96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ"

Transcript

1 / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن رخشانی 2 1 چکیده مقدمه و هدف : زایمان فرایندی توأم با درد است و یکی از وظایف ماما کاستن از شدت درد بیمار میباشد. در این راستا کاهش طول مراحل زایمانی همواره مورد توجه قرار گرفته است و برای دستیابی به این هدف داروهایی جهت کاهش طول مراحل زایمان مورد استفاده قرار میگیرد که بعضا اثرات آنها هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این پژوهش بررسی اثرات سه داروی رایج در بخش زایمان یعنی هیوسین آتروپین و پرومتازین بر طول مراحل زایمان و سرعت پیشرفت زایمان میباشد. مواد و روشها : براساس یک مطالعه نیمهتجربی طول مدت زایمان و سرعت پیشرفت زایمان و مدت مراحل زایمان در 120 زن چندزا با سابقه زایمان طبیعی که یکی از سه داروی مذکور را دریافت کرده بودند و همچنین 40 زنی که هیچ دارویی دریافت نکرده بودند مورد مقایسه قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و آزمونهای آماری کایاسکوي ر آنالیز واریانس و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها : نتایج نشان داد که میانگین سرعت کوتاهشدگی گردن رحم و میانگین سرعت نزول سر در لگن در چهار گروه مورد بررسی تفاوت معنیداری ندارد. ولی میانگین سرعت اتساع گردن رحم در چهار گروه مورد بررسی تفاوت معنیداری نشان میدهد (0/05>P). میانگین سرعت اتساع گردن رحم در زنانی که دارو دریافت نموده بودند کمتر از میانگین سرعت اتساع گردن رحم در گروهی بود که هیچ دارویی دریافت نکرده بودند. میانگین مدت مرحلە اول زایمان نیز در چهار گروه مورد بررسی تفاوت معنیداری نشان داد (0/05>P). در این مورد نیز میانگین مدت مرحلە اول زایمان در زنان دریافت کنندۀ دارو طولانیتر از گروهی بود که هیچ دارویی دریافت نکرده بودند. میانگین مدت مرحله دوم زایمان و مدت مرحله سوم زایمان در چهار گروه اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشت. نتیجهگیری : تجویز این داروها موجب کاهش سرعت پیشرفت زایمان و افزایش طول مرحلە اول زایمان میگردد.لذا کاربرد آنها موجب به تا خیرانداختن زایمان به هدر دادن دارو و تحمیل عوارض جانبی این داروها به بیمار میباشد. واژههای کلیدی : آتروپین هیوسین پرومتازین زایمان 1- کارشناس ارشد مامایی مربی عضو هیا ت علمی گروه مامایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی سبزوار نشانی : سبزوار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی سبزوار کد پستی تلفن : پست الکترونیک : 2- کارشناس ارشد آمار زیستی مربی عضو هیا ت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی سبزوار

2 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و مرتضوی و رخشانی / 93 مقدمه زایمان فرایندی توأم با درد و نسبتا طولانی است. تنها مرحله اول زایمان در اول زایان ساعت ودر چندزایان 6-8 ساعت به طول میانجامد. درد زایمان و به همراه آن ترس از زایمان میتواند سبب اضطراب بیمار و افزایش ترشح اپینفرین شود که خود با کاهش انقباضات رحم موجب طولانی شدن زایمان میشود (1). تسکین درد در طی زایمان یکی از وظایف ماما است و کاهش طول مدت درد کشیدن در صورتی که هیچ عارضهای دربرنداشته باشد یک روش مو ثر است. اعتقاد کادر مامایی بر این است که تجویز داروهایی چون آتروپین هیوسین و پرومتازین باعث کوتاه شدن فاز فعال زایمانی شده و مدت درد کشیدن را کاهش میدهد. آتروپین و هیوسین از داروهای آنتی کولینرژیک ضدموسکارینی بوده و از نظر عملکرد محیطی یکساناند. این دو دارو هنگامی که بر روی سیستم عصبی مرکزی عمل میکنند خواص متفاوتی از خود نشان میدهند. آتروپین حداقل اثرات تحریکی را بر سیستم عصبی مرکزی در دوزهای درمانی دارد. در حالی که هیوسین دپرسیون کورتکس مغز را موجب میشود و اثرات هیپنوتیکی قوی دارد (2-4). هیوسین در مامایی همراه با مورفین برای ایجاد حالت فراموشی و تسکین ناقص استفاده میگردیده است و مصرف آن خواب برزخی ایجاد میکند. اسکوپولامین یا هیوسین به عنوان معروفترین دارو از دسته داروهای توهمزا قلمداد شده و معروفترین داروی مصرفی جهت درد زایمان از سال 1960 به بعد میباشد. این دارو درد را از بین نمیبرد اما حافظه و یاد آن را محو میکند (5). این دو دارو به علت اثرات آنتی اسپاسمودیک بر عضلات صاف در اختلالات اسپاسم احشایی مثل اسپاسم برونشیال اسپاسم حالب ومثانه و کولیک گوارشی استفاده میشود ( 3 و 4 ). ادعا شده است که داروهای اسپاسمولیتیک در بهبود اسپاسم سرویکس نیز مو ثرند و اتساع گردن رحم را در طی لیبر تسهیل میکنند (6-11). لذا از دیرباز اسپاسمولیتیکها در لیبر به کار رفتهاند و به مرور زمان داروهای با عوارض کمتر بررسی شده است. آتروپین هیوسین روسیورین اپیدوزین و جدیدترین داروهای مورد بحث دروتاورین وکامیلوفین از این دستهاند (6-10). همچنین گفته شده است که آتروپین و اسکوپولامین سگمان تحتانی رحم را شل کرده و اسپاسم آن را کاهش میدهد و علاوه بر آن فرکانس انقباضات رحم را نیز کاهش میدهد (11). پرومتازین یک آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین میباشد که خصوصیات فارماکولوژیکی دیگری چون اثرات آنتیکولینرژیکی و دپرسیون سیستم عصبی مرکزی نیز دارد. پرومتازین نیز در مامایی برای کاهش اضطراب و افزایش توانایی زن برای انطباق با لیبر تجویز میشود. عمل آن تقویت اثرات مخدرها و در نتیجه کاهش نیاز به نارکوتیکها میباشد ( 1 و 12 ). رافیل و همکاران اثرات مپریدین به تنهایی و همراه با پرومتازین را بر روی سیر زایمان بررسی کردهاند و پی بردهاند که فعالیت رحم نه تنها بعد از تزریق دارو کاهش پیدا نکرده بلکه مختصری نیز افزایش یافته است. این افزایش فعالیت رحمی را ناشی از کاهش کاتکولامینها میدانند (1). از بین این سه دارو پرومتازین تنها دارویی است که تجویز آن در مرحلە اول زایمان توصیه شده است و به عنوان یک داروی آرامبخش از آن استفاده میشود. اما تا ثیر آن بر طول مراحل زایمانی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. تجربە کار در مراکز زایمانی نشان میدهد که در اکثر موارد این داروها جهت افزایش سرعت زایمان مورد استفاده قرار میگیرد. اما علیرغم مصرف وسیع این سه دارو مطالعات کمی در زمینە اثرات و عوارض این داروها وجود دارد. هدف کلی از انجام پژوهش فعلی مقایسە مدت مراحل زایمانی و سرعت پیشرفت زایمان در زنانی که هیچ دارویی دریافت نکردهاند با زنانی که یکی از سه داروی مذکور را دریافت نمودهاند میباشد. مواد و روشها این پژوهش مطالعهای مداخلهای از نوع نیمهتجربی میباشد. جامعە پژوهش کلیە زنان چندزای بستری جهت زایمان در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار است و بر اساس روش نمونهگیری آسان و مبتنی بر هدف 160 زن چندزای باردار که به علت شروع دردهای زایمانی در بخش زایمان بستری شده و مشخصات واحد پژوهش را داشتند انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل : سن حاملگی 38 تا 42 هفته نمایش سفالیک ورتکس حاملگی یکقلو با جنین زنده اتساع گردن رحم 4 تا 6 سانتیمتر و کوتاهشدگی 40 تا 60 درصد زایمان دوم یا بیشتر سابقه زایمان طبیعی سالم بودن پردههای جنینی بود و معیارهای خروج از مطالعه شامل : انجام بیحسی اپیدورال تجویز داروهای مخدر یا دیازپام در طی لیبر زایمان با اسباب یا سزارین انفوزیون اکسیتوسین در طی مرحلە اول زایمان بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل

3 / 94 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال ششم/ شماره / 14 پاییز و زمستان 83 فرم مصاحبه و فرم ثبت نتایج معاینات واژینال بود. به منظور جمعآوری اطلاعات ابتدا معاینە واژینال جهت بررسی میزان اتساع و کوتاهشدگی گردن رحم و ایستگاه سر در لگن و موقعیت سر جنین انجام میگرفت و در صورت ورود بیمار به فاز فعال زایمانی و احراز مشخصات واحد پژوهش نتایج در فرم مشاهده ثبت و فرم مصاحبه که شامل مشخصات فردی میبود بعد از کسب رضایت بیمار تکمیل میگردید. نمونهگیری توسط دو نفر انجام میشد که از نظر معاینات واژینال یکسان بودند. نحوه انتخاب دارو برای مادران انتخاب شده بدین صورت بود که هر نمونهگیر در زمان شروع نمونهگیری برای اولین مادر انتخاب شده از داروی آتروپین استفاده میکرد و سپس به مادران بعدی به ترتیب هیوسین و فنرگان تزریق میشد و نهایتا به چهارمین مادر انتخاب شده هیچ دارویی داده نمیشد و این دور تا انتهای نمونهگیری تکرار شد. تزریق دارو در اتساع 4-6 سانتیمتری گردن رحم و همزمان با آمنیوتومی انجام میگرفت. نحوه تزریق دارو به صورت داخل عضلانی و فقط در یک نوبت و میزان تزریق دارو شامل هیوسین به میزان 20 میلیگرم آتروپین به میزان 0/5 میلیگرم و پرومتازین به میزان 50 میلیگرم بود. زمان تزریق دارو ساعت ورود به مرحله دوم و سوم زایمان و زمان خروج جفت نیز ثبت میشد. در طی مرحلە دوم و سوم زایمان نیز انفوزیون وریدی اکسیتوسین به طور روتین برای تمام مادران استفاده شد. اطلاعات مربوط به نوزاد نیز بعد از زایمان جمعآوری میگردید. همچنین پژوهشگر برای برآورد دقیقتر و مقایسە بهتر گروهها متغیرهای زیر را در زمان وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر تعریف نمود. الف) سرعت اتساع گردن رحم = میزان اتساع گردن رحم در زمان ورود به مطالعه - 10 (سانتیمتر) تقسیم بر مدت زمان سپری شده از زمان ورود به مطالعه تا پایان مرحلە اول زایمان ب) سرعت کوتاهشدگی گردن رحم = میزان کوتاهشدگی گردن رحم در زمان ورود به مطالعه 100 درصد تقسیم بر مدت زمان سپری شده از زمان ورود به مطالعه تا پایان مرحلە اول زایمان ج) سرعت نزول سر جنین در لگن مادر = ایستگاه سر جنین در زمان ورود به مطالعه 3 تقسیم بر مدت زمان سپری شده از زمان ورود به مطالعه تا ایستگاه 3 د) مدت زایمان = مدت زمان سپری شده از زمان ورود به مطالعه تا پایان مرحلهی اول زایمان به علاوه مدت مرحلە دوم زایمان دادهها به وسیله نرمافزار آماری SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری کایاسکوي ر آنالیز واریانس و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنیدار آزمونها 95 درصد (0/05=α) تعیین گردید. یافتهها تعداد 160 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در این طرح شرکت نمودند که 98 درصد آنان خانهدار و 50 درصد ساکن شهر بودند. متوسط سن این مادران 28/4 سال و میانه سنوات تحصیلی آنان 5 سال بود. این افراد از چهار گروه دریافت کنندۀ آتروپین هیوسین پرومتازین و بدون دارو انتخاب شدند. بررسیها نشان داد که چهار گروه مورد بررسی از لحاظ سن مادر تعداد زایمان میزان تحصیلات مادر جنس نوزاد وزن نوزاد سن حاملگی ایستگاه و موقعیت سر جنین در زمان ورود به مطالعه تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر ندارند. آزمون کروسکال- والیس نشان داد سرعت اتساع گردن رحم (8/826= 2 0/05>P) χ در گروههای چهارگانه متفاوت بود. مقایسات چندگانه اختلاف بین گروههای هیوسین - بدوندارو و پرومتازین - بدوندارو را تعیین نموده است. بررسی رتبههای به دست آمده نشان میدهد که در مورد سرعت اتساع گردن رحم متوسط رتبههای گروه پرومتازین و بعد از آن گروه هیوسین از بقیه کمتر بوده و متوسط رتبههای گروهی که هیچ دارویی دریافت نکرده بودند از همه بیشتر میباشد. یعنی سرعت اتساع گردن رحم به ترتیب از کمترین تا بیشترین سرعت به صورت ذیل میباشد : پرومتازین > هیوسین > آتروپین > بدون دارو همچنین فاصله زمانی بین ورود به مطالعه تا پایان مرحله اول زایمان در چهار گروه تفاوت معنیدار دارد (جدول 1). در این مورد نیز مقایسات چند گانه اختلاف بین گروههای هیوسین- بی دارو فنرگان-بی دارو هیوسین-آتروپین و فنرگان- آتروپین را نشان میدهد (جدول 2).

4 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و مرتضوی و رخشانی / 95 جدول : 1 توزیع میانگین برخی از متغیرهای مربوط به لیبر در چهار گروه مورد بررسی آزمون کلنمونهها بیدارو پرومتازین هیوسین آتروپین P=0/032 χ 2 =8/86 4/1 5/12 3/12 3/51 4/45 سرعت اتساع گردن رحم (سانتیمتر در ساعت) P=0/057 χ 2 =7/52 41/99 48/18 40/36 31/9 45/94 سرعت کوتاهشدگی گردن رحم (درصد در ساعت) F=5/8 P=0/ /4 146/37 158/87 95/56 مدت فاز فعال (دقیقه) F=0/45 P=0/71 12/66 13/77 12/7 11/75 12/35 مدت مرحله دوم لیبر (دقیقه) F=0/21 P=0/3 5/33 4/93 4/9 5/9 5/6 مدت مرحله سوم (دقیقه) =8/826 2 P=0/023 χ 130/67 94/ /6 107/9 کل مدت زایمان (دقیقه) χ 2 =6/41 P=0/093 سرعت نزول سر آزمون آنالیز واریانس آزمون کروسکال والیس جدول : 2 مقایسه میانگین زمان سپری شده تا ورود به مرحله دوم زایمان برحسب دقیقه در چهار گروه در سطح اطمینان 95 درصد با گروه میانگین یکدیگر اختلاف معنیدار ندارند. 80/4 بدون دارو 95/56 آتروپین 146/37 فنرگان 158/87 هیوسین 0/578 0/497 P بحث این پژوهش به بررسی اثرات داروهای رایج در بخش زایمان بر طول مراحل زایمان وسرعت پیشرفت زایمان پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان داد که مدت فاز فعال زایمان و سرعت اتساع گردن رحم در چهار گروه مورد بررسی تفاوت معنیداری با یکدیگر دارند. زنانی که هیچ دارویی دریافت نکرده بودند مدت فاز فعال کوتاهتری داشته و سرعت اتساع گردن رحم نیز در آنان بیشتر بود. این نتایج با نتایج وفاسیاهکردی در بندر عباس (1380) همخوانی دارد. وی نیز اعلام نمود که تزریق آتروپین موجب افزایش طول مدت زایمان در اول زایان و چندزایان میشود (13). همچنین با نتایج ظفرقندی در تهران نیز همخوانی دارد (14). وی نیز نتیجهگیری نمود که تزریق هیوسین موجب طولانی شدن مرحله اول زایمان میشود. علت کاهش سرعت زایمان به دنبال تجویز هر سه دارو را میتوان به اثرات پاراسمپاتولیتیکی این داروها نسبت داد. آنتاگونیستهای موسکارینی اثرات تحریکات خودمختار پاراسمپاتیک را بلوک میکنند و از این رو این داروها موجب کاهش فرکانس انقباضات رحمی شده و با این مکانیسم مدت زایمان را افزایش میدهند ( 2 و 15 ). مقایسه سه گروه دریافت کننده دارو نشان میدهد که طول مرحله اول زایمان در گروه آتروپین کوتاهتر از گروههای هیوسین و پرومتازین میباشد و سرعت اتساع گردن رحم نیز در این گروه بیشتر است. این نتایج با نتایج ربیعی در همدان (1379) همخوانی دارد. وی اظهار میدارد که طول فاز فعال در گروه دریافت کننده آتروپین کوتاهتر از گروه نرمال سالین و پرومتازین است. اگرچه این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود (16) این مورد ممکنست به اثرات آنتی اسپاسمودیک قویتر آتروپین مربوط باشد. از دیرباز اسپاسمولیتیکها در لیبر برای بهبود اسپاسم گردن رحم به کار رفتهاند (15) و اثرات آنها در مطالعات حیوانی و انسانی بررسی شده است. لیو در چین (1994) اثرات آتروپین و اسکوپولامین بر رحم موش را بررسی نمود. نتایج وی نشان داد که تمایل اسکوپولامین برای اتصال به گیرندههای موسکارینی رحم موش از آتروپین کمتر است (17). همچنین در مطالعە گروسی (1981) که روی 300 زن در مرحله لیبر انجام گرفت اثرات اسکوپولامین و روسیورین بر سرعت اتساع گردن رحم بررسی شد. این نتایج نشان داد که اسکوپولامین اثرات قابل توجهی بر زمان اتساع کامل گردن رحم ندارد. اما روسیورین که اغلب در اختلالات اسپاسم دستگاه گوارش و ادراری مصرف میشود مدت اتساع سرویکس را کاهش میدهد (18). سرعت کوتاهشدگی گردن رحم و سرعت نزول سر جنین در لگن در گروههای چهارگانه با یکدیگر تفاوت آماری معنیداری ندارند. اما مقدار P-Value برای سرعت کوتاهشدگی گردن رحم بسیار ناچیز است و باید در قضاوت کمی وسواس به خرج داد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز داروهایی چون آتروپین پرومتازین و هیوسین موجب طولانی شدن مدت زایمان میشود. لذا دلیلی برای تجویز این داروها با توجه به

5 / 96 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال ششم/ شماره / 14 پاییز و زمستان 83 عوارض جانبی آنها و صرفا برای کاهش مدت زایمان وجود ندارد و این کار تنها موجب تحمیل هزینه و عوارض جانبی دارو به بیمار میشود. منابع تشکر و قدردانی بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشکدۀ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خاطر تا مین بودجه طرح پژوهشی سپاسگزاری میگردد. 1) Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ. Williams obstetrics. 21st ed. Newyork. McGraw-hill. Medical Publishing Devision Section 4. PP:266,363. 2) کاتزونگ ب. فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ. ترجمه منجمی عر و همکاران. موسسه فرهنگی انتشارتی تیمورزاده. نشر طبیب صفحه.93 3) Brown HJ. Atropine, scopolamine and related antimuscarinic drugs. In: Gillman GA. Goodman Gillman s the pharmacological basis of therapiotics. Vol 1. 8th edition. New York. Pergamon Press. 1991; PP:156,164. 4) Parfitt K. Martinedale, the complete drug refrence. 32st ed. Pharmaceutical pree. 1999; PP: ) زینالی بقاء ا. زایمان آسان با روش لاماز. تهران. موسسه انتشاراتی بابازاده. سال صفحه 39. 6) de Bruine T. Does atropine accelerate labor? Geburtshilfe Frauenheilkd. 1960; 20: ) Kaur D, Kaur R. Comparison of drotaverine and epidosin in first stage of labor. J Obstet Gynaec India. 2003, 53(5), ) Mishra SL, Toshniwal A, Banerjee R. Effect of drotaverine on cervical dilatation: A comparative study with epidosine. J Obstet Gynecol Ind. 2002; 52(3): ) Warke HS, Chauhan AR, Raut VS, Ingle KM. The efficacy of camylofin dihydrochloride in accelerating of labor-a randomised double blind trial. Bombay hospital journal. 2003; 45(3): ) Sirohiwal D, Dahiya K, DE M. Efficacy of hyoscine-n-butyl bromide (Buscopan) suppositories as a cervical spasmolytic agent in labour. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2005; 45(2): ) Sokol RJ, Brindley BA. Practical diagnosis & management of abnormal labor. I.n Scott JR, Philip JD. Danforth s obstetric & gynecolog. 7st ed. JB.Lippincott company. 1994; PP: ) Burroughs A. Maternity nursing. 7th ed. New York. Philadelphia. W.B.Sanders company. 1997;PP: ) وفا سیاهکردی ف. رجاي ی م. زارع ش. بررسی اثر آتروپین در کاهش طول مدت مرحلە فعال زایمان در خانمهای نخستزا و چندزا. فصلنامە دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. سال شمارۀ. 3 صفحات 5 تا.8 14) ظفر قندی ن. ترکستانی ف. بررسی اثر تزریق وریدی هیوسین در پیشرفت زایمان. خلاصه مقالات نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی. تهران 30 آبان لغایت 4 آذر صفحه ) Jones MM. Obstetric analgesia & anesthesia. In Scott JR. Philip JD. Danforth's obstetrics & Gynecology. 7th ed. Philadelphia. JB. Lipincott company 1994; PP: ) ربیعی ص. شعبانی م. بررسی مقایسهای اثر آتروپین و پرومتازین بر سیر زایمان. مجله علمی- ترویجی دانشکده علوم پزشکی سبزوار. زمستان سال هفتم. شماره 4. صفحات 73 تا.77 17) Liao WJ, Qu ZW, Zhang JT. Comparison of pharmacological effects of L- and DL-n-butylscopolamine in rat uterus. Yao Xue Xue Bao. 1994; 29(1):24-7. [Abstract] 18) Guerresi E, Gori G, Beccari A, Farro M, Mazzanti C. Influence of spasmolytic treatment and amniotomy on delivery times: a factorial clinical trial. Clin Ther. 1981; 3(5):382-8.

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66.

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. مجله سلامت و بهداشت اردبیل دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. بررسی تا ثیر آموزش بر آگاهی نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن در سال 1388 4 4 3 2

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چکیده.

Archive of SID چکیده. بررسی چگونگی آموزش مهارتهای برقراری ارتباط پزشک و بیمار از دیدگاه فراگیران پزشکی(کارآموز-) و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ایران و کرمانشاه *دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی I دکتر آزیتا عجمی II دکتر ثریا

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد

تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد - مجله دانشکده مقایسه اثر پزشکی روانی دانشگاه جراحی علومحفظ پزشکی پستان مشهد و ماستکتومی سال 57 شماره 6 احمد نژاد رحیم و همکاران www.mums.ac.ir Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences

Διαβάστε περισσότερα

ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خود به خودی

ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خود به خودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین دانشکده پزشکی پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی پزشکی در جراحی زنان موضوع : ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین

مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد 42 شماره 3/ سال 3333 مقایسه خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهای شیری هلشتاین 3 2 احمد زارع شحنه و علی صادقی سفیدمزگی مهدی پورحمداله

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه میشود. PERT

چکیده مقدمه میشود. PERT 5 نشریه دانشکده فنی جلد 40 شماره 4 مهرماه 85 از صفحه 5 تا 5 روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت چکیده مسعود ربانی دانشیار گروه مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف بهصورت

بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف بهصورت مجله علمی- پژوهشی دوره 11 شماره تابستان 1395 «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمعهاي فدا شونده طوق و شکاف صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان موضعی پایه پل *1 سید محمدعلی زمردیان حمیده غفاري زهرا قاسمی 1- دانشیار

Διαβάστε περισσότερα

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME)

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) 42 تا 33 صفحه 394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 20, pp. 33-42 مکانیک( )مهندسی امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه AmirKabir Jounrnal of Science & Research (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) انحنای

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید آزمون زنجیره تغییرات مشخصههای کلیدی کیفیت به منظور تشخیص منبع بروز خطا در فرآیندهای تولیدی چندمرحلهای

نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید آزمون زنجیره تغییرات مشخصههای کلیدی کیفیت به منظور تشخیص منبع بروز خطا در فرآیندهای تولیدی چندمرحلهای IERPS نشریه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید ISSN: 2345-2269 سال پنجم شماره دهم بهار و تابستان 9316 صفحه 19-61 www.ier.basu.ac.ir DOI: 10.22084/ier.2017.10192.1478 آزمون زنجیره تغییرات مشخصههای

Διαβάστε περισσότερα

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال سید DOI: 0.2859/jpen-02047 نشریه پرستاری کودکان مقاله پژوهشی تابستان 593 دوره 2 شماره 4 اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال شیده ناظم شیرازی ع یل حسینی * * گروه

Διαβάστε περισσότερα

عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 93/7/23 پذیرش: 93/2/23 دریافت: 29

عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 93/7/23 پذیرش: 93/2/23 دریافت: 29 93 زمستان 31 شماره طبیعی منابع و كشاورزی دانشجویان تحصیلی پیشرفت یادگیری سبکهای تهران دانشگاه غیاثی عبدالرحیم زابل دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج گروه هیاتعلمی عضو چکیده طبیعی منابع و كشاورزی دانشجویان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ

بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژي مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ Iranian Food Science and Technology Research Journal Vol. 10, No. 4, Winter 2015, p. 327-336 پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران نشریه 1393 ص. 327-336 زمستان شماره 4 10 جلد بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک

Διαβάστε περισσότερα

1395/02/14 واژگان افسردگی اضطراب

1395/02/14 واژگان افسردگی اضطراب همدان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله پژوهشی مقاله 95 پاییز 3 شماره 23 دوره نوسانات با اضطراب و افسردگی نشانههای در همزمان تغییرات جوان متأهل زنان در جنسی عملکرد 2 نسب حیدری لیال 2

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي

ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم شماره 1 بهار 1394 صفحات 31-40 ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي 5 4 3 2 1 یاسمن جمشیدي ناي ینی محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 4 پاییز 59 صفحات 95-3 ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه *** ** * اکبر عالم تبریز اشکان عیوق مهدیه بنی

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا ات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 44 شماره 4 زمستان 93 ص )545-559( تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا سری زمانی حبیباهلل سالمی حلیمه جهانگرد *. استاد دانشکدة اقتصاد

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی( جلد 83 شماره 4 زمستان 44

تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی( جلد 83 شماره 4 زمستان 44 تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی( جلد 83 شماره زمستان اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز تجمع اسیدهای آمینه نیترات و یونها در دانهالهای پسته ).L )Pisti ver بادامی زرند در شرایط تنش کلرید سدیم

Διαβάστε περισσότερα

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته چشماندازمديريتمالي 1395 پاییز 15 شماره 59 43 صص بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته ** * 1 امیرحسینزارع مهدیناظمياردکاني چکیده تمرکز نهادی سهامدارن شامل: شرکتی حاکمیت

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه انتقال بیماری های عفونی و در کنار آن پیشگیری از انتقال عفونت یکی از مهمترین جنبههای کار ی در حیطه پزشکی

چکیده مقدمه انتقال بیماری های عفونی و در کنار آن پیشگیری از انتقال عفونت یکی از مهمترین جنبههای کار ی در حیطه پزشکی مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره 27 شماره 4 زمستان 179-186 1388 بررسی میزان اثربخشی محلول BIB forte در ضدعفونی کردن ابزار دندانپزشکی دکتر جمیله بیگم طاهری دکتر پژمان بکیانیان

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی عنوان: تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع نگارش: زهرا السادات

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

است. نتایج حاصل از پژوهش حاڪی از آن است ڪه 73/2 درصد تأثیر را بر ایجاد انگیزۀ مطالعه در بین ڪودڪان و نوجوانان دارد.

است. نتایج حاصل از پژوهش حاڪی از آن است ڪه 73/2 درصد تأثیر را بر ایجاد انگیزۀ مطالعه در بین ڪودڪان و نوجوانان دارد. چڪیده پژوهش حارض با هدف تعیین»فعالیتهای انگیزشی مطالعه در مراڪز فرهنگی هرنی ڪانون پرورش فڪری ڪودڪان و نوجوانان«از طریق بررسی نظرات مربیان در سطح مراڪز ڪانون پرورش فڪری ڪودڪان و نوجوانان شهرتهران از فروردین

Διαβάστε περισσότερα

هیدروفرمینگ کلمات تراکتور 1-1 مقدمه

هیدروفرمینگ کلمات تراکتور 1-1 مقدمه امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه 400 تا 387 صفحات 1396 سال 2 شماره 49 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: 10.22060/mej.2016.796 هیدروفرمینگ روش به یکپارچه صورت به تراکتور کاپوت تولید امکان بررسی * گرجی

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اهمیت منافع اجتماعي در اهداف بنگاههای تولیدی )رويکرد انت ادی به هدف مداکثر کردن سود(

بررسي اهمیت منافع اجتماعي در اهداف بنگاههای تولیدی )رويکرد انت ادی به هدف مداکثر کردن سود( صف لنامه اقتصاد و بانکداری اسالمی / شماره دوم / بهار 9152 99 بررسي اهمیت منافع اجتماعي در اهداف بنگاههای تولیدی )رويکرد انت ادی به هدف مداکثر کردن سود( زهرا 2 نحراللهي 1 مسنعلي دانش 9 میثم ممیدی چکیده

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول 29... دو لختهگیر بهینه طراحی پارس میدان فاز دو لختهگیر بهینه طراحی جنوبی 2 رشیدی فریبرز و *1 خامهچی احسان 1 عسگری فرشاد ایران تهران امیرکبیر دانشگاه نفت مهندسی دانشکده 1- ایران تهران امیرکبیر دانشگاه شیمی

Διαβάστε περισσότερα

Research Paper: Validity and Reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale among patients with Dementia

Research Paper: Validity and Reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale among patients with Dementia ALMAND بهار. 393 دوره. 9 شماره 2 Research Paper: Validity and Reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living cale among patients with Dementia Yasmin oltanmohamadi,

Διαβάστε περισσότερα

پاییز 34 شماره سب عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 94/05/19 پذیرش: 93/7/19 دریافت: 53

پاییز 34 شماره سب عبدالرحیم زابل. عبدالرحیم مسئول: هی نویسند رایانامه: 94/05/19 پذیرش: 93/7/19 دریافت: 53 94 پاییز 34 شماره سب و عزتنفس هی رابط و کشاورزی دانشجویان خودکارآمدی باورهای با مساله حل کهای زابل دانشگاه طبیعی منابع غیاثی عبدالرحیم زابل دانشگاه کشاورزی آموزش و ترویج گروه مربی چکیده کشاورزی دانشجویان

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα