LIFE ENV/GR/ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ"

Transcript

1 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ

2 Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαζώο θαη ζηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθώλ θαη ζρεδίσλ ηεο Ε.Ε. γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ην θιίκα. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE ρξεκαηνδνηνύληαη κέηξα θαη έξγα γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Ε.Ε.. Από ηο 1992, ηο πρόγραμμα LIFE έτει ζσγτρημαηοδοηήζει περίποσ προηάζεις για ηην προζηαζία ηοσ περιβάλλονηος ζε όλα ηα κράηη-μέλη ηης Ε.Ε.. A1 Χξεκαηνδνηηθό εξγαιείν LIFE+

3 Αύμεζε ησλ παξαγόκελσλ πνζνηήησλ απνξξηκκάησλ Πνιύπινθε ζύλζεζε ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ Αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Κπξίαξρε θηινζνθία αληηκεηώπηζεο απνηειεί ε ππξακίδα ηεξαξρίαο γηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ΠΡΟΛΖΦΖ ΜΔΗΧΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ αύμεζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ππνβάζκηζε πνηόηεηαο εδάθνπο & πδξνθόξνπ νξίδνληα βηνζπζζώξεπζε ηνμηθώλ νπζηώλ Οδεγία 2008/98/ΕΚ: Μέσπι ηο 2015, ζα νξηζηεί ρσξηζηή ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ γηα ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθό θαη γπαιί. Μέσπι ηο 2020, ζα απμεζεί ε θαηά βάξνο πνζόηεηα ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ θαηά 50% σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζε. ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΘΔΖ B1 Δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ & πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο

4 Πηγή: Eurostat, 2011 B2 Δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζηελ Ειιάδα

5 Ανάπηςξη και επίδειξη ενόρ οικολογικού, καινοηόμος ζςζηήμαηορ για ηην οικιακή ανακύκλωζη αποβλήηων ηόσοι αποηελεζμαηική διασείπιζη ηων Α..Α. (κείσζε ηνπ όγθνπ θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνύληαη πξνο δηάζεζε, αύμεζε θιάζκαηνο αλαθηεκέλσλ πιηθώλ από ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, εμνηθνλόκεζε θόζηνπο κεηαθνξάο & δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ από ηνπο Δήκνπο) βιώζιμη διασείπιζη ηων θςζικών πόπων (αύμεζε πνηόηεηαο αλαθηεκέλσλ πιηθώλ, κεηαηξνπή αλαθπθισζίκσλ ζε αμηνπνηήζηκν εκπόξεπκα πςειήο πνηόηεηαο) Μέζα αύξηζη ηος ποζοζηού ανακύκλωζηρ (αλά ζπίηη & αλά επξύηεξε πεξηνρή εθαξκνγήο) αποηελεζμαηικόηεπη διαλογή ςλικών-ζηόσων ζηην πηγή ενεπγόρ ζςμμεηοσή ηων πολιηών Γ1 -Η ηδέα

6 Γ2 Πεξηγξαθή έξγνπ

7 ΟΗΚΗΑΚΖ ΤΚΔΤΖ ΤΜΠΗΔΖ Πηζηόλη ζπκπίεζεο Θάιακνο ζπκπίεζεο Γ3 Οηθηαθόο ζπκπηεζηήο απνξξηκκάησλ

8 ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΤΜΠΗΔΖ ΥΑΡΣΗΝΖ ΤΚΔΤΑΗΑ Γ4 Σρεδηαζκόο ζπζθεπήο Πξνζνκνίσζε ζπκπίεζεο ζπζθεπήο (1)

9 Γ5 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (1)

10 ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΤΜΠΗΔΖ ΑΛΟΤΜΗΝΔΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Γ6 Σρεδηαζκόο ζπζθεπήο Πξνζνκνίσζε ζπκπίεζεο ζπζθεπήο (2)

11 Γ7 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (2)

12 ηον οικιακό ανακςκλωηή μποπούν να ηοποθεηηθούν ππορ ζςμπίεζη: Χάρτινοι περιζκτεσ τροφίμων, χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρών, χαρτοκιβώτια & χαρτοςακοφλεσ Πλαςτικά αντικείμενα & ςυςκευαςίεσ με τθν ζνδειξθ HDPE και PET Λευκοςιδθρζσ ςυςκευαςίεσ ανθρακοφχων ποτών & τροφίμων, χαλφβδινα κουτιά υγρών & τροφίμων υςκευαςίεσ αλουμινίου & αλουμινζνιοι περιζκτεσ ηον οικιακό ανακςκλωηή ΓΔΝ ηοποθεηούνηαι: Οργανικά απορρίμματα Ροφχα Ξφλο πρζι, γκαηάκια Γυάλινοι περιζκτεσ Ελαςτικά Ηλεκτρικόσ & θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ Επικίνδυνα απόβλθτα Γ8 Οδεγίεο ρξήζεο ζπζθεπήο

13 Δήμοσ Αμαρουςίου Δήμοσ Μάνδρασ-Ειδυλλίασ Πληθυςμόσ: κάτοικοι Πληθυςμιακή πυκνότητα: 5.590,74 θαη./η.ρικ. Παραγωγή Α.Σ.Α.: τόνοι το ζτοσ 2012 Προδιαλεγμζνα υλικά απορριμμάτων: τόνοι το ζτοσ 2012 Πληθυςμόσ : κάτοικοι Πληθυςμιακή πυκνότητα : 41,96 θαη./η.ρικ. Παραγωγή Α.Σ.Α.: τόνοι το ζτοσ 2012 Προδιαλεγμζνα υλικά απορριμμάτων: 608 τόνοι το ζτοσ 2012 Γ9 -Πηινηηθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο

14 Δηαινγή αλαθπθισζίκσλ ζην ζπίηη Μείσζε όγθνπ αλαθπθισζίκσλ πιηθώλ πνπ θαζίζηαληαη απνξξίκκαηα Αύμεζε πνζνζηνύ αλαθύθισζεο & επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ Μείσζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο απνβιήησλ θαη κείσζε ρξήζεο νξπθηώλ θαπζίκσλ Αύμεζε πνζνζηώλ εθηξνπήο από ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξώπηλεο πγείαο, ζπκβάιινληαο ζηελ εμπγίαλζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο Μείσζε ηνπ θόζηνπο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, κε ζπλεπαθόινπζε παξνρή πξνλνκίσλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Σπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ηνπ Εζληθνύ θαη Πεξηθεξεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Απνβιήησλ Γ10 -Αλακελόκελα απνηειέζκαηα

15 Μείσζε εθπνκπώλ CO2 από ηηο κεησκέλεο κεηαθνξέο απνβιήησλ θαη από ηε κεησκέλε παξαγσγή πξντόλησλ κε ρξήζε πξώησλ πιώλ Μείσζε εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηελ απνζπκθόξεζε ησλ ρώξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο Μείσζε απνηππώκαηνο άλζξαθα Γ11 -Σπκπεξάζκαηα

16 Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Υημικών Μησανικών, Μονάδα Πεπιβαλλονηικήρ Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ Ζπώων Πολςηεσνείος 9, Πολςηεσνειούπολη Εωγπάθος, Σηλ.: Ηζηοζελίδα: Μαπία. Καζιδώνη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action

Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Επιλογζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων για τον Ζλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομζνου του Θερμοκθπίου LIFE 09 ENV GR 294 / WASTE-C-CONTROL Guidelines for the Implementation of the Proposed Action Κοηάνθ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριζε CO 2 ζηε ηζιμενηοβιομετανία

Διατείριζε CO 2 ζηε ηζιμενηοβιομετανία Κοδάνε, 16 Aπριλίοσ 2008 Διατείριζε CO 2 ζηε ηζιμενηοβιομετανία Αιέμαλδξνο Καηζηάκπνπιαο Υεκηθόο Μεραληθόο, MSc Environmental Tech. Τπεύζπλνο Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο Κιάδνπ Σζηκέληνπ Διιάδαο Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Ενεργειακό Γραθείο Κσπρίων Πολιηών Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ δεκνηηθώλ νρεκάησλ Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program and the Cyprus Union of Communities ηάδια Βεληιζηοποίηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ζ ΤΝEΡΓΔΗΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΜΠΛΔΚΟΜEΝΩΝ, Ο ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΚΣΖΖ ΣΟΤ ΥΑΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΖ 26Ζ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Ηκεξίδα Re-Battery Αζήλα, 6 Φεβξνπαξίνπ 2013 Ο έιεγρνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ

Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ Κπξθίηζνο Φίιηππνο Γξ. Πεξηβαιινληνιόγνο Πξόεδξνο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο 2 ν Φόξνπκ ΤΝΔΡΓΔΗΑ: Αλαθύθισζε & Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Δηζεγεηήο: Αλδξέαο Υαζηώηεο Υεκηθόο Μεραληθόο ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Θεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ Ννκνζεζία Τπνρξεώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»

«Βασικές Αρχές Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» «Βασικές Αρχές Αειφόρου Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» Σμήμα Περιβάλλοντος Τπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 23 επτεμβρίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έντσπο Ελέγτοσ Επιτειρήσεων Αρτοποιίας - Ζαταροπλαστικής

Έντσπο Ελέγτοσ Επιτειρήσεων Αρτοποιίας - Ζαταροπλαστικής Έντσπο Ελέγτοσ Επιτειρήσεων Αρτοποιίας - Ζαταροπλαστικής Σηοισεία Επισείπηζηρ Επωνςμία Πόλη - διεύθςνζη Τ.Κ Τηλέθωνο, Φαξ Ονομαηεπώνςμο ιδιοκηήηη ΑΦΜ Ονομαηεπώνςμο νομίμος εκπποζώπος Απιθμόρ Αδείαρ Εγγπαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ

1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο: Project Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) 1.2 Γεκηνπξγόο Ολνκαηεπώλπκν: Αιεμάλδξα νύιε Παηξώλπκν: Θεόδσξνο νύιεο Ηδηόηεηα: ηέιερνο Γηνίθεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson GreenHeart TM

Sony Ericsson GreenHeart TM Sony Ericsson GreenHeart TM 11o πλέδξην Info-ComWorld 3 Nνεκβξίνπ 2009 2 Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Βηώζηκεο Αλάπηπμεο Η θηινζνθία καο Η θηινζνθία καο ζηε βηώζηκε αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο αξρέο: Η πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία

Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία Τν Βήκα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Φνηηεηή, Απξίιηνο 2013, Θεζζαινλίθε Αιέμαλδξνο Καηζηάκπνπιαο, Γηεπζπληήο Πεξηβάιινληνο Κιάδνπ Τζηκέληνπ Διιάδαο Τη είλαη βηώζηκε αλάπηπμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 4 ε : ΚΔΘΝΓΝΗ - ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 38 ΜΔΘΟΓΟΙ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝΞΗΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ

ΡΝΞΗΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ ΡΝΞΗΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ Γηαζέζηκνη πόξνη ΛΔΟΝ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ αιόγηζηε ρξήζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηωλ δηαζέζηκωλ απνζεκάηωλ Άξδεπζε σμβατική ταγόνας Drip

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αίγηλα 10/9/2015 ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη 'Σνπηθό ηαζκό

Διαβάστε περισσότερα