Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος"

Transcript

1 Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί ηεο Μεζνγείνπ κεηά ηε ηθειία θαη ηε αξδελία θαη βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Καηαιακβάλεη έθηαζε ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ (3.572 ηεηξαγσληθψλ κηιίσλ) κε ζπλνιηθφ κήθνο αθηνγξακκήο 782 ρηιηφκεηξα. Σα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ εθηείλνληαη έσο ηα 12 λαπηηθά κίιηα θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθή έθηαζε ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. Δπηπξφζζεηα, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ην 2004 θήξπμε Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε (ΑΟΕ), ην εμσηεξηθφ φξηφ ηεο νπνίαο δελ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ 200 λαπηηθψλ κηιηψλ απφ ηηο γξακκέο βάζεο 1, απφ ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην πιάηνο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο. Μέρξη ζηηγκήο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη ππνγξάςεη πκθσλίεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ ζηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) θαη ηνπ ζρεηηθνχ εζηκηθνχ δηθαίνπ, κε ηελ Αίγππην, ην Λίβαλν θαη ην Ηζξαήι. Απφ γεσγξαθηθή άπνςε, ε Κχπξνο θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, γεγνλφο πνπ επέδξαζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία, ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Ζ ζεκαζία ηεο ζάιαζζαο γηα ηελ Κχπξν σο πεγή δσήο θαη επεκεξίαο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ ζάιαζζα ππήξμε αλέθαζελ πεγή αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ, είηε κέζσ ησλ δηαθφξσλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε αιηεία, ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο, ε λαπηηιία, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, είηε κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ ηεο πινχηνπ. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ. Δπίζεο ε ζάιαζζα απνηειεί πφιν έιμεο ηφζν γηα ηνπο Κχπξηνπο φζν θαη γηα ηνπο μέλνπο γηα ζθνπνχο μεθνχξαζεο θαη αλαςπρήο. Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη ξεπζηφ θαη πνιχπινθν θαη ιφγσ ηεο δπλακηθήο θαη κεηαβαιιφκελήο ηνπ θχζεο, νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη νη θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα κέξνο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα κηαο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ή δηεξγαζίαο ζε άιιν κέξνο. Δπίζεο, νη αλζξψπηλεο 1 Όπσο νξίδνληαη ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) -1-

2 δξαζηεξηφηεηεο ζηε μεξά θαη εηδηθφηεξα ζηα παξάιηα κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, φπσο βέβαηα θαη ην αληίζεην. Δηδηθφηεξα, ε Κχπξνο πεξηβξέρεηαη απφ ηε Μεζφγεην, κία ζάιαζζα κε εκίθιεηζην ραξαθηήξα, ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ πνιιέο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνπλ αχμεζε. Ζ αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Μεζφγεην νδεγεί ζε κεγαιχηεξε δήηεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ θαη επηθέξεη πεξηζζφηεξεο πηέζεηο θαη ζπζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνπ κνηξαία νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζή ηνπ. ηελ Κχπξν, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, νη πνηθίιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα, θαηαλέκνληαη κεηαμχ δηαθφξσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε δηαρείξηζή ηνπο γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε απνηέιεζκα νη πνιηηηθέο θαη νη επηκέξνπο δξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη λα είλαη απνζπαζκαηηθέο, πνιιέο θνξέο αιιειεπηθαιππηφκελεο ή αιιεινζπγθξνπφκελεο θαη γεληθφηεξα ρσξίο λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Σα φπνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη αληηκεησπίδνληαη σο εζσηεξηθά θαη ηπγράλνπλ επίιπζεο ζε ηνκεαθφ επίπεδν ρσξίο λα ιακβάλνληαη πάληνηε ππφςε νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο αιιά θαη νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κε άιινπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. ηε βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ επηβάιιεηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ζαιάζζησλ ζεκάησλ θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κέζσ κηαο Δζληθήο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο (ΟΘΠ). Ζ Δζληθή ΟΘΠ δελ ζα έρεη σο ζηφρν λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ηνκεαθέο ζαιάζζηεο πνιηηηθέο, αιιά ζα ιεηηνπξγεί ζπλδεηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηέο, εληζρχνληαο ην ζπληνληζκφ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθφηεηα, ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά ή ηηο παξαιήςεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ, αλαπηχζζνληαο θνηλνχο ζηφρνπο θαη θαηάιιεια δηαηνκεαθά εξγαιεία. Δπίζεο, ζα ζπλδξάκεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ. Απηή ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζα επηηξέςεη ζηελ Κχπξν λα αμηνπνηήζεη κε βηψζηκν ηξφπν ηνπο πφξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζάιαζζαο θαη ζα βνεζήζεη ζηε βέιηηζηε θαη αεηθφξν αλάπηπμε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο / επθαηξηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. -2-

3 Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλάδεη κε ηα νξάκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γαιάδηα Βίβινο) πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 θαη πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αιιά θαη ηεο «Γηαθήξπμεο ηεο Λεκεζνχ», ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ΟΘΠ Τπνπξγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 θαη ε νπνία πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο «γαιάδηαο νηθνλνκίαο» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξνηείλεη έλα ζαιάζζην θαη λαπηηιηαθφ ζεκαηνιφγην πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Σν παξφλ έγγξαθν θαηαδεηθλχεη ηε βνχιεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηε ράξαμε ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ, κέζα ζε πιαίζηα δηαθάλεηαο θαη ζε ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Δπίζεο, ζε απηφ ην έγγξαθν αλαθέξνληαη νη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηνπο, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ θαη γεληθφηεξα ηεο Μεζνγείνπ. 2. Θεμαηικέρ Πποηεπαιόηηηερ Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα πξνο ηελ ράξαμε κίαο εζληθήο ΟΘΠ, έρεη πινπνηεζεί κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ εζληθή νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ ππνζέζεσλ. Ο ελ ιφγσ κεραληζκφο, ζηε βάζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, εκεξνκελίαο 04/1/2011, πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Τπνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ΟΘΠ 2 θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πληνληζηηθήο Οκάδαο γηα ηελ ΟΘΠ 3, ε νπνία έρεη ππνζηεξηρηηθφ ξφιν πξνο ηελ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο ΟΘΠ. 2 Ζ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ ΟΘΠ απαξηίδεηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Δμσηεξηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 3 Ζ πληνληζηηθή Οκάδα γηα ηελ ΟΠΘ ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη απαξηίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Τπνπξγείν Άκπλαο, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Σεισλείσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ θαη Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ. -3-

4 Ζ εζληθή ΟΘΠ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ θαη γεληθφηεξα ηεο Μεζνγείνπ, ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πέληε (5) ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο: - Πξνζηαζία θαη αεηθφξνο ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. - Αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. - Δλίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο, γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο. - Αλάπηπμε εζληθήο ζπλείδεζεο ζαιαζζψλ. - Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ. 2.1 Πξνζηαζία θαη αεηθφξνο ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο Ζ Μεζφγεηνο έρεη ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο ηεο Θάιαζζαο απφ Πινία (MARPOL) σο «εηδηθή πεξηνρή» γηα ην πεηξέιαην θαη ηα απνξξίκκαηα θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ζεξκφ ζεκείν», αθνχ θηλδπλεχεη απφ πιεκκχξεο, δηάβξσζε θαη ππνβάζκηζε ησλ αθηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο. πλεπψο, ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο είλαη πξσηίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ Κχπξν ζε ζπλάξηεζε βέβαηα κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ θξάηνπο. ηε βάζε απηή ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε φισλ ησλ κνξθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο, είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ ρεξζαίεο πεγέο, φπσο απνξξίκκαηα, είηε απφ ζαιάζζηεο πεγέο, φπσο ξχπαλζε απφ ηα πινία, ππεξαιίεπζε θαη εμάπισζε μεληθψλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ, θπξίσο κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ. Παξάιιεια, ηα κέηξα απηά ζα απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζαιαζζίνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αθηψλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο πνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ δσλψλ, ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηε ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 4 θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Ζ Κχπξνο ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Φχζε 2000» (Natura 2000) ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηνπο Οηθνηφπνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηα Πηελά, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην δίθηπν εμήληα κία (61) πεξηνρέο εθ ησλ νπνίσλ έληεθα (11) 4 Όπσο είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην κεζάλην, ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ, νη πδξνθζνξάλζξαθεο, νη ππεξθζνξάλζξαθεο θαη ην εμαθζνξηνχρν ζείν. -4-

5 είλαη παξάθηηεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο. Θα επηδησρζεί ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ, κέζσ ηεο εθπφλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηφ επηπξφζζεησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ, ιακβάλνληαο ππφςε άιιεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ αεηθφξν θαη νξζνινγηζηηθή ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ νη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο θαη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα εηνηκάδνληαη λέεο ζηα πιαίζηα ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο παξάθηησλ δσλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. εκαληηθή είλαη επίζεο ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ καο πνπ πεγάδνπλ είηε απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο είηε απφ ελσζηαθή λνκνζεζία, φπσο είλαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Ρχπαλζεο ηεο Θάιαζζαο απφ Πινία, ε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ, ε Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα, ε Δπξσπατθή Οδεγία Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή πνπ απνηειεί ηνλ πεξηβαιινληηθφ ππιψλα ηεο Δπξσπατθήο ΟΘΠ θαη ε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ Δπξψπε ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξάθηησλ Εσλψλ (ΟΓΠΕ). χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηακνξθψζνπλ ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή γηα ηα χδαηά ηνπο, εθαξκφδνληαο εμεηδηθεπκέλα θαη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα κέηξσλ θαη παξαθνινχζεζεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ή/θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο κέρξη ην Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο απηήο ζα ελεξγήζεη θαηαιπηηθά γηα ηελ αεηθφξν πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ επξσπατθψλ ζαιαζζψλ. Ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδεη ν ηνκέαο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ν νπνίνο, θαηά γεληθή νκνινγία, είλαη ν πην ελεξγεηαθά απνδνηηθφο, νηθνλνκηθά ζπκθέξσλ θαη ν πην θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ απφ φινπο ηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ. Ζ Κχπξνο, φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ιχζεσλ ζε δηεζλή επίπεδν γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ αθνχ ζεσξεί φηη νη δηεζλείο ιχζεηο, καθξνπξφζεζκα, είλαη νη πην βηψζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο. Βέβαηα, ε -5-

6 πηνζέηεζε νπνηνδήπνηε δηεζλψλ κέηξσλ γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πινία (π.ρ. ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηα πινία) πξέπεη λα είλαη θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθά θαη λα κελ βιάπηνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πινίσλ έλαληη ησλ άιισλ κέζσλ κεηαθνξψλ, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππάξμεη ζηξνθή ζε άιια ιηγφηεξν πεξηβαιινληνινγηθά κέζα κεηαθνξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 2.2 Αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο Ζ βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κέζσ ησλ ζαιάζζησλ ηνκέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη πξνζπάζεηεο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηφζν πθηζηάκελσλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε λαπηηιία, ε αιηεία θαη ν ηνπξηζκφο φζν θαη αλαδπφκελσλ ή ππνζρφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ αλιεία είλαη κία απφ ηηο πην παξαδνζηαθέο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν. Ζ ελαζρφιεζε ησλ Κππξίσλ κε ηελ αιηεία μεθηλάεη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ αιηεία ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί θαη λα δηαηεξεζεί, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ, ηεο αλαβάζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο αιηεπηηθψλ κεζφδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (ζαιάζζησλ πάξθσλ), πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηερλεηψλ πθάισλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ πξναλαθεξφκελσλ κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο αιηείαο είλαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαη ε επηηήξεζε ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πάηαμε ηεο παξάλνκεο αιηείαο, αιιά θαη κε επηκφξθσζε / ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο εθθφξησζεο θαη ε αλάπηπμε αιηεπηηθψλ ππνδνκψλ γεληθφηεξα, γηα παξνρή αζθάιεηαο θαη θαηάιιεισλ δηεπθνιχλζεσλ. Ζ θαλάζζια ςδαηοκαλλιέπγεια απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγή θαη πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηα πιαίζηα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο κε ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζαιάζζησλ κνλάδσλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ. Ο θαζνξηζκφο ζαιάζζησλ δσλψλ γηα ζθνπνχο -6-

7 πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ Θαιάζζηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ (ΘΥ), απνηειεί βαζηθφ θιεηδί γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδξαίσζε ηνπ ηνκέα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πδαηνθαιιηεξγεηή σο νπζηαζηηθφο ρξήζηεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δεκηνπξγία ιηκεληθψλ θαη ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα εμππεξέηεζε ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, αιιά θαη ε αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ πνπ λα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή ησλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο. Ο θαλάζζιορ και παπάκηιορ ηοςπιζμόρ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο κε κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Τπφ ην πξίζκα ηνπ κεγάινπ ηνπξηζηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ πθίζηαηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ε Κχπξνο νθείιεη φρη κφλν λα δηαηεξήζεη αιιά θαη λα απμήζεη ηνλ ζαιάζζην θαη παξάθηην ηνπξηζκφ ηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ ζηε βάζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Απαηηείηαη ζπλεπψο ε ράξαμε θαηάιιειεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο απφ ην θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πξνο επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. Θα επηδησρζεί ε ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Κχπξν θαη ε πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ κε πνηθηιία ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ηε βειηίσζε, επέθηαζε ή δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο, καξίλεο, ρψξνπο ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ιηκέλσλ θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, πεξηεγεηηθέο θαη θαηαδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππνβξχρηνο ηνπξηζκφο θαη ζαιάζζηνο επαγγεικαηηθφο θαη εξαζηηερληθφο αζιεηηζκφο. Ζ εμποπική ναςηιλία ζηελ Κχπξν έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε απνηέιεζκα ε Κχπξνο ζήκεξα λα απνηειεί παγθφζκηα λαπηηιηαθή δχλακε, ε νπνία θαηαηάζζεηαη σο 10 ε ζηνλ θφζκν θαη 3 ε ζηελ Δπξψπε. Ζ Κχπξνο έρεη θαηαζηεί έλα ζχγρξνλν, πνηνηηθφ θαη νινθιεξσκέλν λαπηηιηαθφ θέληξν, ην νπνίν θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηα πξψηα πέληε (5), αλά ην παγθφζκην, κε πέξαλ ησλ εμήληα (60) εηαηξεηψλ πινηνδηαρείξηζεο λα εδξεχνπλ ζηελ Κχπξν. Ζ θαζηέξσζε ηεο Κχπξνπ σο βάζε δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ε παξαπέξα πξνψζεζε ηεο Κππξηαθήο ζεκαίαο σο κίαο αληαγσληζηηθήο θαη πνηνηηθήο ζεκαίαο, ε νπνία αθελφο πιεξνί ηα πςειφηεξα θξηηήξηα αζθάιεηαο θαη αθεηέξνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζηε βάζε ηνπ Δλσζηαθνχ θεθηεκέλνπ, νθείιεη λα ζπλερηζηεί θαη λα επεθηαζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ πνηνηηθψλ πινίσλ ζην Κππξηαθφ λενιφγην θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν -7-

8 κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ λαπηηιηαθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηεο πεξεηαίξσ επέθηαζεο ηνπ κε επηπξφζζεηα θίλεηξα γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ θππξηαθνχ λαπηηιηαθνχ ηνκέα απφ ην θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, έηζη ψζηε λα εδξαησζεί κηα πγηήο θαη αληαγσληζηηθή ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ζε ηερληθά, δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. Θα πξέπεη λα επηδησρζεί ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζηα θππξηαθά πινία θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο ζε απηά, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα αιιά θαη ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ Κππξίσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο. Γηα λα δνζεί ψζεζε ζηα λαπηηιηαθά επαγγέικαηα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζπλνρή θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εξγαζία ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη εμαζθάιηζε πξνζφλησλ πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηηο πςειέο πνηνηηθέο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε μεξά, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία εληφο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Όζνλ αθνξά ην λαπηηθφ επάγγεικα εηδηθφηεξα, γηα λα θαηαζηεί κία ειθπζηηθή επηινγή θαξηέξαο ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, γηα ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ γηα ηηο ζηαδηνδξνκίεο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηε ζάιαζζα αιιά θαη γηα ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη ζηαδηνδξνκίαο ησλ λαπηηθψλ ζηε μεξά. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο ζρεηηθήο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, κε δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζηα ζρνιεία θαη κε αλαξηήζεηο ζε ηζηνζειίδεο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ενεπγειακό ηομέα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο -8-

9 Εψλεο (ΑΟΕ) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο έρεη ήδε αξρίζεη θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ζην εγγχο κέιινλ. Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία πξνρσξεί ήδε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζηε ζάιαζζα θαη ζηε μεξά, φπσο αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο αλφξπμεο γεσηξήζεσλ, θ.α., κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηεο πινχηνπ θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε πεξηθεξεηαθφ ελεξγεηαθφ θέληξν. ε απηά ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ππεξάθηηεο εθαξκνγέο αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ε θαηαζθεπή ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. Οη κςππιακοί λιμένερ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα αθνχ απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε πχιε εμππεξέηεζεο ζρεδφλ νιφθιεξνπ ηνπ εκπνξίνπ, ηφζν γηα εηζαγσγέο φζν θαη γηα εμαγσγέο, αιιά θαη δηαθίλεζεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηβαηψλ. Θα πξέπεη λα επηδησρζεί ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θππξηαθψλ ιηκέλσλ, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ, ε αχμεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη επηβαηψλ θξνπαδηέξαο, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ δηεπθνιχλζεσλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο εληαίαο ζπξίδαο εμππεξέηεζεο, θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πξνο δηεπθφιπλζε επηβαηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ θέληξνπ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κηθξψλ απνζηάζεσλ. 2.3 Δλίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο, γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο Ζ γλψζε καο γηα ηελ ζάιαζζα παξακέλεη ειιηπήο θαη απνζπαζκαηηθή. Ζ αλάγθε γηα θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε γλψζε ηεο ζάιαζζαο πεγάδεη απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ηελ απμεκέλε εκθάληζε αθξαίσλ ζαιάζζησλ θαηλνκέλσλ, ηε ζπλερηδφκελε ππνβάζκηζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο ξχπαλζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ, φπσο ηα μεληθά ρσξνθαηαθηεηηθά είδε, ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη γεληθφηεξα ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζάιαζζα. Υσξίο ηελ απαξαίηεηε γλψζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αεηθφξνο δηαρείξηζή ηνπ. Ζ γλψζε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε. πλεπψο, ε Κχπξνο νθείιεη λα επελδχζεη πεξηζζφηεξν -9-

10 ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, δηα κέζνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηδησρζνχλ ζπλέξγεηεο θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια θξάηε κέιε γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ, ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Θαιάζζηαο Τδαηνθαιιηέξγεηαο Κχπξνπ, ν εκπινπηηζκφο ηεο εζληθήο βάζεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, ε εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζαιάζζηα θαη λαπηηιηαθά ζέκαηα ζηα Παλεπηζηήκηα θαη άιιεο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, κε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο κε ην λαπηηιηαθφ ζχκπιεγκα, ηα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζα επηδησρζεί ε δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο γηα έξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία ζην ηνκέα ηεο λαπηηιηαθήο ηερλνινγίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε επηκφξθσζε, εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε φια ηα επίπεδα (ηερληθφ, επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ) αλαθνξηθά κε ηελ ππφ δεκηνπξγία βηνκεραλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ, έηζη ψζηε νη Κχπξηνη λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα λα ππνζηεξίδνπλ κε επάξθεηα ηελ ελ ιφγσ βηνκεραλία. Σν επξσπατθφ δίθηπν ζαιάζζησλ παξαηεξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ, γλσζηφ σο EMODnet, ην πιαίζην ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ αιηεία θαη ην εληαίν ζχζηεκα δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (WISE-marine) είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθπιήξσζε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ. Δπίζεο, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο. 2.4 Αλάπηπμε εζληθήο ζπλείδεζεο ζαιαζζψλ Λακβάλνληαο ππφςε ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο ρψξα καο κε ηε ζάιαζζα, ζα επηδησρζεί κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη θπζηθψλ πφξσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θαιχηεξεο ελεκέξσζεο θαη δηαθψηηζεο ησλ πνιηηψλ έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα -10-

11 ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, γηα ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο. Μεγάιε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο θνπιηνχξαο γηα ζεβαζκφ θαη πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. ηφρνο είλαη ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία λα γλσξίζνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ηα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ θαη ηα νθέιε πνπ καο πξνζθέξεη έηζη ψζηε λα ην ζέβνληαη θαη λα ην πξνζηαηεχνπλ. Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πνιηηηζκνχ καο είλαη ε ππνζαιάζζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί θαη λα δηαθπιαρηεί. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθή ε έξεπλα, ν εληνπηζκφο θαη ε πξνζηαζία ησλ ελάιησλ αξραηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε ηεο Κχπξνπ ή έρνπλ αλαζπξζεί απφ απηή. Ζ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε ησλ θππξίσλ πνιηηψλ θάζε ειηθίαο γηα ηελ χπαξμε ηνπ αξραηνινγηθνχ καο πινχηνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο έηζη ψζηε λα ηνλ γλσξίζνπλ θαη λα ηνλ πξνζηαηεχζνπλ. 2.5 Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ Ζ Κχπξνο έρεη ζαιάζζηα ζχλνξα κε άιια έμη (6) θξάηε, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Με απηά ηα δεδνκέλα ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε γεηηνληθέο ρψξεο, είηε απηέο είλαη θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε φρη, ζε ζαιάζζηα ζέκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ πνπ εληζρχνπλ απηή ηε ζπλεξγαζία είλαη νη εμήο: Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεξγαζίεο ηεο Κχπξνπ κε γείηνλεο ρψξεο, ζε ζέκαηα ζάιαζζαο θαη ελέξγεηαο, πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS), ζέζε ηελ νπνία ε Κχπξνο ήδε πξνσζεί. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γείηνλεο ρψξεο δελ έρνπλ θπξψζεη ηελ ελ ιφγσ χκβαζε, ε ζπλεξγαζία ηεο Κχπξνπ κε απηέο, δηέπεηαη θαηά ην δπλαηφλ απφ ηηο αξρέο ηεο χκβαζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ. πλνκνιφγεζε πκθσληψλ Κχπξνπ κε γείηνλεο ρψξεο, γηα νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) θαζψο θαη πκθσληψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα φπσο ε Έξεπλα θαη Γηάζσζε, ε απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζε θνηλψλ πδξνγνλαλζξαθηθψλ ηακηεπηήξσλ θαη ε ζπλεξγαζία ζηε κεηαθνξά θαη θχιαμε πδξνγνλαλζξαθηθψλ πφξσλ. -11-

12 Πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο ζε λαπηηιηαθά ζέκαηα κε ηηο γείηνλεο ρψξεο ηεο Κχπξνπ, νη νπνίεο δελ είλαη θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηφρνο ε πξνζέιθπζε ζηελ Κχπξν επελδχζεσλ απφ γείηνλεο ρψξεο, αιιά θαη ε ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ καο ζρέζεσλ κε θάζε κία απφ απηέο. Ζ επηηπρήο εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζρεηηθψλ ππεξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κχπξνπ, ζα δεκηνπξγήζεη αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ δηα ζαιάζζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλεξγία κεηαμχ ηεο ΟΘΠ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Κχπξνπ, ζα ζπκβάιεη ζηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ελδερφκελεο κεηαθνξάο πδξνγνλαλζξάθσλ, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε γείηνλεο ρψξεο. Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ν δηάινγνο κε γείηνλεο ρψξεο γηα εμέηαζε πηζαλήο ζπλεξγαζίαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Μέζα απφ απηφ ην πιαίζην πξνηεξαηνηήησλ δηαλνίγνληαη επηπξφζζεηεο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηε ζαιάζζηα γλψζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή θξίλεηαη επίζεο, ε ελεξγφο παξνπζία ηεο Κχπξνπ ζε δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο θαη θφξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πξνψζεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηά. 3. Επίλογορ Δίλαη ζεκαληηθφ ε Δζληθή ΟΘΠ λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζαιάζζηα δηάζηαζε, φπσο είλαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε 2020, ε θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ε πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ, ε πνιηηηθή γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαη ε πνιηηηθή γηα ηηο κεηαθνξέο. Οξηδφληηα εξγαιεία φπσο είλαη ε γλψζε γηα ηε ζάιαζζα θαη ηα ζαιάζζηα δεδνκέλα, ν ζαιάζζηνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο (ΘΥ) θαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε παξάθηησλ δσλψλ (ΟΓΠΕ), ε ελνπνηεκέλε ζαιάζζηα επηηήξεζε θαη ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα επίηεπμε -12-

13 θαιχηεξεο θαη πην ζπλεθηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαρείξηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο. Ο ΘΥ, γηα παξάδεηγκα, απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, επηηπγράλνληαο αεηθφξν ρξήζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπ. Ο ΘΥ ζα βνεζήζεη ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα λα κεηξηάζνπλ νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηε ζάιαζζα θαη ζα πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ νηθνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο Κχπξνπ. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ελφο ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηνπο ζαιάζζηνπο ρψξνπο ζα βνεζήζεη ζηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ απνηξνπή πξνβιεκάησλ θαη δηακαρψλ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαη άιισλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ. Δπηπιένλ, ζα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ θαιψο λννπκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο. Βάζεη ηεο εηιεκκέλεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, εκεξνκελίαο 28/01/2013, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Θαιάζζηαο Δπηηήξεζεο (ΔΚΘΑ), ζα δηαζθαιηζηεί, ν αξηηφηεξνο ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ε παξαγσγή εληαίαο ζαιάζζηαο εηθφλαο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, ε άκεζε αιιεινελεκέξσζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο απφθηεζεο θαη δηαθίλεζεο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Δλ θαηαθιείδη, ρξεηάδεηαη ε αλάπηπμε ζην κέιινλ ελφο ζηνρεπκέλνπ Δληαίνπ ρεδίνπ Γξάζεο, κε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, φπνπ είλαη εθηθηφ, θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα νξφζεκα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ. Σν ρέδην ζα απαξηζκεί ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, ελέξγεηεο θαη κέηξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο ΟΘΠ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ εθαξκνγή κηαο Δζληθήο ΟΘΠ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηφζν ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηθήο φζν θαη ηνπ κειινληηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο. -13-

14 Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη θνηλσληθνί εηαίξνη ηεο Κχπξνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη ζα επηδησρζεί ε ελεξγψο ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο γηαηί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο πξνο κηα Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ, ρξεηάδεηαη θαη ε δηθή ηνπο ζπκβνιή. -14-

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα