ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ"

Transcript

1 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Π. Πεληέιε, ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο, ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) έρεη ζέζεη κία ζεηξά θιηκαηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ σο ην Οη ζηφρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ κείσζε θαηά 20% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ ΔΔ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ΔΔ θαηά 20% θαη ζπκβνιή ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20%. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ έρνπλ θαηαξηηζηεί εζληθά ζρέδηα δξάζεο ζηα θξάηε-κέιε, φπνπ θαζνξίδνληαη νη αληίζηνηρνη εζληθνί ζηφρνη νη νπνίνη είλαη δεζκεπηηθνί γηα θάζε ρψξα. Ο θηηξηαθφο ηνκέαο θαηαλαιψλεη πεξίπνπ 40% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, ελψ επζχλεηαη γηα πεξίπνπ 45% ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. ηελ Διιάδα ν νηθηαθφο ηνκέαο επζχλεηαη γηα ην 90% ηεο ζεξκηθήο θαη ην 50% ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Οη θαηνηθίεο απνηεινχλ ην 77% ηνπ ζπλνιηθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη θαηαζθεπέο πνπ, ιφγσ παιαηφηεηαο, παξνπζηάδνπλ νιηθή ή κεξηθή έιιεηςε ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο θαη εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα κε ρακειέο επηδφζεηο. Όπσο έρεη αλαδεηρηεί, ν νηθηαθφο ηνκέαο παξνπζηάδεη κεγάιν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη είλαη θαλεξφ νηη ε πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπ αλαβάζκηζε απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ θπξηφηεξσλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά θηίξηα θαηνηθίαο. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εζληθήο ηππνινγίαο θηηξίσλ θαηνηθίαο TABULA, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππνινγηδφκελε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηηκνχκελε πεξίνδν απνπιεξσκήο αλά επέκβαζε γηα 24 ηχπνπο θηηξίσλ. Δμεηάδνληαη επεκβάζεηο ζην θέιπθνο θαη ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Ζ αλάιπζε αθνξά ζε επεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο, πνπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο ηειηθέο ρξήζεηο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Λέμεηο Κιεηδηά: θαηνηθίεο, ζηαηηζηηθά, θαηαλάισζε ελέξγεηαο, εμνηθνλφκεζε, ηεξάξρεζε κέηξσλ

2 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ηελ Διιάδα ν νηθηαθφο ηνκέαο επζχλεηαη γηα ην 90% ηεο ζεξκηθήο θαη ην 50% ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Κάζε Διιεληθφ λνηθνθπξηφ θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν εηεζίσο kwh ζεξκηθή θαη kwh ειεθηξηθή ελέξγεηα [1]. ε πνζνζηφ 85,9% ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη είλαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ θαηνηθηψλ. Απφ ηελ ζπλνιηθή ειεθηξηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δαπαλάηαη ζην καγείξεκα, ην θσηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ (ςπγείν, πιπληήξην, θιηκαηηζηηθά), ελψ κφιηο 9,4% ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ) θαη 3% γηα ζέξκαλζε ρψξσλ (ρήκα 1). Ζ ηππηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε ζε θηίξηα θαηνηθηψλ πξηλ ην 1980 είλαη πεξίπνπ 140 kwh/m 2 ζε κνλνθαηνηθίεο θαη 96 kwh/m 2 ζε πνιπθαηνηθίεο, ελψ γηα ηα λεφηεξα θηίξηα (πεξίνδνο ) ππνινγίδεηαη ζε kwh/m 2 θαη kwh/m 2 αληίζηνηρα [2]. ρήκα 1: Καηαλνκή θαηαλάισζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (αξηζηεξά) θαηά ηχπν θαπζίκνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (δεμηά) θαηά ηειηθή ρξήζε [2]. Ο Καλνληζκφο Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ (ΚΘΚ) ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1979, θαζνξίδνληαο ηα κέγηζηα φξηα γηα ηε ζεξκνπεξαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ (ηνίρνη, νξνθή, παξάζπξα) θαη ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ. Ωο απνηέιεζκα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ δελ έρνπλ ζεξκνκφλσζε, παξά ην γεγνλφο φηη νη βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο μεπεξλνχλ ηηο 2600 ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΘΚ ( ), ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ δελ είραλ πιήξε ζεξκνκφλσζε θαη κφλν νη ζρεηηθά πην πξφζθαηεο θαηαζθεπέο έρνπλ ζεξκνκφλσζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ γηα ηελ απνθπγή ησλ ζεξκνγεθπξψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία εζληθήο έξεπλαο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 3600 λνηθνθπξηψλ παλειιελίσο, 42,1% ησλ θαηνηθηψλ δηαζέηεη θάπνην είδνο ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο [2]. πγθεθξηκέλα: 77,8% ζηελ ηνηρνπνητα εμσηεξηθά 31,3% ζηελ ηνηρνπνητα εζσηεξηθά 18,3% ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ 38,5% ζε ζηέγε/δψκα 2,9% ζην δάπεδν Όπσο είλαη θαλεξφ, νη θαηνηθίεο, πνπ απνηεινχλ ην 77% ηνπ ζπλνιηθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, παξνπζηάδνπλ κεγάιν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ γηα ηελ πεξίνδν χκθσλα κε ην πξφζθαην εζληθφ ρέδην Γξάζεο

3 [3], ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κέηξσλ ζε θαηνηθίεο ππνινγίδεηαη ζε 0,6 ΜΣΗΠ. Ζ ράξαμε κηαο ξεαιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζεκεξηλνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα. ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ Διιεληθψλ θηηξίσλ ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα κε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο πην πξφζθαηεο έξεπλαο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο [1]. Δπηπξφζζεηα, ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηελ ηεξάξρεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ΜΔΔ) ζε θηίξηα θαηνηθίαο θαη γίλεηαη κηα εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλφκεζεο ηειηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πην απνδνηηθψλ απφ απηά, ζε ζηνρεπκέλνπο ηχπνπο θαηνηθηψλ. 2. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΣΟΜΔΑ χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία [4], ην ζχλνιν ησλ θαλνληθψλ θαηνηθηψλ ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο νπνίεο θαηνηθνχληαη ην 64,7%. Πεξίπνπ 55% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαλνληθψλ θαηνηθηψλ βξίζθεηαη ζε θηίξηα κνλνθαηνηθίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηπινθαηνηθίεο), ελψ 44,7% βξίζθεηαη ζε πνιπθαηνηθίεο κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο (96,1%) λα βξίζθεηαη ζε αζηηθά θέληξα. Οη θαλνληθέο θαηνηθίεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (πεξίπνπ 60%) θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1980, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (22,6%) θαηά ηε δεθαεηία πλεπψο, ην θηηξηαθφ απφζεκα θαηνηθηψλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, δελ δηαζέηεη επαξθή ζεξκνκφλσζε ζην θέιπθνο, ελψ νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο είλαη ελεξγνβφξεο ιφγσ παιαηφηεηαο θαη αλεπαξθνχο ζπληήξεζεο. ηνλ Πίλαθα 1 ζπλνςίδνληαη ηα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ ζηαηηζηηθά κε βάζε ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο πξφζθαηεο εζληθήο έξεπλαο [1]. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αθνξνχλ θπξίσο θηίξηα κέρξη ην 2010, νπφηε ηα επίπεδα ηεο ζεξκνκφλσζεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1, ε πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ έρνπλ ακφλσην θέιπθνο, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 32% ζηηο πνιπθαηνηθίεο, έρεη κφλσζε (εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή) ζηνπο ηνίρνπο αιιά φρη θαη ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ, ζπλεπψο ζα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο εμαηηίαο ησλ ζεξκνγεθπξψλ. Λφγσ παιαηφηεηαο, νη κνλνθαηνηθίεο εκθαλίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ιηγφηεξν κνλσκέλεο απ φηη νη πνιπθαηνηθίεο. Ζ χπαξμε ζεξκνκφλσζεο ζηελ νξνθή είλαη ζπρλφηεξε ζηηο πνιπθαηνηθίεο, αιιά παξφιν πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ, ειάρηζηα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ φινπ ηνπ θηηξίνπ. Σέινο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θηηξίσλ έρεη κνλνχο παινπίλαθεο. ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ρψξσλ θπξηαξρνχλ νη θεληξηθνί ιέβεηεο κε θαχζηκν πεηξέιαην θαη ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ κνλνθαηνηθηψλ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν ηε βηνκάδα (θαπζφμπια, πειιέηεο). Σν θπζηθφ αέξην, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ιηγφηεξν σο θαχζηκν, κε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηηο πνιπθαηνηθίεο. Δίλαη θαλεξφ νηη ε θαηάζηαζε ηνπ Διιεληθνχ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο. ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κηα πξνζπάζεηα ηεξάξρεζεο ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ πξνηείλνληαη γηα θηίξηα θαηνηθίαο κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο βησζηκφηεηα ζχκθσλα κε πξαθηηθά θξηηήξηα.

4 Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνηθηψλ ηνπ Διιεληθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ην ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ 2011 Μονοκαηοικίερ Πολςκαηοικίερ Αξηζκφο θαηνηθηψλ [1] Θεπμομόνωζη κελύθοςρ (% επη ζπλφινπ θαηνηθηψλ) Σοίσοι Ακφλσηνη 71,2 61,3 Μεξηθψο κνλσκέλνη* 23,6 32,0 Πιήξσο κνλσκέλνη 5,3 6,8 Οποθέρ Ακφλσηεο 71,3 52,8 Μνλσκέλεο 28,7 47,2 Γάπεδα Ακφλσηα 99,2 95,9 Μνλσκέλα 0,8 4,1 Κοςθώμαηα Μνλά ηδάκηα 58,3 47,3 Γηπιά ηδάκηα 41,7 52,7 ύζηημα θέπμανζηρ σώπων (% επη ζπλφινπ θαηνηθηψλ) ύζηημα παπαγωγήρ Καπζηήξα-Λέβεηα 55,80% 79,00% φκπα 24,44% 5,38% Σδάθη 9,10% 1,66% Φνξεηά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 5,11% 4,58% Θεξκνζπζζσξεπηέο 4,18% 2,52% Καύζιμο Πεηξέιαην 56,86% 67,51% Βηνκάδα 28,24% 3,49% Ζιεθηξηζκφο 10,29% 12,93% Φπζηθφ αέξην 1,37% 13,33% Άιιν 3,24% Ηλικία ζςζη. θέπμ/ζηρ (έηη) (% επη ζπλφινπ θαηνηθηψλ) < >20 < >20 Λέβεηα/θαπζηήξα 14,8 28,5 38,1 18,6 21,7 18,0 33,7 26,6 φκπα 17,2 30,4 29,9 22,5 40,0 26,7 25,5 7,8 Σδάθη 10,6 17,0 19,9 52,5 20,7 24,2 31,0 24,1 Φνξεηά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 45,3 46,7 6,7 1,3 53,2 36,4 10,4 0,0 Θεξκνζπζζσξεπηέο 0,0 23,1 23,1 53,8 4,7 4,8 11,9 78,6 (*) ππάξρεη ζεξκνκφλσζε ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αιιά φρη θαη ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ. 3. ΙΔΡΑΡΥΗΗ ΜΔΣΡΧΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε Διιεληθή ηππνινγία θαηνηθηψλ TABULA [5], ε νπνία πεξηιακβάλεη 24 ηχπνπο θηηξίσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθηαθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θηηξίσλ ζηελ ηππνινγία γίλεηαη κε βάζε ην κέγεζνο (κνλνθαηνηθίεο-δηπινθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο), ην έηνο αλέγεξζεο (πξηλ ην 1980, , ) θαη ηελ θιηκαηηθή δψλε ζηελ νπνία αλήθνπλ (Α-Γ θαηά ΚΔΝΑΚ). Γηα ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 24 ηππηθά θηίξηα θαηνηθίαο. Γεσκεηξηθά, θάζε ηππηθφ θηίξην είλαη ίδην κε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηάμεο ηνπ απν ην πθηζηάκελν θηηξηαθφ απφζεκα, αιιά νη

5 ζεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θειχθνπο θαη νη απνδφζεηο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (ΖΜ) ζπζηεκάησλ πξνζδηνξίδνληαη ζηαηηζηηθά ππνινγίδνληαο ηνλ βαξπθεληξηθφ κέζν ησλ παξαιιαγψλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ρψξσλ πνπ ζπλαληψληαη γηα θαηνηθίεο θάζε ηάμεο ζην θηηξηαθφ απφζεκα. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηππηθά θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην [5]. ε φια ηα ηππηθά θηίξηα ζεσξείηαη φηη ε ζέξκαλζε ρψξσλ θαιχπηεηαη απφ θεληξηθφ ζχζηεκα θαπζηήξα-ιέβεηα κε θαχζηκν πεηξέιαην. Αληίζηνηρα γηα ηε ζέξκαλζε ΕΝΥ ζεσξήζεθαλ ηνπηθνί ειεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο. Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα (ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ειηαθή αθηηλνβνιία) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο πξνέθπςαλ απφ ηηο κέζεο ηηκέο δεδνκέλσλ πνπ δίλνληαη γηα ηηο 62 Διιεληθέο πφιεηο ζηελ ηερληθή νδεγία ΣΟΣΔΔ [6]. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. χκθσλα κε ηελ εζληθή κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαηνηθίαο, ζηνπο ππνινγηζκνχο ζεσξήζεθε 18-σξε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ννεκβξίνπ έσο ηα κέζα Απξηιίνπ (δψλεο Α θαη Β) θαη απφ κέζα Οθησβξίνπ κέρξη ηέινο Απξηιίνπ (δψλεο Γ θαη Γ). Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ΕΝΥ ζεσξήζεθε ίζε κε 20 o C θαη 45 o C, αληίζηνηρα. 3.1 Τπάπσοςζα Καηάζηαζη Οη ηηκέο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ ηππηθψλ θηηξίσλ θπκαίλνληαη απφ 1,4 έσο 8,13 W/m 2 K μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηηο ηηκέο ηνπ κέγηζηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ν ΚΔΝΑΚ, νη νπνίεο θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα 0,83-1,20 W/m 2 K. Οη πςειφηεξεο ηηκέο αληηζηνηρνχλ ζε θηίξηα ηεο πεξηφδνπ πξηλ ην Ζ ππνινγηδφκελε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο ζηα ηππηθά θηίξηα θπκάλζεθε απφ kwh/m 2 κε κέζε ηηκή ζηηο 179 kwh/m 2. Αληίζηνηρα, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θπκάλζεθε απφ kwh/m 2 κε κέζε ηηκή ζηηο 249 kwh/m 2. ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ ζηηο κνλνθαηνηθίεο ήηαλ πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηηο πνιπθαηνηθίεο. πγθεθξηκέλα, ε ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηηο κνλνθαηνηθίεο θπκάλζεθε απφ kwh/m 2 κε κέζε ηηκή ζηηο 256 kwh/m 2. Αληίζηνηρα, ε ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηηο πνιπθαηνηθίεο θπκάλζεθε απφ kwh/m 2 κε κέζε ηηκή ζηηο 187 kwh/m 2. Ζ πςειφηεξεο θαηαλαιψζεηο ζεκεηψζεθαλ γηα ηα ηππηθά θηίξηα ηεο πεξηφδνπ πξηλ ην 1980, πνπ βξίζθνληαη ζηηο πην ςπρξέο θιηκαηηθέο δψλεο (Γ θαη Γ) θαη, θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο απφ ην θέιπθνο. 3.2 ςγκπιηική Αξιολόγηζη Δπεμβάζεων Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ Σα ΜΔΔ πνπ κειεηήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ θειχθνπο αιιά θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ρψξσλ θαη ΕΝΥ. Γηα θάζε ηχπν αμηνινγήζεθαλ ζπλνιηθά 18 ζελάξηα, 5 απφ ηα νπνία αθνξνχλ ζην θέιπθνο θαη ηα ππφινηπα 13 ζηα ΖΜ ζπζηήκαηα. Σα ζελάξηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Γηα θάζε ζελάξην θαη ηχπν θηηξίνπ ππνινγίζηεθε ε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο θαη ηειηθήο ελέξγεηαο, ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο θαη ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο (Π.Α.). ην ρήκα 2 παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη κέζεο ηηκέο ηεο εμνηθνλφκεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο θάζε ζελαξίνπ ζηα θηίξηα κνλνθαηνηθίαο θαη πνιπθαηνηθίαο. Οη ηηκέο θφζηνπο ησλ δηαθνξεηηθψλ ΜΔΔ βαζίζηεθαλ ζε κέζεο ηηκέο αγνξάο θαζψο θαη ζηελ θνζηνιφγεζε επεκβάζεσλ πνπ δίλεηαη ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ θαη νίθνλ» Σν ζελάξην S18 (γεσζεξκηθή αληιία γηα ζέξκαλζε ρψξσλ), παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο θαη ηειηθήο ελέξγεηαο ζε κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο, ελψ ηε κηθξφηεξε εμνηθνλφκεζε παξνπζίαζαλ ηα ζελάξηα S5 (αεξνζηεγάλσζε) θαη S3 (κφλσζε

6 ππισηήο). Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην ζελάξην ρακειφηεξν θφζηνο επέλδπζεο. S6 (ζπληήξεζε ιέβεηα) παξνπζίαζε ην Πίλαθαο 2: Δπεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαηνηθηψλ. S1 Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ S10 Νένο ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ S2 Θεξκνκφλσζε νξνθήο S11 Νένο ιέβεηαο πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ S3 Θεξκνκφλσζε ππισηήο S12 Νένο ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ Κεληξηθφο ιέβεηαο πεηξειαίνπ 3-πιήο ελέξγεηαο γηα S4 Γηπινί παινπίλαθεο S13 ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ (κνλνθαηνηθίεο) Κεληξηθφο ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ 3-πιήο ελέξγεηαο γηα S5 Αεξνζηεγάλσζε S14 ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ (κνλνθαηνηθίεο) Σνπηθνί ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη S6 πληήξεζε ιέβεηα S15 ΕΝΥ (πνιπθαηνηθίεο) πζηήκαηα ζεξκνζηαηηθνχ ειέγρνπ Γ (Κεληξηθή S7 ξχζκηζε ζεξκνζηάηε, αληηζηάζκηζε) S16 Ζιηαθνί ζπιιέθηεο (θάιπςε 60% αλαγθψλ ΕΝΥ) πζηήκαηα ζεξκνζηαηηθνχ ειέγρνπ Β (Ρχζκηζε S8 ζεξκνζηάηε αλά δψλε) S17 Ζιηαθνί ζπιιέθηεο (θάιπςε 100% αλαγθψλ ΕΝΥ) S9 Νένο ιέβεηαο πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ S18 Γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ ρήκα 2: Μέζεο ηηκέο πνζνζηνχ εμνηθνλφκεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη πεξηφδνπ απνπιεξσκήο (Π.Α.) γηα ηα ζελάξηα ηνπ Πίλαθα 2. Με ζηφρν λα επηιεγνχλ ηα νηθνλνκηθά βηψζηκα ζελάξηα, εθαξκφζηεθαλ δχν θίιηξα, ψζηε λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε νη επεκβάζεηο πνπ είλαη πνιχ δαπαλεξέο θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ επξέσο ρσξίο ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. πγθεθξηκέλα, απνθιείζηεθαλ επεκβάζεηο κε πεξίνδν απνπιεξσκήο πάλσ απφ 10 έηε θαη επεκβάζεηο κε αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο πάλσ απφ 10k (κνλνθαηνηθίεο) θαη 5 k /δηακέξηζκα (πνιπθαηνηθίεο). Με ηνλ ηξφπν απηφ θάπνηα ζελάξηα απνθιείζηεθαλ απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε, φπσο ηα ζελάξηα S18 (γεσζεξκηθή αληιία γηα ζέξκαλζε ρψξσλ) θαη S4 (δηπινί παινπίλαθεο). Ζ εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο απαηηεί έλα κεγάιν αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο θαη φηαλ γίλεηαη ζε ππάξρνληα θηίξηα παξνπζηάδεη πξαθηηθέο δπζθνιίεο (εθζθαθέο, αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο εθπνκπήο ζεξκφηεηαο) ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ ζπρλά απμάλεη ην θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ην κέηξν απηφ ζπληζηάηαη ζε λέα θηίξηα ή ζε πεξηπηψζεηο ξηδηθήο αλαθαίληζεο. Ζ αληηθαηάζηαζε κνλψλ παινπηλάθσλ κε δηπινχο απνηειεί έλα δεκνθηιέο κέηξν, γηαηί βειηηψλεη ηε ζεξκηθή άλεζε θαη ηελ αηζζεηηθή, κεηψλνληαο παξάιιεια θαη ηα επίπεδα ζνξχβνπ απφ

7 εμσηεξηθέο πεγέο. Παξφια απηά πξνυπνζέηεη κηα κεγάιε αξρηθή δαπάλε θαη ζπρλά παξνπζηάδεη κεγάιν ρξφλν απνπιεξσκήο. Σα ζελάξηα πνπ επηιέρζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δχν παξαπάλσ θίιηξσλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο 24 ηχπνπο θηηξίσλ ηεξαξρήζεθαλ κε βάζε δχν θξηηήξηα: Α: κέγηζηε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη Β: ειάρηζηε πεξίνδνο απνπιεξσκήο. ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζελάξηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ΖΜ εγθαηαζηάζεσλ είλαη πην απνδνηηθά απφ εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ θειχθνπο, γηαηί έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο αξρηθήο επέλδπζεο θαη κηθξέο πεξηφδνπο απνπιεξσκήο. Σα ζελάξηα ζεξκνκφλσζεο ηνίρσλ (S1), νξνθήο (S2) θαη ππισηήο (S3) είλαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθά θπξίσο γηα θηίξηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ (πξηλ ην 1980) ηα νπνία έρνπλ ακφλσην θέιπθνο. Σν ζελάξην S17 (ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα 100% θάιπςε ηνπ θνξηίνπ γηα ΕΝΥ) απνδείρζεθε κε εθαξκφζηκν ζε πνιιά απφ ηα ηππηθά θηίξηα γηαηί απαηηεί ηελ χπαξμε κεγάιεο επηθάλεηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηθαλνχ αξηζκνχ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ελψ παξνπζηάδεη κεγάιν θφζηνο αξρηθήο επέλδπζεο θαη κεγάιε πεξίνδν απνπιεξσκήο. Σν ζελάξην S16 (ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα θάιπςε 60% ησλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε ΕΝΥ) απνδείρζεθε πην απνδνηηθφ γηα ηηο θαηνηθίεο κε πεξίνδν αλέγεξζεο κεηά ην 1980, νη νπνίεο έρνπλ ζπλήζσο ρακειφηεξεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαη πςειφηεξεο απνδφζεηο ζηα εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα. Σα ζελάξηα S5 (αεξνζηεγάλσζε), 6 (ζπληήξεζε ιέβεηα) θαη S8 (ηνπηθή ξχζκηζε ζεξκνζηάηε) είλαη πηφ απνδνηηθά γηα ηηο λεψηεξεο θαηνηθίεο (πεξίνδνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000), πνπ έρνπλ κνλσκέλν θέιπθνο θαη ΖΜ ζπζηήκαηα πςειψλ απνδφζεσλ. Σέινο, ε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ιεβήησλ πεηξειαίνπ κε λένπο δελ απνηειεί βέιηηζηε ιχζε γηα ηηο λεψηεξεο θαηνηθίεο, ελψ είλαη πξνηηκεηέα ε επηινγή ιεβήησλ θπζηθνχ αεξίνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί νηη ηα ζελάξηα θπζηθνχ αεξίνπ (S10, S12, S14, S15) εμεηάζηεθαλ κφλν γηα ηηο θιηκαηηθέο δψλεο Β θαη Γ, φπνπ ππάξρεη δίθηπν δηαλνκήο ηνπ θαπζίκνπ απηνχ. Με βάζε ην θξηηήξην Α. απφ ηα ζελάξηα πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηηο κνλνθαηνηθίεο, ην ζελάξην S14 (λένο θεληξηθφο ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ηξηπιήο ελέξγεηαο) βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε δεχηεξν ην S12 (λένο θεληξηθφο ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ). Αληίζηνηρα γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο ην πηφ απνδνηηθφ ζελάξην ήηαλ ην S15 (ηνπηθνί ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ), κε δεχηεξν ην S16 (ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα θάιπςε 60% ησλ αλαγψλ γηα ζέξκαλζε) πνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ηδίσο ζηα θηίξηα ηεο λφηηαο ρψξαο. Με βάζε ην θξηηήξην Β, ην ζελάξην S6 (ζπληήξεζε ιέβεηα) είλαη ην απνδνηηθφηεξν γηα φια ηα ηππηθά θηίξηα. Σα ζελάξηα S8 (ζπζηήκαηα ειέγρνπ Β) θαη S16 (ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα θάιπςε 60% ησλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε) εκθαλίδνπλ ηε ζπληνκφηεξε πεξίνδν απνπιεξσκήο φηαλ εθαξκνζηνχλ ζε λεψηεξεο (κεηά ην 2000) κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο ηεο θεληξηθήο θαη ηεο λφηηαο Διιάδαο αληίζηνηρα. 3.3 Ιεπάπσηζη επεμβάζεων εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ Ζ επηινγή ηεο πην απνδνηηθήο επέκβαζεο γηα ππάξρνπζεο θαηνηθίεο βαζίζηεθε ζηελ ηεξάξρεζή ησλ κέηξσλ κε βάζε ην ζπλδπαζκφ ηεο κέγηζηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ειάρηζηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο. Γηα θάζε ηππηθφ θηίξην ηεξαξρήζεθαλ ηα εθαξκφζηκα ζελάξηα ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα Α θαη Β, απνδίδνληάο ηνπο ζηε ζπλέρεηα δχν βαζκνινγίεο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζε θαζεκηά απφ ηηο δχν ηαμηλνκήζεηο. Ζ ηειηθή θαηάηαμε πξνέθπςε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν επηκέξνπο βαζκνινγηψλ. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ βέιηηζηνπ ζελαξίνπ θαηά ην ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην θπκαίλεηαη απφ 9 έσο 115 kwh/m 2 γηα ηηο κνλνθαηνηθίεο θαη απφ 9 έσο 92 kwh/m 2 γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο. Γηα ηα θηίξηα ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Α ηα βέιηηζηα ζελάξηα αθνξνχλ ζηελ κφλσζε ηνπ θειχθνπο θαη ηε ρξήζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ηελ θάιπςε 60% ησλ αλαγθψλ

8 ζέξκαλζεο ΕΝΥ. Γηα ηα θηίξηα ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ Β θαη Γ επηθξαηέζηεξα είλαη ηα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ιεβήησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηέινο, γηα ηα θηίξηα ηεο θιηκαηηθήο δψλεο Γ επηθξαηέζηεξν είλαη ην ζελάξην ρξήζεο ζπζηεκάησλ ζεξκνζηαηηθνχ ειέγρνπ Β. Ζ θαηάηαμε ησλ ζελαξίσλ γηα κε βάζε ην ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην δηαθέξεη απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ πξνέθπςε κε βάζε ηε κέγηζηε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (Κξηηήξην Α), παξφηη ηα βέιηηζηα ζελάξηα ηαπηίδνληαη γηα ελλέα ηχπνπο θηηξίσλ. ην ρήκα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα θάζε ηχπν θηηξίνπ, πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα βέιηηζηα ζελάξηα φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δχν θξηηεξίσλ. ην ίδην δηάγξακκα δίλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο πεξίνδνη απνπιεξσκήο. ρήκα 3: Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζηα ηππηθά θηίξηα. Όπσο είλαη αλακελφκελν, ηα βέιηηζηα σο πξνο ην θξηηήξην Α ζελάξηα ππεξηεξνχλ φζνλ αθνξά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ελψ ηα βέιηηζηα σο πξνο ην ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην (εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κηθξή πεξίνδνο απνπιεξσκήο) παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο απνπιεξσκήο. Ζ δηαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ ζηηο κνλνθαηνηθίεο είλαη ιηγφηεξν έληνλε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πνιπθαηνηθίεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ηχπσλ κνλνθαηνηθίαο, ην ζελάξην S14 (λένο θεληξηθφο ιέβεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ηξηπιήο ελέξγεηαο) θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε σο απνδνηηθφηεξν ζελάξην ζχκθσλα θαη κε ηα δχν θξηηήξηα. ηηο πνιπθαηνηθίεο ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηηο δχν θαηαηάμεηο, κε επηθξαηέζηεξα ηα ζελάξηα S15 (ηνπηθνί ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ΕΝΥ) θαη S16 (ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα θάιπςε 60% ησλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε). ηνλ Πίλαθα 3 δίλεηαη ζπλνπηηθά ε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην θαιχηεξν ζελάξην γηα θάζε ηχπν θηηξίνπ κε βάζε ην ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην θαη ην θξηηήξην Α. Ζ εθαξκνγή ησλ απνδνηηθφηεξσλ ζελαξίσλ, ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο θηηξίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην νηθηαθφ ηνκέα. Σν ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην εμαζθαιίδεη κηθξφηεξε εμνηθνλφκεζε κε ρακειψηεξν αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο, ελψ ην αληίζεην επηπγράλεηαη κε ην θξηηήξην Α. ε θάζε πεξίπησζε, ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο δελ ζα μεπεξλά ηα 10 ρξφληα.

9 Πίλαθαο 3: Δμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο απφ ηα ζελάξηα πνπ θξίζεθαλ βέιηηζηα κε βάζε ην ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην (πάλσ ζεηξά) θαη ην θξηηήξην Α (θάησ ζεηξά) γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ. Κιηκ. Εψλε Α Β Γ Γ Πεξίνδνο αλέγεξζεο # θηηξίνπ πξηλ ην πξηλ ην πξηλ ην πξηλ ην ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΔ ελάξην kwh/m 2 Π.Α. (έηε) # θηηξίνπ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΔ ελάξην kwh/m 2 Π.Α. (έηε) S2 77,8 5 S16 40, S13 86,1 7 S16 40,7 8 S3 94,4 8 S16 37, S3 94,4 8 S16 37,2 8 S16 28,8 6 S16 37, S S17 59,1 9 S12 66,7 3 S12 52, S14 86,8 3 S15 87,9 8 S14 48,0 5 S10 13, S S15 60,9 8 S14 45,3 7 S16 39, S14 45,3 7 S17 65,8 10 S12 91,6 2 S10 58, S14 114,7 2 S15 130,1 6 S14 76,5 5 S10 19, S14 76,5 5 S15 71,6 10 S14 40,0 7 S8 8, S S S8 115,8 <1 S1 91, S1 161,5 4 S1 91,5 4 S8 26,1 1 S8 22, S13 73,9 7 S11 47,2 7 S6 9,4 1 S16 44, S16 35,4 7 S16 44,4 6 Δθαξκφδνληαο ηα βέιηηζηα (ζχκθσλα κε θαζέλα απφ ηα δχν θξηηήξηα) ζελάξηα αλά ηχπν θηηξίνπ, ππνινγίζηεθε ε αληίζηνηρε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ ζελαξίσλ θαηά ην ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην θαη ην θξηηήξην Α ζε 10% ησλ ζπλφινπ ησλ κνλνθαηνηθηψλ θαη πνιπθαηνηθηψλ ηεο ρψξαο ε ππνινγηδφκελε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ήηαλ ίζε κε 2,5% θαη 3,6% αληίζηνηρα. Δλδεηθηηθά, ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ππνινγίζηεθε ίζε κε 0,21 ΜΣΗΠ (ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην) θαη 0,30 ΜΣΗΠ (θξηηήξην Α). Δθαξκφδνληαο ηα βέιηηζηα (ζχκθσλα κε θαζέλα απφ ηα δχν θξηηήξηα) ζελάξηα ζε θαηνηθίεο ηεο Β θαη Γ θιηκαηηθήο δψλεο πνπ έρνπλ ιέβεηεο πεηξειαίνπ 20εηίαο θαη πιένλ (10% ησλ κνλνθαηνηθηψλ θαη 18% ησλ πνιπθαηνηθηψλ), ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα ήηαλ ίζε κε 0.21 ΜΣΗΠ (ζπλδπαζηηθφ θξηηήξην) θαη 0.36 ΜΣΗΠ (θξηηήξην Α). 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο νηθηαθφο ηνκέαο παξνπζηάδεη κεγάιν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Με νξίδνληα ην 2020 θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ε ρψξα ζηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν νηθηαθφο ηνκέαο πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο επεκβάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Γηα ηελ επηινγή βέιηηζησλ κέηξσλ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη λα πξνσζεζνχλ ψξηκεο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ άκεζα απφ ηελ αγνξά αιιά θαη ηνπο ηδηνθηήηεο θαηνηθηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2010/31/ΔΔ θαη ηνλ Ν.4122/2013. ε κηα πξψηε πξνζπάζεηα ζηελ παξνχζα κειέηε ηεξαξρήζεθαλ νη πην εθαξκφζηκεο επεκβάζεηο ζε

10 θηίξηα θαηνηθίαο, αθνχ πξνεγήζεθε επηινγή ηνπο κε βάζε ην θφζηνο επέλδπζεο θαη ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο. Ζ ηεξάξρεζε έγηλε κε ηξία θξηηήξηα: κέγηζηε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ειάρηζηε πεξίνδνο απνπιεξσκήο θαη ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Σα βέιηηζηα κέηξα ζε θάζε πεξίπησζε δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηελ ειηθία θαη ηελ θιηκαηηθή δψλε πνπ βξίζθεηαη θάζε θαηνηθία. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη κηα πνιχ θαιή αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ψζηε λα γίλεη κηα ζαθήο απνηχπσζε ησλ ελεξγεηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ηνκέα θαηνηθίαο κέζσ δεηθηψλ νη νπνίνη ζα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο είλαη ν ξπζκφο αλέγεξζεο, θαηεδάθηζεο, αλαθαίληζεο θαηνηθηψλ αιιά θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο ελνίθνπο, πνπ ζπρλά δηαθνξνπνηνχλ ηελ πξαγκαηηθή απφ ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Μέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο EPISCOPE πνπ πινπνηείηαη κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Δπθπήο Δλέξγεηα - Δπξψπε, Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία (EACI). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σν πξφγξακκα EPISCOPE έρεη ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κεζνδνινγίαο γηα ηε ξεαιηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα κε ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαδηθαζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζε θηίξηα θαηνηθίαο ζε εζληθφ ή θαη ηνπηθφ επίπεδν. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη κηα ζπληνληζκέλε δέζκε ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηεπθνιχλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε νηθνλνκηθά απνδνηηθά θξηηήξηα. Σν πξφγξακκα EPISCOPE ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Δπθπήο Δλέξγεηα γηα ηελ Δπξψπε θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Μάξηην ηνπ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ΔΛΣΑΣ Έξεπλα Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηα Ννηθνθπξηά , Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Γεθέκβξηνο. [2] Γαγιία, Α., Μπαιαξάο, Κ.Α., Μνηξαζγεληήο,., Γεσξγνπνχινπ, Δ., αξαθίδεο, Η. θαη Γ. Γάιαο Κηηξηαθφ Απφζεκα, Γπλακηθφ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο θαη Μείσζε Ρχπσλ ζηνλ Οηθηαθφ & Σξηηνγελή Σνκέα ζηελ Διιάδα Μέηξα Αληηκεηψπηζεο, 9ν Δζληθφ πλέδξην γηα ηηο Ήπηεο Μνξθέο Δλέξγεηαο, ζ , Πάθνο, Κχπξνο. [3] ΤΠΔΚΑ Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε, Έθζεζε Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 7, Παξάγξαθνο 9 ηεο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Γεθέκβξηνο. [4] ΔΛΣΑΣ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ: 2012, Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Μάξηηνο. [5] Dascalaki, E.G., Droutsa, K.G., Balaras, C.A. and S. Kontoyiannidis Building Typologies as a Tool for Assessing the Energy Performance of Residential Buildings A Case Study for the Hellenic Building Stock, Energy & Buildings, 43, p [6] ΣΟΣΔΔ /2010. Κιηκαηηθά Γεδνκέλα Διιεληθψλ Πεξηνρψλ, Σερληθή Οδεγία Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, 78 ζ., Β Έθδνζε, Αζήλα, Μάξηηνο 2012.

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνύ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο D3.2b/P07(NOA) Σειηθή έθδνζε

Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνύ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο D3.2b/P07(NOA) Σειηθή έθδνζε Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνύ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο D3.2b/P07(NOA) Σειηθή έθδνζε E.Γ. Γαζθαιάθε, Κ.Α. Μπαιαξάο, K. Γξνχηζα,. Κνληνγηαλλίδεο Ομάδα Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β.

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΠΑΡΜΑΓΚΟΤ ΜΑΡΗΑ (Α.Μ. 5466) ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΝΗΑΚΖ ΜΤΡΩΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΠΑΡΜΑΓΚΟΤ ΜΑΡΗΑ (Α.Μ. 5466) ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΝΗΑΚΖ ΜΤΡΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Δλεξγεηαθέο Καηαλαιώζεηο ζηνλ Κηηξηαθό Σνκέα ζηελ Διιάδα (πξσηνγελήο θαηαλαιώζεηο θαηά ΚΔΝΑΚ). Μέηξα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο. Δθηηκήζεηο γηα ηε πλνιηθά Δμνηθνλνκνύκελε Δλέξγεηα / Μείσζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΤΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΤΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ λνκνζεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα».

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα». Ομάδα Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ Ινζηιηούηο Επεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ - Εθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ Βαλδνπιάθεο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα