Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ή διαδροµές στον χώρο του παραλόγου) Στα άρθρα 256 του ΠΚ, (που αφορά απιστία σχετική µε την υπηρεσία), και 258 του ΠΚ, (που αφορά υπεξαίρεση στην υπηρεσία) αλλά και στον τελωνειακό κώδικα 1 προβλέπεται επίταση της ευθύνης (και της ποινής) σε κακουργηµατικό βαθµό αν ο δράστης κατά την τέλεση της πράξης και για την πραγµάτωση αυτής µετήλθε "ιδιαίτερα τεχνάσµατα". 2 Ορισµός ρητά διατυπωµένος στα ποινικά κείµενα της Πολιτείας σχετικά µε την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων δεν υφίσταται. Καλείται, λοιπόν, εκ των πραγµάτων η νοµολογία να προσδιορίσει το περιεχόµενο της έννοιας "ιδιαίτερα τεχνάσµατα" και να ορίσει τα κριτήρια διάκρισης τους. υστυχώς, όµως, η νοµολογιακή πορεία επί του θέµατος δεν κατέληξε σε κάποια σταθερά στοιχεία (κανόνες) διάκρισης των ιδιαίτερων τεχνασµάτων, µε αποτέλεσµα να αναζητείται κατά περίπτωση το περιεχόµενο του όρου. 3 1 βλ. σχετικά άρθρο 102 παραγρ. 1, εδάφιο β. Βλ. και απόφαση ΑΠ 1098/1988, Ποινικά Χρονικά ΛΘ (1989), σελ βλ. για την ratio των συγκεκριµένων διατάξεων µεταξύ άλλων Ν. Ανδρουλάκη "Μια ακόµα προσπάθεια προσέγγισης της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης", Ποινικά Χρονικά ΛΖ (1987), σελ. 256 και ειδικότερα σελ , και Ν. Μπιτζιλέκη "Υπηρεσιακά εγκλήµατα", εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1993, σελ εκ προοιµίου πρέπει να σηµειωθεί ότι λυδία λίθος για κάθε νοµική κατασκευή (νοµοθέτηµα, νοµικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, δηµοσίευµα, επιστηµονική εργασία κλπ.) είναι η απλή λογική. Η τελευταία, και µόνον αυτή, ελέγχει την

2 Πριν από την κατάδυση στην νοµολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, πρέπει να τονιστεί (το προφανές) ότι η έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων αντιδιαστέλλεται, (και στην ουσία οφείλει την ύπαρξη της, ετεροπροσδιοριζόµενη), µε τα απλά τεχνάσµατα. εν υπάρχουν ιδιαίτερα αν δεν υπήρχαν απλά τεχνάσµατα. Αυτός είναι ο πρώτος λογικός κανόνας η αλήθεια του οποίου επιβεβαιώνεται από τη σχετική νοµοθετική σκέψη και διατύπωση : σε περίπτωση που µετέρχεσαι ιδιαίτερα τεχνάσµατα αυξάνεται η ευθύνη σου και η ποινή σου, ακριβώς διότι επιδεικνύεις µια ιδιαίτερα αρνητική, αντικοινωνική "επίδοση", µεγαλύτερης "διακινδύνευσης" 4 των εννόµων αγαθών, άξιας αυστηρότερης τιµωρίας. Όπου συνεπώς δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση δεν συντρέχει και λόγος επίτασης της ποινικής ευθύνης του ατόµου. αλήθεια. Βλ. και Ε.Π. Παπανούτσου "Λογική", εκδόσεις ωδώνη, β έκδοση 1974, σελ όχι µε τη στενή έννοια του όρου αλλά µε τη σηµασία της εντύπωσης, η οποία δηµιουργείται στο κοινωνικό σύνολο, αφού η δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της λειτουργούν ως "κοινωνική µοντελιστική", κατά τον εύστοχο χαρακτηρισµό του V. Ferrari "Λειτουργίες του ικαίου", εκδόσεις Σάκκουλα, 1992 σελ. 145 επόµ. Η αναφορά στην εντύπωση, στην αίσθηση, στα µάτια έχει σηµασία διότι "η ποινή είναι εκείνη, η οποία χαρακτηρίζει το αδίκηµα ως έγκληµα" (βλ. Τ. Ηλιόπουλου "Σύστηµα του Ελληνικού Ποινικού ικαίου" τόµος Α, εκδόσεις.τζάκα- Σ. ελαγραµµάτικα, 1936, 5η έκδοση, σελ. 457 επόµ.), µε αποτέλεσµα η κοινωνική αναµονή να αντιδρά ανάλογα µε την ποινή που βλέπει. Βλ. και Γ.Α. Μαγκάκη "Ποινικό ίκαιο", Γεν. Μέρος, εκδόσεις Παπαζήση, 1981, σελ. 384 επόµ. για τη θεωρία της εντύπωσης, η οποία θεµελιώνει το αξιόποινο της απόπειρας αλλά και Ν. Ανδρουλάκη "Ποινικόν ίκαιον", εκδόσεις Α. Σάκκουλα, σελ. 652, για την περίπτωση της ηθικής αυτουργίας "εις µη δολίαν πράξιν".

3 Ανατρέχοντας στην διαδροµή της νοµολογίας στον χρόνο η πρώτη απόφαση, την οποία συναντάµε, 5 προσπάθησε να ορίσει την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Ως τέτοια δε νοούνται "διάφοροι ενέργειαι ή παραλείψεις του δράστου, αίτινες τείνουσιν εις την εξαπάτησιν της αρχής". Η πλήρης αοριστία 6 του παραπάνω επιχειρούµενου ορισµού εξοµοιώνει πλήρως τα απλά µε τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα, εκτός αν ήθελε θεωρηθεί ότι τα απλά δεν συνιστούν εξαπάτηση της αρχής. Η επόµενη απόφαση 7 προκαλεί ευθέως (όπως και οι επόµενες) την λογική. Θεώρησε ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα την µη καταχώρηση των εισπράξεων στο οικείο βιβλίο του ταµείου. Αν, όµως, αυτή η µορφή τέλεσης του εγκλήµατος του άρθρου 258 ΠΚ είναι 5 ΑΠ 150/1955, Ποινικά Χρονικά Ε (1955), σελ Η απόφαση αυτή, όπως και επόµενες, αναπαρήγαγαν απλώς τη σχετική διατύπωση της Αιτιολογικής έκθεσης, (1933, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, άρθρο 270, σελ. 281), στην οποία χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα "ψευδείς εγγραφαί εν βιβλίοις ή λογαριασµοίς ή άλλαι ενέργειαι αποβλέπουσαι εις εξαπάτησιν της αρχής...δι'ών κατώρθωσε (ο δράστης) την επι µακρόν οπωσδήποτε χρόνον συνέχισιν της πράξεως". Μόνον δυο παρατηρήσεις (παρακάµπτεται η ουσία του ορισµού): Αν δεν συντρέχει η χρονική προϋπόθεση του ορισµού δεν συντρέχει και περίπτωση ύπαρξης ιδιαίτερων τεχνασµάτων; Αν, αντίθετα, εκµεταλλευόµενος την τυχόν εξαιρετική κατάσταση (π.χ. πόλεµος, ασυνήθης πολιτική κρίση, κλπ) συνεχίζει ο δράστης την τέλεση της πράξης συνεπάγεται οπωσδήποτε τέλεση µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα; Καταφατική απάντηση στα δυο παραπάνω ερωτήµατα συνιστά εξω-λογική τοποθέτηση. 6 βλ. την σύµφωνη γνώµη της Α. Ψαρούδας-Μπενάκη, Π. Χρονικά ΚΒ (1972) σελ. 737, η οποία χαρακτηρίζει τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα "ως µιάς όλως αορίστου εννοίας". 7 βλ. ΑΠ 279/1960, Π. Χρονικά Ι (1960), σελ. 532.

4 "ιδιαίτερη" ποιά είναι η "απλή"; Το απλό τέχνασµα στην περίπτωση ποιό θα ήταν; Λίγο αργότερα 8 σε πράξη ιδιαίτερα σύνθετη, (από το πρίσµα της εκτέλεσης), προσάπτεται ο χαρακτηρισµός του ιδιαίτερου τεχνάσµατος µε την δικαιολογία ότι τα τεχνάσµατα ήταν "επιτήδεια προς συγκάλυψιν της παρανόµου κατακρατήσεως του ποσού". Όµως ναι µεν η αδυναµία άµεσης ανακάλυψης της πράξης (και πιθανόν του δράστη) συναρτώνται µε "ιδιαίτερη" τέλεση και µαρτυρούν, (ως ένα βαθµό), ιδιαίτερα τεχνάσµατα πλην όµως τόσο η αποφυγή εντοπισµού της πράξης όσο και του δράστη µπορεί να οφείλονται απλώς στην ανεπάρκεια του ελεγκτικού µηχανισµού ή σε τυχαία γεγονότα. εν είναι κυρίαρχο στοιχείο των ιδιαίτερων τεχνασµάτων η για µακρό διάστηµα συγκάλυψη του εγκλήµατος. Μπορεί "τέλεια" οργανωµένο έγκληµα, (κατά τη λογική πορεία των πραγµάτων), να αποκαλυφθεί από τύχη ή σύµπτωση. Αυτό µειώνει την "αξία" της τέλεσης ή υποβιβάζει τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα σε απλά; Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην προκειµένη περίπτωση (της παραπάνω δηλ. απόφασης) ο κατηγορούµενος προέβαινε σε µια σύνθετη διαδικασία πολλαπλών επιµέρους πράξεων για την ολοκλήρωση του εγκληµατικού αποτελέσµατος, και συνεπώς υπήρχε έδαφος χαρακτηρισµού της πράξης ως τελεσθείσας µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Σε νεώτερη απόφαση 9 συνάγεται ύπαρξη ιδιαιτέρων τεχνασµάτων εκ του ότι ο κατηγορούµενος "προέβη εκ προθέσεως και επί σκοπώ περιποιήσεως εις εαυτόν περιουσιακού οφέλους...όπερ όφελος ήτο αθέµιτον...και ιδιοποιήθη παρανόµως, άνευ δικαιώµατος...(και το οποίον όφελος συνίστατο σε)...αντικείµενον 8 βλ. ΑΠ 202/1964, Π. Χρονικά Ι (1964), σελ βλ. ΑΠ 370/1970, Π. Χρονικά Κ (1970), σελ. 693.

5 ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας". Όµως η πρόθεση πορισµού αθέµιτου οφέλους, η οποία ενσαρκώνεται µε την υπεξαίρεση στην υπηρεσία, δεν χαρακτηρίζει και τον τρόπο τέλεσης του εγκλήµατος. Η δε µεγάλη αξία του υλικού αντικειµένου της πράξης δεν προϋποθέτει ιδιαίτερο τέχνασµα απόκτησης, (και φυσικά ούτε και το αντίστροφο ισχύει). Ένα χρόνο αργότερα απόφαση δικαστηρίου ουσίας 10 προσεγγίζει στη βάση της δυνατότητας συγκάλυψης το όλο θέµα. Συµπληρώνει τον ορισµό της πρώτης απόφασης απαιτώντας οι ενέργειες ή οι παραλείψεις να "είναι πρόσφοροι, κατά την κοινήν πείραν, προς συγκάλυψιν της παρανόµου κατακρατήσεως του υπεξαιρεθέντος". Τα ανακύπτοντα ζητήµατα από την συµπλήρωση του ορισµού είναι ναι προφανή. Το πραγµατικό θέµα της απόφασης αφορά ψευδή βεβαίωση είσπραξης χρηµάτων, συµπλήρωση σχετικών καταστάσεων κατά τρόπο εξωτερικά νόµιµο και πλαστογραφία των παραπάνω εγγράφων, µε αποµίµηση υπογραφών των πραγµατικών δικαιούχων. Και εδώ βέβαια τίθεται το θέµα του κατά πόσο τα συνιστώντα ιδιαίτερα τεχνάσµατα στοιχεία αποτελούν αυτοτελείς αξιόποινες (συρρέουσες) πράξεις. 11 Η µέχρι τώρα πορεία της νοµολογίας αποτελεί και το έρεισµα νεώτερων αποφάσεων. Κλασσικό παράδειγµα αυτής ης τακτικής 10 Βλ. απόφαση Εφετείου Αθηνών 90/1971, Π. Χρονικά ΚΑ, 1971), σελ βλ. ενδεικτικά και ΑΠ 270/1972, Π.Χρονικά ΚΒ 1972), σελ. 509 µε εν µέρει αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την απόφαση σχολιάζει στον ίδιο τόµο (σελ. 737) η Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία αναφέρεται στο όλο θέµα. Βλ. επίσης σχετικά και απόφαση ΑΠ 889/1975, Π. Χρονικά ΚΣΤ (1976), σελ. 252.

6 αποτελεί η απόφαση ΑΠ 576/1971, 12 η οποία αντλεί το κύρος της σχετικά µε τον ορισµό των ιδιαίτερων τεχνασµάτων από (τις γνωστές) προγενέστερες αποφάσεις, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία του θέµατος. ηµιουργείται έτσι µια "βαρύγδουπη νοµολογιακή παράδοση" χωρίς όµως ουσιαστικό αντίκρισµα 13 και πραγµατική ενδελεχή έρευνα του θέµατος. Αποκλίνοντας από τη γνωστή τυποποιηµένη διατύπωση αλλά όχι από την τυποποιηµένη γραµµή σκέψης η ΑΠ 125/ θεώρησε ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα την παραποίηση διαφόρων τιµολογίων, στην οποία προέβη ο δράστης-υπάλληλος για να παρακρατήσει ορισµένα ποσά από τις εισπράξεις της υπηρεσίας. Συνιστά η αλλοίωση των τιµολογίων ιδιαίτερο τέχνασµα; Και αν ναι σε αντιδιαστολή µε ποιό απλό, το οποίο θα επέτρεπε την τέλεση της παραπάνω πράξης; Η επόµενη απόφαση 15 αποφεύγει να ορίσει την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων και αναφερόµενη στις συνθήκες τέλεσης αξιολογεί ως τέτοιο την παράνοµη 12 βλ. Ποινικά Χρονικά ΚΒ (1972), σελ η οποία θυµίζει την γνωστή τακτική σύµφωνα µε την οποία το βούλευµα του συµβουλίου εφετών αναφέρεται (και υιοθετεί) στην πρόταση του εισαγγελέως εφετών, ο οποίος αναφέρεται στο βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, το οποίο µε τη σειρά του αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέως πρωτοδικών. Έτσι µια πρωτόδικη εισαγγελική πρόταση (ορθή ή όχι) περιάπτεται το κύρος του εφετειακού βουλεύµατος, πολύ συχνά χωρίς καµία περαιτέρω επεξεργασία, λόγω φόρτου εργασίας και κεκτηµένης ταχύτητας. 14 βλ. Π. Χρονικά ΚΓ (1973), σελ βλ. ΑΠ 971/1973, Ποινικά Χρονικά Κ (1974), σελ. 130.

7 ιδιοποίηση οµολογίας (λαχειοφόρου δανείου) και την αντικατάσταση, στη συνέχεια, του βιβλίου καταχώρησης οµολογιών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου µε άλλο, στο οποίο «νοµιµοποίησε» την υπεξαίρεση. Αν µη τι άλλο ο τρόπος τέλεσης και συνήθης δεν είναι και σύνθετος εµφανίζεται και, συνεπώς, µπορεί να δικαιολογήσει ύπαρξη ιδιαιτέρων τεχνασµάτων. Το ίδιο έτος εκδόθηκε η ΑΠ 1184/ , η οποία χαρακτήρισε ως ιδιαίτερο τέχνασµα τη νόθευση τριπλοτύπων αποδείξεων, µε τις οποίες η υπάλληλος (αναρµόδια για την είσπραξη) αποσπούσε από το ταµείο διάφορα χρηµατικά ποσά. Περίπου όµοια εµφανίζεται, (κατά τα πραγµατικά περιστατικά αλλά και τη θέση), και η ΑΠ 320/ Η ΑΠ 757/ αναφερόµενη στον ορισµό των ιδιαίτερων τεχνασµάτων περιορίζεται σε µια σύντµηση του ορισµού της Αιτιολογικής, ενώ τα πραγµατικά περιστατικά αφορούν την υπεξαίρεση µιας κληρωθείσης οµολογίας λαχειοφόρου δανείου και την αντικατάσταση της µε µια άλλη. Αποφεύγει, όµως, η δικαστική κρίση να αιτιολογήσει σε τι συνίστανται τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα στην προκειµένη περίπτωση ή ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία µαρτυρούν τέλεση της πράξης µε συνθήκες ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Την αυτή λογική ακολουθεί και η ΑΠ 899/ , η οποία απλώς επαναλαµβάνει τον ορισµό της 16 βλ. Π. Χρονικά Κ (1974), σελ βλ. Π. Χρονικά Κ (1974), σελ βλ. Π. Χρονικά ΚΕ (1975), σελ βλ. Π. Χρονικά ΚΣΤ (1976), σελ. 252.

8 Αιτιολογικής. Το πραγµατικό ζήτηµα αφορούσε παρακράτηση ποσών, τα οποία ο δράστης εµφάνιζε ως καταβληθέντα. Οι ψευδείς εγγραφές στα οικεία βιβλία, στις οποίες προέβαινε ο δράστης, θεωρήθηκαν πράξεις συγκάλυψης, ενώ στην ουσία συνιστούν πράξεις τέλεσης του εγκλήµατος. Πως αλλιώς θα υπεξαιρούσε τα χρήµατα ο υπάλληλος χωρίς την εµφάνιση πλασµατικών καταβολών; Και αν η πράξη αυτή θεωρηθεί συγκαλυπτική ποιά είναι η πράξη τέλεσης; Αν δεν µετήρχετο το τέχνασµα αυτό δεν θα µπορούσε καν να αφαιρέσει τα παραπάνω ποσά. Πως βέβαια το τέχνασµα βαπτίζεται ιδιαίτερο είναι θέµα µιας άλλης λογικής. Την αναγωγή της "συγκάλυψης" σε κρίσιµο µέγεθος επιχειρεί και η ΑΠ 840/ Η παραπάνω απόφαση θεώρησε ότι η µη καταχώρηση εισπραχθέντων ποσών (τα οποία παρακράτησε διευθυντής Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου) αποτελεί ιδιαίτερο τέχνασµα. Στο σηµείο, όµως, αυτό ας µη διαφεύγει τούτο : πολλές φορές η επιχείρηση µιας συγκεκριµένης αξιόποινης πράξης απαιτεί οπωσδήποτε την χρησιµοποίηση κάποιων ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Χωρίς αυτά η ολοκλήρωση του εγκληµατικού αποτελέσµατος είναι αδύνατη. Με άλλα λόγια τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αποτελούν, στις περιπτώσεις αυτές, προϋπόθεση, (λόγω της φύσης και των συνθηκών του χώρου στον οποίο αναπτύσσεται η πράξη), για τη διάπραξη του εγκλήµατος, είναι δηλ. συνυφασµένα άρρηκτα µε αυτό 21. Συνεπώς δεν 20 βλ. Π. Χρονικά ΚΖ (1977), σελ πρόκειται για εγκλήµατα που τελούνται σε τοµείς, στους οποίους υπάρχει αυξηµένη παρουσία του ελεγκτικού µηχανισµού, η οποία εκδηλώνεται µε την ύπαρξη πολλών ασφαλιστικών δικλείδων. Στις περιπτώσεις αυτές η τέλεση του

9 είναι νοητή τέλεση της εγκληµατικής πράξης µε άλλα, απλά τεχνάσµατα. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτηµα αν η αναγκαστικά εµφανιζόµενη ως σύνθετη ενέργεια του δράστη συνεπάγεται ύπαρξη ιδιαίτερων τεχνασµάτων; Η µήπως µόνον στην περίπτωση που υφίσταται δυνατότητα τέλεσης της πράξης και µε πιο απλούς τρόπους είναι δυνατή η "επίκληση" ιδιαίτερων τεχνασµάτων; Ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι η αναγκαστική χρησιµοποίηση ιδιαίτερων τεχνασµάτων δεν εµπίπτει στη ratio της πρόβλεψης τους. Τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αποκτούν αξία και ειδικό βάρος σε σχέση µε τον απλούστερο τρόπο τέλεσης ενός εγκλήµατος. Αν η µοναδική οδός διάπραξης µιας αξιόποινης πράξης απαιτεί τη συνδροµή ιδιαίτερων τεχνασµάτων, αποκλείεται η ενεργοποίηση των σχετικών επιβαρυντικών διατάξεων. Με άλλα λόγια τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα εκφράζουν µια κλιµάκωση, η οποία συνεπάγεται αύξηση της ποινικής ευθύνης του ατόµου. Όταν αυτά αποτελούν την πρώτη και την τελευταία βαθµίδα δεν υφίστανται περιθώρια κλιµάκωσης της ευθύνης του. Επανερχόµενοι στην νοµολογιακή πορεία εντοπίζουµε την ΑΠ 1010/ , η οποία παρότι υιοθετεί και επαναλαµβάνει τον ατυχή ορισµό της Αιτιολογικής, καταλήγει σε ορθό συµπέρασµα διότι κατά την τέλεση της πράξης ο κατηγορούµενος µετήλθε τεχνάσµατα πρωτότυπα και σύνθετα, πέραν της συνήθους εγκληµατικής τακτικής. Αντίθετα η ΑΠ εγκλήµατος µε την χρησιµοποίηση ιδιαίτερων τεχνασµάτων µοναδική δυνατότητα πραγµάτωσης του αδικήµατος. αποτελεί την 22 βλ. Π. Χρονικά ΛΕ (1985), σελ. 158.

10 904/ αφενός µεν προχωρά σε συµπλήρωση του ορισµού της Αιτιολογικής και εντάσσει στα ιδιαίτερα τεχνάσµατα ενέργειες µε τις οποίες επιδιώκεται να επέλθει σύγχυση ή να δυσχερανθεί ο σχετικός έλεγχος, αφετέρου δε, (και µε αφορµή το πραγµατικό ζήτηµα), πλανάται σχετικά µε την "παραπλανητική και συγκαλυπτική" ιδιότητα των ιδιαίτερων τεχνασµάτων, και υποπίπτοντας στο αυτό λάθος µε προγενέστερες αποφάσεις µετατρέπει απλή πληµµεληµατική υπαλληλική απιστία σε κακουργηµατική (ο υπάλληλος απλά διόρθωσεαύξησε την αναγραφόµενη, σε υπηρεσιακά έγγραφα, χρηµατική αξία των αγορασθέντων γραµµατοσήµων έτσι ώστε να παρακρατήσει την διαφορά από το πραγµατικά καταβληθέν για την αγορά τους ποσόν). υστυχώς η "πεπλανηµένη" άποψη της νοµολογίας συνεχίζεται και στην απόφαση ουσίας 985/ , η οποία θεώρησε ότι η χρησιµοποίηση χρηµάτων του ταµείου για αγορές προσωπικών προϊόντων και στη συνέχεια η χρέωση αυτών των δαπανών, (µε απλή σχετική επιβεβαίωση στα δελτία αγορών), στα λειτουργικά έξοδα του ταµείου συνιστά ιδιαίτερο τέχνασµα. Η ΑΠ 1560/ προχώρησε ένα βήµα πιο πέρα. Θεώρησε ως ιδιαίτερο τέχνασµα την αποµίµηση (πλαστογραφία) υπογραφών, µε την οποία ο κατηγορούµενος υπεξαιρούσε διάφορα χρηµατικά ποσά. Η δε ΑΠ 35/ αξιολόγησε ως ιδιαίτερο τέχνασµα την µέθοδο του δράστη (υπαλλήλου 23 βλ. Π. Χρονικά ΛΣΤ (1986), σελ του Εφετείου Αθηνών, Π. Χρονικά ΛΖ (1987), σελ βλ. Π. Χρονικά ΛΗ (1988), σελ βλ. Π. Χρονικά ΛΗ (1988), σελ. 449.

11 των ΕΛΤΑ) να ανοίγει επιστολές, προερχόµενες από το εξωτερικό (για να αφαιρεί χρήµατα), και στη συνέχεια να τις κολλά έτσι ώστε να φαίνονται άθικτες (ως εάν θα µπορούσε το σχετικό έγκληµα να τελεστεί µε άλλο τρόπο). Αντίθετα στην ορθή κατεύθυνση κινείται η ΑΠ 128/ , η οποία δέχθηκε ως ιδιαίτερο τέχνασµα την µη επικόλληση αγορασθέντων ενσήµων στα βιβλιάρια των δικαιούχων εργαζοµένων, τα οποία (ένσηµα) χρησιµοποίησε σε άλλες δραστηριότητες του ο δράστης λέγοντας ότι τα είχε αγοράσει από συγκεκριµένη Τράπεζα, πλαστή σφραγίδα της οποίας είχε κατασκευάσει και είχε θέσει σε σχετικά έγγραφα, ενώ παράλληλα µέσα από µια σύνθετη διαδικασία, (σκόπιµη αταξία στην διακίνηση και τακτοποίηση των ενσήµων), φρόντιζε για την συνέχιση και ολοκλήρωση της πράξης του. Στην αυτή, ορθή, κατεύθυνση κινείται και η ΑΠ 974/ , η οποία αξιολόγησε ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα την καταχώρηση "ανεξόφλητων λογαριασµών της ΕΗ, (των οποίων είχε ο υπάλληλος-δράστης εισπράξει τα αντιστοιχούντα ποσά από τους καταναλωτές), όχι στον λογαριασµό της επόµενης διµηνίας αλλά στην κατηγορία καταναλωτών που τελούσαν υπό καθεστώς διακοπής εκδόσεως λογαριασµού εκ του λόγου ότι είχαν εξαφανιστεί χωρίς να καταβάλουν την οφειλή τους, συγχρόνως δε για να υπάρχει συµφωνία µεταξύ λογιστικού και απογραφικού υπολοίπου και να µη είναι ευχερής ο έλεγχος, έπαιρνε ισόποσα αποκόµµατα από ανεξόφλητους λογαριασµούς άλλων πελατών τα οποία προσάρµοζε ανάλογα και τα τοποθετούσε στην αντίστοιχη θέση των κλασσέρ των ανεξόφλητων λογαριασµών άλλων πελατών". Η συµπόρευση της 27 βλ. Π. Χρονικά ΛΗ (1988), σελ βλ. Π. Χρονικά Μ (1990), σελ.286.

12 νοµολογίας µε την απλή λογική συνεχίζεται µε επιτυχία µε την ΑΠ 1039/ , η οποία παράλληλα αποφεύγει τη στερεότυπη διατύπωση σχετικών προγενέστερων αποφάσεων. Στην παραπάνω απόφαση εκτιµήθηκαν ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα η νόθευση αποδείξεων µε αποσβεστικό υγρό, η χρησιµοποίηση ειδικού στυλογράφου, η προσθήκη ιατρικών πράξεων, η επαύξηση εγκριθέντων ήδη ποσών και η αλλαγή του χώρου εξέτασης των ασθενών. Την αισιοδοξία για την αλλαγή πλεύσης της νοµολογίας συντηρεί και η επόµενη απόφαση ΑΠ 327/1990, 30 στην οποία ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα θεωρήθηκαν η έκδοση επιταγών στο όνοµα του δράστη χωρίς προηγούµενη έκδοση χρηµατικού εντάλµατος και σχετικής έγκρισης σε συνδυασµό µε καταχώρηση χρηµατικών ενταλµάτων στο οικείο βιβλίο µε την ένδειξη "πίστωση χρηµατικών ενταλµάτων", χωρίς αυτά να έχουν εξοφληθεί, και αλλοίωση των στελεχών των επιταγών. υστυχώς η σχετική ευφορία για την νέα πορεία της νοµολογίας δεν κράτησε για πολύ χρόνο. Η ΑΠ 1535/ κινείται στο µεταίχµιο. Η πραγµατική περίπτωση, στην οποία αναφέρεται, οριακά µόνον µπορεί να θεωρηθεί ως τελεσθείσα µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Η επόµενη ΑΠ 1763/ κάνει ακόµη ένα βήµα πιο πίσω, θεωρώντας ότι η προσθήκη στο αναγραφόµενο ποσόν, στα 29 βλ. Π. Χρονικά Μ (1990), σελ βλ. Π. Χρονικά Μ (1990), σελ βλ. Π. Χρονικά ΜΑ (1991), σελ βλ. Π. Χρονικά ΜΑ (1991), σελ. 748.

13 χρηµατικά εντάλµατα, του αριθµού "1" έτσι ώστε να ιδιοποιείται ο δράστης το τελικά διαµορφούµενο ποσόν συνιστά ιδιαίτερο τέχνασµα, (ή πως ο απλούστερος τρόπος υπεξαίρεσης βαπτίζεται ιδιαίτερος). Την πλήρη µεταστροφή ολοκληρώνει η ΑΠ 104/ , η οποία θεώρησε ως ιδιαίτερο τέχνασµα το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος δράστης ανέλαβε (ως διευθυντής) προσωπικά την ταµειακή διαχείριση του ταµείου για να συγκαλύψει την υπεξαίρεση και (στη συνέχεια) ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τα κλειδιά του χρηµατοκιβωτίου µαζί του, (όταν του ζητήθηκαν από επιθεωρητή), και προφασιζόµενος ότι πάει σπίτι του να τα πάρει διέφυγε στο εξωτερικό. Επανήλθε, λοιπόν, στο προσκήνιο η σύνδεση της έννοιας των ιδιαίτερων τεχνασµάτων µε την προοπτική της συγκάλυψης αλλά και η αναγωγή κάθε τεχνάσµατος σε ιδιαίτερο. Η παραπάνω νοµολογιακή λογική συντελεί, όπως είναι αυτονόητο, στη διεύρυνση της απαξίας. Το σοβαρότερο πρόβληµα, όµως, της παραπάνω απόφασης αφορά τον χώρο και τον χρόνο χρησιµοποίησης των υποτιθέµενων ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα συναρτώνται µε τον µηχανισµό διαχείρισης και ελέγχου του δηµοσίου χρήµατος, έχουν δηλ. "σηµείο αναφοράς την υπηρεσία" 34. Η ενέργεια του υπαλλήλου να διαφύγει στο εξωτερικό προφασιζόµενος ότι είχε αφήσει τα κλειδιά σπίτι του είναι άσχετη λογικά και χρονικά µε την πραγµάτωση και ολοκλήρωση του εγκλήµατος και φυσικά άσχετη µε την έννοια της "υπηρεσίας". Ο δε χαρακτηρισµός του προβληθέντος από τον δράστη 33 βλ. Π. Χρονικά ΜΑ (1991), σελ όπως τονίζει και ο Η. Αναγνωστόπουλος "Ζητήµατα απιστίας", εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ.139.

14 ψευδούς ισχυρισµού, (δεν έχω τα κλειδιά, πηγαίνω σπίτι µου να τα φέρω), ως ιδιαίτερου τεχνάσµατος συνιστά καθαρή λογική υπέρβαση. Αλλά η παραβίαση κανόνων της λογικής αποκτά άλλη διάσταση στην υπ'αριθµ. 4426/ , η οποία επιχειρεί (ανεπιτυχώς) να θεµελιώσει, ιδεολογικά πλέον, την κρατούσα άποψη της νοµολογίας για την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, η παραπάνω απόφαση αντιδιαστέλλει την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων µε την έννοια της απλής ιδιοποίησης, η οποία δεν στηρίζεται σε κανένα κόλπο. Ως παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση να πάρει ο ταµίας της υπηρεσίας την είσπραξη της ηµέρας και να απλά να φύγει, χωρίς να µετέλθει ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Κατ' αρχάς αυτό σηµαίνει είτε ότι ο ταµίας στερείται του αναγκαίου "εγκληµατικού" καταλογισµού είτε ότι επιδιώκει την άµεση απόλυση του. Και οι δύο περιπτώσεις κινούνται στην σφαίρα του εξωπραγµατικού. Η απόφαση καταλήγει στην άποψη της µετά από σχετικά ενδελεχή έρευνα του εννοιολογικού περιεχοµένου των ιδιαίτερων τεχνασµάτων, πράγµα που την καθιστά περισσότερο "ένοχη" και κατακριτέα. Αναφέρεται, λοιπόν, ότι ιδιαίτερο τέχνασµα σηµαίνει "ξεχωριστό έξυπνο επινόηµα, µια εξαιρετική πανουργία, ένα ξεχωριστό δόλιο µέσο ή ακόµα κάποιο ξεχωριστό έξυπνο κόλπο". Όµως όλοι οι παραπάνω προσδιορισµοί του "ξεχωριστού" δεν σηµαίνουν διαφοροποίηση από κάτι τετριµµένο, από κάτι απλό, από κάτι σύνηθες ή αναµενόµενο; Η υπαγωγή όλων των (κοινών ή ιδιαίτερων) κόλπων (όπως προτείνει η ως άνω απόφαση) στην έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο µε τη γραµµατική όσο και µε την τελολογική ερµηνεία των διατάξεων, οι 35 απόφαση του Πληµ/δικείου Αθηνών, Ποινικά Χρονικά ΜΒ (1992), σελ. 452.

15 οποίες προβλέπουν ως επιβαρυντική περίσταση την τέλεση της πράξης µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα 36. Η επόµενη απόφαση ΑΠ 1524/ αναφερόµενη στον ορισµό των ιδιαίτερων τεχνασµάτων δίδει ιδιαίτερο βάρος στην έννοια της συγκάλυψης. Είναι προφανές ότι µε την έννοια αυτή τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αναφέρονται σε στοιχεία διακριτά από αυτά της τέλεσης και σε χρόνο ύστερο της πράξης. εν συµµετέχουν δηλ. άµεσα κατά την πραγµάτωση του εγκληµατικού αποτελέσµατος αλλά έµµεσα κατά την προσπάθεια απόκρυψης του εγκλήµατος. Ουσιαστικά δηλ. εκφράζουν την εφευρετικότητα του δράστη να καλύψει τα ίχνη του. Η θέση αυτή δεν είναι ορθή. Τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αποκτούν "αξία" και προσµετρώνται, όταν από αυτά αναδεικνύεται ένας ιδιαίτερα έξυπνος, (και για αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνος για το προσβαλλόµενο αγαθό), τρόπος τέλεσης. Τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα, κατά την ορθότερη λογική άποψη, (η οποία εκφράζει και την εσώτερη νοµοθετική βούληση), αναφέρονται στον χρόνο τέλεσης της πράξης, αφού µε τη συνδροµή τους ο δράστης φέρει σε πέρας το συγκεκριµένο αποτέλεσµα. εν επιστρατεύονται "κατόπιν εορτής" για τη συγκάλυψη του ήδη επιτευχθέντος αποτελέσµατος. Συµµετέχουν ακριβώς στην επιτυχή ολοκλήρωση του εγκλήµατος. Χωρίς αυτά δηλ. ο δράστης δεν θα µπορούσε να προσβάλει, κατά τρόπο αποκλίνοντα από τα συνήθη εγκληµατικά "µέτρα", τον συγκεκριµένο τοµέα. Ούτε µετατρέπεται σε κακούργηµα η πράξη επειδή ο δράστης διέπραξε µε απλό τρόπο ένα 36 όπως τονίζει και ο Η. Αναγνωστόπουλος ό.π. σελ βλ. Π. Χρονικά Μ (1994), σελ

16 έγκληµα και στη συνέχεια φρόντισε να το καλύψει αριστοτεχνικά, (πράγµα απίθανο και λογικά σπάνιο). Η κακουργηµατική βαθµίδα εκφράζει την ανησυχία της Πολιτείας και της κοινωνίας για µια δράση ιδιαίτερα έξυπνη, η οποία αφενός µεν ενσωµατώνει αυξηµένο κίνδυνο για τα έννοµα αγαθά αφετέρου δε προδίδει δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο, (µε τα σχετικά, βέβαια, προβλήµατα αοριστίας της παραπάνω έννοιας, η οποία και απαλείφθηκε από τα ποινικά κείµενα). Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει δεκτό ότι µόνον όσες ενέργειες συµµετέχουν άµεσα και αναγκαστικά, (σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη εγκληµατική λογική), στην τέλεση της πράξης µπορούν να αποσπάσουν τον χαρακτηρισµό των ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Όσες απλώς αποσκοπούν στην καλύτερη απόκρυψη του ήδη ολοκληρωµένου εγκληµατικού αποτελέσµατος δεν εµπίπτουν στην έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Άλλωστε η συγκάλυψη, όπως επισηµαίνει και ο Ν. Μπιτζιλέκης 38 δεν συνιστά περίπτωση αυτοϋπόθαλψης, η οποία είναι ατιµώρητη; Με την άποψη της χρονικής σύµπτωσης των ιδιαίτερων τεχνασµάτων και της τέλεσης συντάσσεται και ο Ν. Μπιτζιλέκης, ο οποίος σηµειώνει ότι τα πρώτα συνιστούν µέσο τέλεσης 39. Άλλωστε η ίδια η διατύπωση του νόµου αναφερόµενη στο "αν ο υπαίτιος µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα" αναφέρεται στην τέλεση του εγκλήµατος και όχι στην συγκάλυψη του "Υπηρεσιακά εγκλήµατα", εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1993, σελ ό.π. σελ άποψη µε την οποία συµφωνεί και ο Η. Αναγνωστόπουλος, ό.π. σελ. 138, ο οποίος σηµειώνει ότι "τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα συνιστούν οι ενέργειες που διευκολύνουν την τέλεση της πράξεως και όχι εκείνες που απλώς συγκαλύπτουν την ήδη συντελεσθείσα υπεξαίρεση ή απιστία. Η συγκάλυψη του εγκλήµατος

17 Αλλά και ποιά η αξία στοιχείων, τα οποία ακολουθούν την τέλεση της πράξης; Πως θα ενταχθούν αυτά στην τιµώρηση; Αν τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα θεωρηθούν απλά συγκαλυπτικές ενέργειες τότε αποσπώνται από τον κορµό του εγκλήµατος και τείνουν να αναχθούν σε αυτοτελείς πράξεις, η (ποινική ή µη) αντιµετώπιση των οποίων θα αποτελεί αντικείµενο δογµατικής έρευνας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι από τη στιγµή της νοηµατικής σύλληψης του εγκλήµατος (στο νου του δράστη) δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκρυψη και στη συγκάλυψη της υπό εκτέλεση πράξης. Μόνον εκ πεποιθήσεως δράστης µπορεί να παρακάµψει ή να περιφρονήσει τη συγκάλυψη. Συνεπώς ολόκληρη η εγκληµατική πράξη δοµείται γύρω από τον επιδιωκόµενο σκοπό (µε την ευρεία ή την στενή έννοια) και γύρω από την δυνατότητα αποφυγής της σύλληψης και της τιµώρησης του ενεργούντος προσώπου. Με την έννοια αυτή κάθε επιµέρους στοιχείο µιας εγκληµατικής ενέργειας ενσωµατώνει (ανεξάρτητα βαθµού) και σκοπιµότητα συγκάλυψης. Όλα δηλ. τα στοιχεία στοχεύουν και στη µη αποκάλυψη του δράστη. Η επισήµανση αυτή δικαιολογεί, ως ένα σηµείο, και την κυρίαρχη άποψη της νοµολογίας. Η διάκριση, όµως, ανάµεσα στο στοιχείο, το οποίο κατά τη βούληση του δράστη λειτουργεί συγκαλυπτικά, και στο στοιχείο, το οποίο πάλι κατά τη βούληση του δράστη αποσκοπεί αυστηρά στην τέλεση της πράξης δεν είναι εφικτή. Και αυτό διότι αφενός µεν η υποτιθέµενη βούληση του δράστη δεν είναι ευχερώς προσδιορίσιµη αφετέρου δε (και το κυριότερο) κάθε στοιχείο µιας εγκληµατικής πράξης αποτελεί ανθρωπίνως αναµενόµενη συµπεριφορά και δεν είναι ορθό να µεταβάλλει το ήδη συντελεσθέν έγκληµα σε κακούργηµα".

18 έχει διττή, (αλλά αδιάσπαστη λογικά), λειτουργία, επιλέγεται δηλ. ως αναγκαίο ή πρόσφορο για την επιτυχή τέλεση επειδή ακριβώς και στην ολοκλήρωση του εγκλήµατος συµβάλλει και στην απόκρυψη του δράστη συνεισφέρει (σύµφωνα πάντοτε µε την υποκειµενική άποψη του δράστη). Συνεπώς η έννοια της συγκάλυψης είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την έννοια της τέλεσης. εν νοείται τέλεση χωρίς συγκάλυψη. Ούτε η δράση διαιρείται σε αυτοτελή τµήµατα τέλεσης και συγκάλυψης. Τις περισσότερες φορές, µάλιστα, ο δράστης πρώτα σχεδιάζει και φροντίζει την επιµελή απόκρυψη της εγκληµατικής πράξης του και ύστερα ασχολείται µε τη στενή έννοια της τέλεσης της. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η συγκάλυψη προηγείται χρονικά (στο νου του δράστη) ακόµη και της τέλεσης. Το γεγονός ότι εµφανίζεται στον εµπειρικό κόσµο ως ύστερη της τέλεσης πράξη δεν αποδίδει ούτε την εγκληµατική λογική. Αν µάλιστα η προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήµατος προηγηθεί τότε ποιά η αξία των προσεγγίσεων της νοµολογίας; Αν δηλ. ο δράστης πρώτα φροντίσει για την απόκρυψη της µέλλουσας δράσης του και ύστερα αφαιρέσει ένα χρηµατικό ποσόν διαφοροποιείται η ποινική του αξιολόγηση; Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, η διατύπωση του νόµου αναφέρεται στον χρόνο και στη διαδικασία τέλεσης της πράξης. Η θέση της θεωρίας, στην πλειοψηφία της, συντάσσεται µε τη θέση της εργασίας. Παρατηρεί, ακόµη, κανείς µια διστακτικότητα στις αντιθέτου περιεχοµένου θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες περιορίζονται στην επανάληψη του κειµένου της Αιτιολογικής. Ο. Σπινέλλης 41 δεν υπεισέρχεται στην ουσία του θέµατος και απλά 41 "Ειδικό Ποινικό ίκαιο", εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία, εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1988, σελ. 109.

19 επαναλαµβάνει τη διατύπωση της Αιτιολογικής (έµµεση απόδειξη ότι την υιοθετεί;) Ο Α. Μπουρόπουλος 42 συνδέει την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων τόσο µε την επιτυχή τέλεση της πράξης όσο και µε τη συγκάλυψη. Η άποψη αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θέση της εργασίας, που διατυπώθηκε παραπάνω. Ο Β. Παπαχρήστου 43 θεωρεί ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα "όλες τις µεθοδεύσεις που επινοεί η ανθρώπινη εφευρετικότητα προς το σκοπό να αποτραπεί η προς το ηµόσιο πληρωµή δασµών, φόρων κλπ". Μια πρώτη γραµµατική προσέγγιση του παραπάνω ορισµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο συγγραφέας αναφερόµενος σε µεθοδεύσεις και σε εφευρετικότητα διαχωρίζει τα απλά από τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Το επίθετο, όµως, "όλες" (οι µεθοδεύσεις) περιπλέκει τα πράγµατα. Αν παρακάµψει κανείς την εξαίρεση αυτή ο Β. Παπαχρήστου συνδέει τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα µε την τέλεση και όχι µε τη συγκάλυψη. Όµως τα νοµολογιακά παραδείγµατα, τα οποία επικαλείται προς επίρρωση των απόψεων του 44 δεν συνάδουν µε την υποτιθέµενη θέση του. Παραθέτει δηλ. αποφάσεις, στις οποίες κανένας σχετικός διαχωρισµός δεν γίνεται και οι οποίες συλλήβδην θεωρούν ως ιδιαίτερα όλα τα τεχνάσµατα. Οι θέσεις των Ν. Μπιτζιλέκη και Η. Αναγνωστόπουλου εκτέθηκαν παραπάνω και στηρίζουν την άποψη της εργασίας, όπως και η άποψη του Α. Κατσαντώνη "Ερµηνεία του Ποινικού Κώδικος", ειδικόν µέρος, τόµος Β, εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1960, σελ "Λαθρεµπορία και τελωνειακές παραβάσεις", εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1989, σελ ό.π. σελ βλ. παρακάτω.

20 Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω κρατούσα θέση της νοµολογίας τίθεται το ερώτηµα τι µέλλει γενέσθαι. Όσο και αν φαίνεται αιρετική η µόνη λογική απάντηση είναι η εξής: η Αιτιολογική Έκθεση δεν (δεν πρέπει να) διαδραµατίζει κανένα ρόλο. Αν ο, προ µισού και πλέον αιώνος, νοµοθέτης δεν κατόρθωσε να ενσωµατώσει και να εκφράσει µε σαφήνεια τις σκέψεις, τις οποίες διατυπώνει στην Αιτιολογική, στο κείµενο του νόµου "δεν είναι έργον του δικαστού να καταδωρίζη εισιτήριον δια τας φυλακάς", κατά την προσφυή διατύπωση του αείµνηστου Ν. Χωραφά. Άλλωστε η διάσταση µεταξύ του κειµένου της Αιτιολογικής και του τελικού κειµένου του νόµου δεν (δεν πρέπει να) αφορά τον δικαστή. Σηµείο αναφοράς της ποινικής αξιολόγησης, (την οποία υποτίθεται ότι γνωρίζει και ο πολίτης), είναι η συγκεκριµένη διάταξη και µόνον και όχι η όποια προϊστορία της. Άλλωστε η ασφάλεια του δικαίου δεν επιτρέπει ανατροπή και παράκαµψη του κειµένου και προσφυγή σε γενεσιουργές σκέψεις. Η γραµµατική ερµηνεία των διατάξεων, στις οποίες τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αποτελούν επιβαρυντική περίσταση είναι αποκαλυπτική και προηγείται κάθε άλλης. Στηριζόµενοι στον ισχύοντα γλωσσικό κώδικα τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αντιδιαστέλλονται µε τα απλά. Απλό. "Αν τα πράγµατα έχουν, όπως τα θεωρεί η νοµολογία, τι θα έµενε να υπαχθεί στην απλή υπεξαίρεση στην υπηρεσία;" αναρωτιέται ο Ν. Μπιτζιλέκης 46. Η επόµενη κίνηση συναρτάται µε την διατύπωση ενός κριτηρίου διάκρισης των πρώτων από τα δεύτερα. 46 ό.π. σελ. 493.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 248 ΚΑΙ 258 ΤΟΥ Π.Κ.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 248 ΚΑΙ 258 ΤΟΥ Π.Κ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 248 ΚΑΙ 258 ΤΟΥ Π.Κ. Πολύ συχνά στη ικαστηριακή πρακτική, η οποία (δυστυχώς) έχει ήδη τυποποιηθεί και τείνει πλέον και να "βιοµηχανοποιηθεί", δεν καταβάλλεται η προσήκουσα προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ Το 1992 τέσσερις Έλληνες πολίτες συνελήφθησαν στο έδαφος της Κυπριακής ηµοκρατίας µε την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να απαγάγουν Κύπριο πολίτη. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 23η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ.

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Η διάκριση των αξιόποινων πράξεων ανάλογα µε την in abstracto

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων],

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1) /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας. και δι' αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας τους

Προς. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας. και δι' αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας τους ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα 12-2-2013 Αριθ. Πρωτ. 762 Αριθμ. Γνωμ. 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Προς Τους Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι' αυτών στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Καθαρότητα στη σκέψη Σαφήνεια στην έκφραση Η μία σκέψη να εισάγει την άλλη Η προηγούμενη σκέψη να τεκμηριώνει την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο Αθήνα, 14/ 04/2015 Αρ. Πρωτ.: 170 Δέγλερη 2 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 Τηλ.: 210 8701340, 332, 305 Fax: 210 8701329 Email: sedaepimelites@hotmail.com Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών από αμέλεια, τόσο περισσότερο όσο η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία.

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία. Αθήνα 04/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: Ε33/31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

«Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών»

«Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών» 1 Αθήνα 13/9/1999 «Τιµωρία και παραγραφή των εγκληµάτων των κατασκευαστών λόγω των σεισµών» Του Αντωνίου Γρ.Φούσα Δικηγόρου Βουλευτού πρώην Υπουργού ------.----- Ο συγκλονιστικός και καταστροφικός σεισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ

ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 1 ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ Ο Α κατηγορείται ότι µε µια και την αυτή πράξη διέπραξε σε βάρος των Γ,, Ε και Ζ, τα εγκλήµατα της ψευδούς καταµήνυσης, της ψευδορκίας και της συκοφαντικής

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή Ουσιώδης στρέβλωση οικονομικής συμπεριφοράς vs. σημαντική παρεμπόδιση της ελευθερίας επιλογής καταναλωτή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950.

Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950. Προτείνει: Για το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του Ν. 1680/1950. Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην Υπουργού, Αθανασίου Αποστόλου Τζοχατζόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό Σε ταραχές στο κέντρο της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν εμπρησμοί κι λεηλασίες. Την επόμενη ημέρα σε ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα