ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

Transcript

1 κεφάλαιο ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.. Εισαγωγή Η µελέτη της συµπεριφοράς του καταναλωτή ολοκληρώνεται, κατ αρχήν, µε την ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο ο καταναλωτής χρησιµοποιεί ή, πιθανόν, προετοιµάζει και καταναλώνει το προϊόν που αγόρασε, µε τη µέτρηση του βαθµού ικανοποίησής του από το συγκεκριµένο προϊόν, αλλά και του τρόπου µε τον οποίο απαλλάσσεται από αυτό... Χρήση/κατανάλωση προϊόντων & υπηρεσιών Η µελέτη της µετα-αγοραστικής συµπεριφοράς (post-purchase behavior) του καταναλωτή αφορά κυρίως την ανάλυση του τρόπου χρήσης/κατανάλωσης ενός προϊόντος, καθώς και την καταγραφή των τρόπων απαλλαγής από το προϊόν (ή/και τη συσκευασία) µετά το πέρας της χρήσης του. Σε ό,τι αφορά τους τρόπους χρήσης/κατανάλωσης, είναι σηµαντικό για την επιχείρηση να καταγράφει: τη µέση ποσότητα χρήσης κάθε προϊόντος σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, καθώς και τη συχνότητα αγοράς του.

2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Προφανώς, το ζητούµενο από µία επιχείρηση είναι να αυξήσει τη µέση ποσότητα χρήσης, αλλά και τη συχνότητα αγοράς των προϊόντων της. Ένας ενδεδειγµένος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η χρήση του προϊόντος σε περισσότερες της µιας περιστάσεις, όπου φυσικά αυτό είναι εφικτό. Για παράδειγµα, ορισµένες επιχειρήσεις παραγωγής αναψυκτικών προβάλλουν την κατανάλωση των προϊόντων τους κατά τη διάρκεια του φαγητού, αλλά και σε άλλες στιγµές µέσα στην ηµέρα (π.χ., όταν κάποιος θέλει να δροσιστεί, στην παρέα µε φίλους κλπ.). Βέβαια, δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι οι ιδανικές τιµές για τις δύο αυτές µεταβλητές εξαρτώνται από τον τύπο του προϊόντος/υπηρεσίας. Έτσι, στην περίπτωση ενός προϊόντος ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι ένα στοµατικό διάλυµα, η επιχείρηση µπορεί να θέτει ως στόχο τη χρήση του προϊόντος της από τους καταναλωτές δύο φορές την ηµέρα, ενώ όταν αναφερόµαστε σε µία αυτοκινητοβιοµηχανία, στόχος µπορεί να είναι η αντικατάσταση ενός µοντέλου από τον κάτοχό του µέσα σε πέντε χρόνια. Παράλληλα, θα πρέπει η επιχείρηση να παρακολουθεί αν οι καταναλωτές χρησιµοποιούν ή/και διατηρούν το προϊόν στις συνθήκες που προβλέπονται, προλαµβάνοντας έτσι την έλλειψη ικανοποίησης από τη λανθασµένη χρήση ή/και συντήρησή του. Επιπλέον, από την παρατήρηση της µετα-αγοραστικής συµπεριφοράς του καταναλωτή, είναι πιθανόν η επιχείρηση να εντοπίσει νέες χρήσεις που βρίσκουν οι καταναλωτές για το προϊόν. Κλασικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της µαγειρικής σόδας Arm & Hammer, η οποία, κατόπιν υπόδειξης καταναλωτών, απέκτησε και άλλες χρήσεις (π.χ., για τον καθαρισµό χαλιών, για να απορροφά τις µυρωδιές του ψυγείου)... Ικανοποίηση καταναλωτή Η ικανοποίηση του καταναλωτή (consumer satisfaction) αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες έννοιες της επιστήµης του µάρκετινγκ. Πρόκειται, στην ουσία, για έναν από τους αντικειµενικούς σκοπούς των προσπαθειών µάρκετινγκ, αφού αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειµένου, καταρχάς, µία επιχείρηση να αυξήσει τη διατήρηση των πελατών (customer retention) (Mittal & Kamakura 2001), αλλά και την πιστότητα τους (customer loyalty) (Eggert & Ulaga, 2002, Chandrashekaran, et al., 2007, Choi, et al., 2008). Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η σχέση ανάµεσα στην ικανοποίηση και την πιστότητα ενισχύεται σε συνθήκες µονοπωλιακού ανταγωνισµού, όταν υπάρχουν λίγα υποκατάστατα προϊόντα, έλλειψη ιδιαίτερα ισχυρών επωνυµιών, υψηλά κόστη αλλαγής προϊόντος (cost of switching), σωστά οργανωµένα προγράµµατα πιστότητας (loyalty programs) και κατοχυρωµένη τεχνολογία (proprietary technology) (Jones & Sasser, 1995). Έτσι, για παράδειγµα, στην αγορά του αυτοκινήτου ή των προσωπικών υπολογιστών, όπου το κόστος αλλαγής είναι µικρό, τα προγράµµατα πιστότητας είναι γενικά περιορισµένα και υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ανταγωνιστών, η σχέση ανάµεσα στην ικανοποίηση και στην πιστότητα είναι µέτρια. Με άλλα λόγια, ακόµα και αρκετά µεγάλα επίπεδα ικανοποίησης του πελάτη δεν οδηγούν σίγουρα σε υψηλή πιστότητα ή πρόθεση επαναγοράς (Σχήµα 8.1).

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μεγάλη Εταιρείες τηλεφωνίας Αεροπορικές εταιρείες Νοσοκοµεία Πρόθεση επαναγοράς Προσωπικοί Η/Υ Μικρή Αυτοκίνητα Απόλυτη δυσαρέσκεια Ικανοποίηση πελάτη Απόλυτη ικανοποίηση Σχήµα. : Σχέση ικανοποίησης πελάτη και πρόθεσης επαναγοράς σε διάφορους κλάδους Επιπλέον, η µεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη από ένα προϊόν ενισχύει την πρόθεση επαναγοράς του (Gustafsson, Johnson & Roos 2005, Liao, Palvia, & Chen, 2009), αλλά και την βιωσιµότητα του στον χρόνο (Krishnamurthi & Raj, 1991). Μία έννοια που συνδέεται µε την ικανοποίηση του πελάτη είναι ο ενθουσιασµός του πελάτη (customer delight), που ορίζεται ως η θετική συναισθηµατική κατάσταση του πελάτη, η οποία προκύπτει όταν η πραγµατικότητα υπερβαίνει τις προσδοκίες του για ένα προϊόν σε έναν µη αναµενόµενο βαθµό που να του προκαλεί ευχάριστη έκπληξη (Rust & Oliver, 2000). Ουσιαστικά, ο ενθουσιασµός του πελάτη συνδυάζει εξαιρετικά υψηλή ικανοποίηση µε µία θετική συναισθηµατική ανταπόκριση, π.χ., χαρά (Füller & Matzler, 2008). Λόγω της µεγάλης σηµασίας της για το µάρκετινγκ, η ικανοποίηση του καταναλωτή έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης. Σύµφωνα µε την πλέον επικρατούσα θεωρία µη επιβεβαίωσης/διάψευσης των προσδοκιών (expectationdisconfirmation paradigm) ο βαθµός ικανοποίησης διαµορφώνεται µε βάση τη γνωστική σύγκριση ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη (πραγµατική) απόδοση ενός προϊόντος και τις προσδοκίες (expectation) απόδοσης που είχε ο πελάτης πριν την αγορά του προϊόντος (π.χ., Oliver 1980), (Σχήµα 8.2). Στην περίπτωση που η πραγµατική απόδοση είναι καλύτερη από τις προσδοκίες που είχε ο πελάτης, έχουµε θετική διάψευση (positive disconfi rmation) που οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη, ενώ όταν

4 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Προσδοκίες απόδοσης προϊόντος ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Πραγµατική απόδοση προϊόντος ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Σχήµα. : Προσδοκίες και ικανοποίηση καταναλωτή η απόδοση είναι χειρότερη από την προσδοκώµενη, τότε έχουµε αρνητική διάψευση (negative disconfi rmation), και, εποµένως, µη ικανοποίηση/δυσαρέσκεια του πελάτη. Φυσικά, µία τέτοια απεικόνιση παρουσιάζει σε απλοποιηµένη µορφή τη διαδικασία που οδηγεί τον καταναλωτή στο αίσθηµα ικανοποίησης ή µη από ένα προϊόν. Στην πραγµατικότητα, η απόδοση του προϊόντος (προσδοκώµενη και πραγµατική) είναι συνήθως µία πολυδιάσταση έννοια. Έτσι, η µείωση της ικανοποίησης από ένα προϊόν µπορεί να είναι το αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων. Τα συνηθέστερα προβλήµατα σε σχέση µε την κατανάλωση-χρήση του προϊόντος που µπορούν να οδηγήσουν σε µειωµένα επίπεδα ικανοποίησης είναι τα ακόλουθα: Χαµηλή ποιότητα προϊόντος Μη ικανοποιητική επισκευή προϊόντος Μεγάλη αναµονή για την παραλαβή του προϊόντος υσκολίες στην παραλαβή του προϊόντος Παράδοση λανθασµένου προϊόντος Χαλασµένο προϊόν Άρνηση του καταστήµατος να αντικαταστήσει ένα χαλασµένο προϊόν Μη ανταπόκριση κατασκευαστή-καταστήµατος στους όρους της εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος µάρκετινγκ θα πρέπει να προσπαθεί να αποτρέψει την εµφάνιση των παραπάνω προβληµάτων, ελέγχοντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή, στην αποθήκευση, έως τη µεταφορά και διατήρηση στο χονδρέµπορο και το κατάστηµα λιανικής πώλησης. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει συγκεκριµένες προσπάθειες µέτρησης της ικανοποίησης των καταναλωτών και διαµόρφωσης προτάσεων για την αύξηση της ικανοποίησής τους, µέσω της διενέργειας διαχρονικών ερευνών που ονοµάζονται «βαρόµετρα ικανοποίησης» και της αντίστοιχης εξαγωγής δεικτών ικανοποίησης. Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται µία συνοπτική παρουσίαση των συγκεκριµένων δεικτών.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.. είκτες ικανοποίησης καταναλωτών Η έννοια των εθνικών δεικτών ικανοποίησης των καταναλωτών από τις εκροές (προϊόντα και υπηρεσίες) των επιχειρήσεων, αν και δεν αποτελεί µια διεθνώς ευρύτερα διαδεδοµένη πρακτική, δεν είναι, πάντως, καινούργια. Αρκετές χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική, έχουν αναπτύξει δείκτες µέτρησης του βαθµού ικανοποίησης των καταναλωτών από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους προσφέρονται, καθώς οι δείκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιµα εργαλεία τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικονοµία της κάθε χώρας, όσο και για ενδιαφερόµενους θεσµικούς φορείς (π.χ., ενώσεις καταναλωτών, κυβερνητικούς οργανισµούς), στη λήψη αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασµού για το σύνολο της οικονοµίας της κάθε χώρας. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση των ακόλουθων τεσσάρων κυριότερων δεικτών µέτρησης της ικανοποίησης (Αυλωνίτης et.al., 2000): i. Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης ii. Αµερικανικός δείκτης ικανοποίησης iii. Γερµανικός δείκτης ικανοποίησης iv. Ευρωπαϊκός δείκτης ικανοποίησης.... Σουηδικός δείκτης ικανοποίησης Ο πρώτος δείκτης που δηµιουργήθηκε για τη µέτρηση της ικανοποίησης των καταναλωτών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν αναπτύχθηκε το 1989 στη Σουηδία. Το Σουηδικό Βαρόµετρο αποτελεί τη βάση µιας προσπάθειας που καταβάλλεται προς την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δείκτη µέτρησης της ικανοποίησης των καταναλωτών. Ο σουηδικός δείκτης ικανοποίησης των καταναλωτών στηρίζεται στο µοντέλο που παρουσιάζεται στο σχήµα 8.3. Σύµφωνα µε τον Σουηδό καθηγητή Claes Fornell του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν (Η.Π.Α.), ο οποίος τον κατασκεύασε, ο δείκτης ικανοποίησης των καταναλωτών στη Σουηδία προκύπτει ως το αποτέλεσµα της εκλαµβανόµενης αξίας που έχουν τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες για τους Σουηδούς καταναλωτές (Fornell, 1992, Anderson, Fornell and Lehmann, 1994). Η αξία αυτή είναι το αποτέλεσµα τριών βασικών παραµέτρων: Της εικόνας (image) που ο καταναλωτής έχει για τη συγκεκριµένη επωνυµία (µάρκα) ενός προϊόντος ή για την επωνυµία της επιχείρησης που το παράγει. Των προσδοκιών που ο καταναλωτής έχει αναφορικά µε το συγκεκριµένο προϊόν, και οι οποίες είναι το αποτέλεσµα της επικοινωνιακής προσπάθειας της επιχείρησης αναφορικά µε το προϊόν ή τα προϊόντα της, και της πιθανής προηγούµε-

6 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ (IMAGE) ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑ- ΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ»: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑ- ΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ «ΜΕΓΕΝΘΥΜΕΝΗ»: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Σχήµα. : Μοντέλο Σουηδικού είκτη Ικανοποίησης Καταναλωτή

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ νης εµπειρίας του καταναλωτή στο παρελθόν είτε µε το ίδιο προϊόν είτε µε άλλα προϊόντα της επιχείρησης. Της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης. Η ποιότητα των προϊόντων της επιχείρησης διακρίνεται σε «εργαστηριακή» και σε «µεγενθυµένη» (augmented): Η «εργαστηριακή» ποιότητα αφορά την ικανότητα του προϊόντος αυτού καθαυτό να ανταποκριθεί σε συγκεκριµένες, ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτεί ο καταναλωτής. Η «µεγενθυµένη» ποιότητα αναφέρεται στις συνοδευτικές υπηρεσίες των προϊόντων (εγγυήσεις, σέρβις, κ.λπ.) Επιπλέον, ο δείκτης ικανοποίησης των Σουηδών καταναλωτών χρησιµοποιείται ως ένας ερµηνευτικός όρος της γενικότερης πίστης (loyalty) που οι Σουηδοί καταναλωτές επιδεικνύουν σε συγκεκριµένα προϊόντα από τα οποία µένουν ικανοποιηµένοι. Από την παρουσίαση του µοντέλου που εφαρµόζεται στη Σουηδία, φαίνεται πως η µέτρηση της ικανοποίησης δεν γίνεται άµεσα. Ο βαθµός ικανοποίησης προκύπτει ως µία ενυπάρχουσα µεν, αλλά «λανθάνουσα» (latent) µεταβλητή στο όλο µοντέλο. εν γίνεται, δηλαδή, µία άµεση µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των Σουηδών καταναλωτών, αλλά αυτός προκύπτει, κατόπιν σχετικών αναλύσεων, από δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί γύρω από τις παραµέτρους εκείνες (εικόνα, προσδοκίες και ποιότητα) που αρκετοί επιστήµονες διεθνώς παραδέχονται ότι επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των καταναλωτών. Με πιο απλά λόγια, το επίπεδο ικανοποίησης δεν προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από το προϊόν Χ;». Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει καλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία των µετρήσεων (αφού ο βαθµός ικανοποίησης προκύπτει µέσα από ένα σύστηµα παραµέτρων και κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις που αντιµετωπίζουν το σφάλµα µέτρησης που πάντοτε ενυπάρχει σε κάθε προσπάθεια συλλογής πρωτογενών δεδοµένων π.χ., µπορεί µε τη λέξη «ικανοποίηση» διαφορετικά άτοµα να αντιλαµβάνονται διαφορετικά πράγµατα). Παράλληλα, η προσέγγιση αυτή διευκολύνει την ερµηνεία της επίδρασης που έχουν οι µεταβολές της ικανοποίησης των Σουηδών καταναλωτών στη µελλοντική αγοραστική τους συµπεριφορά απέναντι στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν. Από το 1997 και µετά, οπότε αναθεωρήθηκε ο σουηδικός δείκτης, αντικείµενο της µελέτης είναι οι ακόλουθοι 5 κύριοι κλάδοι της σουηδικής οικονοµίας, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε 30 υπο-κλάδους: Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά ιαρκή καταναλωτικά αγαθά Υπηρεσίες Λιανεµπόριο Μονοπώλια.

8 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... Αµερικανικός είκτης Ικανοποίησης Ο αµερικανικός δείκτης ικανοποίησης αποτελεί τον δεύτερο, ιστορικά, δείκτη που δη- µιουργήθηκε για τον σκοπό της µέτρησης του επιπέδου ικανοποίησης των καταναλωτών, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν στην Αµερική. Ο αµερικανικός δείκτης ικανοποίησης των καταναλωτών στηρίζεται στο µοντέλο που παρουσιάζεται στο σχήµα 8.4. Όπως φαίνεται, ο δείκτης ικανοποίησης των καταναλωτών στην Αµερική, εννοιολογικά, προσεγγίζει αρκετά τη σύλληψη του σουηδικού. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς και ο δείκτης αυτός αναπτύχθηκε το 1995 (έξι χρόνια µετά τον σουηδικό δείκτη) από τον ίδιο Σουηδό καθηγητή (Claes Fornell, του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν) που κατασκεύασε και τον σουηδικό δείκτη (Fornell, Johnson, Anderson, Cha and Bryant, 1996). Έτσι, και στον αµερικανικό δείκτη η ικανοποίηση των καταναλωτών προκύπτει ως το αποτέλεσµα της εκλαµβανόµενης αξίας που τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες έχουν για τους Αµερικανούς καταναλωτές. Η αξία αυτή είναι το αποτέλεσµα δύο βασικών παραµέτρων: Της εκλαµβανόµενης ποιότητας που ο Αµερικανός καταναλωτής θεωρεί ότι του προσφέρεται από τα προϊόντα που καταναλώνει, και Των προσδοκιών που ο καταναλωτής έχει αναφορικά µε το επίπεδο ποιότητας για το συγκεκριµένο προϊόν που κατανάλωσε. Τέλος, σύµφωνα πάντα µε το µοντέλο αυτό, όπως και στην περίπτωση της Σουηδίας, ο δείκτης ικανοποίησης των Αµερικανών καταναλωτών χρησιµοποιείται ως ένας ερµηνευτικός όρος της γενικότερης πίστης (loyalty) που οι Αµερικανοί καταναλωτές επιδεικνύουν για συγκεκριµένα προϊόντα από τα οποία µένουν ικανοποιηµένοι, την οποία επηρεάζει θετικά. Επίσης, ο δείκτης χρησιµοποιείται ως ερµηνευτικός όρος και του βαθµού δηµιουργίας παραπόνων, τον οποίον επηρεάζει αρνητικά. Από την παρουσίαση του µοντέλου που εφαρµόζεται στην Αµερική, προκύπτει και πάλι ότι η µέτρηση της ικανοποίησης δεν γίνεται άµεσα. Τούτο διότι, όπως είχε παραδεχθεί ο καθηγητής Fornell ήδη από το 1989, όταν δηµιουργήθηκε ο σουηδικός δείκτης, αλλά και σύµφωνα µε τις απόψεις πολλών διαπρεπών ερευνητών στον χώρο της ικανοποίησης των καταναλωτών, η έννοια της ικανοποίησης αποτελεί µια πολυδιάστατη έννοια που δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί άµεσα. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση αυτή σηµαίνει πως η εκτίµηση του βαθµού ικανοποίησης των Αµερικανών καταναλωτών, όπως άλλωστε συµβαίνει και στην περίπτωση της Σουηδίας, δεν επιχειρείται µε µία άµεση µέτρηση. Επιπλέον, η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη εντάσσεται σε ένα συνολικότερο θεωρητικό µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει τις προϋποθέσεις που έχουµε ήδη αναφέρει αλλά και συγκεκριµένες επιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται µε την πίστη (loyalty) που δείχνουν οι Αµερικανοί καταναλωτές στις επιχειρήσεις από των οποίων τα προϊόντα µένουν ικανοποιηµένοι, καθώς επίσης και µε το βαθµό εκδήλωσης/δηµιουργίας παραπόνων.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑ- ΝOΜΕΝΗ ΠΟΙOΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ (LOYALTY) ΑΝΤΙΛΑΜΒΑ- ΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΟΚIΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Σχήµα. : Μοντέλο Αµερικανικού είκτη Ικανοποίησης Καταναλωτή

10 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Στον σχεδιασµό του αµερικανικού δείκτη ικανοποίησης έχει καταβληθεί προσπάθεια προκειµένου να αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη για το σύνολο της αµερικανικής οικονοµίας. Έτσι, η επιλογή των κλάδων αλλά και των επιχειρήσεων από κάθε κλάδο έγινε µε ανάλογο πνεύµα. Πιο συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν επιχειρήσεις από κάθε έναν από τους επτά (7) κύριους τοµείς της αµερικανικής οικονοµίας, οι οποίοι είναι: (1) Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, (2) ιαρκή καταναλωτικά αγαθά, (3) Μεταφορές, επικοινωνίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, (4) Λιανεµπόριο, (5) Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, (6) Άλλες υπηρεσίες και (7) ηµόσια διοίκηση. Για κάθε έναν από τους τοµείς αυτούς επιλέχθηκαν κλάδοι λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική συµµετοχή τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Αµερικής.... Γερµανικός είκτης Ικανοποίησης Ο γερµανικός δείκτης αναπτύχθηκε το 1992 βάσει εθνικής έρευνας. Αντικείµενο της έρευνας ήταν η διαπίστωση του βαθµού ικανοποίησης των καταναλωτών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες επιχειρήσεων και οργανισµών διαφόρων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (Meyer and Dornach, 1995). Η διαφορά στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου δείκτη, σε σχέση µε τον σουηδικό και τον αµερικανικό, είναι ότι δεν στηρίζεται σ ένα εκ των προτέρων καθορισµένο θεωρητικό µοντέλο όπου οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών είναι δεδοµένες, αλλά στο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας της ικανοποίησης του καταναλωτή καθώς και της ποιότητας του προϊόντος και των υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, ο δείκτης βασίζεται στις παρακάτω µεταβλητές: Ικανοποίηση και βασικοί λόγοι της ικανοποίησης Επιµέρους διαστάσεις της ικανοποίησης και της ποιότητας Ένταση και διάρκεια της σχέσης µε τον καταναλωτή Αφοσίωση του καταναλωτή Συµπεριφορά σε περιπτώσεις µη ικανοποίησης. Κατά την επιλογή των συγκεκριµένων µεταβλητών, οι ερευνητές βασίσθηκαν στην υπόθεση ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών «ποιότητα», «ικανοποίηση», «συµπεριφορά σε περίπτωση µη ικανοποίησης» και «αφοσίωση του καταναλωτή» (σχήµα 8.5). Ως «εκλαµβανόµενη ποιότητα» ορίζεται το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας εξίσωσης µεταξύ του προσδοκώµενου προϊόντος ή υπηρεσίας και του πραγµατικού προϊόν τος ή υπηρεσίας που τελικά η επιχείρηση προσφέρει στον καταναλωτή. Το προσδοκώµενο προϊόν ή υπηρε σία εξαρτώνται από τις υποκειµενικές αντιλήψεις των καταναλωτών, µε αποτέλεσµα αυτά να ορίζονται από διαφορετικούς παράγοντες:

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ τις προσωπικές προσδοκίες, τις ιδανικές αντιλήψεις, τις υφιστάµενες εµπειρίες, καθώς και τις υποσχέσεις της διαφήµισης της επιχείρησης. Αντίθετα, το πραγµατικό προϊόν ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους Γερµανούς καθηγητές που ανέπτυξαν τον σχετικό δείκτη, βασίζεται στην ποιότητα παρα γω γής, την ευκολία εύρεσης, τη φιλικότητα, την αξιοπιστία, καθώς και σε ένα σύνολο επιµέρους παραµέτρων που διαφοροποιούνται από κλάδο σε κλάδο. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου δείκτη η ικανοποίηση µετράται σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο, της γενικής ικανοποίησης, διαπιστώνεται άµεσα η εκτίµηση σχετικά µε την ικανοποίηση. Η γενική ικανοποίηση των καταναλωτών αναφέρεται στη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης. Σ ένα δεύτερο επίπεδο µετράται η ικανοποίηση των καταναλωτών µε επιµέρους, ειδικούς για κάθε κλάδο, παράγοντες απόδοσης. Αυτοί οι επιµέρους παράγοντες απόδοσης συσχετίζονται µε τη γενική εκτίµηση της ικανοποίησης. Η ικανοποίηση διαµορφώνεται ως άµεσα µετρήσιµη µεταβλητή. Επιδρώντες παράγοντες της ικανοποίησης αποτελούν επιµέρους ειδικοί κλαδικοί παράγοντες απόδοσης. Αυτοί οι ειδικοί παράγοντες απόδοσης είναι, για παράδειγµα, η φιλικότητα, η αξιοπιστία, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τεχνογνωσία, η δυνατότητα επαφής µε τον καταναλωτή, η ταχύτητα επεξεργασίας παραγγελιών, η σχέση τιµής και ποιότητας κ.λπ. Στο γερµανικό µοντέλο, σε αντίθεση µε το σουηδικό, γίνεται προσπάθεια καθορισµού συγκεκρι µένων επιδρώντων παραγόντων, των αποκαλούµενων «υποκινητών της ικανοποίησης» (satisfaction drivers). Βασικές µεταβλητές µέτρησης της αφοσίωσης του καταναλωτή είναι η πρόθεση επαναγοράς, η περαιτέρω σύσταση του προϊόντος ή υπηρεσίας και η συχνότητα παράλληλης αγοράς άλλης µάρκας προϊόντος. Επιπροσθέτως στις παραπάνω τρεις µεταβλητές αφοσίωσης του κατανα λωτή χρησιµοποιούνται η διάρκεια της σχέσης µε τον καταναλωτή, καθώς και η συχνότητα χρησιµοποίησης. Αυτές οι µεταβλητές εξετάζονται χωριστά. Επίσης χωριστά εξετάζονται οι τρεις µεταβλητές της συµπεριφοράς σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ερωτώµενων, που είναι η συχνότητα µη ικανοποίησης, η ικανοποίηση από τις ενέργειες που γίνονται σε περιπτώσεις δυσαρέσκειας και ο λόγος της µη ικανοποίησης. Για τη διαµόρφωση του γερµανικού δείκτη ικανοποίησης ερευνήθηκαν το 1994 πέντε γενικοί τοµείς της οικονοµίας: ηµόσιος τοµέας Μέσα επικοινωνίας Βιοµηχανικές επιχειρήσεις διαρκών αγαθών Εµπορικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις παροχής χρηµατοοικονο µικών υπηρεσιών.

12 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Ι ΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχήµα. : Μοντέλο Γερµανικού είκτη Ικανοποίησης Καταναλωτών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Έρευνα Ικανοποίησης καταναλωτών - αφοσίωσης στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα» Μαρία Κ. Πατεράκη Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων... 4

Πίνακας Περιεχοµένων... 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανταγωνιστικό περιβάλλον και συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης πελατών: Εφαρµογή στον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας ιατριβή που υποβλήθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (CUSTOMER RELATIONSHIP

Διαβάστε περισσότερα

Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της.

Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της. Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της. -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αναγκαιότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος Χανιά 2008 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 7ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργασία Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ CRM.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ CRM. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ CRM του ΓΚΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΙΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Μ: 21103174

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ «Ποιότητα της Προσφερόμενης Yπηρεσίας, Ικανοποίηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σπουδαστής: Nτένμπεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Ζιγκιρίδης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Βερόνικα Σαχμπαζίδου

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Βερόνικα Σαχμπαζίδου ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βερόνικα Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ1. Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ 5 Δ.1.1 Εισαγωγή 5 Δ.1.2 Γενικές οδηγίες προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ BRAND NAME

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ BRAND NAME ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ BRAND NAME ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα