ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES"

Transcript

1 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES Παντελισ Κάπροσ, Κακθγθτισ ΕΜΠ Μελζτθ για το ΙΟΒΕ Παρουςίαςθ 14 Ιουλίου 2011

2 Οι ςτόχοι τθσ ενεργειακισ ςτρατθγικισ 2 Η απειλι τθσ κλιματικισ αλλαγισ διαφοροποιεί τισ παραδοςιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ ενεργειακισ ςτρατθγικισ των χωρϊν, ςε παγκόςμιο επίπεδο Πρωτεφον ςτόχοσ είναι πλζον θ μετάβαςθ προσ μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου Η ενεργειακι ςτρατθγικι πρζπει όμωσ να επιδιϊξει να γίνει θ μετάβαςθ αυτι, ζτςι ϊςτε: Να ελαχιςτοποιείται το κόςτοσ για τθν οικονομία και εάν είναι δυνατόν θ μετάβαςθ αυτι να αποτελζςει ευκαιρία νζων αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων Να διαςφαλίηεται αξιόπιςτθ και επαρκισ ενεργειακι τροφοδοςία Να διευκολφνεται θ πρόςβαςθ ςε ενεργειακζσ υπθρεςίεσ των οικονομικά ευάλωτων καταναλωτϊν και των μικρομεςαίων επιχειριςεων

3 Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 3 Ανάλυςθ τθσ πορείασ του ενεργειακοφ τομζα τθσ Ελλάδασ και των διακζςιμων επιλογϊν ςτο πλαίςιο τθσ μετάβαςθσ προσ μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου Η ανάλυςθ βαςίηεται ςε ποςοτικά ςενάρια για τθν οικονομία και το ενεργειακό ςφςτθμα (ηιτθςθ, προςφορά, τιμζσ και επενδφςεισ για όλο τον κλάδο) μζχρι το 2050 Η ποςοτικι ανάλυςθ προζρχεται από τα μακθματικά μοντζλα του E3MLab και κυρίωσ από το μοντζλο PRIMES το μοντζλο PRIMES βαςίηονται οι αναλφςεισ για τθν ΕΕ: Roadmap 2050 (DG CLIMA), Energy Roadmap 2050 (DG ENER), White Paper on Transport (DG MOVE), Climate and Energy Policy Package, Power Choices (EURELECTRIC), κ.ά.

4 ενάρια που μελετικθκαν 4 Σενάριο καμίας πολιτικής: καμία πολιτικι για το περιβάλλον, ΑΠΕ και ενεργειακι αποδοτικότθτα, όμωσ εξζλιξθ του ςυςτιματοσ και τεχνολογιϊν με βάςθ τουσ μθχανιςμοφσ τθσ αγοράσ. Σενάριο αναφοράς: θ τρζχουςα πολιτικι τθσ Ελλάδασ και τθσ ΕΕ για τισ ΑΠΕ, το ETS και τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα παραμζνει μζχρι το 2020 και επεκτείνεται μζχρι το 2050 χωρίσ περαιτζρω φιλόδοξουσ ςτόχουσ μείωςθσ των εκπομπϊν. ε ιςχφ παραμζνει και ο μθχανιςμόσ ETS μζχρι το Σενάρια χαμθλών εκπομπών: 80% μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 ςε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2050 (40% μείωςθ το 2030 ςτθν ΕΕ) και 75% ςτθν Ελλάδα το Εναλλακτικά ςενάρια ςχετικά με τθ μελλοντικι διάρκρωςθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ: ενάριο μείωςθσ εκπομπϊν με «ΑΠΕ» ενάριο μείωςθσ εκπομπϊν με «ΑΠΕ και CCS» ενάριο μείωςθσ εκπομπϊν με «ΑΠΕ και πυρηνικά» Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ςχετικά με τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ ωσ παραλλαγζσ του ςεναρίου αναφοράσ: Σενάριο αναφοράς με υψηλότερη ανάπτυξη Σενάριο αναφοράς με χαμηλότερη ανάπτυξη

5 Μζςο ετιςιο ποςοςτό μεταβολισ ανά 5-ετία Σο ςενάριο οικονομικισ ανάπτυξθσ 5 ΑΕΠ ςε πραγματικζσ τιμζσ 600 Δείκτεσ όγκου παραγωγισ (1990=100) Τπθρεςίεσ ΑΕΠ Καταςκευζσ Λοιπι Μεταποίθςθ Γεωργία Ενεργοβόροσ Βιομ. Πθγι: Μοντζλο GEM-E3 (E3MLab)

6 6 Τποκζςεισ ςχετικά με τθν ενεργειακι πολιτικι και τισ υποδομζσ τα ςενάρια αναφοράσ και χαμθλϊν εκπομπϊν εφαρμόηονται τουλάχιςτον οι Οδθγίεσ τθσ ΕΕ, ςχετικά με τθν ενεργειακι αποτελεςματικότθτα, τα κτιρια, τισ ΑΠΕ, τισ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ καφςθσ, τισ εκπομπζσ από τα οχιματα, κλπ. Η αγορά δικαιωμάτων εκπομπϊν ETS τθσ ΕΕ προςομοιϊνεται κατά ςενάριο και οι τιμζσ των αδειϊν εκπομπισ CO2 προςδιορίηονται ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο (ςφμφωνα με τθ μελζτθ PRIMES για τθν ΕΕ). τα ςενάρια χαμθλϊν εκπομπϊν οι τιμζσ CO2 επεκτείνονται ςε όλθ τθν οικονομία μετά το 2025 αλλά υποχρζωςθ πλθρωμισ για αγορά δικαιωμάτων εκπομπισ κα ζχουν μόνο οι τομείσ που υπόκεινται ςτο ETS. τα ςενάρια αυτά οι δράςεισ για ενεργειακι αποτελεςματικότθτα και ΑΠΕ επεκτείνονται. τα ςενάρια χαμθλϊν εκπομπϊν ο τομζασ των οδικϊν μεταφορϊν μετατρζπεται ςταδιακά προσ τθν θλεκτροκίνθςθ ενϊ επεκτείνεται θ χριςθ βιοκαυςίμων ςτα αεροπλάνα και πλοία. Πραγματοποιοφνται εκτεταμζνεσ επενδφςεισ ςτα δίκτυα και ςτθ διαςφνδεςθ όλων των νθςιϊν, ϊςτε να αναπτυχκοφν οι ΑΠΕ. Επίςθσ νζα ςυςτιματα αποκικευςθσ αναπτφςςονται ςε αντλθτικά ςυςτιματα και μακροχρόνια μζςω υδρογόνου από θλεκτρόλυςθ.

7 Προςομοίωςθ ςεναρίων με το μακθματικό μοντζλο PRIMES Προςομοίωςθ μελλοντικισ εξζλιξθσ τθσ ηιτθςθσ και τθσ προςφοράσ ενζργειασ, κακϊσ και των τιμϊν ενζργειασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ τιμολόγθςθσ των εκπομπϊν CO2 και τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν προϊκθςθσ των ΑΠΕ και των βιοκαυςίμων, τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και του εξθλεκτριςμοφ των μεταφορϊν Σο πρότυπο προςομοιϊνει τθν βζλτιςτθ οικονομικά εξζλιξθ ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι και λαμβάνει ωσ δεδομζνουσ τουσ περιοριςμοφσ πολιτικισ κατά ςενάριο Σο πρότυπο υποδεικνφει τθν κατανομι τθσ προςπάκειασ μείωςθσ των εκπομπϊν κατά τομζα και των επενδφςεων κατά τομζα και τεχνολογία Τιμζσ CO2 ( ανά τόνο) ωσ αποτζλεςμα τθσ ιςορροπίασ τθσ αγοράσ ETS ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο

8 Πρωτογενισ ενζργεια ςε Μτιπ Εκπομπζσ CO2 ςε Μτ Αποςφνδεςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν από τθ μεγζκυνςθ του ΑΕΠ Για τθν αποςφνδεςθ τθσ ενζργειασ από το ΑΕΠ κλειδί είναι θ ενεργειακι αποτελεςματικότθτα Κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ (ςενάριο αναφοράσ) Για τθν αποςφνδεςθ των εκπομπϊν από το ΑΕΠ κλειδί είναι ο μθδενιςμόσ των εκπομπϊν ςτθν θλεκτροπαραγωγι Οι πολιτικζσ του ςεναρίου αναφοράσ είναι ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ αλλά δεν είναι επαρκείσ μετά το ΑΕΠ (λογαρικμικι κλίμακα) Κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ (ςενάριο χαμθλϊν εκπομπϊν) Εκπομπζσ CO₂ (ςενάριο αναφοράσ) Εκπομπζσ CO₂ (ςενάριο χαμθλϊν εκπομπϊν)

9 Εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου ςτα ςενάρια χαμθλϊν εκπομπϊν εκατ. τόνοι ιςοδυνάμου CO2 Άλλα αζρια κερμοκθπίου Βιομ. Διεργαςίασ Λοιπόσ ενεργειακόσ τομζασ Ηλεκτροπαραγωγι Μεταφορζσ Εκατοςτιαία διάρκρωςθ των εκπομπών αερίων κερμοκθπίου κατά τομζα Γεωργία Τπθρεςίεσ Οικιακόσ Βιομθχανία

10 % ζσνειζθορά ζηην μείωζη ηων εκπομπών υνειςφορά ςτθ μείωςθ εκπομπϊν ε όλα τα ςενάρια: μεγαλφτερθ είναι θ ςυνειςφορά τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (40 44%) και των ΑΠΕ (30 ζωσ 48%) το φυςικό αζριο, υποκακιςτϊντασ άλλα ορυκτά καφςιμα, ςυνειςφζρει μεταξφ 9 και 13% ενάριο «CCS και ΑΠΕ»: Η ςυνειςφορά τθσ δζςμευςθσ και αποκικευςθσ CO2 φκάνει το 19% ενάριο «Πυρθνικά και ΑΠΕ»: Η ςυνειςφορά τθσ πυρθνικισ ενζργειασ είναι μικρι (4%) Φςσικό Αέπιο CCS ΑΠΕ Πςπηνικά Εξοικονόμηση ενέπγειαρ λόγω πολιτικήρ Εξοικονόμηση ενέπγειαρ λόγω αγοπάρ "ΑΠΕ" ' ' "CCS και ΑΠΕ" ' ' "Πσρηνικά και ΑΠΕ" ' '

11 τόνοι CO2/MWh Κομβικόσ ο ρόλοσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ μζςου μείωςθσ εκπομπϊν ςε άλλουσ τομείσ Χάρθ ςτον ςχεδόν μθδενιςμό των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ςτθν θλεκτροπαραγωγι Επζκταςθ τθσ χριςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε τελικζσ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ (αντλίεσ κερμότθτασ) Διείςδυςθ του θλεκτριςμοφ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ Ανκρακικι ζνταςθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ ενάριο "Χαμθλϊν Εκπομπϊν" ενάριο "Αναφοράσ" Σενάριο Αναφοράσ TWh Μεταφορζσ Οικίεσ, Κτιρια, Βιομθχανία Σενάριο Χαμθλών Εκπομπών TWh

12 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ Οι δυνατότθτεσ πιο αποδοτικισ χριςθσ τθσ ενζργειασ είναι ςθμαντικζσ και ανεκμετάλλευτεσ Ειδικζσ πολιτικζσ κατά τομζα απαιτοφνται ςτο ςενάριο χαμθλϊν εκπομπϊν για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ιδίωσ ςτα κτιρια και τισ οικίεσ. Παράδειγμα, εταιρείεσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, λευκά πιςτοποιθτικά Η διάδοςθ νζων πιο αποδοτικϊν τεχνολογιϊν πρζπει να ενιςχυκεί ιδιαίτερα ςε θλεκτρικζσ χριςεισ και ςε βιομθχανικζσ διεργαςίεσ Εκατοςτιαία μεταβολι τθσ ενεργειακισ αποτελεςματικότθτασ κατά τομζα ωσ προσ το Τομζασ Υπθρεςιών Θζρμανςθ-Ψφξθ Κτθρίων Ηλεκτρικζσ χριςεισ και φωτιςμόσ Τομζασ Κατοικιών Θζρμανςθ-Ψφξθ Κτθρίων Ηλεκτρικζσ χριςεισ και φωτιςμόσ Τομζασ Βιομθχανίασ Ηλεκτρικζσ Χριςεισ Θερμικζσ Διεργαςίεσ Ηλεκτρικζσ Διεργαςίεσ ενάριο Αναφοράσ Ενζργεια ανά τ.μ. οικίασ (kwh) 108 ενάριο Χαμθλϊν εκπομπϊν

13 Μείγμα καυςίμων ςτισ οδικζσ μεταφορζσ ςτα ενάρια Χαμθλϊν Εκπομπϊν Καηανάλωζη ενέργειας (τιλ. η.ι.π.) Μερίδια % Ηλεκτπισμόρ Βιοκαύσιμα Κηποζίνη Ντήζελ Βενζίνη

14 Σομζασ Ηλεκτροπαραγωγισ Η προςομοίωςθ με το πρότυπο PRIMES επιβεβαιϊνει τθ ςθμαςία επίτευξθσ των ςτόχων για το 2020: 35-40% θλεκτροπαραγωγι από ΑΠΕ, μείωςθ ςυνειςφοράσ λιγνιτϊν, διατιρθςθ και ενίςχυςθ μεριδίου φυςικοφ αερίου και διαςφνδεςθ νθςιϊν με το θπειρωτικό ςφςτθμα Για τθν επίτευξθ χαμθλϊν εκπομπϊν, θ ςτρατθγικι αυτι πρζπει να ςυνεχιςκεί μακροχρόνια ενιςχφοντασ περαιτζρω τισ ΑΠΕ, με επζκταςθ διαςφνδεςθσ για όλα τα νθςιά και διατιρθςθ του φυςικοφ αερίου για τθν αξιόπιςτθ λειτουργία του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ ε κάκε περίπτωςθ ο τομζασ τθσ θλεκτροπαραγωγισ οφείλει ςχεδόν να μθδενίςει τισ εκπομπζσ CO2 μακροχρόνια, ϊςτε θ θλεκτρικι ενζργεια να αποτελζςει μζςο μείωςθσ των εκπομπϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ και ιδίωσ ςτισ μεταφορζσ Τπάρχει αβεβαιότθτα ςχετικά με ςτρατθγικζσ επιλογζσ ςε μακροχρόνια προοπτικι: Αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν αξιοπιςτία λειτουργίασ ςυςτιματοσ ςχεδόν αποκλειςτικά με ΑΠΕ. Η προςομοίωςθ ζδειξε αξιόπιςτθ λειτουργία με ΑΠΕ 80-85% και ςυςτιματα αποκικευςθσ με άντλθςθ και υδρογόνο Ανάπτυξθ τεχνολογιϊν (CCS) δζςμευςθσ και γεωλογικισ αποκικευςθσ CO2 που διαςφαλίηει τθν αξιοποίθςθ των λιγνιτικϊν πόρων αλλά ενζχει αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν αςφάλεια και τθν αποδοχι τθσ αποκικευςθσ Ανάπτυξθ πυρθνικισ ενζργειασ που ενζχει μεγάλθ αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν αςφάλεια ςε μία ςειςμογενι χϊρα αλλά και το κόςτοσ για μία χϊρα χωρίσ πυρθνικι βιομθχανία Για λόγουσ ςφγκριςθσ αναπτφχκθκαν τρία ςενάρια ςχετικά με τθ μακροχρόνια εξζλιξθ τθσ θλεκτροπαραγωγισ ςτθν Ελλάδα

15 Εγκατεςτημζνη Ιςχύσ (αποδιδόμενη ςε MW) Παραγωγή Ηλεκτριςμού (αποδιδόμενη ςε GWh) Λοιπζσ ΑΠΕ Υδροθλεκτρικά Βιομάηα-Απόβλθτα Πετρελαίου Αερίου Λιγνιτικζσ Πυρθνικά Αιχμι Φορτίου Λοιπζσ ΑΠΕ Υδροθλεκτρικά Βιομάηα-Απόβλθτα Πετρελαίου Αερίου Λιγνιτικζσ Πυρθνικά Εγκατεςτημζνη Ιςχύσ ΑΠΕ (MW) Παραγωγή Ηλεκτριςμού από ΑΠΕ (GWh) Γεωκερμία Βιομάηα-Απόβλθτα Ηλιακι ενζργεια Θαλάςςια αιολικά Επίγεια αιολικά Ροι ποταμοφ Υδροθλεκτρικά χωρίσ άντλθςθ Με ταμιευτιρα Γεωκερμία Βιομάηα-Απόβλθτα Ηλιακι ενζργεια Θαλάςςια αιολικά Επίγεια αιολικά Ροι ποταμοφ Υδροθλεκτρικά χωρίσ άντλθςθ Με ταμιευτιρα ενάριο Ηλεκτροπαραγωγισ με ΑΠΕ Εντυπωςιακι διείςδυςθ των ΑΠΕ: 66% Η/Π από ΑΠΕ με 50% Η/Π από αιολικά και θλιακά, το 2030, και το % από ΑΠΕ με 62% από αιολικά και θλιακά Μθδενικι ςυμβολι των λιγνιτϊν μετά το 2030 Διατιρθςθ του ςθμαντικοφ ρόλου του φυςικοφ αερίου ιδίωσ ςε εγκατεςτθμζνθ ιςχφ μακροχρόνια

16 Εναλλακτικά ςενάρια για τθν θλεκτροπαραγωγι Συχόν διακεςιμότθτα τθσ τεχνολογίασ CCS διατθρεί τθ λιγνιτικι παραγωγι και τθν αυξάνει μακροχρόνια. Η ανάπτυξθ του CCS είναι δυνατι προσ το τζλοσ τθσ επόμενθσ δεκαετίασ. τθν περίπτωςθ ειςαγωγισ πυρθνικισ τεχνολογίασ, θ Η/Π από λιγνίτεσ παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα και θ πυρθνικι ενζργεια αναπτφςςεται ςε δφο φάςεισ μετά το 2035 μζχρι τα 2,2 GW, με ελάχιςτθ ςυνειςφορά ςτθν επίτευξθ χαμθλϊν εκπομπϊν και χωρίσ ουςιϊδθ διαφορά ςτο κόςτοσ Είτε με CCS είτε με πυρθνικά, οι ΑΠΕ ςυνειςφζρουν καλφπτοντασ περίπου το 50% τθσ Η/Π

17 Σελικζσ τιμζσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 17 ενάριο Χαμθλϊν ενάριο Αναφοράσ Εκπομπϊν ΑΠΕ τακερά Ευρϊ/ MWh Βιομθχανία ςε Τψθλι Σάςθ Λοιπι βιομθχανία Οικιακόσ τομζασ Σομζασ Τπθρεςιϊν Μζςθ τιμι ενάριο Χαμθλϊν ενάριο Χαμθλϊν Εκπομπϊν ΑΠΕ και CCS Εκπομπϊν ΑΠΕ και πυρθνικά τακερά Ευρϊ / MWh Βιομθχανία ςε Τψθλι Σάςθ Λοιπι βιομθχανία Οικιακόσ τομζασ Σομζασ Τπθρεςιϊν Μζςθ τιμι

18 18 Επιπτϊςεισ ςτο κόςτοσ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ (ηιτθςθ και προςφορά) Μζςο ετιςιο κόςτοσ ενεργειακοφ ςυςτιματοσ κατά χρονικι περίοδο (περιλαμβάνονται δαπάνεσ για καφςιμα, εξοπλιςμοφσ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, νζα οχιματα, υποδομζσ, κλπ.) Σενάριο καμίασ πολιτικισ Σενάριο Αναφοράσ δις. Ευρϊ ' Βιομθχανία Οικιακόσ Σομζασ Σομζασ Τπθρεςιϊν Μεταφορζσ φνολο (*) ςε % του μέςου ΑΕΠ (*) χωρίσ πλθρωμζσ για αγορά δικαιωμάτων ETS Σενάριο χαμθλών εκπομπών ΑΠΕ Σενάριο χαμθλών εκπομπών ΑΠΕ και CCS δις. Ευρϊ ' Βιομθχανία Οικιακόσ Σομζασ Σομζασ Τπθρεςιϊν Μεταφορζσ φνολο (*) ςε % του μέςου ΑΕΠ (*) χωρίσ πλθρωμζσ για αγορά δικαιωμάτων ETS

19 Επιπτϊςεισ ςτισ ειςαγωγζσ ενζργειασ 19 Σενάριο Αναφοράσ Σενάριο χαμθλών εκπομπών ΑΠΕ Επιπλέον ειςαγωγέσ (χιλ. τιπ) ςυγκριτικά με το τερεά Πετρζλαιο Φυςικό αζριο Βιομάηα ΤΝΟΛΟ % διαφορά ενεργειακισ εξάρτθςθσ από το ΑΠΕ και CCS ΑΠΕ και πυρθνικά Επιπλέον ειςαγωγέσ (χιλ. τιπ) ςυγκριτικά με το τερεά Πετρζλαιο Φυςικό αζριο Βιομάηα ΤΝΟΛΟ % διαφορά ενεργειακισ εξάρτθςθσ από το

20 υμπεράςματα για το ενάριο Αναφοράσ 20 Η τρζχουςα πολιτικι, θ οποία αποτυπϊνεται ςτο ενάριο Αναφοράσ, επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ μζχρι το 2020, ενιςχφοντασ τισ ΑΠΕ και προωκϊντασ τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ Σο μερίδιο των ΑΠΕ ςτθν Η/Π πλθςιάηει το 40% το 2020, ενϊ το μερίδιο του λιγνίτθ περιορίηεται ςτο 1/3 το 2020 και ςτο 10% το 2040, ζναντι 60% το Θα απαιτθκοφν ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ δικτφων και ςε υποδομζσ εξιςορρόπθςθσ φορτίου ςτθν Η/Π Σο ςενάριο αυτό δεν επιτυγχάνει απεξάρτθςθ από το πετρζλαιο, λόγω των μεταφορϊν Παρά τθν εντυπωςιακι πρόοδο μζχρι το 2020 ςχετικά με τισ εκπομπζσ, θ τρζχουςα πολιτικι δεν επαρκεί για να οδθγθκεί το ςφςτθμα ςτο απαιτοφμενο επίπεδο χαμθλϊν εκπομπϊν μετά το 2020 Οι τιμζσ και το κόςτοσ τθσ ενζργειασ αυξάνονται ςθμαντικά ςτο ςενάριο αυτό, ςυγκριτικά με τα ςθμερινά επίπεδα, κυρίωσ λόγω των πλθρωμϊν αγοράσ δικαιωμάτων εκπομπϊν από το ETS αλλά και λόγω του επιπλζον κόςτουσ των αλλαγϊν

21 Ο ενεργειακόσ τομζασ τθσ Ελλάδασ, όπωσ και τθσ ΕΕ, μπροςτά ςε μεγάλθ πρόκλθςθ για να μεταςχθματιςτεί ςε ςφςτθμα πολφ πιο αποδοτικό ενεργειακά και με δραςτικά μειωμζνεσ εκπομπζσ CO2 21 Βαςικζσ επιλογζσ ι πρακτικζσ του παρελκόντοσ πρζπει να αλλάξουν: Ο λιγνίτθσ ωσ ςτρατθγικό καφςιμο, εκτόσ εάν εφαρμοςκεί CCS Σα χαμθλά επίπεδα τιμϊν ενζργειασ (ςυχνά κάτω του πλιρουσ κόςτουσ) Οι μικρζσ δαπάνεσ επζνδυςθσ ςε ενεργειακό εξοπλιςμό και κτιρια (οι οποίεσ βζβαια ςυνοδεφονταν από μεγαλφτερεσ ενεργειακζσ δαπάνεσ λειτουργίασ) Η κυριαρχία του πετρελαίου ςτον τομζα των μεταφορϊν Σο απόλυτα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ Νζεσ επιλογζσ και πρακτικζσ που χαρακτθρίηουν τθ ςτρατθγικι: Ανάπτυξθ ΑΠΕ ςε μεγάλθ κλίμακα, υποδομζσ και φυςικό αζριο για εξιςορρόπθςθ φορτίου Σιμζσ που ανακτοφν το πλιρεσ κόςτοσ, κακϊσ και το κόςτοσ αποφυγισ των εκπομπϊν Τψθλζσ δαπάνεσ επζνδυςθσ ςε εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςε πιο αποδοτικό ενεργειακό εξοπλιςμό (και μικρότερεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ) Εξθλεκτριςμόσ των μεταφορϊν και επζκταςθ τθσ χριςθσ βιοκαυςίμων Ανάπτυξθ αποκεντρωμζνθσ θλεκτροπαραγωγισ με ζξυπνα δίκτυα και μετρθτζσ

22 22 Η πρόκλθςθ ςυνίςταται τελικά ςτο πϊσ κα αυξθκοφν ςθμαντικά οι επενδφςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ: 200 δις. Ευρϊ επενδφςεισ μζχρι το 2050 επιπλζον αυτϊν του ςεναρίου αναφοράσ Μζκοδοι προςζλκυςθσ επενδφςεων Είναι αδφνατθ θ χρθματοδότθςθ του μεταςχθματιςμοφ μζςω επιδοτιςεων ι δθμοςιονομικοφ κόςτουσ Απαιτοφνται μθχανιςμοί αγοράσ, όπωσ οι εταιρείεσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, τα λευκά πιςτοποιθτικά, τα πράςινα πιςτοποιθτικά, οι τιμζσ και οι φόροι, ωσ κίνθτρα για επενδφςεισ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ Χρειάηεται κατάλλθλθ, ςτακερι και διαφανισ οργάνωςθ τθσ αγοράσ για προςζλκυςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτα ανταγωνιςτικά τμιματα τθσ αγοράσ Μζκοδοι ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ για τθ χρθματοδότθςθ των ζργων υποδομισ Τομείσ νζων επενδφςεων Ενεργειακι αναβάκμιςθ κτθρίων (άνω του 2% το χρόνο) και πακθτικά νζα κτιρια Τποδομι φόρτιςθσ μπαταριϊν αυτοκινιτων και ςταδιακι αλλαγι του ςτόλου Μζςα ςτακερισ τροχιάσ Τποδομζσ για βιοκαφςιμα, ενεργειακζσ καλλιζργειεσ και ενεργειακι αξιοποίθςθ αποβλιτων Τποδομζσ θλεκτρικϊν δικτφων για τισ ΑΠΕ, ζξυπνα ςυςτιματα, διαςφνδεςθ νθςιϊν Μονάδεσ Η/Π ΑΠΕ ςε μεγάλθ κλίμακα υςτιματα και μονάδεσ για εξιςορρόπθςθ φορτίου και αποκικευςθ

23 23 υμπεράςματα από τθ μελζτθ εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν για τθν Ηλεκτροπαραγωγι Η θλεκτρικι ενζργεια κα διαδραματίςει κομβικό ρόλο ςτθ μετάβαςθ προσ οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν και πρζπει να απαλλαγεί από εκπομπζσ ϊςτε να υποκαταςτιςει ορυκτά καφςιμα ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ Η μζγιςτθ δυνατι ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν Η/Π είναι τεχνικά εφικτι, και μάλιςτα με ςυμμετοχι ςτοχαςτικϊν ΑΠΕ άνω του 60%. Θα απαιτθκοφν ςυςτιματα αποκικευςθσ και μονάδεσ επικουρικϊν υπθρεςιϊν. Πρόκειται για πρωτοφανι τεχνικι πρόκλθςθ που πρζπει να μελετθκεί περαιτζρω. Η Η/Π χωρίσ εκπομπζσ αλλά με ελεγχόμενθ λειτουργία και παραγωγι φορτίου βάςθσ κα είναι ευεργετικι για το ςφςτθμα, για το κόςτοσ, για τθν ενεργοβόρο βιομθχανία αλλά και για τισ εξθλεκτριςμζνεσ μεταφορζσ. Η τεχνολογία CCS παρζχει τα οφζλθ αυτά και επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των λιγνιτϊν, εφόςον όμωσ λυκεί το πρόβλθμα τθσ γεωλογικισ αποκικευςθσ (ι εξαγωγισ ςε άλλεσ χϊρεσ) του CO2. Η τεχνολογία CCS πρζπει να μελετθκεί περαιτζρω με προοπτικι εφαρμογϊν μετά το Η πυρθνικι τεχνολογία κα είναι ιδιαίτερα ακριβι για τα ελλθνικά δεδομζνα, θ τυχόν ανάπτυξι τθσ είναι για μετά το 2030 και τα οφζλθ πολφ μικρά, τόςο για το κόςτοσ όςο και για τθ μείωςθ των εκπομπϊν Η πορεία προσ μεγιςτοποίθςθ τθσ ανάπτυξθσ ΑΠΕ ςτθν Η/Π είναι επομζνωσ ενδεδειγμζνθ. Εάν θ τεχνολογία CCS επιτφχει, τότε το μελλοντικό ςφςτθμα κυρίωσ με ΑΠΕ και ςυνειςφορά του CCS είναι απολφτωσ βζλτιςτο. Σο φυςικό αζριο είναι το ςτρατθγικό καφςιμο τθσ μεςοχρόνιασ προοπτικισ για τθν Η/Π, γιατί εξιςορροπεί τθν παραγωγι από ΑΠΕ και ζχει χαμθλζσ εκπομπζσ ανά παραγόμενθ kwh. Η αγορά φυςικοφ αερίου πρζπει να διαςφαλίςει απρόςκοπτθ παροχι ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ κακϊσ και ευελιξία. Η ανάπτυξθ μζςω ςτακμϊν υγροποιθμζνου αερίου προςφζρεται για το ςκοπό αυτό.

24 υμπεράςματα για τθν οικονομία 24 Η ανάλυςθ κατζδειξε ότι θ μετεξζλιξθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ προσ τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κα χρειαςκεί μεγάλθσ ζκταςθσ επενδφςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ, ςτθν θλεκτροπαραγωγι και ςτισ δικτυακζσ υποδομζσ. Παρά τθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ, οι δαπάνεσ εκ μζρουσ των καταναλωτϊν για τισ ενεργειακζσ υπθρεςίεσ κα αυξθκοφν εφόςον θ εξυπθρζτθςθ κεφαλαίου ςυνυπολογιςκεί ςτο κόςτοσ. Επιπλζον οι τιμζσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κα αυξθκοφν ςθμαντικά από τα ςθμερινά επίπεδα, κυρίωσ μζχρι το 2020 ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του μθχανιςμοφ ETS αλλά και μακροχρόνια με βραδφτερουσ ρυκμοφσ. Σο επιπλζον κόςτοσ των ενεργειακϊν υπθρεςιϊν αντιςτοιχεί ςε δαπάνεσ για αγακά και υπθρεςίεσ που ςε ςθμαντικό ποςοςτό κα παράγονται εγχωρίωσ και ζτςι κα αποτελζςουν παράγοντα ανάπτυξθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ. Η μετάβαςθ προσ μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν μπορεί να αποτελζςει ευκαιρία νζασ ανάπτυξθσ. Όμωσ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι δεν κα ζχουν όλεσ οι κοινωνικζσ ομάδεσ (και οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ) τθ δυνατότθτα πλθρωμϊν για κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ και για ακριβότερθ ενζργεια. Ο κίνδυνοσ «ενεργειακισ φτϊχειασ» κα είναι πιο αυξθμζνοσ ςτο πλαίςιο τθσ πορείασ προσ τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν. Είναι επομζνωσ αναγκαίο να εφαρμοςκοφν ςε μεγαλφτερθ κλίμακα μθχανιςμοί κακολικισ υπθρεςίασ και παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και ενιςχφςεισ για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.

Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ

Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ Καθηγητήσ Παντελήσ Κάπροσ E3MLab, Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Δεκέμβριοσ 2009 Στόχοι για την Ελλάδα Ευρωπαϊκζσ Οδηγίεσ για το πακζτο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ

Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ ΕΜΠ E3MLab PRIMES Model Π. Κάπροσ 1 Ποιεσ Είναι οι Τεχνολογίεσ Κλειδιά για τθν Αποτελεςματικι Απανκρακοποίθςθ του Ενεργειακοφ Συςτιματοσ τθσ Ευρϊπθσ ΙΕΝΕ, 1 θ Απριλίου 2016 Οδικοί χάρτεσ απανκρακοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Δρ. Σπφρος Κιαρτζθς Διευιυντθς Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Πυλώνεσ για ζνα βιώςιμο ενεργειακό μζλλον Αςφαλισ και

Διαβάστε περισσότερα

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου Δημήτριοσ Μενδρινόσ και Δρ. Κώςτασ Καρφτςασ Ενζργεια και επιχειρήςεισ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΣΟΧΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

2.1. ΣΟΧΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ τθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται οι προβλζψεισ για τθν κατανάλωςθ και οι ςτόχοι για τθν εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. Παρατίκενται τόςο τα μζτρα που ζχουν λθφκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 2 ΟΤ ΔΕΑ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 2 ΟΤ ΔΕΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 2 ΟΤ ΔΕΑ Το 2 ο ΣΔΕΑ παρουςιάηει τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Οι κφριεσ δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Παραςκευι, 14 Οκτωβρίου 2016 Ελευκερία Ακινθ, ΤΕΕ Ανδριάνα Σταυρακάκθ, ΕΠΤΑ Tο Σφμφωνο των Δθμάρχων Το ΤΕΕ προςχϊρθςε ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων τον Μάρτιο του 2013 Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ εταιρεία του Ομίλου Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ Δρ. Σπφροσ Κιαρτηισ Conference Advances in Biomass and Bioenergy Technologies Καςτοριά 8 Μαρτίου 2016 Η εγρώξηα αγνξά ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο. Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ

Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο. Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ Επιβλζπων : Γεϊργιοσ Χ Κάραλθσ (Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ) Ακινα, Ιανουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ατηζντα Διεκνείσ τάςεισ Η επενδυτικι πρόταςθ τθσ Ελλάδασ Προκλιςεισ και προοπτικζσ Οργανιςμόσ Invest in Greece Διεκνείσ τάςεισ Σθμαντικζσ επενδφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΘ ΧΘΜΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ Τομζασ ΛΛ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE. Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks.

EPISCOPE. Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks. CYPRUS EPISCOPE Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks. ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 16 TH December 2014 2 nd National Advisory

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης)

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) 16 TH December 2 nd National Advisory Group Meeting Επιςτημονική Τπεφθυνοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin 1 Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με δφο παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ: Υποκζςεισ 1. Δφο χϊρεσ, δφο ομογενι προϊόντα, δφο ομογενείσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθ «διαρροι άνκρακα» ςτθν Ελλάδα

ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθ «διαρροι άνκρακα» ςτθν Ελλάδα ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τςάμθ Καρατάςου 11, 117 42 Ακινα, Tθλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικό υδραγωγείο

Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ ωσ βαςικόσ άξονασ ενεργειακισ πολιτικισ Αντϊνιοσ Ε. Γεραςίμου Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Βιομάηασ

Η ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ ωσ βαςικόσ άξονασ ενεργειακισ πολιτικισ Αντϊνιοσ Ε. Γεραςίμου Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Βιομάηασ Η ανάπτυξθ τθσ βιομάηασ ωσ βαςικόσ άξονασ ενεργειακισ πολιτικισ Αντϊνιοσ Ε. Γεραςίμου Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ανάπτυξθσ Βιομάηασ 21 ο Συνζδριο ΙΕΝΕ «Ενζργεια & Ανάπτυξθ 2016» 1 Περιεχόμενα 1. Θ ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Προσαρμογή του Ηλεκτρικού Τομέα της Ελλάδας στη νέα πολιτική της ΕΕ για το Κλίμα και τις ΑΠΕ Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Υποχρεωτικοί Στόχοι για την Ελλάδα το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE Α ΚΑΛΩΟΡΙΖΩ! 2 η υνάντηςη Εθνικήσ υμβουλευτικήσ Επιτροπήσ. Καθ. Δζςποινα Σεργίδου Επιςτημονική Υπεφθυνοσ. 16 Δεκεμβρίου 2014, ΤΕΠΑΚ, Λεμεςόσ

EPISCOPE Α ΚΑΛΩΟΡΙΖΩ! 2 η υνάντηςη Εθνικήσ υμβουλευτικήσ Επιτροπήσ. Καθ. Δζςποινα Σεργίδου Επιςτημονική Υπεφθυνοσ. 16 Δεκεμβρίου 2014, ΤΕΠΑΚ, Λεμεςόσ Α ΚΑΛΩΟΡΙΖΩ! 2 η υνάντηςη Εθνικήσ υμβουλευτικήσ Επιτροπήσ 16 Δεκεμβρίου 2014, ΤΕΠΑΚ, Λεμεςόσ Καθ. Δζςποινα Σεργίδου Επιςτημονική Υπεφθυνοσ CYPRUS Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζργα Ενζργειασ Η Ενζργεια ςτθν Προγραμματικι Περίοδο

Ζργα Ενζργειασ Η Ενζργεια ςτθν Προγραμματικι Περίοδο Ζργα Ενζργειασ 2007-2013 Η Ενζργεια ςτθν Προγραμματικι Περίοδο 2014-2020 Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ & Εφαρμογισ δράςεων ςτουσ τομείσ τθσ Ενζργειασ, του Φυςικοφ Πλοφτου και τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ (ΕΤΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου

Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου Athens Tax Forum 1 Απριλίου 217 Τον Ιανουάριο 217 (Οκτ 216 για το πετρζλαιο κζρμανςθσ) αυξικθκαν οι ςυντελεςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 2 Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ: πώπ ξοίζεςαι Σο Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ (ςε /MWh) πλθρϊνεται από τουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινι Καραμάνθ Χθμικόσ Μθχανικόσ, Msc Σμιμα Ανάλυςθσ Ενεργειακισ Πολιτικισ, ΚΑΠΕ. 8 Μαΐου 2015. www.sinergia-med.eu

Φωτεινι Καραμάνθ Χθμικόσ Μθχανικόσ, Msc Σμιμα Ανάλυςθσ Ενεργειακισ Πολιτικισ, ΚΑΠΕ. 8 Μαΐου 2015. www.sinergia-med.eu Χρθματοδότθςθ επεμβάςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθσ βιομθχανίασ, μζςω επιχειριςεων ενεργειακών υπθρεςιών (ESCO) και ςυμβάςεων ενεργειακισ απόδοςθσ Φωτεινι Καραμάνθ Χθμικόσ Μθχανικόσ, Msc Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράςησ για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμοσ Θηβαίων

Σχέδιο Δράςησ για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμοσ Θηβαίων 2015 Σχέδιο Δράςησ για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμοσ Θηβαίων NIMDADYNAMICS E.E. 4/12/2015 Πίνακασ περιεχομένων 1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ... 5 2. ΚΛΛΜΑΤΛΚΘ ΑΛΛΑΓΘ & ΑΝΚΑΚΛΚΟ ΑΡΟΤΥΡΩΜΑ... 7 2.1 Τι είναι θ κλιματικι αλλαγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :ΕΝΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΤΗΣ:ΓΙΩΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ:Α 3 ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ:ΚΟΡΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:

ΘΕΜΑ :ΕΝΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΤΗΣ:ΓΙΩΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ:Α 3 ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ:ΚΟΡΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΘΕΜΑ :ΕΝΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΤΗΣ:ΓΙΩΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ:Α 3 ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑ:ΚΟΡΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015-16 Κάκε φυςικό ςφςτθμα περιζχει (ι εναλλακτικά αποκθκεφει) μία ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΓΟΡΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΟΡΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ειςαγωγικά το κεφάλαιο αυτό κα εξετάςουμε τα βαςικά ςτοιχεία ςφνδεςθσ του οικονομικοφ και του περιβαλλοντικοφ ςυςτιματοσ τθν βαςικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα εξετάςουμε τθ ςχζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδόν Μθδενικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ Σχολεία ςτθ Μεςόγειο. Δρ. Νίκθ Γαϊτάνθ Ομάδα Ερευνϊν Κτθριακοφ Περιβάλλοντοσ

Σχεδόν Μθδενικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ Σχολεία ςτθ Μεςόγειο. Δρ. Νίκθ Γαϊτάνθ Ομάδα Ερευνϊν Κτθριακοφ Περιβάλλοντοσ Σχεδόν Μθδενικισ Ενεργειακισ Κατανάλωςθσ Σχολεία ςτθ Μεςόγειο Δρ. Νίκθ Γαϊτάνθ Ομάδα Ερευνϊν Κτθριακοφ Περιβάλλοντοσ ngaitani@phys.uoa.gr Κτήρια Τα κτιρια αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ διακζςιμθ πθγι για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Με την στήριξη του: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 και Προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων* Ιουνίου 2014 Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ (Κτίρια Intercollege Limassol) ΛΕΜΕΟ

Με την στήριξη του: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 και Προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων* Ιουνίου 2014 Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ (Κτίρια Intercollege Limassol) ΛΕΜΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ιοφνιοσ - επτζμβριοσ 2014) Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για εκπαίδευςθ υποψιφιων Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν - Κατθγορίεσ Α και Α & Β Κατθγορία Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Α: υνολικι διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα