Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα»."

Transcript

1 Ομάδα Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ Ινζηιηούηο Επεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ - Εθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα». Το πρόγραμμα TABULA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη Ερεσνηηικό Ίδρσμα, ΝΠΔΔ εποπηεσόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρεσνας & Τεχνολογίας του Υπουργείο υ Παιδείας Δια Βίοσ Μάθηζης & Θρηζκεσμάηων

2 Ζ δεύηεξε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. Βθμα 1: Επιλέξτε τύπο κατοικίασ Τν πξώην βήκα πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηύπνπ ηεο θαηνηθίαο, επηιέγνληαο από ηα θηίξηα ηεο ειιεληθήο ηππνινγίαο TABULA. Τν βαζηθό θξηηήξην επηινγήο είλαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ θηηξίνπ. Τα θηίξηα εκθαλίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ επηινγή «Όια ηα θηίξηα» / «Μνλνθαηνηθίεο» / «Πνιπθαηνηθίεο». Ζ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Αξρηθά, εκθαλίδνληαη ΟΛΑ ηα θηίξηα, ηαμηλνκεκέλα ζε δύν εκηθύθιηα, ην εζσηεξηθό πεξηιακβάλεη ηηο ΜΟΝΟΚΑΣΟΗΚΗΔ θαη ην εμσηεξηθό ηηο ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΔ. Δπηιέγνληαο ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο εκθαλίδεηαη κόλν ην εκηθύθιην κε ηηο κνλνθαηνηθίεο ή κόλν ην εκηθύθιην κε ηηο πνιπθαηνηθίεο. Αξρηθά, ην επηιεγκέλν θηίξην είλαη ε κνλνθαηνηθία ηεο θιηκαηηθήο δώλεο Α, ηεο πξώηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε κεγέζπλζε ζην θέληξν ηνπ εκηθπθιίνπ. Ο ρξήζηεο πξνζδηνξίδεη ην θηίξην επηιέγνληαο κε ην πνληίθη. Ζ επηινγή ηνπ πάληα θαίλεηαη ζε κεγέζπλζε ζην θέληξν ηνπ εκηθπθιίνπ. Σν ινγηζκηθό αθνξά ζε ΚΣΗΡΗΟ (πνιπθαηνηθία, κνλνθαηνηθία) θαη ΟΥΗ ζε ΣΜΖΜΑ ΚΣΗΡΗΟΤ (π.ρ. δηακέξηζκα). Βθμα 2: Επιλέξτε κλιματικθ ζώνη Τν δεύηεξν βήκα πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκό ηεο θιηκαηηθήο δώλεο ηεο θαηνηθίαο. Ο ρξήζηεο επηιέγεη κηα από ηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δώλεο - «Εώλε Α», «Εώλε Β», «Εώλε Γ», «Εώλε Γ». Ζ επηινγή ηεο δώλεο εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Αλάινγα κε ηελ επηινγή, απεηθνλίδεηαη γξαθηθά θαη ε αληίζηνηρε θιηκαηηθή δώλε. Σε πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην βξίζθεηαη ζε ηνπνζεζία κε πςόκεηξν πάλσ από ηα 500κ (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο νξεηλήο Αξθαδίαο), ν ρξήζηεο επηιέγεη ην αληίζηνηρν πεδίν. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. 2

3 ε πεξίπηωζε πνπ δελ επηιεγεί θιηκαηηθή δώλε, ην ινγηζκηθό ιακβάλεη απηόκαηα ηελ θιηκαηηθή δώλε ηνπ επηιεγκέλνπ θηηξίνπ (βήκα 1). Περιζζόηερα Βθμα 3: Επιλέξτε έτοσ ανέγερςησ Τν ηξίην βήκα πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ έηνπο αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ. Ο ρξήζηεο επηιέγεη κηα από ηηο ηξεηο πεξηόδνπο - «Πξηλ ην 1980», «Μεηαμύ 1981 & 2000», «Μεηά ην 2000». Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Τν έηνο αλέγεξζεο επεξεάδεη ηηο ζεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο θαη ηηο απνδόζεηο ησλ ζπζηεκάησλ. ε πεξίπηωζε πνπ δελ επηιεγεί έηνο αλέγεξζεο, ην ινγηζκηθό ιακβάλεη απηόκαηα ην έηνο αλέγεξζεο ηνπ επηιεγκέλνπ θηηξίνπ (βήκα 1). Περιζζόηερα Αθνύ πξνζδηνξηζηνύλ ηα ηξία θξηηήξηα ηεο ηππνινγίαο (ηύπνο, θιηκαηηθή δώλε θαη έηνο αλέγεξζεο) ν ρξήζηεο επηιέγεη «πλέρεηα». Ζ ηξίηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ζην ζελάξην εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη είλαη ρσξηζκέλε ζε δύν ηκήκαηα. Σην αξηζηεξό ηκήκα ηεο νζόλεο γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκόο (προαιρεηικά) θάπνησλ παξακέηξσλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θηηξίνπ, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο απηέο, ώζηε λα πξνζαξκόζεη ηνπο ππνινγηζκνύο ζην πξαγκαηηθό θηίξην. Σελ πξώηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε νζόλε, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, αιιά δελ κπνξεί λα δηακνξθώζεη ζελάξην. ε πεξίπηωζε πνπ δελ πξνζδηνξηζηεί θακία από ηηο παξακέηξνπο (πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα), ην ινγηζκηθό ιακβάλεη απηόκαηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ επηιεγκέλνπ θηηξίνπ (δεύηεξε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ, βήκα 1). Περιζζόηερα Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πξαγκαηηθό θηίξην, ηαμηλνκνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 3

4 Γεληθά Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θάπνηεο ή όιεο ηηο παξακέηξνπο γηα όιν ην θηίξην. Ο πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη εηζάγνληαο αξηζκεηηθέο ηηκέο γηα ηηο 5 πξώηεο παξακέηξνπο (ζπλνιηθέο ηηκέο) θαη επηιέγνληαο από ηνλ θαηάινγν επηινγώλ γηα ηελ παξάκεηξν «Πεξηβάιισλ ρώξνο». Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Περιζζόηερα ε πεξίπηωζε πνπ πξνζδηνξηζηνύλ θάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο, ην ινγηζκηθό αλαπξνζαξκόδεη απηόκαηα ηηο ππόινηπεο. Κέιπθνο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηεο ή όιεο ηηο παξακέηξνπο. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Δπηιέγνληαο «Θεξκνκόλσζε» γηα θάπνην από ηα αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία (νξνθή, ηνίρν, δάπεδν), ζηνπο ππνινγηζκνύο ιακβάλνληαη ππόςε νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Θεξκνκόλσζεο Κηηξίσλ πνπ ίζρπε ηελ πεξίνδν Περιζζόηερα Δπηιέγνληαο «Υαινπίλαθεο» θαη «Κνπθώκαηα», ζηνπο ππνινγηζκνύο ιακβάλνληαη ππόςε νη ηππηθέο ηηκέο γηα ππάξρνληα αλνίγκαηα από ηελ ΤΟΤΔΔ /2010. Περιζζόηερα Ζ Σθίαζε αλαθέξεηαη κόλν ζε ζθίαζε από νξηδόληηνπο πξνβόινπο. ύζηεκα Θέξκαλζεο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηεο ή όιεο ηηο παξακέηξνπο γηα ην πξαγκαηηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Περιζζόηερα ύζηεκα ΕΝΥ Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηεο ή όιεο ηηο παξακέηξνπο γηα ην πξαγκαηηθό ζύζηεκα δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ΕΝΦ). Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Περιζζόηερα ύζηεκα Φύμεο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην έηνο θαηαζθεπήο γηα ην ζύζηεκα ςύμεο, ην νπνίν γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζεσξείηαη όηη απνηειείηαη από απηόλνκεο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Περιζζόηερα 4

5 πζηήκαηα ΑΠΔ Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θάπνηεο ή όιεο ηηο παξακέηξνπο γηα ηα ζπζηήκαηα κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Ο πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη επηιέγνληαο από ηνλ θαηάινγν επηινγώλ γηα ηελ παξάκεηξν «Φξήζε ειηαθνύ ζπιιέθηε» θαη εηζάγνληαο ηηκέο γηα ηηο άιιεο 2 παξακέηξνπο. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ πξάζηλν θύθιν. Περιζζόηερα Αθνύ πξνζδηνξηζηνύλ νη δηαθνξνπνηεκέλεο παξάκεηξνη, ν ρξήζηεο επηιέγεη «πλέρεηα», γηα λα δεη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 5

6 Σην δεμί ηκήκα ηεο νζόλεο γίλεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ ζελαξίνπ επεκβάζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. Κέιπθνο Σν ηκήκα ηεο νζόλεο πνπ αθνξά ζην ζελάξην είλαη ελεξγό κόλν αθνύ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππνινγηζκνί γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. ε απηή ηελ πεξίπηωζε, ην ηκήκα ηεο νζόλεο πνπ αθνξά ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε είλαη αλελεξγό. Δπηιέγνληαο «Πξνζζήθε κόλσζεο» γηα θάπνην από ηα αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία (νξνθή, ηνίρν, ππισηή) θαη «Υαινπίλαθεο», ζηνπο ππνινγηζκνύο ιακβάλνληαη ππόςε νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ θόθθηλν θύθιν. Περιζζόηερα ύζηεκα Θέξκαλζεο Λακβάλεηαη ππόςε ε αιιαγή ιέβεηα, ε εγθαηάζηαζε ζεξκνζηάηε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο ιέβεηα. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ θόθθηλν θύθιν. Περιζζόηερα ύζηεκα ΕΝΥ Λακβάλεηαη ππόςε ε αιιαγή ιέβεηα θαη ε εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ ειέγρνπ. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ θόθθηλν θύθιν. Περιζζόηερα ύζηεκα Φύμεο Λακβάλεηαη ππόςε ε εγθαηάζηαζε λέσλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο. Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ θόθθηλν θύθιν. Περιζζόηερα πζηήκαηα ΑΠΔ Λακβάλεηαη ππόςε ε εγθαηάζηαζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ θαη θσηνβνιηατθώλ γηα ηδία ρξήζε. Ο πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη επηιέγνληαο από ηνλ θαηάινγν επηινγώλ γηα ηελ παξάκεηξν «Φξήζε ειηαθνύ ζπιιέθηε». Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη κε ηνλ θόθθηλν θύθιν. Περιζζόηερα Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηεο ή όιεο ηηο παξακέηξνπο. Αθνύ δηακνξθσζεί ην ζελάξην εμνηθνλόκεζεο, ν ρξήζηεο επηιέγεη «πλέρεηα» γηα λα δεη ηα απνηειέζκαηα. Ζ ηέηαξηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ, πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ γηα Υπάξρνπζα θαηάζηαζε Σελάξηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Γηα ηελ δηακόξθσζε Σελαξίνπ εμνηθνλόκεζεο, ν ρξήζηεο επηιέγεη «ελάξην εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο». 6

7 YΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ Τα θηίξηα ηεο ηππνινγίαο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ζε δύν εκηθύθιηα. Οη κνλνθαηνηθίεο εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθό εκηθύθιην, μεθηλώληαο από θάησ αθνινπζώληαο ηελ αληηζηξνθή θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. Οη πνιπθαηνηθίεο εκθαλίδνληαη ζην εμσηεξηθό εκηθύθιην, μεθηλώληαο από πάλσ αθνινπζώληαο ηελ αληηζηξνθή θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ. Μνλνθαηνηθία 1, Κιηκαηηθή δώλε Α, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Πνιπθαηνηθία 1, Κιηκαηηθή δώλε Α, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Μνλνθαηνηθία 2, Κιηκαηηθή δώλε Α, Έηνο αλέγεξζεο Μνλνθαηνηθία 3, Κιηκαηηθή δώλε Α, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000 Μνλνθαηνηθία 4, Κιηκαηηθή δώλε Β, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Μνλνθαηνηθία 5, Κιηκαηηθή δώλε Β, Έηνο αλέγεξζεο Μνλνθαηνηθία 6, Κιηκαηηθή δώλε Β, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000 Μνλνθαηνηθία 7, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Πνιπθαηνηθία 2, Κιηκαηηθή δώλε Α, Έηνο αλέγεξζεο Πνιπθαηνηθία 3, Κιηκαηηθή δώλε Α, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000 Πνιπθαηνηθία 4, Κιηκαηηθή δώλε Β, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Πνιπθαηνηθία 5, Κιηκαηηθή δώλε Β, Έηνο αλέγεξζεο Πνιπθαηνηθία 6, Κιηκαηηθή δώλε Β, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000 Πνιπθαηνηθία 7, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Μνλνθαηνηθία 8, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο Μνλνθαηνηθία 9, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000 Μνλνθαηνηθία 10, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Πνιπθαηνηθία 8, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο Πνιπθαηνηθία 9, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000 Πνιπθαηνηθία 10, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο πξηλ ην 1980 Μνλνθαηνηθία 11, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο Μνλνθαηνηθία 12, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην 2000 Πνιπθαηνηθία 11, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο Πνιπθαηνηθία 12, Κιηκαηηθή δώλε Γ, Έηνο αλέγεξζεο κεηά ην

8 ΘΔΡΜΟΦΤΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΓΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο Κιηκαηηθή Εώλε A Τνίρνο (U, W / m 2 K) Οξνθή (U, W / m 2 K) Γάπεδν (U, W / m 2 K) Άλνηγκα (U, W / m 2 K) (g, -) Διείζδσζη αέρα (m 3 /hr/m 2 ανοίγμαηος) Κιηκαηηθή Εώλε B Τνίρνο (U, W / m 2 K) Οξνθή (U, W / m 2 K) Γάπεδν (U, W / m 2 K) Άλνηγκα (U, W / m 2 K) (g, -) Διείζδσζη αέρα (m 3 /hr/m 2 ανοίγμαηος) Κιηκαηηθή Εώλε Γ Τνίρνο (U, W / m 2 K) Οξνθή (U, W / m 2 K) Γάπεδν (U, W / m 2 K) Άλνηγκα (U, W / m 2 K) (g, -) Διείζδσζη αέρα (m 3 /hr/m 2 ανοίγμαηος) Κιηκαηηθή Εώλε Γ Τνίρνο (U, W / m 2 K) Οξνθή (U, W / m 2 K) Γάπεδν (U, W / m 2 K) Άλνηγκα (U, W / m 2 K) (g, -) Διείζδσζη αέρα (m 3 /hr/m 2 ανοίγμαηος) Οη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα γηα ηηο ζεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο αληηζηνηρνύλ ζε βαξπθεληξηθνύο κέζνπο, νη νπνίνη πξνζδηνξίζηεθαλ από ζηαηηζηηθή αλάιπζε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπρλόηεηεο εκθάληζεο ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ αλά πεξίνδν αλέγεξζεο, κέγεζνο θηηξίνπ θαη θιηκαηηθή δώλε ζην θηηξηαθό απόζεκα ηνπ Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζην ηειηθό παξαδνηέν ηνπ πξνγξάκκαηνο TABULA «D8: Use of Building Typologies for Modelling the Energy Balance of the Residential Building Stock Project Partner 2: NOA» ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΗΑΖ ΑΓΗΑΦΑΝΔΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ Φεηκώλαο Καινθαίξη Φεηκώλαο Καινθαίξη θίαζε από νξίδνληα θίαζε από πξνβόινπο θίαζε από πιεπξηθέο πξνεμνρέο

9 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Πεγή Δλέξγεηαο Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ Πεηξέιαην Ζιεθηξηζκόο ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΕΝΥ Πεηξέιαην Ζιεθηξηζκόο Οη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα γηα ηνπο ζπληειεζηέο απόδνζεο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο αληηζηνηρνύλ ζε βαξπθεληξηθνύο κέζνπο, νη νπνίνη πξνζδηνξίζηεθαλ από ζηαηηζηηθή αλάιπζε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπρλόηεηεο εκθάληζεο ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ ζπζηεκάησλ αλά πεξίνδν αλέγεξζεο, κέγεζνο θηηξίνπ θαη ζπκβαηηθή πεγή ελέξγεηαο ζην θηηξηαθό απόζεκα ηνπ Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζην ηειηθό παξαδνηέν ηνπ πξνγξάκκαηνο TABULA «D8: Use of Building Typologies for Modelling the Energy Balance of the Residential Building Stock Project Partner 2: NOA». ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Μνλνθαηνηθίεο / Πνιπθαηνηθίεο Γίθηπν ρσξίο/ κε ειιηπή ζεξκνκόλσζε Γίθηπν κε ζεξκνκόλσζε 0.97 ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ / ΕΝΥ Κηίξην ηππνινγίαο Απηνκαηηζκνί γηα ζέξκαλζε Γ / Γ αλάινγα κε ην επηιεγκέλν θηίξην Απηνκαηηζκνί γηα ΕΝΥ - ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ Γείθηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο (ΔΔR) Κάιπςε ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο Σνπηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο 3 50% ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΔ Κηίξην ηππνινγίαο Ζιηαθνί ζπιιέθηεο - Φσηνβνιηατθά - 9

10 YΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ Γεληθά 1. Αξηζκόο νξόθσλ, Θεξκαηλόκελε επηθάλεηα, Θεξκαηλόκελνο όγθνο, Δπηθάλεηα αλνηγκάησλ, Αξηζκόο ππλνδσκαηίσλ: ηξνπνπνηείηαη επίζεο ε επηθάλεηα αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ε εκεξήζηα θαηαλάισζε ΕΝΦ, αλαινγηθά. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη αθνξνύλ ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ. 2. Πεξηβάιισλ ρώξνο: ηξνπνπνηείηαη ε γσλία ζθίαζεο από ηνλ νξίδνληα Αζηηθόο Ζκηαζηηθόο Διεύζεξνο Γσλία ζθίαζεο από νξίδνληα Κέιπθνο 1. Θεξκνκόλσζε νξνθήο, ηνίρνπ, δαπέδνπ: ηξνπνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ U, W / m 2 K (ΚΘΚ) Κιηκαηηθή Εώλε A Κιηκαηηθή Εώλε Β Κιηκαηηθή Εώλε Γ Κιηκαηηθή Εώλε Γ Σνίρνο Οξνθή Ππισηή Γάπεδν Ταινπίλαθεο, θνπθώκαηα: ηξνπνπνηνύληαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ θνπθσκάησλ, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηόηεηαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ε δηείζδπζε αέξα Μνλνί Ταινπίλαθεο Γηπινί Ταινπίλαθεο g, Ξύιηλα Μεηαιιηθά Σπλζεηηθά Ξύιηλα Μεηαιιηθά Σπλζεηηθά U, W / m 2 K Γηείζδπζε (m 3 /hr/m 2 ) θίαζε: ηξνπνπνηείηαη ε γσλία ζθίαζεο από ηνπο πξνβόινπο Καζόινπ Μέζε Πιήξεο Γσλία ζθίαζεο από πξνβόινπο ύζηεκα Θέξκαλζεο 1. Σύπνο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, έηνο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζε: ηξνπνπνηείηαη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ησλ ηεξκαηηθώλ, όπσο θαη ε ηζρύο ησλ βνεζεηηθώλ κνλάδσλ Βαζκόο απόδνζεο ζπζηήκαηνο παξαγωγήο Λέβεηαο -Πεηξειαίνπ Καιή ζπληήξεζε Διιηπήο ζπληήξεζε Λέβεηαο -Αεξίνπ Καιή ζπληήξεζε

11 Διιηπήο ζπληήξεζε Σειεζέξκαλζε Αληιίεο ζεξκόηεηαο Ζιεθηξηθά θαινξηθέξ Βαζκόο απόδνζεο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο Αληιίεο ζεξκόηεηαο, Ζιεθηξηθά θαινξηθέξ 1 Βαζκόο απόδνζεο ηεξκαηηθώλ Αληιίεο ζεξκόηεηαο, Ζιεθηξηθά θαινξηθέξ 0.93 Ηζρύο βνεζεηηθώλ ζπζηεκάηωλ (W/m 2 ) Αληιίεο ζεξκόηεηαο, Ζιεθηξηθά θαινξηθέξ 0 2. Θεξκνζηάηεο: ηξνπνπνηείηαη ε θαηεγνξία δηαηάμεσλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκώλ Θεξκνζηάηεο Καηεγνξία Γελ ππάξρεη Γ Κεληξηθόο Γ Αλά δσκάηην Β ύζηεκα ΕΝΥ 1. Σύπνο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, έηνο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζε: ηξνπνπνηείηαη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ησλ ηεξκαηηθώλ. Βαζκόο απόδνζεο ζπζηήκαηνο παξαγωγήο Λέβεηαο -Πεηξειαίνπ Καιή ζπληήξεζε Διιηπήο ζπληήξεζε Λέβεηαο -Αεξίνπ Καιή ζπληήξεζε Διιηπήο ζπληήξεζε Ζιεθηξηθνί ηαρπζεξκνζίθσλεο Σαρπζεξκνζίθσλεο αεξίνπ Ζιεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο Βαζκόο απόδνζεο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο Λέβεηαο (Πεηξειαίνπ, Αεξίνπ) Σαρπζεξκνζίθσλεο (ειεθηξηθνί, αεξίνπ), Ζιεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο 1 Βαζκόο απόδνζεο ηεξκαηηθώλ Λέβεηαο (Πεηξειαίνπ, Αεξίνπ) 0.93 Σαρπζεξκνζίθσλεο (ειεθηξηθνί, αεξίνπ), Ζιεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο Απηνκαηηζκνί: ζεσξείηαη όηη ππάξρνπλ δηαηάμεηο απηόκαηνπ ειέγρνπ ΕΝΦ ύζηεκα ςύμεο 1. Έηνο θαηαζθεπήο: ηξνπνπνηείηαη ν δείθηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο (ΔΔR) Αληιίεο ζεξκόηεηαο

12 πζηήκαηα ΑΠΔ 1. Ζιηαθόο ζπιιέθηεο: Λακβάλεηαη απιόο επίπεδνο ζπιιέθηεο πλη. αμηνπνίεζεο γηα πλη. αμηνπνίεζεο γηα Πξνζαλαηνιηζκόο Κιίζε πλη. ζθίαζεο ΕΝΥ ζέξκαλζε Απιόο επίπεδνο Φσηνβνιηατθά πλη. αμηνπνίεζεο Πξνζαλαηνιηζκόο Κιίζε πλη. ζθίαζεο Φσηνβνιηατθά

13 ΔΝΑΡΗΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΝΑΡΗΟΤ Κέιπθνο 1. Πξνζζήθε κόλσζεο νξνθήο, ηνίρνπ, δαπέδνπ: ηξνπνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ U, W / m 2 K (ΚΔΝΑΚ) Κιηκαηηθή Εώλε A Κιηκαηηθή Εώλε Β Κιηκαηηθή Εώλε Γ Κιηκαηηθή Εώλε Γ Σνίρνο Οξνθή Ππισηή Ταινπίλαθεο, θνπθώκαηα: ηξνπνπνηνύληαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ θνπθσκάησλ, ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηόηεηαο ησλ αλνηγκάησλ θαη ε δηείζδπζε αέξα Κιηκαηηθή Εώλε A Κιηκαηηθή Εώλε Β Κιηκαηηθή Εώλε Γ Κιηκαηηθή Εώλε Γ U, W / m 2 K g, Γηείζδπζε (m 3 /hr/m 2 ) θίαζε: ε θαινθαηξηλή γσλία ζθίαζεο από ηνπο πξνβόινπο ιακβάλεηαη 80 ν ύζηεκα Θέξκαλζεο 1. Νένο ιέβεηαο: ηξνπνπνηείηαη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ησλ ηεξκαηηθώλ, όπσο θαη ε ηζρύο ησλ βνεζεηηθώλ κνλάδσλ Λέβεηαο Βαζκόο απόδνζεο ζπζηήκαηνο παξαγωγήο Πεηξειαίνπ Αεξίνπ 0.97 Βαζκόο απόδνζεο ύζηεκα δηαλνκήο 0.95 Σεξκαηηθά 0.93 Ηζρύο βνεζεηηθώλ ζπζηεκάηωλ (W/m 2 ) Κεληξηθόο Λέβεηαο Θεξκνζηάηεο: ηξνπνπνηείηαη ε θαηεγνξία δηαηάμεσλ ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκώλ Θεξκνζηάηεο Καηεγνξία Κεληξηθόο Γ Αλά δσκάηην Β 3. πληήξεζε: ηξνπνπνηείηαη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ ππάξρνληνο ιέβεηα Λέβεηαο Πεηξειαίνπ Αεξίνπ

14 ύζηεκα ΕΝΥ 1. Νένο ιέβεηαο: ηξνπνπνηείηαη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ησλ ηεξκαηηθώλ, όπσο θαη ε ηζρύο ησλ βνεζεηηθώλ κνλάδσλ Λέβεηαο Πεηξειαίνπ Αεξίνπ 0.97 Βαζκόο απόδνζεο ύζηεκα δηαλνκήο Σεξκαηηθά 0.93 Ηζρύο βνεζεηηθώλ ζπζηεκάηωλ (W/m 2 ) Κεληξηθόο Λέβεηαο πληήξεζε: ηξνπνπνηείηαη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ ππάξρνληνο ιέβεηα Λέβεηαο Πεηξειαίνπ Αεξίνπ ύζηεκα Φύμεο 1. Νέεο αληιίεο ζεξκόηεηαο: ν δείθηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο (ΔΔR) ιακβάλεηαη 3.4 πζηήκαηα ΑΠΔ 1. Ζιηαθόο ζπιιέθηεο: Λακβάλεηαη απιόο επίπεδνο ζπιιέθηεο πλη. αμηνπνίεζεο γηα πλη. αμηνπνίεζεο γηα Πξνζαλαηνιηζκόο Κιίζε πλη. ζθίαζεο ΕΝΥ ζέξκαλζε Απιόο επίπεδνο Φσηνβνιηατθά πλη. αμηνπνίεζεο Πξνζαλαηνιηζκόο Κιίζε πλη. ζθίαζεο Φσηνβνιηατθά

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα