Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1"

Transcript

1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση της έννοιας της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαί δευσης καθώς και µια σειρά προτάσεων για την πολιτική και την πρακτική εφαρµογή της. Ο στόχος της δεύτερης φάσης ήταν η παροχή µιας εις βάθος εξέτασης των ευρηµάτων της πρώτης φάσης : - Διερευνώντας την πρακτική της αξιολόγησης σε επίπεδο σχολείου και τη σχέση της µε τις δοµές και την πολιτική σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. - Υπογραµµίζοντας πρακτικές προτάσεις για την εφαρµογή της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε περιλάµβανε οµαδική εργασία των ειδικών του προγράµµατος και τ ου προσωπικού πέντε διαφορετικών «περiπτώσεων µελέτης» σχολικές περιοχές ή περιφέρειες, οµάδες σχολείων, κέντρα υποστήριξης και τα σχολεία µε τα οποία συνεργάζονταν αυτά, αλλά όχι µεµονωµένα σχολεία. Αυτές οι οµάδες, σε κάθε «περίπτωση µελέτης» από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, τη Δανία και το Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία), συµφώνησαν να φιλοξενήσουν επισκέψεις και να δουλέψουν πάνω σε διάφορες πτυχές πρακτικής της αξιολόγησης για µια περιόδο επεξεργασίας. Η πρόθεση ήταν να διερευνηθεί εις βάθος η πρακ τική της αξιολόγησης σε επίπεδο σχολείου και το πώς αυτή εµπλέκεται µε τις υποστηρικτικές δοµές και την εκπαιδευτική πολιτική σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ιστοσελίδες για κάθε µια από αυτές τις πέντε περιπτώσεις µελέτης καθώς και µε τις εργασίες κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του προγράµµατος: Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του προγράµµατος, συγκεντρώθηκαν πολλές πληροφορίες και υλικό σχετικά µε την αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Το παρόν κείµενο έχει µια πιο γενική εστίαση από άλλο υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, έχοντας ως κεντρικό στόχο να παρουσίασει µια σύνθεση των ευρηµάτων από όλες τις εργασίες του προγράµµατος ώστε να προσδιορίσει τις βασικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή της πολιτικής και της πρακτικής υλοποίησης της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης στη γενική εκπαίδευση. Το παρόν κείµενο χρησιµοποιεί πληροφορίες από παρατηρήσεις, συζητήσεις και σκέψεις κατά τη διάρκεια αλλά και µετά τις περιπτώσεις µελέτης ώστε να προσδιορίσει τα «επόµενα θέµατα» για την υλοποίηση της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση δηλαδή τους κρίσιµους παράγοντες για µια επιτυχηµένη πρακτική της αξιολόγησης, οι οποίοι δεν ήταν συγκεκριµένοι σε σχέση µε το πλαίσιο ή τις καταστάσεις της αξιολόγησης αλλά ήταν εµφανείς σε όλες τις περιπτώσεις µελέτης (µε πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα). Το παρόν κείµενο συνοδεύεται και από την εκτενή του µορφή µε παρουσιάσεις πολυµέσων και αποσπάσµατα των συζητήσεων µεταξύ των διαµορφωτών πολιτικής και των επαγγελµατιών σχετικά µε τις εµπειρίες τους και την πρακτική της αξιολόγησης, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία εξετάζει τα συγκεκριµένα θέµατα. Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του προγράµµατος: Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

2 Δύο πλευρές της αξιολόγησης στην πρακτική της συνεκπαίδευσης Η αξιολόγηση στην πρακτική της συνεκπαίδευσης έχει οριστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος του Φορέα ως µια προσέγγιση της αξιολόγησης στη γενική εκπαίδευση όπου η πο λιτική και η πρακτική εφαρµογή σχεδιάζονται µε γνώµονα την προαγωγή της µάθησης όλων των παιδιών όσο αυτό είναι δυνατό. Χρησιµοποιώντας ως αφετηρία αυτό τον ορισµό και τις σχετικές οδηγίες - όπως είχαν περιγραφεί στην τελική έκθεση της πρώτης φάσης του προγ ράµµατος- για την ανάλυση των εργασιών στους τόπους που αποτέλεσαν τις περιπτώσεις µελέτης, καταφέραµε να αναγνωρίσουµε έναν αριθµό κοινών παραγόντων για την εφαρµογή της αξιολόγησης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Πρόκειται για παράγοντες µέσα στα εκπαιδε υτικά περιβάλλοντα του προγράµµατος, οι οποίοι ενισχύουν το έργο των δασκάλων και των άλλων επαγγελµατιών και εµπλεκόµενων στην αξιολόγηση. Είναι γενικοί παράγοντες που δε σχετίζονται πάντα µε τις διαδικασίες, τα εργαλεία, τις µεθόδους και της προσεγγίσεις της αξιολόγησης, ούτε µε τη διδασκαλία και τη µάθηση αυτή καθ εαυτήν. Οι συγκεκριµένοι παράγοντες έχουν µεγαλύτερη σχέση µε το συνολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και το πώς αυτό µπορεί να υποστηρίξει (ή όχι ) τη χρήση της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης από τ ο δάσκαλο µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται κρίσιµοι για την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αλλά αµφισβητείται το αν αποτελούν στην πραγµατικότητα βασικές πλευρές της επιτυχηµένης συνεκπαίδευσης γενικά, καθώς η αξιολόγηση είναι µία µόνο διαδικασία µεταξύ πολλών άλλων, η οποία επηρεάζεται και κατευθύνεται από αυτούς τους σηµαντικούς παράγοντες. Οι παράγοντες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που φαίνεται ότι υποστηρίζουν την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο πλευρές της πολιτικής και της πρακτικής της αξιολόγησης: - Υποδοµή: οι δοµές, οι πολιτικές και τα υποστηρικτικά συστήµατα για την αξιολόγηση. - Κοινά συστήµατα αξιών: οι στάσεις, οι επαγγελµατικές αξίες και πεποιθήσεις που διέπουν την εκπαιδευτική κουλτούρα και προσέγγιση ενός σχολείου. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, προσδιορίστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής υποδοµής και των κοινών συστηµάτων αξιών που φαίνεται ότι στηρίζουν την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση. Αν και µελετώνται χωριστά, είναι σαφές ότι κάθε ένα από αυτά εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τα υπόλοιπα. Εκπαιδευτική πολιτική που διευκολύνει την καινοτόµα πρακτική Οι πέντε περιπτώσεις µελέτης λειτουργούν σε πολύ διαφορετικά πλαίσια πολιτικής για την αξιολόγηση. Αυτά κυµαίνο νται από συστήµατα αξιολόγησης που καθοδηγούνται από εθνικά αθροιστικά τεστ, µε υψηλό επίπεδο αναφοράς και χρήσης των δεδοµένων της αξιολόγησης για έλεγχο και αξιοπιστία, έως συστήµατα χωρίς καθορισµένες διαδικασίες αξιολόγησης, στα οποία ο δάσκαλος οδηγεί την αξιολόγησης και δε γίνεται χρήση των δεδοµένων της µε στοχο τον έλεγχο. Εντούτοις, παρά τις διαφορέςστις εθνικές και τοπικές πολιτικές που παρουσιάζονται στη µελέτη, αναδύονται τα παρακάτω στοιχεία στο πλαίσιο της πολιτικής για την αξιολόγηση, ως σηµαντικά για την ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για την καινοτοµία που οδηγεί στη συνεκπαιδευτική αξιολόγηση: - Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο όλων των εµπλεκόµενων στην αξιολόγηση. 2 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση

3 - Ευελιξία των πολιτικών και των συστηµάτων που ενθαρρύ νουν την καινοτοµία και την αλλαγή στην υλοποίηση της πολιτικής και της πρακτικής της αξιολόγησης. - Η ενεργή εµπλοκή των διαµορφωτών πολιτικής στην αναγνώριση και την κινητοποίηση των υπαρχόντων πόρων, ανθρώπινων, φυσικών και οικονοµικών ώστε να διασφαλίσουν ότι η τοπική λήψη αποφάσεων και η καινοτοµία στην πολιτική και την πρακτική της αξιολόγησης µπορούν να λειτουργήσουν. Συνολικά, αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής της αξιολόγησης ενισχύθηκαν από µια πολιτική δέσµευση για την υποστήριξη της καινοτοµί ας, της δηµιουργικότητας και ενός βαθµού ελευθερίας των επαγγελµατιών ώστε να καινοτοµήσουν στο έργο τους. Ένα συγκεκριµένο παράδειγµα της πολιτικής, αυτής, δέσµευσης ήταν όσοι καινοτοµούν στη συνεκπαιδευτική αξιολόγηση να εµπλέκονται άµεσα στην αλλαγή της πολιτικής για την αξιολόγηση. Διεπιστηµονικές υποστηρικτικές δοµές Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι έχουν πολύπλοκες απαιτήσεις από το ειδικό υποστηρικτικό προσωπικό και τις υπηρεσίες σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος αναδύθηκε µια ρόπη προς έναν τρόπο δράσης περισσότερο δι-επιστηµονικό παρά πολυ-επιστηµονικό. Η διεπιστηµονική αξιολόγηση ενσωµατώνει τη γνώση και τις απόψεις διαφορετικών περιοχών επαγγελµατικής εξειδίκευσης µε στόχο να θεωρήσει τα ζητήµατα ολιστικά. Δεν κάνει το ίδιο και η πολυ-επιστηµονική προσέγγιση, η στην οποία επαγγελµατίες από διαφορετικές ειδικότητες δουλεύουν παράλληλα αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο µιας µόνο ενιαίας προσυµφωνηµένης προσέγγισης. Το διεπιστηµονικό έργο απαιτεί συνεργασία και σύµπνοια σε όλα τα επίπεδα, µεταξύ των εµπλεκόµενων στην αξιολόγηση : κατευθύνεται σε µεγάλο βαθµό από τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, η οποία αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Μετά τη µελέτη της δράσης διαφορετικών οµάδων ειδικών για την αξιολόγηση σε κάθε µια από τις πέντε περιπτώσεις µελέτης, οι εµπλεκόµενοι στην αξιολόγηση (γονείς, δάσκαλοι και διαµορφωτές πολιτικής ) αναµένουν και ενθαρρύνουν διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, όποια κι αν είναι η δοµή των οµάδων ειδικών για την αξιολόγηση. Οι ακ όλουθοι παράγοντες µετατοπίζουν το ενδιαφέρων στον διεπιστηµονικό τρόπο δράσης: - Θεωρείται αποτελεσµατική χρήση των περιορισµένων δηµόσιων πόρων. - Έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη διαχείριση του όγκου της εργασίας για τους ειδικούς της αξιολόγησης και επι τρέπει να γίνεται πιο ουσιαστική δουλειά µε τους µαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους. - Οδηγεί σε πιο ευέλικτες επιλογές υποστήριξης και σε ένα εύρος πιθανών απαντήσεων σε απαιτήσεις και αιτήµατα. Η συµµετοχική φύση του διεπιστηµονικού έργου για την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση φαίνεται, επίσης, να συνεπάγεται και µια αλλαγή στο κέντρο δράσης του ελέγχου της υποστήριξης και της τροφοδότησης των ειδικών στην αξιολόγηση. Η λήψη αποφάσεων όχι µόνο εµπλέκει αλλά όλο και περισσότερο καθοδηγείται από εκείνους που στα σχολεία συνεργάζονται µε τους επαγγελµατίες, οι οποίοι βρίσκονται έξω από το άµεσο εκπαιδευτικό περιβάλλον του παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων των δασκάλων της γενικής εκπαίδευσης µε γονείς και µαθητές. Μια τέτοια µεταβολή στην προσέγγιση της δουλειάς απαιτεί µια βαθιά αλλάγή στάσεων από την πλευρά των ειδικών στην αξιολόγηση επαγγελµατιών, καθώς και αλλαγή των πρακτικών τους. Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 3

4 Ηγεσία και όραµα Η ηγεσία και το όραµα σε κάθε µια από τις περιπτώσεις µελέτης είναι σηµαντικά και για την υποδοµή αλλά και για τα κοινά συστήµατα αξιών. Οι πολιτικές που διευκολύνουν την καινοτοµία είναι απαραίτητο να ξεκινούν και να διατυπώνονται από οµάδες-κλειδιά ή από άτοµα που έχουν ένα όραµα για συνεκπαίδευση γενικά καθώς και για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της συνεκπ αίδευσης ειδικότερα. Οµοίως, τα άτοµα -κλειδιά που έχουν την ευθύνη για το έργο των οµάδων -ειδικών της αξιολόγησης αποτελούν συνήθως την κινητήρια δύναµη πίσω από τη µετατόπιση από την «πολυ» στη «δι» επιστηµονική προσέγγιση. Αυτά τα άτοµα µε µεγάλη επιρροή όχι µόνο ξεκινούν την αλλαγή στην πράξη αλλά προτείνουν τις αξίες και τις αρχές οι οποίες θα διέπουν τις πολιτικές και τα υποστηρικτικά συστήµατα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράµµατος του Φορέα ήταν σαφής ο ρόλος του ηγέτη ή του διευθυντή κάθε σχολείου ή κέντρου υποδοµής/υποστήριξης στη διαµόρφωση ενός κοινού συστήµατος αξιών για τη συνεκπαίδευση και την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση. Ο ρόλος αυτός είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη ενός επαγγελµατικού περιβάλλοντος που επιτρέπει την καινοτοµία και την αλλαγή. Σε κάθε µια από τις περιπτώσεις µελέτης ήταν προφανές ότι οι ηγέτες στην εκπαίδευση: - Είχαν προσωπικό όραµα για την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση το οποίο µετέτρεψαν σε κοινό όραµα που µοιράζονταν µε το προσωπικό ή την οµάδα τους. - Προωθούσαν ενεργ ά µια σχολική ή οργανωτική κουλτούρα που υποστήριζε τη συµµετοχή των µαθητών και των γονιών. - Ξεκινούσαν στην πράξη την αλλαγή ή υποστήριζαν ενεργά το προσωπικό που την επεδίωκε. - Εγκαθίδρυαν οργανωτικά συστήµατα, τα οποία όχι µόνο υποστηρίζουν, αλλά απαιτούν οµαδική δουλειά, συνεργατική λύση προβληµάτων και κοινές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της µάθησης. - Διασφάλιζαν την απαραίτητη ευελιξία σε ό,τι αφορά τους απαιτούµενους πόρους, φυσικούς, οικονοµικούς και χρονικούς ώστε να µεγιστοποιηθούν οι πιθα νότητες καινοτοµίας, δηλαδή ανάπτυξης και δοκιµαστικής εφαρµογής νέων µεθόδων και προσεγγίσεων στην αξιολόγηση. - Παρείχαν ποικίλες ευκαιρίες στους δασκάλους και το εκπαιδευτικό προσωπικό για ανάπτυξη και επιµόρφωση στις µεθόδους και τα εργαλεία αξιολόγηση ς ειδικά αλλά και στις συνεκπαιδευτικές προσεγγίσεις γενικότερα. - Οργάνωναν αποτελεσµατικές επικοινωνιακές δοµές που βασίζονταν σε µια «κοινή γλώσσα» ειδικά για την αξιολόγηση και γενικότερα για τη διδασκαλία και τη µάθηση που την κατανοούσαν και τη χ ρησιµοποιούσαν οι µαθητές, οι γονείς και όλοι οι επαγγελµατίες της εκπαίδευσης. Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος ανέδειξαν µια προτεραιότητα πολλών ηγετών, την «τυποποίηση» της άτυπης επικοινωνίας και των γνώσεων σε σχέση µε την αξιολόγηση, ώστε οι καινοτοµίες και οι αλλαγές να τεκµηριώνονται, να µοιράζονται, να αποτελούν τροφή για σκέψη και να µαθαίνονται. Αυτή η «τυποποίηση του άτυπου» είναι σηµαντική αν θέλουµε η καινοτόµος πρακτική της αξιολόγησης να ενσωµατωθεί στη συνήθη πρακτική σε έναν θεσµό όπως είναι το σχολείο, αλλά καθίσταται κρίσιµη αν άλλοι επαγγελµατίες, εκτός του άµεσου περιβάλλοντος του σχολείου, θέλουµε να µάθουν από αυτή την καινοτοµία. Συγκεκριµένα σε σχέση µε την αξιολόγηση, αλλά και γενικότερα σε σχέση µε όλες τις περιοχές του έργου τους, αυτοί οι ηγέτες µπορούν να περιγραφούν ώς «µεταρρυθµιστές», 4 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση

5 καθώς προωθούν µια εικόνα των οργανισµών τους ως «κοινοτήτων µάθησης» που βασίζονται σε συνεργατικές κουλτούρες λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού καθώς και στη συνεχή επαγγελµατική εξέλιξη όλου του προσωπικού. Θετικές στάσεις για τη διαφορετικότητα (ετερότητα) στην εκπαίδευση Στην καρδιά ενός κοινού συστήµατος αξιών, το οποίο στηρίζει την αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση βρίσκεται η άποψη ότι η διαφορετικότητα στην εκπαίδευση αποτελεί θετικό στοιχείο που όλοι οι εµπλεκόµενοι στην εκπαίδευση θα πρέπει να αναγνωρίζουν. Μια θετική προσέγγιση για την κάλυψη ενός µεγάλου εύρους αναγκών στην εκπαίδευση ήταν, ίσως, το πιο σηµαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής κουλτούρας του σχολείου, µια προσέγγιση που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι προάγει τη συνεκπαίδευση. Τέτοιες θετικές στάσεις ήταν παρούσες στο όραµα και το αναπτυξιακό έργο των ηγετών των σχολείων αλλά παράλληλα και στο καθηµερινό έργο των δασκάλων και του υπόλοιπου εκπαιδευτικού προσωπικού. Η προσπάθεια για αποφυγή διακρίσεων κάθε είδους και για την προαγωγή ενός σχολείου για όλους φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από: - Την άποψη ότι ο κύριος στόχος της αξιολόγησης είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης και όχι η απλή αναγνώριση των αναγκών ώστε να βρεθούν ο χώρος ή οι πόροι. - Tην άποψη ότι η ίδια η µάθηση αποτελεί διαδικασία, που δε βασίζεται στο περιεχόµενο ή στο αντικείµενο του µαθήµατος, και έχει βασικό στόχο για όλους τους µαθητές την ανάπτυξη και απόκτηση ικανοτήτων και όχι την απλή γ νώση πληροφοριών για κάθε µάθηµα. Ήταν, επίσης, σαφές κατά την διάρκεια των εργασιών των οµάδων στις περιπτώσεις µελέτης, ότι η επιτυχηµένες προσεγγίσεις και τεχνικές για τη στήριξη της µάθησης των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να είναι επίσης χρήσιµες για την προώθηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης άλων οµάδων (για παράδειγµα µαθητών από διαφορετικά κοινωνικά και εθνικά περιβάλλοντα). Κατά συνέπεια, η κάλυψη ενός µεγάλου εύρους αναγκών βαθµιαία αντιµετωπίζεται ως προσέγγιση που ενδιδαφέρεται για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης για τους µαθητές συνολικά, παρά που επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες οµάδες. Πρακτική επανεξέτασης Κατά τις περιπτώσεις µελέτης της έρευνας, κατέστη σαφές ότι όλοι οι δάσκαλοι και επαγγελµατίες, σε διαφορετικό βαθµό, λειτουργούν επανεξεταστικά στην πρακτική τους εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες για να αποστασιοποιηθούν από το έργο τους µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών της διδασκαλίας και της µάθησης ώστε να αποκοµίσουν γνώση για τους ίδιους που απορρέει από αυτή την αποστασιοποίηση (ή τη σκέψη). Αυτή η διαδικασία προβληµατισµού για το έργο τους µπορεί να ερµηνευθεί ως συνέπεια της εργασίας µέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο ρυθµίζεται έτσι ώστε να αντιµετωπίζει τις διαφορετικές ανάγκες και να βασίζεται στην οµαδική δουλειά και µια προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων. Παρόλα αυτά, είναι προφανές ότι για πολλούς δασκάλους, η ενασχόληση µε την επαγγελµατική µάθηση και η καθοδήγηση από µια κοινή δέσµη εκπαιδευτικών αρχών και αξιών, είναι σηµαντικές για το έργο τους. Μια τέτοια πρακτική µπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικής σηµασίας για την καινοτοµία. Η πρακτική επανεκτίµησης απαραίτητα υπογραµµίζεται από µια προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων, η οποία τελικά οδηγεί σε µια προσέγγιση πρακτικής που βασίζεται σε στοιχεία. Αυτό, ίσως, καταλήγει να ενδυναµώνει τους δασκάλους, καθώς τους εµπλέκει σε Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 5

6 µια διαδικασία στοχοθεσίας και απολογισµού, η οποία βοηθά στην αποτίµηση του έργου τους. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η διαδικασία της πρακτικής επανεκτίµησ ης για τους δασκάλους, ενδεχοµένως αντικατοπτρίζει µε διάφορους τρόπους τη διαδικασία της αξιολόγησης για τη µάθηση των παιδιών. Οι διαδικασίες της στοχοθεσίας και της προσωπικής σκέψης και προβληµατισµού ως προς την απόδοση είναι σηµαντικές και για την αν αστοχαστική πρακτική των δασκάλων και για την αξιολόγηση για τη µάθηση των παιδιών. Επίσης, οι δάσκαλοι, οι οποίοι επέλεγαν µια προσέγγιση επαναπροσδιορισµού του έργου τους ήταν συχνά οι πιο ικανοί να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά την αξιολόγηση για τη µάθηση και τις διαδικασίες της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση για όλους τους µαθητές. Ειδικά οι ηγέτες των σχολείων υπογράµµισαν ως ουσιαστικό το ρόλο των «σηµαντικών φίλων», δηλαδή ανθρώπων ή οργανώσεων εκτός σχολείου οι οποίοι συνεργάζονται µε το σχολείο, ή µιας οµάδας δασκάλων που θα τους βοηθούν στη διαδικασία επαναπροσδιορισµού του έργου τους (Στην πραγµατικότητα, η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιείται στο πρόγραµµα του Φορέα βασίστηκε στην ιδέα ότι οι οµάδες των ειδικών του προγράµµατος δρούσαν ως «σηµαντικοί φίλοι» για τις οµάδες των περιπτώσεων µελέτης). Οι διευθυντές των σχολείων, συχνά, έβλεπαν την εµπλοκή ανθρώπων εκτός σχολείου, οι οποίοι ασχολούνταν µε το προσωπικό του σχολείου για να το στηρίξουν να ανακαλύψει πτυχές του έργου του, ως ερέθισµα για αλλαγή της εκπαιδευτικής πρακτικής και των στάσεων απέναντι στη συνεκπαίδευση. Συµπερασµατικά σχόλια Από τη µελέτη αυτή προκύπτει ότι για την εφαρµογή της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση δεν υπάρχουν σαφείς λύσεις που να µπορούν να εφαρµοστούν σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις καταστάσεις στην τάξη. Κάθε περίπτωση µελέτης του προγράµµατος του Φορέα ανέπτυξε διαφορετικές προσεγγίσεις για την πρακτική της αξιολόγησης και εστίασε σε διαφορετικές πλευρές του τι είναι σηµαντικό για την προώθηση της συνεκπαίδευσ ης τη συγκεκριµένη στιγµή. Αυτή η αλλαγή ήταν συνάρτηση των τοπικών προκλήσεων αλλά, κυρίως, της κουλτούρας του σχολείου (ή του κοινού συστήµατος αξιών ) και των εκπαιδευτικών πολιτικών (ή της υποδοµής), που καθοδηγούσαν το έργο των οµάδων στις περιπτώσεις µελέτης. Παρά την ύπαρξη τοπικών διαφορών στις πέντε περιπτώσεις µελέτης του προγράµµατος, γεγονός παραµένει ότι η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση είναι µια διαδικασία η οποία εµπεριέχει την καινοτοµία και την ευελιξία στη σκέψη και τη δράση από την πλευρά των διαµορφωτών πολιτικής και των επαγγελµατιών. Οι αλλαγές στη σκέψη και τη δράση είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση. Οι δύο πλευρές, της υποδοµής και των κοινών αξιών, διαπλέκονται και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό η µία από την άλλη. Η υποδοµή της αξιολόγησης βρίσκεται, κυρίως, εκτός σχολικού περιβάλλοντος: οι πολιτικές για τη συνεκπαίδευση και την αξιολόγηση, οι δοµές για τη χρηµατοδότηση, τα υποστηρικτικά συστήµατα και το εξειδικευµένο προσωπικό, συνήθως υπάρχουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και το κάθε σχολείο λειτουργεί µέσα στο πλαίσιο αυτών των δοµών. Εντούτοις, το κοινό σύστηµα αξιών του σχολείου υπαγορεύει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η υποδοµή θα τεθεί σε εφαρµογή στο πλαίσιο της πρακτικής του σχολείου. Η υποδοµή ίσως καθορίσει τις παραµέτρους του σχολικού έργου, αλλά το 6 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση

7 σύστηµα αξιών του σχολείου παρουσιάζεται καθοριστικό για την ερµηνεία αυτών των παραµέτρων. Η κεντρική εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των περιπτώσεων µελέτης του προγράµµατος αφορ ά την κρισιµότητα της ύπαρξης µιας υποστηρικτικής υποδοµής για την αξιολόγηση αλλά και το κοινό σύστηµα αξιών του σχολείου ώς σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχηµένη εφαρµογή των «δυνατοτήτων» που προσφέρονται στο πλαίσιο των συστηµάτων και των υποστηρικτικών δοµών. Η ανάπτυξη του απαραίτητου κοινού συστήµατος αξιών για την εφαρµογή της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση αποτελεί πρόκληση για τους διαµορφωτές πολιτικής και τους επαγγελµατίες. Παρόλα αυτά υπάρχουν σαφή παραδείγµατα σε όλη την Ευρώπη που αποτελού ν πηγές γνώσης, και παραµένει η ελπίδα ότι η αναγνώριση των κύριων χαρακτηριστικών της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης στην πράξη θα συνεισφέρει στο συνεχιζόµενο διάλογο και τις συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 7

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Αξιολόγηση για τη Μάθηση και Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση µιας περίληψης των βασικότερων θεµάτων που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα