ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΜΟΙΡΕ / / Με κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι 2 Τα κατϊωλια όρια (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) για τθν εωαρμογι τθσ κοινοτικισ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (προμικειεσ), που ιςχφουν από 1 θ Ιανουαρίου 2010, είναι ίςα με το ποςό των ΕΥΩ για τισ Κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ (παράρτθμα IV οδθγίασ 2004/18/ΕΚ) και ςε για τισ λοιπζσ ανακζτουςεσ αρχζσ.

2 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ Αρικμόσ Διακιρυξθσ:../2011 ΜΟΙΕΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Ρρωτοκόλλου ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ. Ο ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ διακθρφςςει τθν με ανοικτό διαγωνιςμό επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια ειδϊν: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ Προχπολογιςμοφ ,95 Ευρϊ (με Φ.Π.Α.) Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ), ςτο πλαίςιο του ΕΠ Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και κα διεξαχκεί ςφμωωνα με: α) τισ διατάξεισ του ΕΚΡΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), κακϊσ και β) τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ, και καλεί τουσ ενδιαωερόμενουσ προμθκευτζσ να υποβάλλουν προςωορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ωσ άνω ζργου και με κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι Κατάκεςθ δείγματοσ από προμθκευτι: ΟΧΙ Σελίδα 2 από 61

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Προθεσμία Παραλαβής Σευχών - Παροχή Διευκρινίσεων Ορισμοί: Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού Τποβολή Προσφορών-Υάκελος Προσφοράς- Φρόνος Ισχύος Προσφορών 9 6. Δικαιούμενοι υμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Τποφάκελος Δικαιολογητικών υμμετοχής Τποφάκελος Σεχνικής Προσφοράς Εγγυήσεις Υάκελος Οικονομικής Προσφοράς Αξιολόγηση Προσφορών Ενστάσεις - Προσφυγές Κατακύρωση Διαγωνισμού Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Διαγωνισμού Όροι ύμβασης- Δικαιώματα και Τποχρεώσεις ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΤΜΒΑΗ Εφαρμοστέο Δίκαιο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α -ΠΙΝΑΚΕ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΜΕ ΣΟΠΟΤ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ' - ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε'- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ - ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ Σελίδα 3 από 61

4 Τισ διατάξεισ : ΑΠΟΦΑΘ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναωϊν κεμάτων'', όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 2. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ''. 3. Τθν Κ.Υ.Α /1993 του ΕΚΡΟΤΑ. 4. Τθν Απόωαςθ 278/2011 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Φαιςτοφ. 5. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρκρο Τθ με αρ /Γ6/ ζγκριςθ εξοπλιςμοφ από τθ Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ του Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων 7. ότι το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου μζςω του προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων. ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ Ανοικτό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι ςε ευρϊ, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ ΕΚΑΤΟΝ ΤΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΘΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΩΝ ( ,95 ), ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, για τθν εξυπθρζτθςθ των ςχολικϊν αναγκϊν των ειδικϊν ςχολείων του Ραραρτιματοσ Γ τθσ παροφςθσ. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με ςωραγιςμζνεσ προςωορζσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ θ οποία κα ςυςτακεί βάςθ του Ν.4024/2011, για τθν προμικεια των ειδϊν που αναωζρονται ςτο Ραράρτθμα Α' και κατόπιν κανονικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν τελευταία δθμοςίευςθ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων ι ςτον ελλθνικό τφπο. Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Θμεριςιο Σφπο Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων (ΦΕΚ) Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ ε ΕΤΡΩ ςυμπ.φπα ,95 Σελίδα 4 από 61

5 1. Αναθέτουςα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνιςμού 1.1. Ανακζτουςα Αρχι του Διαγωνιςμοφ είναι ο ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Θ διεφκυνςθ ςτθν οποία κα κατατεκοφν οι προςωορζσ είναι: ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΔΘΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, 25 θσ ΜΑΤΙΟΥ 1, ΤΚ: 70400, ΜΟΙΕΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ Ο Διαγωνιςμόσ αωορά ςτθν προμικεια 13 κατθγοριϊν «πακζτων», τα οποία αναλυτικά παρουςιάηονται ςτουσ Ρίνακεσ του Ραραρτιματοσ Α', που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ Οι ενδιαωερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςωορά για ζνα ι περιςςότερα πακζτα, για τθ ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε πακζτου, όπωσ αυτό περιγράωεται μονοςιμαντα ςτο Ραράρτθμα Α. Απόρριψθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν ενόσ πακζτου επιωζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ ολόκλθρου του πακζτου. Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο του προχπολογιςμοφ του κάκε πακζτου Οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ των ειδϊν επιςυνάπτονται ςτθν διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτο Ραράρτθμα Β', το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Σελίδα 5 από 61

6 2. Προθεςμία Παραλαβήσ Σευχών - Παροχή Διευκρινίςεων 2.1. Θ παροφςα Ρροκιρυξθ μαηί με τα ςυνθμμζνα παραρτιματα, που αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ αυτισ, διατίκεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΟΙΕΣ Ν.ΘΑΚΛΕΙΟΥ (25θσ Μαρτίου 1, ΤΚ 70400, Ρλθροωορίεσ κ. Ρολφδωροσ Ραναγιϊτθσ) κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ. Οι ενδιαωερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τθν Ρροκιρυξθ, μζχρι και επτά (7) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωορϊν, από τα γραωεία τθσ Ανακζτουςασ Οι ενδιαωερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να λαμβάνουν ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ ι διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν Ρροκιρυξθ μζχρι και τθν δωδζκατθ (12θ) θμζρα πριν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν, υποβάλλοντασ γραπτϊσ ερωτιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ δεν γίνεται δεκτι καμία διευκρίνιςθ όρου Ρροκιρυξθσ ι άλλθ επικοινωνία. Γραπτζσ Απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιοφνται ςε όλουσ τουσ ενδιαωερομζνουσ που παρζλαβαν τθν Ρροκιρυξθ μζχρι και ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν. Οι Υποψιωιοι δεν δικαιοφνται να επικαλοφνται προωορικζσ απαντιςεισ ι διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ δίδονται από τθν αρμόδια υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαωερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραωα του διαγωνιςμοφ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 του ΕΚΡΟΤΑ, αυτζσ παρζχονται το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαωερόμενουσ προμθκευτζσ οι ωσ άνω ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ ζξι (6) θμερϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν, χωρίσ ο προςωζρων να ζχει δικαίωμα ζνςταςθσ δυνάμει του άρκρου 15 του ΕΚΡΟΤΑ Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Σελίδα 6 από 61

7 3. Οριςμοί: 3.1. Ρροσ κατανόθςθ των όρων τθσ παροφςθσ, δίδονται οι παρακάτω οριςμοί για τουσ εξισ όρουσ: «Ανακζτουςα Αρχι»: ΔΘΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ «Ενδιαφερόμενοσ» : Κάκε Φυςικό ι Νομικό Ρρόςωπο που προτίκεται να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία. «Τποψιφιοσ»: Το ωυςικό ι νομικό πρόςωπο ι θ ζνωςθ προμθκευτϊν που υποβάλλει προςωορά. «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ» ι «Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ»: Θ Επιτροπι που ςυςτινεται βάςει του Ν. 4024/2011 για τθν διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθν ειςιγθςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ. «Ανάδοχοσ» ι «Προμθκευτισ»: Ο Υποψιωιοσ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ ςφμβαςθ προμθκειϊν τθσ παροφςασ, μζςω ςφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και κα υπογραωεί, μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ και βάςει του ςχεδίου ςφμβαςθσ του Ραραρτιματοσ Δ' τθσ παροφςασ. «Σεφχθ Διαγωνιςμοφ»: Θ παροφςα διακιρυξθ με τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν παραρτιματα που εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι και περιζχουν τουσ όρουσ και προχποκζςεισ βάςει των οποίων διενεργείται ο παρϊν διαγωνιςμόσ. «Προςφορά»: Θ Ρροςωορά που κα υποβάλλουν οι Υποψιωιοι ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και θ οποία περιλαμβάνει τρεισ υποωακζλουσ και πιο ςυγκεκριμζνα α) τον Υποωάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, β) τον Υποωάκελο Τεχνικισ Ρροςωοράσ και γ) τον Υποωάκελο Οικονομικισ Ρροςωοράσ. «Τπεφκυνθ Διλωςθ»: Ρρόκειται για τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986, ι ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ υποψθωίου κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ προζλευςισ του. Σε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου υπογράωεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του ι από ειδικϊσ εξουςιοδοτθκζντα προσ τοφτο εκπρόςωπο (ςε αυτιν τθν περίπτωςθ προςκομίηεται επικυρωμζνο αντίγραωο του οικείου εξουςιοδοτικοφ εγγράωου). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρεται ο όροσ Υπεφκυνθ Διλωςθ, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραωισ του υπογράωοντα. Σελίδα 7 από 61

8 4. Ημερομηνία Διενέργειασ του Διαγωνιςμού 4.1. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 2012, θμζρα.. και ϊρα., ςτα γραωεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Δθμοτικό Κατάςτθμα Διμου Φαιςτοφ, οδόσ 25θσ Μαρτίου 1, ΤΚ Μοίρεσ Ν. Θρακλείου Αρμόδιοσ Υπάλλθλοσ για πλθροωορίεσ: Κοσ Ρολφδωροσ Ραναγιϊτθσ, τθλ: , ωαξ: Σελίδα 8 από 61

9 5. Τποβολή Προςφορών-Υάκελοσ Προςφοράσ- Φρόνοσ Ιςχύοσ Προςφορών 5.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ διαγωνιηόμενουσ ι με νόμιμο εκπρόςωπό τουσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ Οι διαγωνιηόμενοι ζχουν τθν ευκφνθ τθσ αποςτολισ του ςωραγιςμζνου Φακζλου Ρροςωοράσ τουσ μζχρι τθν παραλαβι του από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Τυχόν ζξοδα αςωάλιςθσ, εκτελωνιςμοφ και μεταωοράσ βαρφνουν το διαγωνιηόμενο Οι προςωορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτον ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν προθγουμζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμωωνα με τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 11 του ΕΚΡΟΤΑ Ο διαγωνιηόμενοσ ωζρει τθν ευκφνθ αποδεχόμενοσ τον κίνδυνο για οποιοδιποτε γεγονόσ, ζςτω και ανωτζρασ βίασ (περιλαμβανομζνων προβλθμάτων από τθ διαδικαςία εκτελωνιςμοφ, κ.τ.λ.) που μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μθ εμπρόκεςμθ ι μθ προςικουςα υποβολι του Φακζλου Ρροςωοράσ του Ρροςωορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζωονται χωρίσ να αποςωραγιςκοφν Οι προςωορζσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςωορά και οικονομικι προςωορά) υποβάλλονται μζςα ςε ωάκελο ςωραγιςμζνο, δακτυλογραωθμζνεσ, ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραωο ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςωορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςε αναγνωριςμζνθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ γλϊςςα, κατά προτίμθςθ ςτθν Αγγλικι Στο ωάκελο κάκε προςωοράσ πρζπει να αναγράωονται ευκρινϊσ: Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα Ο Φάκελοσ τθσ «ΡΟΣΦΟΑΣ» περιλαμβάνει τρεισ επιμζρουσ κλειςτοφσ και ςωραγιςμζνουσ υποωακζλουσ: α) τον Υποωάκελο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Σελίδα 9 από 61

10 β) τον Υποωάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ, γ) τον Υποωάκελο τθσ Οικονομικισ Ρροςωοράσ. Ζκαςτοσ εκ των τριϊν Υποωακζλων υποχρεωτικά αναγράωει τισ ενδείξεισ του κυρίωσ ωακζλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντοσ) και τον τίτλο αντιςτοίχωσ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςωοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ ωάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ ωάκελο, με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Τεχνικισ Ρροςωοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ ωακζλου Οι προςωορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςωορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςωζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςωράγιςθσ των προςωορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράωει και ςωραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςωορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς' αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαωι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςωορϊν Ο διαγωνιςμόσ αωορά ςτθν προμικεια δεκατριϊν (13) πακζτων ειδϊν. Γίνονται δεκτζσ προςωορζσ για τθν ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα του κάκε πακζτου ειδϊν όπωσ αυτι περιγράωεται μονοςιμαντα ςτα παραρτιματα Α' και Β' τθσ παροφςασ διακιρυξθσ Θ αποςωράγιςθ των προςωορϊν γίνεται δθμόςια από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, παρουςία των υποψθωίων ι των νομίμων εκπροςϊπων τουσ ςφμωωνα με τθν διαδικαςία του άρκρου 19 του ΕΚΡΟΤΑ Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςωράγιςθσ των προςωορϊν αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου παραλαβισ των προςωορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παράγραωο 4.1 τθσ διακιρυξθσ Οι ωάκελοι των οικονομικϊν προςωορϊν δεν αποςωραγίηονται, αλλά μονογράωονται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και παραδίδονται με απόδειξθ ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό προσ ωφλαξθ Πςοι δικαιοφνται λαμβάνουν γνϊςθ των ςτοιχείων των προςωορϊν που υποβλικθκαν νόμιμα, ςε χρόνο που κα κακοριςκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ Οι ωάκελοι των οικονομικϊν προςωορϊν για όςεσ προςωορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 19 του ΕΚΡΟΤΑ, κα αποςωραγιςκοφν κατά Σελίδα 10 από 61

11 θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ προσ όςουσ δικαιοφνται να παρευρεκοφν Οι υποψιωιοι εωόςον δεν ζχουν αςκιςει εμπροκζςμωσ τισ διοικθτικζσ προςωυγζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 15 του ΕΚΡΟΤΑ, για τισ διοικθτικζσ προςωυγζσ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχουν απορριωκεί οι ςχετικζσ τουσ ενςτάςεισ, κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιωυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και δεν δφνανται με τθν προςωορά τουσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςουν ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ Οι ωάκελοι των οικονομικϊν προςωορϊν, για όςεσ προςωορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςωραγίηονται, αλλά επιςτρζωονται Οι Ρροςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Ρροςωορά που ορίηει χρόνο μικρότερθσ ιςχφοσ του παραπάνω αναωερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Σελίδα 11 από 61

12 6. Δικαιούμενοι υμμετοχήσ ςτο Διαγωνιςμό - Κριτήρια Ποιοτικήσ Επιλογήσ 6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ επί ποινι απαραδζκτου ςτο διαγωνιςμό ζχουν: (α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί ι κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ προμθκευτϊν που αςχολοφνται με τθν παραγωγι ι προμικεια, τθν ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, οργάνων, μθχανθμάτων και πειραμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ και με τθν παροχι ςχετικϊν υπθρεςιϊν. (β) Για τισ ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςωορά, πρζπει να ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 8 του ΕΚΡΟΤΑ Στθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, ο όροσ "προμθκευτισ" αωορά όλεσ τισ προαναωερκείςεσ κατθγορίεσ Δεν γίνονται δεκτοί: (α) Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία, ι ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ ι Α.Ε. του Δθμοςίου τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και ο αποκλειςμόσ τουσ είναι εν ιςχφ. (β) Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με απόωαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, λόγω καταδίκθσ τουσ με αμετάκλθτθ απόωαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι, ι λόγω του ότι υπιρξαν ζνοχοι ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι δφναται να διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο. (γ) Πςα ωυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από το Υπουργείο Ραιδείασ ανά περίπτωςθ. (δ) Πςοι (ι) τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχει κινθκεί εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ και (π) τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ, ι τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόωαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό ανάλογεσ ςυνκικεσ. (ε) Υποψιωιοι, ι προςωζροντεσ, εωόςον ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ που αωορά τα παρακάτω αδικιματα: (i) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (ii)δωροδοκία όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαϊου 1997 και ςτο άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου. (iii)απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. (iv)νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 10/6/1991 για τθ πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Σελίδα 12 από 61

13 6.4. Απορρίπτονται προςωορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ ςφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. Οι προςωζροντεσ εω' όςον δεν είναι και καταςκευαςτζσ οωείλουν να είναι γνϊςτεσ τθσ εωαρμογισ τθσ προαναωερκείςασ ριτρασ ςτθν καταςκευάςτρια εταιρεία του προϊόντοσ Οι αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τεχνικϊν προχποκζςεων που κα πρζπει να πλθροφν οι προςωζροντεσ και τα όριά τουσ, εμωανίηονται ςτισ «Ρροδιαγραωζσ Εξοπλιςμοφ προσ Ρρομικεια» που ςυνοδεφουν τθν υπ αρ. 18/2011 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Φαιςτοφ Οι αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ οικονομικϊν προχποκζςεων που κα πρζπει να πλθροφν οι προςωζροντεσ και τα όριά τουσ εμωανίηονται ςτον προχπολογιςμό τθσ υπ αρ. 18/2011 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Φαιςτοφ. Σελίδα 13 από 61

14 7. Τποφάκελοσ Δικαιολογητικών υμμετοχήσ 7.1. Ο Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ περιζχει επί ποινι απαραδζκτου τα εξισ δικαιολογθτικά: Πιςτοποιθτικό Εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό ι εμπορικό επιμελθτιριο Εγγφθςθ υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφμωωνα με το υπόδειγμα του παραρτιματοσ Ε' (1) τθσ διακιρυξθσ Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία: (i) Να αναγράωονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. (ii) Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ τουσ ότι: α) Δεν ζχει εισ βάροσ τουσ εκδοκεί αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ ςχετικά με τα παρακάτω αδικιματα: Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το Άρκρο 2 παράγραωοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Δωροδοκία, κατά το Άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαίου 1997(21) και ςτο Άρκρο 3 παράγραωοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου. Απάτθ, κατά τθν ζννοια του Άρκρο 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το Άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. β) Δεν ζχουν καταδικαςκεί με δικαςτικι απόωαςθ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ (Άρκρο 43 παρ. 2(γ) του Ρ.Δ. 60/2007). Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμζνα διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ ανακζτουςα αρχι (άρκρο 43 παρ 2 δ του ΡΔ 60/2007. γ) Δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οι εργαςίεσ τθσ επιχειριςεωσ τουσ ζχουν αναςταλεί και δεν τελοφν ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία. δ) Δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι ςε διαδικαςία ζκδοςθσ απόωαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι διαχείριςθσ ςυμβιβαςμοφ με τουσ πιςτωτζσ και δεν βρίςκονται ςε άλλεσ παρόμοιεσ διαδικαςίεσ. Σελίδα 14 από 61

15 ε) Ζχουν εκπλθρϊςει τισ αςωαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αωορά ςτθν καταβολι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωαλίςεωσ, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ δικαίου/ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. ςτ) Ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αωορά ςτθν πλθρωμι των ωόρων και των τελϊν, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ δικαίου/ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. η) Δεν ζχουν υποβάλει ψευδείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροωοριϊν που απαιτοφνται ςφμωωνα με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ και ζχουν υποβάλει όλεσ τισ πλθροωορίεσ που απαιτοφνται ςφμωωνα με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ. (iii) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν και ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 9 του ΕΚΡΟΤΑ Εωόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςωορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ Διλωςθ χϊρασ καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ που προςωζρεται Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναωζρεται ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ωερεγγυότθτασ, τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, τθσ χρθματοπιςτωτικισ και οικονομικισ κατάςταςθσ του προςωζροντοσ (βλ. παρ. 6.6 του παρόντοσ), κακϊσ και τισ τεχνικζσ του δυνατότθτζσ (βλ. παρ. 6.5 του παρόντοσ) ςτον Υποωάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ κα πρζπει να περιζχονται και τα ακόλουκα: Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμωωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνονται: (ι) Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και (ii) Εάν ζχει επιβλθκεί ςτον προμθκευτι θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόωαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα Βεβαίωςθ τράπεηασ 3 για πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ φψουσ τουλάχιςτον ίςου του προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ Αντίγραφο του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ των τριϊν τελευταίων ετϊν ι αποςπαςμάτων αυτϊν ι Τπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο ετθςίωσ ίςο με το προχπολογιςμό τθσ διακιρυξθσ προ ΦΡΑ. Επίςθσ υπεφκυνθ διλωςθ του 3 Τα πιςτοποιθτικά των παρ ζωσ ηθτοφνται ςε ςχζςθ με τισ παραγράωουσ 6.5 και 6.6 Σελίδα 15 από 61

16 κφκλου εργαςιϊν τθσ που αωορά ειδικότερα το υπό προμικεια υλικό, κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με το υπό προμικεια υλικό, κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εωόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό Κατάλογο, ςτον οποίο αναωζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι, με πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ ωορζασ, με τα αντίςτοιχα παραςτατικά ι, εωόςον δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν ι δεν υπάρχουν παραςτατικά, με υπεφκυνθ διλωςθ του αγοραςτι και, εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, του προμθκευτι Περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και των μζτρων που λαμβάνει ο προμθκευτισ για τθν εξαςωάλιςθ τθσ ποιότθτασ Κατάςταςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ, που κα αςχολθκεί κατά τθν παραγωγι του προσ προμικεια υλικοφ, κατά ειδικότθτα, ανεξάρτθτα από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ, ιδίωσ δε των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2000 ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι και καταςκευαςτισ του τελικοφ προϊόντοσ απαιτείται ISO 9001:2000 και του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ Στθν περίπτωςθ που υποβάλλεται αίτθςθ ςυμμετοχισ από προμθκευτι που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ του τελικοφ προϊόντοσ, εκδίδονται από τον καταςκευαςτι και προςκομίηονται από τον προμθκευτι μαηί με τθν προςωορά του, τα δικαιολογθτικά των ανωτζρω περιπτϊςεων 7.2.5, 7.2.6, του παρόντοσ παραρτιματοσ, που αωοροφν μόνο τον ανωτζρω καταςκευαςτι. ο Σελίδα 16 από 61

17 8. Τποφάκελοσ Σεχνικήσ Προςφοράσ 8.1. Ο Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ κα περιλαμβάνει επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ τα ακόλουκα: Λεπτομερι Περιγραφι για κάκε προςφερόμενο είδοσ, ςυνοδευόμενθ από επίςθμα prospectus ι καταλόγουσ που κα επαλθκεφουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προςωερόμενου είδουσ. Σε κάκε ζνα από τα παραπάνω ζντυπα είναι υποχρεωτικό ςτθ κζςθ του προςωερόμενου αντικειμζνου να αναγράωεται ο κωδικόσ αρικμόσ του και να διευκρινίηεται ο τφποσ που προςωζρεται, με τρόπο μονοςιμαντο, ζτςι ϊςτε να μθ δθμιουργείται καμία αμωιβολία ωσ προσ τθν ταυτότθτα του προςωερομζνου είδουσ. Ραράβαςθ του όρου αυτοφ κεωρείται ότι ςυνεπάγεται αοριςτία τθσ προςωοράσ και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ειδικότερα ςτθν τεχνικι προςωορά κάκε είδουσ κα υπάρχει: α. Χϊρα προζλευςθσ - καταςκευισ. β. Καταςκευαςτικόσ - Ρρομθκευτικόσ Οίκοσ. γ. Τφποσ ι μοντζλο προςωερομζνου ι αρικμόσ ςχετικοφ καταλόγου. Για τα προϊόντα που καταςκευάηει ο ίδιοσ ο διαγωνιηόμενοσ απαιτείται ο χαρακτθριςμόσ «καταςκευισ του εργοςταςίου μασ» Στθ περίπτωςθ που ο προςωζρων δεν κα καταςκευάςει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ ότι ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτο προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι Υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι για φπαρξθ και παροχι ανταλλακτικϊν για μία πενταετία κακϊσ και διλωςθ με τθν οποία κα εγγυάται για δφο (2) τουλάχιςτον ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια είδουσ και τθν δωρεάν αποκατάςταςθ βλαβϊν που δεν κα οωείλονται ςε κακοφσ χειριςμοφσ ι κακι μεταχείριςθ των οργάνων (θ χρονικι ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ ςυνεπάγεται και ιςόχρονθ ιςχφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ τθν οποία κα κατακζςει ο μειοδότθσ). Σελίδα 17 από 61

18 Απαραιτιτωσ και με ποινι αποκλειςμοφ, θ κάκε προςωορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φφλλο ςυμμόρφωςθσ, όπου ο κάκε προμθκευτισ κα απαντά παράγραωο προσ παράγραωο και με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ ςε όλα τα ςτοιχεία των τεχνικϊν προδιαγραωϊν με παραπομπζσ και τεχνικζσ επεξθγιςεισ όπου απαιτείται, ςε περίπτωςθ δε διαωωνίασ κα πρζπει να προςδιορίηει με ςαωινεια τα ςθμεία απόκλιςθσ. Ρροςωορζσ που κα απαντοφν μονολεκτικά ΝΑΙ ι ςυμωωνοφμε κλπ., χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ παραπομπι αντιςτοιχία, κα αποκλείονται Στθν τεχνικι προςωορά και με ποινι αποκλειςμοφ κατατίκενται βιβλία - οδθγοί ι CD τα οποία κα περιζχουν αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ-λειτουργίασ των προςωερομζνων ειδϊν, κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι ςτθν Αγγλικι. Επίςθσ υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ κατά τθν παράδοςθ τα βιβλία - οδθγοί να διατεκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Το αυτό ιςχφει και για το λογιςμικό όπου απαιτείται Στθν τεχνικι και οικονομικι προςωορά και με ποινι αποκλειςμοφ θ αρίκμθςθ και οι ονομαςίεσ των ειδϊν που προςωζρονται κα είναι όπωσ ακριβϊσ και ςτισ προδιαγραωζσ τθσ διακιρυξθσ Στθν τιμι προςωοράσ του προμθκευτι ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ μεταωοράσ και εγκατάςταςθσ των ειδϊν ςτουσ τόπουσ που αναωζρονται ςτον ςυνθμμζνο πίνακα Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ενθμζρωςθ - επίδειξθ του προςωπικοφ που κα του υποδειχκεί από τθν Σχολικι Μονάδα Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι ςφμωωνοσ με τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να ωζρει το ςιμα CΕ όπου απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ κακϊσ και να διακζτει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό διλωςθ ςυμμόρωωςθσ CΕ Αναντιςτοιχία τεχνικισ προςωοράσ - τεχνικϊν ωυλλαδίων - prospectus μεταξφ τουσ είτε με αυτι τθσ οικονομικισ προςωοράσ, αποτελεί ουςιαςτικό λόγο απόρριψθσ τθσ προςωοράσ. Σελίδα 18 από 61

19 9. Εγγυήςεισ 9.1. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμωωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό Οι εγγυιςεισ αν δεν είναι διατυπωμζνεσ ςτθν Ελλθνικι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςθ Κάκε προςωορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που κα καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ των προςωερομζνων ειδϊν. Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί ζνα (1) μινα μετά τθν λιξθ του χρόνου προςωοράσ, που ηθτάει θ διακιρυξθ και να είναι ςφμωωνθ, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςωοράσ, με το ςυνθμμζνο ςτθ διακιρυξθ υπόδειγμα του παραρτιματοσ Ε' (1) Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν, χωρίσ Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι αορίςτου χρόνου και να ςυμωωνεί, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςωοράσ, με το ςυνθμμζνο ςτθ διακιρυξθ υπόδειγμα του παραρτιματοσ Ε' (2) Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: 2,5% επί του ςυμβατικοφ ποςοφ χωρίσ Φ.Ρ.Α. και για δφο τουλάχιςτον ζτθ και ςφμωωνθ με το αντίςτοιχο ςυνθμμζνο υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα Ε'(4) Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναωερόμενα ςτο άρκρο 26 του ΕΚΡΟΤΑ. Σελίδα 19 από 61

20 10. Υάκελοσ Οικονομικήσ Προςφοράσ Στον ςωραγιςμζνο ωάκελο οικονομικισ προςωοράσ περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςωορά του Υποψθωίου, θ οποία κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να είναι ςυνταγμζνθ ςφμωωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΣΤ' τθσ παροφςασ προκιρυξθσ Με τθν προςωορά θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ από το Φ.Ρ.Α. για τθν παράδοςθ του υλικοφ, ιτοι το κόςτοσ μεταωοράσ και εγκατάςταςθσ των αντικειμζνων ςτουσ τόπουσ προοριςμοφσ του Ραραρτιματοσ Γ' - «Πίνακασ Αντιςτοίχιςησ Ειδϊν και Ποςοτήτων με Τόπουσ Παράδοςησ». Τα οποιαδιποτε προςωερόμενα είδθ, όργανα, παρελκόμενα ι ανταλλακτικά που αναγράωονται ςτθν τεχνικι προςωορά ι επιδεικνφονται ςτο δείγμα που ζχει κατατεκεί δεν επιβαρφνουν επιπλζον τθν τιμι, αλλά περιλαμβάνονται ς εαυτι. Θ τιμι, χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπ όψιν για τθ ςφγκριςθ των προςωορϊν Θ οικονομικι προςωορά υποβάλλεται, χωριςτά για κάκε πακζτο, με τθ ςυμπλιρωςθ πινάκων του υποδείγματοσ του Ραραρτιματοσ ΣΤ', μορωισ που παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να ακολουκιςουν τουσ ίδιουσ κωδικοφσ και τισ περιγραωζσ προϊόντων ςτθν προςωορά τουσ, ςτθ ςφμβαςθ, ςτθ διακίνθςθ και ςτθν τιμολόγθςθ Σε περίπτωςθ αςυμωωνίασ μεταξφ των τιμϊν που αναωζρονται ςτα ζντυπα τθσ οικονομικισ προςωοράσ υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ του πακζτου που αναγράωεται ολογράωωσ, οι υπόλοιπεσ δε διορκϊνονται ςφμωωνα με αυτιν. Ρροςωορά που δεν αναγράωει τθν τιμι μονάδασ ολογράωωσ κεωρείται άκυρθ για το πακζτο Θ αναγραωι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ κα γίνεται με δφο δεκαδικά ψθωία. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δφο δεκαδικά ψθωία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθωίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμωωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι μονάδοσ που αναγράωεται ολογράωωσ ςτθν οικονομικι προςωορά Ρροςωορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Σελίδα 20 από 61

21 10.9. Ρροςωορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ ςε ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Εω όςον από τθν προςωορά δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, με απόωαςθ τθσ Υπθρεςίασ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ Ο διαγωνιςμόσ αωορά τθν προμικεια πακζτων επομζνωσ θ τιμι κα δίνεται υποχρεωτικά για το πλιρεσ πακζτο. Σελίδα 21 από 61

22 11. Αξιολόγηςη Προςφορών Θ αξιολόγθςθ των προςωορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι Δυνατότθτα υποβολισ προςωοράσ υωίςταται μόνο για το ςφνολο εκάςτου πακζτου του Διαγωνιςμοφ. Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προςωζρων τθ χαμθλότερθ τιμι για ζκαςτο πακζτο Θ υποβολι τθσ οικονομικισ προςωοράσ κα γίνει βάςει του «Εντφπου Οικονομικισ Ρροςωοράσ» του Ραραρτιματοσ Δ' τθσ παροφςθσ. Σελίδα 22 από 61

23 12. Ενςτάςεισ - Προςφυγέσ Για τθν υποβολι των ενςτάςεων ιςχφουν οι όροι, προχποκζςεισ και προκεςμίεσ του άρκρου 15 του ΕΚΡΟΤΑ Αποωαςίηον όργανο είναι το όργανο διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, κατόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των Ενςτάςεων Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τθ δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων, ο οποίοσ κεςπίςτθκε προσ εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 Σελίδα 23 από 61

24 13. Κατακύρωςη Διαγωνιςμού Θ επιλογι του Αναδόχου κα γίνει βάςει τθσ πλζον χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου του διαγωνιςμοφ, ςτα οποία δεν παρίςτανται εκπρόςωποι των υποψθωίων, κα κοινοποιοφνται εγγράωωσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο αντίςτοιχο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ και αηθμίωσ για αυτιν να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, και ιδίωσ: α) για παράτυπθ διεξαγωγι, εωόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, γ) εάν υπιρξε μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ ζργο, δ) εάν κανείσ από τουσ υποψθωίουσ δεν προςεκόμιςε τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςε ςχζςθ με τα οποία υπεβλικθ θ υπεφκυνθ διλωςθ που προβλζπει ςτθν παράγραωο τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο οικείο Άρκρο Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται επίςθσ να ματαιϊςει τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ και να προςωφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οωείλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται επίςθσ να ματαιϊςει οριςτικά τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ (α) όταν δε χρειάηεται πλζον το υλικό είτε λόγω αλλαγϊν ςτθν τεχνολογία, είτε λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί το υλικό, ι (β) όταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμωζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εωόςον ςυμωωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Θ απόωαςθ τθσ διοίκθςθσ με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμωζρον. Σε περίπτωςθ τυχόν τροποποίθςθσ εξαςωαλίηεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ όπωσ προδιεγράωθ Στον προμθκευτι ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ προμικειασ, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ που περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: α. Το προσ προμικεια είδοσ. Σελίδα 24 από 61

25 β. Τθν ποςότθτα. γ. Τθν τιμι. δ. Τον ωορζα για τον οποίο προορίηεται το υλικό. ε. Τθ ςυμωωνία τθσ κατακφρωςθσ ι τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ κακϊσ και με το ςχζδιο ςφμβαςθσ που ζχει επιςυναωκεί ςτθ διακιρυξθ. ςτ. Τθν προκεςμία υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναωκείςα, το δε ζγγραωο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα Ο Ρρομθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραωι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. Ο προμθκευτισ μπορεί να προςζλκει για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι όμωσ ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν αρχίηει να υπολογίηεται μετά από 10 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Τοφτο δεν ιςχφει, ςτθν περίπτωςθ που ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν αρχίηει να υπολογίηεται από τθν θμερομθνία αναγγελίασ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ. Εωόςον θ ςφμβαςθ υπογράωεται πριν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ των 10 θμερϊν που αναωζρεται παραπάνω, ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν υπολογίηεται από τθν θμερομθνία υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ Εάν θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ γίνεται ςε αλλοδαπό προμθκευτι θ ανακοίνωςθ απευκφνεται ςτον εκπρόςωπό του ςτθν Ελλάδα, εάν υπάρχει, ςε αντίκετθ περίπτωςθ αποςτζλλεται ςχετικι τθλεομοιοτυπία ςτον αλλοδαπό προμθκευτι. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι προβλζπεται να γίνει με άνοιγμα πίςτωςθσ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να κατατεκεί ςτον ανταποκριτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτο εξωτερικό, θ δε εγγφθςθ ςυμμετοχισ παραμζνει ςε ιςχφ και αποδεςμεφεται μετά τθν κατάκεςθ και αποδοχι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςιλκε να υπογράψει τθν ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 35 του ΕΚΡΟΤΑ. Σελίδα 25 από 61

26 14. Δικαιολογητικά Κατακύρωςησ Διαγωνιςμού Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν ο προςωζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ προκεςμίασ 20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμωωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οωείλει να υποβάλει, ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα εξισ ζγγραωα και δικαιολογθτικά, τα οποία αποςωραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ οικείεσ παραγράωουσ του παρόντοσ άρκρου Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόωαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π. δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, εωόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραωίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ ωορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω και εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αωετζρου ότι εξακολουκοφν Σελίδα 26 από 61

27 να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ. Για όςουσ αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροωικό επάγγελμα, απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια αρχι του Δθμοςίου ι του οικείου ΟΤΑ Οι αλλοδαποί: Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράωου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόωαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του άρκρου Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ καταςτάςεισ του ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ του του παρόντοσ άρκρου Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ Σα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογθτικά ( και ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ τθσ παρ. 2, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Α'101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόωαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ Σελίδα 27 από 61

28 ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραωο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόωαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ του Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναωερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ τθσ περίπτωςθσ (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ, εκδίδονται, όςον αωορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε., ςφμωωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, όςον αωορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εωετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ Οι υνεταιριςμοί: Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραωο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόωαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ του άρκρου Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων και του παρόντοσ άρκρου, εωόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ περίπτωςθσ των άρκρων , εωόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. Σελίδα 28 από 61

29 14.2. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςωορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναωερόμενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράωου τθσ χϊρασ, ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραωα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ηθτοφμενεσ νομικζσ καταςτάςεισ Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςωράγιςθ του ωακζλου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ςε θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από ςχετικι πρόςκλθςθ Πςοι δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςωράγιςθσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν αποςωράγιςισ τουσ. Σελίδα 29 από 61

30 15. Όροι ύμβαςησ- Δικαιώματα και Τποχρεώςεισ Χρόνοσ Παράδοςθσ-Παραλαβι Χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ςτουσ τόπουσ προοριςμοφ τουσ ορίηονται οι 60 4 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται ι να μετατίκεται ςφμωωνα με το άρκρο 14 του ΕΚΡΟΤΑ Ρροςωορά που περιζχει χρόνο παράδοςθσ μεγαλφτερο από τον οριηόμενο ςτθν παράγραωο κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ Θ παραλαβι των ειδϊν προμικειασ κα γίνει από τριμελείσ επιτροπζσ παραλαβισ ςε κάκε ςχολικό εργαςτιριο, με βάςθ τα παρακάτω ςτοιχεία: τθ ςφμβαςθ τθ τεχνικι προςωορά του αναδόχου τα ωυλλάδια (prospectus) των ειδϊν προμικειασ που κατακυρϊκθκαν Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνει το πολφ εντόσ Σρόποσ Πλθρωμισ θμερϊν από τθν άωιξθ των ειδϊν ςτουσ τόπουσ προοριςμοφ του παραρτιματοσ Γ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ Θ εξόωλθςθ κα γίνει με εξόωλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ Τα δικαιολογθτικά που κα απαιτθκοφν για τθν πλθρωμι είναι τα εξισ: i. ΡΩΤΟΤΥΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ. ii. iii. iv. ΡΩΤΟΤΥΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ. ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΙΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΟΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, v. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ ΕΝΘΜΕΟΤΘΤΑΣ, vi. ΑΝΤΙΓΑΦΟ ΔΙΡΛΟΤΥΡΟΥ ΦΟΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ (δθλαδι χωρίσ Φ.Ρ.Α.). vii. Ειςωορζσ υπζρ ΤΑΔΚΥ 2% 4 Ο χρόνοσ παράδοςθσ που ζχει τεκεί είναι ενδεικτικόσ. Επαωίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να ορίςει το χρόνο παράδοςθσ ανάλογα με τθν ποςότθτα, τον όγκο και τθ γεωγραωικι διαςπορά των ειδϊν τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ. 5 Ο χρόνοσ παραλαβισ που ζχει τεκεί είναι ενδεικτικόσ. Επαωίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να ορίςει το χρόνο παράδοςθσ ανάλογα με τθν ποςότθτα, τον όγκο και τθ γεωγραωικι διαςπορά των ειδϊν τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ. Σελίδα 30 από 61

31 Θ ευκφνθ τθσ προςκόμιςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ ςτον ωορζα κα γίνει από τον προμθκευτι ςε ςυνεργαςία με τον ωορζα Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςωαλιςτικι ειςωορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράωων (τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κλπ.) που αωοροφν ςτθν εξόωλθςθ των ωόρων, αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. Τυχόν τραπεηικά τζλθ ι κρατιςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Σελίδα 31 από 61

32 16. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΤΜΒΑΗ Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ υπογράωεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςφμβαςθ το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάωκθκε ςτθ διακιρυξθ Θ Υπθρεςία ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςωοράσ του προμθκευτι με τθν οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία προςωορά ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάωκθκε ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ' οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςωοράσ του προμθκευτι Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ. β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. γ. Τα προσ προμικεια υλικά και τθν ποςότθτα. δ. Τθν τιμι. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. ςτ. Τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ των υλικϊν. η. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. θ. Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. κ. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαωορϊν. ι. Τον τρόπο και χρόνο πλθρωμισ Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςωορά, διακιρυξθ και απόωαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςωαλμάτων ι παραδρομϊν Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εωόςον ςυμωωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Θ απόωαςθ τθσ διοίκθςθσ με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμωζρον Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: α. Ραρελιωκθ οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά θ ποςότθτα που παραδόκθκε. β. Ζλαβε χϊρα θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αωοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. γ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. Σελίδα 32 από 61

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ:

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ: Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε..Δ.Τ.:1705/22-9-2015 Ημερομηνία: 22/9/2015 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο γ ι α τ η ν Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω ς ί μ ω ν Π λ α ς τ ι κ ώ ν, Α ν α λ ω ς ί μ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΘΜΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ, ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νςθ: Γεράνι Χανίων,Σ.Κ.:73014 Σθλ.: 2821084000,Fax:2821084010 E-mail: accountant@deyaba.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ.

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δραπετςϊνα 15/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρικ. Ρρωτ.: 79098 Δ.Ο.Υ. Ε ΡΕΙΑΙΑ Ταχ. Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα