ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :33:06 EE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 2016

2 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαλανδρίνο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Αρικ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 32/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: Μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ Χρόνοσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ. Θμερομθνία: Θμζρα: Σρίτθ Ώρα: π.μ. Οι προςφορζσ κα περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μζχρι: Θμζρα: Δευτζρα και Ώρα: μ.μ. ΣΟΠΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ZHTOYMENO Ημερομθνία Ημερομθνία ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΕΙΔΟ δθμοςίευςθσ Δθμοςίευςθσ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «Κ..Η.Μ..Η..» «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» Γενικό Κατάςτθμα ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ Κράτθςθσ Μαλανδρίνου ΠΟΟΣΟ DIESEL (Γραφείο ΕΚΠΣΩΗ ΘΕΡΜΑΝΗ Διαχείριςθσ) ΧΟΝΔΡΙΚΗ

3 Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ: α) Σου Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147 Α ) «περί Δθμοςίων υμβάςεων Εργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). β) Σου άρκρου 57 του Ν. 4403/ (ΦΕΚ Α 143) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2013/34/ΕΕ, τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του υμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 τθσ 29θσ Ιουνίου 2013) και ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2014 και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ» ςφμφωνα με το οποίο από καταργοφνται τα άρκρα 14 ζωσ 201 του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160 Α ), πλθν των διατάξεων των άρκρων 134 ζωσ 138,139,157 και τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 201, οι οποίεσ διατθροφνται ςε ιςχφ. γ) Σθν παρ. 84 του άρκρου 377 του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147 Α ) ςφμφωνα με το οποίο καταργοφνται τα άρκρα 134 ζωσ 138,139,157 και θ παράγραφοσ 5 του άρκρου 201 του Ν. 4281/2014 (Α 160). δ) Σου Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». ε) Σου Π.Δ/τοσ 36/00 (ΦΕΚ 29/Α/00) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ». ςτ) Σου Ν. 2690/1999 ( ΦΕΚ 45 Αϋ/1999) «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» η) Σου Ν. 3886/ «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων». θ) Σθσ με αρικμ.56568/2004 (ΦΕΚ 842Β/8.6.04) απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ. και ςτουσ Προϊςτάμενουσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν αυτοφ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ 82834/ (ΦΕΚ 1304 β) / (ΦΕΚ1490β) και 9311/ (ΦΕΚ 104Β) όμοιεσ. κ) Σου άρκρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α /94) κακϊσ και του άρκρου 64 του Ν.4172 (ΦΕΚ 167/Α /2013) ςχετικά με τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ. ι) Σου Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α ) «περί Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». ια) Σου Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Αϋ) «περί Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και ευκφνθσ». ιβ) Tου Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/ ) «περί επειγουςϊν ρυκμίςεων για τθν επιχειρθςιακι και δθμοςιονομικι διαχείριςθ ζργων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και άλλων ρυκμίςεων». ιγ) Σου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Αϋ/ ) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων.. και άλλεσ διατάξεισ». ιδ) Σο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/ ) «περί μζτρων ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4046/2012) και άλλεσ διατάξεισ». ιε) Σου Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ ) «Περί αρχϊν δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ, δθμοςίου λογιςτικοφ και άλλεσ διατάξεισ) εκτόσ των παραγράφων 1 ζωσ 5 του άρκρου 132 και των άρκρων 133 και 134 τα οποία καταργοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 377 του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147 Α ). ιςτ) Σων άρκρων 72 και 302 του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147 Α ) «περί εγγυιςεων».

4 2.Σθν με αρικ. 1687/ απόφαςθ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, με τθν οποία εγκρίνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ ,00 ευρϊ για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γενικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Μαλανδρίνου και ανατίκεται ςτο Κατάςτθμά μασ θ διενζργεια ςχετικοφ πρόχειρου διαγωνιςμοφ. 9. Σθν με αρικ. 31/ απόφαςθ του Διευκυντι του Καταςτιματοσ ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίνεται θ διεξαγωγι πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γενικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Μαλανδρίνου. 10.Σο ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ προμικειασ που ανζρχεται ςτισ ,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α και οι πιςτϊςεισ βαρφνουν τον ΚΑΕ 1512 του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Ε 1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό με τθ ςυλλογι ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν ανάδειξθ προμθκευτι πετρελαίου κζρμανςθσ με κριτιριο κατακφρωςθσ μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ %, ςτθ νομίμωσ διαμορφωμζνθ κάκε φορά μζςθ τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ του είδουσ και θ οποία προςδιορίηεται από τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Φωκίδασ Σμιμα Εμπορίου και Σουριςμοφ Άμφιςςασ. 2.Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτα ,00 Ευρϊ για εφάπαξ παράδοςθ ςτο χϊρο του Καταςτιματοσ μασ. 3. Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 3.1.Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί τθν 25 θ Οκτωβρίου 2016, θμζρα Σρίτθ και ώρα π.μ. ςτισ εγκαταςτάςεισ του Γενικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Μαλανδρίνου, γραφείο Διαχείριςθσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ που ζχει ςυςτακεί ειδικά για το ςκοπό αυτό με απόφαςθ μασ Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται ςτθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μζχρι τθν θμζρα Δευτζρα και ώρα μ.μ. με ευκφνθ του προςφζροντοσ. 3.3 Προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ προκεςμία, είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν υπθρεςία, δεν κα λαμβάνονται υπόψθ και κα επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ. 4. Δθμοςίευςθ: Ανάρτθςθ τθσ διακιρυξθσ, κα πραγματοποιθκεί επίςθσ ςτουσ ιςτότοπουσ: «ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΘΣΡΩΟ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ» «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» (ςτον Εποπτευόμενο Φορζα «ΚΑΣΑΣΘΜΑ ΚΡΑΣΘΘ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ» ςτθ διεφκυνςθ: 4. Πλθροφορίεσ: Αντίτυπα τθσ διακιρυξθσ αυτισ κακϊσ και ςχετικζσ πλθροφορίεσ, μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να ηθτοφν τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από το Γενικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Μαλανδρίνου ςτα τθλζφωνα , fax: Νομοκεςία. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: α. Σουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ α. β. Σο Ν /2016 γ. Σων άρκρων 72 και 302 του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147 Α ) «περί εγγυιςεων». Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Α.Α. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΠΡΑΪΜΆΚΘ

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ι) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. υνεταιριςμοί Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά ΙΙ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: φραγιςμζνο φάκελο οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το Τπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ-παράρτθμα I Θ οικονομικι προςφορά : 1.Yποβάλλεται ςε δφο αντίγραφα και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 2.Να αναφζρει το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ, ςε περίπτωςθ που παρίςταται αντιπρόςωποσ, κατά το άνοιγμα των προςφορϊν. 1. ΠΡΟΦΟΡΑ - ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Θ προςφορά να ιςχφει και να δεςμεφει τον προμθκευτι από τθν θμερομθνία τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ ζωσ και τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ (ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ). Θ προςφορά που ιςχφει για μικρότερο χρονικό διάςτθμα δεν κα λαμβάνεται υπόψθ και κα ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ. Θ προςφορά να υπογράφεται από τον προςφζροντα. 3. ΣΙΜΕ 1. Οι προμθκευτζσ μποροφν να προςφζρουν ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ % ςτθ νομίμωσ διαμορφωμζνθ κάκε φορά μζςθ τιμι χονδρικισ πϊλθςθσ του είδουσ και θ οποία προςδιορίηεται από Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Φωκίδασ Σμιμα Εμπορίου και Σουριςμοφ Άμφιςςασ. 2. Όλεσ οι επιβαρφνςεισ (π.χ. ζξοδα, μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ των ειδϊν εντόσ των δεξαμενϊν τθσ Τπθρεςίασ) βαρφνουν τον προμθκευτι. 3. Όςεσ από τισ νόμιμεσ κρατιςεισ (επί του κακαροφ ποςοφ) κακϊσ και παρακράτθςθ φόρου 1% οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια το ποςοςτό ζκπτωςθσ που υποβάλλει ο προμθκευτισ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 5. Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 6. Σα ποςοςτά ζκπτωςθσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οφτε ςε τυχόν παρατάςεισ τθσ.

6 4. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 1. Ο μειοδότθσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον Φ.Π.Α (ιτοι 483,88 ευρώ). 2. Θ εγγφθςθ κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 3. Θ εγγφθςθ πρζπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιςτον τα ακόλουκα: α)σθν θμερομθνία ζκδοςθσ β)σον εκδότθ. γ)σον ανακζτοντα φορζα προσ τον οποίο απευκφνεται δ)σον αρικμό τθσ εγγφθςθσ ε)σο ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. ςτ)σθν πλιρθ επωνυμία, τον ΑΦ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. 4. Σουσ όρουσ ότι: Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. Σα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σθν θμερομθνία λιξθσ ι το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Σθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. Σον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαικοφ Οικονομικοφ χϊρου ι ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Δ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε..Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Σα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 5. Με τθν εγγυθτικι επιςτολι που αποτελεί αυτοτελι ςφμβαςθ το πιςτωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει οριςμζνο ποςό μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται, χωρίσ να μπορεί να ερευνά, οφτε αν πράγματι υπάρχει ι είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι). τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που αναφζρονται ςε εγγυιςεισ 6. Όλα τα ποςά που αναφζρονται ςε εγγυιςεισ δίδονται ΜΟΝΟ ςε Ευρϊ. 7. Σθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ θ οποία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ζωσ ΠΡΟΦΤΓΕ Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, (χωρίσ Φ.Π.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα (προμθκευτι). Για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Κατά τα άλλα ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν.4412/2016.

7 6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ 1.Θ παραλαβι και αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κακϊσ και των οικονομικϊν προςφορϊν, γίνονται ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ από τθν επιτροπι διενζργειασ του πρόχειρου διαγωνιςμοφ παρουςία των προμθκευτϊν ι τυχόν νομίμων εκπροςϊπων τουσ. 2. Θ επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτο παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. 3. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το παραπάνω όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ ςε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ. 1. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ %, ςτθ νομίμωσ διαμορφωμζνθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ ι χονδρικισ πϊλθςθσ του είδουσ και θ οποία προςδιορίηεται από Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Φωκίδασ Σμιμα Εμπορίου και Σουριςμοφ Άμφιςςασ. 2. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία: Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με το αυτό ακριβϊσ ποςοςτό ζκπτωςθσ και που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. τθν περίπτωςθ αυτι διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ των προμθκευτϊν που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ ενϊπιον του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των προμθκευτϊν. 3. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 4. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αντικζτωσ δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ, οπότε κεωροφνται τεχνικά αποδεκτζσ. 5. Αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι από ςθμεία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ςτθν διακιρυξθ ωσ απαράβατοι όροι είναι οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν απόρριψθ των προςφορϊν. 6. Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςθ τθσ μπορεί να προτείνει: α. Σθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για το ςφνολο του προχπολογιςκζντοσ ποςοφ που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. β. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςφαλμάτων ι παραλείψεων, μερικι ακφρωςθ τθσ διαδικαςίασ ι ανάλογθ αναμόρφωςθ του αποτελζςματοσ τθσ ι απόφαςθ επανάλθψισ τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. γ. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρο 106 και 317 του ν.4412/2016 και επανάλθψι οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ. δ. Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ εφόςον ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων 266 και 269 του ν. 4412/2016.

8 8. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Θ ποιότθτα των παραπάνω τφπων πετρελαιοειδϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ όπωσ κακορίηονται με αποφάςεισ του Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου. 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 1. ε κάκε προςφζροντα, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 2. Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ επζρχονται αφενόσ με τθν κοινοποίθςθ τθσ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ και αφετζρου εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων. 3. τον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ ανάκεςθ προμικειασ, αποςτζλλεται ζγγραφθ πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςυνοδευόμενθ από τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ ανακοίνωςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. (ωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ). 4. Εάν ο Προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε το αμζςωσ μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ. 5. Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςφμβαςθ, το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτθ διακιρυξθ. Θ υπθρεςία ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι με τθν οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτο διαγωνιςμό και θ προςφορά ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ μζρουσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ οφτε τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 6. Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται όπωσ προςφορά, διακιρυξθ, και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ωσ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κεωρείται το χρονικό διάςτθμα παράδοςθσ τθσ προμικειασ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και δεν κα υπερβαίνει τισ πζντε θμζρεσ. 11. ΠΛΗΡΩΜΗ Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται ωσ εξισ: Σα δικαιολογθτικά τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ μασ, φορολογικι ενθμερότθτα κλπ υποβάλλονται ςτο Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων από όπου μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τθν παρακράτθςθ φόρου 1%, εμβάηονται τα χριματα ςε τραπεηικό λογαριαςμό τον οποίο κα μασ υποδείξει ο προμθκευτισ (ΙΒΑΝ). Κατά τθν πλθρωμι του προμθκευτι κα πραγματοποιοφνται οι νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και θ παρακράτθςθ φόρου 1%, πάντοτε ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. υγκεκριμζνα τα απαιτοφμενα από τον προμθκευτι δικαιολογθτικά προκειμζνου να

9 πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του είναι: 1.Σιμολόγιο 2.Φορολογικιενθμερότθτα 3.Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 4.Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςε βάροσ των πιςτϊςεων τθσ, μζςω του δθλωκζντοσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του εκάςτοτε προμθκευτι: Απαράβατοσ όροσ είναι θ ζκδοςθ του τιμολογίου από τον προμθκευτι. Απαγορεφεται απολφτωσ οποιαδιποτε προκαταβολι με προςωρινζσ αποδείξεισ ζναντι τθσ αξίασ των ειδϊν που προμθκεφτθκαν. 12. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΕΚΠΣΩΗ 1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ οι οποίεσ αναγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 2. τον προμθκευτι ο οποίοσ κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του ν.4412/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ε κάκε περίπτωςθ o εν λόγω προχπολογιςμόσ δεν δφναται να υπερβεί τθ ςυνολικι δαπάνθ των ,00 ευρϊ ωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι απόφαςθ του Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 2. Θ δαπάνθ μεταφοράσ βαρφνει τον προμθκευτι. 3. Θ εκτζλεςθ τθσ υπόψθ προμικειασ κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και εκείνουσ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι 14. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ, υπό οιανδιποτε μορφι, υπό του προμθκευτι των εκ τθσ ςυμβάςεωσ που κα ςυναφκεί μεταξφ αυτοφ και του Γενικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Μαλανδρίνου, απορρεουςϊν υποχρεϊςεων όπωσ και δικαιωμάτων ςε οποιονδιποτε τρίτο. 2. τθν διακιρυξθ αυτι επιςυνάπτονται: ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ- ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Α.Α. Μαλανδρίνο ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΜΠΡΑΪΜΑΚΘ

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι-ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Σίτλοσ επιχείρθςθσ, λοιπά ςτοιχεία) ΠΡΟΦΟΡΑ Προσ το Γενικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Β Σφπου Μαλανδρίνου φμφωνα με τθν με αρικμό 32/2016 διακιρυξθ διενζργειασ πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι πετρελαίου DIESEL κζρμανςθσ χονδρικι για τισ ανάγκεσ του. Ε Ι Δ Ο ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ (αρικμθτικά) ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ (Ολογράφωσ) ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΘ ΧΟΝΔΡΙΚΘ Δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ Μαλανδρίνο././ 2016 Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ- ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑ ΚΡΑΣΘΘ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μαλανδίνο Αρ. Πρωτ: ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ τθ Μαλανδρίνο και ςτο Γενικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Μαλανδρίνου ςιμερα τθν /./201..., θμζρα τθσ εβδομάδοσ.. οι: 1) ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΚΟΡΣΗΙΑ, Διευκυντισ του Γ. Κ. Κ. Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ και 2), εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ. Αφοφ λάβαμε υπόψθ τθν με αρικμ. πρωτ. 1687/ απόφαςθ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων με τθν οποία εγκρίνεται δαπάνθ φψουσ ,00 για τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα κατωτζρω: Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ωσ εκπρόςωποσ του Δθμοςίου ανακζτει ςτον δεφτερο ςυμβαλλόμενο τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ προκειμζνου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Κ.Κ.Μ. ΣΙΜΗ-ΠΟΟΣΗΣΑ-ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ωσ τιμι ορίηεται θ χοντρικι τιμι μειωμζνθ κατά το ποςοςτό ζκπτωςθσ (..%) επί τθσ νομίμωσ διαμορφωμζνθσ κάκε φορά μζςθσ τιμισ χονδρικισ πϊλθςθσ του είδουσ - θ οποία προςδιορίηεται από τθν τρζχουςα τιμι του πρατθρίου ςφμφωνα με τθ προςφορά του δεφτερου ςυμβαλλόμενου. Θ ποςότθτα τθσ προμικειασ κα είναι τζτοια ϊςτε θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ δεν κα υπερβαίνει το ποςό των ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΗ Θ ποςότθτα των παρεχόμενων ειδϊν προςδιορίηεται από τον πρϊτο ςυμβαλλόμενο και ο δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ υποχρεοφται για τθν παράδοςθ τουσ ςτον πρϊτο ςυμβαλλόμενο εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. Σα προμθκευόμενα είδθ πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ όπωσ κακορίηονται με αποφάςεισ του Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου. ΠΛΗΡΩΜΗ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΡΑΣΗΕΙ Θ πλθρωμι κα είναι επί πιςτϊςει και κα πραγματοποιθκεί από το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Σο χρονικό διάςτθμα πλθρωμισ, ςφμφωνα με τα μζχρι και επί τθσ παροφςθσ δεδομζνα, κα είναι 30 θμζρεσ από τθν παραλαβι του προϊόντοσ με τθν επιφφλαξθ αφξθςθσ αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ, λόγω των χρονοβόρων διαδικαςιϊν του δθμοςίου. Κατά τθν πλθρωμι κα γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και θ παρακράτθςθ φόρου 1%, πάντοτε ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων αναλαμβάνει όλεσ τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που οφείλει να προςκομίηει ο δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ είναι τιμολόγιο, φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ που διενεργοφν ελζγχουσ. Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων δε δικαιοφται να χρθςιμοποιεί τρίτουσ κατά τθν διάρκεια τθσ

12 ςφμβαςθσ για τον ίδιο ςκοπό. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ςχετικι προςφορά. Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα υπογράφεται : Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ. ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΚΟΡΣΗΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Προϋπολογιςμόσ : ,80 (με ΦΠΑ) ΜΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Προϋπολογιςμόσ : ,80 (με ΦΠΑ) ΜΕΛΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ Χρυςό 62046 ζρρεσ τθλ. & fax 23213 52685 depixep@0670.syzefxis.gov.gr Χρυςό 14 Φεβρουαρίου 2017 Προϋπολογιςμόσ : 39.952,80 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016 Μη Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Θλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 28/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Φιλιππιάδα: Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Φιλιππιάδα: Αριθ. Πρωτ.: ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ INFORMATICS 17PROC001689797 2017-07-13 DEVELOPMEN ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Προμικεια τοποκζτθςθ αντλίασ ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.23 09:11:57 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΙΤ94653ΠΩ-ΡΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Θ Ρ Τ Ξ Θ (α/α 26/16) ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Δ Ι Α Κ Θ Ρ Τ Ξ Θ (α/α 26/16) ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ: Β. Μαργϊνθ Σθλζφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.16 16:05:02 EET Reason: Location: Athens 17PROC005933767 2017-03-16 ΑΔΑ: 9772ΟΡ1Π-Β4Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙ ΙΟΤ : WDB P MERCEDES SPRINTER 313 CDI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕ Η ΒΟΗΘΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙ ΙΟΤ : WDB P MERCEDES SPRINTER 313 CDI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕ Η ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 08/09/20177 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. :2977 ΔΙΕΤΘΤΝ Η ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 01/06/2016 Αρικμ. Ρρωτ : 241 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%)

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) τθν Ακινα, ςιμερα, 2/4/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ Αρ. πρωτ.: Β/14422

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/09/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ. : : ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΕ ΤΝΣΗΡΗ Η ΕΠΙ ΚΕΤΗ Α ΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Ηράκλειο, 28/09/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ. : : ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΕ ΤΝΣΗΡΗ Η ΕΠΙ ΚΕΤΗ Α ΘΕΝΟΦΟΡΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.29 09:30:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΗ8ΟΡ1Π-Ε7Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικϊν Αναλωςίμων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικϊν Αναλωςίμων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 13/03/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. :

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. : OAKA, Ανοικτό Κολυμβθτιριο, πφρου Λοφθ, 151 23 Μαροφςι, AΘΘΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 7PROC0098798 07-09- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 1/06/2016 Αρ. Ρρωτ.: 243 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ.9819/ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ» CPV

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ.9819/ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ» CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ ΠΤΡΓΟ 10/05/2017 Σαχ. Δ/νση: υντριάδα Ε.Ο Πύργου - Πατρων ΑΡ.ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΗΔΗ 25658 Σ.Κ. 27131 Διεύθυνση: Σμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 5040,21 MH ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 5040,21 MH ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΑΔΑΜ 14SYMV002025143 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 5040,21 MH ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 30 Απριλίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 25 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΘΡΤΞΘ ΑΡIΘΜ. 4/2017

ΔIΑΚΘΡΤΞΘ ΑΡIΘΜ. 4/2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Γ2/ 877 / 06-02-2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 4 Θ Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΘ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙ ΦΟΡΕΑ ΚΙΛΚΙ Τμιμα: Οικονομικό Γραφείο: Ρρομθκειϊν Ρλθροφορίεσ: Σινανίδου Γεωργία Τθλζφωνο: 23413

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ν Α Τ Σ Ι Λ Ι Α & Α Ι Γ Α Ι Ο Τ

Α Π Ο Φ Α Η Ο Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ν Α Τ Σ Ι Λ Ι Α & Α Ι Γ Α Ι Ο Τ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ Πειραιάσ, 11 09 2013 ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5 51 / 13 ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

<<ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» Αριθ. Διακήρυξησ: 08/2016 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ

<<ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» Αριθ. Διακήρυξησ: 08/2016 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΫΑ ΛΘΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ ΔΗΜΟ ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΗ Διεφκυνςθ: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πλθροφορίεσ: ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Mail : sarakatsanou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΑΜΑΚΟΤ 1, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ, ΑΥΑΡΝΕ, ΣΚ 13677

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΑΜΑΚΟΤ 1, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ, ΑΥΑΡΝΕ, ΣΚ 13677 ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΑΜΑΚΟΤ 1, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ, ΑΥΑΡΝΕ, ΣΚ 13677 ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑ, ΘΕΗ ΚΑΡΣΕΡΑΔΟ, ΘΗΡΑ, ΣΚ 84700 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθμ.: 8095/23-12-2016 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005199623 2016-10-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα