ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Δηζεγεηήο: Αλδξέαο Υαζηώηεο Υεκηθόο Μεραληθόο

2 ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Θεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ Ννκνζεζία Τπνρξεώζεηο παξαγσγώλ δηαρεηξηζηώλ απνβιήησλ Αδεηνδόηεζε εξγαζηώλ δηαρείξηζεο Υαξαθηεξηζκόο απνβιήησλ Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ Απνηύπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

3 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ.Α. Αθνξά: Παξαγσγνύο ζηεξεώλ απνβιήησλ Γηαρεηξηζηέο ζηεξεώλ απνβιήησλ Απνδέθηεο (αλάθηεζε δηάζεζε) ζηεξεώλ απνβιήησλ Γεκόζηεο ππεξεζίεο Ωο λνκνζέηεο (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) Ωο αξρή αδεηνδόηεζεο (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., Πεξηθέξεηα, Ννκαξρία) Ωο ειεγθηηθνί κεραληζκνί (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. / ώκα Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο, Πεξηθέξεηα, Ννκαξρία) Μεραληθνύο (θπξίσο ζην κειεηεηηθό ηκήκα) Ζ ΓΝΩΖ ΣΟΤ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΔΗΝΑΗ Ζ ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΣΖ ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ

4 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ.Α. πλίζηαηαη: ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ΚΤΑ, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ΠΓ, Δγθύθιηνη) ηελ επξσπατθή λνκνζεζία - Καλνληζκνί (εθαξκόδνληαη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ΔΔ) - Οδεγίεο (ηζρύνπλ αθνύ ελαξκνληζζνύλ από ην θξάηνο-κέινο) Δλεκεξώλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη δηαξθώο: (ΤΠΔΥΩΓΔ) (Διιεληθό Ηλζηηηνύην Τγηεηλήο Αζθάιεηαο Δξγαζίαο) (Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ) (Ζ Πξόζβαζε ζην Γίθαην ηεο Δ.Δ.)

5 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (1) ΤΑ Δηβ/301/64 «πεξί ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ» Ν. 1650/1985 «πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο» Αξκνδηόηεηα ησλ ΟΣΑ γηα ηε δηαρείξηζε αζηηθώλ απνξξηκκάησλ Δπζύλε ηνπ παξαγσγνύ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη ΚΤΑ 49541/1424/86 «ηεξεά απόβιεηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 75/442/ΔΟΚ» ΚΤΑ 69728/824 (1996) ύληαμε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Απνθαηάζηαζε αλεμέιεγθησλ ρώξσλ δηάζεζεο. Πξνζάξηεζε σο παξαξηήκαηα ησλ Δπξσπατθώλ Καηαιόγσλ Απνβιήησλ (ΔΚΑ) (Απόθαζε 94/3/ΔΚ) ΚΤΑ /1997 «Δζληθόο ρεδηαζκόο ηεξεώλ Απνβιήησλ»

6 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (2) ΚΤΑ /97 «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ» Πξνδηαγξαθέο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη κεηαθόξησζεο Α Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ΥΤΣΑ Μεραληθήο Γηαινγήο Κνκπνζηνπνίεζεο Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο Γηαρείξηζεο Ηιύνο Ν. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ» (Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΟΚ) Καζνξηζκόο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαθύθισζε / επαλαρξεζηκνπνίεζε / αμηνπνίεζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ Π.Γ. 82/2004 Γηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ ΠΓ 109/2004 Γηαρείξηζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ ΠΓ 115/2004 Γηαρείξηζε ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ ΠΓ 116/2004 Γηαρείξηζε νρεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο ΠΓ 117/2004 θαη 15/2006 Γηαρείξηζε ΑΖΖΔ

7 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (3) ΚΤΑ 29407/3508/2002 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηελ Τγεηνλνκηθή Σαθή ησλ Απνβιήησλ» Δγθύθιηνο /2004 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ: πιινγή Μεηαθνξά Απνζήθεπζε Απνβιήησλ θαη Απνθαηάζηαζε Υώξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ» ΚΤΑ 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο» γηα ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 91/156/ΔΟΚ ηόρνη θαη αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ Αδεηνδόηεζε δηαρείξηζεο απνβιήησλ Τπνρξεώζεηο παξαγσγώλ θαη δηαρεηξηζηώλ Πξνδηαγξαθέο ηνπ εζληθνύ (ΔΓΑ) αιιά θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζρεδίσλ (ΠΔΓΑ) γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ Καζνξηζκόο κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρώξσλ δηάζεζεο

8 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (4) ΚΤΑ 37591/2031/2003 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ΤΑ 22912/117/2005 «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ» ΚΤΑ 13588/725/2006 «Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» ΤΑ 24944/1159/2006 «Έγθξηζε Γεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Μέηξα όξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ» (383 Β) θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991» ΤΑ 8668/2007 «Έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ»

9 ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΔ ΘΔΜΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ηεξεά απόβιεηα Οδεγία 2006/12/ΔΚ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Μία άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ Κξηηήξηα παξαπξντόλησλ θαη απνραξαθηεξηζκνύ απνβιήησλ Καηάινγνο απνβιήησλ Απόθαζε 2001/118/ΔΚ Καηεγνξίεο απνβιήησλ ΔΚΑ Τγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ Απόθαζε 2003/33/ΔΚ Γνθηκέο εθπιπζηκόηεηαο σο θξηηήξην απνδνρήο ζε ρώξνπο ηαθήο Σαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθηλδύλσλ νπζηώλ Σαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθηλδύλσλ παξαζθεπαζκάησλ Γηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ Οινθιεξσκέλνο έιεγρνο θαη πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο Οδεγία 67/548/ΔΚ Καλνληζκόο 1272/2008 Οδεγία 1999/45/ΔΚ Καλνληζκόο 1272/2008 Καλνληζκόο 1013/2006 Καλνληζκόο 1379/2007 Οδεγία 96/61/ΔΚ Υαξαθηεξηζκόο κίαο νπζίαο σο επηθίλδπλε Υαξαθηεξηζκόο ελόο παξαζθεπάζκαηνο σο επηθίλδπλν Αδεηνδόηεζε κεηαθνξάο απνβιήησλ IPPC Δπξσπατθό Μεηξών Ρύπσλ Καλνληζκόο 166/2006 Δηήζηεο δειώζεηο EPRTR

10 ΟΡΙΜΟΙ (1) Γηαρείξηζε: Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά, κεηαθόξησζε, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηώλ απηώλ, θαζώο θαη ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρώξσλ δηάζεζεο (ΚΤΑ 50910/2003) ηεξεό (κε επηθίλδπλν) απόβιεην: Κάζε νπζία ή αληηθείκελν πνπ ππάγεηαη ζηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ ησλ παξαξηεκάησλ ΗΑ θαη ΗΒ ηεο ΚΤΑ 50910/2003 θαη ην νπνίν ν θάηνρνο ηνπ απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενύηαη λα απνξξίςεη.

11 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (2001/118/ΔΚ) (1) 20 θαηεγνξίεο γεληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Δμόξπμε Γεσξγία-δαζνθνκία-αιηεία Καηεξγαζία μύινπ-ραξηηνύ Βηνκεραλία δέξκαηνο-γνύλαο-πθαληνπξγία Γηύιηζε πεηξειαίνπ Αλόξγαλεο & νξγαληθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο Παξαγσγή θα ρξήζε ρξσκάησλ-θόιιαο-κειαληώλ Φσηνγξαθηθή βηνκεραλία Θεξκηθέο επεμεξγαζίεο Υεκηθή & κεραληθή επεμεξγαζία κεηάιισλ Έιαηα Οξγαληθέο νπζίεο σο δηαιύηεο θαη πξνσζεηηθά, πζθεπαζίεο, απνξξνθεηηθά, θίιηξα Με πξνδηαγξαθόκελα άιισο (ΟΣΚΕ, ΑΖΖΔ Καηαζθεπέο - θαηεδαθίζεηο Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε Δπεμεξγαζία απνβιήησλ Γεκνηηθά θαη παξόκνηα βηνκεραληθά απόβιεηα

12 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (2001/118/ΔΚ) (2) Κάζε απόβιεην πεξηγξάθεηαη κε έλαλ εμαςήθην αξηζκό πνπ δείρλεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ απνβιήηνπ : Απόβιεηα από ρξώκαηα θαη βεξλίθηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν * Καηεγνξία 08: Απόβιεηα από ηελ παξαγσγή, δηακόξθσζε, πξνκήζεηα θαη ρξήζε (ΠΓΠΥ) επηθαιύςεσλ, θνιιώλ, ζηεγαλσηηθώλ θαη ηππνγξαθηθώλ κειαληώλ Τπνθαηεγνξία 08 01: Απόβιεηα από ηελ ΠΓΠΥ θαζώο θαη ηελ αθαίξεζε ρξσκάησλ/βεξληθηώλ : Μπάδα εθζθαθώλ άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν * Καηεγνξία 17: Απόβιεηα από θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο Τπνθαηεγνξία 17 05: ρώκαηα, πέηξεο θαη κπάδα εθζθαθώλ Με αζηεξίζθν ζεκεηώλνληαη ζηνλ ΔΚΑ ηα ελ δπλάκεη επηθίλδπλα απόβιεηα Οη εμαςήθηνη αξηζκνί απνβιήησλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ: ηα απόβιεηα πνπ παξάγεη έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηα απόβιεηα πνπ επηηξέπεηαη λα ζπιιέγεη θαη λα κεηαθέξεη έλαο δηαρεηξηζηήο ηα απόβιεηα πνπ επηηξέπεηαη λα επεμεξγάδεηαη έλαο αλαθπθισηήο ή έλαο ηειηθόο απνδέθηεο ηα απόβιεηα πνπ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνληαη δηαζπλνξηαθά

13 ΟΡΙΜΟΙ (2) Αμηνπνίεζε: Κάζε εξγαζία αλαθύθισζεο ή θαη αλάθηεζεο πιηθώλ ή ελέξγεηαο από ηα απόβιεηα R1: Αλάθηεζε/αλαγέλλεζε δηαιπηώλ R2: Αλάθηεζε/αλαθύθισζε άιισλ νξγαληθώλ νπζηώλ R3: Αλάθηεζε/αλαθύθισζε κεηάιισλ / κεηαι. ελώζεσλ R4: Αλάθηεζε/αλαθύθισζε άιισλ αλόξγαλσλ νπζηώλ R5: Αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ R6: Αμηνπνίεζε πξντόλησλ γηα ηε δέζκεπζε ξύπσλ R7: Αμηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από θαηαιύηεο R8: Αλαγέλλεζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε ειαίσλ R9: Κύξηα ρξήζε σο θαύζηκν ή σο άιιν κέζν παξαγσγήο ελέξγεηαο R10: Γηαζπνξά ζην έδαθνο, ρξήζηκε από γεσξγηθή ή νηθνινγηθή άπνςε R11: Υξεζηκνπνίεζε απνβιήησλ πνπ ιακβάλνληαη από ηηο R1-R10 R12: Αληαιιαγή απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζηηο R1-R11 R13: Απνζήθεπζε πιηθώλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζηηο R1-R12

14 ΟΡΙΜΟΙ (3) Γηάζεζε D1: Απόζεζε επάλσ ή κέζα ζην έδαθνο (π.ρ. ΥΤΣΑ) D2: Δπεμεξγαζία ζε ρεξζαίν ρώξν (π.ρ. βηναπνηθνδόκεζε απνβιήησλ) D3: Έγρπζε ζε βάζνο (π.ρ. έγρπζε αληιήζηκσλ απνβιήησλ ζε θξέαηα) D4: Σεικάησζε (π.ρ. έθρπζε ηιύσλ ζε ιεθάλεο) D5: Απόζεζε ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ΥΤΣ D6: Απόξξηςε ζηεξεώλ απνβιήησλ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ (πιελ ζάιαζζαο) D7: Καηαβύζηζε ζηηο ζάιαζζεο D8: Βηνινγηθή επεμεξγαζία D9: Φπζηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία D10: Απνηέθξσζε επί ηνπ εδάθνπο D11: Απνηέθξσζε ζηε ζάιαζζα D12: Μόληκε ελαπνζήθεπζε (π.ρ. ηνπνζέηεζε θηβσηίσλ ζε νξπρείν) D13: Αλάκημε πξν ησλ εξγαζηώλ D1-D12 D14: Δπαλαζπζθεπαζία πξν ησλ εξγαζηώλ D1-D13 D15: Απνζήθεπζε θαηά ηε δηάξθεηα κίαο εθ ησλ D1-D14

15 ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΜΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΝΗΚΑ ΔΝΑΛ/ΚΖ ΓΗΑΥ/Ζ ΟΣΚΕ, ΑΖΖΔ ΔΛΑΣΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΔ ΑΓΡΑΝΖ ΔΝΑΛ/ΚΖ ΓΗΑΥ/Ζ ΟΣΚΕ, ΑΖΖΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ ΤΩΡΔΤΣΔ, ΑΛΔ

16 ΣΔΡΔΑ ΜΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ Τπνρξεώζεηο παξαγσγνύ απνβιήησλ λα παξαδίδεη ηα απόβιεηα ζε αδεηνδνηεκέλν θνξέα δηαρείξηζεο ή ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ή λα εμαζθαιίδεη ν ίδηνο ηελ αμηνπνίεζε ή ηε δηάζεζή ηνπο λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή α. Γηαρεηξηζηηθό ζρέδην απνβιήησλ (άπαμ) θαη β. Δηήζηα έθζεζε παξαγσγνύ απνβιήησλ (θάζε Φεβξνπάξην) λα ηεξεί κεηξών επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ηξηκεληαία βάζε εηήζηα δήισζε EPRTR

17 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΓΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ /725 ΚΤΑ) ΔΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Αλαδεηήζηε ηνπο θαηάιιεινπο 4-ςήθηνπο θσδηθνύο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ΔΚΑ αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο) * 2008 ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΗΩΣΖ ΑΔ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΡΑ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ 3, 54630, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΓΝΑΣΗΑ 100, 54630, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΩΝ ΚΩΓΙΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία) Α.Φ.Μ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΥΗ ΠΟΤ ΔΞΔΓΩΔ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ / ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΗΠΔΥΩ/ Ν.Α. ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΑΚΟΓ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΙΥΤΟ ΠΔΡΙΑΒΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΑΝΓΡΔΑ ΥΑΗΩΣΖ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΓΗΠΔΓΟΤ ΣΟΙΥΔΙΩΝ (m 2 ) ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

18 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΓΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ /725 ΚΤΑ) 1. Γηαρείξηζε απνβιήησλ εληόο ηεο Δγθαηάζηαζεο (1) Καηεγνξία απνβιήηνπ (1) (2) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ζύκθσλα κε (3) Πνζόηεηα απνβιήηνπ πνπ δηαρεηξηζηήθαηε εληόο ηεο (4) Δξγαζία δηαρείξηζεο (2) (5) Αξ. ρεηηθήο Αδείαο (3) (6) Καηεγνξία απνβιήηνπ κεηά ηε ζρεηηθή επεμεξγαζία (6- (7) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ηεο ζηήιεο (6) ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΑ (8) Πνζόηεηα απνβιήηνπ ηεο ζηήιεο (6) ην έηνο αλαθνξάο ηνλ ΔΚΑ εγθαηάζηαζεο ην έηνο αλαθνξάο (t) ςήθηνο θσδηθόο ΔΚΑ) (4) ΤΝΟΛΟ 0, ,00 2. Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθηόο ηεο Δγθαηάζηαζεο (9) Καηεγνξία απνβιήηνπ (1) (10) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΑ Διαζηηθά ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο (11) Πνζόηεηα απνβιήηνπ πνπ δηαρεηξηζηήθαηε εθηόο ηεο εγθαηάζηαζεο ην έηνο αλαθνξάο (t) (12) Δπσλπκία ζπιιέθηε απνβιήηνπ 30 TYRE RECYCLE ΑΔ (13) Αξ. Μεηξώνπ ΤΠΔΥΩΓΔ / Αξ. Άδεηαο πιιέθηε (5) ΓΗΠΔΥΩ ΑΣΣΗΚΖ 0001/2005 (14) Έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα ζρεηηθά Έληππα Αλαγλώξηζεο γηα ηε ζπιινγή θαη ηε κεηαθνξά (Ναη/Όρη) (6) (15) Δπσλπκία Δγθαηάζηαζεο Παξαιαβήο Απνβιήηνπ (7) - ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΑΔ (16) Δξγαζία δηαρείξηζεο ηεο πνζόηεηαο απνβιήηνπ ηεο ζηήιεο (11) R2 (17) Αξηζκόο ζρεηηθήο αδείαο (3) ΓΗΠΔΥΩ 0002/2005 ΗΜΔΙΩΗ: Ο ζπιιέθηεο θαη ν απνδέθηεο πξέπεη λα είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ην ελαιιαθηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο, εθόζνλ απαηηείηαη

19 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΓΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ /725 ΚΤΑ) 3. Απνζήθεπζε απνβιήησλ εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο (18) Καηεγνξία απνβιήηνπ (1) (6- ςήθηνο θσδηθόο ΔΚΑ) (19) Πεξηγξαθή απνβιήηνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΑ * Μπαηαξίεο κνιύβδνπ (20) Πνζόηεηα απνβιήηνπ πνπ απνζεθεύζαηε εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο ην έηνο αλαθνξάο (t) (21) Πνζόηεηα απνζεθεπκέ λνπ απνβιήηνπ από παιαηόηεξα έηε (22) Έηνο έλαξμεο απνζήθεπ ζεο 1 0, (23) πλνιηθή πνζόηεηα απνζεθεπκέλνπ απνβιήηνπ από πξνεγνύκελα έηε θαη κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο αλαθνξάο

20 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Γεληθά ζηνηρεία παξαγσγνύ απνβιήησλ Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία (πξντόληα, Α θαη Β βνεζεηηθέο ύιεο, λεξό, θαύζηκα) ηνηρεία απνβιήησλ αλά θαηεγνξία (είδνο, πξνέιεπζε, πνζόηεηα, αλαιύζεηο, θαηεγνξηνπνίεζε, εθπιπζηκόηεηα, ΒΓΣ) ηνηρεία δηαρείξηζεο αλά θαηεγνξία πιινγή απνζήθεπζε (πνζόηεηα, κέζα ζπιινγήο, ρώξνο απνζήθεπζεο-άδεηα) Μεηαθνξά (πνζόηεηα, κέζα κεηαθνξάο, πξννξηζκόο κεηαθνξάο, δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά, άδεηα) Αλάθηεζε Αλαθύθισζε Δπαλαρξεζηκνπνίεζε (ηερληθέο) Δπεμεξγαζία (ηερληθέο, εγθαηαζηάζεηο, πνζόηεηα, άδεηεο) Γηάζεζε (ηερληθέο, εγθαηαζηάζεηο, πνζόηεηα, άδεηεο) ηνηρεία δηαρείξηζεο αλά θαηεγνξία Πξνβιήκαηα Πξνηάζεηο (ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη) Τπνβάιιεηαη κία θνξά ζηελ Πεξηθέξεηα

21 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΡΤΠΩΝ - EPRTR Καλνληζκόο 166/2006/ΔΚ Δηήζηα δήισζε ησλ ξύπσλ (αέξηνπο, πγξνύο, ζηεξενύο) πνπ εθιύεη κία κνλάδα όηαλ ππεξβαίλεη ηα όξηα θαησθιίνπ Πνηέο εγθαηαζηάζεηο αθνξά: Παξάξηεκα Η (166/2006/ΔΚ) πκπεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο IPPC Πνηνπο ξύπνπο αθνξά θαη γηα πνηα όξηα θαησθιίνπ: Όξηα θαησθιίνπ αλά ξύπν ζην Παξάξηεκα ΗΗ (166/2006/ΔΚ) Ρύπνη αλά δξαζηεξηόηεηα (βνεζεηηθά θείκελα EPRTR) Μέηξεζε Τπνινγηζκόο Δθηίκεζε (πληειεζηέο)

22 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ EPRTR (ενδεικτικά)

23 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ EPRTR (ενδεικτικά)

24 ΡΤΠΟΙ ΟΡΙΑ ΚΑΣΩΦΛΙΟΤ (ενδεικτικά)

25 ΓΗΛΩΗ EPRTR (1)

26 ΓΗΛΩΗ EPRTR (2)

27 ΓΗΛΩΗ EPRTR (3)

28 ΓΗΛΩΗ EPRTR (4)

29 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΗ ΔΑ) Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Γελ απαηηείηαη μερσξηζηή πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε (Δγθύθιηνο / ΤΠΔΥΩΓΔ) Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (Πεξηερόκελα κειέηεο θαηά ηελ εγθύθιην ΤΠΔΥΩΓΔ / 1278/ ) Οηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή Πεξηθέξεηα (ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο λνκαξρίεο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο) Απνθαηάζηαζε ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ Γελ απαηηείηαη μερσξηζηή πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε Απαηηείηαη άδεηα κεηά από εθπόλεζε θαη έγθξηζε Σερληθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Απνθαηάζηαζεο

30 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΗ ΔΑ) Άδεηα δηάζεζεο-αμηνπνίεζεο-πξνζσξηλήο απνζήθεπζεοκεηαθόξησζεο ζηεξεώλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΚΤΑ 50910/2727/2003) Απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο Δθδίδεηαη Ννκαξρηαθή άδεηα ηζρύνο 5 ρξόλσλ Δθδίδεηαη ζεηηθό πόξηζκα πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Απαιιάζζνληαη από ηελ αδεηνδόηεζε νη εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ή αμηνπνηνύλ νη ίδηεο ηα απόβιεηα ηνπο Οη εγθαηαζηάζεηο ππνβάιινπλ εηήζηα απνινγηζηηθή έθζεζε θάζε Φεβξνπάξην ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα Δγγξαθή ζην Μεηξών ηεξεώλ Με Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ΤΠΔΥΩΓΔ (Γηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ εγθύθιην /1278/ αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα)

31 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (ΚΤΑ 13588/725/2006) Γελ απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο (ΚΤΑ 24944/1159/2006 & ΚΤΑ 8668/2007) Απαηηείηαη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ύςνπο (θαη γηα ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ) Δθδίδεηαη άδεηα από ηελ Πεξηθέξεηα ή ην ΤΠΔΥΩΓΔ (γηα εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζε πεξηζζόηεξεο από κία πεξηθέξεηεο)

32 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) Άδεηα επεμεξγαζίαο/αμηνπνίεζεο/δηάζεζεο (ΚΤΑ 13588/725/06) Απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο εγθαηάζηαζεο (πεξηερόκελν θαηά ηελ ΚΤΑ 24944/1159/2006 ) Απαηηείηαη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ύςνπο (είηε γηα αμηνπνίεζε είηε γηα δηάζεζε) Δθδίδεηαη άδεηα από ην ΤΠΔΥΩΓΔ (γηα απόβιεηα ηξίησλ) θαη ηελ Πεξηθέξεηα (επεμεξγαζία ηδίσλ απνβιήησλ) Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ πνπ απνηεινύλ Α θαη Β ύιεο ή ελαιιαθηηθά θαύζηκα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελώ απαηηείηαη άδεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγόκελσλ δεπηεξνγελώλ απνβιήησλ

33 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) Άδεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο / απνζήθεπζεο Απαηηείηαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ Τπνβάιιεηαη κειέηε νξγάλσζεο εγθαηάζηαζεο (πεξηερόκελν θαηά ηελ ΚΤΑ 24944/1159/2006 ) Απαηηείηαη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ύςνπο Δθδίδεηαη άδεηα από ηελ Πεξηθέξεηα ή ην ΤΠΔΥΩΓΔ (γηα πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο Πεξηθέξεηεο) Γελ απαηηείηαη άδεηα α. γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζηνπο ρώξνπο παξαγσγήο θαη β. γηα ηελ απνζήθεπζε ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πξηλ ηελ επεμεξγαζία Οη όξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο

34 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΔΑ) ΟΛΔ ΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ: ππνβάιινπλ απνινγηζηηθή έθζεζε έηνπο θάζε Φεβξνπάξην ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή θαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα (γηα ηα επηθίλδπλα) ηεξνύλ κεηξών δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ αλά ηξίκελν θαηαγξάθνπλ θάζε παξάδνζε παξαιαβή απνβιήησλ ζην Έληππν Αλαγλώξηζεο όπνπ: Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξαγσγνύ, ηνπ ζπιιέθηε θαη ηνπ απνδέθηε Ζ θαηεγνξία θαη ε πνζόηεηα ηνπ απνβιήηνπ Ζ εξγαζία αμηνπνίεζεο / δηάζεζεο (R/D) πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζζεί ζηε ζπλέρεηα εγγξάθνληαη ζην κεηξών ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ

35 ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ (1)

36 ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ (2)

37 ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (1)

38 ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (2)

39 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; ΚΤΑ 13588/725/2006: 2. «Δπηθίλδπλν απόβιεην»: α) Κάζε απόβιεην ην νπνίν επηζεκαίλεηαη κε αζηεξίζθν (ελ δπλάκεη επηθίλδπλν απόβιεην) θαη ην νπνίν ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν Α (εδ. 4) ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 19. «4. Εάλ έλα απόβιεηο ταραθηερίδεηαη ως επηθίλδσλο βάζεη γεληθής ή εηδηθής αληηζηοητίας κε επηθίλδσλες οσζίες, ηο απόβιεηο είλαη επηθίλδσλο, κόλολ εάλ ασηές οη οσζίες είλαη παρούζες ζε ζσγθεληρώζεης (π.τ. ποζοζηό επί ηοης εθαηό θαηά βάρος) ποσ είλαη αρθεηές, ώζηε ηο απόβιεηο λα εθδειώζεη κία από ηης ηδηόηεηες ποσ αλαθέροληαη ζηο παράρηεκα ΙΙ ηες παρούζας απόθαζες. Όζολ αθορά ηα ζεκεία Η3 έως Η8, Η10 θαη Η11, εθαρκόδεηαη ε παράγραθος 4 ηωλ ζεκεηώζεωλ ηοσ Παραρηήκαηος ΙΙ ηοσ παρόληος άρζροσ. Γηα ηα ταραθηερηζηηθά Η1, Η2, Η9 θαη Η12 έως Η14, ε παράγραθος 4 ηωλ ζεκεηώζεωλ ηοσ Παραρηήκαηος ΙΙ δελ προβιέπεη προδηαγραθές προς ηο παρόλ.»

40 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; (2) ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Ζ1 «Δθξεθηηθό» Ζ2 «Ομεηδσηηθό» Ζ3 Α «Πνιύ εύθιεθην» Ζ3 Β «Δύθιεθην» Ζ5 «Δπηβιαβέο» Ζ6 «Σνμηθό» Ζ7 «Καξθηλνγόλν» Ζ8 «Γηαβξσηηθό» Ζ9 «Μνιπζκαηηθό» Ζ10 «Σεξαηνγόλν» Ζ11 «Μεηαιιαμηνγόλν» Ζ12 Οπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία, όηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε ην λεξό, ηνλ αέξα ή κε έλα νμύ, εθιύνπλ ηνμηθό ή πνιύ ηνμηθό αέξην Ζ13 Οπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία, κεηά από δηάζεζε, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ, κε νπνηνδήπνηε κέζν, κηα άιιε νπζία, π.ρ. έλα πξντόλ έθπιπζεο, ην νπνίν έρεη έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο Ζ14 «Οηθνηνμηθό»: νπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ή είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηάζνπλ άκεζν κειινληηθό θίλδπλν γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο.

41 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; (3) ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ «4. Απόβιεηα ηα νπνία ηαμηλνκνύληαη σο επηθίλδπλα ζεσξνύληαη όηη παξνπζηάδνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο ηδηόηεηεο πνπ απαξηζκνύληαη ζην παξόλ Παξάξηεκα θαη όζνλ αθνξά ηα ζεκεία Ζ3 έσο Ζ8, Ζ10 θαη Ζ11, κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο θαησηέξσ ηδηόηεηεο: ζεκείν αλάθιεμεο κηθξόηεξν ή ίζν 55ν C κία/πεξηζζόηεξεο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο πνιύ ηνμηθέο ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,1% κία/πεξηζζόηεξεο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο ηνμηθέο ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 3% κία/πεξηζζόηεξεο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο επηβιαβείο ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 25% κία/πεξηζζόηεξεο δηαβξσηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R35 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 1% κία/πεξηζζόηεξεο δηαβξσηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R34 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 5% κία/πεξηζζόηεξεο εξεζηζηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R41 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 10% κία/πεξηζζόηεξεο εξεζηζηηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη σο R36, R37, R38 ζε νιηθή ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 20% κία νπζία γλσζηή σο θαξθηλνγόλν θαηεγνξίαο 1 ή 2 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,1% κία νπζία γλσζηή σο θαξθηλνγόλν θαηεγνξίαο 3 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 1% κία νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαηεγνξίαο 1 ή 2 ηαμηλνκεκέλε σο R60, R61 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,5% κία νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαηεγνξίαο 3 πνπ ηαμηλνκείηαη σο R62, R63 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 5% κεηαιιαμηνγόλν νπζία θαηεγνξίαο 1 ή 2 ηαμηλνκεκέλε σο R46 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 0,1% κεηαιιαμηνγόλν νπζία θαηεγνξίαο 3 ηαμηλνκεκέλε σο R40 ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε/ίζε ηνπ 1%»

42 ΠΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΔIΝΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ; (4). β) θάζε άιιν απόβιεην ην νπνίν ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΚΤΑ 13588/725/2006 (γλσκνδόηεζε Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ΤΠΔΥΩΓΔ) ΚΑΗ Όζα απόβιεηα από ηνλ Δπξσπατθό Καηάινγν Απνβιήησλ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν θαη έρνπλ θνθθώδε κνξθή ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα όηαλ: α) είηε εθδειώλνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνύζαο απόθαζεο β) είηε ππεξβαίλνπλ ηηο νξηαθέο ηηκέο ηεο παξαγξάθνπ ηεο απόθαζεο 2003/33/ΔΚ, όηαλ ππνβάιινληαη ζηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ίδηα απόθαζε (δνθηκέο εθπιπζηκόηεηαο)

43 ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Καλνληζκόο ΔΚ/1013/2006 Αθνξά επηθίλδπλα θαη κε επηθίλδπλα απόβιεηα Πεξηέρεη ηα παξαξηήκαηα ηεο ζπλζήθεο ηεο Βαζηιείαο θαη ηνπ επξσπατθνύ θαηαιόγνπ απνβιήησλ Σα απόβιεηα ηεο «πξάζηλεο ιίζηαο», ππόθεηληαη ζηηο «γεληθέο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο» (Annex VII EK 1013/2006: Πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ) Σα απόβιεηα ηνπ «πνξηνθαιί θαηαιόγνπ» ππόθεηληαη ζηελ πξνεγνύκελε γξαπηή θνηλνπνίεζε θαη ζπγθαηάζεζε (Έγγξαθα θνηλνπνίεζεο θαη κεηαθνξάο: Annex IA θαη IB EK 1013/2006 αληίζηνηρα) Γηα ηα απόβιεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο V Μέξνο Α Λίζηα 1 ηνπ Καλνληζκνύ 1013/2006 απαγνξεύεηαη ε εμαγσγή εθηόο θνηλόηεηαο ζε ρώξεο όπνπ δελ εθαξκόδεηαη ε απόθαζε ΟΟΑ Αξκόδηα αξρή γηα ηελ Διιάδα: Σκήκα ηεξεώλ Απνβιήησλ ΤΠΔΥΩΓΔ

44 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Πεξηιακβάλνπλ: πζθεπαζίεο Ορήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ Απόβιεησλ ιηπαληηθώλ ειαίσλ Υξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο Απόβιεησλ εηδώλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ Απόβιεηα Δθζθαθώλ Καηαζθεπώλ & Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) (εθθξεκεί ην ΠΓ) Δπηβάιινπλ: Υσξηζηή ζπιινγή ησλ αλσηέξσ απνβιήησλ από ηα ινηπά νηθηαθά απόβιεηα Δπηζηξνθή ησλ αλσηέξσ απνβιήησλ ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο πνπ νξγαλώλνληαη γηα ην ζθνπό απηό, ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή. Δπζύλε ηνπ παξαγσγνύ (ζπζθεπαζηή, εηζαγσγέα, θαηαζθεπαζηή) ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (νξγάλσζε ζεκείσλ ζπιινγήο, κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ζε εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαινγήο/επεμεξγαζίαο, επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξντόλησλ, αλαθύθισζε & αμηνπνίεζε θαη αζθαιήο δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ζε νξγαλσκέλνπο ρώξνπο δηάζεζεο) ύκβαζε ησλ ζπιιεθηώλ/κεηαθνξέσλ θαη ησλ απνδεθηώλ ησλ απνβιήησλ κε ην αδεηνδνηεκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο)

45 ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γεκνηηθά ζηεξεά απόβιεηα: ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο (κόλν δεκνηηθά ζηεξεά απόβιεηα θαηεγνξίαο ΔΚΑ 20) Μεραληθή δηαινγή αλαθύθισζε ΚΓΑΤ Θέξκεο (θπξηόηεηαο ΤΝΓΔΜΟΤ ΟΣΑ ΜΘ) ΥΤΣΑ Σαγαξάδσλ: απνθαηάζηαζε (ζεξκηθή αμηνπνίεζε βηναεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο) Τπό κειέηε ε κνλάδα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο Βηνκεραληθά ζηεξεά (κε επηθίλδπλα) απόβιεηα: Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κέζσ ηδησηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ αμηνπνίεζεο θαη εηαηξεηώλ αλαθύθισζεο πνπ θαιύπηνπλ επξύ θάζκα απνβιήησλ (ζηδεξνύρα θαη κε ζηδεξνύρα κέηαιια, αδξαλή, ραξηί, πιαζηηθό, μύιν) Εήηεκα έρεη πξνθύςεη κε ηε δηάζεζε ησλ κε αλαθπθιώζηκσλ ιόγσ ηεο κε απνδνρήο από ην ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο Δπηθίλδπλα απόβιεηα: ε παλειιαδηθό επίπεδν δξαζηεξηνπνηνύληαη 14 ηδησηηθέο εηαηξίεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε Μνλάδεο αλαθύθισζεο ΟΣΚΕ Μνλάδεο αλαθύθισζεο ΑΖΖΔ Μνλάδεο αλαθύθισζεο αδξαλώλ Μνλάδεο αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ

46 ΔΞΔΛΙΞΔΙ Καζαξέο ηερλνινγίεο Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (σο δεπηεξνγελείο πξώηεο ύιεο ή σο δεπηεξνγελή θαύζηκα) Διαρηζηνπνίεζε ζηελ πεγή (π.ρ. βειηίσζε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ θαη πξώησλ πιώλ γηα ηε κείσζε ηεο θύξαο ηεο παξαγσγήο) Αλάθηεζε & παξαγσγή πξντόλησλ γηα άιιεο ρξήζεηο (π.ρ. νδνπνηία, ηζηκεληνβηνκεραλία) Πξνδηαγξαθέο πξντόλησλ Έξεπλα & αλάπηπμε Μείσζε ησλ βηναπνδνκήζηκσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ πξνο ηαθή (π.ρ. αλαεξόβηα ρώλεπζε) Θεξκηθή αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ Μέζσ παξαγσγήο ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ (Solid Refuse Fuels, Refuse Derived Fuels) Μέζσ θαύζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο Μέζσ αεξηνπνίεζεο / ππξόιπζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο

47 ΑΤΡΗΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5 ΗΟΤΝΗΟΤ ΓΗΟΡΣΑΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

48 ΣΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΖΜΔΡΔ ΜΔΗΩΝΟΤΜΔ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΑΝΑΚΤΚΛΩΝΟΤΜΔ ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α!!