Wilo-Control SC-Fire Jockey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Control SC-Fire Jockey"

Transcript

1 Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey es it pt Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Manual de Instalação e funcionamento el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ed.01 / Wilo

2 Fig. 1: I ON 0 OFF

3 Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης και λειτουργίας 1.1 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη γερμανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτο τύπου. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο κοντά στο μηχά νημα. Η ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση του μηχανήμα τος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και για το σωστό χειρισμό του. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντιστοιχούν στον τύπο του μηχανήματος και αντα ποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ: Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών λει τουργίας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερόμενων εξαρτημάτων χωρίς προηγούμενη συνεν νόηση με την εταιρεία μας ή σε περίπτωση μη τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες λειτουρ γίας σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος και του προσωπικού, η δήλωση αυτή χάνει την εγκυρότητά της. 2 Ασφάλεια Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει βασικές υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέ τηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο πριν από τη συναρμολόγηση και την έναρξη χρήσης πρέπει να το διαβάσει τόσο ο εγκαταστά της όσο και το αρμόδιο προσωπικό και ο χρήστης. Δεν πρέπει να τηρούνται μόνο οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας αυτής της ενότητας, αλλά και οι ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με τα σύμβολα κιν δύνου που περιγράφονται στις παρακάτω ενότη τες. 2.1 Σήμανση των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Σύμβολα: Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση ΥΠΟΔΕΙΞΗ Λέξεις σήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυματισμούς. Η επισήμανση «Προειδοποίηση» σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης (σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η υπόδειξη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην αντλία ή στην εγκατάσταση. Η επισήμανση «Προσοχή» αφορά πιθανές ζημιές στο μηχά νημα λόγω μη τήρησης των υποδείξεων. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μια χρήσιμη υπόδειξη για τη χρήση του προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή του χρήστη σε πιθανές δυσκολίες. Υποδείξεις κατευθείαν πάνω στο προϊόν, όπως π.χ. βέλη φοράς περιστροφής, σημάνσεις για σημεία σύνδεσης, πινακίδες τύπου, προειδοποιητικά αυτοκόλλητα, πρέπει τα τηρούνται οπωσδήποτε και να διατηρούνται ευανάγνωστες. 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. Ο τομέας ευθύνης, η αρμοδιότητα και η επιτήρηση του προσωπικού πρέπει να καθορίζο νται επακριβώς από το χρήστη. Εάν το προσωπικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει να εκπαιδευτεί και να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες. Αυτό, εφόσον απαιτείται, μπορεί να γίνει από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του μηχανήματος κατόπιν εντολής του χρήστη. 2.3 Κίνδυνοι από τη μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας Εάν δεν τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, το περιβάλλον και για το μηχάνημα ή την εγκατά σταση. Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας, χάνεται κάθε αξίωση αποζημίωσης. Ειδικότερα, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα π.χ. τους παρακάτω κινδύνους: κινδύνους από ηλεκτρικές, μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις, κινδύνους για το περιβάλλον λόγω διαρροής επικίνδυνων υλικών, υλικές ζημιές, διακοπή σημαντικών λειτουργιών του μηχανήματος ή της εγκατάστασης, αποτυχία των προκαθορισμένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Control SC-Fire Jockey21

4 2.4 Εργασία με τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως και οι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφαλείας. 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν την εμπειρία ή τις σχετικές γνώσεις (ούτε και από παιδιά), εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή. Εάν στο προϊόν ή στην εγκατάσταση υπάρχουν κίνδυνοι από εξαρτήματα με πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά να προστατευθούν από τον υπεύθυνο χρήστη, ώστε να μην τα αγγίξει κανείς. Οι προστατευτικές διατάξεις έναντι αγγίγματος των κινούμενων εξαρτημάτων (π.χ. των συνδέσμων) δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Τα επικίνδυνα υγρά άντλησης (π.χ. εκρηκτικά, δηλητηριώδη, καυτά) από σημεία διαρροής (π.χ. στην τσιμούχα άξονα) πρέπει να απομακρύνονται έτσι, ώστε να μην συνιστούν πηγές κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές νομικές διατάξεις. Τα λίαν εύφλεκτα υλικά πρέπει να παραμένουν κατά κανόνα μακριά από το μηχάνημα. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να αποκλείονται. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών ή γενικών κανονισμών [π.χ. IEC, VDE κ.τ.λ.], καθώς και οι οδηγίες των επιχειρήσεων παραγωγής ενεργείας (ΔΕΗ). 2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει ενημερωθεί επαρκώς μελετώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας. Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. Πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε η διαδικασία απενεργοποίησης του μηχανήματος και της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να γίνεται η επανεγκατάσταση και η επανενεργοποίηση όλων των διατάξεων ασφαλείας και προστασίας. 2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις και η κατασκευή ανταλλακτικών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του μηχανήματος και του προσωπικού και ακυ ρώνουν τις δηλώσεις κατασκευαστή σχετικά με την ασφάλεια. Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Τα γνήσια ανταλλακτικά και τα παρελκόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή εγγυούνται την ασφάλεια. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες. 2.8 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η λειτουργική ασφάλεια της παραδιδόμενης συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον γίνεται η προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιμές που δίδονται στον κατάλογο ή στο φύλλο στοιχείων του προϊόντος. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος: Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ζημιών κατά τη μεταφορά προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται απέναντι στη μεταφορική εταιρεία εντός των αντίστοιχων προθεσμιών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών! Από τον εσφαλμένο τρόπο μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές στο προϊόν. Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να προστατεύεται από υγρασία και μηχανικές φθορές. Δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες εκτός της περιοχής των -10 C έως +50 C. 4 Σκοπός χρήσης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές) Ο ηλεκτρικός πίνακας Fire Jockeypump προορίζεται για τον έλεγχο μιας αντλίας διατήρησης πίεσης σε αυτόματα συστήματα σπρίνκλερ κατά το EN Χρησιμοποιείται σε κτίρια κατοικιών και γραφείων, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σε διοικητικά και βιομηχανικά κτίρια. Σε συνδυασμό με κατάλληλους κωδικοποιητές σήματος η αντλία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα με την πίεση. Στην προβλεπόμενη χρήση συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη διαφορετική χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη. 22 WILO SE 07/2012

5 5 Στοιχεία για το προϊόν 5.1 Κωδικοποίηση τύπου Παράδει W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J γμα: W W = WILO CTRL Σύστημα ελέγχου F F = Πυρόσβεση 1x Αριθμός αντλιών 1,25A Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα αντλίας I [A] T4 T = 3 φάσεις, 4 = 400 V DOL Direct online (άμεση εκκίνηση) FM Frame mounted (συναρμολόγηση σε πλαίσιο) ND5 Ηλεκτρικός πίνακας μοντέρνου σχεδιασμού μεγέθους 300x500x250mm J Ηλεκτρικός πίνακας αντλίας Jockey (διατήρησης πίεσης) 5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά (κανονικός τύπος) Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας [V]: 3~400 V (L1, L2, L3, PE) Συχνότητα [Hz]: 50/60 Hz Τάση ελέγχου [V]: 24 VAC Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος [A]: Βλ. πινακίδα στοιχείων Βαθμός προστασίας: IP 54 Μέγιστη ασφάλεια στην πλευρά δικτύου [A]: Βλ. σχέδιο συνδεσμολογίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος [ C]: 0 έως +40 C Ηλεκτρική ασφάλεια: Βαθμός ρύπανσης II Επαφή συναγερμού/ειδοποίησης 250 VAC, 1 A 5.3 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Ηλεκτρικός πίνακας Σχέδιο συνδεσμολογίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντλίας Jockey Πιστοποιητικό ελέγχου κατά το EN Παρελκόμενα 6 Περιγραφή και λειτουργία 6.1 Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή λειτουργίας Ο ηλεκτρικός πίνακας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας αντλίας διατήρησης πίεσης σε συστήματα σπρίνκλερ κατά το EN Η αντλία μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται μέσω του συστήματος ελέγχου ανάλογα με την πίεση. Οι καταστάσεις λειτουργίας της εγκατάστασης όπως ετοιμότητα, λειτουργία αντλίας και βλάβη σηματοδοτούνται οπτικά μέσω λυχνιών LED στην πόρτα. Επίσης μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη μπορείτε να αλλάζετε την κατάσταση λειτουργίας. Για τη διαβίβαση ενός σήματος βλάβης στο κτιριακό σύστημα ελέγχου διατίθεται μια ψυχρή επαφή Κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα Η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα εξαρτάται από την ισχύ της αντλίας που πρόκειται να συνδεθεί. Αποτελείται από τα εξής βασικά εξαρτήματα: Γενικός διακόπτης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηλεκτρικού πίνακα Διεπαφή Human-Machine-Interface (HMI): Λυχνίες ένδειξης της κατάστασης λειτουργίας (ετοιμότητα, λειτουργία αντλίας και βλάβη), περιστροφικός διακόπτης για επιλογή λειτουργίας Προστασία των μηχανισμών κίνησης: Προστασία του μοτέρ αντλίας μέσω προστατευτικού διακόπτη Ρελέ/συνδυασμοί ρελέ: Ρελέ για ενεργοποίηση των αντλιών Περιστροφικός διακόπτης Hand/Auto: Διακόπτης για επιλογή της λειτουργίας «Hand» (χειροκίνητη ενεργοποίηση της αντλίας) και «Auto» (ενεργοποίηση της αντλίας ανάλογα με την πίεση) 6.2 Λειτουργία και χειρισμός ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Κατά τις εργασίες στον ανοιχτό ηλεκτρικό πίνακα υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ενδεχόμενης επαφής με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Οι εργασίες επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό! Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Control SC-Fire Jockey23

6 ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μετά τη σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα στην τάση τροφοδοσίας, καθώς και μετά από κάθε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, ο πίνακας επιστρέφει στον τρόπο λειτουργίας στον οποίο είχε ρυθμιστεί πριν τη διακοπή της ηλεκτρικής τάσης Τρόποι λειτουργίας των ηλεκτρικών πινάκων (σχ. 1) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηλεκτρικού πίνακα Μετά από τη σύνδεση στην ηλεκτρική τροφοδοσία ο ηλεκτρικός πίνακας μπορεί να ενεργοποιεί ται και να απενεργοποιείται μέσω του γενικού διακόπτη. Μόλις ενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης η εγκατάσταση είναι έτοιμη για λειτουργία. Αυτό φαίνεται από τη λυχνία που ανάβει πράσινη. Αίτημα λειτουργίας της αντλίας Αν η πίεση στον πρεσοστάτη πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή, η συνδεδεμένη αντλία ενεργοποιείται. Η λυχνία δείχνει τη λειτουργία της αντλίας. Μόλις η επιθυμητή πίεση επιτευχθεί η αντλία απενεργοποιείται αμέσως. Η λυχνία ειδοποίησης σβήνει Προστασία κινητήρα Προστασία από υπερβολικό ρεύμα Οι κινητήρες άμεσης εκκίνησης προστατεύονται από διακόπτες με θερμικά και ηλεκτρομαγνητικά ρελέ. Το ρεύμα διέγερσης πρέπει να ρυθμιστεί κατευθείαν στον προστατευτικό διακόπτη. Η προστασία κινητήρα είναι ενεργή και στη χειροκίνητη λειτουργία και οδηγεί σε απενεργοποί ηση της αντίστοιχης αντλίας Χειρισμός του ηλεκτρικού πίνακα Γενικός διακόπτης Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (μπορεί να κλειδωθεί στη θέση «OFF») Περιστροφικός διακόπτης Hand/Auto Ο περιστροφικός διακόπτης έχει δύο θέσεις. Στην επάνω θέση η εγκατάσταση είναι σε αυτόματη λειτουργία (auto). Στην κάτω θέση η εγκατάσταση είναι σε χειροκίνητη λειτουργία (hand). Αυτόματη λειτουργία «auto»: Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση «auto» (επάνω θέση), η αντλία λειτουργεί ανάλογα με τον πρεσοστάτη ή με την πίεση. Χειροκίνητη λειτουργία «hand»: Όταν ο διακόπτης τεθεί στη θέση «hand» (κάτω θέση), η αντλία ενεργοποιείται αμέσως ανεξάρτητα από τον πρεσοστάτη ή την πίεση. Η αντλία παραμένει διαρκώς ενεργοποιημένη, όσο ο περιστροφικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση «hand» Στοιχεία ενδείξεων του ηλεκτρικού πίνακα Ετοιμότητα λειτουργίας Η λυχνία «Ετοιμότητα λειτουργίας» ανάβει πρά σινη μόλις η εγκατάσταση συνδεθεί στην ηλε κτρική τροφοδοσία και ενεργοποιηθεί μέσω του γενικού διακόπτη. Η μονάδα είναι έτοιμη για λειτουργία. Λειτουργία αντλίας Η λυχνία «Λειτουργία αντλίας» ανάβει πράσινη μόλις η αντλία ενεργοποιηθεί και εφόσον δεν υπάρχει κάποια βλάβη. Βλάβη Η λυχνία «Βλάβη» ανάβει κίτρινη μόλις διεγερθεί ο προστατευτικός διακόπτης του μοτέρ λόγω υπερβολικού ρεύματος στην αντλία. 7 Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμών! Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να αποκλείονται. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών ή των γενικών κανονισμών [π.χ. IEC], καθώς και οι οδηγίες των επιχειρήσεων παραγωγής ενερ γείας (ΔΕΗ). 7.1 Εγκατάσταση Εγκαταστήστε τον ηλεκτρικό πίνακα σε ένα στεγνό μέρος. Προστατεύστε το μέρος εγκατάστασης από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 24 WILO SE 07/2012

7 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Σε περίπτωση εσφαλμένης ηλεκτρικής σύνδεσης υφίσταται θανάσιμος κίνδυνος από ηλε κτροπληξία. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να ανατίθεται μόνο σε ηλεκτρολόγους που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρισμού και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των αντλιών και των πρόσθετων εξαρτη μάτων! Πριν από κάθε εργασία να αποσυνδέετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ακόμη και με απενεργοποιημένο το γενικό διακόπτη υπάρχει επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Ο τύπος ηλεκτρικού δικτύου, το είδος ρεύματος και η τάση της ηλεκτρικής σύνδεσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα στοιχεία της πινακίδας τύπου του ηλεκτρονικού πίνακα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Προστασία από την πλευρά ηλεκτρικού δικτύου σύμφωνα με τα στοιχεία στο σχέδιο συνδεσμολο γίας Περάστε τα άκρα του ηλεκτρικού καλωδίου μέσω των στυπειοθλιπτών και των εισόδων καλωδίων και συνδέστε τα σύμφωνα με τη σήμανση που αναγράφεται στις συστοιχίες ακροδεκτών. Γειώστε σωστά την αντλία ή την εγκατάσταση Σύνδεση τροφοδοσίας Το τετράκλωνο καλώδιο (L1, L2, L3, PE) για τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να συν δεθεί στο γενικό διακόπτη σύμφωνα με το σχέδιο συνδεσμολογίας Σύνδεση αντλιών Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των αντλιών! Η αντλία συνδέεται στους ακροδέκτες σύμφωνα με το σχέδιο συνδεσμολογίας. Η λειτουργία των αντλιών γίνεται με άμεση εκκίνηση Σύνδεση πρεσοστάτη Ο πρεσοστάτης συνδέεται στους ακροδέκτες σύμφωνα με το σχέδιο συνδεσμολογίας. Η επαφή του πρεσοστάτη κλείνει όταν μειώνεται η πίεση ώστε να ενεργοποιηθεί η αντλία Σύνδεση σήματος βλάβης Στους ακροδέκτες για σήμα βλάβης μπορεί να γίνει λήψη ενός σήματος μέσω ψυχρής επαφής, το οποίο σηματοδοτεί μια βλάβη (βλ. σχέδιο συνδεσμολογίας). 8 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Θανάσιμος κίνδυνος! Οι εργασίες έναρξης χρήσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσω πικό! Σε περίπτωση λανθασμένης έναρξης χρήσης υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Η έναρξη χρήσης πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προ σωπικό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Κατά τις εργασίες στον ανοιχτό πίνακα ελέγχου υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ενδεχόμενης επαφής με ηλεκτροφόρα εξαρτή ματα. Οι εργασίες επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό! Η έναρξη χρήσης του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να γίνει από το τεχνικό τμήμα της WILO. Πριν την πρώτη ενεργοποίηση πρέπει να ελεγ χθεί η σωστή κτιριακή καλωδίωση, και ιδιαίτερα η γείωση. Πριν από την έναρξη χρήσης σφίξτε πάλι όλους τους ακροδέκτες σύνδεσης! 8.1 Έλεγχος της φοράς περιστροφής του κινητήρα Ενεργοποιώντας για λίγο την αντλία στη «χειροκίνητη» λειτουργία (βλ ), ελέγξτε αν η φορά περιστροφής της αντλίας είναι σωστή κατά την τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά την περιστροφή του μοτέρ της αντλίας πρέπει να ελέγξετε αν η φορά περιστροφής της πτερωτής συμφωνεί με το βέλος πάνω στο κέλυφος της αντλίας. Αν η φορά περιστροφής της αντλίας είναι λάθος αντιμεταθέστε 2 οποιεσδήποτε φάσεις του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 8.2 Ρύθμιση της προστατευτικής διάταξης από υπερβολικό ρεύμα Για λειτουργία με άμεση εκκίνηση ο προστατευτικός διακόπτης μοτέρ πρέπει να ρυθμιστεί στο ονομαστικό ρεύμα της αντλίας I N. Το ονομαστικό ρεύμα I N αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων της αντλίας. 9 Προληπτική συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Κατά τις εργασίες σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει ο πίνακας ελέγχου να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τάση και να προστατεύεται έναντι μη εξουσιοδοτημένης επανενεργοποίησης. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Control SC-Fire Jockey25

8 Τυχόν βλάβες στο καλώδιο σύνδεσης πρέπει να επιδιορθώνονται αποκλειστικά και μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να διατηρείται καθαρός. Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών εξαρτημάτων στον πίνακα ελέγχου. 10 Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θανάσιμος κίνδυνος! Κατά τις εργασίες σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Οι βλάβες πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό! Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας του κεφαλαίου Ασφάλεια2. Πριν από κάθε εργασία επισκευής, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα και προ στατεύστε την από τυχόν επανασύνδεση Μήνυμα βλάβης Κατά την εμφάνιση μιας βλάβης ανάβει κίτρινη η λυχνία βλάβης. Το σήμα βλάβης μπορεί να λαμβάνεται από την ψυχρή επαφή. Βλάβες Αίτια Αντιμετώπιση Η λυχνία ειδοποίησης κίτρινη. ανάβει Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Wilo ή στην αντιπροσωπεία. Ενεργοποιήθηκε η προστατευτική διάταξη από υπερβολικό ρεύμα. Ενεργοποιήστε πάλι τον προστατευτικό διακόπτη του μοτέρ. 26 WILO SE 07/2012

9

10 Pioneering for You WILO SE Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Germany T +49(0) F +49(0)

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo Σχ. 1a: 2 3 1 4 Σχ. 1b: 2 4 3 1 5 Σχ. 1c: 4 2 5 3 1 Σχ. 1d: 4 2 3 1 5 1 Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ 2310 464 021-464 022 ΤΘ 355 ΘΕΡΜΗ 57001 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310 464 607 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230EL (04/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Αντλία αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακετα ενδειξης βλαβης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακετα ενδειξης βλαβης. Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης Πλακετα ενδειξης βλαβης 6 720 648 784 (2011/07) GR Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα