چکیده. Downloaded from

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "چکیده. Downloaded from"

Transcript

1 بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت باروری تهران ایران 2- دکترای آمار حیاتی استاد و مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تهران ایران 3- مربی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشجوی دوره دکترای آمار حیاتی دانشگاه تربیت مدرس 4- کارشناس ارشد مرکز گسترش شبکه و توسعه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی معاونت بهداشتی چکیده سرطان دهانه رحم بعنوان یک سرطان قابل پیشگیری بوده ولی سالانه حدود نیم میلیون زن مبتلا به سرطان مهاجم دهانه رحم در سراسر جهان تشخیص داده می شود. آگاهی از روشهای غربالگری این سرطان و انجام مرتب تست تشخیصی پاپ اسمیر در کاهش شیوع انواع مهاجم سرطان دهانه رحم و مرگ و میر ناشی از آن نقش به سزایی دارد. دراین مطالعه که به شکل مقطعی و با روش نمونه گیری خوشه ای در کل کشور به اجرا درآمد به بررسی وضعیت آگاهی و عملکرد زنان ساله کشورمان در زمینه این سرطان پرداختیم و در مجموع زن ساله متا هل مورد پرسشگری قرار گرفتند. در این مطالعه %60/8 زنان سرطان دهانه رحم را می شناختند. %41/6 زنان تا کنون حداقل یکبار تست پاپ اسمیر را انجام داده بودند اما %21/1 آنان اظهار داشتند که بیش از دو سال از زمان انجام آخرین پاپ اسمیر آنها می گذشت. به منظور بررسی اثر همزمان متغییرها بر شناخت و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهانه رحم از مدل رگرسیون لجستگی استفاده شد. با استفاده از این مدل تحصیلات سن و محل سکونت افراد با شناخت آنان از این سرطان اثر معنی داری داشت. همچنین تحصیلات سن و شناخت از این سرطان بر عملکرد آنان اثر معنی داری داشت. بدین ترتیب توجه ویژه به لزوم آموزش زنان در زمینه شناخت این سرطان و همچنین استفاده از روشهای نوین آموزشی توصیه می شود. گل واژگان: سرطان دهانه رحم آگاهی اعتقاد عملکرد پاپ اسمیر. آدرس مکاتبه: تهران خیابان آزادی روبروی پارک اوستا معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طبقه سوم واحد تحقیقات بهداشت باروری پست الکترونیک: فصلنامه باروری وناباروری/ پاییز 79 صفحات 50-56

2 مقدمه امروزه سرطان دهانه رحم بعنوان یک سرطان قابل پیشگیری مطرح می باشد زیرا مرحله پیش سرطانی آن طولانی بوده و روشهای غربالگری آن بسهولت در دسترس می باشد بعلاوه درمان ضایعات قبل از تهاجم آن مو ثر و کامل است (1). اما همچنان این سرطان بعنوان اولین علت مرگ و میر بین زنان سراسر جهان بوده (2) و سالانه حدود نیم میلیون زن مبتلا به سرطان مهاجم دهانه رحم در سراسر جهان تشخیص داده میشود (3). اراي ه رایگان روشهای غربالگری برای این سرطان به تنهایی نمی تواند از بروز ضایعات تهاجمی دهانه رحم پیشگیری کند بلکه اراي ه آموزش مناسب در زمینه لزوم استفاده از این روشها برای افرادی ضروری می باشد که اعتقاد به لزوم انجام آن نداشته و خود را در معرض ابتلا این سرطان نمی انگارد (4 5). لذا در این شرایط با استفاده از روشهای مشاوره ای مناسب بایستی منجر به تغییر نگرش افراد نسبت به این سرطان گردید. علیرغم آنکه بدلیل تشخیص و درمان ضایعات مرحله پیش سرطانی شیوع این بیماری در آمریکای شمالی کاهش یافته است اما هنوز %25 زنان آمریکایی به طور مناسب از روشهای غربالگری این سرطان استفاده نکرده (2) و بطور متوسط سالانه 16/000 مورد جدید سرطان مهاجم دهانه رحم در ایالات متحده امریکا تشخیص داده میشود که منجر به مرگ بیش از 4800 زن در هر سال میشود (6). در کشور ما نیز علیرغم اراي ه رایگان تست تشخیصی پاپ اسمیر در مراکز بهداشتی و درمانی در طی سال 1378 تنها %24 زنان واجد شرایط مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تست پاپ اسمیر را انجام داده اند (7). از علل مهم عدم انجام تست پاپ اسمیر ترس از ابتلا به سرطان دهانه رحم دردناک بودن انجام این تست و خجالت از انجام آن می باشد (8) که بایستی با استفاده از بهبود کیفیت اراي ه این خدمات وهمچنین توجه ویژه به روشهای مشاوره ای در جهت رفع این عوامل کوشید. از آنجاي یکه تا کنون مطالعه جامعی در زمینه بررسی وضعیت آگاهی و عملکرد زنان ایرانی در زمینه سرطان دهانه رحم انجام نشده است با انجام این مطالعه و داشتن شناختی مناسب از وضعیت آن در کشورمان راهکارهای عملی در زمینه ارتقاء عملکرد زنان نسبت به استفاده از روشهای غربالگری این سرطان بدست خواهد آمد. مواد و روشها این مطالعه به روش مقطعی تحلیلی بوده و ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه طراحی شده توسط محقق بوده است که اعتبار آن از طریق تحلیل محتوا و پایاي ی آن در پیش آزمون طرح مورد تایید قرار گرفت. 1 نسبت نمونه جمعیت کشور متشکل از خانوار شهری و روستایی بودند. اطلاعات مربوط به آگاهی و عملکرد نسبت به سرطان دهانه رحم در زنان ساله این خانوارها توسط پرسشگران زن که کارشناس مامایی بوده و آموزش لازم را دیده بودند با مصاحبه حضوری گردآوری شد در مجموع از زن متا هل ساله پرسشگری بعمل آمد. نمونه گیری بر اساس روش خوشه ای و سیستماتیک و هر خوشه شامل 14 خانوار (بر اساس توان اجراي ی هر پرسشگر جمع آوری کننده اطلاعات ( بود. چهارچوب نمونه گیری مورد استفاده به استثنای شهر تهران فهرست خانوارهای موجود در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان بود و برای شهر تهران که این چهارچوب در اختیار نبود از آدرس محل سکونت زنانی استفاده شد که فرزند اول خود را در یکی از بیمارستانهای تهران در یک روز مشخص بدنیا آورده بودند. آغاز خوشه خانوار جنب هر 51 فصلنامه باروری وناباروری/ زمستان 79

3 یک از آدرسهای تعیین شده از چهارچوب بود. داده های این طرح با استفاده از نرم افزارهای آماری EPI Info Spss مورد پردازش قرار گرفت. به منظور بررسی اثر عوامل مورد نظر برشناخت و عملکرد زنان در زمینه سرطان دهانه رحم از مدل لجستیک چند متغیره استفاده شد. متغیرهای این مدل به شرح ذیل می باشد: الف: متغیرهای وابسته 1- شناخت سرطان دهانه رحم این متغیر برای متغیر وابسته عملکرد در زمینه سرطان دهانه رحم بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. 2- عملکرد در زمینه سرطان دهانه رحم ب: متغیرهای مستقل 1- سن در سه سطح: الف) سال ب) سال ج) سال 2- تحصیلات در چهار سطح: ب) ابتدایی یا راهنمایی ناقص الف) بیسواد ج) راهنمایی کامل یا دبیرستان ناقص د) دیپلم و بالاتر 3- وضعیت سکونت در دو گروه: الف) شهری ب) روستایی علاوه بر این در بررسی چند متغیره برای کلیه متغیرها سطح اول هر متغیر بعنوان مرجع آن در نظر گرفته شد و سایر سطوح در مقایسه با آن ارزیابی گردید. نتایج در این مطالعه میانگین سن زنان 32/1±8/4 سال بود. %22 از آنها سنی کمتر از 25 سال و %5/9 بیش از 44 سال داشتند. %31/2 از زنان مورد مطالعه بیسواد %43/4 تحصیلاتی در حد ابتدایی یا راهنمایی ناقص %11/0 تحصیلاتی در حد راهنمایی کامل یا دبیرستان ناقص و %14/4 دیپلم یا تحصیلات دانشگاهی داشتند. بطور متوسط این زنان 2/6±2/0 زایمان داشتند که %7/7 از آنها تا زمان مطالعه زایمانی نداشته و %34 آنها بیش از 4 زایمان داشتند. از این زنان %62/0 ساکن مناطق شهری و %38/0 در مناطق روستایی سکونت داشتند. %60/8 زنان تحت مطالعه سرطان دهانه رحم را می شناختند و %41/6 زنان تا کنون آزمایش پاپ اسمیر انجام داده بودند اما حدود %21/1 زنانی که تا کنون پاپ اسمیر انجام داده بودند اظهار داشتند که بیش از دو سال از آخرین آزمایش پاپ اسمیر آنها می گذرد. بر اساس یافته های این مطالعه در جدول %61/2 1 از زنان گروه سنی ساله %62/3 از گروه سنی ساله سرطان دهانه رحم را می شناختند که این رقم در زنان گروه سنی ساله به %59/1 کاهش می یابد. %40/1 زنان گروه سنی ساله تا کنون آزمایش پاپ اسمیر انجام داده بودند که این رقم در گروههای سنی سال و سال به ترتیب به %46/1 و %39/9 کاهش می یابد. بر اساس نمودار 1 با افزایش سطح تحصیلات افراد از بیسواد به ابتدایی یا راهنمایی ناقص درصد افرادی که سرطان دهانه رحم را می شناختند از %33/5 به %64/3 افزایش می یابد. بعلاوه %86/3 افراد با تحصیلات راهنمایی کامل یا دبیرستان ناقص و %93/3 افراد با تحصیلات دیپلم و بالاتر این سرطان را می شناختند. %23/7 افراد بیسواد تا زمان انجام مطالعه آزمایش پاپ اسمیر را انجام داده بودند که این رقم در افراد با تحصیلات ابتدایی یا راهنمایی ناقص به %46/1 افزایش می یابد. %56/9 افراد با تحصیلات راهنمایی کامل یا دبیرستان ناقص و %59/2 افراد با تحصیلات دیپلم یا دانشگاهی نیز این آزمایش را انجام داده بودند. نمودارهای 2 و 3 اثر همزمان دو متغیر سن و تحصیلات را بر روی شناخت و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهانه رحم نشان می دهند. به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای سن تحصیلات و محل سکونت بر 52 فصلنامه باروری وناباروری/ زمستان 79

4 شناخت و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهانه رحم از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده شده است که برآورد ضرایب آن در جدول 2 آمده است. بر اساس این نتایج تحصیلات سن و محل سکونت افراد برشناخت آنها در زمینه سرطان دهانه رحم اثر معنی داری داشته و با ارتقاء سن و تحصیلات شناخت افراد از این سرطان آزمایش افزایش می یابد. همچنین اثر متقابل تحصیلات و سن تحصیلات با محل سکونت در بررسی عملکرد زنان نسبت به انجام آزمایش پاپ اسمیر معنی دار بوده ولی چون مقدار آن قابل ملاحظه نبود لذا در مدل منظور نگردید. جدول 1- شناخت و عملکرد زنان در زمینه سرطان دهانه رحم به تفکیک گروههای سنی گروه سنی ساله ساله ساله جمع شناخت سرطان دهانه رحم (درصد) 61/2 62/3 59/1 60/8 انجام آزمایش پاپ اسمیر (درصد) 40/1 46/1 39/9 41/6 جدول 2- برآورد ضرایب تاثیر متغیرهای مستقل بر شناخت و عملکرد زنان نسبت به سرطان دهانه رحم به کمک مدل رگرسیون لجستیک عملکرد نسبت به سرطان دهانه رحم شناخت سرطان دهانه رحم متغیر مستقل برآورد ضریب P β آزمون Exp(B) برآورد ضریب P β آزمون Exp(B) 0/000 0/000 بیسواد ابتدایی یا راهنمایی ناقص 1/65 0/000 0/50 3/67 0/000 1/30 راهنمایی یا دبیرستان ناقص 1/96 0/000 0/67 12/82 0/000 2/55 تحصیلات 1/49 0/000 0/40 25/13 0/000 3/22 دیپلم و بالاتر 0/ ساله 1/48 0/000 0/ ساله 1/75 0/000 0/ ساله سن 0/48 0/000-0/74 0/64 0/000 0/79 محل سکونت 2/08 0/000 0/73 شناخت سرطان دهانه رحم افزایش می یابد. بعلاوه ساکنین مناطق شهری شناخت بیشتری از این سرطان دارند. علاوه بر این سطح تحصیلات محل سکونت و شناخت قبلی از سرطان دهانه رحم برعملکرد زنان نسبت به انجام آزمایش پاپ اسمیر اثر معنی داری داشته و با افزایش سطح تحصیلات عملکرد زنان ارتقاء می یابد. بعلاوه در ساکنین مناطق شهری و افرادی که سرطان دهانه رحم را می شناختند احتمال انجام این بحث بر اساس یافته های مطالعه حاضر %60/8 زنان ازدواج کرده کشورمان سرطان دهانه رحم را می شناختند و %41/6 آنان تا کنون حداقل یکبار آزمایش پاپ اسمیر انجام داده بودند. اما در مطالعه Cheek و همکارانش بر روی زنان ویتنامی متولد شده در استرالیا %87 این سرطان را می شناختند بعلاوه %75 زنان در این مطالعه آزمایش پاپ اسمیر انجام داده بودند (9). 53 فصلنامه باروری وناباروری/ زمستان 79

5 Yu-ck و همکارانش نیز گزارش نمودند که %80/5 افراد مورد مطالعه حداقل یکبار آزمایش پاپ اسمیر انجام داده بودند بعلاوه %71/5 این زنان تست را بطور مرتب انجام می دادند (10). اما در مطالعه ما %21/1 زنان از زمان بر اساس نتایج مطالعه حاضر با افزایش سطح تحصیلات زنان احتمال شناخت آنان از سرطان دهانه رحم افزایش یافته و عملکردآنان نسبت به سرطان دهانه 2 رحم بطور تقریبا یکنواخت و به نسبت حدود شناخت شناخت عملکرد تحصیلات درصد دیپلم و بالاتر راهنمایی کامل یا دبیرستان ناقص ابتدایی یا راهنمایی ناقص بیسواد نمودار 1 -آگاهی و عملکرد زنان ایرانی در خصوص سرطان دهانه رحم بر اساس سطح تحصیلات انجام آخرین تست آنها بیش از دو سال می گذشت لذا به نظر می رسد که آگاهی و عملکرد زنان ما در قیاس با سایر جوامع بسیار کمتر است. Bullec در مطالعه بر رو ی زنان مکزیکی اظهار می دارد که آموزش دادن صرفا در گروههای مختلف تحصیلاتی افزایش می یابد. با توجه به شیوع بیشتر سرطان دهانه رحم در سنین بالاتر بایستی با افزایش سن میزان شناخت افراد از سرطان دهانه رحم افزایش یافته و عملکرد آنها در بیسواد ابتدایی یا راهنمایی (ناقص) دبیرستان (ناقص) دیپلم یا بالاتر سن درصد نمودار 2- میزان شناخت از سرطان دهانه رحم بر حسب سن و تحصیلات در افرادی که تا کنون تست پاپ اسمیر را انجام نداده اند مو ثر بوده اما به منظور انجام مرتب این آزمایش می بایست با بینش حمایتی و مشاوره صحیح مهارتها و رفتارهای بهداشتی فرد را تقویت نمود (11). خصوص استفاده از روشهای غربالگری سرطان دهانه رحم ارتقاء یابد اما در مطالعه توأم سن و سطح تحصیلات بر روی متغیرهای وابسته فوق (شناخت و عملکرد) با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک نشان داد 54 فصلنامه باروری وناباروری/ زمستان 79

6 که نه تنها با افزایش سواد شناخت نسبت به سرطان دهانه رحم افزایش می یابد بلکه با افزایش سن نیز تا سرطان ضروری است که با استفاده از وساي ل ارتباط جمعی در جهت افزایش آگاهی افراد گام برداشته و بیسواد ابتدایی یا راهنمایی (ناقص) دبیرستان (ناقص) دیپلم یا بالاتر سن درصد نمودار 3- میزان عملکرد در برابر سرطان دهانه رحم ) انجام تست پاپ اسمیر) بر حسب سن و تحصیلات حدودی این افزایش مشاهده می گردد این حالت با وارد شدن متغیر تحصیلات در مدل تاثیر سن ) اگر چه به صورت خفیف) مشاهده میشود و علت آن شاید ناشی از پایین تر بودن سطح تحصیلات در افراد با سنین بالاتر باشد. این مطلب در نمودارهای 2 و 3 نشان داده شده است. اما در بررسی عملکرد نسبت به سرطان دهانه رحم در بررسی مستقیم و نیز بررسی اثر فاکتورهای مختلف با استفاده از مدل رگرسیون لجستیکی در هیچکدام افزایش سن بر روی انجام تست پاپ اسمیر اثری ندارد بعلاوه اثر تحصیلات بر افزایش عملکرد نسبت به سرطان دهانه رحم بسیار کمتر از تا ثیر آن در مورد شناخت این سرطان می باشد. (2/08= odds در مقابل 1/49= (odds شاید دلیل آن وارد شدن خود شناخت بعنوان یک متغیر مستقل در افزایش عملکرد زنان باشد که تا حدود زیادی اثر تحصیلات بر عملکرد این متغیر منعکس میشود. نتیجه گیری نهاي ی اینکه با توجه به پایین بودن میزان آگاهی زنان ایرانی در زمینه سرطان دهانه رحم و همچنین عدم استفاده مناسب از روشهای غربالگری این همچنین در اراي ه خدمات بهداشتی از روشهای نوین مشاوره ای سود جست تا منجر به تغییر نگرش افراد گردد. بعلاوه با توجه به نقش عمده بی سوادی در کاهش شناخت و عملکرد افراد نسبت به این سرطان بایستی مسي ولین در جهت رفع این معضل اهتمام جدی بعمل آوردند. تشکرو قدردانی از زحمات سرکار خانم دکتر بارورتی که در تنظیم پرسشنامه و تهیه دستورالعمل آن همکاری مو ثری نموده اند و از خانمها مهناز حیدری سراج فریده فراهانی خلج آبادی که در مدیریت اجرایی طرح نقش ارزنده ای داشته اند و مسي ولین اجرای طرح در استانها که ما را یاری نمودند سپاسگزاری و تشکر می گردد. 55 فصلنامه باروری وناباروری/ زمستان 79

7 References 1.Hatch K.D., Yao S.F. Cervical and vaginal cancer. In: Berek J.S., Adashi E.Y. (Eds) Novak s gynecology 12 th Ed. Wilkins. Baltimore 1996, pp: Nyirjesy I., Billingsley F.S. Evaluation of atypical and low-grade cervical cytology in private practise. Obs Gyn. 1998; 92(4): Nieminen P., Kallio M. The effect of mass screening on incidence and mortality of squamous and adenocarcinoma of cervix. Utri Obs Gyn. 1995; 85: Jennifer M., Judith A. Pap smear screening at an urban aboriginal health service, Aus N.Z.J Public Health. 1998; 22(6): Hasenyager C. Knowledge of cervical cancer screening among women attending a university health center. J Am Coll Health. 1999; 47(5): Scott B., Guillermol F. Cost effectiveness analysis of diagnosis and management of cervical squamous intraepithelial lesion. Obs Gyn. 1998; 91(2): گزارش وضعیت بهداشت باروری منطقه اسلامشهر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سال Fylan F. Screening for cervical cancer: a review of women s attitudes, knowledge and behavior. Br J., Fuller J., Vietnamese women and Pap smear: issues in promotion Aus. N.Z.J. Public health. 1999; 23(1) Cheek J., Fuller J. Vietnamese women and Pap smear: issues in promotion. Aus N.Z.J Public Health. 1999; 23(1): Yu-ck., Rymer y. Women s attitudes to and awareness of Pap smear testing and cervical cancer. Br J Fam Plan. 1998; 23(4): Bullec D., Modiano M. Predictors of cervical cancer screening in Mexican American Woemn of reproductive age. J Health Care. 1998; 9(1): فصلنامه باروری وناباروری/ زمستان 79

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66.

دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. مجله سلامت و بهداشت اردبیل دوره اول شماره سوم زمستان 1389 صفحات 57 تا 66. بررسی تا ثیر آموزش بر آگاهی نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر خلخال در مورد کم خونی فقر آهن در سال 1388 4 4 3 2

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چکیده.

Archive of SID چکیده. بررسی چگونگی آموزش مهارتهای برقراری ارتباط پزشک و بیمار از دیدگاه فراگیران پزشکی(کارآموز-) و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ایران و کرمانشاه *دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی I دکتر آزیتا عجمی II دکتر ثریا

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد

تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد - مجله دانشکده مقایسه اثر پزشکی روانی دانشگاه جراحی علومحفظ پزشکی پستان مشهد و ماستکتومی سال 57 شماره 6 احمد نژاد رحیم و همکاران www.mums.ac.ir Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خود به خودی

ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در هفته های 22 تا 24 بارداری در وقوع زایمان زودرس خود به خودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین دانشکده پزشکی پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری تخصصی پزشکی در جراحی زنان موضوع : ارزش پیشگویی اندازه گیری همزمان سطح فریتین سرم ونمونه سرویکووواژینال در

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

روایی پایایی ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی

روایی پایایی ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی روایی پایایی ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی 4 3 2 *1 امراله ابراهیمی زهرا خی ر حمید نصیری علیرضا برنامنش 0- دانشیار گروه روانپزشکی. 2- دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

Research Paper: Validity and Reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale among patients with Dementia

Research Paper: Validity and Reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale among patients with Dementia ALMAND بهار. 393 دوره. 9 شماره 2 Research Paper: Validity and Reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living cale among patients with Dementia Yasmin oltanmohamadi,

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

دندان در زنان یاي سه

دندان در زنان یاي سه IJOGI, Vol. 5, No. 0, pp. -7, July 0 دوره پانزدهم شماره دهم صفحه: -7 هفته چهارم تیر 39 بررسی ارتباط با از دست دادن دندان در زنان یاي سه استاد *3 دکتر منیره پورجواد دکتر امیر معین تقوي دکتر سپیده دادگر

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال

اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال سید DOI: 0.2859/jpen-02047 نشریه پرستاری کودکان مقاله پژوهشی تابستان 593 دوره 2 شماره 4 اثر ورزش صبحگاهی بر عوامل وابسته به مهارت آمادگی جسمانی دختران 55 تا 59 سال شیده ناظم شیرازی ع یل حسینی * * گروه

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تاریخ دریافت: 92/05/22 تاریخ پذیرش: 93/02/22 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس

بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس 94 بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانهی حرکت رسوبات غیرچسبندهی غیریکنواخت در فلومهای مستطیلی تحت شیبهای مثبت و معکوس 3 2 1 حسین خزیمهنژاد محمد حسین نجفی مود رسول مظلوم شهرکی چکیده تاریخ دریافت: 1393/99/22 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و پنجم / زمستان 7931 سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 39/2/8 تاریخ پذیرش: 39/6/77 1 محمود

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکالت عاطفی بعد از ازدواج

نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکالت عاطفی بعد از ازدواج مقاله اصیل سالمت اجتماعی مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دوره سوم شماره 4 پاییز 1395 صفحات 99 تا 6 http://ch.sbmu.ac.ir نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکالت عاطفی بعد از ازدواج *3 1 الهه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده مقدمه: نگرش مثبت ایمنی کارکنان در ارتباط مستقیم با افزایش سطح ایمنی در محیط کار بوده و از طریق

چکیده مقدمه: نگرش مثبت ایمنی کارکنان در ارتباط مستقیم با افزایش سطح ایمنی در محیط کار بوده و از طریق فصلنامه بهداشت و بررسی ایمنی کار نگرش ایمنی در تعدادی از جلد 6/ شرکتهای شماره 4 تولیدی / زمستان شهرستان 1395 اروميه 41 بررسی نگرش ایمنی در تعدادی از شرکتهای تولیدی شهرستان اروميه *2 ابوالفضل قهرماني -

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي

ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم شماره 1 بهار 1394 صفحات 31-40 ارتباط دریافت ویتامین D با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد- شاهدي 5 4 3 2 1 یاسمن جمشیدي ناي ینی محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα

میزان همخوانی یافته هاي سی تی اسکن شکم با یافته هاي آزمایش ادرار در کودکان دچار هماچوري در اثر ضربه غیرنافذ شکمی

میزان همخوانی یافته هاي سی تی اسکن شکم با یافته هاي آزمایش ادرار در کودکان دچار هماچوري در اثر ضربه غیرنافذ شکمی مقاله اصیل میزان همخوانی یافته هاي سی تی اسکن شکم با یافته هاي آزمایش ادرار در کودکان دچار هماچوري در اثر ضربه غیرنافذ شکمی محمد مهدي فروزانفر 2 بهروز هاشمی کامران حیدري علیرضا. دپارتمان اورژانس بیمارستان

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر کارکردها بر اهداف نظام سامت ایران

تاثیر کارکردها بر اهداف نظام سامت ایران مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت) دوره 11 شماره 3 مرداد و شهریور 247-258 1396 مقاله پژوهشی تاثیر کارکردها بر اهداف نظام سامت ایران دکتر سمیه شهری 1 دکتر سید جمال الدین طبیبی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

شرکت نفت یا عدم احتساب آن بر وصولی درآمدهای این سازمان دارد. محمدرضا منجذب سید ابراهیم موسوی

شرکت نفت یا عدم احتساب آن بر وصولی درآمدهای این سازمان دارد. محمدرضا منجذب سید ابراهیم موسوی مالیات بر عملکرد شرکت نفت و کارایی سازمان امور مالیاتی کشور)رویکرد تحلیل پوششی دادهها( محمدرضا منجذب 2 سید ابراهیم موسوی تاریخ دریافت: 394/2/9 تاریخ پذیرش: 394/6/4 چکیده دولتها همواره در تالشند تا با اجرای

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی فصلنامة علمي پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني سال چهارم )پاییز و زمستان 1931( شماره 8 صص 75-32. بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی 2 عباسعلی حاجی کریمی 1 تالین منصوریان 1 عضو هیئت علمي

Διαβάστε περισσότερα

1395/02/14 واژگان افسردگی اضطراب

1395/02/14 واژگان افسردگی اضطراب همدان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله پژوهشی مقاله 95 پاییز 3 شماره 23 دوره نوسانات با اضطراب و افسردگی نشانههای در همزمان تغییرات جوان متأهل زنان در جنسی عملکرد 2 نسب حیدری لیال 2

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری www.uctjournals.com دوره 3 شماره 3 پاییز 396 صفحات -08 2 بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان چکیده افسانه 0 لطفی عظیمی* غالمعلی افروز** فریبرز درتاج*** محترم نعمت طاوسی**** هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه مسند مهارگری و خودکارآمدی با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان ۳ *2 1 مرضیه مالکی مسعود براتی نادر جعفریوسفی چکیده ۳ 1 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی واحد نجف آباد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی عنوان: تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع نگارش: زهرا السادات

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین

عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین عنوان مقاله: پیش بینی اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس باورهای شخصی با میانجیگری ترس از ارزیابی منفی در معتادین نام و نام خانوادگی نویسنده اول: مرضیه صمیمی نژاد کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت دانشکده روانشناسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα