ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος αναδείτθηκε ομόθωνα ανηιπρόεδρος ηων Δσρωεπιμεληηηρίων ζηηο αξραηξεζίεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 114 εο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο θ. Μίραινο αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Σηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λένπ πξνεδξείνπ ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ έιαβαλ κέξνο πξφεδξνη θαη εθπξφζσπνη ησλ 45 ελψζεσλ - κειψλ ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (Eurochambres). Σηελ νκηιία ηνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ν λένο αληηπξφεδξνο ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ελφςεη ηεο αλάιεςεο απφ ηε ρψξα καο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαιπηηθά ε νκηιία έρεη σο εμήο: «Η Διιάδα αλαιακβάλεη ηελ πξνεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν. Η έθηαζε θαη ε έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε χθεζε θαη ε αλεξγία, έρνπλ θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο Έλσζεο λα νδεγήζεη μαλά ηνπο ιανχο ηεο ζηελ επεκεξία. Δλφςεη θαη ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε επηβεβαίσζε ηεο απνζηνιήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ

2 αληίιεςε ησλ πνιηηψλ ηεο, ζπληζηά πςίζηεο ζεκαζίαο πξφθιεζε. Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δηαθχβεπκα, γηα ηε ζηαζεξφηεηα, ηε ζπλνρή θαη ην κέιινλ ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. Η ειιεληθή πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, ζα εζηηάζεη ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ: 1. Αλάπηπμε, απαζρφιεζε, ζπλνρή 2. Δκβάζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νινθιήξσζε ηεο επξσδψλεο 3. Μεηαλάζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα 4. Θαιάζζηα πνιηηηθή Σηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζσ αλαιπηηθφηεξα θάζε κηα απφ απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο: Ανάπτςξη, απασσόληση, σςνοσή Η αλάπηπμε θαη ε απαζρφιεζε αλαδεηθλχνληαη ζε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα γηα ηελ ειιεληθή πξνεδξία, κε δεδνκέλν φηη ε χθεζε εμαθνινπζεί λα απεηιεί ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο ελψ ζε αξθεηά θξάηε κέιε ε αλεξγία θζάλεη ζε ηζηνξηθά πςειά επίπεδα. Σε απηφ ην πιαίζην, ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ζε εθαξκνγή θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Σηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» - απνηειεί θξίζηκν δεηνχκελν. Δπηδίσμε ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο είλαη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, κε ηελ εθαξκνγή ελφο εληζρπκέλνπ θαη ξεαιηζηηθνχ Σπκθψλνπ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε. Τν Σχκθσλν απηφ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα πνιπζρηδέο επξσπατθφ πξφγξακκα επελδχζεσλ, ζην πξφηππν ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, κε επίθεληξν ηελ απαζρφιεζε. Η Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ κπνξεί λα έρεη ηζρπξφ ξφιν αλαθνξηθά κε ηα έξγα εληάζεσο εξγαζίαο (π.ρ. πξνγξάκκαηα γηα ηηο ΜΜΔ, βαζηθέο ππνδνκέο, ελέξγεηα θαη θιίκα), κε ηελ ζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο. Γηα ηελ ειιεληθή πξνεδξία θξίλεηαη ρξήζηκε ε εθθίλεζε δηαιφγνπ γηα κηα ζεηξά απφ ηνκείο πνπ πξνζθέξνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο: π.ρ. κεηαθνξέο, ελέξγεηα, λαπηηιία ηνπξηζκφο. Η παξνπζίαζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εληφο ησλ επνκέλσλ κελψλ, ζρεηηθήο Λεπθήο Βίβινπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην εθαιηήξην απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο Η ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο "Σηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020" θαηά ην εαξηλφ Δπξσπατθφ Σπκβνχιην 2014 απνηειεί πξφζθνξν πιαίζην θαη πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ.

3 Εμβάθςνση Εςπωπαϊκήρ Ένωσηρ Ολοκλήπωση Εςπωζώνηρ Η αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ επξσδψλε θαη ε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο ΟΝΔ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο φισλ ησλ πξνεδξηψλ ησλ επνκέλσλ εηψλ θαη βεβαίσο θαη ηεο ειιεληθήο. Σηφρνο είλαη ε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο κέζα απφ ηελ εκβάζπλζε ηεο ΟΝΔ θαη ηνλ ex ante ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Σην πιαίζην απηφ, ε ειιεληθή πξνεδξία ζα δψζεη έκθαζε: o ζηελ πξνψζεζε ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο (επνπηεία εμπγίαλζε εγγχεζε θαηαζέζεσλ ζηελ βάζε ησλ λέσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ), ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ηεο ΟΝΔ θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Καηά ην δηάζηεκα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο, ζα επηδησρζεί απηή πξφνδνο ζηε ζέζπηζε ηνπ Δληαίνπ Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο (SRM). o Σηελ νηθνδφκεζε ησλ αξρψλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ζηφρνο είλαη λα δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ κεραληζκψλ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Έλσζεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ηεο εκβάζπλζεο ζα ζέβεηαη απφιπηα ηελ Κνηλή Αγνξά θαη ζα είλαη αλνηθηή ζηα κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσδψλε. o Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Δπξσδψλεο, σο έλα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο εκβάζπλζεο. Η δηάζηαζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία σο απάληεζε ζηελ δεκνγξαθηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο. o Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ζεκειησζεί ην ζεζκηθφ νηθνδφκεκα πνπ λα εμαζθαιίδεη δηαθάλεηα, ινγνδνζία θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζην φιν εγρείξεκα ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζεζκηθήο ηζνηηκίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. Μετανάστεςση, Σύνοπα και Κινητικότητα Η επηζθαιήο αηκφζθαηξα ζην εγγχο πεξηβάιινλ ηεο Δπξψπεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηίσλ πνπ πξνθαινχλ ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, επηδξνχλ απμεηηθά ζηελ πίεζε, ε νπνία αζθείηαη ζηα θξάηε κέιε. Σε απηφ ην πιαίζην, ζηφρνο ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο απνηειεί ε ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ αλάδεημεο θαη ελίζρπζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ κηαο ζπλνιηθήο επξσπατθήο δηαρείξηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ ππεξεζία ηεο αλάπηπμεο.

4 Η Διιεληθή Πξνεδξία ζα επηδηψμεη λα αλαδείμεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, κε παξάιιειεο δξάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε, ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδα. Oη επξχηεξεο πνιηηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε, ζην πιαίζην ηεο Σθαηξηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε ( EU Global Approach to Migration ), απνηεινχλ απφ ην 2005 ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηνλ ζρεηηθφ δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κε ρψξεο εθηφο ΔΔ. Τξεηο είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο: o ε βειηίσζε θαη νξγάλσζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ππνβνεζνχκελεο θηλεηηθφηεηαο/facilitated mobility o ε απνθπγή θαη κείσζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο κε έλα απνδνηηθφ, σζηφζν θαη αλζξψπηλν, ηξφπν θαη o ε ελίζρπζε ζησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη αλάπηπμεο Η Διιεληθή Πξνεδξία, ελφςεη ηεο ιήμεο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο ηεο Σηνθρφικεο », ζα εξγαζζεί πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη λα θαζνξηζζνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ γηα ηελ πεξίνδν Παξάιιεια, έκθαζε δίλεηαη θαη ζηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ επαλεηζδνρή θαη ζηελ επηζηξνθή, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ζεζκηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ. Κχξηα επηδίσμε ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ ζε δηάθνξα επίπεδα, ελψ ζα επηδησρζεί ε ελίζρπζε φισλ ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο ζε ηξίηεο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο πξνο φθεινο φισλ ησλ θξαηψλ - κειψλ. Η ειιεληθή πξνεδξία ζα πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Αζχινπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο αιιειεγγχεο πξνο εθείλα ηα θξάηε - κέιε, ηα ζπζηήκαηα αζχινπ ησλ νπνίσλ πθίζηαληαη ηδηαίηεξεο πηέζεηο, κε ζεβαζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ην δίθαην ηεο Δ.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο. Θαλάσσια πολιτική Η ζάιαζζα είλαη πξνλνκηαθφ πεδίν γλψζεο θαη δξάζεο ησλ Διιήλσλ θαη αζηείξεπηε πεγή αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο γηα φιε ηεο Δπξψπε.

5 Μηα νξηδφληηα ζεκαηηθή ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο, πνπ ζα δηαπεξλά ην ζχλνιν ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο, ζα αθνξά ζηελ Θαιάζζηα Πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Κεληξηθή ηδέα είλαη ε επαλεθθίλεζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο, κε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ εθθάλζεψλ ηεο, θαη φρη κφλνλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πηπρψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζα εθηείλνληαη ζε έλα επξχηαην θάζκα, φπσο ε Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή ζηελ «Αηδέληα Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε ζηνπο ηνκείο Θάιαζζαο θαη Ναπηηιίαο», ν Θαιάζζηνο Φσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο, ε Πξσηνβνπιία Αδξηαηηθήο Ινλίνπ, ε Θαιάζζηα Σηξαηεγηθή Αζθάιεηαο, ν Θαιάζζηνο θαη Παξάθηηνο Τνπξηζκφο, ε Μεηαλάζηεπζε δηα ηεο Θάιαζζαο. Η ειιεληθή πξνεδξία ζηνρεχεη ζηε ζπλεξγαζία κε εηαίξνπο, κε ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ θνηλά ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα, γηα ηελ πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ φισλ ησλ κειψλ ηεο ΔΔ. Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ πξνηεξαηνηήησλ, ζα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο. Γη απηφ θαη πηζηεχσ φηη ε πξνζπάζεηα αθνξά φινπο καο. Ο Δπηκειεηεξηαθφο Θεζκφο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Μπνξεί λα βνεζήζεη, ψζηε ε ηνπηθή γλψζε, λα αμηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά, γηα ηε δηακφξθσζε νπζηαζηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ παλεπξσπατθψλ πνιηηηθψλ».

6

7

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η δημοζιονομική ακροβαζία ενοποίηζη- ηης εσρωζώνης* Νίκος Κοσηζιαράς. Πεπίλητη

Η δημοζιονομική ακροβαζία ενοποίηζη- ηης εσρωζώνης* Νίκος Κοσηζιαράς. Πεπίλητη Η δημοζιονομική ακροβαζία ενοποίηζη- ηης εσρωζώνης* Νίκος Κοσηζιαράς Πεπίλητη Η λελεκία ζηηο αγνξέο ησλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ ηεο επξσδψλεο νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ (γηα ηελ ψξα αδνθίκαζηε) δέζκεπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα