Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος"

Transcript

1 Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί ηεο Μεζνγείνπ κεηά ηε ηθειία θαη ηε αξδελία θαη βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Καηαιακβάλεη έθηαζε ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ (3.572 ηεηξαγσληθψλ κηιίσλ) κε ζπλνιηθφ κήθνο αθηνγξακκήο 782 ρηιηφκεηξα. Σα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ εθηείλνληαη έσο ηα 12 λαπηηθά κίιηα θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθή έθηαζε ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. Δπηπξφζζεηα, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ην 2004 θήξπμε Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε (ΑΟΕ), ην εμσηεξηθφ φξηφ ηεο νπνίαο δελ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ 200 λαπηηθψλ κηιηψλ απφ ηηο γξακκέο βάζεο 1, απφ ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην πιάηνο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο. Μέρξη ζηηγκήο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη ππνγξάςεη πκθσλίεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) θαη ηνπ ζρεηηθνχ εζηκηθνχ δηθαίνπ, κε ηελ Αίγππην, ην Λίβαλν θαη ην Ηζξαήι. Απφ γεσγξαθηθή άπνςε, ε Κχπξνο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, γεγνλφο πνπ επέδξαζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία, ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Ζ ζεκαζία ηεο ζάιαζζαο γηα ηελ Κχπξν σο πεγή δσήο θαη επεκεξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ ζάιαζζα ππήξμε αλέθαζελ πεγή αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ, είηε κέζσ ησλ δηαθφξσλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε αιηεία, ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, είηε κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ ηεο πινχηνπ. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ. Δπίζεο ε ζάιαζζα απνηειεί πφιν έιμεο ηφζν γηα ηνπο Κχπξηνπο φζν θαη γηα ηνπο μέλνπο γηα ζθνπνχο μεθνχξαζεο θαη αλαςπρήο. Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη ξεπζηφ θαη πνιχπινθν θαη ιφγσ ηεο δπλακηθήο θαη κεηαβαιιφκελήο ηνπ θχζεο, νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη νη θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα κέξνο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα κηαο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ή δηεξγαζίαο ζε άιιν κέξνο. Δπίζεο, νη αλζξψπηλεο 1 Όπσο νξίδνληαη ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) -1-

2 δξαζηεξηφηεηεο ζηε μεξά θαη εηδηθφηεξα ζηα παξάιηα κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, φπσο βέβαηα θαη ην αληίζεην. Δηδηθφηεξα, ε Κχπξνο πεξηβξέρεηαη απφ ηε Μεζφγεην, κία ζάιαζζα κε εκίθιεηζην ραξαθηήξα, ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ πνιιέο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ αχμεζε. Ζ αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Μεζφγεην νδεγεί ζε κεγαιχηεξε δήηεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη επηθέξεη πεξηζζφηεξεο πηέζεηο θαη ζπζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνπ κνηξαία νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζή ηνπ. ηελ Κχπξν, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, νη πνηθίιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα, θαηαλέκνληαη κεηαμχ δηαθφξσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε απνηέιεζκα νη πνιηηηθέο θαη νη επηκέξνπο δξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη λα είλαη απνζπαζκαηηθέο, πνιιέο θνξέο αιιειεπηθαιππηφκελεο ή αιιεινζπγθξνπφκελεο θαη γεληθφηεξα ρσξίο λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Σα φπνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη αληηκεησπίδνληαη σο εζσηεξηθά θαη ηπγράλνπλ επίιπζεο ζε ηνκεαθφ επίπεδν ρσξίο λα ιακβάλνληαη πάληνηε ππφςε νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο αιιά θαη νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε άιινπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. ηε βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ επηβάιιεηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ζαιάζζησλ ζεκάησλ θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζσ κηαο Δζληθήο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο (ΟΘΠ). Ζ Δζληθή ΟΘΠ δελ ζα έρεη σο ζηφρν λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ηνκεαθέο ζαιάζζηεο πνιηηηθέο, αιιά ζα ιεηηνπξγεί ζπλδεηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηέο, εληζρχνληαο ην ζπληνληζκφ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθφηεηα, ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά ή ηηο παξαιήςεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ, αλαπηχζζνληαο θνηλνχο ζηφρνπο θαη θαηάιιεια δηαηνκεαθά εξγαιεία. Δπίζεο, ζα ζπλδξάκεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Απηή ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζα επηηξέςεη ζηελ Κχπξν λα αμηνπνηήζεη κε βηψζηκν ηξφπν ηνπο πφξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζάιαζζαο θαη ζα βνεζήζεη ζηε βέιηηζηε θαη αεηθφξν αλάπηπμε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο / επθαηξηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. -2-

3 Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλάδεη κε ηα νξάκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γαιάδηα Βίβινο) πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 θαη πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αιιά θαη ηεο «Γηαθήξπμεο ηεο Λεκεζνχ», ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ΟΘΠ Τπνπξγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 θαη ε νπνία πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο «γαιάδηαο νηθνλνκίαο» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξνηείλεη έλα ζαιάζζην θαη λαπηηιηαθφ ζεκαηνιφγην πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Σν παξφλ έγγξαθν θαηαδεηθλχεη ηε βνχιεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηε ράξαμε ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ, κέζα ζε πιαίζηα δηαθάλεηαο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Δπίζεο, ζε απηφ ην έγγξαθν αλαθέξνληαη νη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηνπο, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ θαη γεληθφηεξα ηεο Μεζνγείνπ. 2. Θεμαηικέρ Πποηεπαιόηηηερ Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα πξνο ηελ ράξαμε κίαο εζληθήο ΟΘΠ, έρεη πινπνηεζεί κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ εζληθή νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ ππνζέζεσλ. Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο, ζηε βάζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, εκεξνκελίαο 04/1/2011, πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Τπνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ΟΘΠ 2 θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πληνληζηηθήο Οκάδαο γηα ηελ ΟΘΠ 3, ε νπνία έρεη ππνζηεξηρηηθφ ξφιν πξνο ηελ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο ΟΘΠ. 2 Ζ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ ΟΘΠ απαξηίδεηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Δμσηεξηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 3 Ζ πληνληζηηθή Οκάδα γηα ηελ ΟΠΘ ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη απαξηίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Τπνπξγείν Άκπλαο, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Σεισλείσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ θαη Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ. -3-

4 Ζ εζληθή ΟΘΠ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ θαη γεληθφηεξα ηεο Μεζνγείνπ, ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πέληε (5) ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο: - Πξνζηαζία θαη αεηθφξνο ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. - Αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. - Δλίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο, γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. - Αλάπηπμε εζληθήο ζπλείδεζεο ζαιαζζψλ. - Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ. 2.1 Πξνζηαζία θαη αεηθφξνο ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο Ζ Μεζφγεηνο έρεη ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο ηεο Θάιαζζαο απφ Πινία (MARPOL) σο «εηδηθή πεξηνρή» γηα ην πεηξέιαην θαη ηα απνξξίκκαηα θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ζεξκφ ζεκείν», αθνχ θηλδπλεχεη απφ πιεκκχξεο, δηάβξσζε θαη ππνβάζκηζε ησλ αθηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο. πλεπψο, ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο είλαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Κχπξν ζε ζπλάξηεζε βέβαηα κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ θξάηνπο. ηε βάζε απηή ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε φισλ ησλ κνξθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο, είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ ρεξζαίεο πεγέο, φπσο απνξξίκκαηα, είηε απφ ζαιάζζηεο πεγέο, φπσο ξχπαλζε απφ ηα πινία, ππεξαιίεπζε θαη εμάπισζε μεληθψλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ, θπξίσο κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ. Παξάιιεια, ηα κέηξα απηά ζα απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αθηψλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο πνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ δσλψλ, ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηε ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 4 θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Ζ Κχπξνο ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Φχζε 2000» (Natura 2000) ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηνπο Οηθνηφπνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηα Πηελά, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην δίθηπν εμήληα κία (61) πεξηνρέο εθ ησλ νπνίσλ έληεθα (11) 4 Όπσο είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην κεζάλην, ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ, νη πδξνθζνξάλζξαθεο, νη ππεξθζνξάλζξαθεο θαη ην εμαθζνξηνχρν ζείν. -4-

5 είλαη παξάθηηεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Θα επηδησρζεί ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ, κέζσ ηεο εθπφλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηφ επηπξφζζεησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, ιακβάλνληαο ππφςε άιιεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ αεηθφξν θαη νξζνινγηζηηθή ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ νη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο θαη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα εηνηκάδνληαη λέεο ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο παξάθηησλ δσλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. εκαληηθή είλαη επίζεο ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ καο πνπ πεγάδνπλ είηε απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο είηε απφ ελσζηαθή λνκνζεζία, φπσο είλαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Ρχπαλζεο ηεο Θάιαζζαο απφ Πινία, ε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ, ε Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα, ε Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή πνπ απνηειεί ηνλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα ηεο Δπξσπατθήο ΟΘΠ θαη ε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ Δπξψπε ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξάθηησλ Εσλψλ (ΟΓΠΕ). χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηακνξθψζνπλ ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή γηα ηα χδαηά ηνπο, εθαξκφδνληαο εμεηδηθεπκέλα θαη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα κέηξσλ θαη παξαθνινχζεζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ή/θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο κέρξη ην Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο απηήο ζα ελεξγήζεη θαηαιπηηθά γηα ηελ αεηθφξν πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ επξσπατθψλ ζαιαζζψλ. Ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδεη ν ηνκέαο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ν νπνίνο, θαηά γεληθή νκνινγία, είλαη ν πην ελεξγεηαθά απνδνηηθφο, νηθνλνκηθά ζπκθέξσλ θαη ν πην θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ απφ φινπο ηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ. Ζ Κχπξνο, φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ιχζεσλ ζε δηεζλή επίπεδν γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ αθνχ ζεσξεί φηη νη δηεζλείο ιχζεηο, καθξνπξφζεζκα, είλαη νη πην βηψζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο. Βέβαηα, ε -5-

6 πηνζέηεζε νπνηνδήπνηε δηεζλψλ κέηξσλ γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πινία (π.ρ. ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηα πινία) πξέπεη λα είλαη θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθά θαη λα κελ βιάπηνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πινίσλ έλαληη ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξψλ, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππάξμεη ζηξνθή ζε άιια ιηγφηεξν πεξηβαιινληνινγηθά κέζα κεηαθνξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 2.2 Αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο Ζ βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κέζσ ησλ ζαιάζζησλ ηνκέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη πξνζπάζεηεο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηφζν πθηζηάκελσλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε λαπηηιία, ε αιηεία θαη ν ηνπξηζκφο φζν θαη αλαδπφκελσλ ή ππνζρφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ αλιεία είλαη κία απφ ηηο πην παξαδνζηαθέο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν. Ζ ελαζρφιεζε ησλ Κππξίσλ κε ηελ αιηεία μεθηλάεη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ αιηεία ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί θαη λα δηαηεξεζεί, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ, ηεο αλαβάζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο αιηεπηηθψλ κεζφδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (ζαιάζζησλ πάξθσλ), πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηερλεηψλ πθάισλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ πξναλαθεξφκελσλ κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο αιηείαο είλαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαη ε επηηήξεζε ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πάηαμε ηεο παξάλνκεο αιηείαο, αιιά θαη κε επηκφξθσζε / ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο εθθφξησζεο θαη ε αλάπηπμε αιηεπηηθψλ ππνδνκψλ γεληθφηεξα, γηα παξνρή αζθάιεηαο θαη θαηάιιεισλ δηεπθνιχλζεσλ. Ζ θαλάζζια ςδαηοκαλλιέπγεια απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγή θαη πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηα πιαίζηα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο κε ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζαιάζζησλ κνλάδσλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ. Ο θαζνξηζκφο ζαιάζζησλ δσλψλ γηα ζθνπνχο -6-

7 πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ Θαιάζζηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ (ΘΥ), απνηειεί βαζηθφ θιεηδί γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδξαίσζε ηνπ ηνκέα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πδαηνθαιιηεξγεηή σο νπζηαζηηθφο ρξήζηεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δεκηνπξγία ιηκεληθψλ θαη ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα εμππεξέηεζε ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, αιιά θαη ε αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ πνπ λα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή ησλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο. Ο θαλάζζιορ και παπάκηιορ ηοςπιζμόρ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο κε κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Τπφ ην πξίζκα ηνπ κεγάινπ ηνπξηζηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ πθίζηαηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ε Κχπξνο νθείιεη φρη κφλν λα δηαηεξήζεη αιιά θαη λα απμήζεη ηνλ ζαιάζζην θαη παξάθηην ηνπξηζκφ ηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ ζηε βάζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Απαηηείηαη ζπλεπψο ε ράξαμε θαηάιιειεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο απφ ην θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πξνο επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. Θα επηδησρζεί ε ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Κχπξν θαη ε πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ κε πνηθηιία ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ηε βειηίσζε, επέθηαζε ή δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο, καξίλεο, ρψξνπο ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ιηκέλσλ θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, πεξηεγεηηθέο θαη θαηαδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππνβξχρηνο ηνπξηζκφο θαη ζαιάζζηνο επαγγεικαηηθφο θαη εξαζηηερληθφο αζιεηηζκφο. Ζ εμποπική ναςηιλία ζηελ Κχπξν έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε απνηέιεζκα ε Κχπξνο ζήκεξα λα απνηειεί παγθφζκηα λαπηηιηαθή δχλακε, ε νπνία θαηαηάζζεηαη σο 10 ε ζηνλ θφζκν θαη 3 ε ζηελ Δπξψπε. Ζ Κχπξνο έρεη θαηαζηεί έλα ζχγρξνλν, πνηνηηθφ θαη νινθιεξσκέλν λαπηηιηαθφ θέληξν, ην νπνίν θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηα πξψηα πέληε (5), αλά ην παγθφζκην, κε πέξαλ ησλ εμήληα (60) εηαηξεηψλ πινηνδηαρείξηζεο λα εδξεχνπλ ζηελ Κχπξν. Ζ θαζηέξσζε ηεο Κχπξνπ σο βάζε δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ε παξαπέξα πξνψζεζε ηεο Κππξηαθήο ζεκαίαο σο κίαο αληαγσληζηηθήο θαη πνηνηηθήο ζεκαίαο, ε νπνία αθελφο πιεξνί ηα πςειφηεξα θξηηήξηα αζθάιεηαο θαη αθεηέξνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζηε βάζε ηνπ Δλσζηαθνχ θεθηεκέλνπ, νθείιεη λα ζπλερηζηεί θαη λα επεθηαζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ πνηνηηθψλ πινίσλ ζην Κππξηαθφ λενιφγην θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν -7-

8 κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ λαπηηιηαθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηεο πεξεηαίξσ επέθηαζεο ηνπ κε επηπξφζζεηα θίλεηξα γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ θππξηαθνχ λαπηηιηαθνχ ηνκέα απφ ην θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, έηζη ψζηε λα εδξαησζεί κηα πγηήο θαη αληαγσληζηηθή ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ζε ηερληθά, δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. Θα πξέπεη λα επηδησρζεί ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζηα θππξηαθά πινία θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο ζε απηά, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα αιιά θαη ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ Κππξίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο. Γηα λα δνζεί ψζεζε ζηα λαπηηιηαθά επαγγέικαηα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζπλνρή θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εξγαζία ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη εμαζθάιηζε πξνζφλησλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο πςειέο πνηνηηθέο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε μεξά, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία εληφο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Όζνλ αθνξά ην λαπηηθφ επάγγεικα εηδηθφηεξα, γηα λα θαηαζηεί κία ειθπζηηθή επηινγή θαξηέξαο ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, γηα ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ γηα ηηο ζηαδηνδξνκίεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε ζάιαζζα αιιά θαη γηα ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη ζηαδηνδξνκίαο ησλ λαπηηθψλ ζηε μεξά. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο ζρεηηθήο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, κε δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζηα ζρνιεία θαη κε αλαξηήζεηο ζε ηζηνζειίδεο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ενεπγειακό ηομέα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο -8-

9 Εψλεο (ΑΟΕ) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο έρεη ήδε αξρίζεη θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ζην εγγχο κέιινλ. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πξνρσξεί ήδε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζηε ζάιαζζα θαη ζηε μεξά, φπσο αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο αλφξπμεο γεσηξήζεσλ, θ.α., κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηεο πινχηνπ θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θέληξν. ε απηά ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ππεξάθηηεο εθαξκνγέο αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ε θαηαζθεπή ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. Οη κςππιακοί λιμένερ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα αθνχ απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε πχιε εμππεξέηεζεο ζρεδφλ νιφθιεξνπ ηνπ εκπνξίνπ, ηφζν γηα εηζαγσγέο φζν θαη γηα εμαγσγέο, αιιά θαη δηαθίλεζεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηβαηψλ. Θα πξέπεη λα επηδησρζεί ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θππξηαθψλ ιηκέλσλ, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ε αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη επηβαηψλ θξνπαδηέξαο, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ δηεπθνιχλζεσλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο εληαίαο ζπξίδαο εμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πξνο δηεπθφιπλζε επηβαηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ θέληξνπ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κηθξψλ απνζηάζεσλ. 2.3 Δλίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο, γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο Ζ γλψζε καο γηα ηελ ζάιαζζα παξακέλεη ειιηπήο θαη απνζπαζκαηηθή. Ζ αλάγθε γηα θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε γλψζε ηεο ζάιαζζαο πεγάδεη απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ηελ απμεκέλε εκθάληζε αθξαίσλ ζαιάζζησλ θαηλνκέλσλ, ηε ζπλερηδφκελε ππνβάζκηζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο ξχπαλζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ηα μεληθά ρσξνθαηαθηεηηθά είδε, ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη γεληθφηεξα ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζάιαζζα. Υσξίο ηελ απαξαίηεηε γλψζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αεηθφξνο δηαρείξηζή ηνπ. Ζ γλψζε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε. πλεπψο, ε Κχπξνο νθείιεη λα επελδχζεη πεξηζζφηεξν -9-

10 ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, δηα κέζνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηδησρζνχλ ζπλέξγεηεο θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια θξάηε κέιε γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Θαιάζζηαο Τδαηνθαιιηέξγεηαο Κχπξνπ, ν εκπινπηηζκφο ηεο εζληθήο βάζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζαιάζζηα θαη λαπηηιηαθά ζέκαηα ζηα Παλεπηζηήκηα θαη άιιεο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, κε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο κε ην λαπηηιηαθφ ζχκπιεγκα, ηα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζα επηδησρζεί ε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο γηα έξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία ζην ηνκέα ηεο λαπηηιηαθήο ηερλνινγίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε επηκφξθσζε, εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε φια ηα επίπεδα (ηερληθφ, επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ) αλαθνξηθά κε ηελ ππφ δεκηνπξγία βηνκεραλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ, έηζη ψζηε νη Κχπξηνη λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα λα ππνζηεξίδνπλ κε επάξθεηα ηελ ελ ιφγσ βηνκεραλία. Σν επξσπατθφ δίθηπν ζαιάζζησλ παξαηεξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ, γλσζηφ σο EMODnet, ην πιαίζην ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ αιηεία θαη ην εληαίν ζχζηεκα δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (WISE-marine) είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθπιήξσζε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ. Δπίζεο, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο. 2.4 Αλάπηπμε εζληθήο ζπλείδεζεο ζαιαζζψλ Λακβάλνληαο ππφςε ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο ρψξα καο κε ηε ζάιαζζα, ζα επηδησρζεί κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη θπζηθψλ πφξσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο θαη δηαθψηηζεο ησλ πνιηηψλ έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα -10-

11 ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, γηα ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο. Μεγάιε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο θνπιηνχξαο γηα ζεβαζκφ θαη πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. ηφρνο είλαη ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία λα γλσξίζνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ηα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ θαη ηα νθέιε πνπ καο πξνζθέξεη έηζη ψζηε λα ην ζέβνληαη θαη λα ην πξνζηαηεχνπλ. Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πνιηηηζκνχ καο είλαη ε ππνζαιάζζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί θαη λα δηαθπιαρηεί. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή ε έξεπλα, ν εληνπηζκφο θαη ε πξνζηαζία ησλ ελάιησλ αξραηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε ηεο Κχπξνπ ή έρνπλ αλαζπξζεί απφ απηή. Ζ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε ησλ θππξίσλ πνιηηψλ θάζε ειηθίαο γηα ηελ χπαξμε ηνπ αξραηνινγηθνχ καο πινχηνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο έηζη ψζηε λα ηνλ γλσξίζνπλ θαη λα ηνλ πξνζηαηεχζνπλ. 2.5 Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ Ζ Κχπξνο έρεη ζαιάζζηα ζχλνξα κε άιια έμη (6) θξάηε, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Με απηά ηα δεδνκέλα ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε γεηηνληθέο ρψξεο, είηε απηέο είλαη θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε φρη, ζε ζαιάζζηα ζέκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ πνπ εληζρχνπλ απηή ηε ζπλεξγαζία είλαη νη εμήο: Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεξγαζίεο ηεο Κχπξνπ κε γείηνλεο ρψξεο, ζε ζέκαηα ζάιαζζαο θαη ελέξγεηαο, πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS), ζέζε ηελ νπνία ε Κχπξνο ήδε πξνσζεί. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γείηνλεο ρψξεο δελ έρνπλ θπξψζεη ηελ ελ ιφγσ χκβαζε, ε ζπλεξγαζία ηεο Κχπξνπ κε απηέο, δηέπεηαη θαηά ην δπλαηφλ απφ ηηο αξρέο ηεο χκβαζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ. πλνκνιφγεζε πκθσληψλ Κχπξνπ κε γείηνλεο ρψξεο, γηα νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) θαζψο θαη πκθσληψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα φπσο ε Έξεπλα θαη Γηάζσζε, ε απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζε θνηλψλ πδξνγνλαλζξαθηθψλ ηακηεπηήξσλ θαη ε ζπλεξγαζία ζηε κεηαθνξά θαη θχιαμε πδξνγνλαλζξαθηθψλ πφξσλ. -11-

12 Πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο ζε λαπηηιηαθά ζέκαηα κε ηηο γείηνλεο ρψξεο ηεο Κχπξνπ, νη νπνίεο δελ είλαη θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηφρνο ε πξνζέιθπζε ζηελ Κχπξν επελδχζεσλ απφ γείηνλεο ρψξεο, αιιά θαη ε ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ καο ζρέζεσλ κε θάζε κία απφ απηέο. Ζ επηηπρήο εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζρεηηθψλ ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κχπξνπ, ζα δεκηνπξγήζεη αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ δηα ζαιάζζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλεξγία κεηαμχ ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Κχπξνπ, ζα ζπκβάιεη ζηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελεο κεηαθνξάο πδξνγνλαλζξάθσλ, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε γείηνλεο ρψξεο. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ν δηάινγνο κε γείηνλεο ρψξεο γηα εμέηαζε πηζαλήο ζπλεξγαζίαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Μέζα απφ απηφ ην πιαίζην πξνηεξαηνηήησλ δηαλνίγνληαη επηπξφζζεηεο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηε ζαιάζζηα γλψζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή θξίλεηαη επίζεο, ε ελεξγφο παξνπζία ηεο Κχπξνπ ζε δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο θαη θφξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πξνψζεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηά. 3. Επίλογορ Δίλαη ζεκαληηθφ ε Δζληθή ΟΘΠ λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζαιάζζηα δηάζηαζε, φπσο είλαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε 2020, ε θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ε πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ, ε πνιηηηθή γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαη ε πνιηηηθή γηα ηηο κεηαθνξέο. Οξηδφληηα εξγαιεία φπσο είλαη ε γλψζε γηα ηε ζάιαζζα θαη ηα ζαιάζζηα δεδνκέλα, ν ζαιάζζηνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο (ΘΥ) θαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηησλ δσλψλ (ΟΓΠΕ), ε ελνπνηεκέλε ζαιάζζηα επηηήξεζε θαη ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα επίηεπμε -12-

13 θαιχηεξεο θαη πην ζπλεθηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο. Ο ΘΥ, γηα παξάδεηγκα, απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, επηηπγράλνληαο αεηθφξν ρξήζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπ. Ο ΘΥ ζα βνεζήζεη ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα λα κεηξηάζνπλ νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηε ζάιαζζα θαη ζα πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ νηθνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο Κχπξνπ. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ελφο ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηνπο ζαιάζζηνπο ρψξνπο ζα βνεζήζεη ζηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ απνηξνπή πξνβιεκάησλ θαη δηακαρψλ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαη άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ. Δπηπιένλ, ζα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ θαιψο λννπκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο. Βάζεη ηεο εηιεκκέλεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, εκεξνκελίαο 28/01/2013, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Θαιάζζηαο Δπηηήξεζεο (ΔΚΘΑ), ζα δηαζθαιηζηεί, ν αξηηφηεξνο ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ε παξαγσγή εληαίαο ζαιάζζηαο εηθφλαο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, ε άκεζε αιιεινελεκέξσζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο απφθηεζεο θαη δηαθίλεζεο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Δλ θαηαθιείδη, ρξεηάδεηαη ε αλάπηπμε ζην κέιινλ ελφο ζηνρεπκέλνπ Δληαίνπ ρεδίνπ Γξάζεο, κε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, φπνπ είλαη εθηθηφ, θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νξφζεκα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ. Σν ρέδην ζα απαξηζκεί ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, ελέξγεηεο θαη κέηξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο ΟΘΠ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ εθαξκνγή κηαο Δζληθήο ΟΘΠ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηφζν ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηθήο φζν θαη ηνπ κειινληηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο. -13-

14 Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη θνηλσληθνί εηαίξνη ηεο Κχπξνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη ζα επηδησρζεί ε ελεξγψο ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο γηαηί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο πξνο κηα Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ, ρξεηάδεηαη θαη ε δηθή ηνπο ζπκβνιή. -14-

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ Τπεχζελνο θαζεγεηήο: ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φνηηεηήο: ΣΡΑΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

Η ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Η ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 1. Ο πόλορ ηηρ Αθήναρ-Αηηικήρ ζηην οικονομική κπίζη Σν ζέκα ηνπ πλεδξίνπ, η Έξοδορ από ηην Κπίζη, απνηειεί κηα απφ ηηο 4 πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ "Εςπώπη 2020".

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 17.10.2013 ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ.

NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Δ.Μ.Π. Γ.Π.Μ.. ΚΑΣ.Β ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ NATURA Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε ρσξνηαμία, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηηο πφιεηο θαη ε Διιάδα. ππεπζ. θαζεγ. Μελάο Αγγειίδεο ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES AND EU 2030 TARGETS ON ENERGY POLICY AND CLIMATE

ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES AND EU 2030 TARGETS ON ENERGY POLICY AND CLIMATE ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES AND EU 2030 TARGETS ON ENERGY POLICY AND CLIMATE Dr. A. Metaxas, Managing Partner Chair of EU Law, UoA, Visiting Professor, IHU , 2 EC Communication: A policy framework for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα