Δοκιµασίες Διασταύρωσης (Crossmatch-XM) µεταξύ Δότη-Λήπτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δοκιµασίες Διασταύρωσης (Crossmatch-XM) µεταξύ Δότη-Λήπτη"

Transcript

1 Αντιγόνα Ιστοσυµβατότητας (HLA) Κυτταροτοξικά αντισώµατα έναντι των HLA Δοκιµασίες Διασταύρωσης (Crossmatch-XM) µεταξύ Δότη-Λήπτη 18 ο Σεµινάριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης «Η συµβολή του Εργαστηρίου στις Μεταµοσχεύσεις» Σάββατο 3/5/2014 Δώµα Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισµός» Κουνιάκη Διαµάντω Βιολόγος Τµ. Ανοσολογίας-Ιστοσυµβατότητας Γ.Ν.Α. ο Ευαγγελισµός

2 κύριος βιολογικός ρόλος του ανοσιακού συστήµατος η ικανότητα να διακρίνει το «ίδιο»( self ) από το «ξένο» ( non-self ) η ικανότητα να ανιχνεύει και να εξουδετερώνει ξένα στοιχεία MHC-µόρια

3 τα ποικίλα αντιγόνα που καθορίζουν την ιστοσυµβατότητα κωδικοποιούνται από περισσότερους από 40 διαφορετικούς γενετικούς τόπους (loci) µείζονα συστήµατα ιστοσυµβατότητας σύστηµα ΑΒΟ των ερυθροκυττάρων αντιγόνα του Μείζονος Συµπλέγµατος Ιστοσυµβατότητος (MHC-Major Histocompatibility Complex) ελάσσονα συστήµατα ιστοσυµβατότητας

4 Human Leukocyte Antigens-HLA System aρχικά ως οµάδες αίµατος επί των λευκών αιµοσφαιρίων αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ανευρίσκονται σε όλα τα εµπύρηνα κύτταρα του οργανισµού και στα αιµοπετάλια Baruj Benacerraf Jean Dausset George D Snell

5 ανοσογενετική του MHC εδράζεται στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 6 (6p21.31 και 6p21.33) καταλαµβάνει έκταση µεγέθους 4 Centimorgans DNA (4Χ10 6 bp) αντιπροσωπεύει το 1/1000 της γενετικής πληροφορίας η πλέον πολύµορφη γενετική περιοχή του ανθρ. γονιδιώµατος (252 εκφραζόµενα και µη γονίδια)

6 γενετικός χάρτης HLA συστήµατος HLA τάξης Ι: Α, Β, C (κλασσικά) Ε, F, G, (µη κλασσικά) HLA τάξης ΙΙ: DRB, DQA, DQB, DPB HLA τάξης ΙΙΙ: πρωτεΐνες συµπληρώµατος, κυτταροκίνες, ένζυµα

7 HLA τάξης Ι και ΙΙ µόρια HLA τάξης Ι HLA τάξης ΙΙ τάξης Ι: HLA-Α, -Β, -C Πεπτίδιο στην 6 η εµβρυική εβδοµάδα Θήκη πρόσδεσης πεπτιδίου όλα τα εµπύρηνα κύτταρα (πλην των σπερµατικών και κυττάρων τροφοβλάστης) τάξης ΙΙ: HLA-DRB, -DQ, -DPB στην 20 η -32 η εβδοµάδα εκφράζονται στα Β λεµφοκύτταρα, τα ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα του θύµου, µακροφάγα, δενδριτικά Κυτ. µεµβράνη ποιοτικές/ποσοτικές διαφορές στην κατανοµή τους από ιστό σε ιστό

8 δοµή των HLA τάξης Ι και ΙΙ µορίων διαµεµβρανικά ετεροδιµεροί τάξης Ι µια ελαφριά µη πολυµορφική άλυσο την β2-µικροσφαιρίνη (χρωµόσωµα 15) µία βαριά α γλυκοζυλιωµένη πολυµορφική αλυσίδα (γονίδια MHC) τάξης ΙΙ βαριά γλυκοπρωτεϊνική αλυσίδα β (MHC γονίδια) ελαφρά γλυκοπρωτεϊνική αλυσίδα α (MHC γονίδια) τα α1 και α2 σχηµατίζουν την σχισµοειδή θήκη (τάξης Ι) τα α1 και β1 σχηµατίζουν την σχισµοειδή θήκη (τάξης ΙΙ) η θέση δέσµευσης του ενδογενούς/εξωγενούς αντιγονικού πεπτιδίου

9 θέση δέσµευσης του αντιγονικού πεπτιδίου πολυµορφισµός δεν επεκτείνεται σε όλο το µόριο, αλλά περιορίζεται στη θήκη σύνδεσης του αντιγονικού πεπτιδίου καθορίζει ειδικότητα των HLA αντιγόνων το είδος του πεπτιδίου που θα συνδεθεί και κατ επέκταση καθορίζει την ανοσιακή απάντηση

10 MHC πολυµορφισµός µικρό αριθµό εσοχών ή θυλακίων (pockets) θέσεις πρόσδεσης ή αγκυροβόλυσης του αντιγονικού πεπτιδίου (pocket-binding residues ή anchor residues) κάθε HLA τάξης Ι και ΙΙ µόριο µπορεί να συνδέεται µε ένα µεγάλο φάσµα πεπτιδίων τα οποία έχουν διαφορετική αµινοξική ακολουθία αλλά φέρουν τα ίδια ή παρόµοια (βασικά, υδρόφοβα, αρωµατικά) αµινοξέα σε δύο ή τρεις συγκεκριµένες θέσεις της πεπτιδικής ακολουθίας

11 πολυµορφισµός των HLA πολλά διαφορετικά αλλήλια / γονιδιακή θέση IMGT/HLA Sequence Database (2014) αλλήλια HLA Class I alleles HLA Class II alleles διαφορετική γεωγραφική κατανοµή σηµειακές µεταλλάξεις (point mutations) οµόλογη άνιση χιασµατυπία (crossing over, gene cross over) άνισου ανασυνδυασµού (unequal recombination) γονιδιακή µετατροπή (gene conversion) ανταλλαγή γενετικού υλικού (segmental exchage) διπλασιασµό γονιδίου Εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερο πολυµορφισµό από τις οµάδες αίµατος: ABO σύστηµα: 4 πιθανοί συνδυασµοί HLA σύστηµα: >1 εκατοµµύριο συνδυασµοί

12 σηµασία του πολυµορφισµού των HLA καθιστά δυνατή την αντιµετώπιση µεγάλου εύρους παθογόνων που απειλούν τον οργανισµό ποικιλία στην ανοσιακή απάντηση που αναπτύσσουν διαφορετικά άτοµα που εκτίθενται στα ίδια αντιγόνα

13 κληρονοµική µεταβίβαση σύµφωνα µε τους νόµους του Mendel ισοεπικρατούντα χαρακτήρα

14 κληρονοµική µεταβίβαση γονείς και παιδιά τουλάχιστον HLA απλοταυτόσηµα απλότυπος HLA-Α1,Β8,Cw7,DR17,DQ2 2 αδέλφια 25% HLA γονοτυπικά ταυτόσηµα (identical) 25% HLA ασύµβατα 50% HLA απλοταυτόσηµα (haploidentical) Σύνολο αλληλόµορφων γονιδίων, ένας από κάθε γονιό γονότυπος HLA-Α1,Β8,Cw7,DR17,DQ2 HLA-A2,B7,Cw7,DR11,DQ7 Δύο απλότυποι, ένας από κάθε γονιό φαινότυπος HLA-A1,2; B7,8; Cw7; DR11,17; Απλή αναγραφή των αντιγόνων DQ2,7

15 HLA τυποποίηση o ορολογικές τεχνικές (µικρολεµφοκυτταρική τεχνική των δύο σταδίων) o µοριακές τεχνικές PCR-SSP PCR-SSOP SBT- DNA sequencing γονιδιακή τυποποίηση ορολογική τυποποίηση

16 επίπεδο ανάλυσης HLA τυποποίησης Low Intermediate High A*02 B*44 DRB1*04 A*02:01/02:09 B*44:02/44:05 DRB1*04:03/04:07 A*02:01 B*44:02 DRB1*04:03 επίπεδο ορολογικής ειδικότητας µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων τυποποίηση σε επίπεδο 2-digits επίπεδο οµάδας αλληλίων επίπεδο αλληλίου µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων τυποποίηση σε επίπεδο 4-digits

17 κλινική σηµασία του HLA συστήµατος Μεταµοσχεύσεις ιστών και συµπαγών οργάνων Συσχετίσεις HLA µε διάφορα νοσήµατα Μεταγγίσεις αίµατος Έλεγχος πατρότητας Ιατροδικαστική Ανθρωπολογικές µελέτες

18 συσχέτιση διαφόρων HLA-µορίων µε ασθένειες Ασθένεια Θυρεοϊδίτιδα Hashimoto Ρευµατοειδής αρθρίτιδα Σύνδροµο Goodpasture Σκλήρυνση κατά πλάκας Αγκυλοποιητική σπονδηλοαρθρίτιδα Ψωρίαση Μυασθένεια Gravis HLA-αλλήλιο DR5 DR4 DR2 DR2 B27 Cw6 B8

19 ιστοσυµβατότητα και µεταµόσχευση είναι δύο επιστηµονικά πεδία στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους η πρώτη επιτυχής µεταµόσχευση νεφρού (µετά από πολλές ανεπιτυχείς) επιτεύχθηκε τελικώς το 1954 µεταξύ µονοωογενών διδύµων αδελφών παρακάµπτοντας το φραγµό της ιστοσυµβατότητας

20 η σηµασία της HLA συµβατότητας στη Μεταµόσχευση ανοσοαπαντήσεις έναντι των ασύµβατων HLA αντιγόνων αποτελούν σηµαντικό φραγµό για την επιτυχή έκβαση των µεταµοσχεύσεων συµπαγών οργάνων (ιδίως του νεφρού) HSCT ανοσοαπαντήσεις µπορεί να είναι ακραίες και πολλές φορές θανατηφόρες GvHD µετά από αλλογενή HSCT (διαµεσολαβείται από αλλοδραστικά CTLs) οξεία απόρριψη µετά από µεταµόσχευση νεφρού (οφείλεται σε προσχηµατισµένα αντι-hla αντισώµατα έναντι του δότη) απαιτείται ακρίβεια στην εφαρµογή των τεχνικών ιστοσυµβατότητας κριτήρια συµβατότητας δότη-λήπτη έχουν τεράστια σηµασία για την επιβίωση των µοσχευµάτων δεδοµένου ότι είναι πολύ δύσκολη η ανεύρεση ενός HLA ταυτόσηµου δότη (αν δεν είναι HLA ταυτόσηµος αδελφός), λόγω του τεράστιου πολυµορφισµού του MHC

21 HLA συµβατότητα στη µεταµόσχευση νεφρού HLA συµβατότητα δεν απαιτείται πάντα στην µεταµόσχευση νεφρού πολυάριθµες πολυκεντρικές µελέτες (Eurotransplant /UCLA) έχουν δείξει ότι µεγαλύτερου βαθµού HLA συµβατότητα συσχετίζεται µε καλύτερη επιβίωση των νεφρικών µοσχευµάτων ακόµα και µετά την χρήση των σύγχρονων ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων

22 HLA συµβατότητα στη µεταµόσχευση νεφρού η διάθεση των µοσχευµάτων και η ανεύρεση του καταλληλότερου λήπτη για συγκεκριµένο (πτωµατικό) δότη βασίζονται συνήθως στην HLA-A,-B και -DR συµβατότητα (όχι ταυτότητα) σε επίπεδο χαµηλής διακριτικής ικανότητας µε ορολογικές ή/και µοριακές τεχνικές επιδιώκεται o HLA τάξης ΙΙ (HLA-DR) συµβατότητα δότη-λήπτη απώτερη επιβίωση των µοσχευµάτων o HLA τάξης Ι (HLA-A, -B) συµβατότητα δότη-λήπτη άµεση επιβίωση των µοσχευµάτων

23 σηµασία της HLA συµβατότητας στη HSCT µεταµόσχευση HLA-A, -B και -DR θεωρούνται τα κύρια αντιγόνα που επηρεάζουν την έκβαση των µεταµοσχεύσεων τελευταία χρόνια, κλινικές µελέτες απέδειξαν τη σηµασία και της HLA-Cw συµβατότητας στην αλλογενή HSCT δεν έχει αποδειχτεί τόσο σηµαντικός ο ρόλος των HLA-DQ και -DP µορίων

24 «αποδεκτές» ασυµβατότητες αναδροµικές µελέτες έδειξαν ότι ο HLA φαινότυπος του λήπτη και ιδιαίτερα τα HLA-DR αντιγόνα καθορίζουν την ισχύ της αλλοαπάντησης έναντι του µοσχεύµατος - επιτρεπτές ασυµβατότητες (permissible mismatches) - απαγορευτικοί συνδυασµοί (taboo combination) «αποδεκτές» ασυµβατότητες έναντι των οποίων δεν αντιδρά ή αντιδρά ασθενώς το ανοσιακό σύστηµα του λήπτη δεν απαιτείται δοµική (δηλ. δότης και λήπτης να έχουν ακριβώς τα ίδια HLA αντιγόνα), αλλά λειτουργική συµβατότητα HLA-DR1 λήπτες θεωρούνται χαµηλοί απαντητές HLA-DR6 λήπτες θεωρούνται υψηλοί απαντητές

25 µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων (Ήπατος,Καρδιάς,Πνευµόνων,Εντέρου) το επείγον της µεταµόσχευσης και ο περιορισµένος χρόνος ψυχρής ισχαιµίας του µοσχεύµατος δεν επιτρέπουν την ανεύρεση ενός HLA συµβατού δότη αναδροµικές πολυκεντρικές µελέτες έχουν δείξει ότι η HLA συµβατότητα ελαττώνει τα επεισόδια απόρριψης αυξάνει την επιβίωση των µοσχευµάτων

26 ανοσολογικός έλεγχος κατά την µεταµόσχευση ιστική ταυτότητα λήπτη: ΑΒΟ (Rh) HLA τάξης I και II Autologous ύπαρξη ευαισθητοποίησης του λήπτη (PRA) ύπαρξη ευαισθητοποίησης του λήπτη έναντι των (διαφορετικών) ιστικών αντιγόνων του δότη (DSAs) ιστική ταυτότητα δότη: ΑΒΟ (Rh) HLA τάξης I και II - απόλυτη οµοιότητα-ταυτότητα - ο µεγαλύτερος ή ο καταλληλότερος βαθµός συµβατότητος HLA διασταύρωση (ΧΜ)

27 κριτήρια επιλογής δότη-λήπτη ΑΒΟ συµβατοί αρνητική δοκιµασία ΧΜ µεγαλύτερο βαθµό HLA συµβατότητας µε τον δότη περισσότεροι του ενός υποψήφιοι λήπτες µε τον ίδιο βαθµό συµβατότητας ως προς τον δότη διάρκεια χρόνου στη λίστα αναµονής το επείγον της µεταµόσχευσης λόγω ιατρικών προβληµάτων το εάν πρόκειται για 1 η ή 2 η µεταµόσχευση εάν πρόκειται για υπερευαισθητοποιηµένο ασθενή η ηλικία τα κοινωνικά προβλήµατα του λήπτη

28 έλεγχος της ευαισθητοποίησης του λήπτη βασική ευθύνη των εργ. Ιστοσυµβατότητας: είναι να αναγνωρίζει και να µελετά ειδικά αντι-hla πριν και µετά την µεταµόσχευση

29 κυτταροτοξικά αντισώµατα έναντι των HLA ευαισθητοποίηση χυµική ή/και κυτταρική εµφάνιση ειδικών αντιλεµφοκυτταρικών αντι-hla αντισωµάτων ή κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων η ανίχνευση και ο καθορισµός συµβάλει 1. αποφεύγονται τα επεισόδια υπεροξείας απόρριψης 2. άκρως απαραίτητη για να αποκλειστεί ένας δότης µε HLA αντιγόνα έναντι των οποίων ο λήπτης έχει αναπτύξει αντισώµατα 3. καθορίσει µεταµοσχευµένους ασθενείς µε υψηλό κίνδυνο απόρριψης

30 κυτταροτοξικά αντισώµατα έναντι των HLA προηγηθείσες µεταγγίσεις αίµατος κυήσεις µεταµοσχεύσεις από ασύµβατο αλλοµόσχευµα διασταυρούµενες αντιδράσεις µε λοιµογόνους παράγοντες ειδικότητα σε τάξης Ι και τάξης ΙΙ HLA µόρια, τίτλο, χυµική συγγένεια, τάξη της ανοσοσφαιρίνης ελέγχονται 3 έως 4 φορές το χρόνο/ τρεις εβδοµάδες µετά από κάθε µετάγγιση για ύπαρξη ευαισθητοποίησης

31 δοκιµασίες ελέγχου ευαισθητοποίησης κυτταρικές δοκιµασίες (cell-based assays) δοκιµασίες στερεής φάσης (solid-phase assays)

32 κυτταρικές δοκιµασίες (cell-based assays) µη ειδική ορολογική διασταύρωση εξαρτώµενη από το συµπλήρωµα λεµφοκυτταροτοξική δοκιµασία (Complement Dependent Cytotoxicity-CDC) ειδικό panel κυττάρων (panel-reactive antibodies-%pra) και εκφράζει το (%) ποσοστό τυχαίων πιθανών δοτών µε τους οποίους ο λήπτης είχε µία θετική δοκιµασία διασταύρωσης αξιολόγηση υποκειµενική abs που συνδέουν το συµπλήρωµα αρνητικό / θετικό 1. ο βαθµός τοξικότητας 2. το ποσοστό τοξικότητας 3. η HLA ειδικότητα του αντισώµατος Ο βαθµός ευαισθητοποίησης αντανακλά και την ικανότητα του ασθενούς για ανοσοαπάντηση και εποµένως για απόρριψη

33 υπερευαισθητοποιηµένοι >80% PRA: υπερευαισθητοποιηµένος δίνουν θετική δοκιµασία διασταύρωσης µε τους περισσότερους πιθανούς δότες αποτελούν µία ξεχωριστή οµάδα ειδική λίστα αναµονής µε προτεραιότητα στην µεταµόσχευση καθορίζονται από το εργαστήριο τα αποδεκτά HLA ασύµβατα αντιγόνα δεν παράγουν αντισώµατα έναντι των δικών τους αντιγόνων, εποµένως αποδεκτά θα είναι τα αντιγόνα που έχουν κοινούς επιτόπους µε τα αντιγόνα του λήπτη

34 δοκιµασίες στερεής φάσης (solid-phase assays) ELISA (Enzyme-linked immunosorbent Assay) κυτταροµετρία ροής (Flow PRA) τεχνολογία BEADS ARRAY µε χρήση αναλυτή ροής (LUMINEX)

35 τεχνολογία BEADS ARRAY µε χρήση αναλυτή ροής (LUMINEX) anti-hla όλων των γενετικών τόπων (-Α,-Β,-Cw,-DRB1,-DQB1,-DQA1,-DPB1) καθορισµού ειδικότητας των anti-hla DSA / ανασυνδυασµένων HLA τάξης Ι και ΙΙ κεκαθαρµένων αντιγόνων από κυτταρικές σειρές (solid phase single-antigens detection systems-spads) µειονέκτηµα: δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί όλο το φάσµα των αντι-hla DSA έναντι όλων των γνωστών HLA αλληλίων ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα

36 Crossmatching-XM ειδική ορολογική διασταύρωση εξαρτώµενη από το συµπλήρωµα λεµφοκυτταροτοξική δοκιµασία (Complement Dependent Cytotoxicity-CDC) εξαιρετικής σηµασίας προηγείται πάντα µιας µεταµόσχευσης ανιχνεύει την παρουσία στον ορό του λήπτη προσχηµατισµένων αντισωµάτων έναντι των λεµφοκυττάρων του δότη που µπορεί να οδηγήσουν σε υπεροξεία απόρριψη RT και 37 ο C (Τ και Β λεµφοκύτταρα) ελέγχονται παλαιότεροι οροί (historical sera) και πρόσφατος ορός θετικό ΧΜ µε Τ λεµφοκύτταρα: αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για µεταµόσχευση θετικό ΧΜ µε Β λεµφοκύτταρα: αξιολογείται κατά περίπτωση (έχει σηµασία στους ευαισθητοποιηµένους και στους επαναµεταµοσχευόµενους ασθενείς)

37 κυτταροµετρία ροής (Flow Cytometry cross-match FCXM) και αντισώµατα που δεν συνδέουν το συµπλήρωµα χαµηλό τίτλο τάξη των αντισωµάτων (IgG ή IgM) το είδους των κυττάρων έναντι των οποίων στρέφονται: τάξης Ι ή τάξης II είναι ποσοτική και αντικειµενική θετικό FCXM σε ευαισθητοποιηµένους λήπτες αποτελεί αντένδειξη καταλληλότερη για την παρακολούθηση της µακροχρόνιας πρόγνωσης και επιβίωσης του µοσχεύµατος διαγιγνώσκει τη µειωµένη λειτουργία του µοσχεύµατος την πρώιµη οξεία απόρριψή του

38 το αποτέλεσµα του ΧΜ δεν είναι «άσπρο» «µαύρο» ναι µεταµόσχευση όχι µεταµόσχευση σε βαθµούς επικινδυνότητας στη µεταµόσχευση προφανώς όταν δεν υπάρχουν DSAs µικρός κίνδυνος όταν υπάρχουν DSAs µεγάλος κίνδυνος (χειρότερη πρόγνωση)

39 πρόληψη-αποφυγή απόρριψης µακροχρόνια καλή λειτουργία του µοσχεύµατος

40 ανοσολογικοί κανόνες και χειρισµοί διαφέρουν ανάλογα µε το είδος του οργάνου που θα µεταµοσχευθεί ή µεταµοσχεύθηκε

41 αποδεκτές και µη αποδεκτές ασυµβατότητες αλγόριθµος/πρόγραµµα στον υπολογιστή (HLA-Matchmaker) προβλέπει τον σχηµατισµό HLA αντισωµάτων στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι ανοσολογικοί επίτοποι καθορίζονται από τριπλέτες αµινοξέων (eplets), υπεύθυνες για το σχηµατισµό αυτών των αντισωµάτων µειώσουν το χρόνο αναµονής ότι το 60% των υπερευαισθητοποιηµένων µεταµοσχεύονται σε 2 χρόνια µετά την ένταξή τους στο πρόγραµµα, έναντι του 20% των ενταγµένων στο κλασικό πρόγραµµα allocation η επιβίωση του µοσχεύµατος είναι πολύ ικανοποιητική

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Νικόλαος Αντωνιάδης

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Νικόλαος Αντωνιάδης ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Νικόλαος Αντωνιάδης H µεταµόσχευση νεφρού έχει καθιερωθεί ως θεραπεία επιλογής για επιλεγµένους ασθενείς µε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Οι λήπτες νεφρού µπορούν να έχουν µια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση του δότη και του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος και της περιεγχειρητικής φροντίδας

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση του δότη και του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος και της περιεγχειρητικής φροντίδας ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση του δότη και του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος και της περιεγχειρητικής φροντίδας 1 Disclaimer: this guideline was translated with approval of ERBP, the official

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τίτλος:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τίτλος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΘΟΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τίτλος: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ»

Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Μπακαλούδη Βασιλική Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος «ΑΧΕΠΑ» Εισαγωγή Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 στην Βιέννη όταν ο Landsteiner παρατήρησε διαφορετική αντίδραση στη διασταύρωση ερυθρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. Χ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ...

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ... 320 Α. Τσιρογιαννη ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ËÝîåéò åõñåôçñßïõ Αυτοαντισώματα, ασυμπτωματικά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσιακή απάντηση (immune response)

Ανοσιακή απάντηση (immune response) Ανοσιακή απάντηση (immune response) Το σύνολο των μηχανισμών που καθιστούν τον οργανισμό ικανό να αναγνωρίζει,να εξουδετερώνει και να απομακρύνει κάθε ξένη ουσία προς αυτόν χαρακτηρίζεται ως ανοσία. Αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Multiple sclerosis Classical and novel aspects on the aetiopathogenesis of the disease

Multiple sclerosis Classical and novel aspects on the aetiopathogenesis of the disease Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η R E V I E W Ιατρική 2006, 90(4):294 312 Iatriki 2006, 90(4):294 312 ÓêëÞñõíóç êáôü ðëüêáò ÊëáóéêÜ êáé íåüôåñá äåäïìýíá ãéá ôçí áéôéïðáèïãýíåéá ôçò íüóïõ A. Αρτεμιάδης, M. Αναγνωστούλη

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη, Αιµατολόγος, /ν / τ ν ρια Α ι Α µο µ δοσί σ ας ς Π ΑΓ Α ΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ Ε. Λυδάκη,Αιµατολόγος, /ντρια Αιµοδοσίας ΠΑΓΝΗ, 27/3 & 3/4/2015 Τι θα πούµε σήµερα Α. Αντιγόνα-αντισώµατα επιφανείας ερυθροκυττάρων, αιµοπεταλίων και λευκοκυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και στατιστική ανάλυση βασικών παραμέτρων

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και στατιστική ανάλυση βασικών παραμέτρων Πανεπιστήμιο Πατρών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορική Επιστημών Ζωής Ανάπτυξη βάσης δεδομένων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και στατιστική ανάλυση βασικών παραμέτρων Σπύρος Ματσάγγος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ρόλος της λεπτίνης στην παθογένεια της ρευματοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, MD, FACP, FRCP ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος καθηγητής: αφέρµου Μαρία

Υπεύθυνος καθηγητής: αφέρµου Μαρία Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π Τµήµα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Θέµα: Μεταµοσχεύσεις οργάνων «Λογική και Προκατάληψη» {Ηθική, Πεποιθήσεις, Αποδοχές} Σπουδάστριες: Βαρελίδου Άννα Γιαννίκου Νέλη Υπεύθυνος καθηγητής: αφέρµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 15, Τεύχος 2, σελ. 54-60 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΨΙΝΑΚΗ Η ευαισθησία, η ειδικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital.

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛHΣ ΣΚΛHΡΥΝΣΗΣ: ΡOΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣIΑ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΙΜΜΥΝOLOGICAL APPROACH OF MULTIPLE SCLEROSIS: ROLE AND SIGNIFICANCE OF CYTOKINES Ν.Φραγκούλης N. Frangoulis

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα για τη γενετική της σκλήρυνσης κατά πλάκας

Νεότερα δεδομένα για τη γενετική της σκλήρυνσης κατά πλάκας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(2):135-150 Νεότερα δεδομένα για τη γενετική της σκλήρυνσης κατά πλάκας Στην αιτιοπαθογένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ) συμβάλλουν τόσο γενετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 1

Παθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 1 08 Παθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 1 ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕΠΠΑ, 2 Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 3 ΧΡΥΣΗ ΚΟΛΙΑΚΗ 1 Λέκτορας Ενδοκρινολογίας, 2 Ειδικευόμενος Ιατρός Ενδοκρινολογίας 3 Επιστημονικός Συνεργάτης Ενδοκρινολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική 18(3):177-199, 2006 Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική Γ.Π. Ταμπακούδης Ε.Α. Ασημακόπουλος Ι.Ν. Μπόντης Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αλληλογραφία: Ταμπακούδης Γεώργιος Πλατεία Συντριβανίου

Διαβάστε περισσότερα