ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Δηζεγεηήο: Αλδξέαο Υαζηώηεο Υεκηθόο Μεραληθόο

2 ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Θεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ Ννκνζεζία Τπνρξεώζεηο παξαγσγώλ δηαρεηξηζηώλ απνβιήησλ Αδεηνδόηεζε εξγαζηώλ δηαρείξηζεο Υαξαθηεξηζκόο απνβιήησλ Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ Απνηύπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

3 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ.Α. Αθνξά: Παξαγσγνύο ζηεξεώλ απνβιήησλ Γηαρεηξηζηέο ζηεξεώλ απνβιήησλ Απνδέθηεο (αλάθηεζε δηάζεζε) ζηεξεώλ απνβιήησλ Γεκόζηεο ππεξεζίεο Ωο λνκνζέηεο (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) Ωο αξρή αδεηνδόηεζεο (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., Πεξηθέξεηα, Ννκαξρία) Ωο ειεγθηηθνί κεραληζκνί (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. / ώκα Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο, Πεξηθέξεηα, Ννκαξρία) Μεραληθνύο (θπξίσο ζην κειεηεηηθό ηκήκα) Ζ ΓΝΩΖ ΣΟΤ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΔΗΝΑΗ Ζ ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΣΖ ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ

4 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ.Α. πλίζηαηαη: ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ΚΤΑ, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ΠΓ, Δγθύθιηνη) ηελ επξσπατθή λνκνζεζία - Καλνληζκνί (εθαξκόδνληαη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ΔΔ) - Οδεγίεο (ηζρύνπλ αθνύ ελαξκνληζζνύλ από ην θξάηνο-κέινο) Δλεκεξώλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη δηαξθώο: (ΤΠΔΥΩΓΔ) (Διιεληθό Ηλζηηηνύην Τγηεηλήο Αζθάιεηαο Δξγαζίαο) (Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ) (Ζ Πξόζβαζε ζην Γίθαην ηεο Δ.Δ.)

5 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (1) ΤΑ Δηβ/301/64 «πεξί ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ» Ν. 1650/1985 «πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο» Αξκνδηόηεηα ησλ ΟΣΑ γηα ηε δηαρείξηζε αζηηθώλ απνξξηκκάησλ Δπζύλε ηνπ παξαγσγνύ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη ΚΤΑ 49541/1424/86 «ηεξεά απόβιεηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 75/442/ΔΟΚ» ΚΤΑ 69728/824 (1996) ύληαμε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Απνθαηάζηαζε αλεμέιεγθησλ ρώξσλ δηάζεζεο. Πξνζάξηεζε σο παξαξηήκαηα ησλ Δπξσπατθώλ Καηαιόγσλ Απνβιήησλ (ΔΚΑ) (Απόθαζε 94/3/ΔΚ) ΚΤΑ /1997 «Δζληθόο ρεδηαζκόο ηεξεώλ Απνβιήησλ»

6 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (2) ΚΤΑ /97 «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ» Πξνδηαγξαθέο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη κεηαθόξησζεο Α Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ΥΤΣΑ Μεραληθήο Γηαινγήο Κνκπνζηνπνίεζεο Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο Γηαρείξηζεο Ηιύνο Ν. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ» (Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΟΚ) Καζνξηζκόο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαθύθισζε / επαλαρξεζηκνπνίεζε / αμηνπνίεζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ Π.Γ. 82/2004 Γηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ ΠΓ 109/2004 Γηαρείξηζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ ΠΓ 115/2004 Γηαρείξηζε ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ ΠΓ 116/2004 Γηαρείξηζε νρεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο ΠΓ 117/2004 θαη 15/2006 Γηαρείξηζε ΑΖΖΔ

7 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (3) ΚΤΑ 29407/3508/2002 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηελ Τγεηνλνκηθή Σαθή ησλ Απνβιήησλ» Δγθύθιηνο /2004 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ: πιινγή Μεηαθνξά Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε Υώξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ» ΚΤΑ 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο» γηα ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 91/156/ΔΟΚ ηόρνη θαη αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ Αδεηνδόηεζε δηαρείξηζεο απνβιήησλ Τπνρξεώζεηο παξαγσγώλ θαη δηαρεηξηζηώλ Πξνδηαγξαθέο ηνπ εζληθνύ (ΔΓΑ) αιιά θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζρεδίσλ (ΠΔΓΑ) γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ Καζνξηζκόο κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρώξσλ δηάζεζεο

8 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (4) ΚΤΑ 37591/2031/2003 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ΤΑ 22912/117/2005 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ» ΚΤΑ 13588/725/2006 «Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» ΤΑ 24944/1159/2006 «Έγθξηζε Γεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ» (383 Β) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991» ΤΑ 8668/2007 «Έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ»

9 ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΔ ΘΔΜΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ηεξεά απόβιεηα Οδεγία 2006/12/ΔΚ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Μία άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Κξηηήξηα παξαπξντόλησλ θαη απνραξαθηεξηζκνύ απνβιήησλ Καηάινγνο απνβιήησλ Απόθαζε 2001/118/ΔΚ Καηεγνξίεο απνβιήησλ ΔΚΑ Τγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ Απόθαζε 2003/33/ΔΚ Γνθηκέο εθπιπζηκόηεηαο σο θξηηήξην απνδνρήο ζε ρώξνπο ηαθήο Σαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθηλδύλσλ νπζηώλ Σαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθηλδύλσλ παξαζθεπαζκάησλ Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ Οινθιεξσκέλνο έιεγρνο θαη πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο Οδεγία 67/548/ΔΚ Καλνληζκόο 1272/2008 Οδεγία 1999/45/ΔΚ Καλνληζκόο 1272/2008 Καλνληζκόο 1013/2006 Καλνληζκόο 1379/2007 Οδεγία 96/61/ΔΚ Υαξαθηεξηζκόο κίαο νπζίαο σο επηθίλδπλε Υαξαθηεξηζκόο ελόο παξαζθεπάζκαηνο σο επηθίλδπλν Αδεηνδόηεζε κεηαθνξάο απνβιήησλ IPPC Δπξσπατθό Μεηξών Ρύπσλ Καλνληζκόο 166/2006 Δηήζηεο δειώζεηο EPRTR

10 ΟΡΙΜΟΙ (1) Γηαρείξηζε: Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά, κεηαθόξησζε, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηώλ απηώλ, θαζώο θαη ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρώξσλ δηάζεζεο (ΚΤΑ 50910/2003) ηεξεό (κε επηθίλδπλν) απόβιεην: Κάζε νπζία ή αληηθείκελν πνπ ππάγεηαη ζηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ ησλ παξαξηεκάησλ ΗΑ θαη ΗΒ ηεο ΚΤΑ 50910/2003 θαη ην νπνίν ν θάηνρνο ηνπ απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενύηαη λα απνξξίςεη.

11 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (2001/118/ΔΚ) (1) 20 θαηεγνξίεο γεληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δμόξπμε Γεσξγία-δαζνθνκία-αιηεία Καηεξγαζία μύινπ-ραξηηνύ Βηνκεραλία δέξκαηνο-γνύλαο-πθαληνπξγία Γηύιηζε πεηξειαίνπ Αλόξγαλεο & νξγαληθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο Παξαγσγή θα ρξήζε ρξσκάησλ-θόιιαο-κειαληώλ Φσηνγξαθηθή βηνκεραλία Θεξκηθέο επεμεξγαζίεο Υεκηθή & κεραληθή επεμεξγαζία κεηάιισλ Έιαηα Οξγαληθέο νπζίεο σο δηαιύηεο θαη πξνσζεηηθά, πζθεπαζίεο, απνξξνθεηηθά, θίιηξα Με πξνδηαγξαθόκελα άιισο (ΟΣΚΕ, ΑΖΖΔ Καηαζθεπέο - θαηεδαθίζεηο Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε Δπεμεξγαζία απνβιήησλ Γεκνηηθά θαη παξόκνηα βηνκεραληθά απόβιεηα

12 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (2001/118/ΔΚ) (2) Κάζε απόβιεην πεξηγξάθεηαη κε έλαλ εμαςήθην αξηζκό πνπ δείρλεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ απνβιήηνπ : Απόβιεηα από ρξώκαηα θαη βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν * Καηεγνξία 08: Απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηακόξθσζε, πξνκήζεηα θαη ρξήζε (ΠΓΠΥ) επηθαιύςεσλ, θνιιώλ, ζηεγαλσηηθώλ θαη ηππνγξαθηθώλ κειαληώλ Τπνθαηεγνξία 08 01: Απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ θαζώο θαη ηελ αθαίξεζε ρξσκάησλ/βεξληθηώλ : Μπάδα εθζθαθώλ άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν * Καηεγνξία 17: Απόβιεηα από θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο Τπνθαηεγνξία 17 05: ρώκαηα, πέηξεο θαη κπάδα εθζθαθώλ Με αζηεξίζθν ζεκεηώλνληαη ζηνλ ΔΚΑ ηα ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απόβιεηα Οη εμαςήθηνη αξηζκνί απνβιήησλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ: ηα απόβιεηα πνπ παξάγεη έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηα απόβιεηα πνπ επηηξέπεηαη λα ζπιιέγεη θαη λα κεηαθέξεη έλαο δηαρεηξηζηήο ηα απόβιεηα πνπ επηηξέπεηαη λα επεμεξγάδεηαη έλαο αλαθπθισηήο ή έλαο ηειηθόο απνδέθηεο ηα απόβιεηα πνπ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνληαη δηαζπλνξηαθά

13 ΟΡΙΜΟΙ (2) Αμηνπνίεζε: Κάζε εξγαζία αλαθύθισζεο ή θαη αλάθηεζεο πιηθώλ ή ελέξγεηαο από ηα απόβιεηα R1: Αλάθηεζε/αλαγέλλεζε δηαιπηώλ R2: Αλάθηεζε/αλαθύθισζε άιισλ νξγαληθώλ νπζηώλ R3: Αλάθηεζε/αλαθύθισζε κεηάιισλ / κεηαι. ελώζεσλ R4: Αλάθηεζε/αλαθύθισζε άιισλ αλόξγαλσλ νπζηώλ R5: Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ R6: Αμηνπνίεζε πξντόλησλ γηα ηε δέζκεπζε ξύπσλ R7: Αμηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από θαηαιύηεο R8: Αλαγέλλεζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ R9: Κύξηα ρξήζε σο θαύζηκν ή σο άιιν κέζν παξαγσγήο ελέξγεηαο R10: Γηαζπνξά ζην έδαθνο, ρξήζηκε από γεσξγηθή ή νηθνινγηθή άπνςε R11: Υξεζηκνπνίεζε απνβιήησλ πνπ ιακβάλνληαη από ηηο R1-R10 R12: Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζηηο R1-R11 R13: Απνζήθεπζε πιηθώλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζηηο R1-R12

14 ΟΡΙΜΟΙ (3) Γηάζεζε D1: Απόζεζε επάλσ ή κέζα ζην έδαθνο (π.ρ. ΥΤΣΑ) D2: Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρώξν (π.ρ. βηναπνηθνδόκεζε απνβιήησλ) D3: Έγρπζε ζε βάζνο (π.ρ. έγρπζε αληιήζηκσλ απνβιήησλ ζε θξέαηα) D4: Σεικάησζε (π.ρ. έθρπζε ηιύσλ ζε ιεθάλεο) D5: Απόζεζε ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ΥΤΣ D6: Απόξξηςε ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ (πιελ ζάιαζζαο) D7: Καηαβύζηζε ζηηο ζάιαζζεο D8: Βηνινγηθή επεμεξγαζία D9: Φπζηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία D10: Απνηέθξσζε επί ηνπ εδάθνπο D11: Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα D12: Μόληκε ελαπνζήθεπζε (π.ρ. ηνπνζέηεζε θηβσηίσλ ζε νξπρείν) D13: Αλάκημε πξν ησλ εξγαζηώλ D1-D12 D14: Δπαλαζπζθεπαζία πξν ησλ εξγαζηώλ D1-D13 D15: Απνζήθεπζε θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εθ ησλ D1-D14

15 ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΝΗΚΑ ΔΝΑΛ/ΚΖ ΓΗΑΥ/Ζ ΟΣΚΕ, ΑΖΖΔ ΔΛΑΣΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΔ ΑΓΡΑΝΖ ΔΝΑΛ/ΚΖ ΓΗΑΥ/Ζ ΟΣΚΕ, ΑΖΖΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ ΤΩΡΔΤΣΔ, ΑΛΔ

16 ΣΔΡΔΑ ΜΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ Τπνρξεώζεηο παξαγσγνύ απνβιήησλ λα παξαδίδεη ηα απόβιεηα ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο ή ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ή λα εμαζθαιίδεη ν ίδηνο ηελ αμηνπνίεζε ή ηε δηάζεζή ηνπο λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή α. Γηαρεηξηζηηθό ζρέδην απνβιήησλ (άπαμ) θαη β. Δηήζηα έθζεζε παξαγσγνύ απνβιήησλ (θάζε Φεβξνπάξην) λα ηεξεί κεηξών επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ηξηκεληαία βάζε εηήζηα δήισζε EPRTR

17 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΓΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ /725 ΚΤΑ) ΔΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Αλαδεηήζηε ηνπο θαηάιιεινπο 4-ςήθηνπο θσδηθνύο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ΔΚΑ αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο) * 2008 ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΗΩΣΖ ΑΔ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΡΑ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ 3, 54630, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΓΝΑΣΗΑ 100, 54630, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΩΝ ΚΩΓΙΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία) Α.Φ.Μ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΥΗ ΠΟΤ ΔΞΔΓΩΔ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ / ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΗΠΔΥΩ/ Ν.Α. ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΑΚΟΓ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΙΥΤΟ ΠΔΡΙΑΒΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΗΩΣΖ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΓΗΠΔΓΟΤ ΣΟΙΥΔΙΩΝ (m 2 ) ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

18 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΓΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ /725 ΚΤΑ) 1. Γηαρείξηζε απνβιήησλ εληόο ηεο Δγθαηάζηαζεο (1) Καηεγνξία απνβιήηνπ (1) (2) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ζύκθσλα κε (3) Πνζόηεηα απνβιήηνπ πνπ δηαρεηξηζηήθαηε εληόο ηεο (4) Δξγαζία δηαρείξηζεο (2) (5) Αξ. ρεηηθήο Αδείαο (3) (6) Καηεγνξία απνβιήηνπ κεηά ηε ζρεηηθή επεμεξγαζία (6- (7) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ηεο ζηήιεο (6) ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΑ (8) Πνζόηεηα απνβιήηνπ ηεο ζηήιεο (6) ην έηνο αλαθνξάο ηνλ ΔΚΑ εγθαηάζηαζεο ην έηνο αλαθνξάο (t) ςήθηνο θσδηθόο ΔΚΑ) (4) ΤΝΟΛΟ 0, ,00 2. Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθηόο ηεο Δγθαηάζηαζεο (9) Καηεγνξία απνβιήηνπ (1) (10) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΑ Διαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο (11) Πνζόηεηα απνβιήηνπ πνπ δηαρεηξηζηήθαηε εθηόο ηεο εγθαηάζηαζεο ην έηνο αλαθνξάο (t) (12) Δπσλπκία ζπιιέθηε απνβιήηνπ 30 TYRE RECYCLE ΑΔ (13) Αξ. Μεηξώνπ ΤΠΔΥΩΓΔ / Αξ. Άδεηαο πιιέθηε (5) ΓΗΠΔΥΩ ΑΣΣΗΚΖ 0001/2005 (14) Έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα ζρεηηθά Έληππα Αλαγλώξηζεο γηα ηε ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά (Ναη/Όρη) (6) (15) Δπσλπκία Δγθαηάζηαζεο Παξαιαβήο Απνβιήηνπ (7) - ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΑΔ (16) Δξγαζία δηαρείξηζεο ηεο πνζόηεηαο απνβιήηνπ ηεο ζηήιεο (11) R2 (17) Αξηζκόο ζρεηηθήο αδείαο (3) ΓΗΠΔΥΩ 0002/2005 ΗΜΔΙΩΗ: Ο ζπιιέθηεο θαη ν απνδέθηεο πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ελαιιαθηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο, εθόζνλ απαηηείηαη

19 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΓΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ /725 ΚΤΑ) 3. Απνζήθεπζε απνβιήησλ εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο (18) Καηεγνξία απνβιήηνπ (1) (6- ςήθηνο θσδηθόο ΔΚΑ) (19) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΑ * Μπαηαξίεο κνιύβδνπ (20) Πνζόηεηα απνβιήηνπ πνπ απνζεθεύζαηε εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο ην έηνο αλαθνξάο (t) (21) Πνζόηεηα απνζεθεπκέ λνπ απνβιήηνπ από παιαηόηεξα έηε (22) Έηνο έλαξμεο απνζήθεπ ζεο 1 0, (23) πλνιηθή πνζόηεηα απνζεθεπκέλνπ απνβιήηνπ από πξνεγνύκελα έηε θαη κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο αλαθνξάο

20 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Γεληθά ζηνηρεία παξαγσγνύ απνβιήησλ Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία (πξντόληα, Α θαη Β βνεζεηηθέο ύιεο, λεξό, θαύζηκα) ηνηρεία απνβιήησλ αλά θαηεγνξία (είδνο, πξνέιεπζε, πνζόηεηα, αλαιύζεηο, θαηεγνξηνπνίεζε, εθπιπζηκόηεηα, ΒΓΣ) ηνηρεία δηαρείξηζεο αλά θαηεγνξία πιινγή απνζήθεπζε (πνζόηεηα, κέζα ζπιινγήο, ρώξνο απνζήθεπζεο-άδεηα) Μεηαθνξά (πνζόηεηα, κέζα κεηαθνξάο, πξννξηζκόο κεηαθνξάο, δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά, άδεηα) Αλάθηεζε Αλαθύθισζε Δπαλαρξεζηκνπνίεζε (ηερληθέο) Δπεμεξγαζία (ηερληθέο, εγθαηαζηάζεηο, πνζόηεηα, άδεηεο) Γηάζεζε (ηερληθέο, εγθαηαζηάζεηο, πνζόηεηα, άδεηεο) ηνηρεία δηαρείξηζεο αλά θαηεγνξία Πξνβιήκαηα Πξνηάζεηο (ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη) Τπνβάιιεηαη κία θνξά ζηελ Πεξηθέξεηα

21 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΡΤΠΩΝ - EPRTR Καλνληζκόο 166/2006/ΔΚ Δηήζηα δήισζε ησλ ξύπσλ (αέξηνπο, πγξνύο, ζηεξενύο) πνπ εθιύεη κία κνλάδα όηαλ ππεξβαίλεη ηα όξηα θαησθιίνπ Πνηέο εγθαηαζηάζεηο αθνξά: Παξάξηεκα Η (166/2006/ΔΚ) πκπεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο IPPC Πνηνπο ξύπνπο αθνξά θαη γηα πνηα όξηα θαησθιίνπ: Όξηα θαησθιίνπ αλά ξύπν ζην Παξάξηεκα ΗΗ (166/2006/ΔΚ) Ρύπνη αλά δξαζηεξηόηεηα (βνεζεηηθά θείκελα EPRTR) Μέηξεζε Τπνινγηζκόο Δθηίκεζε (πληειεζηέο)

22 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ EPRTR (ενδεικτικά)

23 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ EPRTR (ενδεικτικά)

24 ΡΤΠΟΙ ΟΡΙΑ ΚΑΣΩΦΛΙΟΤ (ενδεικτικά)

25 ΓΗΛΩΗ EPRTR (1)

26 ΓΗΛΩΗ EPRTR (2)

27 ΓΗΛΩΗ EPRTR (3)

28 ΓΗΛΩΗ EPRTR (4)

29 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΗ ΔΑ) Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Γελ απαηηείηαη μερσξηζηή πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε (Δγθύθιηνο / ΤΠΔΥΩΓΔ) Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (Πεξηερόκελα κειέηεο θαηά ηελ εγθύθιην ΤΠΔΥΩΓΔ / 1278/ ) Οηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή Πεξηθέξεηα (ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο λνκαξρίεο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο) Απνθαηάζηαζε ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ Γελ απαηηείηαη μερσξηζηή πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε Απαηηείηαη άδεηα κεηά από εθπόλεζε θαη έγθξηζε Σερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο

30 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΗ ΔΑ) Άδεηα δηάζεζεο-αμηνπνίεζεο-πξνζσξηλήο απνζήθεπζεοκεηαθόξησζεο ζηεξεώλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΚΤΑ 50910/2727/2003) Απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο Δθδίδεηαη Ννκαξρηαθή άδεηα ηζρύνο 5 ρξόλσλ Δθδίδεηαη ζεηηθό πόξηζκα πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Απαιιάζζνληαη από ηελ αδεηνδόηεζε νη εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή αμηνπνηνύλ νη ίδηεο ηα απόβιεηα ηνπο Οη εγθαηαζηάζεηο ππνβάιινπλ εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε θάζε Φεβξνπάξην ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα Δγγξαθή ζην Μεηξών ηεξεώλ Με Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ΤΠΔΥΩΓΔ (Γηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ εγθύθιην /1278/ αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα)

31 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (ΚΤΑ 13588/725/2006) Γελ απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (ΚΤΑ 24944/1159/2006 & ΚΤΑ 8668/2007) Απαηηείηαη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ύςνπο (θαη γηα ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ) Δθδίδεηαη άδεηα από ηελ Πεξηθέξεηα ή ην ΤΠΔΥΩΓΔ (γηα εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζε πεξηζζόηεξεο από κία πεξηθέξεηεο)

32 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) Άδεηα επεμεξγαζίαο/αμηνπνίεζεο/δηάζεζεο (ΚΤΑ 13588/725/06) Απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο εγθαηάζηαζεο (πεξηερόκελν θαηά ηελ ΚΤΑ 24944/1159/2006 ) Απαηηείηαη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ύςνπο (είηε γηα αμηνπνίεζε είηε γηα δηάζεζε) Δθδίδεηαη άδεηα από ην ΤΠΔΥΩΓΔ (γηα απόβιεηα ηξίησλ) θαη ηελ Πεξηθέξεηα (επεμεξγαζία ηδίσλ απνβιήησλ) Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ πνπ απνηεινύλ Α θαη Β ύιεο ή ελαιιαθηηθά θαύζηκα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελώ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγόκελσλ δεπηεξνγελώλ απνβιήησλ

33 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) Άδεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο / απνζήθεπζεο Απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο εγθαηάζηαζεο (πεξηερόκελν θαηά ηελ ΚΤΑ 24944/1159/2006 ) Απαηηείηαη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ύςνπο Δθδίδεηαη άδεηα από ηελ Πεξηθέξεηα ή ην ΤΠΔΥΩΓΔ (γηα πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο Πεξηθέξεηεο) Γελ απαηηείηαη άδεηα α. γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζηνπο ρώξνπο παξαγσγήο θαη β. γηα ηελ απνζήθεπζε ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πξηλ ηελ επεμεξγαζία Οη όξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο

34 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) ΟΛΔ ΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ: ππνβάιινπλ απνινγηζηηθή έθζεζε έηνπο θάζε Φεβξνπάξην ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή θαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα (γηα ηα επηθίλδπλα) ηεξνύλ κεηξών δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ αλά ηξίκελν θαηαγξάθνπλ θάζε παξάδνζε παξαιαβή απνβιήησλ ζην Έληππν Αλαγλώξηζεο όπνπ: Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνύ, ηνπ ζπιιέθηε θαη ηνπ απνδέθηε Ζ θαηεγνξία θαη ε πνζόηεηα ηνπ απνβιήηνπ Ζ εξγαζία αμηνπνίεζεο / δηάζεζεο (R/D) πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζζεί ζηε ζπλέρεηα εγγξάθνληαη ζην κεηξών ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ

35 ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ (1)

36 ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ (2)

37 ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (1)

38 ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (2)

39 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; ΚΤΑ 13588/725/2006: 2. «Δπηθίλδπλν απόβιεην»: α) Κάζε απόβιεην ην νπνίν επηζεκαίλεηαη κε αζηεξίζθν (ελ δπλάκεη επηθίλδπλν απόβιεην) θαη ην νπνίν ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν Α (εδ. 4) ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 19. «4. Εάλ έλα απόβιεηο ταραθηερίδεηαη ως επηθίλδσλο βάζεη γεληθής ή εηδηθής αληηζηοητίας κε επηθίλδσλες οσζίες, ηο απόβιεηο είλαη επηθίλδσλο, κόλολ εάλ ασηές οη οσζίες είλαη παρούζες ζε ζσγθεληρώζεης (π.τ. ποζοζηό επί ηοης εθαηό θαηά βάρος) ποσ είλαη αρθεηές, ώζηε ηο απόβιεηο λα εθδειώζεη κία από ηης ηδηόηεηες ποσ αλαθέροληαη ζηο παράρηεκα ΙΙ ηες παρούζας απόθαζες. Όζολ αθορά ηα ζεκεία Η3 έως Η8, Η10 θαη Η11, εθαρκόδεηαη ε παράγραθος 4 ηωλ ζεκεηώζεωλ ηοσ Παραρηήκαηος ΙΙ ηοσ παρόληος άρζροσ. Γηα ηα ταραθηερηζηηθά Η1, Η2, Η9 θαη Η12 έως Η14, ε παράγραθος 4 ηωλ ζεκεηώζεωλ ηοσ Παραρηήκαηος ΙΙ δελ προβιέπεη προδηαγραθές προς ηο παρόλ.»

40 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; (2) ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Ζ1 «Δθξεθηηθό» Ζ2 «Ομεηδσηηθό» Ζ3 Α «Πνιύ εύθιεθην» Ζ3 Β «Δύθιεθην» Ζ5 «Δπηβιαβέο» Ζ6 «Σνμηθό» Ζ7 «Καξθηλνγόλν» Ζ8 «Γηαβξσηηθό» Ζ9 «Μνιπζκαηηθό» Ζ10 «Σεξαηνγόλν» Ζ11 «Μεηαιιαμηνγόλν» Ζ12 Οπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία, όηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε ην λεξό, ηνλ αέξα ή κε έλα νμύ, εθιύνπλ ηνμηθό ή πνιύ ηνμηθό αέξην Ζ13 Οπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία, κεηά από δηάζεζε, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ, κε νπνηνδήπνηε κέζν, κηα άιιε νπζία, π.ρ. έλα πξντόλ έθπιπζεο, ην νπνίν έρεη έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο Ζ14 «Οηθνηνμηθό»: νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ή είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηάζνπλ άκεζν κειινληηθό θίλδπλν γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο.

41 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; (3) ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ «4. Απόβιεηα ηα νπνία ηαμηλνκνύληαη σο επηθίλδπλα ζεσξνύληαη όηη παξνπζηάδνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο ηδηόηεηεο πνπ απαξηζκνύληαη ζην παξόλ Παξάξηεκα θαη όζνλ αθνξά ηα ζεκεία Ζ3 έσο Ζ8, Ζ10 θαη Ζ11, κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο θαησηέξσ ηδηόηεηεο: ζεκείν αλάθιεμεο κηθξόηεξν ή ίζν 55ν C κία/πεξηζζόηεξεο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο πνιύ ηνμηθέο ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,1% κία/πεξηζζόηεξεο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο ηνμηθέο ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 3% κία/πεξηζζόηεξεο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο επηβιαβείο ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 25% κία/πεξηζζόηεξεο δηαβξσηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R35 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 1% κία/πεξηζζόηεξεο δηαβξσηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R34 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 5% κία/πεξηζζόηεξεο εξεζηζηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R41 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 10% κία/πεξηζζόηεξεο εξεζηζηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R36, R37, R38 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 20% κία νπζία γλσζηή σο θαξθηλνγόλν θαηεγνξίαο 1 ή 2 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,1% κία νπζία γλσζηή σο θαξθηλνγόλν θαηεγνξίαο 3 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 1% κία νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαηεγνξίαο 1 ή 2 ηαμηλνκεκέλε σο R60, R61 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,5% κία νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαηεγνξίαο 3 πνπ ηαμηλνκείηαη σο R62, R63 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 5% κεηαιιαμηνγόλν νπζία θαηεγνξίαο 1 ή 2 ηαμηλνκεκέλε σο R46 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,1% κεηαιιαμηνγόλν νπζία θαηεγνξίαο 3 ηαμηλνκεκέλε σο R40 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 1%»

42 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; (4). β) θάζε άιιν απόβιεην ην νπνίν ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006 (γλσκνδόηεζε Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ΤΠΔΥΩΓΔ) ΚΑΗ Όζα απόβιεηα από ηνλ Δπξσπατθό Καηάινγν Απνβιήησλ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν θαη έρνπλ θνθθώδε κνξθή ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα όηαλ: α) είηε εθδειώλνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνύζαο απόθαζεο β) είηε ππεξβαίλνπλ ηηο νξηαθέο ηηκέο ηεο παξαγξάθνπ ηεο απόθαζεο 2003/33/ΔΚ, όηαλ ππνβάιινληαη ζηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ίδηα απόθαζε (δνθηκέο εθπιπζηκόηεηαο)

43 ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Καλνληζκόο ΔΚ/1013/2006 Αθνξά επηθίλδπλα θαη κε επηθίλδπλα απόβιεηα Πεξηέρεη ηα παξαξηήκαηα ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο θαη ηνπ επξσπατθνύ θαηαιόγνπ απνβιήησλ Σα απόβιεηα ηεο «πξάζηλεο ιίζηαο», ππόθεηληαη ζηηο «γεληθέο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο» (Annex VII EK 1013/2006: Πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ) Σα απόβιεηα ηνπ «πνξηνθαιί θαηαιόγνπ» ππόθεηληαη ζηελ πξνεγνύκελε γξαπηή θνηλνπνίεζε θαη ζπγθαηάζεζε (Έγγξαθα θνηλνπνίεζεο θαη κεηαθνξάο: Annex IA θαη IB EK 1013/2006 αληίζηνηρα) Γηα ηα απόβιεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο V Μέξνο Α Λίζηα 1 ηνπ Καλνληζκνύ 1013/2006 απαγνξεύεηαη ε εμαγσγή εθηόο θνηλόηεηαο ζε ρώξεο όπνπ δελ εθαξκόδεηαη ε απόθαζε ΟΟΑ Αξκόδηα αξρή γηα ηελ Διιάδα: Σκήκα ηεξεώλ Απνβιήησλ ΤΠΔΥΩΓΔ

44 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Πεξηιακβάλνπλ: πζθεπαζίεο Ορήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ Απόβιεησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ Υξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο Απόβιεησλ εηδώλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ Απόβιεηα Δθζθαθώλ Καηαζθεπώλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) (εθθξεκεί ην ΠΓ) Δπηβάιινπλ: Υσξηζηή ζπιινγή ησλ αλσηέξσ απνβιήησλ από ηα ινηπά νηθηαθά απόβιεηα Δπηζηξνθή ησλ αλσηέξσ απνβιήησλ ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ην ζθνπό απηό, ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή. Δπζύλε ηνπ παξαγσγνύ (ζπζθεπαζηή, εηζαγσγέα, θαηαζθεπαζηή) ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (νξγάλσζε ζεκείσλ ζπιινγήο, κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαινγήο/επεμεξγαζίαο, επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξντόλησλ, αλαθύθισζε & αμηνπνίεζε θαη αζθαιήο δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ζε νξγαλσκέλνπο ρώξνπο δηάζεζεο) ύκβαζε ησλ ζπιιεθηώλ/κεηαθνξέσλ θαη ησλ απνδεθηώλ ησλ απνβιήησλ κε ην αδεηνδνηεκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο)

45 ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γεκνηηθά ζηεξεά απόβιεηα: ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο (κόλν δεκνηηθά ζηεξεά απόβιεηα θαηεγνξίαο ΔΚΑ 20) Μεραληθή δηαινγή αλαθύθισζε ΚΓΑΤ Θέξκεο (θπξηόηεηαο ΤΝΓΔΜΟΤ ΟΣΑ ΜΘ) ΥΤΣΑ Σαγαξάδσλ: απνθαηάζηαζε (ζεξκηθή αμηνπνίεζε βηναεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο) Τπό κειέηε ε κνλάδα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο Βηνκεραληθά ζηεξεά (κε επηθίλδπλα) απόβιεηα: Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κέζσ ηδησηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ αμηνπνίεζεο θαη εηαηξεηώλ αλαθύθισζεο πνπ θαιύπηνπλ επξύ θάζκα απνβιήησλ (ζηδεξνύρα θαη κε ζηδεξνύρα κέηαιια, αδξαλή, ραξηί, πιαζηηθό, μύιν) Εήηεκα έρεη πξνθύςεη κε ηε δηάζεζε ησλ κε αλαθπθιώζηκσλ ιόγσ ηεο κε απνδνρήο από ην ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο Δπηθίλδπλα απόβιεηα: ε παλειιαδηθό επίπεδν δξαζηεξηνπνηνύληαη 14 ηδησηηθέο εηαηξίεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε Μνλάδεο αλαθύθισζεο ΟΣΚΕ Μνλάδεο αλαθύθισζεο ΑΖΖΔ Μνλάδεο αλαθύθισζεο αδξαλώλ Μνλάδεο αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ

46 ΔΞΔΛΙΞΔΙ Καζαξέο ηερλνινγίεο Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (σο δεπηεξνγελείο πξώηεο ύιεο ή σο δεπηεξνγελή θαύζηκα) Διαρηζηνπνίεζε ζηελ πεγή (π.ρ. βειηίσζε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ θαη πξώησλ πιώλ γηα ηε κείσζε ηεο θύξαο ηεο παξαγσγήο) Αλάθηεζε & παξαγσγή πξντόλησλ γηα άιιεο ρξήζεηο (π.ρ. νδνπνηία, ηζηκεληνβηνκεραλία) Πξνδηαγξαθέο πξντόλησλ Έξεπλα & αλάπηπμε Μείσζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ πξνο ηαθή (π.ρ. αλαεξόβηα ρώλεπζε) Θεξκηθή αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ Μέζσ παξαγσγήο ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ (Solid Refuse Fuels, Refuse Derived Fuels) Μέζσ θαύζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο Μέζσ αεξηνπνίεζεο / ππξόιπζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο

47 ΑΤΡΗΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5 ΗΟΤΝΗΟΤ ΓΗΟΡΣΑΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

48 ΣΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΖΜΔΡΔ ΜΔΗΩΝΟΤΜΔ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΑΝΑΚΤΚΛΩΝΟΤΜΔ ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α!!

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα

Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα Καθοδήγηςη ςχετικά με τισ υποχρεώςεισ καταχώριςησ και τη δυνατότητα προ-καταχώριςησ. Καταληκτικζσ ημερομηνίεσ και νεότερα δεδομζνα Ελένη Φούυα Δ/νση Περιβάλλοντος ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΟΤΙΩΝ Καηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο

Διαβάστε περισσότερα

ήκεξα ηελ. /. / κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ζπκβαιινκέλσλ (Α) θαη (Β) ζπκθσλήζεθαλ ηα εμήο:

ήκεξα ηελ. /. / κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ζπκβαιινκέλσλ (Α) θαη (Β) ζπκθσλήζεθαλ ηα εμήο: ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ Α. ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΗ B. ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΠΩΝΤΜΙΑ : ΚΩΓΙΚΟ ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.: ΔΚΠΡΟΩΠΟ: ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ΑΡ. ΔΓΚΡΙΗ: Α.Φ.Μ.: Γ.Ο.Τ.: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ: ήκεξα ηελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) Παηεζίσλ 147, ΤΚ Αζήλα. Αίηεζε αλαλέσζεο ΑΜΠ

Πξνο: ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) Παηεζίσλ 147, ΤΚ Αζήλα. Αίηεζε αλαλέσζεο ΑΜΠ Πξνο: ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) Παηεζίσλ 147, ΤΚ 112 51Αζήλα Αίηεζε αλαλέσζεο ΑΜΠ Μέξνο 1: ηνηρεία ππόρξενπ παξαγσγνύ ΗΗΔ ΑΜΠ Δπσλπκία επηρείξεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα