Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 7: Η Αγγλική Ορολογία των Διαταραχϊν Φωνήσ και Αντήχηςη. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 7: Η Αγγλική Ορολογία των Διαταραχϊν Φωνήσ και Αντήχηςη. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ"

Transcript

1 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου Αγγλική Ορολογία Ενότθτα 7: Η Αγγλική Ορολογία των Διαταραχϊν Φωνήσ και Αντήχηςη. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Λογοκεραπείασ Αγγλική Ορολογία Ενότητα 7: Η Αγγλικι Ορολογία των Διαταραχϊν Φωνισ και Αντιχθςθ. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ M.Sc., Κακθγιτρια Εφαρμογϊν Ιωάννινα, 2015

3 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ. 3 3

4 4 Χρηματοδότηςη Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο TEI Ηπείρου» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα.

5 Σκοποί ενότητασ Ειςαγωγι ςτο βαςικό λεξιλόγιο που αναφζρεται ςτισ διαταραχζσ τθσ φωνισ και τθσ αντιχθςθσ. Η ανάπτυξι του γίνεται μζςω αςκιςεων ακρόαςθσ (listening), αναγνωςτικισ κατανόθςθσ επιςτθμονικϊν κειμζνων (reading comprehension), ςυγγραφισ (writing) και μετάφραςθσ (translation). 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητασ Άςκθςθ Αναγνωςτικι Κατανόθςθ Επιςτθμονικοφ Κειμζνου (Reading Comprehension) Άςκθςθ υγγραφι Περίλθψθσ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα Βαςιςμζνθ ςε Κείμενο (Writing Abstract) Άςκθςθ Μετάφραςθσ (Translation) Άςκθςθ Ακρόαςθσ (Listening) 6 6

7 Άςκηςη Αναγνωςτική Κατανόηςη Επιςτημονικοφ Κειμζνου (Reading Comprehension) 7

8 Κειμζνου (Reading Comprehension) (1 από 93) Please underline the terminology you can seek in the text, on the following templates. 8 8

9 Κειμζνου (Reading Comprehension) (2 από 93) Although resonance disorders may be considered as a specialty area, any speech-language pathologist with a general practice, particularly those who are schoolbased, are likely to see these students on their caseloads. A basic knowledge of how to evaluate, how to treat, and when to refer to a specialist is important to ensure the best care for these children. [1] 9 9

10 Κειμζνου (Reading Comprehension) (3 από 93) Although resonance disorders may be considered as a specialty area, any speech-language pathologist with a general practice, particularly those who are schoolbased, are likely to see these students on their caseloads. A basic knowledge of how to evaluate, how to treat, and when to refer to a specialist is important to ensure the best care for these children. [1] 10 1

11 Κειμζνου (Reading Comprehension) (4 από 93) Resonance is the quality of the voice that is determined by the balance of sound vibration in the oral, nasal, and pharyngeal cavities during speech. Abnormal resonance can occur if there is obstruction in one of the cavities, causing hyponasality or cul-desac resonance, or if there is velopharyngeal dysfunction (VPD), causing hypernasality and/or nasal emission.[1] 11 1

12 Κειμζνου (Reading Comprehension) (5 από 93) Resonance is the quality of the voice that is determined by the balance of sound vibration in the oral, nasal, and pharyngeal cavities during speech. Abnormal resonance can occur if there is obstruction in one of the cavities, causing hyponasality or cul-desac resonance, or if there is velopharyngeal dysfunction (VPD), causing hypernasality and/or nasal emission.[1] 12 1

13 Κειμζνου (Reading Comprehension) (6 από 93) The velopharyngeal valve, consisting of the velum (soft palate) and pharyngeal walls, is critically important for speech because it directs the transmission of air pressure and sound energy into the oral cavity during the production of most sounds. Normal velopharyngeal function results in normal oral resonance, adequate intra-oral air pressure for consonant production, and sufficient breath support for normal utterance length.[1] 13 1

14 Κειμζνου (Reading Comprehension) (7 από 93) The velopharyngeal valve, consisting of the velum (soft palate) and pharyngeal walls, is critically important for speech because it directs the transmission of air pressure and sound energy into the oral cavity during the production of most sounds. Normal velopharyngeal function results in normal oral resonance, adequate intra-oral air pressure for consonant production, and sufficient breath support for normal utterance length.[1] 14 1

15 Κειμζνου (Reading Comprehension) (8 από 93) Causes of VPD can be due to: Velopharyngeal insufficiency (VPI) is when there is an anatomical or structural defect, such as a short velum following cleft palate repair, a submucous cleft, or a deep pharynx secondary to cranial base anomalies. Velopharyngeal incompetence (VPI) is when there is a poor velopharyngeal movement due to a physiological cause. Velopharyngeal incompetence may be due to poor muscle function, pharyngeal hypotonia, velar paralysis or paresis, dysarthria, or even apraxia. [1] 15 1

16 Κειμζνου (Reading Comprehension) (9 από 93) Causes of VPD can be due to: Velopharyngeal insufficiency (VPI) is when there is an anatomical or structural defect, such as a short velum following cleft palate repair, a submucous cleft, or a deep pharynx secondary to cranial base anomalies. Velopharyngeal incompetence (VPI) is when there is a poor velopharyngeal movement due to a physiological cause. Velopharyngeal incompetence may be due to poor muscle function, pharyngeal hypotonia, velar paralysis or paresis, dysarthria, or even apraxia. [1] 16 1

17 Κειμζνου (Reading Comprehension) (10 από 93) Velocardiofacial syndrome (VCFS) is a common cause of hypernasality in children who have no history of cleft palate. These children often have distinctive facial characteristics, including narrow eye slits, a bulbous nose, a long face, a thin upper lip, and a small jaw. They may have a history of minor cardiac anomalies and other medical problems. They often have developmental delay or learning problems. Children with VCFS are often unidentified until the school-based SLP makes a referral for abnormal resonance.[1] 17 1

18 Κειμζνου (Reading Comprehension) (11 από 93) Velocardiofacial syndrome (VCFS) is a common cause of hypernasality in children who have no history of cleft palate. These children often have distinctive facial characteristics, including narrow eye slits, a bulbous nose, a long face, a thin upper lip, and a small jaw. They may have a history of minor cardiac anomalies and other medical problems. They often have developmental delay or learning problems. Children with VCFS are often unidentified until the school-based SLP makes a referral for abnormal resonance.[1] 18 1

19 Κειμζνου (Reading Comprehension) (12 από 93) Velopharyngeal mislearning is when there is hypernasality or nasal emission due to faulty articulation. This can occur due to pharyngeal or nasal articulation of certain sounds. Abnormal articulation can cause phoneme-specific nasal emission, usually on sibilant sounds. [1] 19 1

20 Κειμζνου (Reading Comprehension) (13 από 93) Velopharyngeal mislearning is when there is hypernasality or nasal emission due to faulty articulation. This can occur due to pharyngeal or nasal articulation of certain sounds. Abnormal articulation can cause phoneme-specific nasal emission, usually on sibilant sounds. [1] 20 2

21 Κειμζνου (Reading Comprehension) (14 από 93) Evaluation Resonance is best determined by listening to connected speech. Hypernasality is too much nasal resonance, particularly on vowels and voice oral consonants. Hyponasality is too little nasal resonance, primarily on nasal consonants (/m/, /n/, and /ng/). Cul-de-sac resonance is when the sound is trapped in the pharynx (due to large tonsils, for example) or in the nasal cavity (possibly due to a deviated septum or polyp). [1] 21 2

22 Κειμζνου (Reading Comprehension) (15 από 93) Evaluation Resonance is best determined by listening to connected speech. Hypernasality is too much nasal resonance, particularly on vowels and voice oral consonants. Hyponasality is too little nasal resonance, primarily on nasal consonants (/m/, /n/, and /ng/). Cul-de-sac resonance is when the sound is trapped in the pharynx (due to large tonsils, for example) or in the nasal cavity (possibly due to a deviated septum or polyp). [1] 22 2

23 Κειμζνου (Reading Comprehension) (16 από 93) It is important to determine the type of resonance and whether there is nasal emission on pressure-sensitive sounds (plosives, fricatives, and affricates) in order to determine appropriate recommendations. It is not as important to determine the severity of the resonance disorder because this usually will not affect treatment.[1] 23 2

24 Κειμζνου (Reading Comprehension) (17 από 93) It is important to determine the type of resonance and whether there is nasal emission on pressure-sensitive sounds (plosives, fricatives, and affricates) in order to determine appropriate recommendations. It is not as important to determine the severity of the resonance disorder because this usually will not affect treatment.[1] 24 2

25 Κειμζνου (Reading Comprehension) (18 από 93) A very simple test can be done to determine resonance using a straw, preferably a bending straw or a piece of tubing. The examiner should place one end of the straw at the entrance to the child s nose and the other end at the examiner s ear. The child is then asked to produce the following types of speech samples: Prolongation of single vowels Prolongation of /s/ Counting from [1] 25 2

26 Κειμζνου (Reading Comprehension) (19 από 93) A very simple test can be done to determine resonance using a straw, preferably a bending straw or a piece of tubing. The examiner should place one end of the straw at the entrance to the child s nose and the other end at the examiner s ear. The child is then asked to produce the following types of speech samples: Prolongation of single vowels Prolongation of /s/ Counting from [1] 26 2

27 Κειμζνου (Reading Comprehension) (20 από 93) Repetition of syllables with pressure-sensitive phonemes, and high and low vowels (papapapa; pipipipi; sasasasa; sisisisi; etc.) Sentences that are loaded with pressure-sensitive phonemes (Sissy sees the sun in the sky. She went shopping. I eat cherries and cheese.) Repetition of nasal consonants (mamamama; nananana) Prolongation of /m/ [1] 27 2

28 Κειμζνου (Reading Comprehension) (21 από 93) Repetition of syllables with pressure-sensitive phonemes, and high and low vowels (papapapa; pipipipi; sasasasa; sisisisi; etc.) Sentences that are loaded with pressure-sensitive phonemes (Sissy sees the sun in the sky. She went shopping. I eat cherries and cheese.) Repetition of nasal consonants (mamamama; nananana) Prolongation of /m/ [1] 28 2

29 Κειμζνου (Reading Comprehension) (22 από 93) If sound is heard through the straw on vowels sounds or voiced plosives, this indicates hypernasality. If air is heard loudly through the straw on oral consonants, this indicates nasal emission. If there is not much sound coming through the straw on nasal consonants, this may indicate hyponasality or cul-de-sac resonance. [1] 29 2

30 Κειμζνου (Reading Comprehension) (23 από 93) If sound is heard through the straw on vowels sounds or voiced plosives, this indicates hypernasality. If air is heard loudly through the straw on oral consonants, this indicates nasal emission. If there is not much sound coming through the straw on nasal consonants, this may indicate hyponasality or cul-de-sac resonance. [1] 30 3

31 Κειμζνου (Reading Comprehension) (24 από 93) Articulation should also be tested. When nasal emission is noted, it should be noted whether it occurs only on certain sounds or is consistent on most pressure sounds. If consonants are weak in intensity and pressure, this may be due to a loss of air pressure through the nose. [1] 31 3

32 Κειμζνου (Reading Comprehension) (25 από 93) Articulation should also be tested. When nasal emission is noted, it should be noted whether it occurs only on certain sounds or is consistent on most pressure sounds. If consonants are weak in intensity and pressure, this may be due to a loss of air pressure through the nose. [1] 32 3

33 Κειμζνου (Reading Comprehension) (26 από 93) The production of pharyngeal sounds should be noted because this placement may cause nasal emission. If there is a structural defect, or one that was repaired, there could be compensatory articulation productions which are usually pharyngeal or glottal sounds. Finally, utterance length should be tested if there is significant nasal emission. This can be done by having the child count to 20 and noting if he has to take a breath in the middle. [1] 33 3

34 Κειμζνου (Reading Comprehension) (27 από 93) The production of pharyngeal sounds should be noted because this placement may cause nasal emission. If there is a structural defect, or one that was repaired, there could be compensatory articulation productions which are usually pharyngeal or glottal sounds. Finally, utterance length should be tested if there is significant nasal emission. This can be done by having the child count to 20 and noting if he has to take a breath in the middle. [1] 34 3

35 Κειμζνου (Reading Comprehension) (28 από 93) An intra-oral exam can be done to determine if there are large tonsils (which can cause hyponasality or cul-de-sac resonance) or a submucous cleft. Have the child stick out his tongue as far as possible and say aaah instead of ahhh so the tip of the uvula is visible without using a tongue blade. If there is a bifid or hypoplastic uvula, a bluish color in the velum, or if the velum appears like an inverted V during phonation, a submucous cleft should be suspected. [1] 35 3

36 Κειμζνου (Reading Comprehension) (29 από 93) An intra-oral exam can be done to determine if there are large tonsils (which can cause hyponasality or cul-de-sac resonance) or a submucous cleft. Have the child stick out his tongue as far as possible and say aaah instead of ahhh so the tip of the uvula is visible without using a tongue blade. If there is a bifid or hypoplastic uvula, a bluish color in the velum, or if the velum appears like an inverted V during phonation, a submucous cleft should be suspected. [1] 36 3

37 Κειμζνου (Reading Comprehension) (30 από 93) Treatment Speech treatment is rarely done for hypernasality or generalized nasal emission because these characteristics suggest a structural defect or physiological disorder which requires surgical management. When these characteristics are noted, a referral should be made. On the other hand, hyponasality and cul-de-sac resonance suggest obstruction in the vocal tract. When this is noted, a referral can be made to the local otolaryngologist. [1] 37 3

38 Κειμζνου (Reading Comprehension) (31 από 93) Treatment Speech treatment is rarely done for hypernasality or generalized nasal emission because these characteristics suggest a structural defect or physiological disorder which requires surgical management. When these characteristics are noted, a referral should be made. On the other hand, hyponasality and cul-de-sac resonance suggest obstruction in the vocal tract. When this is noted, a referral can be made to the local otolaryngologist. [1] 38 3

39 Κειμζνου (Reading Comprehension) (32 από 93) Although intervention does not correct abnormal structure, it does correct abnormal function. Treatment is appropriate for those children who demonstrate phoneme-specific nasality or nasal emission due to faulty articulation, and those children who use compensatory articulation productions due to a history of velopharyngeal dysfunction. In addition, intervention is often necessary after surgical management of velopharyngeal dysfunction to help the child to learn to make the best use of the new structures.[1] 39 3

40 Κειμζνου (Reading Comprehension) (33 από 93) Although intervention does not correct abnormal structure, it does correct abnormal function. Treatment is appropriate for those children who demonstrate phoneme-specific nasality or nasal emission due to faulty articulation, and those children who use compensatory articulation productions due to a history of velopharyngeal dysfunction. In addition, intervention is often necessary after surgical management of velopharyngeal dysfunction to help the child to learn to make the best use of the new structures.[1] 40 4

41 Κειμζνου (Reading Comprehension) (34 από 93) The treatment for these types of cases is done through standard articulation therapy. Blowing and sucking exercises should never be used to improve velopharyngeal function. They are not effective because the physiology of these activities is different than that for speech. [1] 41 4

42 Κειμζνου (Reading Comprehension) (35 από 93) The treatment for these types of cases is done through standard articulation therapy. Blowing and sucking exercises should never be used to improve velopharyngeal function. They are not effective because the physiology of these activities is different than that for speech. [1] 42 4

43 Κειμζνου (Reading Comprehension) (36 από 93) Secondary, avoidance, or accessory behaviors that may impact overall communication include distracting sounds (e.g., throat clearing, insertion of unintended sound); facial grimaces (e.g., eye blinking, jaw tightening); head movements (e.g., head nodding); movements of the extremities (e.g., leg tapping, fist clenching); [1] 43 4

44 Κειμζνου (Reading Comprehension) (37 από 93) Several simple treatment techniques are usually effective. If there is nasal emission on sibilants only, have the child produce a /t/ sound with the teeth closed. Next, have the child prolong that sound. If the child has a normal velopharyngeal valve, this should result in a normal /s/ without nasal emission. This skill can then be transferred to the other sibilant sounds.[1] 44 4

45 Κειμζνου (Reading Comprehension) (38 από 93) If the child co-articulates /ng/ for /l/ or /r/, or if the child has a high tongue position for vowels, it is often helpful to have the child co-articulate a yawn with the sounds. With a yawn, the back of the tongue goes down and the velum goes up. In summary, resonance disorders are commonly seen in pediatric settings, including the schools. A basic knowledge of this area is necessary for the SLP to know when to treat, how to treat, and when to refer. [1] 45 4

46 Κειμζνου (Reading Comprehension) (39 από 93) If the child co-articulates /ng/ for /l/ or /r/, or if the child has a high tongue position for vowels, it is often helpful to have the child co-articulate a yawn with the sounds. With a yawn, the back of the tongue goes down and the velum goes up. In summary, resonance disorders are commonly seen in pediatric settings, including the schools. A basic knowledge of this area is necessary for the SLP to know when to treat, how to treat, and when to refer. [1] 46 4

47 Κειμζνου (Reading Comprehension) (40 από 93) What are vocal cord nodules and polyps? Vocal cord nodules are benign (noncancerous) growths on both vocal cords that are caused by vocal abuse. Over time, repeated abuse of the vocal cords results in soft, swollen spots on each vocal cord. These spots develop into harder, callous-like growths called nodules. The nodules will become larger and stiffer the longer the vocal abuse continues.[1] 47 4

48 Κειμζνου (Reading Comprehension) (41 από 93) What are vocal cord nodules and polyps? Vocal cord nodules are benign (noncancerous) growths on both vocal cords that are caused by vocal abuse. Over time, repeated abuse of the vocal cords results in soft, swollen spots on each vocal cord. These spots develop into harder, callous-like growths called nodules. The nodules will become larger and stiffer the longer the vocal abuse continues.[2] 48 4

49 Κειμζνου (Reading Comprehension) (42 από 93) Polyps can take a number of forms. They are sometimes caused by vocal abuse. Polyps appear on either one or both of the vocal cords. They appear as a swelling or bump (like a nodule), a stalk-like growth, or a blister-like lesion. Most polyps are larger than nodules and may be called by other names, such as polypoid degeneration or Reinke's edema. The best way to think about the difference between nodules and polyps is to think of a nodule as a callous and a polyp as a blister.[2] 49 4

50 Κειμζνου (Reading Comprehension) (43 από 93) Polyps can take a number of forms. They are sometimes caused by vocal abuse. Polyps appear on either one or both of the vocal cords. They appear as a swelling or bump (like a nodule), a stalk-like growth, or a blister-like lesion. Most polyps are larger than nodules and may be called by other names, such as polypoid degeneration or Reinke's edema. The best way to think about the difference between nodules and polyps is to think of a nodule as a callous and a polyp as a blister.[2] 50 5

51 Κειμζνου (Reading Comprehension) (44 από 93) What treatments are available for nodules and polyps? Nodules and polyps may be treated medically, surgically, and/or behaviorally. Surgical intervention involves removing the nodule or polyp from the vocal cord. This approach only occurs when the nodules or polyps are very large or have existed for a long time. Surgery is rare for children.[2] 51 5

52 Κειμζνου (Reading Comprehension) (45 από 93) What treatments are available for nodules and polyps? Nodules and polyps may be treated medically, surgically, and/or behaviorally. Surgical intervention involves removing the nodule or polyp from the vocal cord. This approach only occurs when the nodules or polyps are very large or have existed for a long time. Surgery is rare for children.[2] 52 5

53 Κειμζνου (Reading Comprehension) (46 από 93) Medical problems may be treated to reduce their impact on the vocal cords. This includes treatment for gastroesophageal reflux disease (GERD), allergies, and thyroid problems. Medical intervention to stop smoking or to control stress is sometimes needed. Many people receive behavioral intervention, or voice therapy, from an SLP. [2] 53 5

54 Κειμζνου (Reading Comprehension) (47 από 93) Medical problems may be treated to reduce their impact on the vocal cords. This includes treatment for gastroesophageal reflux disease (GERD), allergies, and thyroid problems. Medical intervention to stop smoking or to control stress is sometimes needed. Many people receive behavioral intervention, or voice therapy, from an SLP. [2] 54 5

55 Κειμζνου (Reading Comprehension) (48 από 93) Nodules and polyps cause similar symptoms: Hoarseness or breathiness or harshness a "rough" or "scratchy" voice shooting pain from ear to ear a "lump in the throat" sensation neck pain decreased pitch range voice and body fatigue [2] 55 5

56 Κειμζνου (Reading Comprehension) (49 από 93) Nodules and polyps cause similar symptoms: Hoarseness or breathiness or harshness a "rough" or "scratchy" voice shooting pain from ear to ear a "lump in the throat" sensation neck pain decreased pitch range voice and body fatigue [2] 56 5

57 Κειμζνου (Reading Comprehension) (50 από 93) What is vocal cord paralysis? Everyone has two vocal cords in his or her larynx (voicebox). The vocal cords vibrate during speech to produce voice. If one or both vocal cords are unable to move then the person will experience voice problems and possibly breathing and swallowing problems. This is vocal cord paralysis. [3] 57 5

58 Κειμζνου (Reading Comprehension) (51 από 93) What is vocal cord paralysis? Everyone has two vocal cords in his or her larynx (voicebox). The vocal cords vibrate during speech to produce voice. If one or both vocal cords are unable to move then the person will experience voice problems and possibly breathing and swallowing problems. This is vocal cord paralysis. [3] 58 5

59 Κειμζνου (Reading Comprehension) (52 από 93) There are different types of vocal cord paralysis. Bilateral vocal cord paralysis involves both vocal cords becoming stuck halfway between open and closed (the paramedian position) and not moving either way. This condition often requires a tracheotomy (an opening made in the neck to provide an airway) to protect the airway when the person eats.[3] 59 5

60 Κειμζνου (Reading Comprehension) (53 από 93) There are different types of vocal cord paralysis. Bilateral vocal cord paralysis involves both vocal cords becoming stuck halfway between open and closed (the paramedian position) and not moving either way. This condition often requires a tracheotomy (an opening made in the neck to provide an airway) to protect the airway when the person eats.[3] 60 6

61 Κειμζνου (Reading Comprehension) (54 από 93) Unilateral vocal cord paralysis is when only one side is paralyzed in the paramedian position or has a very limited movement. It is more common than bilateral involvement. The paralyzed vocal cord does not move to vibrate with the other cord but vibrates abnormally or does not vibrate at all. The individual will run out of air easily. They will be unable to speak clearly or loudly. [3] 61 6

62 Κειμζνου (Reading Comprehension) (55 από 93) Unilateral vocal cord paralysis is when only one side is paralyzed in the paramedian position or has a very limited movement. It is more common than bilateral involvement. The paralyzed vocal cord does not move to vibrate with the other cord but vibrates abnormally or does not vibrate at all. The individual will run out of air easily. They will be unable to speak clearly or loudly. [3] 62 6

63 Κειμζνου (Reading Comprehension) (56 από 93) The severity of voice and swallowing problems depends on where the nerve damage occurs. Typical symptoms include: Hoarseness or breathy voice Inability to speak loudly Limited pitch and loudness variations voicing that lasts only for a very short time (about 1 second) choking or coughing while eating and possible pneumonia due to food and liquid being aspirated into the lungs.[3] 63 6

64 Κειμζνου (Reading Comprehension) (57 από 93) The severity of voice and swallowing problems depends on where the nerve damage occurs. Typical symptoms include: Hoarseness or breathy voice Inability to speak loudly Limited pitch and loudness variations voicing that lasts only for a very short time (about 1 second) choking or coughing while eating and possible pneumonia due to food and liquid being aspirated into the lungs.[3] 64 6

65 Κειμζνου (Reading Comprehension) (58 από 93) What treatments are available for vocal cord paralysis? Bilateral paralysis is often medically treated and may require a tracheotomy to allow the person to eat safely. Surgery may be considered to bring one or both vocal cords closer to midline.[3] 65 6

66 Κειμζνου (Reading Comprehension) (59 από 93) What treatments are available for vocal cord paralysis? Bilateral paralysis is often medically treated and may require a tracheotomy to allow the person to eat safely. Surgery may be considered to bring one or both vocal cords closer to midline.[3] 66 6

67 Κειμζνου (Reading Comprehension) (60 από 93) Unilateral paralysis can be treated medically and/or behaviorally. Medical treatment includes muscle-nerve transplant, medialization thyroplasty (moving the paralyzed vocal cord toward midline), or injection of a substance to increase the size of the paralyzed vocal cord. [3] 67 6

68 Κειμζνου (Reading Comprehension) (61 από 93) Unilateral paralysis can be treated medically and/or behaviorally. Medical treatment includes muscle-nerve transplant, medialization thyroplasty (moving the paralyzed vocal cord toward midline), or injection of a substance to increase the size of the paralyzed vocal cord. [3] 68 6

69 Κειμζνου (Reading Comprehension) (62 από 93) Behavioral treatment includes voice therapy by an SLP. It may be the only treatment required for the individual. The individual will work with the SLP on pitch alteration, increasing breath support and loudness, and finding the correct position for optimal voicing (such as turning the head to one side or manipulating the thyroid cartilage). Research has shown that voice therapy is an effective intervention in the interim period between diagnosis of the paralysis and final resolution of the problem. [3] 69 6

70 Κειμζνου (Reading Comprehension) (63 από 93) Behavioral treatment includes voice therapy by an SLP. It may be the only treatment required for the individual. The individual will work with the SLP on pitch alteration, increasing breath support and loudness, and finding the correct position for optimal voicing (such as turning the head to one side or manipulating the thyroid cartilage). Research has shown that voice therapy is an effective intervention in the interim period between diagnosis of the paralysis and final resolution of the problem. [3] 70 7

71 Κειμζνου (Reading Comprehension) (64 από 93) What is PVFM and what are the symptoms of it? Paradoxical vocal fold movement (PVFM) is a voice disorder. The vocal folds (cords) behave in a normal fashion almost all of the time, but, when an episode occurs, the vocal cords close when they should open, such as when breathing. PVFM can be mistaken for asthma as it leads to wheezing and difficulty breathing, sometimes to the point of requiring hospitalization. [4] 71 7

72 Κειμζνου (Reading Comprehension) (65 από 93) What is PVFM and what are the symptoms of it? Paradoxical vocal fold movement (PVFM) is a voice disorder. The vocal folds (cords) behave in a normal fashion almost all of the time, but, when an episode occurs, the vocal cords close when they should open, such as when breathing. PVFM can be mistaken for asthma as it leads to wheezing and difficulty breathing, sometimes to the point of requiring hospitalization. [4] 72 7

73 Κειμζνου (Reading Comprehension) (66 από 93) What causes PVFM? PVFM episodes may be triggered by: shouting or coughing physical exercise acid reflux breathing cold air Irritants such as smoke or pollen psychosocial issues or neurological issues [4] 73 7

74 Κειμζνου (Reading Comprehension) (67 από 93) What causes PVFM? PVFM episodes may be triggered by: shouting or coughing physical exercise acid reflux breathing cold air Irritants such as smoke or pollen psychosocial issues or neurological issues [4] 74 7

75 Κειμζνου (Reading Comprehension) (68 από 93) How is PVFM diagnosed? PVFM is often diagnosed by a team of professionals, including: speech-language pathologist neurologist pulmonologist otolaryngologist (Ear, Nose, and Throat doctor) Psychologist [4] 75 7

76 Κειμζνου (Reading Comprehension) (69 από 93) How is PVFM diagnosed? PVFM is often diagnosed by a team of professionals, including: speech-language pathologist neurologist pulmonologist otolaryngologist (Ear, Nose, and Throat doctor) Psychologist [4] 76 7

77 Κειμζνου (Reading Comprehension) (70 από 93) Diagnosis is difficult because symptoms vary greatly between people. Episodes are not predictable. The team will review the person's medical history, including medications and smoking history. A laryngeal evaluation using endoscopy (passing a scope into the throat to view the vocal cords) is typically done. A voice evaluation by an SLP also aids in diagnosing this disorder.[4] 77 7

78 Κειμζνου (Reading Comprehension) (71 από 93) Diagnosis is difficult because symptoms vary greatly between people. Episodes are not predictable. The team will review the person's medical history, including medications and smoking history. A laryngeal evaluation using endoscopy (passing a scope into the throat to view the vocal cords) is typically done. A voice evaluation by an SLP also aids in diagnosing this disorder.[4] 78 7

79 Κειμζνου (Reading Comprehension) (72 από 93) What treatments are available for PVFM? PVFM is treated both medically and behaviorally. Medical intervention addresses any physical and/or psychological factors. Behavioral intervention with an SLP includes vocal exercises, relaxation techniques, and proper breath support for speech. The goal of intervention is to make the individual aware of what triggers PVFM so they can avoid those situations. The person is also taught how to handle an episode when it occurs. [4] 79 7

80 Κειμζνου (Reading Comprehension) (73 από 93) What treatments are available for PVFM? PVFM is treated both medically and behaviorally. Medical intervention addresses any physical and/or psychological factors. Behavioral intervention with an SLP includes vocal exercises, relaxation techniques, and proper breath support for speech. The goal of intervention is to make the individual aware of what triggers PVFM so they can avoid those situations. The person is also taught how to handle an episode when it occurs. [4] 80 8

81 Κειμζνου (Reading Comprehension) (74 από 93) What is spasmodic dysphonia? Spasmodic dysphonia is a chronic (long-term) voice disorder. With spasmodic dysphonia, movement of the vocal cords is forced and strained resulting in a jerky, quivery, hoarse, tight, or groaning voice. Vocal interruptions or spasms, periods of no sound (aphonia), and periods when there is near normal voice occur. [5] 81 8

82 Κειμζνου (Reading Comprehension) (75 από 93) What is spasmodic dysphonia? Spasmodic dysphonia is a chronic (long-term) voice disorder. With spasmodic dysphonia, movement of the vocal cords is forced and strained resulting in a jerky, quivery, hoarse, tight, or groaning voice. Vocal interruptions or spasms, periods of no sound (aphonia), and periods when there is near normal voice occur. [5] 82 8

83 Κειμζνου (Reading Comprehension) (76 από 93) What are the signs and symptoms of spasmodic dysphonia? At first, symptoms may be mild. They may occur only occasionally. Later on, they may worsen and become more frequent before they even out. Symptoms may be worse when a person is tired or stressed. They may be greatly reduced or even disappear, for example, during singing or laughing. [5] 83 8

84 Κειμζνου (Reading Comprehension) (77 από 93) What are the signs and symptoms of spasmodic dysphonia? At first, symptoms may be mild. They may occur only occasionally. Later on, they may worsen and become more frequent before they even out. Symptoms may be worse when a person is tired or stressed. They may be greatly reduced or even disappear, for example, during singing or laughing. [5] 84 8

85 Κειμζνου (Reading Comprehension) (78 από 93) Spasmodic dysphonia is a disorder characterized by involuntary movements of one or more muscles of the larynx or voice box. The first signs of spasmodic dysphonia are most often found in individuals between 30 and 50 years old. More women appear to be affected by spasmodic dysphonia than men. Voice spasms fluctuate in severity. They may lessen for hours or even days at a time. [5] 85 8

86 Κειμζνου (Reading Comprehension) (79 από 93) Spasmodic dysphonia is a disorder characterized by involuntary movements of one or more muscles of the larynx or voice box. The first signs of spasmodic dysphonia are most often found in individuals between 30 and 50 years old. More women appear to be affected by spasmodic dysphonia than men. Voice spasms fluctuate in severity. They may lessen for hours or even days at a time. [5] 86 8

87 Κειμζνου (Reading Comprehension) (80 από 93) What causes spasmodic dysphonia? Symptoms come from more than one source. Some people appear to have nervous system changes that produce an organic tremor of the vocal cords. Others may have dystonia, another kind of neurologic disorder that creates abnormal muscle tone. In rare cases, people can have spasmodic dysphonia symptoms because of acute or chronic life stress. [5] 87 8

88 Κειμζνου (Reading Comprehension) (81 από 93) What causes spasmodic dysphonia? Symptoms come from more than one source. Some people appear to have nervous system changes that produce an organic tremor of the vocal cords. Others may have dystonia, another kind of neurologic disorder that creates abnormal muscle tone. In rare cases, people can have spasmodic dysphonia symptoms because of acute or chronic life stress. [5] 88 8

89 Κειμζνου (Reading Comprehension) (82 από 93) What treatments are available for spasmodic dysphonia? At present, there is no cure for spasmodic dysphonia. However, several treatment options do exist for voice improvement. Repeat injections of small doses of botulinum toxin (Botox) into one or both vocal cords are frequently recommended and peformed by doctors. Botox weakens the laryngeal muscles and results in a smoother, less effortful voice because of less forceful closing of the vocal cords. [5] 89 8

90 Κειμζνου (Reading Comprehension) (83 από 93) What treatments are available for spasmodic dysphonia? At present, there is no cure for spasmodic dysphonia. However, several treatment options do exist for voice improvement. Repeat injections of small doses of botulinum toxin (Botox) into one or both vocal cords are frequently recommended and peformed by doctors. Botox weakens the laryngeal muscles and results in a smoother, less effortful voice because of less forceful closing of the vocal cords. [5] 90 9

91 Κειμζνου (Reading Comprehension) (84 από 93) Psychological or psychiatric counseling is most useful when acceptance of the disorder and learning coping techniques are the desired goals. Career or vocational counseling may also be advised for persons who fear that the disorder threatens their occupation. Participation in local self-help support groups can also promote adjustment to the problem and provide contact with excellent sources of information. [5] 91 9

92 Κειμζνου (Reading Comprehension) (85 από 93) Psychological or psychiatric counseling is most useful when acceptance of the disorder and learning coping techniques are the desired goals. Career or vocational counseling may also be advised for persons who fear that the disorder threatens their occupation. Participation in local self-help support groups can also promote adjustment to the problem and provide contact with excellent sources of information. [5] 92 9

93 Κειμζνου (Reading Comprehension) (86 από 93) Why is voice therapy recommended for hoarseness? Voice therapy has been demonstrated to be effective for hoarseness across the lifespan from children to older adults (Ramig & Verdolini, 1998; Thomas & Stemple, 2007). Voice therapy is the first line of treatment for vocal fold lesions like vocal nodules, polyps, or cysts (Anderson & Sataloff, 2002; Johns, [6] 93 9

94 Κειμζνου (Reading Comprehension) (87 από 93) Why is voice therapy recommended for hoarseness? Voice therapy has been demonstrated to be effective for hoarseness across the lifespan from children to older adults (Ramig & Verdolini, 1998; Thomas & Stemple, 2007). Voice therapy is the first line of treatment for vocal fold lesions like vocal nodules, polyps, or cysts (Anderson & Sataloff, 2002; Johns, [6] 94 9

95 Κειμζνου (Reading Comprehension) (88 από 93) These lesions often occur in people with vocally intense occupations like teachers, attorneys, or clergymen (Roy et al., 2001). Another possible cause of these lesions is vocal overdoing often seen in sports enthusiasts; in socially active, aggressive, or loud children; or in high-energy adults who often speak loudly (Boone et al., 2005; Rubin et al., 2006; Stemple et al., 2000; Trani et al., 2007). [6] 95 9

96 Κειμζνου (Reading Comprehension) (89 από 93) These lesions often occur in people with vocally intense occupations like teachers, attorneys, or clergymen (Roy et al., 2001). Another possible cause of these lesions is vocal overdoing often seen in sports enthusiasts; in socially active, aggressive, or loud children; or in high-energy adults who often speak loudly (Boone et al., 2005; Rubin et al., 2006; Stemple et al., 2000; Trani et al., 2007). [6] 96 9

97 Κειμζνου (Reading Comprehension) (90 από 93) Voice therapy, specifically the Lee Silverman Voice Treatment method, has been demonstrated to be the most effective method of treating the lower volume, lower energy, and rapid rate of speech in persons with Parkinson s disease (Dromey et al., 1995; Fox et al., 2006). Voice therapy is an important component of any comprehensive surgical treatment for hoarseness (Branski & Murray, 2008). [6] 97 9

98 Κειμζνου (Reading Comprehension) (91 από 93) Voice therapy, specifically the Lee Silverman Voice Treatment method, has been demonstrated to be the most effective method of treating the lower volume, lower energy, and rapid rate of speech in persons with Parkinson s disease (Dromey et al., 1995; Fox et al., 2006). Voice therapy is an important component of any comprehensive surgical treatment for hoarseness (Branski & Murray, 2008). [6] 98 9

99 Κειμζνου (Reading Comprehension) (92 από 93) Voice therapy has been used to treat hoarseness concurrently with other medical therapies like botulinum toxin injections for spasmodic dysphonia and/or tremor (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2005; Murry & Woodson, 1995; Pearson & Sapienza, 2003). Voice therapy has been used alone in the treatment of unilateral vocal fold paralysis (Miller, 2004; Schindler et al., 2008) and been used to improve the outcome of surgical procedures as in vocal fold augmentation (Rosen, 2000) or thyroplasty (Billiante et al., 2002). [6] 99 9

100 Κειμζνου (Reading Comprehension) (93 από 93) Voice therapy has been used to treat hoarseness concurrently with other medical therapies like botulinum toxin injections for spasmodic dysphonia and/or tremor (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2005; Murry & Woodson, 1995; Pearson & Sapienza, 2003). Voice therapy has been used alone in the treatment of unilateral vocal fold paralysis (Miller, 2004; Schindler et al., 2008) and been used to improve the outcome of surgical procedures as in vocal fold augmentation (Rosen, 2000) or thyroplasty (Billiante et al., 2002). [6] 100 1

101 Ερωτήςεισ (Students Questions) 1. What are the symptoms that must be treated during therapy? 2. What are the symptoms of this disorder? 3. What is the impact of the disorder to patient s life? 4. Is there a final cure to this disorder or we just cope with it for life time? 5. In text what are the to evaluation and diagnostic procedures? 101 1

102 Άςκηςη Συγγραφή Περίληψησ ςτην Αγγλική Γλϊςςα Βαςιςμζνη ςε Κείμενο (Writing Abstract) 1

103 Άςκηςη Συγγραφή Περίληψησ ςτην Αγγλική Γλϊςςα Βαςιςμζνη ςε Κείμενο (Writing Abstract) Please make a summary/abstract of the text given in templates No 89 till No

104 1 Άςκηςη Μετάφραςησ (Translation)

105 Άςκηςη Μετάφραςησ (Translation) Please translate templates No 2 till No

106 1 Άςκηςη Ακρόαςησ (Listening)

107 Άςκηςη Ακρόαςησ (Listening) (1 από 3) Voice Disorders- Vocal Nodules https://www.youtube.com/watch?v=4jhry-9jh1w Treatments for Spasmodic Dysphonia https://www.youtube.com/watch?v=0hjl7d1nuhu 107 1

108 Άςκηςη Ακρόαςησ (Listening) (2 από 3) 1. Please collect all the terminology you can here during this video. 2. What is the end point of this video? 3. What are the techniques that there used during therapy? 4. What are the symptoms of this disorder? 5. What is the impact of the disorder to client s life? 6. What are the causes of this disorder? 108 1

109 Άςκηςη Ακρόαςησ (Listening) (3 από 3) 7. What are the clinical symptoms of this disorder? 8. Is there a final cure to this disorder or we just cope with it for life time? 9. In this video the speakers referred to evaluation and diagnostic procedures? 10. What are the benefits of speech and language therapy upon the disorder mentioned in these videos? 109 1

110 Διαταραχζσ τησ Φϊνηςησ Η Φυςιολογία τθσ Φϊνθςθσ, ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου 1 Αναφορζσ Κειμζνων 1. The ASHA Leader, February 2006, Vol. 11, doi: /leader.ftr

111 1 Βιβλιογραφία (1 από 3) American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. (2005). Consensus statement voice therapy in the treatment of dysphonia [Guideline]. Available from: American Speech-Language-Hearing Association. (2005). The use of voice therapy in the treatment of dysphonia [Technical report]. Available from Anderson, T., & Sataloff, R. T. (2002). The power of voice therapy. Ear, Nose & Throat Journal, 81, Billiante, C. R., Clary, J., Sullivan, C., & Netterville, J. (2002). Voice therapy following thyroplasty with longstanding vocal fold immobility. Aurus, Narus, Larynx, 29, Boone, D. R., McFarlane, S. C., & Von Berg, S. (2005). The voice and voice therapy (7th ed.). Boston: Allyn & Bacon. Branski, R. C., & Murray, T. (2008). Voice therapy. Accessed online May 18, Dromey, C., Ramig, L. O., & Johnson, A. B. (1995). Phonatory and articulatory changes associated with increased vocal intensity in Parkinson disease: A case study. Journal of Speech and Hearing Research, 38, Fox, C. M., Ramig, L. O., Ciucci, M. R., Sapir, S., McFarland, D. H., & Farley, B. G. (2006). The science and practice of LSVT/LOUD: Neural plasticity-principled approach to treating individuals with Parkinson disease and other neurological disorders. Seminars in Speech and Language, 27,

112 Βιβλιογραφία (2 από 3) Golding-Kushner, K. (2000). Therapy techniques for cleft palate speech and related disorders. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Hapner, E. R., Portone-Maira, C., & Johns, M. M. (2009). A study of voice therapy dropout. Journal of Voice, 23, Johns, M. M. (2003). Update on the etiology, diagnosis, and treatment, of vocal fold nodules, polyps, and cysts. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 11, Kumar, A. W. (2001). Cleft palate and craniofacial anomalies: effects on speech and resonance. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Miller, S. (2004). Voice therapy for vocal fold paralysis. Otolaryngologic Clinics of North America, 37, Murry, T., & Woodson, G. E. (1995). Combined-modality treatment of adductor spasmodic dysphonia with botulinum toxin and voice therapy. Journal of Voice, 9, Pearson, E. J., & Sapienza, C. M. (2003). Historical approaches to the treatment of adductor-type spasmodic dysphonia (ADSD): Review and tutorial. NeuroRehabilitation,18, Peterson-Falzone,, Hardin-Jones, M., & Karnell, M. (2001). Cleft palate speech. (3rd Ed.). St. Louis, MO: Mosby- Elsevier. Ramig, L. O., & Verdolini, K. (1998). Treatment efficacy: Voice disorders. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41, S101 S116. 1

113 1 Βιβλιογραφία (3 από 3) Rosen, C. (2000). Phonosurgical vocal fold injection: Procedures and materials. Otolaryngologic Clinics of North America, 33, Roy, N., Gray, S., Simon, M., Dove, H., Corbin-Lewis, K., & Stemple, J. (2001). An evaluation of the effects of two treatment approaches for teachers with voice disorders: A prospective randomized clinical trial. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44, Rubin, J. S., Sataloff, R. T., & Korovin, G. S. (Eds.). (2006). Diagnosis and treatment of voice disorders. San Diego, CA: Plural. Schindler, A., Bottero, A., Capaccio, P., Ginocchio, D., Adorni, F., & Ottaviani, F. (2008). Vocal improvement after voice therapy in unilateral vocal fold paralysis. Journal of Voice, 22, Stemple, J., Glaze, L., & Klaben, B. (2000). Clinical voice pathology: Theory and management (3rd ed.). San Diego, CA: Singular. Thomas, L. B., & Stemple, J. C. (2007). Voice therapy: Does science support the art? Communicative Disorders Review, 1, Trani, M., Ghidini, A., Bergamini, G., & Presutti, L. (2007). Voice therapy in pediatric functional dysphonia: A prospective study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 71,

114 1141 Σημείωμα Αναφοράσ Copyright Σεχνολογικό Κδρυμα Ηπείρου. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ. Αγγλικι Ορολογία. Ζκδοςθ: 1.0 Ιωάννινα, Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ:

115 Σημείωμα Αδειοδότηςησ Σο παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ-Μθ Εμπορικι Χριςθ-Όχι Παράγωγα Ζργα 4.0 Διεκνζσ [1] ι μεταγενζςτερθ. Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. φωτογραφίεσ, Διαγράμματα κλπ., τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων». Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. [1] 1

116 1 Τζλοσ Ενότητασ Επεξεργαςία: Ταφιάδησ Διονφςιοσ Ιωάννινα, 2015

117 1171 Σημειϊματα

118 1 Διατήρηςη Σημειωμάτων Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει: το θμείωμα Αναφοράσ το θμείωμα Αδειοδότθςθσ τθ Διλωςθ Διατιρθςθσ θμειωμάτων το θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων (εφόςον υπάρχει) μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ.

119 Τζλοσ Ενότητασ 1

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου. Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 4: : Η Αγγλική Ορολογία των ΕΜΔ. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου. Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 4: : Η Αγγλική Ορολογία των ΕΜΔ. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου Αγγλική Ορολογία Ενότθτα 4: : Η Αγγλική Ορολογία των ΕΜΔ. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Λογοκεραπείασ

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia EH&S Office August 2014 Contents Introduction 5 SECTION I: Disability Services 6 Overview of procedures

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Handbook for Students of the University of Nicosia EH&S Office August 2014 Contents Introduction 1 SECTION I: Disability Services 2 Overview of procedures 2 Disability

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia EH&S Office September 2012 Contents Introduction 1 SECTION I: Disability Services 2 Overview of procedures

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Handbook for Students of the University of Nicosia EH&S Office October 2013 Contents Introduction 1 SECTION I: Disability Services 2 Overview of procedures 2 Disability

Διαβάστε περισσότερα

Condition Scleroderma. Scleroderma. This booklet provides information and answers to your questions about this condition.

Condition Scleroderma. Scleroderma. This booklet provides information and answers to your questions about this condition. Condition This booklet provides information and answers to your questions about this condition. What is scleroderma? is a long-term condition that causes thickening and hardening of the skin, but it can

Διαβάστε περισσότερα

Paget s disease of bone

Paget s disease of bone Condition Paget s disease of bone Paget s disease of bone This booklet provides information and answers to your questions about this condition. What is Paget s disease of bone? Paget s disease of bone

Διαβάστε περισσότερα

Osteoporosis. Condition. Osteoporosis. information and answers. to your questions about this condition. and answers to your questions

Osteoporosis. Condition. Osteoporosis. information and answers. to your questions about this condition. and answers to your questions Condition Osteoporosis Osteoporosis This This booklet leaflet provides provides information and answers to your questions information and answers about this condition. to your questions about this condition.

Διαβάστε περισσότερα

Polymyositis and dermatomyositis

Polymyositis and dermatomyositis Condition Polymyositis and dermatomyositis Polymyositis and dermatomyositis This booklet provides information and answers to your questions about these conditions. What are polymyositis and dermatomyositis?

Διαβάστε περισσότερα

Giant cell arteritis (temporal arteritis)

Giant cell arteritis (temporal arteritis) Condition (temporal arteritis) This booklet provides information and answers to your questions about this condition. What is giant cell arteritis? (GCA) or temporal arteritis is an inflammatory condition

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011

Σάββατο. 25 Ιουνίου 2011 Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα ΠΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ-EDUCATIONAL PRACTICES FOR INTEGRATION (ENGLISH) The use of art where is hard to talk-art network of social sculpture Kaleshi E., Refraction Association,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE NEED FOR STRESS RELIEVING AND SELF- CONFIDENCE-BOOSTING SESSIONS IN EFL

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

19th International Congress of A.P.P.A.C. May 13-16 2014 Athens Hilton

19th International Congress of A.P.P.A.C. May 13-16 2014 Athens Hilton 19th International Congress of A.P.P.A.C. May 13-16 2014 Athens Hilton Most of the about 100 Professors, Lecturers, Directors & senior speakers( from morethan 60 Countries ) present this year! (about 500

Διαβάστε περισσότερα

Condition Polymyalgia rheumatica. Polymyalgia rheumatica (PMR) This booklet provides information and answers to your questions about this condition.

Condition Polymyalgia rheumatica. Polymyalgia rheumatica (PMR) This booklet provides information and answers to your questions about this condition. Condition Polymyalgia rheumatica Polymyalgia rheumatica (PMR) This booklet provides information and answers to your questions about this condition. What is polymyalgia rheumatica? Polymyalgia rheumatica

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF BOOK OF ABSTRACTS 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. UNDER THE AUSPICES OF The Hellenic National Commission for UNESCO The Municipality of Athens The Hellenic Ministry of Health and Social

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27 16 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Congress Series (6): Neuropsychiatric, Psychological and Social Updates and Challenges May

Διαβάστε περισσότερα

BOOK OF ABSTRACTS ANNOUNCEMENTS (ENGLISH)

BOOK OF ABSTRACTS ANNOUNCEMENTS (ENGLISH) 15 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Neuropsychiatric, Psychological and Social Sciences Today May 4 7, 2010 the Athens Hilton Hotel,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 4 (2) 2012 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Communication in the Practice of Medicine

Communication in the Practice of Medicine 275 21 Editorial M. Meimaris Received 29/06/2010 Accepted 23/08/2010 For the most part, the majority of us live quite well, uneasily trying to laugh in the face of death and concurring with Woody Allen

Διαβάστε περισσότερα

Knee pain in young adults

Knee pain in young adults Condition Patellofemoral pain syndrome Knee pain in young adults This booklet provides information and answers to your questions about this condition. What is knee pain in young adults (patellofemoral

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings

Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings Questionnaire forms for assessing living conditions in open spaces and public buildings Deliverable. D4.2 Component.- 4 Development of MED retrofitting operational methodology Phase. - 1 Determination

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITIES IN NEUROSCIENCES HELLENIC SOCIETY FOR NEUROCIENCES 30 YEARS OF CONTINUES SERVICE IN: Neuroscience education

BRAIN AWARENESS ACTIVITIES IN NEUROSCIENCES HELLENIC SOCIETY FOR NEUROCIENCES 30 YEARS OF CONTINUES SERVICE IN: Neuroscience education BRAIN AWARENESS ACTIVITIES IN NEUROSCIENCES HELLENIC SOCIETY FOR NEUROCIENCES 30 YEARS OF CONTINUES SERVICE IN: Neuroscience education Neuroscience research Public Awareness in neuroscience 2015 1 SPONSORS

Διαβάστε περισσότερα

Approaches: Music Therapy & Special Music Education 3 (1) 2011 http://approaches.primarymusic.gr Reading the Music and Understanding the Therapeutic Process: Documentation, Analysis and Interpretation

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Herophilus and vivisection: a re-appraisal... 5 J. Ganz

CONTENTS. GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Herophilus and vivisection: a re-appraisal... 5 J. Ganz CONTENTS GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Herophilus and vivisection: a re-appraisal....................................... 5 J. Ganz HISTORY OF MEDICAL DISCIPLINES Philippe Ricord

Διαβάστε περισσότερα

Εditorial Άρθρο Σύνταξης

Εditorial Άρθρο Σύνταξης PSYCHIATRIKI 23 (2), 2012 105 Εditorial Άρθρο Σύνταξης Consequences of major economic crises on citizens physical and mental health Psychiatriki 2012, 23:105 108 There have been three major international

Διαβάστε περισσότερα