ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ /69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ Πιεξνθνξίεο: Μαθξπληψηε Μαξία, Γεκνπνχινπ Γεσξγία Σει: , Φαμ: ΑΠΟΦΑΖ Θέμα: Αποδοσή Ππακηικών ηηρ Κενηπικήρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ & Παπακολούθηζηρ ηηρ Ππάξηρ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ», ένηαξη, έγκπιζη σπημαηοδόηηζηρ και απόππιτη επενδςηικών ζσεδίυν ζηην Ππάξη «Δναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ» ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανηαγυνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα » (ΔΠΑΔ) ηος ΔΠΑ ( ) Έρνληαο ππφςε: Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 1. Σν Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α 98/2005). 2. Σν Π.Γ. 149/2005 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α 211/2005). 3. Σν Ν. 3270/2004 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ» (ΦΔΚ Α 187/2004). 4. Σν Π.Γ 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 98/2012 (ΦΔΚ Α/160/2012) 1

2 5. Σν Π.Γ 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141/Α/ ). 6. To Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ Α 267/2007), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 53/2010) θαη ηζρχεη, θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 4 θαη Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1783/1999 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 210 ηεο 31εο Ηνπιίνπ 2006). 9. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/1999 Αλάπηπμεο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 210 ηεο 31εο Ηνπιίνπ 2006). 10. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 371 ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ 2006). 11. Σν δηνξζσηηθφ ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 45 ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 2007). 12. Σνλ Καλνληζκφ 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis). 13. Σν Π.Γ. 98/1996 «ξνη θαη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζε ελδηάκεζνπο θνξείο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο 2

3 ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη αθνξνχλ έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ» (ΦΔΚ Α 77/1996). 14. Σελ ππ αξηζ. Δ (2007) 1389/ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο Διιάδαο (ΔΠΑ). 15. Σελ κε αξηζ. Δ (2007) 5338 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CCI2007GR161PΟ001). 16. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5443 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή» (CCI2007GR161PΟ006). 17. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5337 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μαθεδνλία - Θξάθε» (CCI2007GR161PΟ008). 18. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5332 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα - Ήπεηξνο» (CCI2007GR16UPΟ001). 19. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5439 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ» (CCI2007GR16UPΟ002). 20. Σελ ππ αξηζ /ΔΤ 1749/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ «Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο» (ΦΔΚ Β 540/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξηζκ /ΔΤΘΤ 2041 (ΦΔΚ 1957/Β/ ) θαη 28020/ΔΤΘΤ 1212 (1088/Β/ ) θαη ηζρχεη. 21. Σελ ππ αξηζ / εγθχθιην ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ ΤΠΟΗΟ, ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 22. Σελ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «Eλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο «Δλίζρπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ». 23. Σελ κε ΑΠ ΤΠΟΗΟ 46680/ΔΤ 6517/ Κνηλή Απφθαζε εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ , ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3

4 24. Σελ ππ αξηζ. 4226/1019Γ/ απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ην ΠΓ. 98/1996», ζηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. 25. Σελ ππ αξηζ / Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ & Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο πεξί ζχζηαζεο ηεο «Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3614/2007 (ΦΔΚ Β 1635/2008). 26. Σελ ππ. αξηζκ. ΔΤΣΟΠ/Γ/ΦVIIIα/266/ (ΦΔΚ Β 240) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Κ.Τ.Α ππ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΝΟ/67343/ (ΦΔΚ Β 1620) κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Πνιηηηζκνχ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππ. αξηζκ.15903/ (φδκ Β 1635/) Κ.Τ.Α ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 4312/ (ΦΔΚ Β 315) απφθαζε». 27. Σελ ππ. αξηζκ / (ΦΔΚ 3109/B/ ) Κ.Τ.Α ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ 28. Σελ ππ αξηζ. 7195/1445/0020/ (ΦΔΚ Β 1690/2010) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ Σνπξηζκνχ γηα ηελ Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» θαη «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ Σνκέα Σνπξηζκνχ (Δ.Τ..Γ.Δ.Γ.) θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 1052/181Α1/0020-Α10/ ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Σνπξηζκνχ. 29. Σελ ππ αξηζ. 3741/723/Α2/ έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα. 30. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ02/2371/ (ΦΔΚ 2037/Β/ ) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο 4

5 έληαμε ζηελ Πξάμε Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ». 31. To ππ αξηζ. 6426/1311/Α2/ έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν λένο Οδεγφο ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» 32. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ02/4093/ (ΦΔΚ Β 3110) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα «Νέα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζηελ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ)». 33. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ01/542/ (ΦΔΚ Β 105) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ02/4093/ (ΦΔΚ Β 3110) σο πξνο ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζηελ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ)». 34. Σα ππνβιεζέληα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ 35. Σηο Απνθάζεηο ππ.αξηζκ. 3682/ , 3180/ , 2591/ , 1583/ , 3026/ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑΔ θαη ησλ ΠΔΠ πεξηθεξεηψλ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο αληίζηνηρα, πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ. 36. Σελ ππ. αξηζκ ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ01/1010/ (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 167/ ) Απφθαζε πγθξφηεζεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο (Κ.Δ.Α.Π.) ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα » (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 37. Σν ππ αξηζ. πξση. 11/ έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα απφ 1 εσο 12 πξαθηηθά. 38. Σν ππ αξηζ. πξση. 42/ έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα απφ 13 εσο 30 πξαθηηθά. 39. Σν απφ 20/12/2012 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ πξνο ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ. 5

6 40. Σν απφ 21/12/2012 (αξ.πξση.εηζεξρνκέλσλ ΔΤΔΤΣ 5/ ) ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ πξνο ηελ ΔΤΔΤΣ. 41. Σν απφ 8/1/2013 (αξ.πξση.εηζεξρνκέλσλ ΔΤΔΤΣ 7/ ) ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ πξνο ηελ ΔΤΔΤΣ. 42. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΔΤΣ/Β/Δ /35/ επηζηνιή ηεο Δ.Τ..Δ.Τ.Σ. πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ (ΔΠΑ). 43. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πέξαλ ηεο εγθεθξηκέλεο ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Σελ απνδνρή ησλ ππ αξηζ. 1 εσο θαη 30 πξαθηηθψλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ». 2. Σελ έληαμε ζην Πξφγξακκα «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ( ) ηεηξαθνζίσλ εμήληα επηά (467) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε πξνυπνινγηζκφ ,35 ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηαπηφηεηα θαη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ ζην παξάξηεκα I ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 3. Σελ απφξξηςε εθαηφλ είθνζη δχν (122) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φπσο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο απφθαζεο ιφγσ έιιεηςεο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ ηεο Πξάμεο. 4. Σελ απφξξηςε εθαηφλ δέθα πέληε (115) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φπσο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα III ηεο παξνχζαο απφθαζεο ιφγσ έιιεηςεο ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο βαζκνινγίαο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Οδεγφ ηεο Πξάμεο. 5. Σελ απφξξηςε εβδνκήληα έμη (76) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα IV ηεο παξνχζαο απφθαζεο ιφγσ έιιεηςεο δηαζεζίκσλ πφξσλ. 6. Ζ έληαμε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ έθδνζε ησλ επηκέξνπο αηνκηθψλ απνθάζεσλ έληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εγθξηζεί ε 6

7 ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηελ Πξάμε «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ». Οη εηδηθνί φξνη πνπ δεζκεχνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο ζα πεξηγξάθνληαη ζηηο αηνκηθέο απνθάζεηο έληαμεο. 7. Ζ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηίηινπ ηεο Πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηζηνζειίδεο Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ OΛΓΑ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ ςνημμένα 1. Σα ππ αξηζ. 1 εσο 30 πξαθηηθά ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» 2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV Κοινοποίηζη 1. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» Λ. Μεζνγείσλ 56, 11527, Αζήλα 2. Δλδηάκεζνο Φνξέαο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» εβαζηνππφιεσο 113, Αζήλα Δζυηεπική Γιανομή 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ Λ. Ακαιίαο 12, 10557, Αζήλα 2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Σνπξηζηηθψλ Τπνδνκψλ & Δπελδχζεσλ Λ. Ακαιίαο 12, 10557, Αζήλα 3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ Λ. Ακαιίαο 12, 10557, Αζήλα 7

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I Πποηάζειρ πος ενηάζζονηαι ζηο Ππόγπαμμα "Δναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ" - Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Ανηαγυνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα" Πλήθορ Κυδικόρ Ππόηαζηρ Δπυνςμία ΠΔΠ 1 ΔΣ ΚΑΡΑΗΚΟΤ ΔΛΔΝΖ & ΗΑ ΟΔ 2 ΔΣ ΗΛΒΔΡ ΔΗΛΗΝΓΚ ΝΔΠΑ 3 ΔΣ ΜΑΝΘΟ Α.Δ. 4 ΔΣ VAROS ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ςνολικόρ ΠΤ Δπισοπηγούμενορ ΠΤ Γημόζια Γαπάνη ςνολική Βαθμολογία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,77 98,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,64 98,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,71 93,74 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,41 93,54 5 ΔΣ HOLIDAYS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 6 ΔΣ ΑΓΡΗΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 7 ΔΣ ΥΔΗΛΟΤΓΑΚΖ ΑΡΣΔΜΗΟ ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ 8 ΔΣ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ 9 ΔΣ KNOSSOS ΜΠΗΣ Α.Δ. ΔΣΔΚΑ 10 ΔΣ ΔΣ ΜΔΝΣΗΣΔΡΑΝΗΑΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΗΘΡΗΟ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ- ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 12 ΔΣ ΓΑΛΑΝΟ ΠΑΝΣΑΕΖ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 93,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 92,99 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 92,07 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,86 91,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 91,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,03 90,65 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,07 90,42 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,95 90,35 8

9 13 ΔΣ ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,95 90,00 14 ΔΣ ΑΓ. ΕΟΤΜΠΟ & ΗΑ ΔΔ 15 ΔΣ ΑΒΔΣΑΓΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ 16 ΔΣ Η. ΚΑΡΑΣΑΜΑΣΖ Α.Δ. 17 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΔΣ Ν.ΓΡΑΦΑ-Γ.ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔ ΜΑΝΔΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΣΟΜΔΧ ΡΔΘΤΜΝΖ ΒΛΑΔΡΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 21 ΔΣ ΜΑΡΗΓΑΚΖ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ 22 ΔΣ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 23 ΔΣ ΠΑΡΑΚΔΤΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 24 ΔΣ ΡΖΓΑ ΠΤΡΟΤ & ΗΑ Α.Δ. 25 ΔΣ ΡΑΠΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 26 ΔΣ ΑΡΑΒΑΝΖ ΑΝΓΡΔΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 89,21 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 89,11 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,11 88,90 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 88,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,66 88,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 87,95 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,88 87,48 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 87,26 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,99 87,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,15 86,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,60 86,22 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 86,07 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 85,55 9

10 27 ΔΣ ΔΣ LAKE PARK-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δ.Π.Δ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΜΑΡΗΑ & ΗΑ Ο.Δ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 85,42 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,83 85,36 29 ΔΣ Γ.ΚΤΡΗΟ-.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Ο.Δ 30 ΔΣ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΑΜΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΑΓΔΗΟ 31 ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 32 ΔΣ ΤΗΟΗ ΥΡΖΣΟΤ ΑΓΔΡΑΚΖ ΟΔ 33 ΔΣ NTAMIKO ΠΑΚΟΤΑΛΔ ΦΔΛΗΣΔ 34 ΔΣ ΦΧΚΗΧΝ & ΥΡΗΣΟ ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΑΡΟ. - ΜΠΟΤΜΠΑ Δ. 35 ΔΣ Ο.Δ. Η.ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΑΝΝΖ-Π.ΝΑΕΗΡΖ 36 ΔΣ Ο.Δ. 37 ΔΣ ΠΟΣΑΜΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΗΥΑΖΛ 38 ΔΣ ΓΔΧΡΓΑΛΖ ΔΛΗΑΒΔΣ SPARTA ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ 39 ΔΣ ΑΔ 40 ΔΣ BENETATOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ - ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ - ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ 41 ΔΣ ΠΟΡΑΓΔ ΔΗΛΗΝΓΚ Ν.Δ.Π.Α. 42 ΔΣ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,13 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,22 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 84,02 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,62 84,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 83,86 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,45 83,75 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 83,25 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 83,15 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,23 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,44 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,46 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,70 83,00 10

11 43 ΔΣ ΓΧΝΗΧΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 44 ΔΣ ΔΣ ΗΣΗΟΠΛΟΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΝΔΠΑ ΑΦΟΗ ΕΟΤΡΜΠΑΚΖ- ΕΟΡΜΠΑ ΑΔ ΑΝΧΝ.ΞΔΝΟΓ.ΣΟΤΡΗ.& ΔΜ.ΔΣ. 46 ΔΣ ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΑΦΝΖ ΟΜΗΛΟ 47 ΔΣ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΑΔ 48 ΔΣ ΓΖΜΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 49 ΔΣ ΚΑΛΛΔΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 50 ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΖ ΣΔΦΑΝΟ 51 ΔΣ ΚΟΤΚΛΑ ΜΠΖΣ Α.Δ. 52 ΔΣ ΥΟΜΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 53 ΔΣ ΔΛΔΝΖ ΚΑΑΡΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. 54 ΔΣ ANKO ΓΗΧΣΗΝΓΚ Ν.Δ.Π.Α ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ 55 ΔΣ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΔΠΔ ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΗ 56 ΔΣ ΗΑ Ο.Δ. ΜΔΣΔΧΡΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 57 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Α.Δ. 58 ΔΣ ΓΖΜ.ΓΗΑΚΧΒΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 59 ΔΣ ΠΖΛΗΟΤ ΔΠΔ Δ. ΚΑΡΠΑΣΔΛΖ - Α. 60 ΔΣ ΚΑΣΡΗΝΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΝΔΒΡΟΠΟΛΗ ΞΔΝ/ΚΔ 61 ΔΣ ΔΠΗΥ/ΔΗ Α.Δ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,26 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,57 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,34 82,64 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 82,48 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,39 82,41 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 82,19 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,16 82,08 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,82 82,04 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 81,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 81,84 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 81,74 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,79 81,68 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 81,67 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 81,31 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,01 81,27 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,14 81,08 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,59 81,04 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,26 80,82 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,62 80,48 11

12 62 ΔΣ ΛΔΜΟΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 63 ΔΣ ΛΑΕΑΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΑΤΓΗΑΝΟΤΓΑΚΖ 64 ΔΣ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 65 ΔΣ ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 66 ΔΣ ΚΟΠΔΛΗΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ ΑΞΣΔ 67 ΔΣ ΛΗΑΚΑΚΟ ΖΛΗΑ 68 ΔΣ ΗΣΑΝΟ Α.Δ. 69 ΔΣ ΓΔΗΚΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 70 ΔΣ WΔST AE 71 ΔΣ ΛΗΒΔΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ 72 ΔΣ ΣΟΚΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΚΔΛΛΗΑΓΖ & ΗΑ 73 ΔΣ Ο.Δ. 74 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΑΗΓΖΗ- ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ- ΟΗΚΗΣΗΚΖ- ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΦΗΛ. ΗΧΖΦΗΓΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ Α.Δ. ΣΟΤΡ. ΝΑΤΣ. ΞΔΝΟΓ. ΓΗΑΦΖΜ. ΔΚΓΟΣ. ΚΣΖΜ. ΚΑΣΑΚ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 77 ΔΣ Φ. ΦΖΜΜΔΝΟ & ΗΑ Δ.Δ. ΔΡΗΦΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ 78 ΔΣ ΜΗΥΑΖΛ 79 ΔΣ ΟΓΤΔΤ ΗΣΗΟΠΛΟΗΚΔ ΓΗΑΚΟΠΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 80,43 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 80,43 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,15 80,35 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 80,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 80,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,12 80,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,40 79,87 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 79,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 79,59 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 79,56 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,90 79,45 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 79,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,31 79,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,90 78,80 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,57 78,37 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,10 78,17 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,05 78,04 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,34 78,00 12

13 80 ΔΣ ΣΟΜΔ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ 81 ΔΣ ΜΟΤΕΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 82 ΔΣ ΚΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 83 ΔΣ ΠΑΤΛΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 84 ΔΣ Γ. ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 85 ΔΣ ΚΛΖΡΟΤ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 86 ΔΣ ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΘΔΟΦΑΝΖ 87 ΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΘΔΟΦΗΛΟ 88 ΔΣ ΜΑΚΡΖ ΣΔΦΑΝΟ 89 ΔΣ ΜΑΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΔΛΔΣΕΑΚΟ ΚΑΚΟΝΗΚΟ 90 ΔΣ ΑΘΑΝΑΗΟ 91 ΔΣ ΔΣ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟ ΥΧΡΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΑΜΑΣΟΓIAΝΝΖ ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 93 ΔΣ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 94 ΔΣ ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ ΥΡΖΣΟ 95 ΔΣ ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 96 ΔΣ ΓΚΔΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 97 ΔΣ ΣΤΡΟΛΟΓΟ ΠΔΣΡΟ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 78,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 78,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 77,75 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 77,40 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,60 77,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,57 76,84 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,52 76,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,44 76,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,83 76,11 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,14 76,06 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,40 75,74 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,52 75,67 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,33 75,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,33 75,15 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 75,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 74,76 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 74,59 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,21 74,43 13

14 98 ΔΣ ΚΟΤΡΚΟΤΝΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΞΔΝΟΓ/ΚΧΝ- ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 99 ΔΣ ΚΑΛΟΡΗΕΗΚΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 100 ΔΣ ΚΑΜΔΛΑΝ Ν.Δ.Π.Α. 101 ΔΣ ΓΔΡΟΝΣΗΚΟ ΠΤΡΗΓΧΝ Κ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ - Κ. ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 102 ΔΣ Δ.Π.Δ. ΗΟΤΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ ΣΟΤ 103 ΔΣ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 104 ΔΣ ΓΔΡΟΣΑΘΖ ΕΧΖ 105 ΔΣ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΡΑΗΜΟ 106 ΔΣ ΣΑΘΑΣΟΤ ΣΔΛΛΑ 107 ΔΣ ΗΧΑΝΝΖ ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΜΔΠΔ 108 ΔΣ ΜΠΟΤΓΑ ΑΘΖΝΑ 109 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΔΜΔΛΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ DOMOTEL ΞΔΝΗΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΛΖΓΑ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 112 ΔΣ ΠΤΛΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 113 ΔΣ ΝΣΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΛΟΤΣΗΝΗΧΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ 114 ΔΣ ΘΧΜΑΗ 115 ΔΣ ΑΚΑΝΣΑΡΖ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,07 74,42 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,21 74,02 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,94 74,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,49 73,85 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,36 73,77 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,98 73,77 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,35 73,45 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,29 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,74 72,91 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 72,85 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,92 72,24 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,41 72,00 14

15 116 ΔΣ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 117 ΔΣ ΚΟΝΓΑΡΑ ΒΑΗΛΗΚΖ 118 ΔΣ ΜΠΟΤΗΟΤ Θ. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 119 ΔΣ ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΗΣΑΞΑΚΖ 120 ΔΣ ΣΑΞΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 121 ΔΣ ΒΑΗΛΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ 122 ΔΣ ΜΟΥΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ NATURA ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 123 ΔΣ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 124 ΔΣ ΑΛΔΞΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 125 ΔΣ ΜΔΖΝΗΑ ΑΔ 126 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΒΗΟΠΟΡΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΧΝ CANDIA MARIS ΟΜΠΟΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ - ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΗΑ Κ.Α.Γ ΕΤΓΟΤΡΑΚΖ ΣΔΡΓΗΟ - ΕΤΓΟΤΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΟΔ 130 ΔΣ ΓΔΛΑΓΑ ΑΓΓΔΛΟ 131 ΔΣ ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ AUTO MOTO LESVOS ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΠΑΡΑΥΖ ΑΞΣΔ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,84 71,62 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,06 71,27 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,16 71,05 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,81 70,87 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,75 70,71 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 70,70 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 70,24 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,60 70,13 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 70,11 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 70,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,91 70,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,45 70,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,69 69,61 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,51 69,41 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 69,37 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 69,36 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 69,00 15

16 133 ΔΣ ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΝΓΡΟΤΣΟΠΟΤΛΟ-ΒΑΛΔΡΤ ΑΝΓΡΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ 134 ΔΣ ΜΠΤΡΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 135 ΔΣ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ 136 ΔΣ Η ΓΛΖΝΗΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 137 ΔΣ ΑΡΓΤΡΑΚΑΚΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 138 ΔΣ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 139 ΔΣ ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ. ΣΑΤΡΗΓΑΚΖ - Δ. 140 ΔΣ ΜΠΑΡΜΠΟΤΝΑΚΖ Ο.Δ. 141 ΔΣ ΔΣ ΡΔΘΤΜΝΟ ΜΑΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΧΣΖΡΗΑΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 143 ΔΣ ΛΗΟΠΔΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 144 ΔΣ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 145 ΔΣ ΑΓΑΠΖΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΛΤΚΑΝΑ ΒΗΛΛΑΣΕ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 146 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 147 ΔΣ ΜΗΓΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 148 ΔΣ ΚΟΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ 149 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,52 68,91 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,12 68,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 68,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,38 68,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,01 68,31 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 68,30 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,92 68,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,85 68,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 67,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 67,45 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,25 67,43 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 67,14 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 66,96 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 66,93 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,92 66,17 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 65,91 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,99 65,88 16

17 150 ΔΣ ΕΑΕΑΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 151 ΔΣ ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 152 ΔΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 153 ΔΣ ΓΡΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 154 ΔΣ ΚΟΚΚΟΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 155 ΔΣ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΓΑΣΟ 156 ΔΣ ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΞΣΔ ΑΔ Ν. ΚΑΗ Υ. ΒΟΤΡΒΑΥΑΚΖ - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 157 ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 158 ΔΣ ΛΔΤΘΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ 159 ΔΣ ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ & ΔΛΔΝΖ 160 ΔΣ ΜΑΜΦΡΔΓΑ Ο.Δ. 161 ΔΣ ΝΣΟΚΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 162 ΔΣ ΚΑΡΚΑΛΔΜΖ ΑΔ ΜΗΝΧΗΚΖ ΑΚΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 163 ΔΣ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 164 ΔΣ ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΟΦΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΑΡΓΗΟΛΑΚΖ 165 ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 166 ΔΣ ΑΦΟΗ ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΗΓΖ Ο.Δ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 65,81 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,28 65,62 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 65,62 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 65,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,67 65,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 64,98 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 64,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,65 64,32 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 64,21 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 64,05 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,81 63,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,83 63,87 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 63,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 63,57 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 63,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,26 63,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,97 62,97 17

18 167 ΔΣ ΥΟΝΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 168 ΔΣ ΜΠΟΤΜΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 169 ΔΣ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 170 ΔΣ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΟΘΑΛΖ Α.Δ. Γ. & Β. ΥΟΝΓΡΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & 171 ΔΣ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 172 ΔΣ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ GE-ES TOURS ΥΑΝΗΑ 173 ΔΣ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 174 ΔΣ ΑΗΓΑΗΟΤ AE ΑΧΠΗΣΑΝ - Γ. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΚΑΗ 175 ΔΣ ΗΑ ΟΔ ΑΦΟΗ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΞΔΝΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 176 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 177 ΔΣ Π. ΚΑΝΔΛΛΔΑ & ΗΑ Ο.Δ. 178 ΔΣ ΠΛΗΑΚΟΤΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 179 ΔΣ ΜΠΟΤΓΑ ΜΑΡΗΑ ΔΛΔΝΖ ΒΑΗΛΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ 180 ΔΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 181 ΔΣ ΠΑΑ ΑΓΓΔΛΟ 182 ΔΣ ΕΗΧΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤΝΣΑΝΖ Γ. - ΜΟΥΑΚΖ Η. 183 ΔΣ O.E. 184 ΔΣ ΚΟΝΣΖ ΚΑΗΑΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,13 62,96 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 62,90 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 62,77 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,90 62,54 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 62,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,61 62,29 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,38 62,16 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,49 61,75 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 61,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 61,55 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,11 61,02 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 61,01 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,30 61,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 61,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,30 60,39 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,71 60,36 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,94 60,28 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,33 60,04 18

19 185 ΔΣ ΔΣ ΜΠΑΜΑΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΟΡΓΚΑΝ ΑΝΣΟΝΤ ΜΠΔΝΝΔΣ ΣΕΟΕΔΦ ΟΔ 187 ΔΣ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΑΦΟΗ Ο.Δ. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ ΑΚΣΖ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ 188 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 189 ΔΣ ΠΟΡΣΑΛΗΟ ΜΑΡΗΟ ΑΤΛΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 190 ΔΣ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 191 ΔΣ ΑΝΣ & ΠΑΝ. ΚΟΡΑΚΑ Ο.Δ. 192 ΔΣ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΑΣΑΝΖ 193 ΔΣ ΑΤΡΑ ΣΟΤΡ Α.Δ. 194 ΔΣ ΚΑΚΑΡΟΤΜΠΑ ΑΓΓΔΛΟ ΜΑΡΗΟ Σ.ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 195 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 196 ΔΣ ΚΖΡΤΘΡΑ ΗΧΑΝ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ 197 ΔΣ Θ.ΚΟΡΑΚΖ-Δ.ΑΡΑΝΣΑΚΖ Ο.Δ. 198 ΔΣ ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 199 ΔΣ ΦΡΔΕΟΤΛΖ ΚΤΡΗΑΚΟ 200 ΔΣ ΣΔΡΓΗΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 201 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 60,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,32 59,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,82 59,92 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 59,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,84 59,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,36 59,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 59,24 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 59,16 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 58,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,66 58,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,07 58,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 58,23 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,06 58,06 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 58,05 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,69 58,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 58,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,81 58,00 19

20 202 ΔΣ ΔΣ ΑΚΔΛΑΡΖ Α. - ΒΛΑΥΟΤΛΖ Γ. - ΚΟΤΣΧΝΖ Α ΔΠΔ Μ. ΜΠΑΡΟΤΝΖ - ΑΡ. ΜΑΝΣΟΤΓΖ Δ.Δ. 204 ΔΣ ΜΑΡΗΒΑ Α.Δ ΣΡΑΣΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 205 ΔΣ ΣΡΑΣΟ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ 206 ΔΣ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CRETA DREAM ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ 207 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 208 ΔΣ ΝΣΔΝΣΑ ΑΝΝΑ 209 ΔΣ ΜΠΟΤΡΓΟΤΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΡΑΘΔΡΗΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝ. ΣΟΤΡ. ΚΑΣΑΚ. 210 ΔΣ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 211 ΔΣ ΜΠΗΚΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ, ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ 212 ΔΣ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 213 ΔΣ ΑΝΣΧΝΗΑ ΚΟΡΓΟΠΑΣΖ ΑΝΟΣΡΟΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 214 ΔΣ ΔΣΑΗΡΗΑ 215 ΔΣ ΛΑΒΓΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 216 ΔΣ ΠΤΡΗΓΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 217 ΔΣ ΓΔΧΡΓΗΑ Δ ΠΑΠΑΖΛΗΑΚΖ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 58,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 57,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 57,54 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,09 57,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,48 57,28 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 57,27 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 57,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 56,85 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,88 56,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,02 56,19 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 56,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,75 56,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,94 55,41 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 55,10 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,66 55,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 55,00 20

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛ ΔΜΑ 1 ΚΑΛΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΡΟ 18,5 19 18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Δπηιεγκέλεο Παξάκεηξνη: Σύπνο αηηήζεωλ κεηάζεζεο: ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΘΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Γ.Δ. ΑΠΟ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΖ [001.ΓΔ001] ρνιηθό έηνο: 2010-2011 Καηαζηάζεηο αηηήζεωλ: Παξειήθζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε

7.774 Επηά χιλιάδερ επηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα 4.844 Σέζζεπιρ χιλιάδερ οχηακόζια ζαπάνηα ηέζζεπα 132 Εκαηόν ηπιάνηα δύο 35 Σπιάνηα πένηε ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ΣΗ ης ΜΑΪΟΤ 0 ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΒΟΛΟΤ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΘΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΗ ΦΖΦΗΑΝ ΑΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09. Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν 2008-2009» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Άγηνο Νηθόιανο 19/3/09 (Σ.Δ.Ι.) ΚΡΗΣΗ Αξηζ. Πξωη. Γ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασυαλιστικής Φνπξληά-Λαθώληα, 72100, Άγ.Νηθόιανο, Κξήηεο Σει.28410-91101-3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΖ 15 Ζ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 7/11/2011 Απ.Ππυη.: Οικ.:15705/3834 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ A Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ

Θεμαηικό Πεδίο: 1. Φιλοζοθία και Σύγσπονη Πποοπηική. Ενόηηηα 1.1. Φιλοζοθία, Οικονομία και Πολιηική: ανηινομίερ και πποοπηικέρ Ο «Πίνακαρ ςμμεηεσόνηων» ανά πεδίο και ανά ενόηηηα για ηον 1 ο (ππώηο) κύκλο ηων «Δκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηων βπασείαρ διάπκειαρ για Δνήλικερ Πολίηερ» μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων διαμοπθώνεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Κ.Σ. Σατ. Γ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη /

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα, 5/5/2011 Αξ.Πξση.Οηθ.: 4952/395 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/12/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δηδάζθωλ: Γηώξγνο Γηαγιήο, giaglis@aueb.gr ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 Οη εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ζα γίλνπλ ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά ζην εξγαζηήξην (δειαδή ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 29/02 04/04/ η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα

Α ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 29/02 04/04/ η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2015-16 ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 1602Y-ΔΝΝΟΗΔ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΗΗ ΚΑΗ Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΔΡΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ [ΚΤΚΛΟΗ ΟΜΑΓΔ] Α ΚΤΚΛΟ 29/02 04/04/2016 1 η Δργαζηηριακή Ομάδα / 2ωρο 12:00 14:00 / Γευηέρα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-ΨΨΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ

ΑΔΑ: ΒΕΙΠΦ-ΨΨΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Α Σασ. Γ/νζη : Μεζογείων 119 Σασ. Θςπίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Επιχορήγηση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Κ.Τ.Α. απιθμ. Β2-829Α/1.3.2013 Γηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ δξάζε ελίζρπζεο «Δθζπγρξνληζκφο Πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 13123802 ΑΛΔΒΤΕΑΚΖ ΜΤΡΧΝ ΗΧΑΝΝΖ ΔΛΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. (ΛΑΡΗΑ) (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ:1. ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Σ.Δ. ) ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ 13123844 ΒΔΛΑΗ ΚΑΝΣΔΡΟΛΑ ΑΜΠΑΕ ΑΓΚΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ) 13123805

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ

Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ (Πηγή) ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Κατάσταση Διαμεσολαβητών για την προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατά πόλη) ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ Από ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ζε παλειιήληα βάζε πξνθύπηεη όηη, επί ζπλόινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΓ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011 1 15.00-15.45 ΒΑΓΔΝΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ Ε Β 2 15.45-16.30 ΓΟΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ Κ Ε Β 3 16.30-17.15 ΒΛΑΥΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ Κ Ε Β 4 17.15-18.00 ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟΤ ΠΑΘΔΕΘΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟΤ ΠΑΘΔΕΘΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Δξεπλεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Φνξέσλ Σκήκα Α ρεδηαζκνχ, Δπνπηείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 20/8/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΡΟΓΖΜΟΗΔΤΖ ΟΓΖΓΟΤ ΠΡΑΞΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΡΟΓΖΜΟΗΔΤΖ ΟΓΖΓΟΤ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 29/8/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Π.Δ.Θ. Γ/νζη: (313) - Γ/ΝΣΗ Γ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6ο ΓΔΝ. ΛΥΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΓ ) Δπιηυχόνηες Δπιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύζηημα)

ΥΠ.Π.Δ.Θ. Γ/νζη: (313) - Γ/ΝΣΗ Γ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 6ο ΓΔΝ. ΛΥΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΩΓ ) Δπιηυχόνηες Δπιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύζηημα) Κφδ. Υπουηφ. Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας Ίδρσμα 16068232 ΑΓΓΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΤΡΗΑΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΝΑΣΑΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΚΑΒΑΛΑ) 16068233 ΑΓΑΜΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ ΔΤΓΔΝΔΗΑ 16068175 ΑΨΣΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ

O ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Μνλάδα Α1 Πιεξνθνξίεο: Ρ. Θαιαζζηλνχ Μεζνγείσλ 56, 115 27 ΑΘΖΝΑ Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: Αζήλα, 09/12/2013 Α.Π.: Οηθ /2690 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

Έρνληαο ππφςε: Αζήλα, 09/12/2013 Α.Π.: Οηθ /2690 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΧΝ ΚΑΙ ΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΜΟΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛ. ΜΟΝ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΔΡ. ΑΓ. ΜΟΡΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΠΤΠΔ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΤΜΒ. ΜΟΡΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ Ή ΥΟΛΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. 1. Σν π.δ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα" (ΦΔΚ 98/ Α/ ).

ΑΠΟΦΑΖ. 1. Σν π.δ. 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα (ΦΔΚ 98/ Α/ ). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αζήλα 5-6-2009 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Αξ.Πξση.: OIK.8811/987 II ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΗΚΡΩΝ & ΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Λεσθόξνο Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόηαζης Επωνσμία Επιτείρηζης Περιθέρεια Υλοποίηζης. Επιτορηγούμενος ΠΕΠ ΠΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ ΘΔΑΛΗΑ ,00 15.

Κωδικός Πρόηαζης Επωνσμία Επιτείρηζης Περιθέρεια Υλοποίηζης. Επιτορηγούμενος ΠΕΠ ΠΤ ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ ΘΔΑΛΗΑ ,00 15. ΠΤ-00327 ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ ΘΔΑΛΗΑ 35.000,00 15.750,00 ΠΤ-00244 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ & ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΣΟΤΛΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 227.382,65 90.953,06 ΠΤ-00120

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΔΠΑ 2014 202027/11/2014 18:24ΤΠΑΑΝ Πέκπηε, 27 Ννεκβξίνπ 2014 Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην λέν λνκνζρέδην ΔΠΑ 2014 2020 1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ Σν φξακα γηα ηελ Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΑΑ 2014-2020 Μνλάδα Δπελδχζεσλ ζηηο Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα