ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο Σειέθσλν : FAX : Αζήλα, 20 /12/ 2012 Α.Π.: 15013/2607 ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: «Παξάηαζε Υξφλνπ Τινπνίεζεο Δληεηαγκέλσλ Έξγσλ θαη Σξνπνπνίεζε- πκπιήξσζε ηνπ Οδεγνχ Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ Έρνληαο Τπφςε : 1. Σνλ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα θαη ηδίσο ην άξζξν 90 (Π. Γ. 63/2005, ΦΔΚ 98/Α/2005). 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 229/1986 (ΦΔΚ 96/Α/ ), Π.Γ. 396/1989 (ΦΔΚ 172/Α/ ) θαη Π.Γ. 189/1995 "Οξγαληζκφο ηεο Γ.Γ.Β." (ΦΔΚ 99/Α/1995), ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2367/1995 "χζηαζε ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β." (ΦΔΚ 261/Α/1995), θαη ηεο ππ' αξηζκ. 3584/ ππνπξγηθήο απφθαζεο "Γηάξζξσζε, Αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β." (ΦΔΚ 147/ Β/ ). 3. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012). 4. Σν Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141/Α/2012). 5. Σελ κε ΑΠ 30376/Γ / (ΦΔΚ 2094/Β /2012) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Αζαλάζην θνξδά». 6. Σελ κε αξηζ. Δ(2007)5338/ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CCI GR161 PO001).

2 7. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5443/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Αηηηθή (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO006). 8. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5337/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Μαθεδνλία Θξάθε (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO008). 9. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5332/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα Ήπεηξνο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO001). 10. Σελ κε αξηζ. C(2007)5439/ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO002). 11. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ζηηο Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο (De Minimis) φπσο ηζρχεη. 13. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ 267/Α/2007) θαη ηδίσο ηα άξζξα 3,4,5,6 θαη 7 θαη 17, απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 14. Σελ ππ αξηζκ. 8790/1014Α/0063Α/ (ΦΔΚ 1965/Β /2008) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 15. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Δθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε αξηζ. Πξση /ΔΤ6517/ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΚΤΑ κε ΑΠ 58758/ΔΤ8528/ , 59540/ΔΤ8572/ (ΦΔΚ 2632/Β/2008 θαη ΦΔΚ 2652/Β/2008), 13708/ΔΤ1926/ (ΦΔΚ 502/ Β/2009), 2637/ΔΤ4221/ (ΦΔΚ 1019/Β/2009), /ΔΤ5030/ (ΦΔΚ1317/Β/2009), 45525/ΔΤ6413/ (ΦΔΚ 2010/Β/2009) θαη 49448/ΔΤ8114/ (ΦΔΚ 2214/Β/2009). 16. Σελ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ θαηεγνξία Πξάμεσλ «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ», ηνπ ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ». 17. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκφ 14053/ΔΤ 1749/ (ΦΔΚ 540/Β/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 18. Σελ ππ αξηζκ. Πξση. 4226/1019Γ/ Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ηνπ ΠΓ 98/96» ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ. 2

3 19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/97) «ξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα ή ηκήκαηά ηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο». 20. Σν ππ αξ. πξση. 9095/1195/Α2/ έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα «Έγθξηζε Οδεγνχ εθαξκνγήο ηεο πξάμεο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»». 21. Σελ Τ.Α. κε αξ. πξση. 4463/ (ΦΔΚ 1975/Β/ ) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ. αξ. ΔΤΓ ΔΠΑΔ 291/55/Φ.0020/ (ΦΔΚ 86/Β/ ) Τ.Α. γηα ηελ «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) θαη ησλ πέληε Πεξηθεξεηψλ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ). 22. Σελ ππ. αξηζκ. πξση. Oηθ. 1246/95/ (ΦΔΚ Β 704/ ) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ θαη Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ », φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 23. Σν ππ. αξ. πξση. 3781/Β2/645/ έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα «Πξνηεηλφκελεο Σξνπνπνηήζεηο Οδεγψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ κε ΔΦΓ ηελ ΓΓΒ/Γ/λζε ΜΜΔ». 24. Σελ κε ΑΠ 2215/ επηζηνιή ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε ζέκα «Παξάηαζε πξνζεζκίαο Οινθιήξσζεο θαη Σξνπνπνίεζε Οδεγψλ ησλ Πξνγξακκάησλ «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» θαη «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»». 25. Σν ππ. αξ. πξση. 5406/12/ΜΚ/ΙΓ/ιη/ έγγξαθν ηεο ΜΟΓ Α.Δ. κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζίαο ειέγρσλ γηα ηηο δξάζεηο Μεηαπνίεζεο θαη Δμσζηξέθεηαο». 26. Σν ππ. αξ. πξση. 6435/1643/A2/ έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζπκπιεξψζεσλ ζηνπο Οδεγνχο ησλ Πξνγξακκάησλ «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» θαη «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ Σελ αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 3

4 28. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη λέα δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πέξαλ ηεο ήδε πξνβιεπφκελεο ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άπθπο 1 Σξνπνπνηνχκε ηα αθφινπζα ζεκεία ηνπ Οδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» σο εμήο: Α) Αληηθαζίζηαηαη ην θεθάιαην 10 «Υξνληθή Γηάξθεηα Τινπνίεζεο Έξγσλ», σο εμήο : «Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 24 (εικοζιηέζζεπιρ) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί έλα κήλα πξηλ ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.» Β) Σξνπνπνηείηαη ε πέκπηε παξάγξαθνο ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.4 «Υξεκαηνδφηεζε Τπνβαιιφκελα Γηθαηνινγεηηθά», σο εμήο: «Δπίζεο απεληάζζνληαη επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη) νη νπνίεο εληφο 24 κελψλ αληίζηνηρα (ή 30 κελψλ εάλ έρεη εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεκα θαη έθζεζε νινθιήξσζεο.» Γ) Αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπησζε (Α) «Δθζέζεηο Πξνφδνπ Έξγσλ» ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.2 «Παξαθνινχζεζε Έξγνπ», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «Η παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επηηφπησλ ειέγρσλ ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο απφ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ φξγαλα ειέγρνπ ηνπ ΔΦΓ θαηφπηλ αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν αίηεκα πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ Αλαιπηηθέο Δθζέζεηο Πξνφδνπ έξγσλ (Δλδηάκεζε Έθζεζε θαη Έθζεζε Οινθιήξσζεο) νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαη ζε έληππε κνξθή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Σν αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε ΑΔΠ ζα απνζηαινχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζηνπο Γηθαηνχρνπο κεηά/ή κε ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο. Δλδηάκεζεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30 % ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ) ηνπ έξγνπ. Γχλαηαη λα γίλεη πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνθαηαβνιψλ ηηο νπνίεο θαηαβάιεη ν δηθαηνχρνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν απηψλ ησλ πξνθαηαβνιψλ δε ζα ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ρσξίο ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο έθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιή απεπζείαο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο). 4

5 Κάζε Έθζεζε / αίηεκα ελδηάκεζεο πηζηνπνίεζεο / νινθιήξσζεο ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ Πξνφδνπ κφλν θαη κέρξη πνζνζηνχ 60% ηεο ζπλνιηθά εγθεθξηκέλεο επηρνξεγνχκελεο δαπάλεο, ν ΔΦΔΠΑΔ δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε δηνηθεηηθψλ επαιεζεχζεσλ αληί επηηφπησλ ειέγρσλ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο είλαη ππνρξεσηηθφο ν επηηφπηνο έιεγρνο θαη ν πιήξεο έιεγρνο νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην ζχλνιφ ηνπο.» Γ) Σξνπνπνηείηαη ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηεο πεξίπησζεο (Γ) «Παξαιαβή ηνπ έξγνπ» ηνπ ππνθεθαιαίνπ «Παξαθνινχζεζε Έξγνπ», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη : Σν έξγν λα θξηζεί νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ. Η εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. Η χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ (ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη), πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα ππάξρεη ζρεηηθή βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ φηη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ή ηελ έθδνζε λέαο αδείαο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΓ (ΔΦΔΠΑΔ) ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Απνηειεί επζχλε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ λα ειέγρεη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο φπνηεο εθθξεκφηεηεο δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, Γ/λζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα δελ πξνζθνκηζζεί εληφο ηεο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν ΔΦΔΠΑΔ εηζάγεη άκεζα ην ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία θαηφπηλ εμέηαζεο εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο γηα ηελ αλάθιεζε (απέληαμε) ή κε ηνπ έξγνπ (απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο) θαη ηελ φπνηα ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ λα επηζηξέςεη ηελ θαηαβιεζείζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν αλσηέξσ αλαθεξφκελνο φξνο / δηαδηθαζία ζα απνηειεί ππνρξεσηηθά αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο νινθιήξσζεο». Δπίζεο ηξνπνπνηείηαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο ηεο πεξίπησζεο (Γ) «Παξαιαβή ηνπ έξγνπ» ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.2 «Παξαθνινχζεζε Έξγνπ», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο έξγνπ ζα ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία πξάμε πνπ αθνξνχζε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. αλ έρεη νινθιεξσζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ππνιείπεηαη ε έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηφηε σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα εθιεθζεί ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί (θεθ. 10 θαη 14.7). ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ εκεξνκελία 5

6 νινθιήξσζεο (κε ηνπο φξνπο θαη επηθπιάμεηο ηνπ θεθ. 14.2) ιακβάλεηαη ππφςε άιιε πξάμε φπσο ηειεπηαία πιεξσκή, έθδνζε πηζηνπνίεζεο δηαπίζηεπζεο θηι.» Δ) Σξνπνπνηείηαη ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηεο πεξίπησζεο (Β) «Δλδηάκεζεο Καηαβνιέο» ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.3 «Καηαβνιή Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «Δλδηάκεζεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30 % ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ) ηνπ έξγνπ.» Σ) Σξνπνπνηείηαη ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.4 «Υξεκαηνδφηεζε Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ αηηείηαη ε ππνβνιή ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ελ ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο εδαθίνπ «Γ Παξαιαβή ηνπ έξγνπ» ηνπ θεθαιαίνπ 14.2 ηνπ παξφληνο.». Ε) Αληηθαζίζηαηαη ην ππνθεθάιαην 14.7 «Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. 10, νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ κέρξη θαη έλα (1) κήλα πξηλ ην πέξαο ηνπ έξγνπ (24 κήλεο βιέπε θεθάιαην 10). Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή θαη λα έρεη θαηαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (εμνθιεκέλεο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ). Η παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο. Πεξαηηέξσ παξάηαζε κέρξη ηξεηο (3) κήλεο δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ.» Ζ) Αληηθαζίζηαηαη ην ππνθεθάιαην 14.8 «Σξνπνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «Δίλαη δπλαηέο δχν κφλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο (εμαηξνχληαη νη παξαηάζεηο, αιιαγέο επσλπκίαο ή έδξαο, κεηνρηθήο ζχλζεζεο θ.ι.π.) θαη εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο ηνπ. Δπίζεο ε κεηαθνξά δαπαλψλ (κεηαμχ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ) δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο. εκεηψλεηαη φηη δελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ, ην αξγφηεξν κέρξη θαη έλα (1) κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ (φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί - βιέπε θεθ. 6

7 10 & 14.7), κε ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνπνπνίεζε (π.ρ. πξνζθνξέο πξνκεζεπηψλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.) ν νπνίνο εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Γξάζεο θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή ηξνπνπνηεηηθή Απφθαζε. Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη ηηο αθξηβείο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε: ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηζνδπλακία ηεο λέαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο θαη γλσκνδνηεί γηα ηελ ηειηθή απφξξηςε ή ηε κεξηθή ή νιηθή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο θαη έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ο ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη/απνξξίπηεη αηηήκαηα επελδπηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε: o Αιιαγή ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ, ISO, παξαθνινχζεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θνξέσλ πηζηνπνίεζεο o Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έσο θαη 6 κήλεο. o Μεηαβνιή λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο. o Αιιαγή εμνπιηζκνχ ή ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο. o Αιιαγή ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο o Αιιαγή πξνκεζεπηή ρσξίο νπζηψδε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη o Αηηήκαηα αιιαγήο εμνπιηζκνχ ρσξίο νπζηαζηηθή θαη νπζηψδε κεηαβνιή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ. o Αιιαγή έδξαο ηεο επηρείξεζεο εληφο ηεο ηδίαο γεσγξαθηθήο Πεξηθέξεηαο εθ φζσλ: o Γελ επεξεάδνληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο o Σεξνχληαη ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ (βιέπε θεθ. 3, ζεκείν 7 θαη Παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνχ). o Αιιαγή ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο. o Αιιαγή κεηνρηθήο ζχλζεζεο εθ φζσλ δελ επεξεάδνληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο. o Αιιαγή επσλπκίαο επηρείξεζεο. o Μεηαθνξέο θνλδπιίσλ κέρξη 20% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. o Δπίζεο ν ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ηε ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο. Γηα θάζε άιιν ζέκα (φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαβνιέο ζηηο ζπλεξγαζίεο / ζχκθσλα ζπλεξγαζίαο) επηιακβάλεηαη ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΦΓ. Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, δελ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπο κε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.» Θ) Σξνπνπνηείηαη ν ηίηινο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 7

8 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ» Η) Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο ζην ηέινο ηεο πεξίπησζεο (Α) ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.3 «Καηαβνιή Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο», ηνπ θεθάιαην 14, σο εμήο: «Υσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο, ν δηθαηνχρνο δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εγγπεκέλεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ.. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφλ, πξν ηεο ιήμεο ηεο εγγπεκέλεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ εγγπεηηθήο επηζηνιήο, λα πξνζθνκηζζεί άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ην ηπρφλ ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο. Η ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Η φπνηα πξνκήζεηα / επηβάξπλζε πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία απηή δελ απνηειεί επηιέμηκν θφζηνο / δαπάλε γηα ην πξφγξακκα.» Άπθπο 2 Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε ππ. αξ. πξση. Oηθ. 1246/95/ (ΦΔΚ Β 704/ ) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Με ηελ παξνχζα απφθαζε ηξνπνπνηνχληαη αληίζηνηρα θαη φιεο νη απνθάζεηο έληαμεο θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ δηθαηνχρνπ ζην πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ», κε αλάινγε εθαξκνγή σο πξνο ηνλ ρξφλν ππνβνιήο αηηεκάησλ παξάηαζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ φπνπ απηφ απαηηείηαη. Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο Τθςποςπγόρ Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών & Γικηύων ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΡΓΑ 8

9 Δζωηεπική Γιανομή: - Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ - Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα - Γεληθή Γ/ληξηα ηήξημεο ηεο Βηνκεραλίαο - ΔΤΓ ΔΠΑΔ - Γ/λζε ΜΜΔ Κοινοποίηζη: - ΔΦΔΠΑΔ 9

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα