ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/Α/ Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/Α/2-4-03. Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/Α/ Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34) όπ ως αντικαταστάθηκαν και τροπ οπ οιήθηκαν αντιστοίχως µε το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπ τυξη και άλλες διατάξεις» (A 101) και µε τα άρθρα 6 παρ.4 του ν.1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα απ οθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπ αϊκής Τράπ εζας Επ ενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπ αϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ»(Α 70), 19 του ν. 2367/1995 (Α 261) και 22 του ν.2789/2000 (Α 21). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), που π ροστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επ ιµελητηρίων κ.λ.π.» (Α 154) και τροπ οπ οιήθηκε απ ό το άρθρο 1, παράγραφος 2 α του ν.2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της απ οδοτικότητας των κρατικών δαπ ανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). 3.Τις διατάξεις του Π. /τος 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων απ ό το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 201). 4.Τις διατάξεις του Π. /τος 368/1989 «Οργανισµός του Υπ ουργείου Εργασίας» (Α 163), όπ ως ισχύει σήµερα. 5. Τα Πρακτικά αριθ.1, 2/2001, 3, 4, 5, 6, 7 και 8/2002 της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την αριθ / απ όφαση του Υπ ουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και την αριθ. 79/2002 γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επ ιτροπ ής. 6. Το γεγονός ότι απ ό την εφαρµογή του παρόντος Π. /τος δεν προκαλείται δαπ άνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπ ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π Την µε αριθµό 574/ γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επ ικρατείας µετά απ ό πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Απ οκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Σκοπ ός του παρόντος Προεδρικού ιατάγµατος είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28 ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη µεταξύ των διεπαγγελµατικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES, UNICE και CEEP (E.E.L.175/ ), µε την οπ οία επ ιδιώκεται η βελτίωση της π οιότητας της εργασίας ορισµένου χρόνου µε την εφαρµογή της αρχής της µη διάκρισης σε σχέση µε την εργασία αορίστου χρόνου και θεσπ ίζονται διατάξεις για να απ οτραπ εί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται απ ό τη χρησιµοπ οίηση διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου. 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίο εφαρµογής 1.Το παρόν Προεδρικό ιάταγµα εφαρµόζεται στους εργαζόµενους µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου. 2. εν εφαρµόζεται: α) στις σχέσεις βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης και στη σύµβαση ή σχέση µαθητείας β) στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο ενός ειδικού δηµόσιου ή απ ό το δηµόσιο υπ οστηριζόµενου προγράµµατος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης γ)στις συµβάσεις π ροσωρινής απ ασχόλησης των άρθρων 20,21,22,23,24,25,26 του ν. 2956/2001 (Α 258 ). ΑΡΘΡΟ 3 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος Προεδρικού ιατάγµατος νοείται ως: α) «εργαζόµενος ορισµένου χρόνου», κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, συναφθείσα απ ευθείας µεταξύ του εργοδότη και του εργαζοµένου, η λήξη της οπ οίας καθορίζεται απ ό αντικειµενικούς όρους, όπ ως παρέλευση συγκεκριµένης ηµεροµηνίας ή απ οπ εράτωση συγκεκριµένου έργου ή πραγµατοπ οίηση συγκεκριµένου γεγονότος. β) «συγκρίσιµος εργαζόµενος αορίστου χρόνου», κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια εκµετάλλευση ή επιχείρηση και απ ασχολείται σε ίδια ή παρόµοια εργασία, λαµβανοµένων υπ όψη των π ροσόντων ή των δεξιοτήτων του. Όπου δεν υπ άρχει «συγκρίσιµος εργαζόµενος αορίστου χρόνου» στην ίδια εκµετάλλευση ή επιχείρηση, η σύγκριση πρέπει να γίνεται µε αναφορά στην οικεία συλλογική σύµβαση ή όταν δεν υπ άρχει τέτοια, µε αναφορά στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. ΑΡΘΡΟ 4 Αρχή της µη διάκρισης 1.Όσον αφορά στους όρους απ ασχόλησης, οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ µόνου του λόγου ότι η σύµβαση ή σχέση εργασίας τους είναι ορισµένου χρόνου να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε τους «συγκρίσιµους εργαζόµενους αορίστου χρόνου». Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται διαφορετική αντιµετώπιση, οσάκις συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι, οι οπ οίοι την δικαιολογούν. 2.Η απ αιτούµενη π ερίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση µε ιδιαίτερες συνθήκες απ ασχόλησης είναι η ίδια τόσο για τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου όσο και για τους εργαζόµενους αορίστου χρόνου, εκτός απ ό την περίπτωση κατά την οπ οία για αντικειµενικούς λόγους δικαιολογείται διαφορετική διάρκεια της π εριόδου προϋπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 5 Κανόνες προστασίας εργαζοµένων και αποφυγής καταστρατηγήσεων σε βάρος τους. 1. Η χωρίς περιορισµό ανανέωση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται απ ό έναν αντικειµενικό λόγο. α. Αντικειµενικός λόγος υφίσταται ιδίως: Αν δικαιολογείται απ ό τη µορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης. 2

3 Αν δικαιολογείται απ ό ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά π ροκύπ τουν αµέσως ή εµµέσως απ ό την οικεία σύµβαση, όπ ως η προσωρινή αναπ λήρωση µισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, αν η ορισµένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση µε εκπαίδευση ή κατάρτιση, αν γίνεται µε σκοπό τη διευκόλυνση µετάβασης του εργαζοµένου σε συναφή απ ασχόληση, αν γίνεται για την πραγµατοπ οίηση συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος ή συνδέεται µε συγκεκριµένο γεγονός. Αν η ορισµένη διάρκεια είναι αποτέλεσµα δικαστικού συµβιβασµού. Αν η σύναψη σύµβασης για ορισµένο χρόνο επιβάλλεται απ ό διάταξη νόµου ή κανονιστική διάταξη. Αν η ορισµένη διάρκεια εξυπηρετεί την υπ οβολή σε δοκιµασία. Αν ο εργαζόµενος αµείβεται απ ό πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού νοµικού π ροσώπ ου δηµοσίου δικαίου που π ροορίζονται σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό για εργασία ορισµένου χρόνου. Αν η ανάγκη της εκµετάλλευσης για παροχή εργασίας υφίσταται µόνο προσωρινά. Αν η ιδιοµορφία της εργασιακής σχέσης ή οι κείµενοι στο πρόσωπο του εργαζόµενου λόγοι δικαιολογούν την ορισµένη διάρκεια. Αν πρόκειται για ιευθυντικά Στελέχη ή Ειδικό Επ ιστηµονικό Προσωπ ικό. Αν πρόκειται για απ ασχολήσεις επ οχικού χαρακτήρα ή για κάλυψη εποχιακών αναγκών. β. Αντικειµενικός λόγος τεκµαίρεται, επιτρεποµένης της ανταπ όδειξης απ ό τον εργαζόµενο, ότι υφίσταται σε τοµείς δραστηριότητας που δικαιολογείται λόγω της φύσης τους και του χαρακτήρα της απ ασχόλησης σε αυτούς όπ ως ιδίως : - Στον οπ τικοακουστικό τοµέα όπ ως ιδίως: εκφωνητές-παρουσιαστές ραδιοφώνου και τηλεόρασης, παραγωγοί, σκηνοθέτες, διευθυντές σκηνής και ρεπ όρτερ-κάµεραµαν ραδιοφώνου και τηλεόρασης. - στον τοµέα της οπ τικοακουστικής, κινηµατογραφικής και φωνογραφικής παραγωγής όπ ως ιδίως: παραγωγοί, συγγραφείς, συνθέτες, ερµηνευτές, ηθοπ οιοί και κοµπάρσοι, σκηνοθέτες και παραγωγοί, βοηθοί σκηνοθέτη, βοηθοί παραγωγής, κάµεραµαν, ρεπ όρτερ-φωτογράφοι, διακοσµητές, µακιγιέρ, ενδυµατολόγοι, διευθυντές σκηνής, µονταδόροι, καθώς και χειριστές ήχου, φωτισµού και εικόνας. - σε ειδικές δραστηριότητες του τραπ εζικού τοµέα όπ ως ιδίως: ειδικότητες π ροσωπ ικών ιδιωτικών τραπ εζικών υπ ηρεσιών (private banking), σύµβουλοι επενδύσεων και διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ειδικοί υπ εύθυνοι για ανταλλαγές(sw aps), παράγωγα εµπορευµάτων ή µετοχών (options), συµβολαίων µελλοντικής εκπ λήρωσης (futures) και συµφωνίες για τον τόκο εµπ ροθέσµων συµβολαίων, ειδικοί υπ εύθυνοι για απ όκτηση ελέγχου εταιρίας και συγχωνεύσεις, χρηµατοδότηση σχεδίων και κεφαλαίων κινδύνου. - στον τοµέα κατάρτισης και εκπαίδευσης όπ ως ιδίως: θέσεις υπ ευθύνου µαθηµάτων, υπ ευθύνου διεύθυνσης και κοινωνικοεκπ αιδευτικές θέσεις. - στον επαγγελµατικό αθλητισµό όπ ως ιδίως: αθλητές, ασχολούµενοι µε τα σπορ, π ροπ ονητές. - στον κατασκευαστικό τοµέα των δηµοσίων έργων. - σε δραστηριότητες παροχής τεχνικών ή οικονοµοτεχνικών µελετών ή ερευνών. - στο προσωπικό, που απ ασχολείται σε δραστηριότητες οργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων ή σεµιναρίων. - στους δασικούς εργάτες. - στους καλλιτέχνες θεάµατος, µαέστρους και σολίστες ορχήστρας και µουσικούς οργανικών ή φωνητικών συνόλων. - µανεκέν - στον τοµέα των επιχειρήσεων αεροπ ορικών µεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπ ηρεσιών αεροδροµίου εδάφους και π τήσης. 2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οπ οίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας ορισµένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική 3

4 συµφωνία των µερών, η οπ οία συνάπτεται εγγράφως, ή να π ροκύπ τουν ευθέως απ ό αυτήν. Αντίγραφο της συµφωνίας αυτής πρέπει να π αραδίδεται στον εργαζόµενο µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες απ ό την έναρξη της προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπ ος της ανωτέρω συµφωνίας δεν είναι απ αραίτητος, όταν η ανανέωση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια µεγαλύτερη των δέκα (10) εργασίµων ηµερών. 3. Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, χωρίς να συντρέχει ένας απ ό τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επ ιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια την µετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστηµα των δύο ετών ο αριθµός των ανανεώσεων των σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), χωρίς να συντρέχει ένας απ ό τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επ ιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Το βάρος της ανταπ όδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης. 4. «ιαδοχικές» θεωρούνται οι συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίζονται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου, µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας και δεν µεσολαβεί µεταξύ τους χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών. 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε συµβάσεις ή ανανεώσεις συµβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται µετά την θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγµατος. ΑΡΘΡΟ 6 Ενηµέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης 1.Οι εργοδότες ενηµερώνουν τους εργαζόµενους ορισµένου χρόνου για κενές θέσεις που είναι διαθέσιµες στην επιχείρηση ή την εκµετάλλευση ώστε να εξασφαλισθεί ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να διεκδικήσουν θέσεις απ ασχόλησης αορίστου χρόνου όπ ως και άλλοι εργαζόµενοι. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται µέσω µιας γενικής ανακοίνωσης η οπ οία αναρτάται σε κατάλληλο µέρος µέσα στην επιχείρηση ή την εκµετάλλευση ή µε οπ οιοδήπ οτε άλλο πρόσφορο µέσο. 2.Στο µέτρο του δυνατού και λαµβανοµένης υπ όψη της ανάγκης για οµαλή λειτουργία της επιχείρησης, οι εργοδότες διευκολύνουν την πρόσβαση των εργαζοµένων ορισµένου χρόνου σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους και η επαγγελµατική κινητικότητά τους. ΑΡΘΡΟ 7 Ενηµέρωση και διαβούλευση 1.Οι εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου λαµβάνονται υπ όψη κατά τον υπ ολογισµό του κατώτατου ορίου πάνω απ ό το οπ οίο µπορούν να συγκροτούνται µέσα στην επιχείρηση τα αντιπ ροσωπ ευτικά όργανα των εργαζοµένων που προβλέπονται απ ό τις κείµενες διατάξεις. 4

5 2.Στο µέτρο του δυνατού, οι εργοδότες µεριµνούν για την παροχή κατάλληλης ενηµέρωσης στα υπ άρχοντα αντιπ ροσωπ ευτικά όργανα των εργαζοµένων σχετικά µε τις συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στην επιχείρηση. ΑΡΘΡΟ 8 ιατάξεις εφαρµογής 1.Το διάταγµα αυτό δεν θίγει ευνοϊκότερες για τους εργαζόµενους γενικώς ρυθµίσεις ή ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε αναπ ηρίες. 2.Το παρόν προεδρικό διάταγµα δεν θίγει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις. 3. Η παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται απ ό το άρθρο 16 του ν.2639/98 ( Α 205). Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος π ροεδρικού διατάγµατος αρχίζει απ ό την δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος π ροεδρικού διατάγµατος. Αθήνα, 27 Μαρτίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 5

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439

Αθήνα 8 9-2004. Αριθ. Πρωτ. 4439 Αθήνα 8 9-2004 Αριθ. Πρωτ. 4439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταχ. /νση :Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99)

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 88/99 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ. (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.. 164/04 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ Την εγκύκλιο εφαρµογής του προεδρικού διατάγµατος υπ'αριθµ. 164/2004, απέστειλε την 2οή Ιουλίου 2004 το Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ" (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999. Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999. Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 96/1993 Περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005) Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις. Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Συλλογικές συµβάσεις Άρθρο: 1 Έκταση εφαρµογής του νόµου. 1. Ο νόµος αυτός αφορά όλους όσους εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Συλλογικές Συµβάσεις. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής του νόµου ΝΟΜΟΣ: 1876/90 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 27/Α/8-3-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Συλλογικές Συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOE PIKO IATAΓMA 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (ΦEK 11/A/18-1-96) [σηµειώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014

2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 2 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 180825/34638/2014 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Προς : 1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αργύρη Ντινόπουλου, Σταδίου 27, 10183, Αθήνα 2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα