ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός του Μ.Τ.Π.Υ. έχει σαν στόχο να αποκτήσει το Ταμείο μια αποτελεσματική και λειτουργική δομή με νέα φιλοσοφία και νέα κουλτούρα που θα έχει ως επίκεντρο αυτής τους μετόχους και τους μερισματούχους. Ακόμα αποβλέπει στην εξυγίανση και τη θωράκιση του έτσι ώστε καταστήσει βιώσιμο μακροπρόθεσμα. να το Το πρόγραμμα δράσης είχε σαν σκοπό να αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα προβλήματα που υπήρχαν στο Ταμείο και παράλληλα να βάλει τις βάσεις σύμφωνα με την στρατηγική ανάπτυξη για το μέλλον του Ταμείου. Το πρόγραμμα δράσης έχει σαν στόχο να υλοποιήσει όλα όσα δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν κατά την προηγούμενη διετία. Για επιβεβαίωση των δράσεων που αναλήφθηκαν και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων έγινε επεξεργασία της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Ταμείου από το 1990 έως το Τόσο τα μέτρα που ελήφθησαν όσο και τα μέτρα που προτείνονται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, βασίζονται στα συμπεράσματα που πρόεκυψαν από την επεξεργασία της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών. Ο ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ & Περιλαμβάνει τέσσερα μέρη : Στο πρώτο μέρος γίνεται η παρουσίαση του Ταμείου και η διοικητική του διάρθρωση. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι διαρκείς στρατηγικοί στόχοι και γίνεται αναλυτική περιγραφή των δράσεων που αναλήφθηκαν. Στο τρίτο μέρος καταγράφονται οι εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών του Ταμείου από το 1990 έως το Τέλος, το τέταρτο μέρος αναφέρεται στην βιωσιμότητα του Ταμείου με πρόβλεψη για την εξέλιξη της οικονομικής του κατάστασης έως το 2012, μαζί με προτάσεις που του εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα. ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΑΥΛΟΣ ΣΠ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΟΙ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2.1 Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος 2.2 Μέτρα για την ορθολογική Διοίκηση. 2.3 Μέτρα για την ταχύτερη απονομή του μερίσματος 2.4 Μέτρα για την μηνιαία καταβολή του μερίσματος 2.5 Μέτρα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της είσπραξης των εισφορών και των πόρων 2.6 Μέτρα για την ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών 2.7 Μέτρα για την επάνδρωση της Νομικής Υπηρεσίας 2.8 Μέτρα για την εισαγωγή και εφαρμογή του Ν.3230/2004 Σύστημα Διοίκησης με στόχους 2.9 Μέτρα για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της κινητής περιουσίας 2.10 Μέτρα για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της ακίνητης περιουσίας 3

4 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1.1 Συνοπτικός Ισολογισμός 31/12/ Εισροές- Εκροές 1.3 Κάλυψη Ελλείμματος 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ 2.1 Εισροές από τις ασφαλιστικές εισφορές των μετόχων 2.2 Εισροές από πόρους 2.3 Εισροές από τα έσοδα που πραγματοποιούνται από την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση της περιουσίας 2.4 Εισροές από την κρατική επιχορήγηση 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΡΟΩΝ 3.1 Εκροές για πληρωμές μερισμάτων 3.2 Εκροές για πληρωμές δαπανών διοικήσεως και λειτουργίας 4. ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1 Εισπραττόμενες Εισφορές Μετόχων Καταβαλλόμενα Μερίσματα Μέσο ετήσιο έλλειμμα μεταξύ εισπραττομένων εισφορών και καταβαλλόμενων μερισμάτων Σχέση Μετόχων / Μερισματούχων Πλεόνασμα / Έλλειμμα ανά μερισματούχο Εξέλιξη τελικού αποτελέσματος χρήσεων

5 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΤΟ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. 2.1 Μέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση 2.2 Πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση 5

6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 6

7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΟΙ Το Μ.Τ.Π.Υ. είναι ειδικό Ταμείο του Κράτους επικουρικής συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προορισμός του Ταμείου είναι σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο «η κατ αναλογία του ποσού των καταθέσεων ενός εκάστου μετόχου παροχής μερίσματος». Για την εκπλήρωση του προορισμού του το Ταμείο πραγματοποιεί εισροές που προέρχονται από τις εισφορές των μετόχων του, από κοινωνικούς πόρους, από την επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσει από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, καθώς και από την κρατική επιχορήγηση. Στο Μ.Τ.Π.Υ. μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής, εκτός όσων εξαιρούνται δια νόμου. Από τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. μετέχουν μόνο όσοι με ειδικές διατάξεις έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, μετέχει το προσωπικό (διοικητικό και στρατιωτικό) του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Το Μ.Τ.Π.Υ. χορηγεί μέρισμα στους μετόχους του και τις οικογένειές τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του (Π.Δ. 422/1981 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις). Συμπληρωματικά παρέχονται στους μετόχους και μερισματούχους χρηματικές διευκολύνσεις (προεξόφληση μερίσματος, προεξόφληση συντάξεως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δάνεια στους εν ενεργεία υπαλλήλους). 7

8 Η διοικητική διάρθρωση του Ταμείου προβλέπει τρεις Διευθύνσεις και 21 Τμήματα. Το συνολικό υπαλληλικό προσωπικό ανέρχεται σε 145 άτομα εκ των οποίων 3 είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες. Η σύνθεση του προσωπικού ανά έτη υπηρεσίας και υπαλληλική κατηγορία έχει ως εξής: ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ % Π.Ε Τ.Ε Δ.Ε ΣΥΝΟΛΟ 145 Υ.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου κατά την κρίση αυτού μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού του (Π.Δ. 422/81). Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Το παρόν Δ.Σ. αποτελείται από τους κάτωθι: 1. Παύλος Περράτης, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Αθανάσιος Αυγερινός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Θεόδωρος Θεοχάρης, Μέλος 4. Βιργινία Θώδη, Μέλος 5. Ζαφείρης Ορφανός, Μέλος Εκπρόσωπος Εργαζομένων Μ.Τ.Π.Υ. 7. Ηλίας Βρεττάκος, Μέλος Εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ 8. Παναγιώτης Βαβουγυιός, Μέλος - Εκπρόσωπος Συνταξιούχων Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 6/11/

9 Με την ανάληψη της προεδρίας από την σημερινή Διοίκηση στις 17/08/2005 εκπονήθηκε μελέτη για την αποτύπωση των προβλημάτων του Ταμείου και την υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης καταρτίστηκε η στρατηγική ανάπτυξης (Business Plan) και τα προγράμματα δράσης για τις διετίες και

10 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ 10

11 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Από τη μέχρι σήμερα ανάπτυξη του Μ.Τ.Π.Υ., αλλά και από τις προοπτικές για την περαιτέρω πορεία του, η στρατηγική ανάπτυξής του είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Το Μ.Τ.Π.Υ. θα πρέπει να αποκτήσει το κύρος που έχουν στις διεθνείς αγορές άλλα Ταμεία τέτοιου τύπου και να αναλάβει το ρόλο ενός Ταμείου πρότυπου για τα Ελληνικά δεδομένα. Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να αξιοποιήσει την εμπειρία των αγορών του εξωτερικού όχι μόνο αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών αλλά επίσης σχετικά με τη διάρθρωση των δομών και της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ταμείου γενικότερα. Σε αυτή την κατεύθυνση το Μ.Τ.Π.Υ. θα πρέπει να διαθέτει μια αποτελεσματική οργανωτική και λειτουργική δομή για να είναι πράγματι σε θέση να παίξει το νέο του ρόλο. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσει μια σύγχρονη πολιτική θέτοντας ως επίκεντρο αυτής τα Μέλη του, αφού σε τελική ανάλυση αυτά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και την αιτία ύπαρξης όλου του οικοδομήματος. Οι διαρκείς στρατηγικοί στόχοι του Μ.Τ.Π.Υ. είναι: η Ορθολογική Διοίκηση (management) του Ταμείου, η Μεγιστοποίηση των Αποδόσεων των Κεφαλαίων (Αποτελεσματική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου), η Ποιοτική & Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση των Μελών, η Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου σε μακρόχρονη βάση, και αποτελούν τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική ανάπτυξης. Οι στόχοι του Μ.Τ.Π.Υ. επιβάλλονται από τον ιδρυτικό του νόμο και το καταστατικό του, τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών και το περιβάλλον δράσης του. 11

12 2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Το πρόγραμμα δράσης της διετίας αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων και παράλληλα, με βάση τη στρατηγική ανάπτυξης, στην οργάνωση του Ταμείου με τρόπο ώστε να αποτελέσει πρότυπο για τα λοιπά Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης της Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος δράσης της διετίας που αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη είναι η εφαρμογή και ολοκλήρωση των στόχων που είχαν τεθεί και δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν κατά την προηγούμενη διετία. Το πρόγραμμα δράσης εξελίσσεται ομαλά χωρίς καμία παρέκκλιση. Το Ταμείο διανύει την σημαντικότερη περίοδο της ζωής του. Εισέρχεται στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην εποχή της διαχείρισης της γνώσης και εισάγει νέα φιλοσοφία και νέα κουλτούρα σε όλες τις δραστηριότητες του. Είναι σίγουρο ότι οι οργανωτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του Ταμείου και θα χαράξουν για τα επόμενα χρόνια την πορεία του. Έτσι, το Ταμείο θα είναι σε θέση να γνωρίζει την οικονομική του κατάσταση, θα μπορεί να ελέγχει και να διασφαλίζει την είσπραξη των εσόδων του από τις εισφορές και τους πόρους, θα γνωρίζει την αναλογία των μετόχων προς τους μερισματούχους του και τέλος θα μπορεί να συντάξει αξιόπιστες αναλογιστικές μελέτες. 12

13 Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν: 2.1 Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος 2.2 Μέτρα για την ορθολογική Διοίκηση 2.3 Μέτρα για την ταχύτερη απονομή του μερίσματος 2.4 Μέτρα για την μηνιαία καταβολή του μερίσματος 2.5 Μέτρα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της είσπραξης των εισφορών και των πόρων 2.6 Μέτρα για την ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών 2.7 Μέτρα για την επάνδρωση της Νομικής Υπηρεσίας 2.8 Μέτρα για την εισαγωγή και εφαρμογή του Ν.3230/2004 «Σύστημα Διοίκησης με στόχους» 2.9 Μέτρα για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της κινητής περιουσίας 2.10 Μέτρα για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της ακίνητης περιουσίας τα οποία αναλύονται λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους. 2.1 Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος Το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ανάγκες, είναι ξεπερασμένο και απηρχαιωμένο, είναι ένα σύστημα της δεκαετίας του 1960, είναι αδύνατον να συντηρηθεί όπως έχει και πολύ περισσότερο να παρακολουθήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες. Από το 1990 έχουν γίνει 2 προσπάθειες για τη Μηχανοργάνωση του Ταμείου χωρίς επιτυχία (ELECOM - ORASIS). Η καθυστέρηση του εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία της δημιουργίας των περισσότερων προβλημάτων του Ταμείου Για το λόγο αυτό δόθηκε προτεραιότητα στην μηχανοργάνωση που για δεκαετίες βασανίζει το Ταμείο γιατί είναι πρωταρχικής σημασίας. Η μηχανοργάνωση αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την επιβίωση του Ταμείου, τόσο για την παρακολούθηση των οικονομικών του μεγεθών, όσο και για την διασφάλιση της είσπραξης των εισφορών και των πόρων καθώς και για την παρακολούθηση των ασφαλισμένων. Στόχος είναι να αποκτήσει το Ταμείο ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που να είναι φιλικό στον χρηστή. 13

14 2.1.3 Προβλέπεται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου Λογιστικού Κοστολογικού Πληροφοριακού Συστήματος Διοικήσεως (ERP). Σκοπός είναι ο έλεγχος των εισπράξεων και των πληρωμών του Ταμείου, ο προσδιορισμός και η παροχή πληροφοριών εξαιρετικής σπουδαιότητας στη Διοίκηση για την σύνταξη αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, η παρακολούθηση των προμηθειών, της μισθοδοσίας κλπ Εισάγεται η εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τα ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998, που περιλαμβάνει την γενική λογιστική, την αναλυτική λογιστική μαζί με το δημόσιο λογιστικό καθώς και την κατάρτιση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και του απολογισμού. Μέχρι σήμερα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι προκαταρτικές εργασίες (συμφωνίες λογαριασμών, απογραφές εκτός από απαιτήσεις για δάνεια, προεξοφλήσεις συντάξεων και μερισμάτων, αντιστοιχήσεις παλαιών και νέων λογαριασμών) και έχει ξεκινήσει το έργο της υλοποίησης Εισάγεται η εφαρμογή ολοκληρωμένου, πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ασφαλισμένων (CRM) για την καταγραφή και την παρακολούθηση σε ενιαία εικόνα όλων των ασφαλισμένων (εισφορές, δάνεια, προεξόφληση μερίσματος προεξόφληση σύνταξης κλπ.) και τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένου, στο οποίο θα τηρούνται τα δημογραφικά και υπηρεσιακά δεδομένα των ασφαλισμένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την σύνταξη αξιόπιστων αναλογιστικών μελετών Η εταιρεία SINGULAR LOGIC που έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισμό του Πληροφοριακού Συστήματος του Μ.Τ.Π.Υ. από τον Ιανουάριο του 2009 έχει ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων να παρουσιάζει τις εφαρμογές ώστε μετά τις αναγκαίες προσαρμογές να ακολουθήσει η σταδιακή εγκατάσταση των εφαρμογών και η εκπαίδευση των υπαλλήλων. Η παράδοση του έργου θα καθυστερήσει κατά 8 μήνες επειδή η SINGULAR LOGIC ζήτησε παράταση η οποία και δόθηκε. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, αλλά και γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη αποτυχία. 14

15 2.2 Μέτρα για την ορθολογική Διοίκηση Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και προωθήθηκε αρμοδίως (Αριθμ. Πρωτ / ) για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ο νέοςσύγχρονος Οργανισμός του Ταμείου σύμφωνα με τις νέες οργανωτικές μεταβολές που επιβάλλονται, έτσι ώστε το Ταμείο να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις Συγχρόνως, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ταμείου δρομολογείται η καταγραφή των εσωτερικών λειτουργιών και θα εκδοθεί εγχειρίδιο διαδικασιών, με αναλυτική περιγραφή των εργασιών ανά Διεύθυνση και Τμήμα Στο νέο οργανισμό προβλέπεται η δημιουργία ξεχωριστού ειδικού τμήματος ελεγκτών-επιθεωρητών στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση της είσπραξης των εισφορών και των πόρων. Το Τμήμα αυτό πρέπει να αποτελέσει το υπ αριθμόν ένα Τμήμα του Ταμείου. Πρέπει να εξοπλιστεί με τον απαραίτητο μηχανογραφικό εξοπλισμό (laptop, σύνδεση wi-fi κλπ) για φορητότητα και επικοινωνιακή αυτονομία των Ελεγκτών και να επανδρωθεί με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Το Τμήμα αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας για το Ταμείο, γιατί από τη σωστή λειτουργία του εξαρτάται η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Έχει καταρτιστεί ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους Ελεγκτές με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και καταρτίζεται Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που ισχύει για τους εκκαθαριστές του Δημοσίου και του Π.Δ. 422 / Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού. Η επιμόρφωση του προσωπικού θα ενταθεί, ώστε αυτό να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί στα νέα μηχανογραφικά προγράμματα. 15

16 Μέχρι σήμερα μέρος του προσωπικού δεν είναι εξοικειωμένο με την χρήση των Η/Υ. Στόχος της διοίκησης είναι όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα τουλάχιστον επιμορφωτικό σεμινάριο το χρόνο Μετά τις τελευταίες προσλήψεις που έγιναν, η σύνθεση των υπάλληλων είναι η πιο κατάλληλη για να υποδεχτεί της νέες εφαρμογές Για την άμεση ενημέρωση της κίνησης των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκατασταθεί λογισμικό για την κατ ευθείαν ενημέρωση των κινήσεων των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και διαθεσίμων Καταρτίστηκε προσωρινά νέα μηχανογραφική εφαρμογή δανείων, η οποία κρίθηκε αναγκαία και επιβεβλημένη, με την οποία καταργήθηκαν χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες, αλλά κυρίως εξασφαλίζεται η παρακολούθηση και η έγκαιρη είσπραξη των δόσεων των δανείων από τους δανειολήπτες. Η εφαρμογή αυτή θα αντικατασταθεί από τη σύγχρονη εφαρμογή της Singular Καταρτίσθηκε και υποβλήθηκε στο ΓΛΚ (Αριθμ. Πρωτ.: 2/4420/ ) ο νέος σύγχρονος Κανονισμός Παροχής Δανείων για την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Στο νέο Κανονισμό Δανείων προβλέπεται η χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων, όπως είναι το σύστημα των παγίων εντολών των Τραπεζών για την είσπραξη των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων Καταρτίζονται ακόμη Κανονισμοί για την προεξόφληση του μερίσματος και της σύνταξης Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Εργαζομένων καθορίστηκαν αντικειμενικά κριτήρια για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού μετά από τη συμπλήρωση προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων στα διάφορα Τμήματα, έτσι ώστε να αποκτούν σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα για τις εργασίες και την λειτουργία του Ταμείου. Με τον τρόπο αυτό το Ταμείο θα αποκτήσει αλλά και θα αναδείξει τα στελέχη εκείνα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλλονται. 16

17 Αναπτύχθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί για πρώτη φορά το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας (intranet) του Ταμείου. Οι στόχοι είναι: Η πλήρης ενημέρωση όλου του προσωπικού για τις δραστηριότητες της Διοίκησης και κάθε Δ/νσης και Τμήματος. Η βελτίωση των διαδικασιών επικοινωνίας από όλους τους υπαλλήλους του Ταμείου. Η διάχυση της γνώσης Η φιλοσοφία πίσω από αυτούς τους τρείς στόχους είναι η δημιουργία ενός ανοικτού κλίματος επικοινωνίας, όπου όλοι οι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις διατιθέμενες πληροφορίες του ΜΤΠΥ με σκοπό τη βελτίωση και την απλούστευση της εργασίας τους. Τόσο οι στρατηγικοί όσο και οι λειτουργικοί στόχοι θα είναι στη διάθεση όλων με σκοπό την απόκτηση γνώσης για όλα τα συμβαίνοντα στο Ταμείο Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και προωθήθηκε στο ΓΛΚ (Αριθμ. Πρωτ.: 2/65500/ ) για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος η αναπροσαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 422/81. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται αφενός ορισμένες από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου, προκειμένου να εναρμονισθεί με την διαρκώς εξελισσόμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία που ισχύει για το Δημόσιο και αφετέρου να προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες και απαιτήσεις της βιωσιμότητας του Ταμείου. Επίσης, θεσπίζονται διατάξεις για να αντιμετωπιστούν θέματα που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τέλος αναδιατυπώνονται διατάξεις οι οποίες είναι απηρχαιωμένες και ελλιπείς, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα ερμηνείας κατά την εφαρμογή τους Μετά από συντονισμένες προσπάθειες έγινε αποδεκτό το αίτημά μας για να υπαχθεί το Ταμείο για την επιστολική του αλληλογραφία, στο ειδικό καθεστώς τιμολόγησης που ισχύει για το δημόσιο. 17

18 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου ετησίως από τις δαπάνες αλληλογραφίας Με συντονισμένες ενέργειες και αφού παρουσιάσαμε αξιόπιστα στοιχεία για την επιβάρυνση του Ταμείου από την μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από την διαδοχική ασφάλιση με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη Πετραλιά αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του Ι.Κ.Α. στη δαπάνη συνταξιοδότησης όσων ασφαλισμένων συνταξιοδοτούνται από το Μ.Τ.Π.Υ. από 10% σε 30,6% για να καλυφθεί η οικονομική επιβάρυνση που είχαμε Το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικότητας παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των ομοειδών και παρεμφερών με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, χρηματοοικονομικών φορέων δημοσίου συμφέροντος του εξωτερικού, αλλά και των συλλογικών φορέων εκπροσώπησής τους (Ενώσεις κλπ). Καταγράφει και αποθηκεύει τους σχετικούς ιστότοπους των φορέων στο Διαδίκτυο, παρακολουθώντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, την ενημέρωση χαρτοφυλακίων, τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, διαχείριση κρίσεων, μελέτες, απολογισμούς, δράσεις δημοσιότητας. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν «ακριβής εικόνα» των εξελίξεων να είναι γνωστή στη Διοίκηση του Ταμείου για την παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του Ταμείου Οι στόχοι της στρατηγικής ανάπτυξης που έχει θέσει η Διοίκηση είναι σχεδόν οι ίδιοι με αυτούς που ακολουθούν παρόμοια Ταμεία του εξωτερικού Αναδιοργανώθηκε και επανδρώθηκε το τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας. 18

19 Καθιερώθηκε η συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που έβγαλε το Ταμείο από την αφάνεια ( Δ16, Δ30, Δ24, Δ50, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών Δημοσίου κλπ). Ήδη ξεκίνησε η λήψη ηλεκτρονικών πληροφοριών στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά και θα βοηθήσουν το Ταμείο κυρίως στον έλεγχο των εισφορών και των πόρων Έχει ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. (48 η / ) για τη δημιουργία ιστορικού αρχείου του Ταμείου. Το Ταμείο που έχει ιδρυθεί το 1867 έχει στην κατοχή μία μοναδική συλλογή αρχειακού υλικού με ιστορικό και κοινωνικό περιεχόμενο. 2.3 Μέτρα για την ταχύτερη απονομή του μερίσματος Είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τα μετοχικά ταμεία, τα Ταμεία δηλαδή που το διανεμόμενο μέρισμα προέρχεται από την μηνιαία εισφορά, από την «αναγκαστική αποταμίευση» των μετόχων τους. Υποχρέωση και καθήκον μας είναι να φροντίζουμε για τα χρήματα των μετόχων που μας έχουν εμπιστευθεί την διαχείριση τους και αυτό κάνουμε με σύνεση Κύριο μέλημά μας είναι ο σωστός υπολογισμός και η ταχύτατη απονομή του μερίσματος που αποτελεί για το Ταμείο μας την κορυφαία πράξη του όλου οικοδομήματος, αφού ο μέτοχος μας μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζει να διατηρεί την σταθερή σχέση με το Ταμείο μετονομαζόμενος από μέτοχος σε μερισματούχος Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προορισμό του Ταμείου μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και γι αυτό πρέπει να ικανοποιεί πέντε βασικές αρχές: 19

20 1. να είναι δίκαιος, 2. να είναι σύμφωνος με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου, 3. να μην λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων και των μερισματούχων, 4. να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση και τέλος 5. να υπολογίζεται και να καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν. Οι πρώτες τέσσερις βασικές αρχές ικανοποιούνται πλήρως από νομικής και οικονομικής πλευράς. Οι διατάξεις περί του μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ. όσον αφορά τον υπολογισμό του (τρόπος υπολογισμού) και την αύξησή του έχουν περιληφθεί στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η του Π.Δ. 422/1981 και ειδικότερα στα άρθρα 48, 49 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.3336/2005) και 50. Για την ικανοποίηση της πέμπτης αρχής έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την ταχύτερη απονομή του μερίσματος Ο εκσυγχρονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα οδηγήσει στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου κάθε μέλους του Ταμείου, προκειμένου να αντικατασταθεί ο φυσικός ατομικός φάκελος, που αποτέλεσε και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της καθημερινής μας εργασίας από συστάσεως του Μ.Τ.Π.Υ Τα χειρόγραφα «Βιβλία Γνώσης» που παρέμειναν για δεκαετίες αποκλειστικά στα χέρια λίγων υπαλλήλων του Ταμείου, αντικαταστάθηκαν με νέα και συμπληρώθηκαν ώστε να γίνουν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια όλων των υπαλλήλων του Ταμείου. 20

21 Έτσι καταρτίσθηκαν τα παρακάτω σύγχρονα εγχειρίδια γνώσης: Εγχειρίδιο Κανονισμού Μερίσματος Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 6 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο περικλείει αναλυτικούς πίνακες ανά Υπουργείο, οι υπάλληλοι των οποίων είναι μέτοχοί μας ή όχι (ασφαλιστέα πρόσωπα). Η επεξεργασία των στοιχείων του Μητρώου αυτού είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Ταμείου. Το δεύτερο κεφάλαιο επίσης περικλείει αναλυτικούς πίνακες με τις τακτικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις οποίες υπόκεινται οι μέτοχοι και οι μη μέτοχοί μας, το ποσοστό κράτησης, καθώς και τις σχετικές διατάξεις βάσει των οποίων επιβάλλεται κάθε κράτηση. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο χρόνο ασφάλισης (πραγματική ή αναγνωρισμένη συμμετοχή) ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης μερίσματος. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις (κατά περίπτωση) χορήγησης μερίσματος. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον υπολογισμό του μερίσματος. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλη την ισχύουσα νομοθεσία για τον κανονισμό του μερίσματος Εγχειρίδιο Διαδοχικής Ασφάλισης Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει 6 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια και τα πεδία εφαρμογής της διαδοχικής ασφάλισης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον ορισμό και τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους οργανισμούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι κατά περίπτωση για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τους τρόπους υπολογισμού του ποσού της σύνταξης. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλη την ισχύουσα νομοθεσία για την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης. 21

22 2.3.8 Εγχειρίδιο για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. που διορίζονται υπάλληλοι στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Αναλογιστικό Ισοδύναμο) Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 11 κεφάλαια: Τα κεφάλαια 1-6 αναφέρονται στην έννοια, τα πεδία και τη διαδικασία εφαρμογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδυνάμου. Τα κεφάλαια 7-9 περιλαμβάνουν τις τρεις (3) διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Το κεφάλαιο 10 περιλαμβάνει χρήσιμους πίνακες για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδυνάμου. Τέλος, το κεφάλαιο 11 περιλαμβάνει όλη την ισχύουσα νομοθεσία Εγχειρίδιο υπολογισμού μερίσματος - Διαδικασία Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/81 από το άρθρο 3 του Ν. 3336/2005 που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού του μερίσματος, οι υπηρεσίες του Ταμείου συνέχιζαν να υπολογίζουν τα μερίσματα όπως στο παρελθόν, αγνοώντας τον νέο νόμο 3336/2005. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι αγνοήθηκε τελείως η εφαρμογή του άρθρου 50 του Π.Δ.422/81 που προβλέπει ότι οι ετήσιες αυξήσεις του μερίσματος γίνονται ποσοστιαίως (%) και αντί αυτού, οι ετήσιες αυξήσεις του μερίσματος γινόταν με τη μεταβολή του συντελεστή προσαρμογής, που προβλέπεται στο νόμο 3336/2005 μόνο για τον υπολογισμό του μερίσματος. Το Σεπτέμβριο του 2008 το Δ.Σ. με την απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίαση 35/ και 36/ έβαλε τέλος στην εσφαλμένη εφαρμογή του μερίσματος. Οι αποφάσεις αυτές είναι από τις κορυφαίες που έλαβε το Δ.Σ. γιατί έτσι θα εξυγιανθεί το Ταμείο και θα σταματήσει να υπάρχει μια από τις κύριες γενεσιουργές αιτίες που δημιούργησαν και αύξησαν τα ελλείμματα τα έτη 2005, 2006 και

23 Για την άρση της οποιασδήποτε αμφιβολίας και την πιστή εφαρμογή του νόμου, κατέστη αναγκαίο να καταρτιστεί το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει τον τρόπο και τη διαδικασία υπολογισμού του μερίσματος και οδηγίες που επιλύουν διάφορες απορίες που τυχόν έχουν οι υπάλληλοι. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος τον Δεκέμβριο του 2008 έγιναν 3 αναλυτικές παρουσιάσεις σε όλους τους Υπαλλήλους για να ενημερωθούν για τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. προς άρση των οποιονδήποτε αμφιβολιών Όλα τα Εγχειρίδια υφίστανται σε φυσική μορφή και έχει εφοδιαστεί όλο το προσωπικό του Ταμείου. Ακόμη βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας του Ταμείου «Ενημέρωση Προσωπικού» στην ενότητα «Βιβλιοθήκη του ΜΤΠΥ» σε μορφή PDF για να διευκολύνονται οι υπάλληλοι στην αναζήτηση διαφόρων πληροφοριών με λέξεις κλειδιά Το e-δαυκ είναι γεγονός. Η ηλεκτρονική σύνταξη και αποστολή του είναι υποχρεωτική. Η ηλεκτρονική υποβολή του ΔΑΥΚ αφορά και όλους τους εμπλεκόμενους συνταξιοδοτικούς φορείς (Μ.Τ.Π.Υ., Τ.Ε.Α.Δ.Υ, Τ.Π.Δ.Υ) σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Νικόλαος Λέγκας. Είμαστε από αυτούς που πρωτοστάτησαν για την υλοποίηση του, γιατί πιστεύαμε ότι εφόσον έχουμε ηλεκτρονικά τα στοιχεία που μας αφορούν σε συνδυασμό με την Πράξη του Γ.Λ.Κ. που ήδη λαμβάνουμε ηλεκτρονικά, ο υπολογισμός του μερίσματος θα αποτελεί μια απλή διαδικασία για το Ταμείο μας τουλάχιστον για το 85-90% των μερισματούχων μας (διοικητικοί υπάλληλοι). 23

24 2.4 Μέτρα για τη μηνιαία καταβολή του μερίσματος Σήμερα η καταβολή των μερισμάτων γίνεται προκαταβολικά ανά τρίμηνο αντί για μήνα που αποτελεί πάγιο αίτημα των μερισματούχων μας. Η μηνιαία καταβολή του μερίσματος θα αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά προς τους μερισματούχους. Ακόμη θα αποβεί και προς όφελος του Ταμείου, γιατί θα μειώσει τις απώλειες από θανόντες μερισματούχους, θα μειώσει τις εργασίες προεξόφλησης μερίσματος, αλλά και θα εισφέρει έσοδα από τόκους από την εκμετάλλευση της σχετικής ρευστότητας για δύο και για ένα μήνα αντίστοιχα (70 εκ. για 2 μήνες 4 φορές τον χρόνο και 35 εκ. για 1 μήνα και 4 φορές τον χρόνο. Εκτιμάται ότι το πόσο αυτό θα ανέλθει σε 5-10 εκ το χρόνο) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της κοινής Επιτροπής που είχε συσταθεί από το Ταμείο, το Γ.Λ.Κ. (Δ/νση Μισθών και Συντάξεων) και τη Γ.Γ.Π.Σ. για τη μελέτη του τρόπου αποτελεσματικότερου ελέγχου της πληρωμής των μερισμάτων, δανείων, προεξοφλήσεων συντάξεων, της εγγραφής των νέων υπαλλήλων και της διαγραφής των θανόντων μερισματούχων καθώς και των ορφανικών οικογενειών. Η Επιτροπή υπέβαλλε έκθεση με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά της. Η εφαρμογή των προτάσεων θα συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση του έλεγχου των καταβαλλομένων μερισμάτων. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής έχουν τεθεί υπόψη της εταιρείας SINGULAR για να περιληφθούν στις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον μερισματούχοι που συνταξιοδοτούνται από το Γ.Λ.Κ.. Προκειμένου να πετύχουμε την πλήρη ταυτοποίηση των μερισματούχων με αυτούς του Γ.Λ.Κ. προχωρήσαμε στο διαχωρισμό των μελών των ορφανικών οικογενειών και από οικογένειες το μέρισμα καταβάλλεται πλέον σε δικαιούχους. Αυτό μας επιτρέπει πλέον να εκδίδουμε και σωστές ατομικές φορολογικές βεβαιώσεις. 24

63 ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΠΣ

63 ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΠΣ Αθήνα, 20/04/2010 63 ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΠΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. κ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ Κύριοι Βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων Κύριε Αντιπρόεδρε της ΑΔΕΔΥ Κύριοι Πρόεδροι Αγαπητοί προσκεκλημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρ.: 154 Αθήνα, 12/01/2010

Αριθ. Πρ.: 154 Αθήνα, 12/01/2010 Αριθ. Πρ.: 154 Αθήνα, 12/01/2010 Θέμα : Πρόγραμμα δράσης διετίας 2010-2011 Προς : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αθανάσιο Αυγερινό Θεόδωρο Θεοχάρη Βιργινία Θώδη Ζαφείρη Ορφανό Ηλία Βρεττάκο Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Σελ. 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. Σελ. 6 Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ. Τομέας Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ. Τομέας Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ Τομέας Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Απασχολούμ ενο Προσωπικό Νέες Συντάξεις (Άμεσες) ομάδες εργασίας Νέες Τροποποι Πράξεις ητικές Εμμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Καταστατικού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΕΑΠΥΚ» του ΟΑΕΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος, 08/04/2016 Ταχ. Δ/νση Λάδης 1, 2 ος Όροφος Ταχ. Κώδικας : 82131 Τηλέφωνο : 2271 3 50824 e-mail : monometohiki@gmail.com ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2016

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2016 Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2016 Συντάχθηκε το πρόγραμμα δράσης του ΟΑΕΕ για το έτος 2016, με τη συνεργασία των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού. Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 22 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος Υποστράτηγος Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH:ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41 ) Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215195-198 FAX: 2105215195 e-mail:diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α Α: 79Μ54691ΩΓ-3ΒΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 10437 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) Αθήνα, 26.8 / 13.9 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ( Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Εκκαθάριση Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Εκκαθάριση Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03 Όκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.2/ 77786 /Α0024 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΗΣ/ΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:24

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ4691ΩΓ-ΦΞΖ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ4691ΩΓ-ΦΞΖ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 20.6. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/52 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα 18/6/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: 44221 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Εργασιών & Δράσεων των Διευθύνσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Καταγραφή Εργασιών & Δράσεων των Διευθύνσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2008 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Πληροφορίες: Αθήνα, 19 Μαΐου 2011 Αρ. πρωτ.: 43 Ιωάννα Μερεμετίδη Καρέλλα 210 5235659 Στέργιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα : Αθήνα, 29-1-2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2105215294,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 των Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα