ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ /69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ Πιεξνθνξίεο: Μαθξπληψηε Μαξία, Γεκνπνχινπ Γεσξγία Σει: , Φαμ: ΑΠΟΦΑΖ Θέμα: Αποδοσή Ππακηικών ηηρ Κενηπικήρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ & Παπακολούθηζηρ ηηρ Ππάξηρ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ», ένηαξη, έγκπιζη σπημαηοδόηηζηρ και απόππιτη επενδςηικών ζσεδίυν ζηην Ππάξη «Δναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ» ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανηαγυνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα » (ΔΠΑΔ) ηος ΔΠΑ ( ) Έρνληαο ππφςε: Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 1. Σν Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α 98/2005). 2. Σν Π.Γ. 149/2005 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α 211/2005). 3. Σν Ν. 3270/2004 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ» (ΦΔΚ Α 187/2004). 4. Σν Π.Γ 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 98/2012 (ΦΔΚ Α/160/2012) 1

2 5. Σν Π.Γ 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141/Α/ ). 6. To Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ Α 267/2007), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 53/2010) θαη ηζρχεη, θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 4 θαη Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1783/1999 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 210 ηεο 31εο Ηνπιίνπ 2006). 9. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/1999 Αλάπηπμεο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 210 ηεο 31εο Ηνπιίνπ 2006). 10. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 371 ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ 2006). 11. Σν δηνξζσηηθφ ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 45 ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 2007). 12. Σνλ Καλνληζκφ 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis). 13. Σν Π.Γ. 98/1996 «ξνη θαη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζε ελδηάκεζνπο θνξείο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο 2

3 ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη αθνξνχλ έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ» (ΦΔΚ Α 77/1996). 14. Σελ ππ αξηζ. Δ (2007) 1389/ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ηεο Διιάδαο (ΔΠΑ). 15. Σελ κε αξηζ. Δ (2007) 5338 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CCI2007GR161PΟ001). 16. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5443 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή» (CCI2007GR161PΟ006). 17. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5337 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μαθεδνλία - Θξάθε» (CCI2007GR161PΟ008). 18. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5332 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα - Ήπεηξνο» (CCI2007GR16UPΟ001). 19. Σελ κε αξηζ. C (2007) 5439 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ» (CCI2007GR16UPΟ002). 20. Σελ ππ αξηζ /ΔΤ 1749/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ «Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο» (ΦΔΚ Β 540/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξηζκ /ΔΤΘΤ 2041 (ΦΔΚ 1957/Β/ ) θαη 28020/ΔΤΘΤ 1212 (1088/Β/ ) θαη ηζρχεη. 21. Σελ ππ αξηζ / εγθχθιην ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ ΤΠΟΗΟ, ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 22. Σελ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «Eλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο «Δλίζρπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ». 23. Σελ κε ΑΠ ΤΠΟΗΟ 46680/ΔΤ 6517/ Κνηλή Απφθαζε εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ , ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 3

4 24. Σελ ππ αξηζ. 4226/1019Γ/ απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ην ΠΓ. 98/1996», ζηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. 25. Σελ ππ αξηζ / Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ & Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο πεξί ζχζηαζεο ηεο «Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3614/2007 (ΦΔΚ Β 1635/2008). 26. Σελ ππ. αξηζκ. ΔΤΣΟΠ/Γ/ΦVIIIα/266/ (ΦΔΚ Β 240) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Κ.Τ.Α ππ αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΝΟ/67343/ (ΦΔΚ Β 1620) κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Πνιηηηζκνχ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππ. αξηζκ.15903/ (φδκ Β 1635/) Κ.Τ.Α ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 4312/ (ΦΔΚ Β 315) απφθαζε». 27. Σελ ππ. αξηζκ / (ΦΔΚ 3109/B/ ) Κ.Τ.Α ζχζηαζεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ 28. Σελ ππ αξηζ. 7195/1445/0020/ (ΦΔΚ Β 1690/2010) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ Σνπξηζκνχ γηα ηελ Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» θαη «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ Σνκέα Σνπξηζκνχ (Δ.Τ..Γ.Δ.Γ.) θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 1052/181Α1/0020-Α10/ ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Σνπξηζκνχ. 29. Σελ ππ αξηζ. 3741/723/Α2/ έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα. 30. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ02/2371/ (ΦΔΚ 2037/Β/ ) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο 4

5 έληαμε ζηελ Πξάμε Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ». 31. To ππ αξηζ. 6426/1311/Α2/ έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν λένο Οδεγφο ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» 32. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ02/4093/ (ΦΔΚ Β 3110) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα «Νέα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζηελ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ)». 33. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ01/542/ (ΦΔΚ Β 105) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ02/4093/ (ΦΔΚ Β 3110) σο πξνο ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζηελ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ)». 34. Σα ππνβιεζέληα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ 35. Σηο Απνθάζεηο ππ.αξηζκ. 3682/ , 3180/ , 2591/ , 1583/ , 3026/ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑΔ θαη ησλ ΠΔΠ πεξηθεξεηψλ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο αληίζηνηρα, πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ. 36. Σελ ππ. αξηζκ ΔΤΠΟΣ/Α2/Δ01/1010/ (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 167/ ) Απφθαζε πγθξφηεζεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο (Κ.Δ.Α.Π.) ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα » (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 37. Σν ππ αξηζ. πξση. 11/ έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα απφ 1 εσο 12 πξαθηηθά. 38. Σν ππ αξηζ. πξση. 42/ έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ κε ην νπνίν ππνβάιινληαη ηα απφ 13 εσο 30 πξαθηηθά. 39. Σν απφ 20/12/2012 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ πξνο ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ. 5

6 40. Σν απφ 21/12/2012 (αξ.πξση.εηζεξρνκέλσλ ΔΤΔΤΣ 5/ ) ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ πξνο ηελ ΔΤΔΤΣ. 41. Σν απφ 8/1/2013 (αξ.πξση.εηζεξρνκέλσλ ΔΤΔΤΣ 7/ ) ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ πξνο ηελ ΔΤΔΤΣ. 42. Σελ ππ αξηζ. ΔΤΔΤΣ/Β/Δ /35/ επηζηνιή ηεο Δ.Τ..Δ.Τ.Σ. πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ (ΔΠΑ). 43. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πέξαλ ηεο εγθεθξηκέλεο ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Σελ απνδνρή ησλ ππ αξηζ. 1 εσο θαη 30 πξαθηηθψλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο & Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ». 2. Σελ έληαμε ζην Πξφγξακκα «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ( ) ηεηξαθνζίσλ εμήληα επηά (467) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε πξνυπνινγηζκφ ,35 ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηαπηφηεηα θαη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ ζην παξάξηεκα I ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 3. Σελ απφξξηςε εθαηφλ είθνζη δχν (122) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φπσο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο απφθαζεο ιφγσ έιιεηςεο ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οδεγφ ηεο Πξάμεο. 4. Σελ απφξξηςε εθαηφλ δέθα πέληε (115) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φπσο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα III ηεο παξνχζαο απφθαζεο ιφγσ έιιεηςεο ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο βαζκνινγίαο φπσο νξίδεηαη ζηνλ Οδεγφ ηεο Πξάμεο. 5. Σελ απφξξηςε εβδνκήληα έμη (76) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα IV ηεο παξνχζαο απφθαζεο ιφγσ έιιεηςεο δηαζεζίκσλ πφξσλ. 6. Ζ έληαμε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ έθδνζε ησλ επηκέξνπο αηνκηθψλ απνθάζεσλ έληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εγθξηζεί ε 6

7 ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηελ Πξάμε «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ». Οη εηδηθνί φξνη πνπ δεζκεχνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο ζα πεξηγξάθνληαη ζηηο αηνκηθέο απνθάζεηο έληαμεο. 7. Ζ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηίηινπ ηεο Πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηζηνζειίδεο Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ OΛΓΑ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ ςνημμένα 1. Σα ππ αξηζ. 1 εσο 30 πξαθηηθά ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» 2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV Κοινοποίηζη 1. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» Λ. Μεζνγείσλ 56, 11527, Αζήλα 2. Δλδηάκεζνο Φνξέαο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» εβαζηνππφιεσο 113, Αζήλα Δζυηεπική Γιανομή 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ Λ. Ακαιίαο 12, 10557, Αζήλα 2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Σνπξηζηηθψλ Τπνδνκψλ & Δπελδχζεσλ Λ. Ακαιίαο 12, 10557, Αζήλα 3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ Λ. Ακαιίαο 12, 10557, Αζήλα 7

8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I Πποηάζειρ πος ενηάζζονηαι ζηο Ππόγπαμμα "Δναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ" - Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Ανηαγυνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα" Πλήθορ Κυδικόρ Ππόηαζηρ Δπυνςμία ΠΔΠ 1 ΔΣ ΚΑΡΑΗΚΟΤ ΔΛΔΝΖ & ΗΑ ΟΔ 2 ΔΣ ΗΛΒΔΡ ΔΗΛΗΝΓΚ ΝΔΠΑ 3 ΔΣ ΜΑΝΘΟ Α.Δ. 4 ΔΣ VAROS ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ςνολικόρ ΠΤ Δπισοπηγούμενορ ΠΤ Γημόζια Γαπάνη ςνολική Βαθμολογία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,77 98,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,64 98,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,71 93,74 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,41 93,54 5 ΔΣ HOLIDAYS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 6 ΔΣ ΑΓΡΗΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΑ 7 ΔΣ ΥΔΗΛΟΤΓΑΚΖ ΑΡΣΔΜΗΟ ΑΘΑΝΑΗΑ ΚΑΗ ΒΑΗΛΔΗΟ 8 ΔΣ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΟΔ 9 ΔΣ KNOSSOS ΜΠΗΣ Α.Δ. ΔΣΔΚΑ 10 ΔΣ ΔΣ ΜΔΝΣΗΣΔΡΑΝΗΑΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΗΘΡΗΟ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ- ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 12 ΔΣ ΓΑΛΑΝΟ ΠΑΝΣΑΕΖ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 93,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 92,99 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 92,07 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,86 91,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 91,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,03 90,65 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,07 90,42 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,95 90,35 8

9 13 ΔΣ ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,95 90,00 14 ΔΣ ΑΓ. ΕΟΤΜΠΟ & ΗΑ ΔΔ 15 ΔΣ ΑΒΔΣΑΓΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ 16 ΔΣ Η. ΚΑΡΑΣΑΜΑΣΖ Α.Δ. 17 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΔΣ Ν.ΓΡΑΦΑ-Γ.ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔ ΜΑΝΔΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΣΟΜΔΧ ΡΔΘΤΜΝΖ ΒΛΑΔΡΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 21 ΔΣ ΜΑΡΗΓΑΚΖ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ 22 ΔΣ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 23 ΔΣ ΠΑΡΑΚΔΤΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 24 ΔΣ ΡΖΓΑ ΠΤΡΟΤ & ΗΑ Α.Δ. 25 ΔΣ ΡΑΠΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 26 ΔΣ ΑΡΑΒΑΝΖ ΑΝΓΡΔΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 89,21 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 89,11 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,11 88,90 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 88,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,66 88,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 87,95 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,88 87,48 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 87,26 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,99 87,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,15 86,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,60 86,22 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 86,07 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 85,55 9

10 27 ΔΣ ΔΣ LAKE PARK-ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δ.Π.Δ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΜΑΡΗΑ & ΗΑ Ο.Δ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 85,42 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,83 85,36 29 ΔΣ Γ.ΚΤΡΗΟ-.ΚΑΛΑΜΑΡΑ Ο.Δ 30 ΔΣ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΑΜΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ - ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΑΓΔΗΟ 31 ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 32 ΔΣ ΤΗΟΗ ΥΡΖΣΟΤ ΑΓΔΡΑΚΖ ΟΔ 33 ΔΣ NTAMIKO ΠΑΚΟΤΑΛΔ ΦΔΛΗΣΔ 34 ΔΣ ΦΧΚΗΧΝ & ΥΡΗΣΟ ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΑΑΡΟ. - ΜΠΟΤΜΠΑ Δ. 35 ΔΣ Ο.Δ. Η.ΜΠΑΡΜΠΑΓΗΑΝΝΖ-Π.ΝΑΕΗΡΖ 36 ΔΣ Ο.Δ. 37 ΔΣ ΠΟΣΑΜΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΗΥΑΖΛ 38 ΔΣ ΓΔΧΡΓΑΛΖ ΔΛΗΑΒΔΣ SPARTA ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ 39 ΔΣ ΑΔ 40 ΔΣ BENETATOS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ - ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ - ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ 41 ΔΣ ΠΟΡΑΓΔ ΔΗΛΗΝΓΚ Ν.Δ.Π.Α. 42 ΔΣ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,13 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,22 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 85,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 84,02 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,62 84,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 83,86 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,45 83,75 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 83,25 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 83,15 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,23 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,44 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,46 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,70 83,00 10

11 43 ΔΣ ΓΧΝΗΧΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 44 ΔΣ ΔΣ ΗΣΗΟΠΛΟΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΝΔΠΑ ΑΦΟΗ ΕΟΤΡΜΠΑΚΖ- ΕΟΡΜΠΑ ΑΔ ΑΝΧΝ.ΞΔΝΟΓ.ΣΟΤΡΗ.& ΔΜ.ΔΣ. 46 ΔΣ ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΑΦΝΖ ΟΜΗΛΟ 47 ΔΣ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΑΔ 48 ΔΣ ΓΖΜΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 49 ΔΣ ΚΑΛΛΔΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 50 ΔΣ ΜΑΚΡΑΚΖ ΣΔΦΑΝΟ 51 ΔΣ ΚΟΤΚΛΑ ΜΠΖΣ Α.Δ. 52 ΔΣ ΥΟΜΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΟΝΖ 53 ΔΣ ΔΛΔΝΖ ΚΑΑΡΟΤ & ΗΑ Ο.Δ. 54 ΔΣ ANKO ΓΗΧΣΗΝΓΚ Ν.Δ.Π.Α ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ 55 ΔΣ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΔΠΔ ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΗ 56 ΔΣ ΗΑ Ο.Δ. ΜΔΣΔΧΡΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 57 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Α.Δ. 58 ΔΣ ΓΖΜ.ΓΗΑΚΧΒΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 59 ΔΣ ΠΖΛΗΟΤ ΔΠΔ Δ. ΚΑΡΠΑΣΔΛΖ - Α. 60 ΔΣ ΚΑΣΡΗΝΟ & ΗΑ Ο.Δ. ΝΔΒΡΟΠΟΛΗ ΞΔΝ/ΚΔ 61 ΔΣ ΔΠΗΥ/ΔΗ Α.Δ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,26 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,57 83,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,34 82,64 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 82,48 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,39 82,41 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 82,19 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,16 82,08 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,82 82,04 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 81,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 81,84 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 81,74 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,79 81,68 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 81,67 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 81,31 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,01 81,27 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,14 81,08 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,59 81,04 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,26 80,82 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,62 80,48 11

12 62 ΔΣ ΛΔΜΟΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 63 ΔΣ ΛΑΕΑΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΑΤΓΗΑΝΟΤΓΑΚΖ 64 ΔΣ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 65 ΔΣ ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 66 ΔΣ ΚΟΠΔΛΗΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ ΑΞΣΔ 67 ΔΣ ΛΗΑΚΑΚΟ ΖΛΗΑ 68 ΔΣ ΗΣΑΝΟ Α.Δ. 69 ΔΣ ΓΔΗΚΣΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 70 ΔΣ WΔST AE 71 ΔΣ ΛΗΒΔΡΖ ΑΝΣΧΝΗΑ 72 ΔΣ ΣΟΚΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΚΔΛΛΗΑΓΖ & ΗΑ 73 ΔΣ Ο.Δ. 74 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΑΗΓΖΗ- ΑΝΧΝΤΜΖ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ- ΟΗΚΗΣΗΚΖ- ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΦΗΛ. ΗΧΖΦΗΓΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ Α.Δ. ΣΟΤΡ. ΝΑΤΣ. ΞΔΝΟΓ. ΓΗΑΦΖΜ. ΔΚΓΟΣ. ΚΣΖΜ. ΚΑΣΑΚ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 77 ΔΣ Φ. ΦΖΜΜΔΝΟ & ΗΑ Δ.Δ. ΔΡΗΦΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ 78 ΔΣ ΜΗΥΑΖΛ 79 ΔΣ ΟΓΤΔΤ ΗΣΗΟΠΛΟΗΚΔ ΓΗΑΚΟΠΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 80,43 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 80,43 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,15 80,35 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 80,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 80,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,12 80,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,40 79,87 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 79,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 79,59 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 79,56 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,90 79,45 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 79,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,31 79,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,90 78,80 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,57 78,37 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,10 78,17 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,05 78,04 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,34 78,00 12

13 80 ΔΣ ΣΟΜΔ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ 81 ΔΣ ΜΟΤΕΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 82 ΔΣ ΚΑΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 83 ΔΣ ΠΑΤΛΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 84 ΔΣ Γ. ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 85 ΔΣ ΚΛΖΡΟΤ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 86 ΔΣ ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΘΔΟΦΑΝΖ 87 ΔΣ ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΘΔΟΦΗΛΟ 88 ΔΣ ΜΑΚΡΖ ΣΔΦΑΝΟ 89 ΔΣ ΜΑΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΔΛΔΣΕΑΚΟ ΚΑΚΟΝΗΚΟ 90 ΔΣ ΑΘΑΝΑΗΟ 91 ΔΣ ΔΣ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟ ΥΧΡΗΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΑΜΑΣΟΓIAΝΝΖ ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 93 ΔΣ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 94 ΔΣ ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ ΥΡΖΣΟ 95 ΔΣ ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 96 ΔΣ ΓΚΔΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 97 ΔΣ ΣΤΡΟΛΟΓΟ ΠΔΣΡΟ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 78,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 78,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 77,75 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 77,40 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,60 77,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,57 76,84 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,52 76,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,44 76,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,83 76,11 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,14 76,06 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,40 75,74 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,52 75,67 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,33 75,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,33 75,15 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 75,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 74,76 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 74,59 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,21 74,43 13

14 98 ΔΣ ΚΟΤΡΚΟΤΝΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΞΔΝΟΓ/ΚΧΝ- ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 99 ΔΣ ΚΑΛΟΡΗΕΗΚΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 100 ΔΣ ΚΑΜΔΛΑΝ Ν.Δ.Π.Α. 101 ΔΣ ΓΔΡΟΝΣΗΚΟ ΠΤΡΗΓΧΝ Κ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ - Κ. ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 102 ΔΣ Δ.Π.Δ. ΗΟΤΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ ΣΟΤ 103 ΔΣ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 104 ΔΣ ΓΔΡΟΣΑΘΖ ΕΧΖ 105 ΔΣ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΡΑΗΜΟ 106 ΔΣ ΣΑΘΑΣΟΤ ΣΔΛΛΑ 107 ΔΣ ΗΧΑΝΝΖ ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΜΔΠΔ 108 ΔΣ ΜΠΟΤΓΑ ΑΘΖΝΑ 109 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΔΜΔΛΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ DOMOTEL ΞΔΝΗΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΛΖΓΑ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 112 ΔΣ ΠΤΛΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 113 ΔΣ ΝΣΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΛΟΤΣΗΝΗΧΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ 114 ΔΣ ΘΧΜΑΗ 115 ΔΣ ΑΚΑΝΣΑΡΖ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,07 74,42 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,21 74,02 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,94 74,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,49 73,85 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,36 73,77 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,98 73,77 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,35 73,45 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,29 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 73,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,74 72,91 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 72,85 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,92 72,24 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,41 72,00 14

15 116 ΔΣ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ 117 ΔΣ ΚΟΝΓΑΡΑ ΒΑΗΛΗΚΖ 118 ΔΣ ΜΠΟΤΗΟΤ Θ. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 119 ΔΣ ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΗΣΑΞΑΚΖ 120 ΔΣ ΣΑΞΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ 121 ΔΣ ΒΑΗΛΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ 122 ΔΣ ΜΟΥΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ NATURA ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 123 ΔΣ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 124 ΔΣ ΑΛΔΞΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 125 ΔΣ ΜΔΖΝΗΑ ΑΔ 126 ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΔΣ ΒΗΟΠΟΡΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΧΝ CANDIA MARIS ΟΜΠΟΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ - ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΗΑ Κ.Α.Γ ΕΤΓΟΤΡΑΚΖ ΣΔΡΓΗΟ - ΕΤΓΟΤΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΟΔ 130 ΔΣ ΓΔΛΑΓΑ ΑΓΓΔΛΟ 131 ΔΣ ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ AUTO MOTO LESVOS ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΗ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΠΑΡΑΥΖ ΑΞΣΔ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,84 71,62 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,06 71,27 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,16 71,05 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,81 70,87 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,75 70,71 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 70,70 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 70,24 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,60 70,13 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,53 70,11 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 70,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,91 70,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,45 70,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,69 69,61 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,51 69,41 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 69,37 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 69,36 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 69,00 15

16 133 ΔΣ ΓΗΟΝΤΗΟ ΑΝΓΡΟΤΣΟΠΟΤΛΟ-ΒΑΛΔΡΤ ΑΝΓΡΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ 134 ΔΣ ΜΠΤΡΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 135 ΔΣ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ 136 ΔΣ Η ΓΛΖΝΗΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 137 ΔΣ ΑΡΓΤΡΑΚΑΚΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 138 ΔΣ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 139 ΔΣ ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ ΣΑΤΡΟ. ΣΑΤΡΗΓΑΚΖ - Δ. 140 ΔΣ ΜΠΑΡΜΠΟΤΝΑΚΖ Ο.Δ. 141 ΔΣ ΔΣ ΡΔΘΤΜΝΟ ΜΑΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΧΣΖΡΗΑΓΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 143 ΔΣ ΛΗΟΠΔΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 144 ΔΣ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 145 ΔΣ ΑΓΑΠΖΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΛΤΚΑΝΑ ΒΗΛΛΑΣΕ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 146 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 147 ΔΣ ΜΗΓΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 148 ΔΣ ΚΟΚΟ ΗΧΑΝΝΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ 149 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,52 68,91 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,12 68,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 68,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,38 68,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,01 68,31 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 68,30 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,92 68,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,85 68,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 67,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 67,45 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,25 67,43 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 67,14 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 66,96 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 66,93 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,92 66,17 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 65,91 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,99 65,88 16

17 150 ΔΣ ΕΑΕΑΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 151 ΔΣ ΑΤΛΧΝΗΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 152 ΔΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 153 ΔΣ ΓΡΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 154 ΔΣ ΚΟΚΚΟΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 155 ΔΣ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΓΑΣΟ 156 ΔΣ ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΞΣΔ ΑΔ Ν. ΚΑΗ Υ. ΒΟΤΡΒΑΥΑΚΖ - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 157 ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 158 ΔΣ ΛΔΤΘΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ 159 ΔΣ ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ & ΔΛΔΝΖ 160 ΔΣ ΜΑΜΦΡΔΓΑ Ο.Δ. 161 ΔΣ ΝΣΟΚΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 162 ΔΣ ΚΑΡΚΑΛΔΜΖ ΑΔ ΜΗΝΧΗΚΖ ΑΚΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 163 ΔΣ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 164 ΔΣ ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΟΦΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΑΡΓΗΟΛΑΚΖ 165 ΔΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 166 ΔΣ ΑΦΟΗ ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΗΓΖ Ο.Δ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 65,81 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,28 65,62 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 65,62 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 65,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,67 65,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 64,98 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 64,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,65 64,32 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 64,21 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 64,05 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,81 63,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,83 63,87 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 63,78 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 63,57 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,43 63,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,26 63,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,97 62,97 17

18 167 ΔΣ ΥΟΝΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 168 ΔΣ ΜΠΟΤΜΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 169 ΔΣ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 170 ΔΣ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΟΘΑΛΖ Α.Δ. Γ. & Β. ΥΟΝΓΡΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ & 171 ΔΣ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 172 ΔΣ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ GE-ES TOURS ΥΑΝΗΑ 173 ΔΣ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 174 ΔΣ ΑΗΓΑΗΟΤ AE ΑΧΠΗΣΑΝ - Γ. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΚΑΗ 175 ΔΣ ΗΑ ΟΔ ΑΦΟΗ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΞΔΝΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 176 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 177 ΔΣ Π. ΚΑΝΔΛΛΔΑ & ΗΑ Ο.Δ. 178 ΔΣ ΠΛΗΑΚΟΤΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 179 ΔΣ ΜΠΟΤΓΑ ΜΑΡΗΑ ΔΛΔΝΖ ΒΑΗΛΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ 180 ΔΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 181 ΔΣ ΠΑΑ ΑΓΓΔΛΟ 182 ΔΣ ΕΗΧΓΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤΝΣΑΝΖ Γ. - ΜΟΥΑΚΖ Η. 183 ΔΣ O.E. 184 ΔΣ ΚΟΝΣΖ ΚΑΗΑΝΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,13 62,96 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 62,90 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 62,77 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,90 62,54 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 62,51 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,61 62,29 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,38 62,16 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,49 61,75 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 61,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 61,55 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,11 61,02 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 61,01 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,30 61,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 61,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,30 60,39 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,71 60,36 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,94 60,28 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,33 60,04 18

19 185 ΔΣ ΔΣ ΜΠΑΜΑΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΟΡΓΚΑΝ ΑΝΣΟΝΤ ΜΠΔΝΝΔΣ ΣΕΟΕΔΦ ΟΔ 187 ΔΣ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΑΦΟΗ Ο.Δ. ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ ΑΚΣΖ Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ 188 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 189 ΔΣ ΠΟΡΣΑΛΗΟ ΜΑΡΗΟ ΑΤΛΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 190 ΔΣ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 191 ΔΣ ΑΝΣ & ΠΑΝ. ΚΟΡΑΚΑ Ο.Δ. 192 ΔΣ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΑΣΑΝΖ 193 ΔΣ ΑΤΡΑ ΣΟΤΡ Α.Δ. 194 ΔΣ ΚΑΚΑΡΟΤΜΠΑ ΑΓΓΔΛΟ ΜΑΡΗΟ Σ.ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 195 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 196 ΔΣ ΚΖΡΤΘΡΑ ΗΧΑΝ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ 197 ΔΣ Θ.ΚΟΡΑΚΖ-Δ.ΑΡΑΝΣΑΚΖ Ο.Δ. 198 ΔΣ ΓΗΑΝΝΑΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 199 ΔΣ ΦΡΔΕΟΤΛΖ ΚΤΡΗΑΚΟ 200 ΔΣ ΣΔΡΓΗΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 201 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 60,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,32 59,94 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,82 59,92 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 59,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,84 59,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,36 59,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 59,24 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,55 59,16 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 58,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,66 58,73 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,07 58,33 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,56 58,23 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,06 58,06 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 58,05 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,69 58,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 58,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,81 58,00 19

20 202 ΔΣ ΔΣ ΑΚΔΛΑΡΖ Α. - ΒΛΑΥΟΤΛΖ Γ. - ΚΟΤΣΧΝΖ Α ΔΠΔ Μ. ΜΠΑΡΟΤΝΖ - ΑΡ. ΜΑΝΣΟΤΓΖ Δ.Δ. 204 ΔΣ ΜΑΡΗΒΑ Α.Δ ΣΡΑΣΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 205 ΔΣ ΣΡΑΣΟ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ 206 ΔΣ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CRETA DREAM ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ 207 ΔΣ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 208 ΔΣ ΝΣΔΝΣΑ ΑΝΝΑ 209 ΔΣ ΜΠΟΤΡΓΟΤΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΡΑΘΔΡΗΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝ. ΣΟΤΡ. ΚΑΣΑΚ. 210 ΔΣ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 211 ΔΣ ΜΠΗΚΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ, ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ 212 ΔΣ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 213 ΔΣ ΑΝΣΧΝΗΑ ΚΟΡΓΟΠΑΣΖ ΑΝΟΣΡΟΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 214 ΔΣ ΔΣΑΗΡΗΑ 215 ΔΣ ΛΑΒΓΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 216 ΔΣ ΠΤΡΗΓΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 217 ΔΣ ΓΔΧΡΓΗΑ Δ ΠΑΠΑΖΛΗΑΚΖ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,80 58,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 57,89 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,20 57,54 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,09 57,38 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,48 57,28 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 57,27 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 57,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 56,85 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,88 56,58 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,02 56,19 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,50 56,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,75 56,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,94 55,41 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,18 55,10 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,66 55,00 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα , , ,00 55,00 20

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα