαλ όια ηα 21

30 Αξηζκόο ΥΤΣΑ ΔΜΘΠΜ απνξξίκκαηα ηεο Αηηηθήο θαη κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ δήκσλ Κνξηλζίαο. Σώξα έρεη πεξηνξηζηεί ζην λα ππνδέρεηαη ηα απνξξίκκαηα Γπηηθήο Αηηηθήο θαη κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ Γήκσλ Κνξηλζίαο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Ηνλίσλ Νήζσλ Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεξηθέξεηεο Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Γηάγξακκα 3.7.: Αξηζκόο ΥΤΣΑ δηαρξνληθά αλά πεξηθέξεηα. ηηο πεξηθέξεηεο Νόηηνπ Αηγαίνπ θαη Βόξεηνπ Αηγαίνπ ελώ ν αξηζκόο ηνπο απμήζεθε ζεκαληηθά ην Χζηόζν είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ΥΤΣΑ ζε θάζε απνκαθξπζκέλν κέξνο ή λεζί, πνπ ε πξόζβαζε θαη ε κεηαθνξά απνξξηκκάησλ δελ ζα είλαη εύθνιε θαη ζα είλαη δαπαλεξή. ηε Κξήηε παξαηεξείηαη κείσζε ησλ ΥΤΣΑ από 11 ζε 9 θαζώο πιένλ είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη ΥΤΣΑ ησλ δήκσλ Αξκελώλ θαη θαθηώλ από ην 2010, ελώ κε ζπλερόκελε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ δήκνπ Ακάξη Αλάθηεζε βηναεξίνπ θαη παξαγσγή ελέξγεηαο από ΥΤΣΑ ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πέληε εξγνζηάζηα αλάθηεζεο βηναεξίνπ θαη παξαγσγή ελέξγεηαο άκεζα εμαξηώκελα από ηα ηα αληίζηνηρα ΥΤΣΑ. ην ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ ηεο Αηηηθήο (θνξέαο ιεηηνπξγίαο ΒΔΑΛ Α.Δ.,ζύκπξαμε ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. κε Energy Development Ltd.) κε παξαγσγή 23,9 MWe, ζην ΥΤΣΑ Βόινπ ηεο Θεζζαιίαο (Βηνελέξγεηα ΔΠΔ) κε παξαγσγή 1,3 MWe, ζην ΥΤΣΑ Σαγαξάδσλ Θεζζαινλίθεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ( ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. θαη ΟΣΑΜΘ) κε παξαγσγή 5 MWe, ζην ΥΤΣΑ Υαλίσλ ηεο Κξήηεο (ΓΔ.ΓΗ..Α.) κε παξαγσγή 2,3 MWe θαη ζην ΥΤΣΑ Καιακάηαο ηεο Πεινπνλλήζνπ κε παξαγσγή 1,7 MWe. 22

31 Δηθόλα 3.3.: Μνλάδα αλάθηεζεο ελέξγεηαο ζην ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ ( 23,9 MWe) από Βηναεξίνπ. Δηθόλα 3.4.: Μνλάδα αλάθηεζεο ελέξγεηαο ζην ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ (πεγή: Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ Σα Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ (ΚΓΑΤ) είλαη εγθαηαζηάζεηο όπνπ κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ κεραληθήο - ρεηξσλαθηηθήο δηαινγήο, δηαρσξίδνληαη νκάδεο πιηθώλ ηα νπνία πξνέξρνληαη από δηαινγή ζηελ πεγή (αλαθπθιώζηκα). ηε ζπλέρεηα, ηα πιηθά πθίζηαληαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη δεκαηνπνίεζε αλά πιηθό. Έηζη κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ νη απαηηήζεηο πνηόηεηαο γηα ηελ απνξξόθεζή ηνπο από ηελ αγνξά θαη εμαζθαιίδνληαη πςειόηεξεο ηηκέο πώιεζεο. ήκεξα ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα 28 ΚΓΑΤ εθ ησλ νπνίσλ ηα 25 είλαη ππό ηε δηαρείξηζε ηεο Διιεληθήο 23

32 Πνζόηεηα (t/y) ΔΜΘΠΜ Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο. Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο (Δ.Δ.Α.Α. Α.Δ.) ηδξύζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2001 από βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ, είηε δηαζέηνπλ ζπζθεπαζκέλα πξντόληα ζηελ ειιεληθή αγνξά, είηε θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο. ην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ πζηήκαηνο ζπκκεηέρεη θαηά 35% θαη ε Κεληξηθή 'Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο (ΚΔΓΔ). Ζ Δ.Δ.Α.Α., αληαπνθξηλόκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 2939/01 θαη ζθνπεύνληαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ δηαρεηξηζηώλ ζπζθεπαζίαο κε απνηειεζκαηηθό θαη νηθνλνκηθά εθηθηό ηξόπν, έρεη αλαπηύμεη θαη πινπνηεί ζηε ρώξα καο ην ύζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο - «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ». ην πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο,..Δ.Γ.-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ηεο Δ.Δ.Α.Α. Α.Δ. ζπκκεηέρνπλ πάλσ από 1680 εηαηξείεο, από όιν ην θάζκα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο, ιόγσ ηνπ αξηζκνύ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο, θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο. ην πίλαθα 3 παξάξηεκα I δίλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ ΚΓΑΤ ζε όιε ηε ρώξα θαζώο θαη νη πξνβιεπόκελεο εγθαηαζηάζεηο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηνπο ΚΓΑΤ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηα Ννκόο Γήκνο Θέζε εγθαηάζηαζεο Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο Πνζόηεηα Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Πεξηθέξεηεο Γηάγξακκα 3.8.: Πνζόηεηα αλαθπθιώζηκσλ απνξξηκκάησλ αλά πεξηθέξεηα από ΚΓΑΤ. Από ην δηάγξακκα 3.8 θαίλεηαη ε πνζόηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ αλαθπθιώλνληαη αλά πεξηθέξεηα από ηα ΚΓΑΤ. Ζ κεγαιύηεξε πνζόηεηα αλαθπθιώζηκσλ πξνέξρεηαη από ηε πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ είλαη αλαινγηθή ηνπ πιεζσξηζκνύ ηεο, ελώ ζηηο ππόινηπεο δελ ζπκβαίλεη ην αληίζηνηρν. Απηό νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εγθαηαζηάζεσλ ΚΓΑΤ ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο. ην δηάγξακκα 3.9 δίλεηαη ν αξηζκόο εγθαηαζηάζεσλ ΚΓΑΤ αλά πεξηθέξεηα. Οη πεξηζζόηεξεο εγθαηαζηάζεηο είλαη ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη έπεηηα ζηε πεξηθέξεηα Αηηηθήο. ην ζρήκα 3.3 πνπ είλαη ν GIS ράξηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΚΓΑΤ ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηνπο ζε όιε ηε ρώξα. 24

33 Αξηζκόο ΚΓΑΤ ΔΜΘΠΜ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Πεξηθέξεηεο Γηάγξακκα 3.9.: Αξηζκόο ΚΓΑΤ αλά πεξηθέξεηα (2012). ρήκα 3.4.: Βάζε δεδνκέλσλ ζε ΓΠ ησλ ΚΓΑΤ ζηελ Διιάδα. 25

34 Αξηζκόο ΚΓΑΤ ΔΜΘΠΜ Πξνβιεπόκελνο Αξηζκόο ΚΓΑΤ Αξηζκόο ΚΓΑΤ αλά έηνο πξνβιεπόκελνη Έηνη Γηάγξακκα 3.10.: Αξηζκόο ΚΓΑΤ αλά έηνο ( ) Δγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο Οη Δγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ) είλαη δηαδεδνκέλεο ζηελ Δπξώπε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ. Χζηόζν ζηελ Διιάδα δελ έρεη αλαπηπρζεί ε πινπνίεζε ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε κειέηε ηνπο ιόγσ θόζηνπο. Ζ Διιάδα έρeη πέληε εξγνζηάζηα EMAK, έλα ζηελ Αηηηθή (Άλσ Ληόζηα), δύν ζηελ Κξήηε (Υαληά θαη Ζξάθιεην), έλα ζηνπο Ηόληνπο λήζνπο (Κεθαινληά) θαη έλα ζηελ Πεινπόλλεζν (Καιακάηα). Από απηά, κόλν ηεο Αηηηθήο θαη ησλ Υαλίσλ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. To EMAK ηεο Καιακάηαο ιεηηνπξγνύζε από ην 1997 έσο ην 2002 θαη αλακέλεηαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην Σα ΔΜΑΚ Ζξαθιείνπ θαη Κεθαιιελίαο άξρηζαλ ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο ην Σα ΔΜΑΚ Αηηηθήο, Υαλίσλ θαη Καιακάηαο εθαξκόδνπλ ηε κέζνδν ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, ελώ ηα ΔΜΑΚ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο Κεθαινληάο εθαξκόδνπλ ηε κέζνδν ηεο βηνμήξαλζεο. Σν κεγαιύηεξν είλαη ησλ Υαλίσλ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. πλνιηθή έθηαζε 235,5 ζηξέκκαηα κε ρσξεηηθόηεηα m³, βξίζθεηαη ζηε ζέζε Κνξαθηά ηνπ Γ. Αθξσηεξίνπ ηνπ Ν. Υαλίσλ θαη ν ππεύζπλνο θνξέαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Γ.Δ.ΓΗ..Α.), όπνπ ζπκκεηέρνπλ νη Γήκνη Αθξσηεξίνπ (7819 kg/day ή 2854 tn/yr), Υαλίσλ (55838 kg/day ή tn/yr), Δι. Βεληδέινπ(10635 kg/day ή 3882 tn/yr), νύδαο (5397 kg/day ή1970 tn/yr), Ν. Κπδσλίαο (5893 kg/day ή 2151 tn/yr), Θεξίζνπ (5213 kg/day ή 1903 tn/yr),πιαηαληά (4093 kg/day ή 1494 tn/yr), Μνπζνύξσλ (3679 kg/day ή 1343 tn/yr) θαη Κεξακίσλ (1060 kg/day ή 387 tn/yr). Δμππεξεηνύληαη θάηνηθνη θαη θιίλεο[1,7,11]. Ζ Μνλάδα Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο (Μ.Μ.Α.Κ.) θαηαζθεπάζηεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004, ιεηηνπξγεί από ην 2005, 260 εκέξεο ην ρξόλν, έρεη δπλακηθόηεηα ηόλσλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ην έηνο, ηόλνη ην έηνο θιαδηά θαη ρόξηα, θαη εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 2,3 MW. Ζ παξαγσγή βηναεξίνπ ζηελ ελ ιόγσ κνλάδα αλέξρεηαη ζε m3/yr, κπνξεί λα παξαρζεί 26

35 6.700MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη GJ ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Δπηπξόζζεηα, έρεη δπλαηόηεηα παξαγσγήο ηόλσλ ην έηνο compost, όπνπ ην 15 % απηνύ ελζαθίδεηαη θαη ην ππόινηπν ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηρώζεηο. Σέινο, ε κνλάδα απηή αλαθπθιώλεη 9000 ηόλνπο ραξηί ην έηνο, 5200 ηόλνπο πιαζηηθώλ, 1800 ηόλνπο κεηάιισλ, 600 ηόλνπο αινπκηλίνπ θαη ηόλνπο άρξεζησλ πιηθώλ. ύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία (Ζιέθησξ Α.Δ.), ην εξγνζηάζην Αηηηθήο δέρεηαη 1200 ηόλνπο ΑΑ θαζεκεξηλά, ζε 250 κέξεο εηήζηαο ιεηηνπξγίαο, θαη παξάγεη εκεξεζίσο 180,48 ηόλνπο εδαθνβειηησηηθνύ πιηθνύ (compost), 398,52 ηόλνπο θαύζηκνπ πιηθνύ (RDF), 0,96 ηόλνπο ζπκπηεζκέλσλ θνπηηώλ αινπκηλίνπ πςειήο θαζαξόηεηαο θαη 24,12 ηόλνπο ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ ππάξρεη ελδηαθεξόκελε αγνξά γηα ην compost θαη ην RDF, δπζηπρώο απηά ηα πξντόληα δηαηίζεληαη ζηνλ ΥΤΣΑ ηεο Φπιήο. Σν εξγνζηάζην κεηώλεη ηελ κάδα πνπ θαηαιήγεη ζην ΥΤΣΑ θαηά πεξίπνπ 23% ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε αηκό θαη CO2. Ζ κνλάδα Καιακάηαο επεμεξγάδεηαη ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, θαζώο θαη πνζόηεηα αθπδαησκέλεο ηιύνο από ηε Μνλάδα Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ Λπκάησλ ηεο πόιεο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα ησλ απνξξηπηόκελσλ πιηθώλ ζην ρώξν ηαθήο απνξξηκκάησλ. Παξάιιεια, αμηνπνηείηαη κέξνο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο πνπ απνξξίπηεηαη από ηελ κνλάδα βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ιπκάησλ, ηεο πόιεο. Ζ δπλακηθόηεηα ζρεδηαζκνύ ηεο κνλάδαο είλαη 400 tn/εβδνκάδα ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη 40 tn/εβδνκάδα ηιύνο, κε δπλαηόηεηα άκεζεο επέθηαζεο ζηνπο 800 tn/εβδνκάδα. ε πεξηόδνπο αηρκήο ε κνλάδα έρεη επεμεξγαζηεί έσο θαη 30% κεγαιύηεξν θνξηίν από ην νλνκαζηηθό, δειαδή έσο θαη 520 tn/εβδνκάδα. Οη κνλάδεο ΔΜΑΚ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηα ΔΜΑΚ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηα Ννκόο Γήκνο Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο Πνζόηεηα Γπλακηθόηεηα Έθηαζε Πίλαθαο 3.1.: Τπάξρνληεο ΔΜΑΚ ζηε ρώξα (2012). α/α Ννκόο Γήκνο Δμππεξεηνύκελνο Πιεζπζκόο Πνζόηεηεο Γπλαηόηεηεο (t/y) Έθηαζε 1. Αηηηθήο Α. Ληνζίσλ Μεζζελίαο Καιακάηαο Κεθαινληάο Κεθαινληάο Υαληά Υαλίσλ Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ

36 3.1.5 Δξγνζηάζηα Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ (ΜΒΣ) Σα εξγνζηάζηα Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ, έρνπλ πην ζύλζεηε ιεηηνπξγία από ηα ΔΜΑΚ θαη έσο ζήκεξα δελ έρνπλ πινπνηεζεί λέεο εγθαηαζηάζεηο, αιιά έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηα είδε ππάξρνληα ΔΜΑΚ. Πίλαθαο 3.2.: Πξνβιεπόκελνη ΜΒΣ ζηελ Διιάδα (ΤΠΔΥΧΓΔ, 2007). α/α Ννκόο Γήκνο Έηνο έλαξμεο Πνζόηεηεο Γπλαηόηεηεο (t/y) Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο 1 έξξεο Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2 Κηιθίο Θεζζαινλίθε Βόξεην Γπηηθά Θεζζαινλίθε Νόηην Αλαηνιηθά Πέιιαο Ζκαζία Πηεξία Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 8 Κνδάλε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 9 Αηηηθήο Ληόζηα Αηηηθή Γπηηθή Αηηηθή Αηηηθή 12 Αηηηθή Βόξεην Αλαηνιηθά Νόηην Αλαηνιηθά Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 13 Αραΐαο Πάηξα Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 14 Μεζζελίαο Καιακάηαο Πεξηθέξεηα Κξήηεο 16 Ζξάθιεην Υαληά Υαλίσλ Πεξηθέξεηα Ιόλησλ Νήζσλ 18 Κεθαινληά

37 ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηνπο ΚΓΑΤ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηα Ννκόο Γήκνο Υξόλνο έλαξμεο Πνζόηεηεο Γπλακηθόηεηα ηνλ πίλαθα 2 δίλνληαη ηα πξνβιεπόκελα ΜΒΣ ζε όιε ηελ Διιάδα αιιά θαη όζσλ ήδε έρνπλ μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο από ην 2009 έσο ην ην ζρήκα 3.3 θαίλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηόζν ησλ πθηζηάκελσλ ΔΜΑΚ όζν θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ ΜΒΣ ζηελ Διιάδα. Δίλαη εκθαλέο πσο ε ιεηηνπξγία ησλ δπν κνλάδσλ είλαη αιιεινεμαξηώκελε θαη γίλνληαη θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε εγθαηαζηάζεσλ. ρήκα 3.5.: ΜΒΣ θαη ΔΜΑΚ ζηελ Διιάδα (πεγή: ΤΠΔΥΧΓΔ 2007 ). 29

38 Αξηζκόο ΜΑ ΔΜΘΠΜ ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ Χο ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) θαινύληαη νη ζηαζκνί δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ, όπνπ ηα απνξξίκκαηα κεηαθνξηώλνληαη ζε εηδηθά νρήκαηα θαηάιιεια γηα θίλεζε ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα ρσξνζεηνύληαη ζε θεληξνβαξηθά ζεκεία σο πξνο ηηο πεγέο δεκηνπξγίαο ησλ απνξξηκκάησλ, ώζηε ηα απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θνξηίνπ ηνπο λα δηαλύνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή απόζηαζε κέρξη ηνλ ΜΑ, όπνπ μεθνξηώλνπλ θαη επηζηξέθνπλ θαη πάιη ζην έξγν ηεο απνθνκηδήο. ηε ζπλέρεηα, ηα νρήκαηα από ηνλ ΜΑ κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα ζε κνλάδα/εο επεμεξγαζίαο ή/θαη ηειηθήο δηάζεζεο, έρνληαο πνιιαπιάζην σθέιηκν θνξηίν από εθείλν ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ. ηελ Διιάδα γηα ην ηξέρνλ έηνο 2012 ιεηηνπξγνύλ 59 ΜΑ θαη πξόθεηηαη λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία άιινη 4 λένη ΜΑ κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο. ε ζπδήηεζε θαη πξνζρεδίαζκα είλαη ε πινπνίεζε θαη άιισλ 45 ΜΑ πνπ ζα θαιύπηνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο δήκνπο ησλ πεξηθεξεηώλ, ώζηε λα ππάξμεη πιήξε απνθνκηδή θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ΥΤΣΑ ησλ πεξηθεξεηώλ. ην πίλαθα 4 παξάξηεκα I είλαη όινη νη ΜΑ θαη νη πξνβιεπόκελνη αλά πεξηνρέο όπνπ κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ νη ΜΑ, θαζώο έρνπλ ηεζεί πξνθεξύμεηο κειέηεο από ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηα ΜΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη Καηάζηαζε εγθαηάζηαζεο Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο Έηνο θαηαζθεπήο Γπλακηθόηεηα Τθηζηάκελα ΜΑ Πξνβιεπόκελα ΜΑ πλνιηθά ΜΑ ύλνιν Πεξηθεξεηώλ Γηάγξακκα 3.11.: Αξηζκόο ΜΑ ζηελ Διιάδα (2012). 30

39 Αξηζκόο ΜΑ ΔΜΘΠΜ Τθηζηάκελα ΜΑ Πξνβιεπ όκελα ΜΑ ύλνιν π ξνβιεπ όκελσλ ΜΑ π εξηθεξεηώλ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεξηθέξεηεο Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Γηάγξακκα 3.12.: Αξηζκόο ΜΑ αλά πεξηθέξεηα (2012). Νόηην Αηγαίν Κξήηε ρήκα 3.6.: Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ ΜΑ ζε ΓΠ ( ). 31

40 3.1.7 Μνλάδεο επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) Ζ εηαηξεία «Αλαθύθισζε πζθεπώλ Α.Δ.» είλαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα ν κνλαδηθόο αδεηνδνηεκέλνο εζληθόο θνξέαο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνύ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη πνζνηηθνί εζληθνί ζηόρνη ζπιινγήο ΑΖΖΔ. Σν δίθηπν ζπιινγήο ΑΖΖΔ αλαπηύζζεηαη κέζσ δεκνηηθώλ ζεκείσλ θαη θαηαζηεκάησλ, ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη δσξεάλ θάδνη αλαθύθισζεο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ή/θαη container γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνβιήησλ. ήκεξα θαιύπηνπκε κέζσ ηνπ δηθηύνπ ην 90% ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Γηα ην δίθηπν κεηαθνξάο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ΑΖΖΔ είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ εηαηξία 26 αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο κεηαθνξάο ΑΖΖΔ. Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξεία Αλαθύθισζεο πζθεπώλ Α.Δ. είλαη 9 θαη βξίζθνληαη ζε θνκβηθά ζεκεία αλά ηελ Διιάδα. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Ννκνί Γήκνη λνκα εγθαηάζηαζεο Πίλαθαο 3.3.: Καηάινγνο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ. α/α Ννκόο Γήκνο λνκα εγθαηάζηαζεο ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- 1. Ξάλζεο Ξάλζεο ΘΡΑΚΖ ΑΔ 2. Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 3. Κηιθίο Κηιθίο ΑΦΟΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΔΒΔ & ΝΔ 4. Λάξηζαο Λάξηζα HELLENIC ELECTRONICS RECYCLING S.A. (H.E.R.S.A.) 5. Αηηηθήο Αζπξόππξγνο ΒΗΑΝΑΣΑΒΔΔ Αηηηθήο Αζπξόππξγνο ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Α.Β.Δ.Δ 6. Κνξηλζίαο Αγ. Θεόδσξνη ΔΚΑΝ ΑΒΔΔ 7. Μπηηιήλε Μπηηιήλε ΑΦΟΗ ΑΜΗΧΣΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 8. Ζξάθιεην Ζξάθιεην ΔΓΗΑΚ Γηα ην πεξαζκέλν έηνο 2011 εηζάρζεθαλ ζπλνιηθά tn ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηεκάρηα ζπζθεπώλ εθ ησλ νπνίσλ αμηνπνηήζεθαλ tn. Σα ππόινηπα κε αμηνπνηήζηκα κεηαθέξζεθαλ γηα πγεηνλνκηθή ηαθή. Ο κέζνο ζπληειεζηήο αλαθύθισζεο θαη ν κέζνο ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο είλαη ζην 87,11%, αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό πνζνζηό, πνπ δηαρξνληθά απμάλεηαη. ηελ ζρήκα 3.6 παξνπζηάδεηαη ε ξνή ΑΖΖΔ ζηελ Διιάδα πνπ 32

41 πεηπραίλεη θπξίσο ζην δίθηπν ζπιινγήο ησλ ΑΖΖΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δήκνπο θαη ηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Δηθόλα 3.5.: Απνζπλαξκνιόγεζε Ζιεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζηελ ΔΚΑΝ Αγίσλ Θενδώξσλ Κνξηλζίαο. ρήκα 3.7.: Ρνή Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ ( 33

42 Πνζόηεηα (tn) ΔΜΘΠΜ , , , , , , ,00 0, Δηζεξρόκελα (tn) 9.816, , , , , ,35 Aμηνπνηεκέλα (tn) 9.364, , , , , ,29 Πξνο ΥΤΣΑ (tn) , , , , ,06 Γηάγξακκα 3.13.: Πνζόηεηεο αλαθύθισζεο ΑΖΖΔ δηαρξνληθά από όιεο ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. Αλαιπηηθά νη πνζόηεηεο δίλνληαη ζην πίλαθα 2 ζην παξάξηεκα ΗΗΗ. 100,00% 95,00% 95,40% 90,00% 90,10% 85,00% 80,00% 83,77% 82,62% 87,52% 88,57% 75,00% Γηάγξακκα 3.14.: Μέζνο πληειεζηήο Αλαθύθισζεο θαη Αμηνπνίεζεο ΑΖΖΔ από όιεο ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο γηα ηα έηε Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ νρεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο (ΟΣΚΕ), δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Ορεκάησλ Διιάδαο (ΔΓΟΔ), σο κνλαδηθό εγθεθξηκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Με πξνζβιέπνληαο ζε επηρεηξεκαηηθό θέξδνο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ε ΔΓΟΔ, (έρεη ζπζηαζεί από ηνπο 33 επίζεκνπο εηζαγσγείο-εθπξόζσπνπο ησλ θαηαζθεπαζηώλ απηνθηλήησλ), είλαη κία αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία κε κνλαδηθό ζθνπό 34

43 Αξηζκόο Μνλάδσλ ΔΜΘΠΜ ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ελόο Παλειιαδηθνύ δηθηύνπ αλαθύθισζεο απηνθηλήησλ. Γηα ην 2012 κέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαθπθισζεί νρήκαηα. Ζ παξαιαβή ησλ παιαηώλ πξνο απνηαμηλόκεζε απηνθηλήησλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο ΔΓΟΔ, ηόζν ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο όζν θαη ζηα ζεκεία ζπιινγήο, δσξεάλ γηα ηνλ ηδηνθηήηε/ θάηνρν ηνπ νρήκαηνο, ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ην πξνβιεπόκελν από ηνλ λόκν πηζηνπνηεηηθό θαηαζηξνθήο. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο δηαγξάθεη δσξεάλ ην όρεκά ηνπ, εύθνια θαη γξήγνξα, νδεγώληαο ην απιώο ζηελ εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηηο πηλαθίδεο ηνπ. Με ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζε κηα εμνπζηνδνηεκέλε κνλάδα ηεο ΔΓΟΔ, δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα ηνμηθά απόβιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ, κηαο θαη ε αδξαλνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε αλαθύθισζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Οη κνλάδεο ηεκαρηζκνύ είλαη κόλν εθηά ζηνλ αξηζκό, ιόγσ έιιεηςεο εμνπιηζκνύ από ηδησηηθέο εηαηξείεο. Απηέο είλαη ΗΓΔΡΟΝ ΑΔ, Αθνη Κσλζηαληηλίδε ΑΔΒΔ, Α. ΝΔΟΝΑΚΖ ΑΔ, ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ, ANTYMETPLUS AE, ECOMETAL AE, ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ - GreenSteel AE. Δλώ γηα ηελ επεμεξγαζία ππνιείκκαηνο δξαζηεξηνπνηνύληαη κόλν δπν: ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΔ θαη GreenSteel AE. Οη εμνπζηνδνηεκέλεο κνλάδεο ζπιινγήο θαη αλαθύθισζεο νρεκάησλ πνπ έρνπλ ζύκβαζε κε ηελ ΔΓΟΔ, δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5 παξάξηεκα Η, γηα όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο γηα ην ηξέρνλ έηνο Γηαδηθηπαθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓΟΔ ( κπνξεί ν θάζε ελδηαθεξόκελνο λα δεη βάζε GIS ράξηε, ηηο κνλάδεο αλαθύθισζεο θαη ζπιινγήο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. Οη θαηαρσξεκέλεο κνλάδεο αλαθύθισζεο νρεκάησλ ζην ΔΓΟΔ είλαη 123 ζηνλ αξηζκό. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ (ΜΑΟ), ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη λνκα Μνλάδαο Θέζε εγθαηάζηαζεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεξηθέξεηεο Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε 7 Γηάγξακκα 3.15.: Αξηζκόο Μνλάδσλ Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ αλά πεξηθέξεηα (2012). 35

44 Αξηζκόο Ορεκάησλ ΔΜΘΠΜ Δηθόλα 3.6.: Μνλάδα Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ (πεγή: ύλνιν αλά έηνο Ηδησηηθά Ορήκαηα Ορήκαηα Γεκνζίνπ Γηάγξακκα 3.16.: Αξηζκόο αλαθπθιώζηκσλ νρεκάησλ δηαρξνληθά από ηελ ΔΓΟΔ. ην δηάγξακκα 3.16 Γίλεηαη ν αξηζκό αλαθπθιώζηκσλ νρεκάησλ αλά έηνο ηόζν δεκνζίνπ όζν θαη ηδησηηθώλ από ην 2004 έσο θαη ην Ο δηαρσξηζκόο ησλ αξηζκόο αλά πεξηθέξεηεο είλαη δύζθνινο, θαζώο νη ηηκέο είλαη ζπιιεγκέλεο από ηηο παξαιαβέο ζηηο κνλάδεο ζπιινγήο θαη ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο νρεκάησλ πνπ έρνπλ ηδησηηθή θύζε θαη εθεί. Μέρξη ζηηγκήο νη δεκόηεο δελ απεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο, αιιά θπξίσο ζηηο αδηνδνηεκέλεο θαη ε επηινγή είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ δεκόηε. Μέρξη ζηηγκήο από ην 2004 έσο ζήκεξα έρνπλ αλαθπθισζεί ζπλνιηθά νρήκαηα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθά νρήκαηα. Γειαδή ζπλνιηθά νρήκαηα. 36

45 3.1.9 Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Διαζηηθώλ Ζ Ecolastica AE απνηειεί ην κνλαδηθό εγθεθξηκέλν πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ κε εθαξκνγή ηνπ λόκν 2939/2001 θαη ηνπ ΠΓ 109/2004. Με ην δηαδηθηπαθό ζύζηεκα ζπιινγήο ειαζηηθώλ, εηεζίσο γηα ην πεξαζκέλν έηνο 2011, ζπιιέρζεζαλ tn ειαζηηθά. Ζ ζπιινγή ησλ ειαζηηθώλ γίλεηαη απεπζείαο από ηα ζεκεία ζπιινγήο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα 6 ζην παξάξηεκα Η, πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην αληίζηνηρν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο (ΔΓΟΔ) θαζώο θαη ηα αλαγνκσηήξηα. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ειαζηηθώλ, ε Ecolastica AE ζπλεξγάδεηαη κε 10 ζπκβεβιεκέλεο εηαηξείεο, ζηνλ ηνκέα ηεο ηειηθήο αμηνπνίεζεο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ. Παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 6 ζην παξάξηεκα Η. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο Μνλάδεο Αλαθύθισζεο Διαζηηθώλ (ΜΑΔ), ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη λνκα Μνλάδαο Θέζε εγθαηάζηαζεο ρήκα 3.8.: Βάζε δεδνκέλσλ ζε ΓΠ κε ηηο κνλάδεο αμηνπνίεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ (2012). Δίλαη εκθαλέο πσο νη κνλάδεο αμηνπνίεζεο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθώλ είλαη ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηα ζπιιερζέληα ειαζηηθά αλά πεξηθέξεηα. Χζηόζν ε αμηνπνίεζε ησλ ειαζηηθώλ γίλεηαη ζε πνζνζηό 99%. 37

46 tn/yr ΔΜΘΠΜ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Πεξηθέξεηεο Γηάγξακκα 3.17.: Γηαρξνληθή αλαθύθισζε ειαζηηθώλ κέρξη αξρέο ηνπ 2012 ζηηο 13 πεξηθέξεηο. Από ην δηάγξακκα 3.17 ππάξρεη έλδεημε πσο ε πην απνδνηηθή ρξνληά γηα όιεο ηηο πεξηθέξεηο ήηαλ ην 2010 θαζώο είλαη πνιύ θνληά αξηζκεηηθά κε ην ζύλνιν ηεο πξνεγνύκελεο πεληαεηίαο θαη θαηά πνιύ πεξηζζόηεξε από ην έηνο ηνπ 2011 όπνπ είλαη ρξνληά έλαξμεο εκθαλήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Αλαιπηηθέο ηηκέο έρεη ν πίλαθαο 1 ζην παξάξηεκα ΗΗΗ Απνηέθξσζε Ννζνθνκεηαθώλ Απνβιήησλ Ζ απνηέθξσζε επηθίλδπλσλ ηαηξηθώλ/λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π.37591/2031/2003 δηλόηαλ ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο. Με ην Νόκν 4042/2012, θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε Κ.Τ.Α /2012 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ», νη κνλάδεο-λνζνθνκεία είλαη ππεύζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε/απνιύκαλζε/απνηέθξσζε ησλ λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ηνπο. Μέρξη ην 2002 ιεηηνπξγνύζε ζηα Άλσ Ληόζηα κηα κηθξή κνλάδα απνηέθξσζεο δπλακηθόηεηαο 800 θηιώλ/ εκέξα. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζύγρξνλε κνλάδα απνηέθξσζεο από ηνλ ΔΓΚΝΑ δπλακηθόηεηαο 30 ηόλσλ/εκέξα θαη θόζηνπο 3 δηζεθαηνκκπξίσλ, ε νπνία όκσο ιεηηνπξγεί κε ρακειό θνξηίν θαζώο δελ έρνπλ ζπκβιεζεί όια ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα γίλεηαη απνηέθξσζε κόιηο 12 ηόλνη/εκέξα. Σν γεγνλόο όηη ε κνλάδα επεμεξγάδεηαη ζεκαληηθά ρακειόηεξεο πνζόηεηεο απνβιήησλ από όζεο αλακέλνληαλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο επεμεξγαζίαο αλά ηόλν απνβιήηνπ. Δπηζεκαίλεηαη πσο πξόζθαηε κειέηε ζθνπηκόηεηαο πξνηείλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 2 κνλάδσλ απνηέθξσζεο ηαηξηθώλ απνβιήησλ ζηε Πάηξα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. 38

47 Δηθόλα 3.7.: Ο απνηεθξσηήξαο ζηα Άλσ Ληόζηα (πεγή: Ζ Απνηεθξσηήξαο ΑΔ είλαη ππεύζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Δξγνζηαζίνπ Απνηέθξσζεο Ννζνθνκεηαθώλ Απνβιήησλ ηνπ ΔΓΚΝΑ ζηα Άλσ Ληόζηα. Γηαζέηεη επίζεο ην κεγαιύηεξν δίθηπν κεηαθνξάο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ., θαζώο θαη κε όζα πξνβιέπνληαη ζηε (α) ζρεηηθή ΚΤΑ ( 11, 12 θαη 13) κε ηελ νπνία ελζσκαηώζεθε ε ελ ιόγσ Οδεγία ζην εζληθό δίθαην, νινθιεξώζεθε θαη ιεηηνπξγεί από ηελ Δ.Γ.Τ. ε Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο ρώξαο, ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ( ηόρνο ηεο Βάζεο είλαη ε άκεζε παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα κε ηελ εηζαγσγή κέζσ δηαδηθηύνπ ησλ ηερληθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δεδνκέλσλ θάζε εγθαηάζηαζεο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ζα είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ (θνξείο, πνιίηεο, θιπ.) γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ ζε ζέκαηα ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Αζηηθώλ Λπκάησλ (ΔΔΛ), πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηηο ζρεηηθέο ΑΔΠΟ ζηνηρείσλ, ηα νπνία είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνζηέιινπλ ζηελ Δ.Γ.Τ., πξέπεη λα θαηαρσξνύλ ζηε Βάζε απηή, απεπζείαο όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο. Ζ θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη λα νινθιεξώλεηαη νπσζδήπνηε ζηα ηέιε θάζε έηνπο, ώζηε λα είλαη εθηθηή ε ζύληαμε θαη ε έγθαηξε απνζηνιή ζηελ Δ.Δ ησλ πξνβιεπόκελσλ εθζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ ζηε ρώξα καο (ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζεο ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ θαη ηεο ηιύνο). 39

48 Δηθόλα 3.8.: Ο ράξηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα ηα ΔΔΛ ηεο Διιάδαο γηα ην 2012 (πεγή: Δπίζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηεο Οδεγίαο, ηα θξάηε κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα κεξηκλνύλ γηα ηελ αλά δηεηία δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ ζε Έθζεζε Αλαθνξάο (Situation Report), ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο δηάζεζεο ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ ηνπο θαη ηεο παξαγόκελεο ηιύνο (ιπκαηνιάζπεο), κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ζπκκόξθσζήο ηνπο κε ηελ Οδεγία, αιιά θαη ηελ επξύηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Δηθόλα 3.9.: ΔΔΛ ζηελ Φπηάιιεηα (πεγή: 40

49 Δηθόλα 3.10.: ΔΔΛ ζηε Καβάια (πεγή: ηε βάζε θαηαρσξνύληαη θαη είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλό ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Διιάδα, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ή επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ιπκάησλ θαη ηεο ηιύνο θαη νη πεξηβαιινληηθνί όξνη γηα θάζε εγθαηάζηαζε. 41

50 3.2. Δγθαηαζηάζεηο ππό ηελ επξεία έλλνηα Σζηκεληνβηνκεραλίεο Ζ Έλσζε Σζηκεληνβηνκεραληώλ Διιάδνο (Έλσζε) ηδξύζεθε ην έηνο 1962 θαη έρεη έδξα ηεο ηελ Αζήλα. Ζ Έλσζε είλαη κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο ρξεκαηνδνηνύκελνο από ηα κέιε ηεο, ηηο εηαηξίεο ηζηκέληνπ, ν νπνίνο έρεη ζθνπό ηελ πξνώζεζε, δηεύξπλζε θαη βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηζηκέλην. Ζ έλσζε ζπληειείηε από ηηο εηαηξείεο ΑΝΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ "ΖΡΑΚΛΖ", ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ "ΣΗΣΑΝ", ΥΑΛΤΦ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. κε αλαινγία κεξηδίνπ ζηελ αγνξά όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.8 θαη ζρήκα 3.9 νη ζέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ρήκα 3.9.: Δηήζηα παξαγσγηθόηεηα ηζηκέληνπ ζε Mtns (πεγή: ρήκα 3.10.: Υάξηε εγθαηαζηάζεσλ ηζηκεληνβηνκεραληώλ (πεγή: 42

51 βηνληίδει ζε kl ΔΜΘΠΜ Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο θαη Παξαγσγήο Βηνληίδει Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ.3054/2002 όπσο ηζρύεη, θαηαλέκεηαη ζπλνιηθή πνζόηεηα ρηιηνιίηξσλ απηνύζηνπ βηνληίδει από γηα πεξίνδν Ηνπιίνπ 2011 Ηνπλίνπ 2012 πνπ πξνέξρεηαη από κνλάδεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο βηνληίδει. ην πίλαθα 1 παξάξηεκα ΗΗ παξνπζηάδνληαη νη κνλάδεο θαζώο νη πνζόηεηεο παξαγσγήο ηνπο θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ θαηαλάισζε. Έλα πνζνζηό πξνέξρεηαη από εηζαγσγή από εηαηξείεο δηαλνκήο ηνπ βηνληίδει. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο θαη Παξαγσγήο Βηνληίδει, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη Θέζε εγθαηάζηαζεο Δηήζηα θαηαλεκεκέλε πνζόηεηα βηνληηδει (kl) Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηε θαηαλάισζε (%) , , , , , , , , , ,00 0,00 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Δηζαγόλελα Πεξηθέξεηεο Γηάγξακκα 3.18.: Δηήζηα θαηαλεκεκέλε πνζόηεηα βηνληίδει αλά πεξηθέξεηα Διιάδνο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνύιην 2011-Ηνύιην Οη κνλάδεο από ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ην βηνληίδει δελ είλαη ζηαζεξέο θαη δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ.3054/2002. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ζπλνιηθή πνζόηεηα θαηαλεκεκέλνπ βηνληίδει πνπ ζπλερώο θάζε ρξόλν απμάλεηαη. 43

52 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 33,92% 5,68% Γπηηθή Μαθεδνλία Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία 21,53% 14,48% 11,49% 9,27% 3,63% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0% 0% Ζπεηξνο Θεζζαιία Ηόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε Δηζαγόκελα Γηάγξακκα 3.19.: Πνζνζηό θαηαλεκεκέλεο πνζόηεηαο βηνληίδει αλά πεξηθέξεηα Διιάδνο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνύιην2011-Ηνύιην ρήκα 3.11.: Βάζε δεδνκέλσλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο Βηνληίδει ζε ΓΠ (2012). 44

53 3.2.3 Γηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ Σα Διιεληθά Πεηξέιαηα ιεηηνπξγνύλ ηξία δηπιηζηήξηα ζηελ Διιάδα: ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Διεπζίλα θαη ζηνλ Αζπξόππξγν. Απηά θαιύπηνπλ ην 73% ηνπ δπλακηθνύ δηύιηζεο ηεο ρώξαο ελώ ην ππόινηπν 27% αλήθεη ζηελ Motor Oil Διιάο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηα Γηπιηζηήξηα Πεηξειαίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη Θέζε εγθαηάζηαζεο ρήκα 3.12.: Βάζε δεδνκέλσλ ζε ΓΠ ησλ Γηπιηζηεξίσλ ζηελ Διιάδα (2012). Βαζηθό εξγαιείν ζηελ θαηεύζπλζε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βηώζηκε αλάπηπμε είλαη ε εθηεηακέλε εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθώλ (ΒΓΣ, Best Available Techniques), ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο ΔΔ, γηα ηνλ νινθιεξσκέλν έιεγρν θαη πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο ζηε βηνκεραλία (Integrated Pollution Prevention and Control, 1996/61/EK). Οη ΒΓΣ αθνξνύλ ηόζν ηα ελζσκαησκέλα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (πξσηνγελή) κέηξα, όζν θαη ηα δεπηεξνγελή κέηξα (end-of-pipe techniques). ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηα δηάθνξα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνύκε, πξνζπαζνύκε πάληνηε λα ελζσκαηώλνπκε ΒΓΣ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε θαηά νηθνλνκηθά απνδεθηό ηξόπν κέγηζηε δπλαηή κείσζε ησλ εθπνκπώλ.ο έιεγρνο θαη κέηξεζε ησλ εθπνκπώλ CO 2 από ην δηπιηζηήξηό γίλεηαη κε θαηάιιειε ππνινγηζηηθή κεζνδνινγία, βάζεη ηεο νπνίαο ζπληάζζνληαη εηήζηεο εθζέζεηο αλαθνξάο εθπνκπώλ, νη νπνίεο επαιεζεύνληαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο από επίζεκα αλαγλσξηζκέλν θνξέα, πξηλ ηελ ηειηθή ππνβνιή ηνπ ζην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Σα πγξά απόβιεηα ηνπ Γηπιηζηεξίνπ πξνο επεμεξγαζία είλαη κείγκα από ηα αθόινπζα ξεύκαηα: Νεξά από ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, απνζηξαγγίζεηο δεμακελώλ, βξόρηλα λεξά από ηηο πεξηνρέο ησλ κνλάδσλ θαη ησλ δεμακελώλ, έξκα πινίσλ κεηά ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ ζηηο δεμακελέο ππνδνρήο. Ζ 45

54 δηαρείξηζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ γίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: Πξσηνγελήο δηαρείξηζε (δηαρσξηζκόο κε βαξύηεηα), Γεπηεξνγελήο δηαρείξηζε (Φηιηξάξηζκα), Σξηηνγελήο δηαρείξηζε Βηνινγηθό ύζηεκα. Ζ ηιύο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ αξρηθά θαηεξγάδεηαη ζε κνλάδα απειαίσζεο / αθύγξαλζεο κε απόδνζε κεγαιύηεξε από 90%. Σν αλαθηήζηκν ιάδη αλαθπθιώλεηαη κε επαλαδηύιηζε. Σν ζηεξεό ππόιεηκκα δηαηίζεηαη γηα βην-απνηθνδόκεζε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο εθηάζεηο (landfarms), πνπ θαηαιακβάλνπλ κία πεξηνρή m 2 ζύκθσλα κε ηα πξόηππα API. Ζ ηιύο πνπ ζπιιέγεηαη από ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο πάληα θαηεξγάδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηεο ζε πδξνγνλάλζξαθεο, πξηλ δηαηεζεί. Δηθόλα 3.11.: Δγθαηαζηάζεηο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο Κνξηλζίαο (πεγή: Υαξηνβηνκεραλίεο ην θιάδνο ηεο ραξηνβηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζπλνιηθά 151 επηρεηξήζεηο, κε έληνλε ηελ παξνπζία ησλ πνιπεζληθώλ νη νπνίεο απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από εξγαδνκέλνπο. Από απηέο κόλν νη 10 είλαη ραξηνπνηίεο, παξάγνπλ δειαδή ραξηί θαη ραξηόλη, ελώ νη ππόινηπεο αζρνινύληαη κε ηελ παξαγσγή πξντόλησλ από ηα παξαπάλσ. Γεληθά ε ειιεληθή ραξηνβηνκεραλία, ε νπνία αληηπξνζσπεύεη κόλν ην 3,2% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηε κεηαπνίεζε, ιόγσ ηεο έιιεηςεο εγρώξηαο πξσηνγελνύο ύιεο (ραξηνπνιηόο από μύιν), έρεη ζηξαθεί θαηά θύξην ιόγσ ζηελ παξαγσγή ηειηθώλ πξντόλησλ ράξηνπ. Πξώηε ζε πσιήζεηο παξακέλεη ε Αζελατθή Υαξηνπνηία, ε νπνία κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηεο επηρεηξεί λα θαιύςεη ην ρακέλν έδαθνο. Αθνινπζεί ε SCA Packaging Hellas, ζπγαηξηθή ηεο ζνπεδηθήο SCA, ελώ ζηελ ηξίηε ζέζε βξηζθόηαλ ε Υαξηνπνηία Θξάθεο ε νπνία δήισζε πηώρεπζε αξρέο ηνπ πσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεο STAT BANK, ε παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ θιάδνπ έρεη επηθεληξσζεί ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηα πξντόληα πγείαο - θαζαξηόηεηαο θαη ηα είδε ζπζθεπαζίαο. Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ επηιέμεη ηελ εμεηδίθεπζε ζε έλαλ από ηνπο δύν ηνκείο, αθελόο γηαηί ν θάζε ηνκέαο απεπζύλεηαη ζε δηαθνξεηηθό θαηαλαισηηθό θνηλό θαη αθεηέξνπ εμαηηίαο ησλ ηερληθώλ δπζθνιηώλ πνπ ζα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ αλ ζειήζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο, θαζώο νη γξακκέο παξαγσγήο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δύν δηαθνξεηηθώλ εηδώλ. Δλδεηθηηθό είλαη εμάιινπ όηη κόλν δύν από ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ ρώξνπ, ε Αζελατθή Υαξηνπνηία θαη ε Βηνραξηηθή Υαξηνπνηία, δξαζηεξηνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα ζηελ 46

55 παξαγσγή νηθηαθνύ ραξηηνύ (tissue) θαη ραξηηνύ ζπζθεπαζίαο. ην πίλαθα 4 ζην παξάξηεκα ΗΗ παξνπζηάδνληαη νη έληεθα ραξηνπνηίεο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο Υαξηνβηνκεραλίεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη Θέζε εγθαηάζηαζεο ρήκα 3.13.: Βάζε δεδνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ραξηνπνηίαο ζε ΓΠ ην

56 Δηθόλα 3.12.: Υαξηνπνηία Μαθεδνλίαο (πεγή : Δθεκεξίδα «Ο πλάδειθνο») Δγθαηαζηάζεηο Κεξακνπνηίαο Σν 1954 ππό ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Βηνκεράλσλ θεξακνπνηώλ Πεξηνρήο, ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο», ηδξύζεθε ν ύλδεζκνο, κε έδξα ηελ Αζήλα. Σν Ννέκβξην ηνπ 2003 κεηά από ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ πλδέζκνπ κεηνλνκάζζεθε ζε «ύλδεζκν Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Κεξακνπνηίαο», θαη ε έδξα κεηαθέξζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. ήκεξα, νη βηνκεραλίεο θεξακνπνηίαο, έρνπλ αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα λα παξάγνπλ δνκηθά ζηνηρεία από πειό, απαξάκηιιεο αληνρήο, κε εμαηξεηηθέο πξνδηαγξαθέο, αμηνπνηώληαο ηα πξναηώληα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεινύ, κε ηε ζύγρξνλε παξαγσγηθή ηερλνινγία, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηόηεηα γηα θαηαζθεπή θαηνηθηώλ «Οιηθήο Πνηόηεηαο». ην παξάξηεκα ΗΗ είλαη ν πίλαθαο 2 ησλ θεξακνπνηώλ πλδέζκνπ Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Κεξακνπνηίαο ζηελ Διιάδα αλά πεξηθέξεηεο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο Κεξακνπνηίεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη λνκα εγθαηάζηαζεο Θέζε εγθαηάζηαζεο 48

57 ρήκα 3.14.: Βάζε δεδνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θεξακνπνηίαο ζε ΓΠ (2012). Δηθόλα 3.13.: Κεξακνπνηία Υαιθηδηθήο Α.Δ. ζηνλ Άγην Μάκκα Μνπλαδηώλ (πεγή: 49

58 3.2.6 Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Απόβιεησλ Οξπθηέιαησλ Κάζε ρξόλν ππνινγίδεηαη όηη θηλνύληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ηόλνη. Από απηνύο πνπ ζπιιέγνληαη, 42 ρηιηάδεο είλαη ζπιιέμηκνη (κπνξνύλ δειαδή λα αμηνπνηεζνύλ από ηηο εηαηξείεο αλαθύθισζεο γηαηί νη ππόινηπνη κπνξεί λα είλαη αλακεκεηγκέλνη κε πιηθά πνπ δύζθνια δηαρσξίδνληαη) θαη από απηνύο αλαθπθιώλνληαη 36 ρηιηάδεο ηόλνη ην ρξόλν. ύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Νόκνπ 2939/2001 (ΦΔΚ 159 Α), πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ είηε αηνκηθώλ είηε ζπιινγηθώλ από ηνπο ππόρξενπο δηαρεηξηζηέο. Ζ Διιεληθή Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο ΑΔ απνηειεί αλώλπκε εηαηξεία ε νπνία ηδξύζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1998 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ (Α.Λ.Δ.) κε ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. Από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2004 είλαη εγθεθξηκέλν Δζληθό πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απόβιεησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ. Σν ζύζηεκα έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε κεγάινπο θαηαλαισηέο ιηπαληηθώλ ειαίσλ όπσο νη Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ε ΓΔΖ θαη έδσζε βαξύηεηα ζηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Ο.Σ.Α. κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαληήζεσλ κε ηνπηθνύο θνξείο. ην ζρήκα 3.10 δηαθξίλνληαη ηα θέληξα ζπιινγήο θαη ε εκβέιεηα εμππεξέηεζεο ηνπο. ην πίλαθα 5 ζην παξάξηεκα ΗΗ δίλνληαη νη πιιέθηεο κε ην ΔΓ ηεο ΔΛΣΔΠΔ αλά Κέληξν πιινγήο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ νξπθηέιαησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη Θέζε εγθαηάζηαζεο ρήκα 3.15.: Υάξηεο εμππεξέηεζεο ησλ θέληξσλ ζπιινγήο απόβιεησλ νξπθηέιαησλ. 50

59 3.2.7 Δγθαηαζηάζεηο Υαιπβνπξγίαο Ζ Διιάδα δηαζέηεη απηή ηε ζηηγκή νύηε ιίγν νύηε πνιύ 4 θνινζζνύο ζηνλ θιάδν: Υαιπβνπξγία Διιάδνο ηνπ Μάλεζε, Υαιπβνπξγηθή ηνπ Αγγειόπνπινπ, ηδελόξ θαη Hellenic steel θαη έρεη αληίζηνηρα έμη εγθαηαζηάζεηο ραιπβνπξγίαο ζε ιεηηνπξγία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα ζην παξάξηεκα 9. Οη Υαιπβνπξγίεο εθαξκόδνπλ πξνεγκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγίεο (Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο) ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ράιπβα έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη, από 1,0 εθαη. ηόλνπο ην 1990, μεπέξαζε ηα 2,5 εθαη. ηόλνπο ην Ο πίλαθαο 3 ζην παξάξηεκα ΗΗ δίλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ραιπβνπξγίαο. ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο Υαιπβνπξγίεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ πεδία: Πεξηθέξεηεο Ννκνί Γήκνη λνκα εγθαηάζηαζεο Θέζε εγθαηάζηαζεο Γπλακηθόηεηα Έθηαζε Έηνο ίδξπζεο Γηάγξακκα 3.20.: Ζ ειιεληθή παξαγσγή ράιπβα από ην 1990 έσο ην 2008 (πεγή: ). Ζ πξώηε ειιεληθή βηνκεραλία ράιπβα, πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «Διιεληθή Υαιπβνπξγία», ηδξύζεθε από ηελ νηθνγέλεηα ηαύξνπ αιαπάηα ζηελ νδό Πεηξαηώο ζηελ Αζήλα ην 1937, ν νπνίνο πξνεγνπκέλσο είρε ηδξύζεη ηελ εηαηξεία «Διιεληθά πξκαηνπξγεία» (1932). Σν 1951, ην εξγνζηάζην ηεο Διιεληθήο Υαιπβνπξγίαο κεηαθόκηζε ζηνλ Αζπξόππξγν Αηηηθήο, όπνπ ιεηηνπξγεί αθόκα σο κία από ηηο δύν κνλάδεο ηεο «Υαιπβνπξγίαο Διιάδνο» κε εηήζηα παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηόλνπο ράιπβα από αλάηεμε παιαηνζηδήξνπ. 51

60 Ζ δεύηεξε ειιεληθή ραιπβνπξγία ήηαλ ε «Υαιπβνπξγηθή» ηεο νηθνγέλεηαο Θεόδσξνπ Αγγειόπνπινπ. Ζ εηαηξεία απηή μεθίλεζε σο βηνκεραλία θαξθηώλ ην 1932 γηα λα εμειηρζεί ζε κηθξό ραιπβνπξγείν επί ηεο νδνύ Πεηξαηώο ζηελ Αζήλα ην Σν 1953 ε εηαηξεία έζεζε ζε ιεηηνπξγία λέεο θακίλνπο ειεθηξηθνύ ηόμνπ ζηελ Διεπζίλα, πνπ ζύληνκα κεηαβιήζεθαλ ζε πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε ζηδεξνπξγία ραιπβνπξγία. Σν 1958, ε «Υαιπβνπξγηθή» απέθηεζε θάκηλν αλνηθηήο εζηίαο ηύπνπ Siemens-Martin, θαη ην 1963 έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηελ πξώηε πςηθάκηλν ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, θαζώο θαη κεηαιιάθηεο ηύπνπ LD. Σν 1975, ε εηαηξεία έζεζε ζε ιεηηνπξγία θαη δεύηεξε πςηθάκηλν αλεβάδνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθόηεηα ζε 2,5 εθαη. ηόλνπο ράιπβα εηεζίσο. Έθηνηε όκσο ε εηαηξεία άξρηζε λα θζίλεη θαη ην 1981 δηέθνςε ηελ ιεηηνπξγία ησλ πςηθακίλσλ. πλέρηζε σζηόζν ηελ παξαγσγή πιαηέσλ θαη επηκεθώλ πξντόλησλ κε αλάηεμε παιαηνζηδήξσλ ζε θακίλνπο ειεθηξηθνύ ηόμνπ. ήκεξα ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα παξάγεη επηκήθε πξντόληα ζηελ Διεπζίλα, ζε ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο δπλακηθόηεηαο ηόλσλ, ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Π. Αγγειόπνπινπ θαη ησλ γησλ ηνπ. ρήκα 3.16.: Βάζε δεδνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ραιπβνπξγίαο ζε ΓΠ ζηελ Διιάδα (2012). Σν 1962, ε νηθνγέλεηα ηαζηλόπνπινπ ίδξπζε ηελ εηαηξεία «ηδελόξ» γηα λα παξάγεη πξντόληα ράιπβα, όπσο ραιπβδνζσιήλεο, ιέβεηεο, θ.ιπ. Σν 1964, ε ηδελόξ μεθίλεζε ηελ παξαγσγή κπεηόβεξγαο θαη άιισλ επηκεθώλ πξντόλησλ ζηελ Θεζζαινλίθε, ζην εξγνζηάζην πνπ γηα πνιιά ρξόληα ήηαλ γλσζηό ζηνπο Θεζζαινληθείο σο «εξγνζηάζην Βηνράιθν». Σν εξγνζηάζην απηό εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία κε εηήζηα δπλακηθόηεηα 600 kt ράιπβα από αλάηεμε παιαηνζηδήξνπ. 52

61 Σν 1963, ε νηθνγέλεηα Μάλεζε ίδξπζε ηελ «Υαιπβνπξγία Βόινπ», ε νπνία ην 1974 κεηνλνκάζηεθε ζε «Θεζζαιηθή Υαιπβνπξγία». Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο «Θεζζαιηθήο Υαιπβνπξγίαο» πεξηιακβάλνπλ ραιπβνπξγείν ζην Βειεζηίλν Μαγλεζίαο εηήζηαο δπλακηθόηεηαο ηόλσλ ράιπβα από αλάηεμε παιαηνζηδήξνπ θαη ειαζκαηνπξγείν ζηελ Βηνκεραληθή Εώλε Βόινπ. Σν 2006, ε «Θεζζαιηθή Υαιπβνπξγία» εμαγόξαζε ηελ «Διιεληθή Υαιπβνπξγία» θαη ν λένο όκηινο νλνκάζζεθε «Υαιπβνπξγία Διιάδνο». Σν 1972, ε νηθνγέλεηα Αλαζηαζόπνπινπ έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηελ ραιπβνπξγία «Μεηαιινπξγηθή Υάιπς» ζηνλ Αικπξό Μαγλεζίαο εηήζηαο δπλακηθόηεηαο πεξίπνπ ηόλσλ. Ζ εηαηξεία, πνπ παξήγαγε κόλνλ επηκήθε πξντόληα από αλάηεμε παιαηνζηδήξνπ, βξέζεθε κέζα ζε ιίγα ρξόληα ππεξρξεσκέλε θαη ην 1991 θήξπμε πηώρεπζε. Σν 1996, ε «ηδελόξ» εμαγόξαζε ηηο εγθαηειεηκκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Μεηαιινπξγηθήο Υάιπς» ζηνλ Αικπξό Μαγλεζίαο θαη έθηηζε εθεί ζύγρξνλε ραιπβνπξγία κε εηήζηα δπλακηθόηεηα ηόλνπο ράιπβα από αλάηεμε παιαηνζηδήξνπ. Μέζα ζην 2007, ν όκηινο «ηδελόξ» αλαθνίλσζε πσο ην εξγνζηάζην ζηνλ Αικπξό Μαγλεζίαο, πνπ θέξεη ηελ επσλπκία «νβέι» («Sovel»), ζα θάλεη λέεο επελδύζεηο γηα επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο ζηνπο 1,2 εθαη. ηόλνπο ράιπβα ηνλ ρξόλν. Μία αθόκα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ ράιπβα ζηελ Διιάδα είλαη ε «Διιεληθή ΑΔ Υάιπβνο» ή «Αλώλπκνο Διιεληθή Δηαηξεία Υάιπβνο», πην γλσζηή σο Hellenic Steel. Ζ εηαηξεία απηή αλήθεη θαηά πνζνζηό 52% ζηνλ ηηαιηθό όκηιν Riva, ελώ κηθξόηεξα πνζνζηά θαηέρνπλ άιιεο επξσπατθέο θαη ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ειιεληθέο ηξάπεδεο. Από ην 1970 πεξίπνπ, ε Hellenic Steel δηαζέηεη εξγνζηάζην ζηελ Θεζζαινλίθε κε παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηόλνπο ζε πιαηέα πξντόληα ςπρξήο έιαζεο, ηόλνπο ζε επηθαζζηηεξσκέλα πιαηέα πξντόληα θαη ηόλνπο ζε επηςεπδαξγπξσκέλα πιαηέα πξντόληα. 53

62 4.πκπεξάζκαηα θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ΓΠ κε κνλάδεο δηαρείξηζεο ΑΑ θαη άιισλ απνβιήησλ. ζνλ αθνξά ζηνπο ΥΑΓΑ, 63 ήηαλ ελεξγνί αξρέο ηνπ Γηα απηνύο έρεη ηεζεί πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο κέρξη ηέινο ηνπ Θα πξέπεη λα επηηαρπλζνύλ δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο, θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ζ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ έρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ΥΑΓΑ, 27 ζηνλ αξηζκό, θαζώο θαη ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηνύο, κε δεύηεξε ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, παξόιν πνπ ήδε έρνπλ θιείζεη θαη απνθαηαζηαζεί νη πεξηζζόηεξνη εληόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (2011). Γεύηεξε ζε αξηζκό έξρεηαη ε πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ, κε 18 ζηνλ αξηζκό ελεξγνύο ΥΑΓΑ, όπνπ ε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθή δηαρείξηζεο ζηα λεζηά δελ είλαη εύθνια πινπνηήζηκε. Άιισζηε ε πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ δηαρξνληθά δελ έρεη πινπνηήζεη εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη θπξίσο ΜΑ. Ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε εηθόλα γηα ηηο πεξηθέξεηο Θεζζαιίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ηόλησλ Νήζσλ θαη Ζπείξνπ, όπνπ νη ΥΑΓΑ είλαη πιένλ αλελεξγνί θαη ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ΜΑ θαη ΥΤΣΑ. Σέινο ζηηο Πεξηθέξεηο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Νόηηνπ Αηγαίνπ, νη ΥΑΓΑ ζα θιείζνπλ ηειεπηαίνη (2012) ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ελώ είλαη ήδε αλεπηπγκέλεο 19 εγθαηαζηάζεηο ΥΤΣΑ. Βάζε ηεο αλαιπηηθήο εηθόλαο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο απνθαηάζηαζεο ησλ ΥΑΓΑ, πνπ ν πίλαθαο ηνπ παξαξηήκαηνο IV δίλεη αθξηβήο εκεξνκελίεο θαη εμειίμεηο κέρξη ζήκεξα, είλαη θαηαλνεηό πσο ν πξνγξακκαηηζκόο γίλεηαη ελόςεη ηεο πξνβιεπόκελεο πινπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ άιισλ κνλάδσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θπξίσο ΥΤΣΑ, ΜΑ θαη ΔΜΑΚ. Οη ΥΤΣΑ, από 14 πνπ ππήξμαλ ην 1999 ζήκεξα είλαη 85 ζηνλ αξηζκό. Γηαρξνληθά απμάλνληαη θαη είλαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζε πξώηε θάζε ζα ππνδερηνύλ ηα απνξξίκκαηα ησλ ΥΑΓΑ, απμάλνληαο έηζη ηελ πνζόηεηα πξνζέιεπζεο απνξξηκκάησλ. Πξνβιέπεηαη ηθαλνπνηεηηθή αύμεζε ηνπο αξηζκεηηθά ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηο. Χζηόζν ε εμέιημε πινπνίεζεο λέσλ ΥΤΣΑ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα, αξηζκεηηθά δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε θακία πεξηθέξεηα. Υαξαθηεξηζηηθά πξνβιεκαηηθή είλαη ε θάιπςε ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Άιισζηε ζύληνκα ζα πξέπεη λα δηακνξθσζνύλ ζε ΥΤΣΤ έσο ην έηνο 2020 θαη απηό αθόκα δελ έρεη πινπνηεζεί ζε θακία πεξηθέξεηα. Ζ αλάθηεζε βηναεξίνπ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο από ηνπο ΥΤΣΑ ζεκεηώλεη κείσζε θαζώο πιένλ ζε ιεηηνπξγία είλαη κόλν νη κνλάδεο ζηα ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ θαη Βόινπ (θαη ζηνλ πξώελ εκηειεγρόκελν ρώξν δηάζεζεο ησλ Σαγαξάδσλ). Ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε απόδνζε αλαθύθισζεο από ηα ΚΓΑΤ, θαζώο κέρξη αξρέο ηνπ 2012 θάιππηαλ ην 75% ηνπ πιεζπζκνύ κε 28 εγθαηαζηάζεηο ζε ιεηηνπξγία κε αλαινγηθή δπλακηθόηεηα πξνο ηνλ πιεζπζκό πεξηθεξεηώλ. Ζ κεγαιύηεξε απνθνκηδή γίλεηαη ζηε πεξηθέξεηα Αηηηθήο (εηεζίσο 122 kt) πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνύ, ελώ ηνλ θαιύηεξν ζπληειεζηή αμηνπνίεζεο έρεη ε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, όπνπ ε εηζεξρόκελε εηήζηα πνζόηεηα είλαη 18 kt. Έιιεηςε θάιπςεο παξαηεξείηαη ζηα λεζηά Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ. Ζ ζπλνιηθή πνζόηεηα ΑΑ πνπ αμηνπνηνύληαη ζηα πέληε ππάξρνληα ΔΜΑΚ ηεο Διιάδαο, εθηηκάηαη ζε 602 kt. Από απηό ην πνζό, έλα εθηηκώκελν 20% κεηαηξέπεηαη ζε εδαθνβειηησηηθό (θαθήο πνηόηεηαο δηόηη πξνέξρεηαη από ζύκκεηθηα απνξξίκκαηα), θαη ην ππόινηπν γηα επηρώζεηο ζηνπο ΥΤΣΑ ή ζε έξγα νδνπνηίαο. Σν ζπλνιηθό θνκπνζηνπνηεκέλν ΑΑ εθηηκάηαη ζε 20% ησλ νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ ή 2% ησλ ζπλνιηθά παξαγόκελσλ ΑΑ. Σν ΔΜΑΚ Ληνζίσλ έρεη πνιύ κεγαιύηεξε δπλακηθόηεηα από ην ΔΜΑΚ Υαλίσλ, 300 kt εηεζίσο έλαληη 70 kt αληίζηνηρα θαη επηπξόζζεηα ζην ΔΜΑΚ Υαλίσλ παξάγνληαη αλαθπθιώζηκα πιηθά πξνο πώιεζε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ην ΔΜΑΚ Ληνζίσλ παξάγεη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ελέξγεηαο από ην ΔΜΑΚ Υαλίσλ. Σν ζπλνιηθό πνζό ΑΑ. πνπ αλαθπθιώλεηαη ζηελ Διιάδα, είηε από ΚΓΑΤ θαη από ηα πέληε ΔΜΑΚ, εθηηκάηαη ζε kt εηεζίσο, δει. 23% ησλ ζπλνιηθά παξαγόκελσλ ΑΑ. 54

63 Ήδε παξάιιεια κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ΔΜΑΚ έρνπλ αλαπηπρζεί 5 ΜΒΣ θαη πξνβιέπεηαη από ην 2013 λα θαηαζθεπαζζνύλ άιια 13 ΜΒΣ. ε ιεηηνπξγία είλαη 59 ΜΑ ζε όιε ηελ Διιάδα θαη άιινη 4 ζα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο εκαληηθόο αξηζκόο ζε ζρέζε κε ηα δπν πξνεγνύκελα έηε, σζηόζν ζηηο Πεξηθέξεηεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Ηνλίσλ Νήζσλ, Βόξεην θαη Νόηηνπ Αηγαίνπ, δελ πθίζηαληαη. Πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ 108 εγθαηαζηάζεηο ΜΑ ζε όιε ηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηο πνπ δελ έρνπλ θαζόινπ. ρεδόλ νινθιεξσκέλε είλαη ε εηθόλα ύπαξμεο ΜΑ ζηηο πεξηθέξεηεο Μαθεδνλίαο, ππνζηεξίδνληαο ηα αληίζηνηρα ΥΤΣΑ ησλ πεξηθεξεηώλ. ε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό βξίζθνληαη νη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ΑΖΖΔ κε κέζν ζπληειεζηή αμηνπνίεζεο 87% γηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά απνξξίκκαηα. Οη πνζόηεηεο γηα ην έηνο 2011 ήηαλ κεησκέλεο ηεο ηάμεο 20% πεξίπνπ. Οη κνλάδεο αλαθύθισζεο νρεκάησλ, 123 ζηνλ αξηζκό έρνπλ αλαθπθιώζεη από ην 2004 έσο ζήκεξα νρήκαηα από ην δεκόζην θαη ηδησηηθό θνξέα, όπσο θαη νη κνλάδεο αλαθύθισζεο ειαζηηθώλ, έρνπλ πξννδεπηηθή εηθόλα ζηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ πξώησλ πιώλ θαη απηό νθείιεηαη ζην κεγάιν αξηζκό ζπιιεθηώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο αμηνπνηεηέο ηνπο. Οη πνζόηεηεο αλαθύθισζεο είλαη αλαινγηθέο ηνπ πιεζσξηζκνύ ησλ πεξηθεξεηώλ. Χζηόζν ε αλαθύθισζε ειαζηηθώλ πνζνηηθά ήηαλ κεησκέλε γηα ην έηνο 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη απηό είλαη αλάινγν ησλ ζπγθπξηώλ αλάισζεο ειαζηηθώλ θαζώο ν ζπληειεζηήο αλαθύθισζεο ειαζηηθώλ αγγίδεη ην 99%. Ζ ηδησηηθνπνίεζε δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζε κνλάδεο αλαθύθισζεο νρεκάησλ (10 ζηνλ αξηζκό), κνλάδεο αλαθύθισζεο ειαζηηθώλ (7 κνλάδεο ηεκαρηζκνύ θαη 123 κνλάδεο αλαθύθισζεο) θαη κνλάδεο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ (8 κνλάδεο) είρε σο απνηέιεζκα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. ζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ, ππάξρεη κόλν ε κνλάδα απνηέθξσζεο ζηα Α. Ληόζηα κε δπλακηθόηεηα ζρεδηαζκνύ 30 t εκεξεζίσο, ε νπνία όκσο ππνιεηηνπξγεί ζηνπο 12 t εκεξεζίσο. Σξνπή ζα έρεη ε θαηάζηαζε θαη κε ηελ επηβνιή ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ην λνκνζεηηθό πιαίζην Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/ ) θαη ηεο ΚΤΑ κε αξ. Κ.Τ.Α /2012 «Μέηξα θαη ξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ». ζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ, απηή γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξόζθαηε νδεγία 91/271/ΔΟΚ «γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε αζηηθώλ ιπκάησλ» πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ νδεγία 98/15/ΔΔ. ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ησλ νδεγηώλ, ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε «Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ» κε ηελ επηβνιή θαηαρώξεζεο ησλ κνλάδσλ. ηελ επξεία έλλνηα, ε δηαρείξηζε απνβιήησλ βηνκεραληώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, είλαη ηδησηηθήο θύζεο. Πιένλ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηε ζπκκόξθσζε πνπ εθαξκόδεη ην ΤΠΔΚΑ κε ην λόκν Ν.4042/2012 θαη ηεο νδεγίαο 91/271/ΔΟΚ έηζη ώζηε λα πξνθύπηεη βέιηηζηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. Ζ ειιεληθή ηζηκεληνβηνκεραλία απνηειείηαη από 3 εηαηξείεο θαη 8 εγθαηαζηάζεηο. ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 νη πξώηεο πξνζπάζεηεο επηθεληξώζεθαλ ζηε δέζκεπζε ηεο εθπεκπόκελεο ζθόλεο θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ζηελ απνθαηάζηαζε ιαηνκηθώλ ρώξσλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή έρεη εληαζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδνληαο ηηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο απνξξύπαλζεο, πξαγκαηνπνηώληαο ζεκαληηθέο θαη ζπλερείο επελδύζεηο, κε ζηόρν ηε γεληθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαη ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Οη κνλάδεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο βηνληίδει, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ.3054/2002, δηαθνξνπνηνύλ ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα εηεζίσο. Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηνπιίνο 2011 Ηνπλίνο 2012, θαηαλεκήζεθαλ ζπλνιηθά ρηιηνιίηξα απηνύζηνπ βηνληίδει. Έλα πνζνζηό 55

64 (3,6 %) πξνέξρεηαη από εηζαγσγή από εηαηξείεο δηαλνκήο ηνπ βηνληίδει. Γηα απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν νη δηθαηνύρεο εηαηξείεο ήηαλ 14 ζηνλ αξηζκό. Σα Διιεληθά Πεηξέιαηα ιεηηνπξγνύλ 3 δηπιηζηήξηα ζηελ Διιάδα πνπ θαιύπηνπλ ην 73% ηνπ δπλακηθνύ δηύιηζεο ηεο ρώξαο ελώ ην ππόινηπν 27% αλήθεη ζηελ Motor Oil Διιάο. Βαζηθό εξγαιείν ζηελ θαηεύζπλζε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βηώζηκε αλάπηπμε είλαη ε εθηεηακέλε εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθώλ (ΒΓΣ, Best Available Techniques), ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο ΔΔ, γηα ηνλ νινθιεξσκέλν έιεγρν θαη πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο ζηε βηνκεραλία (Integrated Pollution Prevention and Control,1996/61/EK). Ο έιεγρνο θαη ε κέηξεζε ησλ εθπνκπώλ CO 2 από ην δηπιηζηήξηό γίλεηαη κε ππνινγηζηηθή κεζνδνινγία, βάζεη ηεο νπνίαο ζπληάζζνληαη εηήζηεο εθζέζεηο αλαθνξάο εθπνκπώλ, νη νπνίεο επαιεζεύνληαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο από επίζεκα αλαγλσξηζκέλν θνξέα, πξηλ ηελ ηειηθή ππνβνιή ηνπ ζην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Παξάιιεια ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο γίλεηαη επεμεξγάδνληαη πγξώλ απνβιήησλ θαη ηιύνο. ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνύληαη 151 εηαηξείεο ραξηνβηνκεραλίαο αιιά νη ραξηνπνηίεο είλαη κόιηο 11 πνπ ιεηηνπξγνύλ πεξηνδηθά θάζε έηνο, αλάινγα κε ηελ δήηεζε. ηηο πξώηεο ύιεο ησλ ραξηνπνηείσλ πεξηιακβάλεηαη θαη πξνο αλαθύθισζε ραξηί πνπ ζπιιέγεηαη από ηα ΚΓΑΤ. Σα θεξακνπνηία είλαη 20 ζηνλ αξηζκό θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη από ηε δεθαεηία εθ ησλ πιείζησλ. Σα ππνιείκκαηα επεμεξγαζίαο εληάζζνληαη μαλά ζηελ παξαγσγή κεδελίδνληαο θαηά θάπνην ηξόπν ηα απόβιεηα ηνπο. Γηα δηαρείξηζε απνβιήησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ, ε Διιεληθή Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο ΑΔ πνπ ηδξύζεθε ην 1998, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο. Από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2004 είλαη εγθεθξηκέλν Δζληθό πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απόβιεησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ. Έρεη κνηξάζεη ηελ επεμεξγαζία ζε 7 θέληξα ζπιινγήο ζηα νπνία ζπιιέγνληαη ηα ιηπαληηθά έιαηα από ηνπο ζπιιέθηεο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ θέληξσλ ζπιινγήο. Οη ραιπβνπξγίεο ζηελ Διιάδα είλαη 4 ζηνλ αξηζκό: Υαιπβνπξγία Διιάδνο, Υαιπβνπξγηθή, ηδελόξ θαη Hellenic steel θαη έρνπλ αληίζηνηρα 6 εγθαηαζηάζεηο ραιπβνπξγίαο ζε ιεηηνπξγία,. Δθαξκόδνπλ πξνεγκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγίεο απνξξύπαλζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ράιπβα έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη από 1,0 Mt ην 1990, μεπέξαζε ηα 2,5 Mt ην Δίλαη ζαθέο πσο ε ραξηνγξάθεζε ησλ πάλησλ εηδώλ απνβιήησλ κηαο πεξηνρήο, πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε ηνπ ζρεδίνπ ή ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή. Ζ ζρεδηαζκέλε θαη αλαπηπγκέλε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνηειέζεη δηαρεηξηζηηθό εξγαιείν, ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσηηθή δηαρείξηζε δεκνηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε εζληθό επίπεδν. 56

65 Αθξσλύκηα Διιεληθά ΑΔ: Αλώλπκνο Δηαηξεία ΑΔΒΔ: Αλώλπκε Δκπνξηθή Βηνκεραληθή Δηαηξεία ΑΔΚΚ: Απνβιήησλ από Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο ΑΔΠΟ: Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ ξσλ ΑΖΖΔ: Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ ΑΛΔ: Απνβιήησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ ΑΝΑ: Απνηέθξσζε Ννζνθνκεηαθώλ Απνβιήησλ ΑΑ: Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα Γ.Δ.ΓΗ..Α: Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ΔΑ: Δπηθίλδπλα Απόβιεηα ΔΒΔΔ: Δκπνξηθό Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο ΔΓΤ: Δζληθή Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ΔΓΟΔ: Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Ορεκάησλ Διιάδνο ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε ΔΔΑΑ: Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθύθισζεο ΔΔΛ: Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ΔΚΑ: Δπξσπατθόο Καηάινγνο Απνβιήησλ ΔΛΣΔΠΔ: Διιεληθή Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο ΔΜΑΚ: Δγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο ΔΟΑΝ: Διιεληθό Οξγαληζκό Αλαθύθισζεο ΔΟΔΓΑΠ: Δζληθό Οξγαληζκό Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ ΔΟΚ: Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλόηεηα ΔΠ: Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ΔΠΔ: Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ΔΠΠΔΡΡΑΑ: Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε ΔΓΔΑ: Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ΔΓΚΝΑ: Δληαίνο ύλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνύ Αηηηθήο ΔΠΑ: Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο ΗΜΔ: Ηλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ ΚΓΑΤ: Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ ΚΔΓΔ: Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο ΚΤΑ: Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ΜΑΔ: Μνλάδα αλαθύθισζεο Διαζηηθώλ ΜΑΟ: Μνλάδα Αλαθύθισζεο Ορεκάησλ ΟΣΑ: Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΟΣΚΕ: Ορήκαηα Σέινο Κύθινπ Εσήο ΠΔΓ: Πηζηνπνηεηηθό Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΠΔΟ: Παιαηά Δζληθή Οδό ΠΔΠ: Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΔΒΚ: ύλδεζκν Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Κεξακνπνηίαο ΜΑ: ηαζκόο Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ ΔΓ: ύζηεκα πιινγήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΤΠΔΚΑ: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ΦΔΚ: Φύιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ΥΑΓΑ: Υώξνη Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ ΥΤΣΑ: Υώξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ ΥΤΣΤ: Υώξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ 57

66 Ξελόγισζζα EPRTR: GIS: IPPC: MBT: ΡCΒ: European Pollutant Release and Transfer Register Geographic Information System Integrated Pollution Prevention and Control Mechanical Biological Treatment Πνιπρισξηνύρνπ Γηθαηλπιίνπ 58

67 Βηβιηνγξαθία Αβξαάκ Καξαγηαλλίδεο (2009), Δπηπηώζεηο ηεο αεηθόξνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο. Αζαλάζηνο Υ. Μπνπξηζαιάο, Νηθόιανο Η.Θεκειήο, Δπζηξάηηνο Καινγύξνπ (2011), Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δηαρείξηζεο Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (Α..Α.) γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο. Γ. Αλησλόπνπινο, Α. Καξαγηαλλίδεο, θαη Α. θνξδάο, (2008), Απνηύπσζε ηνπ Διιεληθνύ ζπιινγηθνύ ελαιιαθηηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ. Γεσξγόπνπινο Κ. (2011), Γηπισκαηηθή εξγαζία, Δπηζθόπεζε ηππνινγηώλ αλαεξόβηαο δύκσζεο απνβιήησλ θαη ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε επηκέξνπο ηερλνινγηώλ. Η.-. Αλησλόπνπινο θαη Α. Καξαγηαλλίδεο (2010), Αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο κεζνινγίαο ππνινγηζκνύ ελεξγεηαθνύ πεξηερνκέλνπ ππνιεηκκαηηθώλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ππνιεηκκάησλ από κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπο. Κσλζηαληίλνπ Αζαλαζίνπ (2011), δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε βησζηκόηεηαο κνλάδσλ παξαγσγήο βηνληίδει ζηελ Διιάδα. Λέηζηνο Βαζίιεηνο (2010) Γηπισκαηηθή εξγαζία, Θεξκηθή επεμεξγαζία θαη ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεξεώλ Απνβιήησλ, επηβιέπσλ Α. Καξαγηαλλίδεο. Μειεηεηηθή Οκάδα INTERGEO Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο ΔΠΔ (2008), Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δηαρείξηζεο θαη ζύλζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Μνπζηόπνπινο Ν, Καξαγηαλλίδεο Α. (2005), εκεηώζεηο καζήκαηνο δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. Ξεληηέιιεο Γεκνζζέλεο (2004), Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνινγηθή κεραληθή, Μειέηε ζθνπεκόηεηαο γηα δεκηνπξγία ζηαζκώλ κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ. Πεξθνπιίδεο Γ. (2001), Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο θαη ρσξνζέηεζεο πξνο δηεξεύλεζε ησλ πξννπηηθώλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ (2006), Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Διιάδα /Ζ πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο. Σξηαληαθύιινπ Α. (2010), Γηπισκαηηθή εξγαζία, Αεηθόξνο αλάπηπμε ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. ΤΠΔΚΑ (2011), Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Πεξηβάιινλ-Αεηθόξνο Αλάπηπμε. ΤΠΔΚΑ (2012), Ννκνζεηηθό πιαίζην ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. Τπνπξγείν.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (2007), Απνινγηζκόο θαη Δθηίκεζε Αλαγθώλ ζε Έξγα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ. ΦΤΚ Αξ. Φύιινπ 2432 (2011), Καηαλνκή γηα ην έηνο 2011 πνζόηεηαο ρηιηνιίηξσλ απηνύζηνπ βηνληίδει, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α παξ. 7 ηνπ Ν. 3054/2002, όπσο ηζρύεη θαη αλάθιεζε ηεο ππ αξηζκ. Γ1/Α/17970/ θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. 59

68 60 ΔΜΘΠΜ

69 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι Πίλαθεο εγθαηαζηάζεσλ ππό ηελ ζηελή έλλνηα Πίλαθαο 1.: Δγθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ (2012) Α/ Α Ννκόο Γήκνο Καηάζηαζε εγθαηάζηαζε ο Θέζε Δγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 1 Έβξνπ Οξεζηηάδαο 2 Έβξνπ Γηδπκόηεηρνπ 3 Έβξνπ νπθιίνπ 4 Έβξνπ Αιεμαλδξνύπνιε ο Αλελεξγόο Απξίιε Ρνδόπεο Γελ έρεη Δμππεξεηνύκελν ο Πιεζπζκόο Γπλαηόηεηε ο (t/έηνο) Ακπέιηα (πςσκαηά) Δλεξγόο έσο 12/2012 Αλεθνξηά Αλελεξγόο Απξίιε2012 Μέγα Ρέκα Δλεξγόο έσο 12/2012 Μαπξόηνπνο Ξάλζεο Γελ έρεη 7 Καβάιαο Υξπζνύπνιε 8 Γξάκαο Γξάκαο 9 Γξάκαο Πξνηνηζάλεο 10 έξξεο Νέαο Είρλεο 11 έξξεο Ρνδνιίβνπο 12 έξξεο Σξαγίινπ 13 έξξεο Δκκαλνπήι Παππά 14 έξξεο Βηζαιηίαο 15 έξξεο ηδεξόθαζηξν 16 έξξεο Βηζαιηηάο 17 Κηιθίο Γελ έρεη 18 Θεζζαινλίθεο Αλελεξγόο Απξίιε2012 Ξεξνπόηακνο ν ρικ.γραμα- Αλελεξγόο ΗΓΖΡΟΝΔΡΟΤ Απξίιε2012 (ΣΑΞΗΑΡΥΔ) Αλελεξγόο Απξίιε2012 Κνπξνύηζα Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Δλεξγόο έσο 12/2012 Καιόγεξνο Δλεξγόο έσο 12/2012 Σνύπνπινο Δλεξγόο έσο 12/2012 Μαπξνζάιαζζα Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Ξεξόιαθθνο Δλεξγόο έσο 12/2012 Λαηνκείν Δλεξγόο έσο 12/2012 Ακπέια Δλεξγόο έσο 12/2012 έηηη Γελ έρεη 19 Υαιθηδηθήο ηζσλίαο Αλελεξγόο Ξεξάδηα Υαιθηδηθήο ηζσλίαο Αλελεξγόο Αζπξνλέξη

70 21 Πέιιαο Γελ έρεη 22 Ζκαζίαο Γελ έρεη 23 Πηεξίαο Γελ έρεη Πεξηθέξεηα Ιόλησλ Νήζσλ 24 Κέξθπξαο Οζσλώλ Αλελεξγόο Φύθη Κέξθπξαο Δξεηθνύζζεο Αλελεξγόο ΑΝΣΑΡΓΟ Κέξθπξαο Μαζξαθίνπ Αλελεξγόο 27 Κέξθπξαο Παμώλ 28 Εαθύλζνπ Γελ έρεη ΠΔΡΑΚΟΝΣΡΑΚΑ Δλεξγόο έσο 12/2012 Λαγθάδεο Κεθαινληά Γελ έρεη 30 Λεπθάδαο Καιάκνπ Αλελεξγόο Μαύξε Λαγθάδα Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 31 Αηησι/λίαο Γελ έρεη 32 Αραΐαο Γελ έρεη 33 Ζιείαο 34 Ζιείαο 35 Ζιείαο Αλδξαβίδαο- Κπιιήλεο Αλδξαβίδαο- Κπιιήλεο Αλδξαβίδαο- Κπιιήλεο 36 Δπξπηαλία Αζπξνπνηάκνπ Αλελεξγόο Δλεξγόο έσο 12/2012 Γξνζειή Δλεξγόο έσο 12/2012 Βαξάγθα Δλεξγόο έσο 12/2012 Βαξθαξηέο Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ΚΑΓΚΔΛΑΚΗ (ΠΑΥΟΤΜΔΛΗΑ ) Δπξπηαλία Καξπελεζίνπ Αλελεξγόο Μέγα Ρέκα Φσθίδνο Γειθώλ 39 Φζηώηηδνο Γαθλνπζίσλ 40 Φζηώηηδνο Ακθίθιεηαο- Διάηεηαο Δλεξγόο έσο 12/2012 Κεξαηνξάρε Δλεξγόο έσο 12/2012 Καλαπίηζα Δλεξγόο έσο 12/2012 Βνπθόιηα Φζηώηηδνο Αηαιάληεο Αλελεξγόο ηελή(ζγάξλα) Φζηώηηδνο Μαιεζίλεο Αλελεξγόο Καλίζθα Φζηώηηδνο Οπνπληίσλ Αλελεξγόο Κεθαιάξη Βνησηίαο Γελ έρεη 45 Δύβνηαο Κύκεο Αλελεξγόο Κνηξνλάθηα

71 46 Δύβνηαο Κύκεο-Αιηβεξίνπ Αλελεξγόο Κόθθηλν Υσξάθη Δύβνηαο Κύκεο- Αιηβεξίνπ Αλελεξγόο Λαθαπέηξηζα Δύβνηαο Καξύζηνπ Αλελεξγόο Κνπηίθαο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 49 Αηηηθήο Κπζήξσλ 50 Αηηηθήο Αληηθπζήξσλ 51 Κνξηλζίαο 52 Κνξηλζίαο Λνπηξαθίνπ- Αγίσλ Θενδώξσλ Λνπηξαθίνπ- Πεξαρώξαο 53 Κνξηλζίαο αξσληθνύ 54 Κνξηλζίαο Σελέαο 55 Κνξηλζίαο Βέινπ-Βόραο 56 Κνξηλζίαο Νεκέαο 57 Κνξηλζίαο 58 Κνξηλζίαο Ξπινθάζηξνπ- Δπξσζηίλεο ηθπσλίσλ Φελενύ Δλεξγόο έσο 12/2012 Λαρλόο Δλεξγόο έσο 12/2012 Μύινη Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ΚΑΚΑΛΑΘΡΑ (ΚΑΣΗΒΗΡΗ) ΚΟΤΡΣΗΕΑ- ΑΠΡΟΥΧΜΑ Κξεηηθό (άζπξν βνπλό) ΚΑΣΧ ΚΟΛΟΒΟ (ΑΛΑΜΑΝΟ) ΜΔΗΑΝΖ ΛΑΚΚΑ (ΠΟΤΡΝΑΡΗ) ΛΔΚΑΝΗΑ (ΖΛΗΟΠΟΤΛΔΨΚΑ) ε Κνιώλεο Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ΚΟΚΚΗΝΟΒΡΑΥΟ Αξθαδίαο Σξνπαίσλ ε Ληζβέξηα Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ 60 Αξθαδίαο Βπηίλαο ε Βεδνύρηα Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ 61 Αξθαδίαο Σξίπνιεο ε Βαζύξεκα Αξθαδίαο Σξίπνιεο Δλεξγόο- Πιάησκα

72 63 Αξθαδίαο 64 Αξθαδίαο Βόξεηαο Κπλνπξίαο Νόηηαο Κπλνπξίαο Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Σαλόο - Κατάθαο Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Βαζθίλα (Πεηζίλα) Αξγνιίδνο Γελ έρεη 66 Λαθσλίαο Δπξώηα Νηάησλ Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε ΣΔΡΝΔ Λαθσλίαο Δπξώηα Έινπο Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε σηεξαίηθα Λαθσλίαο Δπξώηα θάιαο Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε ΑΜΠΟΤΛΑ Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ 69 Λαθσλίαο Δπξώηα Κξνθεώλ 70 Μεζζελίαο Αλδαλίαο 71 Μεζζελίαο Γσξηνύ 72 Μεζζελίαο Κππαξηζζίαο 73 Μεζζελίαο Σξηθπιιίαο 74 Μεζζελίαο Σξηθπιιίαο 75 Μεζζελίαο Ηζώκεο 76 Μεζζελίαο Αξηζηνκέλνπο 77 Μεζζελίαο Μεζζήλεο ε ΛΟΤΜΠΑΡΓΑ Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ΑΛΟΤΠΟΤΚΗΑ (ΑΡΑΠΟΤΚΗΑ) ε Πξνθήηεο Ζιίαο Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ΑΛΗΜΑΚΗ - ΛΤΚΟΥΧΡΟ ε Μαύξε ιίκλε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Μπαζίθνπ Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Καβάια Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Πίζσ βξύζε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Ληκεληθά

73 78 Μεζζελίαο Πεηαιηδίνπ 79 Υαληά Γαύδνπ Υξεκαηνδόηεζ ε Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ΒΗΚΟ ε (ΚΟΤΣΟΤΒΔΡΗ) Πεξηθεξεία Κξήηεο Δλεξγόο έσο 12/2012 Λύδηα Ρεζύκλεο Γελ έρεη 81 Ζξαθιείνπ Γελ έρεη 82 Λαζηζίνπ Γελ έρεη Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζν π Γσδεθαλήζν π Γσδεθαλήζν π Γσδεθαλήζν π Γσδεθαλήζν π Γσδεθαλήζν π Γσδεθαλήζν π Πάηκνπ Λέξνπ Καιύκλησλ Νηζύξνπ ύκεο Υάιθεο Κάζνπ Δλεξγόο έσο 12/2012 Λάθθνο (ΜΔΡΗΚΑ) Δλεξγόο έσο 12/2012 Σζηγθνύλαο Δλεξγόο έσο 12/2012 Γηαλλνρώξαθν Δλεξγόο έσο 12/2012 ΛΗΝΟΤΡΑ (ΛΟΤΣΡΑ) Δλεξγόο έσο 12/2012 ΓΛΗΦΧΝΗΔ Δλεξγόο έσο 12/2012 ΑΝΓΡΑΜΑΟ Δλεξγόο έσο 12/2012 Μαξίηζα Κπθιάδσλ Κέαο Δλεξγόο έσο 12/2012 ΟΣΕΗΑ- Υάιαξα Κπθιάδσλ Σήλνπ Αλελεξγόο ΣΗΚΝΗΑ Κπθιάδσλ Νάμνπ θαη Μηθξώλ Κπθιάδσλ Αλελεξγόο Λαγθάδη Κπθιάδσλ Νάμνπ Αλελεξγόο ΣΗΜΗΟ ΣΑΤΡΟ (ΞΖΡΟΚΑΜΠΟ) Κπθιάδσλ Κνπθνλεζίσλ Αλελεξγόο Καςάια Κπθιάδσλ ρνηλνύζζεο Αλελεξγόο ΚΑΣΔΡΓΟ Κπθιάδσλ Ζξάθιεηαο Αλελεξγόο ΡΗΚΗΑ Κπθιάδσλ ίθλνπ 98 Κπθιάδσλ Μήινπ Δλεξγόο έσο 12/2012 ΒΟΡΔΗΝΖ Δλεξγόο έσο 12/2012 ΜΠΡΑΣΧΝΗ (ΦΤΡΛΗΓΚΟ) Δλεξγόο έσο 99 Κπθιάδσλ ηθίλνπ 12/2012 ΣΗΓΚΟΤΡΑ Κπθιάδσλ Θήξαο Δλεξγόο έσο Αισλάθη

74 0 12/2012 Πεξηθέξεηα Βόξηνπ Αηγαίνπ 10 1 Λέζβνπ Γελ έρεη 10 2 άκνπ Ηθαξίαο 10 3 άκνπ Ραρώλ 10 4 Υίνπ Οηλνπζζώλ 10 5 Υίνπ Φαξώλ 10 6 Υίνπ Ακαλήο 10 7 Υίνπ Υίνπ Δλεξγόο έσο 12/2012 Αγθαζόηνπνο (ΦΤΣΔΜΑ) Δλεξγόο έσο 12/2012 Αγξηνπιάθε Δλεξγόο έσο 12/2012 Αηζηγγάλνπ (Αγ. Μαξίλα Δλεξγόο έσο 12/2012 Φαλάξη-Καζηξάθη Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Υξεκαηνδόηεζ ε Ρνβηέο Δλεξγόο- Δληαγκέλνο ζε Νεξόκπινη -Κόξ. Υξεκαηνδόηεζ Γεθύξη ε (Πακθύιηδα) Πίλαθαο 2.: Δγθαηαζηάζεηο ΥΤΣΑ (2012) α/ α Ννκόο Γήκνο Θέζε εγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα Θξάθε-Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Δμππεξεηνύκ ελνο πιεζπζκόο Γπλαηόηε ηεο (kt/y) 1 Έβξνπ.Π. 5εο Δ.Π. Οξεζηηάδαο Λαγόο Έβξνπ ακνζξάθεο θιαβνύλα Ρέκα Έβξνπ Ν.Βύζζα(Απνζ.Παηάηαο) Βαζηιηθά Γελ δόζεθε 4 2 Ρνδόπεο Ηκέξνπ-Πξνζθπλεηώλ- Μαξώλεηαο Βνπλό Πξνζθπλεηώλ Ρνδόπεο Κνκνηελήο ηδεξάδεο ηειάξη, Γήκνπ Κνκνηελήο Ξάλζεο Ξάλζεο Πξαζηλάδα Δμνρήο, Γήκνο Σνπείξνπ Καβάιαο Καβάιαο Ακπέιηα ππό πινπνίεζε Καβάιαο Φηιίππσλ Δζθή Καπνύ όξηα δήκσλ Καβάια-Φηιιίπσλ Γξάκα Πεξηθέξεηα Κεληξηθή Μαθεδνλία ππό πινπνίεζε 66

75 6 έξξεο Ννκόο εξξώλ Μεηόρη Γ.Γ. εξξώλ έξξεο Ννκόο εξξώλ θνηνύζα 7 Κηιθίο Αμηνύπνιε Φηιύξαο ππό πινπνίεζε Κηιθίο Κηιθίο Κξεζηώλε 8 Κηιθίο Κηιθίο Κήπνο Καλδήια Θεζζαινλί θεο Γήκνπ Λαραλάο Θεζζαινλί θεο Κνπθαιίσλ Παιαηά ιαηνκεία ππό πινπνίεζε Κιέθηηθα-Δξπζξά Γ.Γ. Μαπξνξάρεο ππό πινπνίεζε Υαιθηδηθήο.Π 3εο Δ.Π. Γελ δόζεθε ππό πινπνίεζε Υαιθηδηθήο Γήκνπ Καζάλδξεηαο Παιαηόθαζηξνπ Υαιθηδηθήο Γήκνο Αλζεκνύληα Πξηλνρώξη Υαιθηδηθήο Πνιπγύξνπ Καξύδη-Πέηξεο, Καζηξί ΟΣΑ πλδέζκνπ 10 Πέιιαο Καζαξηόηεηαο Αικσπίαο Μαπξόιαθθνο Κνηλ. Υξπζήο Πέιιαο Γήκνπ Έδεζζαο Άζπξν θεθάιη Πέιιαο Αλαπηπμηαθή Πέιια Α.Δ. Γηαλληηζώλ Γελ δόζεθε Ζκαζίαο Νάνπζα Γθιόκπα ππό πινπνίεζε Πηεξίαο Καηεξίλεο Μπνπθόιαθαο, Γ.Γ. Υξάλεο Πηεξίαο Ληηόρσξν Ξεξνθάκπη Φιώξηλαο 14 Καζηνξηάο 15 Κνδάλεο ΟΣΑ Άμνλαο Κνδάλεο Πηνιεκαΐδαο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε Νόηην Πεδίν Ληγλεηηθνύ θέληξνπ Πηνιαηκαίδαο-Ακπληαίνπ Γξεβελώλ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ ππό πινπνίεζε 17 Ησαλλίλσλ Καηζαρσξίνπ Μεγάιν Λαγθάδη ππό πινπνίεζε Ησαλλίλσλ Γήκνο Ησαλλίλσλ Διιεληθά 18 Θεζπξσηίαο.Π. 1εο Δ.Π. Ζγνπκελίηζα Αζηηκήηζη Πξέβεδαο Γήκνο Παξακπζηά Μπξέθα, Αξαμε, ηέξηδα 67

76 20 Άξηαο Αγλάλησλ Κεξαζηέο Άξηαο ΔΑ Άξηαο Φηιηππηάδαο Φηειηάο ππό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε Γελ δόζεθε 41 Άξηαο Άξηα θακληά Κνηλ. Βιαρέξλαο Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 21 Σξηθάισλ λνκόο Σξηθάισλ Ζκεξόθιηκα Παιηνζακαξίλαο 22 Καξδίηζαο Τπό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε 23 Λαξίζεο Λαξίζεο Μαπξόιηζνο Μαγλεζίαο Βόινπ Κάθθαβνο Μαγλεζίαο ΔΠΠΔΓΑ Πειίνπ Καβάια θνηλ. Αξγαιαζηήο Κέγθπξν Γήκνπ ππό Μαγλεζίαο Δπαξρία Αικπξνύ Αικπξνύ πινπνίεζε Μαγλεζίαο θηάζνο πνξάδεο Ενξκπάδεο Μαγλεζίαο θόπεινο πνξάδεο Κεληξηάο Μαγλεζίαο Αιόλλεζνο πνξάδεο Μηδάθη Ρέκα Κέξθπξαο Πεξηθέξεηα Ισλίσλ Νήζσλ ΟΣΑ Κεληξηθήο Κέξθπξαο Αθξνθέθαινο Σεκπινλίνπ Κέξθπξαο Μεγαλλήζηνπ θαιηνύλη Κέξθπξαο Νόηηα Κέξθπξα Λεπθίκε Κέξθπξαο ΟΣΑ Βνξ. Κέξθπξαο Ληβάδη Παιηάκπεια ππό πινπνίεζε Εαθύλζνπ Βαζηιηθνύ Βύζαθα-Γξηπαξείθα Κεθαινληάο Κεθαινληάο Πνιινζηή Λεπθάδαο Μεγαλεζίνπ θαιηζνύλη Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ππό πινπνίεζε Αηησι/λίαο Μεζνινγγίνπ Αγ. πκεώλ Αθηεκόλσλ Αηησι/λίαο ΥΤΣΑ ηξάηνπ 30 Αραΐαο Παηξέσλ Ξεξόιαθθα Αραΐαο Αηγείξαο Καθηρνύλη, Γ.Γ. Ακπεινθήπσλ Αραΐαο Χιαηλίαο Φιόθα,Κάησ Βάζξεο ή Γθνύληα 31 Ζιείαο Πύξγνπ Σξηαληαθπιιηά Κνηλ. Κνξπθήο ππό πινπνίεζε

77 Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 32 Δπξπηαλία Ναππάθηνπ Κνριαζηή Φσθίδνο.Π. 6εο Δ.Π. Φσθίδνο.Π. 1εο,3εο & 4εο Δ.Π. Γξέκαηα Κνηλ. Μαιαλδξίνπ Αγξηιενύια Κνηλ. εξληθαθίνπ ππό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε Φζηώηηδνο Γνκνθόο Κπδώληα Φζηώηηδνο Λακίαο Νεπξόπνιε Κνηλ. Αγ. Παξαζθεπεο Βνησηίαο Λεηβαδηάο Αξάζθνβα ππό πινπνίεζε Βνησηίαο Λεηβαδηάο Σνπξνπνύια Βνησηίαο Θήβα Σζαξηζάιη Δύβνηαο Δπαξρία Ηζηηαίαο Διίηζα Δύβνηαο Υαιθηδέσλ Γηακίλα δνθνύ Δύβνηαο θύξνπ Γελ δόζεθε Δύβνηαο 37 Αηηηθήο Αηηηθήο Αηηηθήο Νόηηα Δύβνηαο Καζνύκελν Γήκνπ Γπζηίσλ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππό πινπνίεζε Άλσ Ληόζηα, Γήκνο Φπιήο θαιηζηήξη Κεξαηέαο Γξακκαηηθό ξνο Μεξέληα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αηηηθή Μαύξν Βνπλό Βνξεηναλαηνιηθά Αηηηθήο Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 38 Κνξηλζίαο Κηάηνπ Ληηζάξδα Αξθαδίαο 40 Αξγνιίδνο Άξγνπο-Ναύπιην 41 Λαθσλίαο.Π. 4εο 5εο & 9εο Δ.Π. εξεκέηε- Μπνκπέηθα Βειαληδνβνύλη Κνηλ. Πεηξίλαο ππό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε Λαθσλίαο Μνιάσλ Υεηιόξεκα ππό πινπνίεζε Μεζζελίαο Πεξηθέξεηα Κξήηεο ππό πινπνίεζε 43 Υαληά Υαλίσλ ηξνγγπιό Κεθάιη Υαληά ειίλνπ ππό πινπνίεζε Άζπξνο Πόξνο, Άγηνη Θεόδσξνη Υαληά Καιπβώλ Μνδάθηα ππό πινπνίεζε

78 Υαληά Αθξσηεξίνπ Κνξαθηά, Γ.Γ. Μνπδνπξά 44 Ρεζύκλεο Ρεζύκλεο Αζάλαηνη ππό πινπνίεζε Ρεζύκλεο Δπαξρία Ακαξίνπ Μνπιέ Μαζράιηα Κνηλ. Καινγέξνπ Ζξαθιείνπ Αξράλσλ Καθή θάια ππό πινπνίεζε Ζξαθιείνπ.Π. 1εο Δ.Π. Μεζνδόθη Γήκνπ Βηαλλνύ Ζξαθιείνπ.Π. 7εο Δ.Π. Ρεκάκπεια Γήκνπ Καδαληδάθε Ζξαθιείνπ.Π. 3εο Δ.Π. Άζπξν Κεθάιη Γήκνπ Κόθηλα Ζξαθιείνπ Γαδηνύ Πέξα Γαιήλνη Ζξαθιείνπ Υεξζνλήζνπ 46 Λαζηζίνπ εηείαο Ππξγηά, Γ.Γ. Ληκέλνο Υεξζνλήζνπ ππό πινπνίεζε Παλαγηά Κνηλ. Ρνύζζνο Δθθιεζίαο Λαζηζίνπ Άγηνο Νηθνιάνπ Κεξαηίδηα Αγ. Νηθνιάνπ Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλή ζνπ Μεγίζηεο Παξβνύηε Γσδεθαλή ζνπ Βόξεηαο Ρόδνπ, Γεκνο Καιιηζέα Παιηόκπινο Κνηλ. Καιπζίσλ Γσδεθαλή ζνπ Σήινπ Σξάρειαο Γσδεθαλή ζνπ Αγαζνλήζνπ Φπθηόο Γσδεθαλή ζνπ Νήζνπ Κσ Μαηηάδεο Κνηλ. Αληηκάρεηαο Γσδεθαλή ζνπ Αζηππάιαηαο Άγηνο Αλδξέαο Γσδεθαλή ζνπ Φσιέγαξδνπ Καπιαξίλα 48 Κπθιάδσλ Πάξνπ Άγηνο Υαξάιακπνο Κπθιάδσλ Μπθόλνπ Φηειηά-θπιάκπεια Κπθιάδσλ Ακνξγνύ Παπαδηέο Κπθιάδσλ Λεηςνί Κπδσληέο Κπθιάδσλ Κηκώινπ (2003) Κνθθίλα Κπθιάδσλ Αλάθεο Πξάζζα Κπθιάδσλ ύξνπ Κάησ ύξνπ ππό πινπνίεζε Κπθιάδσλ Κύζλνπ Γελ δόζεθε 70

79 Κπθιάδσλ έξηθνπ Γελ δόζεθε Κπθιάδσλ ύξνο Κνξάθη, Γήκνπ Άλσ ύξνπ Κπθιάδσλ Ίν Γελ δόζεθε Κπθιάδσλ Καξπάζνπ Γελ δόζεθε Πεξηθέξεηα Βόξηνπ Αηγαίνπ 49 Λέζβνπ Μπηηιήλεο Λεκνλνύ Λέζβνπ Φνύξλσλ Γελ δόζεθε ππό πινπνίεζε Λέζβνπ Λήκλνο Κνξδνκάηη, Γήκνο Αηζηθήο Υαιθέιηα Κνηλ. ππό Λέζβνπ.Π. 5εο Δ.Π. Πισκαξίνπ πινπνίεζε άκνπ Καξθηλαγξίνπ Γελ δόζεθε ππό πινπνίεζε άκνπ ΟΣΑ Αλαηνιηθήο άκνπ Κακάξα Κνηλ. Μπηηιεληώλ Υίνπ Νόηηα Υίν Γελ δόζεθε Λέζβνπ Μπηηιήλεο Κιεθηόβηγια Πίλαθαο 3.: Δγθαηαζηάζεηο ΚΓΑΤ (2012) Νν Ννκόο Γήκνο Θέζε Δγθαηάζηαζεο Δμππεξεηνύκελνο Πιεζπζκόο Πνζόηεηεο(t/y) Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 1o ΥΛΜ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ- ΠΔΛΑΓΗΑ (ΘΤΡΗΓΑ ΚΓΑΤ ΔΒΡΟΤ) Έβξνπ Αιεμαλδξνύπνιε ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Ξάλζεο Τπό πινπνίεζε Τπό πινπνίεζε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 3 έξξεο 4 έξξεο Ξάλζεο θαη Καβάιαο Γήκνπ θνηνύζζαο Δξείπηα Νεξάηδαο Γήκν Δκκαλνπήι Παππά Θεζζαινλίθεο Σαγαξάδσλ Σαγαξάδεο Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο ίλδνο ΒΔΠΔ ίλδνπ Θεζζαινλίθεο Θέξκε 8 Θεζζαινλίθεο Καιιηζέα ΔΔΑΑ-Παξαπιεύξσο ηξαηνπέδνπ ΔΓΔ ν ρικ ΠΔΟ Θεζ/θεο - Κηιθίο

80 9 Θεζζαινλίθεο Ησλία.. Αγρηάινπ Νενρσξνύδαο ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ Πηεξίαο Γήκν Καηεξίλεο 4ν ρικ επαξρηαθήο νδνύ Καηεξίλεο - Διαζζόλαο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 11 Κνδάλεο Γήκνο Κνδάλεο Οξπρείν Νόηηνπ Πεδίνπ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ 12 Ησαλλίλσλ 13 Καξδίηζαο Γήκνο Ησαλλίλσλ ΒΗΠΔ Ησαλλίλσλ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Γήκνο Καξδίηζαο Γεκνη. Γηακεξ. Αξηεζηαλνύ Λαξίζεο Γήκνο Λαξίζεο ΦΟΓΑ Λάξηζαο Μαγλεζίαο Γήκνο Βόινπ Άγηνο Γεώξγηνο Βειεζηίλνπ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 16 Αραΐαο Πάηξαο Θέζε Ξεξόιαθθα, 'Άλσ πραηλά Ζιείαο Πύξγνπ Ν.Δ.Ο. ΠΤΡΓΟΤ- ΠΑΣΡΧΝ (ΚΣΖΡΗΟ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) ΠΤΡΓΟ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 18 Φζηώηηδνο Γήκνο Λακίαο 19 Βνησηίαο Γήκνο ρεκαηαξίνπ 21 Αηηηθήο Γήκνο Κνξσπίνπ Θέζε Νεπξόπνιε ΓΓ Αγίαο Παξαζθεπήο ν ρικ. ρεκαηαξίνπ - Υαιθίδαο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Λ. ΠΑΗΑΝΗΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΖ ΠΡΑΡΖ 22 Αηηηθήο Γήκνο Φηιήο Θέζε θαιηζηήξη Αηηηθήο 24 Αηηηθήο 25 Αηηηθήο Γήκνο Αζπξόππξγνπ Θέζε Πεύθν Μαπξάθε Γήκνο Αζπξόππξγνπ(2) Αγ. νθίαο Γήκνο Ακαξνπζίνπ ΣΔΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ( ) Αηηηθήο Νέν Φπρηθό Αηηηθήο Γήκνο Διεπζίλαο ΒΗ.ΠΔ. ΔΛΔΤΗΝΑ 27ν ρικ ΠΔΟ Αζελώλ Κνξίλζνπ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 28 Κνξηλζίαο Γήκνο Μπνιάηη Θέζε Κνθνξέηζα, Μπνιάηη Κνξηλζίαο Αξθαδίαο Σξίπνιεο ΒΗ.ΠΔ. Σξηπόιεσο Μεζζελίαο Καιακάηαο Θέζε Βάιηνο

81 31 Κέξθπξαο Κέξθπξαο Αζπξνρώκαηνο, πιεζίνλ ΜΟΛΑ Πεξηθέξεηα Ιόλησλ Νήζσλ Θέζε Αθξνθέθαινο, Σεκπιόλη Κέξθπξαο Εαθύλζνπ Εαθύλζνπ Γξόκνο Αεξνδξνκίνπ Πεξηθέξεηα Κξήηεο 33 Υαληά Υαλίσλ Θέζε Κνξαθηά Υαλίσλ Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ Θέζε Μαύξε πήιηνο Νέα Αιηθαξλαζζόο Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ 35 Γσδεθαλήζνπ Γελ δόζεθε Γελ δόζεθε Πίλαθαο 4.: Δγθαηαζηάζεηο ΜΑ (2012) Νν. Ννκόο Γήκνο ηάδην πινπνίεζεο Θέζε Δγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα Θξάθε-Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Δμππεξεηνύκελνο Πιεζπζκόο (έηνο θαηαζθεπήο) Γπλαηόηεηεο (t/d) 1. Έβξνπ Φεξξώλ Τθίζηαηαη Έβξνπ νπθιίνπ Τθίζηαηαη Έβξνπ Γηδπκόηεηρνπ Τθίζηαηαη Έβξνπ Βύζζαο Τθίζηαηαη Έβξνπ ακνζξάθεο Τθίζηαηαη Ρνδόπεο Κνκνηελήο Τθίζηαηαη Ρνδόπεο άπσλ Τθίζηαηαη Ξάλζεο Ξάλζεο Τθίζηαηαη Ξάλζεο Μύθεο Τθίζηαηαη Καβάιαο Καβάιαο Τθίζηαηαη Καβάιαο Θάζνπ Τθίζηαηαη Καβάιαο Υξπζνύπνιεο Τθίζηαηαη Καβάιαο Διεπζεξνύπνιεο Τθίζηαηαη Γξάκα Γξάκα Τθίζηαηαη Γξάκα Κ. Νεπξνθνπίνπ Τθίζηαηαη

82 Πεξηθέξεηα Κεληξηθή Μαθεδνλία 6. έξξεο πξνβιέπεηαη έξξεο πξνβιέπεηαη 7. Κηιθίο πξνβιέπεηαη 8. Θεζζαινλίθε Πνιίρλεο Τθίζηαηαη Θεζζαινλίθε Μεραληώλα Τθίζηαηαη Θεζζαινλίθε Ππιαία Τθίζηαηαη 2066 Θεζζαινλίθε Δπθαξπίαο πξνβιέπεηαη Θεζζαινλίθε Καινρώξη Τθίζηαηαη Υαιθηδηθήο Νηθήηεο Τθίζηαηαη 2008 Υαιθηδηθήο Ηεξηζζνύ Τθίζηαηαη Πέιιαο Γελ έρεη 11. Ζκαζίαο Αιεμάλδξεηα πξνβιέπεηαη Ζκαζίαο Νάνπζα πξνβιέπεηαη 12. Πηεξίαο Τθίζηαηαη 2011 Πηεξίαο Τθίζηαηαη 2011 Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 13. Φιώξηλαο Φιώξηλαο Τθίζηαηαη 2006 Φιώξηλαο Ακπληαίνπ Τθίζηαηαη 2006 Φιώξηλαο Δνξδαίαο Τθίζηαηαη Καζηνξηάο Καζηνξηάο Τθίζηαηαη Γξεβελώλ Γξεβελώλ Τθίζηαηαη 2009 Γξεβελώλ Σζνηύιε Τθίζηαηαη 2006 Γξεβελώλ ηαηίζηαο Τθίζηαηαη 2006 Γξεβελώλ Γεζθάηεο Τθίζηαηαη Κνδάλε Κνδάλεο Τθίζηαηαη 2006 Κνδάλε εξβίσλ Τθίζηαηαη

83 17. Ησαλλίλσλ Τθίζηαηαη Ησαλλίλσλ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ Τθίζηαηαη Άγην Νηθόιαν Κνπάλσλ 2011 πεξηνρή Βίγιαο, ζηελ εζληθή νδό Ησαλλίλσλ Ζγνπκελίηζαο Ησαλλίλσλ Γήκνπ Εαγνξίνπ πξνβιέπεηαη Ησαλλίλσλ Γήκνο Μεηζόβνπ πξνβιέπεηαη 18. Θεζπξσηίαο Γελ έρεη 19. Πξέβεδαο Γελ έρεη 20. Άξηαο ΜΑ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ Τθίζηαηαη 2011 Άξηαο Γήκν Γσδώλεο Τθίζηαηαη 2011 Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 21. Σξηθάισλ Γήκν Πύιεο Τθίζηαηαη Καξδίηζαο Γήκν νθάδσλ Τθίζηαηαη Σζεθαξιή / Καξδίηζαο Γήκνο Καξδίηζαο Τθίζηαηαη Ξεξαύιαθαο / Καξδίηζαο Γήκν Πιαζηήξα Τθίζηαηαη Κνπηζνύθιηαλε / Καξδίηζαο Καιακπάθαο Τθίζηαηαη Λαξίζεο Γήκνο Αγηάο Τθίζηαηαη 2009 Λαξίζεο Πνιπδακάληνπ Τθίζηαηαη 2009 Λαξίζεο Διαζζόλαο Τθίζηαηαη Μαγλεζίαο Αικπξνύ Βόινπ Τθίζηαηαη 2009 Μαγλεζίαο Εαγόξα Τθίζηαηαη 2012 Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 25. Αηησι/λίαο Θέξκνπ πξνβιέπεηαη Αηησι/λίαο Ακθηινρίαο πξνβιέπεηαη Αηησι/λίαο Αζηαθόο πξνβιέπεηαη 26. Αραΐαο πξνβιέπεηαη Αραΐαο πξνβιέπεηαη 75

84 27. Ζιείαο πξνβιέπεηαη Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 28. Δπξπηαλία Γήκνο Καξπελεζίνπ Τθίζηαηαη / Φσθίδνο πξνβιέπεηαη 30. Φζηώηηδνο Λακίαο πξνβιέπεηαη Φζηώηηδνο ΜΑ ΓΔ ΝΓ Φζηώηηδαο 31. Δύβνηαο Δξέηξηαο πξνβιέπεηαη ππό πινπνίεζε Άγηνο Γεκήηξηνο ζηελ Ακάξπλζν 32. Βνησηίαο Λεηβαδηά πξνβιέπεηαη Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 33. Αηηηθήο ΜΑ ρηζηνύ Τθίζηαηαη 1992 Αηηηθήο Διαηώλα Τθίζηαηαη Αηηηθήο Βεΐθνπ Τθίζηαηαη 2006 Αηηηθήο Αιίκνπ- Διιεληθνύ Τθίζηαηαη Αηηηθήο Κεθηζηάο Τθίζηαηαη Αηηηθήο Γπη. Αζήλαο Τθίζηαηαη ΒΗΠΑ Υακνκειίνπ 2009 Αηηηθήο Τκεηηνύ Τθίζηαηαη 2009 Αηηηθήο Σξνηδελίαο Τθίζηαηαη 2009 Αηηηθήο Γήκν Χξνπνύ Τθίζηαηαη Θέζε Μαπξηλώξα 2010 Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 34. Κνξηλζίαο 35. Αξθαδίαο 36. Αξγνιίδνο 37. Λαθσλίαο 38. Μεζζελίαο Γελ έρεη, πξνβιέπεηαη Γελ έρεη, πξνβιέπεηαη Γελ έρεη, πξνβιέπεηαη Γελ έρεη, πξνβιέπεηαη Γελ έρεη, πξνβιέπεηαη Πεξηθέξεηα Ισλίσλ Νήζσλ 39. Κέξθπξαο Παμώλ πξνβιέπεηαη Κέξθπξαο Λεμνπξίνπ πξνβιέπεηαη 40. Εαθύλζνπ Γελ έρεη 76

85 41. Κεθαιιεληάο Ηζάθε Τθίζηαηαη δελ δόζεθε Λεπθάδαο Άλσ Λεπθάδαο πξνβιέπεηαη Κνπινύξηα Λεπθάδαο Κάησ Λεπθάδαο πξνβιέπεηαη ζέζε ησλ παιαηώλ ζθαγείσλ Πεξηθέξεηα Κξήηεο 43. Υαληά Υαλίσλ πξνβιέπεηαη Υαληά Γήκνο Βνπθνιηώλ πξνβιέπεηαη Υαληά Γήκνο Πειθάλνπ πξνβιέπεηαη 44. Ρεζύκλεο Ρεζύκλνπ πξνβιέπεηαη 45. Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ Γήκνπ Αιηθαξλαζζνύ Τθίζηαηαη Ηεξάπεηξαο Γαδίνπ Μεζζαξάο ππό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε ππό πινπνίεζε Ζξαθιείνπ Υεξζνλήζνπ πξνβιέπεηαη Ζξαθιείνπ Καδαληδάθε πξνβιέπεηαη Ζξαθιείνπ Βηάλλνπ πξνβιέπεηαη 46. Λαζηζίνπ Αγ. Νηθόιανο πξνβιέπεηαη Πεξηθέξεηα Βόξηνπ Αηγαίνπ 47. Λέζβνπ Μπηηιήλε πξνβιέπεηαη ΚΜΑ Λέζβνπ Λέζβνπ Λέζβνπ Λέζβνπ Βαηνύζαο Λέζβνπ πξνβιέπεηαη θηλεηό ΜΑ Λαθηώλαο Λέζβνπ πξνβιέπεηαη θηλεηό ΜΑ πθνύληαο Λέζβνπ πξνβιέπεηαη θηλεηό ΜΑ Αγ.Δπζηξαηίνπ Λήκλνπ πξνβιέπεηαη θηλεηό ΜΑ 48. Υίνπ Γήκνπ Ακάλεο πξνβιέπεηαη ΚΜΑ 49. Κπθιάδσλ Γνλνύζα πξνβιέπεηαη Κπθιάδσλ Ζξαθιεηά πξνβιέπεηαη Κπθιάδσλ Κνπθνλήζη πξνβιέπεηαη Κπθιάδσλ ρνηλνύζα πξνβιέπεηαη 77

86 50. άκνο Γελ έρεη Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ 51. Γσδεθάλεζα Γελ έρεη Πίλαθαο 5.: Δγθαηαζηάζεηο ΜΑΟ (2012) α/α Ννκόο Γήκνο λνκα κνλάδαο Θέζε Δγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 1 Έβξνο Αιεμαλδξνύπνιεο 2 Ρνδόπεο ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Κ.Κξνκκύδαο αλαθπθισηήο ΑΒΔΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΡΟΓΟΠΖ Α.Δ. 2 ν ρικ. Αιεμαλδξνύπνιεο - Φεξξώλ Θέζε "ΟΤΛΣΑΡΑ", Πεξηνρή Ρνδίηεο 3 Ξάλζεο Ξάλζεο ΜΟΤΜΣΕΑΚΖ Ο.Δ. 4 ν ρικ. Ξάλζεο - Καβάιαο 4 Καβάιαο Καβάιαο *ΑΝΑΚΤΚΚΛ Ζ ΒΟΛΟΤ 5 Γξάκαο Γξάκαο 6 Γξάκαο Γξάκαο 7 Γξάκαο Γξάκαο Α. ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ -Γ. ΣΟΗΚΟ -Η. ΡΑΚΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΕΑΣΕΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ΚΟΤΦΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 8 Γξάκαο Γξάκαο *ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΒΟΛΟΤ ΑΔ Πεξηθέξεηα Κεληξηθεο Μαθεδνλίαο 9 έξξεο έξξεο *ΓΚΟΤΝΣΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 10 έξξεο έξξεο ΝΗΕΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 11 έξξεο Γήκνο Ακθίπνιεο ΜΠΑΚΗΡΣΕΗΓΖ Ν.& ΗΑ Ο.Δ. ΒΗ.ΠΔ. Καβάιαο, ΟΣ 20, Καβάια 6 ν ρικ. Γξάκαο - Νεπξνθνπίνπ Καιιίθπηνο Αγξόθηεκα Μηθξνρσξίνπ, Αξ Μηθξνρσξίνπ,Γξάκα ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο Λεπθώλαο ΒΗ.ΠΔ. εξξώλ Νέν νύιη εξξώλ, 62100, Ξάλζε Δγλαηία νδόο, Κόκβνο Νέσλ Κεξδπιιίσλ, Γ.Γ. ΚΔΡΓΤΛΛΗΧΝ, 12 έξξεο Νηγξίηα ΡΑΚΗΣΕΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 1 ν ρικ. Νηγξίηα-εξξώλ, 13 έξξεο Λεύθσλαο 14 Κηιθίο Νενρσξνύδα ΜΗΣΚΑ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Δ.Δ. ΑΦΟΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ 15 Θεζζαινλίθεο ίλδνο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 16 Θεζζαινλίθεο ίλδνο *ΠΑΝ ΜΔΣΑΛ ΟΔ 6 ν ρικ. Δ.Ο. εξξώλ- Θεζζαινλίθεο 11 ν ρικ. ΠΔΟ Θεζ/θεο - Κηιθίο 57008, Νενρσξνύδα 12 ν ρικ. Θεζ/θεο - Βέξνηαο, 57022, ίλδνο 11 ν ρικ. Θεζ/θεο - Βέξνηαο, 57022, ίλδνο 17 Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο *.&Δ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 14 ν ρικ. Θεζ/θεο - Μνπδαληώλ 18 Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο ΑΦΟΗ ΜΑΤΡΗΓΖ Ο.Δ. 17 ν ρικ. Θεζ/θεο - Πνιύγπξνπ 78

87 19 Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο *ΗΓΜΔΣΑΛ ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ 10 ν ρικ. ΠΔΟ Θεζ/θεο - Κηιθίο 20 Θεζζαινλίθεο Ησλία TRIAS ECO ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ.. Αγρηάινπ, Νενρσξνύδαο, 21 Θεζζαινλίθεο Ησλία *Φ.ΦΗΛΛΗΠΗΓΖ Α.Δ. Ησλία Θεζ/θεο 22 Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο *ΜΔΣΔCO Βηνκεραληθό Πάξθν Νενρσξνύδαο, Σ.Θ. 293, 57013, Θεζζαινλίθε 23 Θεζζαινλίθεο Λαγθαδά ΒΔΛΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 24 Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο 25 Θεζζαινλίθεο Θέξκεο *ΑΝΑΚΤΚΛ ΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ. *ΑΦΟΗ ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ Ο.Δ. 26 Υαιθηδηθήο Καιιηθξάηεηα.&Δ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 27 Υαιθηδηθήο Πνιύγπξνο Κ. ΣΗΟΤΓΖ - Β. ΣΕΗΟΛΑ Ο.Δ. Γ.Γ. Καβαιαξίνπ (18 ν ρικ. Δ.Ο. Θεζ/θεο -Καβάιαο) 13 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Θεζ/θεο - Βέξνηαο, Γήκνο Αγ.Αζαλαζίνπ 20 ν ρικ. Δπ.Οδνύ Θεζ/θεο - Πνιύγπξνπ, Θέξκε Γ.Γ.Λαθώκαηνο, Γήκνο Καιιηθξάηεηαο Παηειίδα Καιύβεο, Πνιύγπξνο, 28 Πέιιαο Γηαλληηζά Μ.ΑΡΑΝΣΗΓΟΤ 2 ν ρικ. Γηαλληηζώλ - Δδέζζεο 29 Πέιιαο Γηαλληηζά *ΓΟΤΡΟΤΓΖ 30 Πέιιαο Γηαλληηζά Α.ΚΑΣΟΤΛΑ & ΗΑ Δ.Δ. 2 ν ρικ. Γηαλληηζώλ - Θεζζαινλίθεο 2 ν ρικ. Γηαλληηζώλ - Δδέζζεο 31 Ζκαζίαο Νάνπζα *Β.ΣΕΟΤΒΑΡΑ & ΗΑ ΟΔ 9 ν ρικ. Νάνπζαο - Βέξνηαο 32 Ζκαζίαο Νάνπζα ΜΠΑΚΑΛΗΟ ΜΟΝ. ΔΠΔ ηελήκαρνο Ζκαζίαο 33 Ζκαζίαο Βέξνηα *ΝΔΟΦΤΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ *ΔΜΜΑΝΟΤΖΛΗΓΖ Θ.ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΜΟΝ.Δ.Π.Δ. 34 Ζκαζίαο Βέξνηα Γήκνο Απνζηόινπ 35 Ζκαζίαο Παύινπ ΝΣΑΜΠΧΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ. 36 Πηεξίαο Καηεξίλεο *Θ. ΜΖΗΑΚΑ *ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΣΑΜΠΧΖ & 37 Πηεξίαο Καηεξίλεο ΗΑ Ο.Δ. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 38 Φιώξηλαο Φιώξηλα Β.ΜΠΔΛΣΖ & ΗΑ Ο.Δ. 39 Κνδάλεο Κνδάλεο *Π.&Γ. ΔΜΔΡΣΕΗΓΖ 40 Κνδάλεο Πηνιαηκαίδαο 41 Κνδάλεο Πηνιαηκαίδαο *Υ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ & ΗΑ Ο.Δ. *ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ο.Δ. 2 ν ρικ. Μαθξνρσξίνπ - ηαπξνύ Κνπινύξα Ζκαζίαο Κνπινύξα Ζκαζίαο, Θέζε "ΟΡΜΑΝΣΕΗΚΖ" 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Καηεξίλεο - Θεζ/θεο Γ.Γ. βνξώλνπ, Γήκνο Καηεξίλεο Γ.Γ. σηήξα, Γηαζηαύξσζε Ακπληαίνπ Καζηνξηάο, 7 ν ρικ. Κνδάλεο - Καζηνξηάο ν ρικ. Πηνιεκατδαο - Φιώξηλαο Κνίια, Γήκνο Κνδάλεο, 42 Κνδάλεο Κνίισλ ΔΓΝΑΝΣΗΑ ΑΔΒΔ 1 ν ρικ. Βαηεξνύ-Κνίισλ 79

88 Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ 43 Ησαλλίλσλ Γηάλλελα ΖΠΔΗΡΟΚΗΝΖΖ Α.Β.Δ.Δ Γ.Γ.Πεδηλώο Αλαδαζκόο, Γήκνο Μπηδαλίνπ,Γηάλλελα, 44 Ησαλλίλσλ Γηάλλελα *Υ.ΣΟΤΡΖ & ΗΑ Ο.Δ. 9 ν ρικ Ησαλλίλσλ-Αζελώλ 45 Ησαλλίλσλ Γηάλλελα 46 Ησαλλίλσλ Γηάλλελα Δ. ΚΟΣΡΑ-Γ.& Κ.ΓΚΟΖ Ο.Δ. *ΑΝΑΚΤΚΛ Ζ ΖΠΔΗΡΟΤ - ΚΗΣΑΚΖ ΔΠΔ 7 ν ρικ. Αζελώλ - Ησαλλίλσλ ΒΗ.ΠΔ. Ησαλλίλσλ 47 Πξέβεδαο Πξέβεδαο Υ.ΣΟΤΡΖ & ΗΑ Ο.Δ. 91 ν ρικ. Ησαλλίλσλ - Αζελώλ 48 Πξέβεδαο Πξέβεδαο ΖΠΔΗΡΟΚΗΝΖΖ ΑΔΒΔ 4 ν ρικ. Φηιηππηάδαο - Πξεβέδεο 49 Άξηαο Φηινζέεο *ΑΘΑΝΑΗΟ ΕΖΖ- ΗΧΑΝΝΖ ΝΑΣΟΤΛΖ Ο.Δ. Θέζε "ΡΑΜΑΝΣΑΓΔ - Καιακηάο, Γήκνο Φηινζέεο 50 Άξηαο Άξηαο 51 Σξηθάισλ Σξίθαια 52 Σξηθάισλ Γήκνο Δζηηαηώηηδαο ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο *ΑΦΟΗ ΒΑΓΓΔΛΟΚΧΣΑ *Φ. ΥΧΣΟ -Η. ΣΑΓΚΟΤΡΖ 53 Σξηθάισλ ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ METALSCRAP ΣΡΗΚΑΛΧΝ 54 Σξηθάισλ Γήκνο Κνδηάθα ΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΜΟΝ.ΔΠΔ 8 ν ρικ Άξηαο - Γαβξηάο, Γ.Γ. Κσζηαθίσλ Σέξκα Παηνπιηάο, 42100, Σξίθαια Θέζε "ΛΟΚΟΒΖ",Γ.Γ.Μεγαινρσξίνπ, ΔΠ. ΟΓΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ- ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟΤ, Γ.Γ. ΠΖΓΖ Γ.Γ. Γνξγνγπξίνπ Θέζε Πξίλνο 55 Καξδίηζαο Καξδίηζα ΛΗΟΤΜΠΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 2 ν ρικ. Καξδίηζα - κόθνβν 56 Καξδίηζαο Γήκνο Κάκπνπ *ΑΦΟΗ ΝΣΑΒΗΓΛΑΚΖ & ΗΑ Ο.Δ. 10 ν ρικ. Καξδίηζαο - νθάδσλ, 57 Λαξίζεο Λάξηζαο *ΑΦΟΗ ΦΛΧΡΟΤ 2 ν ρικ. Λάξηζαο - Θεζ/θεο Γήκνο ΓΚΟΤΓΑΛΑ ΓΖΜ. 8 ν ρικ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟΤ ΛΑΡΗΑ-ΤΚΟΤΡΗΟΤ, Γ.Γ. 58 Λαξίζεο Πιαηύθακπνπ ΓΔΧΡΓΗΟ Οκνξθνρσξίνπ 59 Λαξίζεο Γήκνο Κνηιάδαο 60 Λαξίζεο Γήκνο Σεκπώλ 61 Λαξίζεο Λάξηζαο THESSALIA RECYCLING S.A. ΑΦΟΗ ΑΘ.ΓΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ Ο.Δ. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ. 6 ν ρικ Δ.Ο. ΛΑΡΗΑ- ΚΑΡΓΗΣΑ, Γ.Γ. Διεπζέξσλ 9 ν ρικ ΛΑΡΗΑ-ΤΚΟΤΡΗΟΤ, ΘΔΖ "ΒΑΛΣΟ-ΓΔΝΣΗΚΗ", Β ΒΗ.ΠΔ. Λάξηζαο 62 Μαγλεζίαο Γήκνο Αικπξνύ ΚΧΝ/ΝΟ ΜΤΛΧΝΑ Κόθθηλεο Κξνθίνπ, 63 Μαγλεζίαο Γήκνπ Βόινπ 64 Μαγλεζίαο Γήκνπ Βόινπ *ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΒΟΛΟΤ Α.Δ. ΠΑΨΣΔΡΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ. Α ΒΗ.ΠΔ. Βόινπ Α ΒΗΠΔ Βόινπ 65 Μαγλεζίαο Γήκνπ Βόινπ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟΤ "ΠΟΝΣΗΚΗΑ" - Γηκεληνύ Πεξηθέξεηα Γπηηθεο Διιάδαο 66 Αηησι/λίαο Αηησιηθό ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΔΠΔ Θέζε "ΣΡΗΜΑΓΟΛΟ" 80

89 67 Αηησι/λίαο Γήκνο Αγξίληνπ ΖΠΔΗΡΟΚΗΝΖΖ Α.Δ.Β.Δ. Θέζε "ΓΗΑΝΝΟΤΖ" 68 Αηησι/λίαο Γήκνο Νεάπνιεο 69 Αηησι/λίαο Γήκνο Θεζηηέσλ 99 Αραΐαο Πάηξαο 100 Αραΐαο Πάηξαο *ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΓΡΗΝΗΟΤ Γεκνζζέλεο Γεκνπνπινο *ΗΟΝΗΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΑΡΗ.ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. *ΜΔΣΟΒΗΣΖ Π. ΒΑΗΛΔΗΟ 101 Ζιείαο Γήκνο Πύξγνπ *ΝΣΔΜΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ & ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Ο.Δ. Πεξηθέξηα ηεξεάο Διιάδαο 70 Δπξπηαλία Γήκνο Ναππάθηνπ 71 Φζηώηηδνο Γήκνο Λακηέσλ ΑΦΟΗ Κ. ΠΑΣΑΛΟΤ Ο.Δ. *ΕΟΤΜΠΟΠΟΤΛΟ Γ.&ΗΑ Ο.Δ. 72 Φζηώηηδνο Γήκνο Λακηέσλ *ΚΔΦΑΛΛΖΝΑΚΖ ΔΠΔ ΚΑΣΗΑΒΟΤ ΑΓΔΛΦΟΗ Ο.Δ. - ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΔΡΔΑ 73 Φζηώηηδνο Γήκνο Λακηέσλ ΔΛΛΑΓΟ 74 Βνησηίαο Οηλόθπηα 75 Δύβνηαο Βαζηιηθό Υαιθίδαο, 76 Δύβνηαο Δύβνηαο ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΝΔΟΝΑΚΖ Α.Δ. *ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΧΚΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. *ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Γ.ΜΑΛΛΗΑΡΖ Θέζε "ΔΛΟ" Μεγάιεο Υώξαο Θέζε "ΜΑΤΡΗΚΑ 27 ν Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν ΒΗ.ΠΔ. Παηξώλ 38 ν Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν ΒΗ.ΠΔ. Παηξώλ Β3 Θέζε "ΜΠΑΛΣΗΚΖ" - Γ.Γ. Κνιηξίνπ, Γήκνο Πύξγνπ, ΘΔΖ "ΠΑΛΑΗΑ ΦΑΓΔΗΑ", ΜΟΡΝΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ, Θέζε "ΠΔΡΗΒΟΛΗ", 6 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο - ηπιίδαο ΘΔΖ ΠΔΡΗΒΟΛΗ, Γ.Γ. Ρνδίηζαο Θέζε "ΡΟΤΜΑΝΗΑ", Οηλόθπηα Κνθθηληέο - Ράρε Πάιηνπξαο Δπβνίαο 77 Δύβνηαο Υαιθίδαο ΣΧΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Θέζε "ΑΛΗΒΔΡΗΓΟΚΟΤ 78 Δύβνηαο Υαιθίδαο ΓΛΤΚΑ ΚΡΑΠ ΔΠΔ 79 Δύβνηαο Υαιθίδαο Κ. & Β. ΚΟΝΣΕΗΝΟ Ο.Δ. 80 Δύβνηαο Υαιθίδαο 81 Αηηηθή Αηγάιεσ 82 Αηηηθή Αζπξόππξγνο ΖΦΑΗΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ΒΑΘΤ ΑΤΛΗΓΟ, Δ.Ο. ΥΑΛΚΗΓΑ - ΥΖΜΑΣΑΡΗ ΘΔΖ "ΒΑΣΧΝΣΑ", Νέα Αξηάθε ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΡΗΣΧΝΑ Κ.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΠΟΤΛΟ &ΗΑ Ο.Δ. Ηεξά Οδόο 170 ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤΡΝΑΡΑ Θέζε "ΑΓ.ΓΔ ΡΓΗΟ",19300, ΔΠΔ Αζπξόππξγνο, 83 Αηηηθή Αζπξόππξγνο ΓΑΡΓΔΛΖ ΔΠΔ Μεγαξίδνο 154, Αζπξόππξγνο 84 Αηηηθή Ν.Α. Αηηηθήο *ΣΗΒΟΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΔΠΔ Θέζε "ΑΜΑΡΘΗ" (ΒΗΟΠΑ), Γήκνο Καιπβίσλ 85 Αηηηθή Αζπξόππξγνο 86 Αηηηθή Αζπξόππξγνο *ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΝΔΟΝΑΚΖ Α.Δ *ΑΝΣΧΝΗΟΤ & ΤΗΟΗ Α.Β.Δ.Δ Θέζε "ΚΤΡΗΛΛΟ", Αζπξόππξγνο Θέζε "ΜΑΤΡΖ ΧΡΑ", Μεγαξίδνο & Ζξνδόηνπ ATHENS METAL Θέζε "ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟ", Λ. 87 Αηηηθή Αζπξόππξγνο RECYCLING ΝΑΣΟ, 88 Αηηηθή Αζπξόππξγνο *ΑΝΣΤΜΔΣ Α.Δ.Β.Δ. 9 ν ρικ. Λ. Νάην 81

90 89 Αηηηθή Αζπξόππξγνο 90 Αηηηθή ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 91 Αηηηθή Αηγάιεσ ΚΟΤΡΣΟΓΛΟΤ ΝΔΟΦΤΣΟ Μ. ΔΠΔ. ΣΑΤΡΟ ΕΖΗΜΑΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 92 Αηηηθή Αζπξόππξγνο Κ.Ο.ΑΝ.Ο. Α.Δ. "ΖΜΔΡΟ ΣΟΠΟ" - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ, 12 ν ρικ Δ.Ο. ΑΘΖΝΧΝ - ΛΑΜΗΑ ΑΣΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Α.Β.Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ 11 ΛΑΚΚΑ ΚΑΣΑΡΖ, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 93 Αηηηθή Μαλδξά Κ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. ΘΔΖ "ΦΑΓΔΗΑ" 94 Αηηηθή Καιύβηα Κ.ΓΑΡΓΔΛΖ & ΗΑ Δ.Δ. ΖΦΑΗΣΟΤ 79, ΒΗΟΠΑ, 95 Αηηηθή Αζπξόππξγνο ΟΗΚΑΝΟ ΔΠΔ ΘΔΖ "ΓΤΟ ΠΔΤΚΑ" 96 Αηηηθή ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΑΡΓΔΛΖ & ΗΑ Ο.Δ. Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 97 Κνξηλζίαο Άγηνη Θεόδσξνη 98 Κνξηλζίαο Γήκνο Σελέαο *ΛΑΓΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ & ΗΑ ΔΠΔ Α. ΚΑΣΟΤΛΖ Γ. ΚΑΣΟΤΛΖ & ΗΑ Δ.Δ. 102 Αξθαδίαο Σξίπνιεο ΕΖΗΜΑΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 12 ν ρικ ΑΘΖΝΧΝ-ΛΑΜΗΑ & ΣΑΣΟΨΟΤ, ΘΔΖ ΣΡΑΣΧΝΑ, Θέζε ΚΟΚΚΗΝΑ Δ", ΘΔΖ «ΑΓ.ΗΧΑΝΝΖ», ΒΗ.ΠΔ. Σξηπόιεσο Οηθνδνκηθό Σεηξάγσλν Αξθαδίαο Σξίπνιεο ΠΔΛΑΝ Α.Δ. ΒΗ. ΠΔ. ΣΡΗΠΟΛΖ 104 Αξγνιίδνο Γήκνο Νέαο Κίνπ 105 Λαθσλίαο 106 Μεζζελίαο *ΣΑΜΑΣΖ ΗΓΖΠΑΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΓΟΤΓΟΤΛΑ ΔΤΦΡΟΤΝΖ Δ. ΣΟΤΚΑΛΖ & Π.ΚΑΡΑΜΠΖ Ο.Δ. 107 Μεζζελίαο Γήκνο Καιακάηαο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Α.Δ. 108 Μεζζελίαο ΝΣΔΜΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ & ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ Ο.Δ. Πεξηθέξεηα Ισλίσλ Νήζσλ 109 Κέξθπξαο Γήκνο Κέξθπξαο ΣΟΜΠΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 110 Κέξθπξαο Γήκνο Κέξθπξαο ΑΝ.ΚΔ. Ο.Δ. Πεξηθέξεηα Κξήηεο 111 Υαληά Γήκνο Κεξακηώλ ΓΗΑΛΤΣΖΡΗΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΥΑΝΗΧΝ ΜΟΝ.ΔΠΔ Θέζε "ΚΑΣΟΓΗΑΝΝΖ", 19 ν ρικ Δ.Ο. ΠΑΡΣΖ - ΓΤΘΔΗΟΤ ΒΗ.ΠΔ. ΜΔΛΗΓΑΛΑ ΘΔΖ ΡΗΝΑ, Γ.Γ. ΠΔΡΥΟΓΔΗΑ, 2 ν ρικ ΑΠΡΟΥΧΜΑΣΟ- ΜΔΖΝΖ, ΘΔΖ "ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟ- ΑΝΣΗΚΑΛΑΜΟ" ΘΔΖ "ΓΛΤΚΟΦΧΛΗΑ ΠΟΣΑΜΟΤ", ΘΔΖ "ΚΑΣΧ ΕΑΒΑΛΖ", ΑΓΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ, Λεπθήκε Θέζε "ΓΑΨΣΑΝΗ" εθηόο νηθηζκνύ Κνληόπνπισλ, 112 Υαληά Γήκνο Κεξακηώλ ΥΑΝΗΧΝ ΜΟΝ.ΔΠΔ Γήκνο Κεξακηώλ 113 Υαληά ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΘΔΖ "ΓΤΡΟΚΑΜΠΟ", Γ.Γ. ΜΑΛΑΞΑ, 114 Ρεζύκλεο Γήκνο Αξθαδίνπ ΚΑΘΔΡΖ ΑΒΔΔ ΘΔΖ "ΛΑΣΕΗΜΑ", 115 Ζξάθιεην Ζξάθιεην ΚΑΘΔΡΖ ΑΒΔΔ ΒΗ.ΠΔ. Ζξαθιείνπ, Ο.Σ.13, 82

91 Οδόο Γ, Γήκνο Αιηθαξλαζζνύ 116 Ζξάθιεην Γήκνο Αιηθαξλαζζνύ ΚΟΚΑΛΖ ΚΡΑΠ ΔΠΔ ΟΓΟ Λ & Ο, ΒΗ.ΠΔ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 117 Λαζηζίνπ Γήκνο Νεάπνιεο ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΚΟΤΡΟΤΝΔ", Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ 118 Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Ρνδηώλ 119 Κπθιάδσλ Γήκνο Πάξνπ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ Δ.ΠΑΣΔΛΖ -Μ.ΠΑΝΟΤ Ο.Δ. 120 Κπθιάδσλ ύξνο ΑΛΗΦΡΑΓΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Πεξηθέξεηα Βόξηνπ Αηγαίνπ 121 Λέζβνπ Γήκνο Μπηηιήλεο 122 Λέζβνπ Γήκνο Μπηηιήλεο 123 Υίνπ Γήκνο Μπηηιήλεο ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΗΓΑΗΟΤ- ΥΤΣΖΡΗΑ ΑΒΔΔ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ & ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ Ο.Δ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΚΑΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΓΟΤΡΟΤ", ΟΓΟ ΝΗΚ. ΒΡΔΣΣΑΚΟΤ, ΘΔΖ "ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ", Γ.Γ. ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ ΘΔΖ "ΜΑΝΣΡΟΝΗΑ" ΒΑΡΖ, Γήκνο Πνζεηδσλίνπ 1 ν ρικ ΠΔΡ. ΟΓΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ-ΚΑΛΛΟΝΖ ΘΔΖ ΠΡΗΝΔΡΗ, Γ.Γ. Μνξηάο 81100, ΘΔΖ "ΜΑΜΟΤΚΗΝΑ", Γ.Γ. Υαιθείνπο Πίλαθαο 6.: Αμηνπνηεηέο αλαθύθισζεο ειαζηηθώλ (2012) Νν. Ννκόο λνκα κνλάδαο Θέζε εγθαηάζηαζεο 1 Αηηηθήο ΑΞΔΛ ΔΠΔ Μαγνύια 2 Αηηηθήο ΔΛΒΑΝ ΔΒΔΔ Αζπξόππξγνο 3 Αηηηθήο ΔΛΒΗΑΝ ΔΒΔΔ Οηλόθπηα 4 Φζηώηηδα ΚΑΡΑΜΠΑ ΔΒΔΔ Ληβαλάηεο 5 Βνησηίαο ΣΗΣΑΝ ΑΔ Κακάξη 6 Λάξηζαο Βηνηξνρόο Λάξηζα 7 Αραΐαο HERCO AE Παηξώλ 8 Ησαλλίλσλ ΤΗΟΗ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ ΚΑΗΡΗΓΖ Γηαλληηζά 9 Γξάκαο RETIRE ABEE ΒΗΠΔ Γξάκαο 10 Ρνδόπεο HELESI AE ΒΗΠΔ Κνκνηηλήο 83

92 Πίλαθαο 7.: πιιέθηεο αλαθύθισζεο ειαζηηθώλ (2012) α/α Ννκόο Γήκνο λνκα Μνλάδαο Θέζε Δγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα Θξάθε-Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 5. Γξάκαο Γξάκαο Γ.Κ. Κύθινο ΑΒΔΔ Πεξηθέξεηα Κεληξηθή Μαθεδνλία 6. έξξεο έξξεο Καξαγηαλλίδεο- Γηαο Α.Δ. 8. Θεζζαινλίθεο Ησλίαο Trias Eco AEBE Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ Cosmoclean Γεκόπνπινο 17. Ησαλλίλσλ Ησάλληλα Αλέζηεο Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 23. Λαξίζεο Αθνη Φιώξνπ Α.Δ. 24. Μαγλεζίαο Βόινο Ecoelastica A.E. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 25. Αηησι/λίαο Αηησιηθό Αλαθύθισζε ΔΠΔ Αηησι/λίαο Αηησιηθό Οηθνινγηθή Αηησιηθή Μνλάδα ΔΠΔ 6 ν ρικ. Γξάκαο-έξξεο Μεηαμπ Γξάκαο θαη έξξεο Νενρσξνύδαο Ησλίαο 33. Αραΐαο πιιέθηεο Δ.Δ. ΒΗΠΔ Παηξώλ 34. Ζιείαο 28. Φζηώηηδνο Γηώηεο Παλαγηώηεο Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο Ληβαλάηεο Λαθξίδεο 30. Δύβνηαο Υαιθίδα Καξακπάο ΑΒΔΔ Αθνη ηαθαλδάξε Δ.Δ. 30. Δύβνηαο Κάξπζηνο Γ. Μάξαζνο-Σ. Γξαγάλεο Ο.Δ. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Άγγεινο σηεξίνπ& ηα 31. Αηηηθήο Υατδάξε Ο.Δ. Βόξεηα Καηξίδεο Υξηζηόθνξνο Αηηηθήο πξνάζηηα ΑΣΔΒΔ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 32. Κνξηλζίαο ηαζάθεο Βαζίιεο 35. Αξθαδίαο ηαζάθεο Βαζίιεο 36. Αξγνιίδνο ηαζάθεο Βαζίιεο 145 ν ρικ. Αζελώλ-Λακίαο Βόξεηα Δύβνηα Νόηηα Δύβνηα Λεσθ. Αζελώλ Πεξηζηέξη Αζελώλ Πεξηζηέξη Αζελώλ Πεξηζηέξη Αζελώλ Γξεγόξεο 37. Λαθσλίαο πάξηε Αζαλαζίνπ Κνθθηλνξάρε 38. Μεζζελίαο πάξηε Μαλδάο Γεώξγηνο Οξζίαο 84

93 40. Εαθύλζνπ 41. Κεθαινληάο Πεξηθέξεηα Ισλίσλ Νήζσλ Νηνπξέηθα Γατηάλη Αθνη Μνπδάθεο Ο.Δ. Ηζάθε- Κεθαινληά Παληαδήο Κσλ/λνο Πεξηθέξεηα Κξήηεο 43. Υαληά Καςαιάθεο ΔΠΔ 45. Ζξαθιείνπ Νεα Αιηθαξλαζζόο Γαγθάθεο Αληώλε Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ Αξηέκηδνο 66Α, πάξηε ηει Νηνπξέηθα Γατηάλη ηει Σα ςειά ξε Γξεκεληθό πνπιί 47. Γσδεθαλήζνπ Ρόδνο Sea servie LTD 48. Κπθιάδσλ αληνξίλε DROSOS Κπθιάδσλ Κπθιάδσλ Μύθνλνο ύξνο Μεηαθνξηθή Μπθόλνπ ΗΜΔ ΔΠΔ Μεηαθνξέο ύξνπ- Αξκαθόια Βηθηώξηα Κπθιάδσλ Μήινο Σζηξηγώηεο Κπθιάδσλ 49. Λέζβνπ Μπηηιίλε 50. άκνπ άκνο 51. Υίνπ Υίνο Υξηζηόθνξνο Πάξνο Γεώξγηνο Πεξηθέξεηα Βόξηνπ Αηγαίνπ Αθνη ακηώηνπ& ηα Δ.Δ. Παλζακηαθνλ ΗΜΔ ΔΠΔ Νηνύιπη Μαηζαίνο & Νίθνο Ο.Δ. Αγ. Δπζηξάηηνο Θνινπνηάκη 85

94 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Πίλαθεο εγθαηαζηάζεσλ ππό ηελ επξεία έλλνηα Πίλαθαο 1.: Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο θαη Παξαγσγήο Βηνληίδει (2012) α/α Ννκόο Θέζε Δγθαηάζηαζεο πλνιηθή εηήζηα Καηαλεκόκελε πνζόηεηα απηνύζηνπ βηνληίδει (ριη) Πεξηθέξεηα Θξάθε-Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Πνζνζηό πκκεηνρήο ζηελ θαηαλνκή (%) 1 Ρνδόπεο Κνκνηελή 2.281,12 1,73% 2 Ξάλζεο Κνπηζό Γ. Αβδήξσλ 5.215,04 3,95% Πεξηθέξεηα Κεληξηθή Μαθεδνλία 3 έξξεο Παξαιίκλην εξξώλ ,28 11,10% 4 έξξεο ΒΗ.ΠΔ. Λεπθώλα 2.795,12 2,12% 5 Κηιθίο 6 Θεζζαινλίθεο 7 Υαιθηδηθήο 8 Καξδίηζαο ηαπξνρώξη ηνπ Γ. Κηιθίο ,22 14,48% ζην Γ.Γ.Γξπκνύ Θεζζαινλίθεο 7.117,86 5,39% ΒΗ.ΠΑ. Λαθθώκαηνο Υαιθηδηθήο 1.099,32 0,83% Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Αγλαληεξό, Ν. Καξδίηζαο 72,48 0,05% 9 Λαξίζεο ΒΗ.ΠΔ.Λάξηζαο 348,69 0,26% 10 Μαγλεζίαο Β ΒΗ.ΠΔ. Βόινπ ,00 8,17% 11 Μαγλεζίαο Β ΒΗ.ΠΔ. Βόινπ 3.975,16 3,01% Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 12 Αραΐαο Ο.Σ.28, ΒΗ.ΠΔ. Παηξώλ, Γ.Δ. Χιελίαο ,53% Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 13 Φζηώηηδνο ζην Αριάδη Φζηώηηδαο ,34 9,27% Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 14 Κνξηλζίαο νπζάθη Αγ. Θενδώξσλ ,84 14,48% Τπόινηπε εηζαρζέληα πνζόηεηα 4432,38 3,63% ύλνιν: ,00% 86

95 Πίλαθαο 2.: Κεξακνπνηία ΔΒΚ (2012) α/α Ννκόο Γήκνο Δπσλπκία βηνκεραλίαο Θέζε εγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα Θξάθε-Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 1 Έβξνπ Οξεζηηάδαο ΚΔΡΑΜΟΠΟΗΨΑ ΔΒΡΟ Α.Δ. Λεπηή Οξεζηηάδαο 2 Καβάια Υξπζνύπνιε Κνζάιεο Α.Δ. Υξπζνύπνιε Καβάιαο Πεξηθέξεηα Κεληξηθή Μαθεδνλία 3 Κηιθίο Αμηνύπνιε ΚΔ.Β.Δ. Α.Δ. 4 Θεζζαινλίθεο Καινρώξη ΑΦΟΗ Γ.ΠΡΗΝΣΕΖ ΑΠΔΣΔ Έδξα - Δξγνζηάζην Νέα άληα, Κηιθίο Οδόο Οιύκπνπ, Βηνκεραληθή Πεξηνρή Καινρσξίνπ 5 Θεζζαινλίθεο Θέξκε Κεξακνπνηία Υξηζηνδνπιίδε Α.Δ. 8o ρικ Θεζζαινλίθεο- Πεξαίαο, Θέξκε 6 Θεζζαινλίθεο Υαιάζηξα Β. Μαιηνύξεο ΑΒΔ Υαιάζηξα Θεζζαινλίθεο 7 Υαιθηδηθήο Νέα Μνπδαληά Κεξακνπνηία Υαιθηδηθήο Α.Δ. Αγηνο Μάκαο Υαιθηδηθήο Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 8 Λαξίζεο Λάξηζαο ALPHA KERAMIKA S.A- ΑΦΟΗ Θ.ΑΠΟΤΝΑ ΚΑΗ ΗΑ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο 5 ν ρικ. Λαξίζεο-πθνπξίνπ 9 Αραΐαο Κάησ Αιηζζόο "Ο ΣΗΣΑΝ" Ησάλλεο Αζ. Μνύγηνο Δ.Δ.Δ. Κάησ Αιηζζόο Αραΐαο, 10 Ζιείαο Υαλάθηα Αθνί Αξηζηεηδόπνπινη - Κεξακνπξγηθή Α.Β.Δ.Δ. Υαλάθηα Ζιείαο 11 Ζιείαο Πύξγνπ Κεξακνηνπβινπνηία "Παλαγησηόπνπινο Α.Β.Δ.Δ." Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 12 ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Πύξγνπ-Παηξώλ 12 Βνησηίαο ρεκαηάξη Κεξακνπνηία "Ζ Υαιθίο" Α.Β.Δ.Δ. - ΒΑΒΟΤΛΗΧΣΖ - ΓΟΤΝΑΡΖ - ΜΖΣΑΚΖ 13 Δύβνηαο Υαιθίδα ΠΛΗΝΘΟΚΔΡΑΜ Δ.Π.Δ. ρεκαηάξη Βνησηίαο 63 ν ρικ. Δζλ. Οδνύ Αζελώλ - Λακίαο 17 ν ρικ Υαιθίδαο - Δξέηξηαο 14 Δύβνηαο Βαζηιηθό Κσλζηαληίλνο A. Σδαβάξαο Βαζηιηθό Υαιθίδαο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 87

96 15 Αηηηθήο Αζπξόππξγνο Γ. Η. ΚΟΚΚΗΝΟΓΔΝΖ Α.Δ. Λεσθ. ΝΑΣΟ, Αζπξόππξγνο 16 Αηηηθήο Ραθήλα Κεξακνπξγηθή Ραθήλαο Α.Δ. Πιαηύ Υσξάθη, Ραθήλα Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 17 Αξθαδίαο Σξίπνιε Γ. αθειαξάθνο Α.Δ. 18 Αξγνιίδνο Άξγνπο-Ναύπιην Κεξακίδηα "Αξγνο" Α.Β.Δ.Δ. Κεξαζίηζα, Σξίπνιε Αξθαδίαο 3 ν ρικ. Αξγνπο - Νέαο Κίνπ, 19 Λαθσλίαο πάξηε ΚΔΡΑΜΟΠΟΗΨΑ ΠΑΡΣΖ - ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΕΑΥΑΡΗΑ 14 ν ρηι. πάξηεο Γπζείνπ, πάξηε 20 Μεζζελίαο Καιακάηα Αθνη Αλαγλσζηαξά Α.Δ. Αληηθάιακνο Καιακάηαο Πίλαθαο 3.: Δγθαηαζηάζεηο Υαιπβνπξγίαο (2012) Ννκόο Γήκνο λνκα Δγθαηάζηαζεο Θέζε Δγθαηάζηαζεο Γπλακηθόηεηα (tn) Έθηαζε m² Έηνο Ίδξπζ εο Πεξηθέξεηα Κεληξηθή Μαθεδνλίαο 1 Θεζζαινλίθεο Νέα Ησλία ΗΓΔΝΟΡ ΑΔ ΒΗ.ΠΔ Ησλίαο Θεζζαινλίθεο Νέα Ησλία 3 Μαγλεζίαο Βειεζηίλν HELLENIC STEEL ΒΗ.ΠΔ Ησλίαο Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ΥΑΛΗΒΟΤΡΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ ΒΗ.ΠΔ Βόινπ Μαγλεζίαο Αικπξό SOVEL AE ΒΗ.ΠΔ Αικπξό Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 5 Αηηηθήο Αζπξόππξγνπ ΥΑΛΗΒΟΤΡΓΗΑ ΔΛΛΑΓΟ 6 Αηηηθήο Διεπζίλαο ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΟ Αζελώλ Κνξίλζνπ Δ.Ο. Αζελώλ Κνξίλζνπ

97 Πίλαθαο 4.: Υαξηνπνηίεο ζηελ Διιάδα (2012) a/a Ννκόο Γήκν λνκα Δγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 1 Ρνδόπεο Κνκνηελή Κνκνηελήο ELITA Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2 Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθε Νενρσξνύδαο 3 Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθε Μαθεδνληθή Υαξηνπνηία 4 Θεζζαινλίθε Δύνζκν TAURUS ΑΔ Πεξηθέξεηα Ιόλησλ Νήζσλ 5 Κέξθπξαο Κέξθπξα Υαξηνπνηία Κέξθπξαο Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 6 Φζηώηηδνο Πειάζγηα Υαξηνπνηία Πειαζγία 7 Φζηώηηδνο Λακία Φζηώηηδνο ΑΔ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 8 Αηηηθήο Αζήλα Αζελαίσλ ΑΔ 9 Αηηηθήο Αζήλα SCA Packaging Hellas 10 Αηηηθήο Αζήλα Βηνραξηηθή Υαξηνπνηία ΑΒΔΔ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 11 Κνξηλζία Βέιν-Βόραο ΠΔΚΟ ΑΔ Πίλαθαο 5.: πιιέθηεο κε ην ΔΓ ηεο ΔΛΣΔΠΔ αλά Κέληξν πιινγήο (2012) ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΤΛΛΟΓΖ Κ.. N. Πιαζηήξα ANSY AE 119 Νέα κύξλε ΑΣΣΗΚΖ Διιεζπόληνπ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΚΤΡΗΑΚΟ 64 Αηγάιεω ΒΟΤΡΛΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Παπαδάθε 19 Γιπθάδα ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΕΧΖ Νέα Αξηάθε Υαιθίδα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΤΛΛΟΓΖ X.O Λεωθ. Μεγαξίδνο 124 Αζπξόππξγνο ΔΛ.ΒΗ.ΠΔ. Λ.& Μ. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΟΔ Ναππιίνπ 7 Μεηακόξθωζε ΚΛΑΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Δηξήλεο 47 Σαύξνο ΚΡΑΛΖ ΛΟΤΚΑ Κπξηάθη Λεηβαδηάο ΜΑΚΡΤΣΑΘΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Λπζίνπ 8 Νίθαηα ΜΑΝΟΤΕΑ ΗΧΑΝΝΖ πάξηεο 145 Πεηξαηάο ΠΑΣΗΝΗΧΣΖ ΑΝΑΣΑΗΑ & Κξεκαζηή Ρόδνπ ΤΗΟ ΟΔ ΣΑΛΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Παιενξηηζώλα Απιίδα Κ.. EDIL HELLAS SA Βνύιγαξε 58 Θεζζαινλίθε Γ.ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ-Η. αιακίλνο 10 Θεζζαινλίθε ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΣΟΤΜΟ ΟΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ Λεωθ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ Μεγαξίδνο 124 Αζπξόππξγνο

98 Κ.. ΑΥΑΨΑ Κ.. ΒΟΛΟΤ Κ.. ΚΑΒΑΛΑ Κ.. ΚΟΕΑΝΖ Κ.. ΚΡΖΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΤΛΛΟΓΖ X.O. ΚΟΣΕΑΨΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Νενρωξνύδα Θεζζαινλίθε ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Παηξώλ 8 Δύνζκνο Θεζζαινλίθεο ΠΔΣΡΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ Δκπεδνθιένπο Θεζζαινλίθε ΡΟΓΟΒΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Ρηδάξη Έδεζζα ΦΑΡΡΑ ΔΗΡΖΝΖ Παηωλίνπ 2 Θεζζαινλίθε ΑΦΟΗ Πάξνδνο Κηάην ΑΘΑΝ.ΥΑΣΕΖΑΝΑΣΑΗΟΤ Γαβάθε 30 Κνξηλζίαο ΟΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΤΛΛΟΓΖ X.O. ΓΖΜ. ΛΔΗΒΑΓΑΡΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ ΑΥΑΨΑ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΤΛΛΟΓΖ X.O Λεωθ. Μεγαξίδνο 124 Αζπξόππξγνο ΒΗ. ΠΔ Παηξώλ Πάηξα Λεωθ. Μεγαξίδνο 124 Αζπξόππξγνο ΕΑΓΓΑ ΘΔΟΓΧΡΟ Κάηω Γαηδέα Βόινο ΚΑΡΑΠΟΣΟΛΑΚΖ Αξ. Εάρνπ 22 Βόινο ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΗΟΤΖ ΚΧΝ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 3 ν Υηι. Δ.Ο. Λάξηζαο - Αζελώλ Λάξηζα ΠΔΣΡΟΛΗΝ ΑΔ ΒΗ. ΠΔ. Βόινπ Βόινο ν Υηι. Δ.Ο. ΚΑΜΑΓΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Βόινπ - Λάξηζαο Βόινο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΤΛΛΟΓΖ X.O. ΕΑΨΜΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΤΛΛΟΓΖ X.O. ΣΟΜΠΑΝΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΤΛΛΟΓΖ X.O Λεωθ. Μεγαξίδνο 124 Αζπξόππξγνο Σέξκα Υξπζνβέξγε Ακπειόθεπνη Γξάκαο Λεωθ. Μεγαξίδνο 124 Αζπξόππξγνο Αγία Σξηάδα Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Λεωθ. Μεγαξίδνο 124 Αζπξόππξγνο

99 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ Πίλαθεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ Πίλαθαο 1.: Πνζόηεηεο ειαζηηθώλ πνπ ζπιιέρηεθαλ αλά πεξηθέξεηα Πεξηθέξεηο/ Έηε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Ιόληνη Νήζνη Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε ύλνιν tn/yr Πίλαθαο 2.: Πνζόηεηεο αλαθύθισζεο ΑΖΖΔ από όιεο ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο Δηζεξρόκελα (tn) Aμηνπνηεκέλα (tn) Πξνο ΥΤΣΑ (tn) Μέζνο πληειεζηήο Αλαθύθισζεο (%) Μέζνο πληειεζηήο Αμηνπνίεζεο (%) Έηε , , ,40% 95,40% , , ,08 83,77% 83,77% , , ,79 82,62% 82,62% , , ,49 87,52% 87,52% , , ,41 88,57% 88,57% , , ,06 90,10% 90,10% ύλνιν , , ,84 87,11% 87,11% 91

100 Πίλαθαο 3.: Αξηζκόο νρεκάησλ πνπ ζπιιέρηεθαλ δηαρξνληθά Έηε Ορήκαηα Γεκνζίνπ Ιδησηηθά Ορήκαηα ύλνιν αλά έηνο ύλνιν Πίλαθαο 4.: Αξηζκόο ΥΤΣΑ δηαρξνληθά αλά πεξηθέξεηα. Πεξηθέξεηεο / Έηε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Κεληξηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία Ήπεηξνο Θεζζαιία Ινλίσλ Νήζσλ Γπηηθή Διιάδα ηεξεά Διιάδα Αηηηθή Πεινπόλλεζνο Βόξεην Αηγαίν Νόηην Αηγαίν Κξήηε ύλνιν

101 93 ΔΜΘΠΜ

102 94 ΔΜΘΠΜ

103 95 ΔΜΘΠΜ

104 96 ΔΜΘΠΜ

105 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Υάξηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ΓΠ ησλ ΥΤΣΑ από 1999 έσο

106 98 ΔΜΘΠΜ

107 99 ΔΜΘΠΜ

108 100 ΔΜΘΠΜ

109 101 ΔΜΘΠΜ

110 102 ΔΜΘΠΜ

111 103 ΔΜΘΠΜ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Δηζεγεηήο: Αλδξέαο Υαζηώηεο Υεκηθόο Μεραληθόο ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Θεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ Ννκνζεζία Τπνρξεώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα