Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ"

Transcript

1 Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ Καθηγητήσ Παντελήσ Κάπροσ E3MLab, Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Δεκέμβριοσ 2009

2 Στόχοι για την Ελλάδα Ευρωπαϊκζσ Οδηγίεσ για το πακζτο πολιτικήσ για το 2020 α) υποχρεωτικι αγορά αδειϊν εκπομπισ από το ETS ςτο επίπεδο ολόκλθρθσ τθσ ΕΕ με δθμοπράτθςθ όλων των αδειϊν εκπομπϊν μετά το 2013 (αφορά τθν θλεκτροπαραγωγι και τθ μεγάλθ βιομθχανία) β) ςτόχοσ για κάκε χϊρα (-4% για τθν Ελλάδα) ςχετικά με τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτουσ τομείσ που δεν υπάγονται ςτο ETS (κτίρια, οικίεσ, μικρι βιομθχανία, γεωργία, μεταφορζσ) γ) ςτόχοσ για κάκε χϊρα (18% για τθν Ελλάδα, τον οποίο θ νζα Κυβζρνθςθ όριςε ςτο 20%) ςχετικά με τθ ςυνειςφορά των ΑΠΕ ςτθν ακακάριςτθ εγχϊρια κατανάλωςθ 2

3 Ο ςτόχοσ 20% για ΑΠΕ το 2020 Εκφράηεται ωσ λόγοσ: Ενζργεια από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ ςε όλουσ τουσ τομείσ Ακακάριςτθ Τελικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ Οι ΑΠΕ διακρίνονται ςε τρεισ τομείσ Άμεςθ χριςθ ΑΠΕ ςε κζρμανςθ και ψφξθ Βιοκαφςιμα ςτισ Μεταφορζσ Ζμμεςθ χριςθ ΑΠΕ μζςω Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Εφόςον ο ςτόχοσ είναι ποςοςτιαίο μζγεκοσ, εξαρτάται Από τον αρικμθτι: ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ από ΑΠΕ, και Από τον παρονομαςτι: εξοικονόμθςθ ενζργειασ 3

4 Σενάριο Βέλτιςτησ Εξέλιξησ μέχρι το 2020 Μελζτθ του E3MLab/ΕΜΠ για τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ με χριςθ του μοντζλου PRIMES I. Προςομοίωςθ τθσ αγοράσ δικαιωμάτων ETS για το ςφνολο τθσ Ευρϊπθσ (με δθμοπράτθςθ) και προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ ιςορροπίασ για κάκε εκπεμπόμενο τόνο CO2 II. Υποχρζωςθ επίτευξθσ του % ΑΠΕ το 2020 III. Υποχρζωςθ επίτευξθσ τθσ μείωςθσ εκπομπϊν εκτόσ ETS ςε κακοριςμζνο % το 2020 Το μοντζλο προςδιορίηει τθν βζλτιςτθ επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν, τον επιμεριςμό τθσ προςπάκειασ κατά τομζα, τισ απαιτοφμενεσ επενδφςεισ και τισ επιπτϊςεισ ςτο κόςτοσ και τισ τιμζσ τθσ ενζργειασ 4

5 Προςομοίωςη τησ Ευρωπαΰκήσ αγοράσ ETS Τα δικαιϊματα εκπομπισ ζχουν προςδιοριςκεί για το ςφνολο τθσ ΕΕ ζτςι ϊςτε το 2020 οι εκπομπζσ ςτουσ τομείσ θλεκτριςμοφ και βαριάσ βιομθχανίασ να γίνουν 21.5% μικρότερεσ από αυτζσ του 2005 Οι εταιρείεσ ανταγωνίηονται για τθν αγορά των δικαιωμάτων, πλθρϊνουν ςτο κράτοσ, και βζβαια μετακυλφουν το κόςτοσ αγοράσ ςτισ τιμζσ καταναλωτοφ Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν οικονομικι κρίςθ και τα προγράμματα των χωρϊν μελϊν μζχρι τθν άνοιξθ 2009, το μοντζλο PRIMES προβλζπει ότι οι τιμζσ του ETS κα είναι: 20 EUR 2008 / ton CO2 το EUR 2008 / ton CO2 το EUR 2008 / ton CO2 το 2030 Αν η ηλεκτροπαραγωγή τησ Ελλάδασ διατηρήςει τη ςημερινή τησ δομή, οι καταναλωτζσ θα πληρώςουν 1 δις. το 2015, 1.25 δις. το 2020 και 1.5 δις. το 2030 για την αγορά των δικαιωμάτων (δηλαδή 20% ζωσ 45% αφξηςη τησ μζςησ τιμήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ) 5

6 Βέλτιςτη Ανάπτυξη ΑΠΕ κατά τομέα για το ςτόχο 20% τησ κατανάλωςησ το 2020 ςτην Ελλάδα ΑΠΕ για κζρμανςθ και ψφξθ ωσ % ακακάριςτθσ τελικισ κατανάλωςθσ για κζρμανςθ και ψφξθ 12.8% 13.8% 18.8% 22.4% 21.2% 22. 9% 2 3 ΑΠΕ για θλεκτριςμό ωσ % ακακάριςτθσ τελικισ κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ Βιοκαφςιμα ωσ % τελικισ κατανάλωςθσ ςτισ Μεταφορζσ Συνολική ενζργεια ΑΠΕ ωσ % ακαθάριςτησ τελικήσ κατανάλωςησ ενζργειασ 10.1% 11.6% 21.6% 31.7% 37.5% 44. 6% 0.03% 2.5% 5.5% 9.4% 9.8% 10.6% 7% 8% 15% 20% 22% 25% 1: Σχεδόν διπλαςιαςμόσ τθσ άμεςθσ χριςθσ ΑΠΕ (βιομάηα, κερμικά θλιακά, γεωκερμία) για κζρμανςθ και ψφξθ 2: Το 2020 μία ςτισ 3 kwh πρζπει να παράγεται από ΑΠΕ και το 45% το : Βιομθχανία βιοκαυςίμων που κα αναπτυχκεί πρζπει να παράγει 900 χιλ. τόνουσ βιοκαφςιμα το χρόνο το

7 Ζήτηςη Ηλεκτριςμού ςτο ςενάριο Total Electricity Sales (TWh) Annual % Change of Electricity Sales Baseline Baseline Policy Η εξοικονόμθςθ ενζργειασ αλλά και θ οικονομικι κρίςθ οδθγοφν ςε επιβράδυνςθ των ρυκμϊν αφξθςθσ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα Στο ςενάριο θ ηιτθςθ θλεκτριςμοφ αυξάνει με ρυκμό μόλισ 1.5% το χρόνο, ζναντι προςδοκιϊν για ρυκμό 2-3% πριν τθν κρίςθ Baseline 2007 Baseline 2009 Policy 2020

8 TWh Net TWh Net Baseline Policy 2020 Δομή τησ Ηλεκτροπαραγωγήσ Για τθν επίτευξθ του θ κακαρι Ηλεκτροπαραγωγι αναπτφςςεται βζλτιςτα, ωσ εξισ: From RES From RES From Nuclear From Nuclear From Gas From Gas From Oil From Oil From Solids From Solids Baseline 2009 Policy From RES From RES 32.6 From Nuclear 25.7 From Nuclear 6.7 From Gas From Gas 2.8 From Oil From Oil 57.6 From Solids 57.6 From Solids % από ΑΠΕ ζναντι 11.6% ςιμερα μόλισ 36.5% από Λιγνίτεσ ζναντι 57.6% ςιμερα και περαιτζρω πτϊςθ το 2030 (ςτο μιςό ζναντι του ςεναρίου αναφοράσ) 26% από φυςικό αζριο, ζναντι 15% ςιμερα, όμωσ διατιρθςθ του φυςικοφ αερίου ςυγκριτικά με το ςενάριο αναφοράσ Δραςτικι μείωςθ τθσ χριςθσ πετρελαίου τόςο ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα όςο και μζςω τθσ διαςφνδεςθσ νθςιϊν

9 Ktoe Policy 2020 RES Generation in TWh net Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ Στο πλαίςιο του ςεναρίου θ ανάπτυξθ των αιολικϊν είναι κεαματικι (17 TWh το 2020, 26 TWh το 2030) Geothermal heat Biomass-waste fired Other renewables (tidal etc.) Solar Wind off-shore Wind on-shore Run of river Lakes Bioliquid Biogas WasteGas WasteSolid Biomasssld Η παραγωγι από θλιακι ενζργεια επίςθσ αυξάνει ςθμαντικά και πλθςιάηει τθν παραγωγι από υδροθλεκτρικά το 2030 Η παραγωγι από βιομάηα και απόβλθτα είναι ςθμαντικι, θ ανάπτυξι τθσ όμωσ κακυςτερεί λόγω τθσ ανάγκθσ ανάπτυξθσ υποδομισ για τθν παραγωγι και ςυλλογι ςε μεγάλθ κλίμακα Συμπλθρωματικό ρόλο ζχουν τα μικρά υδροθλεκτρικά και θ γεωκερμία

10 Capacity (nominal, net) Wind and Solar Dispatchable Other (ROR, tidal) TOTAL PEAK SUPPLY % wind and solar (reserve index) Generation (GWh,net) Wind and Solar 451 1,267 3,380 10,862 18,275 24,443 30,026 Dispatchable 48,936 53,803 52,725 50,981 49,171 47,668 44,707 Other (ROR, tidal) Net Imports (11) 3,780 4,661 5,071 4,703 4,534 4,473 TOTAL 49,425 58,916 60,811 67,027 72,415 77,092 79,821 % Load Factor % wind and solar % Load Factor Thermal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10 82% 64% Policy % 29% Rate of Use of Installed Net Capacities (%) 23% 13% Solids Solids Gas Gas Oil Oil Baseline Policy 2020 Baseline Policy 2020 Baseline Policy Λειτουργία Ηλεκτροπαραγωγήσ Το ποςοςτό των μθ κατανεμόμενων μονάδων (ςτοχαςτικά διακζςιμθ ενζργεια, δθλαδι αιολικά, θλιακά και μικρά Η/Υ) φκάνει το 25% το 2020 και 37.6% το 2030, ζναντι 3% ςιμερα Η διατιρθςθ αξιόπιςτθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ απαιτεί πολλζσ ευζλικτεσ μονάδεσ με διακοπτόμενθ λειτουργία, όπωσ αυτζσ με φυςικό αζριο Ωσ αποτζλεςμα μειϊνεται ςθμαντικά το % χριςθσ των κερμικϊν μονάδων (μικρότερθ χριςθ αλλά διατιρθςθ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ). Κατάλλθλθ οργάνωςθ αγοράσ, επικουρικϊν υπθρεςιϊν και επιδοτιςεων από το Σφςτθμα ϊςτε να καταςκευαςκεί θ κερμικι ιςχφσ που απαιτείται για τθ λειτουργία του Συςτιματοσ με μεγάλο ποςοςτό ςτοχαςτικά διακζςιμων μονάδων

11 Απαιτούμενεσ Επενδύςεισ ΑΠΕ για Ηλεκτρική Ενέργεια Μορφι ΑΠΕ Ηλεκτροπαραγωγισ Επενδφςεισ ανά πενταετία που κα απαιτθκοφν κατ ελάχιςτον από το 2010 και μετά (μζχρι το 2030) ςε MW Επενδφςεισ που ζγιναν ςτο διάςτθμα των δζκα ετϊν Αιολικά (επίγεια) Αιολικά καλάςςια Βιομάηα-απόβλθτα (μαηί με ςφγκαυςθ) Ηλιακι ενζργεια Υδροθλεκτρικά Γεωκερμία υψθλισ ενκαλπίασ Απαιτείται ριηικι μεταβολι ςτο ρυκμό νζων εγκαταςτάςεων ΑΠΕ για θλεκτροπαραγωγι Αρκεί μόνο θ άρςθ γραφειοκρατικϊν εμποδίων; Το παράδειγμα χωρϊν που ακολοφκθςαν πολιτικι μεγάλων ζργων ΑΠΕ είναι επιτυχθμζνο Επενδφςεισ ςτα δίκτυα κοντά ςτα 2 δις. τα επόμενα δζκα χρόνια, περιλαμβανομζνων των διαςυνδζςεων νθςιϊν

12 Carbon intensity of thermal power (in t CO2/MWh net) Baseline Baseline Policy Payment for ETS Auctions in mill. EUR , , ETS emissions (Mt CO 2 ) Baseline Baseline Policy , Baseline 2007 Baseline 2009 Policy Μείωςη πληρωμών για ETS Η μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από τθν θλεκτροπαραγωγι ςτο πλαίςιο του ςεναρίου οδθγεί ςε ςθμαντικι μείωςθ των πλθρωμϊν για αγορά δικαιωμάτων εκπομπισ, περίπου εκατ. το και 770 εκατ. το 2030 Ιςόποςα μειϊνονται τα ζςοδα του κράτουσ από τθν πϊλθςθ των δικαιωμάτων ETS

13 Οι μζςεσ τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο Σενάριο προκφπτουν ςυγκρίςιμεσ με το Σενάριο αναφοράσ, όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ αυξθμζνεσ ςυγκριτικά με τα ςθμερινά επίπεδα Policy 2020: Cost of electricity in EUR/MWh Gross Sales margin Tax and Auction Fuel and variable Capital and O&M 2030 Diff. between Policy and Baseline (EUR/MWh) Επίπτωςη ςτισ μζςεσ Τιμζσ Ηλεκτριςμοφ Στο ςενάριο αναφοράσ οι τιμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ αυξάνονται ςθμαντικά λόγω τθσ μετακφλιςθσ του κόςτουσ αγοράσ δικαιωμάτων εκπομπισ ETS Baseline 2007: Cost of electricity in EUR/MWh Gross Sales margin Tax and Auction Fuel and variable Capital and O&M TOTAL Tax and Auction Capital and O&M Gross Sales margin Fuel and variable Οι ετιςιεσ πλθρωμζσ για δίκτυα και Επικουρικζσ υπθρεςίεσ αυξάνονται κατά τουλάχιςτον 50% από τα ςθμερινά επίπεδα Στο ςενάριο , οι πλθρωμζσ ETS είναι μειωμζνεσ, όπωσ και το κόςτοσ καυςίμων λόγω ΑΠΕ, όμωσ το κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ κεφαλαίων είναι αυξθμζνο (μεγαλφτερεσ επενδφςεισ), κακϊσ και το κόςτοσ για τα δίκτυα

14 Συμπεράςματα Η εφαρμογι ςχεδίου προςαρμογισ του ενεργειακοφ τομζα τθσ Ελλάδασ ςτουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ μζχρι το 2020 είναι μονόδρομοσ. Επιπλζον, θ επίτευξθ 20% από ΑΠΕ το 2020 είναι πολιτικι απόφαςθ. Η βζλτιςτθ προςαρμογι πρζπει να αναπτφξει τισ ΑΠΕ ιςόρροπα ςε διάφορουσ τομείσ και για διάφορεσ τεχνολογίεσ, περιλαμβανομζνων των βιοκαυςίμων. Περιλαμβάνει και ςθμαντικισ ζκταςθσ πρόγραμμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Οι μεταβολζσ ςτθν θλεκτροπαραγωγι, τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και ςτα δίκτυα απαιτοφν μεταρρυκμίςεισ, μεγάλεσ επενδφςεισ και ταχφτθτα εκτζλεςθσ τθν επόμενθ δεκαετία, ϊςτε τουλάχιςτον 35% του θλεκτριςμοφ να προζρχεται από ΑΠΕ το 2020 Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται ακόμα μεγαλφτερθ παρεμβατικότθτα του κράτουσ ςτθν αγορά ενζργειασ για τθ διαςφάλιςθ ιςχφοσ εφεδρείασ, τισ επικουρικζσ υπθρεςίεσ, τισ αυξθμζνεσ πλθρωμζσ για δίκτυα, κ.ά. Το ςφςτθμα υποχρεωτικισ αγοράσ ενζργειασ από ΑΠΕ και θ αμοιβι ςε προκακοριςμζνθ τιμι κα φκάςει το 2020 ςτο 30% τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ζναντι 3% ςιμερα. Το κόςτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ οφτωσ ι άλλωσ κα αυξθκεί ςθμαντικά από τα ςθμερινά επίπεδα λόγω των πλθρωμϊν για αγορά δικαιωμάτων εκπομπισ ETS Εφαρμόηοντασ το πρόγραμμα το κόςτοσ για τον τελικό καταναλωτι παραμζνει όπωσ και ςτο ςενάριο αναφοράσ, και το επιπλζον κόςτοσ για ΑΠΕ και ςφςτθμα αντιςτοιχεί ακριβϊσ ςτισ μειωμζνεσ πλθρωμζσ για αγορά δικαιωμάτων εκπομπισ ETS 14

15 Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός στο πλαίσιο των στόχων για την Κλιματική Αλλαγή

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός στο πλαίσιο των στόχων για την Κλιματική Αλλαγή Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός στο πλαίσιο των στόχων για την Κλιματική Αλλαγή Καθηγητής Παντελής Κάπρος E3MLab, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οκτώβριος 29 Οι στόχοι για την κλιματική πολιτική O περιορισμόςτηςαύξησηςτηςθερμοκρασίαςσε2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES Παντελισ Κάπροσ, Κακθγθτισ ΕΜΠ Μελζτθ για το ΙΟΒΕ Παρουςίαςθ 14 Ιουλίου 2011 Οι ςτόχοι τθσ ενεργειακισ ςτρατθγικισ 2 Η απειλι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ

Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ ΕΜΠ E3MLab PRIMES Model Π. Κάπροσ 1 Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ ΙΕΝΕ, 1 θ Απριλίου 2016 Οδικοί χάρτεσ απανκρακοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ατηζντα Διεκνείσ τάςεισ Η επενδυτικι πρόταςθ τθσ Ελλάδασ Προκλιςεισ και προοπτικζσ Οργανιςμόσ Invest in Greece Διεκνείσ τάςεισ Σθμαντικζσ επενδφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου Δημήτριοσ Μενδρινόσ και Δρ. Κώςτασ Καρφτςασ Ενζργεια και επιχειρήςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΧΘΜΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ Τομζασ ΛΛ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Προσαρμογή του Ηλεκτρικού Τομέα της Ελλάδας στη νέα πολιτική της ΕΕ για το Κλίμα και τις ΑΠΕ Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Υποχρεωτικοί Στόχοι για την Ελλάδα το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ εταιρεία του Ομίλου Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ Δρ. Σπφροσ Κιαρτηισ Conference Advances in Biomass and Bioenergy Technologies Καςτοριά 8 Μαρτίου 2016 Η εγρώξηα αγνξά ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 2 Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ: πώπ ξοίζεςαι Σο Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ (ςε /MWh) πλθρϊνεται από τουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 2 ΟΤ ΔΕΑ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 2 ΟΤ ΔΕΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 2 ΟΤ ΔΕΑ Το 2 ο ΣΔΕΑ παρουςιάηει τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Οι κφριεσ δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα Ηµερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ 9 Μαρτίου 2007 Τι θα έλεγε ένας ΑΠΕάνθρωπος στον ήµαρχο ηµήτρης Λάλας Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 10 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/09

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Δρ. Σπφρος Κιαρτζθς Διευιυντθς Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Πυλώνεσ για ζνα βιώςιμο ενεργειακό μζλλον Αςφαλισ και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή του νεροφ υπό ςυνθήκεσ ελλειμματικήσ άρδευςησ για τον μετριαςμό τησ κλιματικήσ αλλαγήσ

Κατανομή του νεροφ υπό ςυνθήκεσ ελλειμματικήσ άρδευςησ για τον μετριαςμό τησ κλιματικήσ αλλαγήσ Κατανομή του νεροφ υπό ςυνθήκεσ ελλειμματικήσ άρδευςησ για τον μετριαςμό τησ κλιματικήσ αλλαγήσ Χ. Δοσλγέρης, Ερεσνηηής Δ Ινζηιηούηο Εδαθοϋδαηικών Πόρων ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» 6ο υνζδριο Αγροτεχνολογίασ Κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :ΕΝΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΤΗΣ:ΓΙΩΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ:Α 3 ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ:ΚΟΡΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:

ΘΕΜΑ :ΕΝΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΤΗΣ:ΓΙΩΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ:Α 3 ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ:ΚΟΡΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΘΕΜΑ :ΕΝΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΤΗΣ:ΓΙΩΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ:Α 3 ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ:ΚΟΡΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015-16 Κάκε φυςικό ςφςτθμα περιζχει (ι εναλλακτικά αποκθκεφει) μία ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-08-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραςθ από τθ μείωςθ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτο φυςικό αζριο ςτθν ελλθνικι οικονομία

Η επίδραςθ από τθ μείωςθ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτο φυςικό αζριο ςτθν ελλθνικι οικονομία ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σςάμθ Καρατάςου 11, 117 42 Ακινα, Tθλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΣΟΧΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

2.1. ΣΟΧΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ τθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται οι προβλζψεισ για τθν κατανάλωςθ και οι ςτόχοι για τθν εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. Παρατίκενται τόςο τα μζτρα που ζχουν λθφκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθ «διαρροι άνκρακα» ςτθν Ελλάδα

ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθ «διαρροι άνκρακα» ςτθν Ελλάδα ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τςάμθ Καρατάςου 11, 117 42 Ακινα, Tθλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ

Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ετήςια απόδοςη ςυςτημάτων θζρμανςησ με Λζβητεσ Ημερίδα ΤΕΕ Πελοποννήςου, 13 Νοεμβρίου 2013 Σωτήρησ Κατςιμίχασ, Δρ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Γενικόσ Γραμματεφσ Ζνωςησ Ελληνικών Επιχειρήςεων Θζρμανςησ και Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότθτα 1: Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Θερμοδυναμικισ. ογομϊν Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότθτα 1: Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Θερμοδυναμικισ. ογομϊν Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Ι Ενότθτα 1: Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Θερμοδυναμικισ ογομϊν Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν κοποί ενότθτασ κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ περιγραφι των οριςμϊν και και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεώςιμων Πηγών και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ Νομοθετικό πλαίςιο Ν. 3175/2003 Κανονιςμόσ γεωθερμικών εργαςιών Υπουργικζσ αποφάςεισ Ν. 3468/2006 Μεταλλευτικόσ Κώδικασ (Ν.Δ. 210/1973) www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειών γεωθερμικήσ ηλεκτροπαραγωγήσ

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο. Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ

Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο. Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ Επιβλζπων : Γεϊργιοσ Χ Κάραλθσ (Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ) Ακινα, Ιανουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς. Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς. Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟς Γιώργος Παρτασίδης 26 Απρίλιου 2017 Γραφεία ΟΕΒ Μελέτες Ενεργειακού Σχεδιασμού 1) IRENA ROADMAP STUDY Ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιαν 2015 (Τομέας Ηλεκτρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Κριτιρια λιψθσ αποφάςεων ΙΙ. Δυναμικι αποτελεςματικότθτα τθν περίπτωςθ που κζλουμε να πάρουμε αποφάςεισ διαχρονικισ κατανομισ περιοριςμζνων πόρων, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Μάϊ Αριθμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 οφςτου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: 217 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ ωσ βαςικόσ άξονασ ενεργειακισ πολιτικισ Αντϊνιοσ Ε. Γεραςίμου Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Βιομάηασ

Η ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ ωσ βαςικόσ άξονασ ενεργειακισ πολιτικισ Αντϊνιοσ Ε. Γεραςίμου Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Βιομάηασ Η ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ ωσ βαςικόσ άξονασ ενεργειακισ πολιτικισ Αντϊνιοσ Ε. Γεραςίμου Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Βιομάηασ 21 ο Συνζδριο ΙΕΝΕ «Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2016» 1 Περιεχόμενα 1. Θ ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-05-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου

Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου Athens Tax Forum 1 Απριλίου 217 Τον Ιανουάριο 217 (Οκτ 216 για το πετρζλαιο κζρμανςθσ) αυξικθκαν οι ςυντελεςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Σπφροσ Καρφτςασ Οικονομολόγοσ M.Sc. Τμιμα Γεωκερμικισ Ενζργειασ Σκοπόσ ζρευνασ 1. Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του 2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin 1 Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με δφο παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ: Υποκζςεισ 1. Δφο χϊρεσ, δφο ομογενι προϊόντα, δφο ομογενείσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ ERACOBUILD «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φωτοβολταϊκά και Net Metering Εφαρμογή Εθνικού Στόχου για ΑΠΕ Ετήσια αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση Ενδεικτική πορεία υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 1 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότθτα 3: Μθδενικόσ Νόμοσ - Ζργο. ογομϊν Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότθτα 3: Μθδενικόσ Νόμοσ - Ζργο. ογομϊν Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Ι Ενότθτα 3: Μθδενικόσ Νόμοσ - Ζργο ογομϊν Μπογοςιάν Πολυτεχνικι χολι Σμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν κοποί ενότθτασ κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ περιγραφι των οριςμϊν και των κεμελιωδϊν εννοιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Ο νζοσ κανονιςμόσ EU305/2011 Με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΚΥΑ 15914/340/20-7-2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007), κακορίςτθκαν οι προχποκζςεισ για τθ Σιμανςθ CE ςτα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράςησ για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμοσ Θηβαίων

Σχέδιο Δράςησ για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμοσ Θηβαίων 2015 Σχέδιο Δράςησ για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμοσ Θηβαίων NIMDADYNAMICS E.E. 4/12/2015 Πίνακασ περιεχομένων 1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ... 5 2. ΚΛΛΜΑΤΛΚΘ ΑΛΛΑΓΘ & ΑΝΚΑΚΛΚΟ ΑΡΟΤΥΡΩΜΑ... 7 2.1 Τι είναι θ κλιματικι αλλαγι...

Διαβάστε περισσότερα