ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Κομοτηνή, 23 Νοεμβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 3356 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΜΑΔΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» (κωδ. Πραξης. 2010ΠΕ ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ». Αξίας 9.161,34, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης έως 30% επί της καθαρής αξίας, ήτοι 2.234,48 Στην Κομοτηνή, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, μεταξύ: της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Δ/νση: Σωκράτους 11, Τ.Κ Κομοτηνή, ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΙΑ Αθηνών), που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Κανονίδη, Προϊστάμενο αυτής, και της Εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ (Δ/νση: Μοναστηρίου 212, ΤΚ Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον κ. Αντώνιο Αυγουστή, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ , καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, λόγω συντομίας, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία δεκτά τα εξής : Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της 15ης ΕΒΑ και έχοντας υπόψη : Α. Τις διατάξεις : 1. Της παραγρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/τ.Α/1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, 716/1977, του Π.Δ. 609/1985, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 2. Του εκτελεστικού του ανωτέρω άρθρου Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα και ειδικότερα των άρθρων 11 και 12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις παραγρ. 33α και 33β αντίστοιχα του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/τ.Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις». 1

2 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ) 4. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ.19/τ.Α/ ). 5. Του Π.Δ. 118/ Την υπ αρ /739 (ΦΕΚ 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων. Β. 1. Το Π.Δ. 191/03 «Οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.». 2. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΕΟΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β/ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ». Γ. 1. Την ένταξη του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΕΣΠΑ σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 8079/ απόφαση, Κωδικός Πράξης Π.Δ.Ε. : ΕΠ031/8 και κωδικός πράξης Ο.Π.Σ.- ΕΡΓΟΡΑΜΑ & και κωδικός πράξης 2010ΕΠ Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων που θα διατεθούν από το έργο ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 3. Την με αρ. πρωτ. 2584/ τεχνική έκθεση του κ. Γεωργίου Ευφραιμίδη, αρχιτέκτονα μηχανικού. 4. Το 3130/ Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια εξοπλισμού μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως, μαδεριών για δάπεδα εργασίας αυτών, εργαλείων χειρός, υλικών γενικής χρήσης και ηλεκτρικών εργαλείων μηχανημάτων εργοταξίου για τις ανάγκες του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». 5. Την 3132/ Απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στον Ανάδοχο την προμήθεια εξοπλισμού μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως, μαδεριών για δάπεδα εργασίας αυτών, εργαλείων χειρός, υλικών γενικής χρήσης και ηλεκτρικών εργαλείων μηχανημάτων εργοταξίου για τις ανάγκες του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» (κωδ. Πράξης : 2010ΕΠ ) του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ». Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα υλικά, σεβόμενος πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή του αρχιτέκτονα μηχανικού, καθώς και τους όρους που θέτονται από την υπ αριθμ. 15ΕΒΑ/2958/ προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2

3 Οι όροι της σύμβασης έχουν ως έξης : ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως, μαδεριών για δάπεδα εργασίας αυτών, εργαλείων χειρός, υλικών γενικής χρήσης και ηλεκτρικών εργαλείων μηχανημάτων εργοταξίου για τις ανάγκες του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» (κωδ.πράξης : 2010ΕΠ ) του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ », όπως αναφέρονται στην υπ αριθ. 15ΕΒΑ/2958/ προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου. Τα ζητούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια των παρακάτω: Α ΟΜΑΔΑ : εξοπλισμός μεταλλικών ικριωμάτων προσόψεως Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ* 1 Χιαστές 2,50μ με άνοιγμα 2μ τεμάχιο 52 13,00 2 Προστατευτικό κιγκλίδωμα 25,00 5 2,00μx0,60μ 3 Πατόβιδες 0,70μ/1,00μ 8 11,70 4 Κοχλίας Ψ 0,70μ/1,00μ 4 11,70 5 Ποτήρια 0,1μ απλά για 1,56 12 σύνδεση σκαλωσιών Σύνδεσμοι περιστρεφόμενοι 6, μοιρών και σταθεροί τεμάχιο 85 (καβουράκια) 7 Σωλήνες στήριξης σκαλωσιάς 23,40 4 6μ ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ) Β ΟΜΑΔΑ : μαδέρια δάπεδα εργασίας ικριωμάτων Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ* Ξύλινα μαδέρια 4μ 1 μήκοςx0,25μ πλάτος, τεμάχιο 36 πάχους 5εκ ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ) 29,40 Γ ΟΜΑΔΑ : εργαλεία χειρός και υλικά γενικής χρήσης εργοταξίου Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ* 1 Φτυάρια στρόγγυλα Νο.2 4,80 2 Στυλιάρι φτυαριού απλό 1,80 3 Πατόφτυαρα 3,80 4 Τσουγκράνα 14Δ 3,10 5 Στυλιάρι τσουγκράνας 1,20 ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ) 3

4 6 Μεταλλική σκούπα φύλλων 3,50 7 Στυλιάρι ξύλινο μεταλλικής σκούπας 1,20 8 Τσάπες στρόγγυλες 2,70 9 Στυλιάρι τσάπας 1,80 10 Κασμάς 2κιλών περίπου τεμάχιο 3 5,60 11 Στυλιάρι κασμά τεμάχιο 3 1,80 12 Σκεπάρνια οικοδόμου 1,90 13 Στυλιάρι σκεπαρνιού 0,65 14 Σφυρί πένας 200γρ περίπου 0, mm (ή ισοδύναμο) 15 Σφυρί πέτρας 1 κιλού περίπου τεμάχιο 3 15,00 16 Βαριά 4 κιλών περίπου 9,80 17 Στυλιάρι βαριάς 70cm( ή ισοδύναμο) 1,80 18 Βαριοπούλα με πλαστική λαβή 1,5 6,00 κιλού περίπου 19 Ματσόλα λαστιχένια 700γρ περίπου 2,15 20 Ματσόλα λαστιχένια 350γρ περίπου 1,22 21 Τσεκούρι μεγάλο 1,5 κιλού περίπου 8,90 με στυλιάρι Καλέμι εξάγωνο ευρωπαικής 3,40 22 προέλευσης 12χιλx25εκ (ή ισοδύναμο) Καλέμι εξάγωνο ευρωπαικής 7,78 23 προέλευσης 26χιλx30εκ (ή ισοδύναμο) Βελόνι εξάγωνο ευρωπαϊκής 7,78 24 προέλευσης 18χιλx30εκ (ή ισοδύναμο) 25 Μυστρί κτίστων ευρωπαϊκής 6,80 προέλευσης 230 χιλ( ή ισοδύναμο ) 26 Μυστρί κτίστων ευρωπαϊκής 5,50 προέλευσης 152 χιλ ( ή ισοδύναμο) Μυστρί σοβατζήδων ευρωπαϊκής 8,60 27 προέλευσης με πλαστική λαβή ε 280 χιλ ( ή ισοδύναμο ) Μυστρί σοβατζήδων ευρωπαϊκής 7,40 28 προέλευσης με πλαστική λαβή 180 χιλ ( ή ισοδύναμο ) 29 Μυστρί ηλεκτρολόγων ευρωπαϊκής 5,00 προέλευσης Σπατουλαδόρος ίσιος ευρωπαϊκής 3,57 30 προέλευσης με πλαστική λαβή 180 χιλ ( ή ισοδύναμος) 31 Ξύστρα τρίγωνη μεσαία 1,80 32 Ξύστρα τρίγωνη μικρή 1,60 33 Σκαλιστήρι ανασκαφής τεμάχιο 3 6,40 34 Σέσουλα αλουμινίου μεσαία τεμάχιο 3 3,90 35 Σέσουλα αλουμινίου μεγάλη τεμάχιο 3 11,50 36 Ζεμπίλι μεγάλο 9,60 37 Αλφάδι νήματος μεταλλικό 36,40 38 Αλφάδι 80εκ (ή ισοδύναμο) 7,60 39 Αλφαδολάστιχο Φ10 μέτρα 30 0,50 40 Κόσκινο ψιλό διαμέτρου περίπου 50 9,50 εκ (ή ισοδύναμο) Σφουγγάρι καθαρισμού 23εκx13εκ (ή 1,16 41 ισοδύναμο), αφρώδες με ψιλούς τεμάχιο 80 πόρους 42 Συρματόβουρτσα χειρός με λαβή 5 0,36 0 σειρές 4

5 43 Συρματόβουρτσα χειρός με λαβή 3 0,38 0 σειρές 44 Συρματόβουρτσα χειρός με λαβή 1 0,75 0 σειρά 45 Λίμα ατσάλινη τρίγωνη 25εκ (ή 2,20 ισοδύναμη) 46 Λίμα ατσάλινη ημιστρόγγυλη 25εκ (ή 2,60 ισοδύναμη) 47 Ψαλίδι ίσιο λαμαρίνας 5,60 48 Φραγκόφτιαρο μικρό 3,60 49 Φραγκόφτιαρο μεγάλο 3,80 50 Τριβείο σοβά ευρωπαικής προέλευσης 6,00 τεμάχιο 5 με ξύλινη λαβή 51 Σκάφη πλαστική ενισχυμένη 5,60 τεμάχιο 6 25λίτρων ( ή ισοδύναμο ) 52 Κουβάδες μαύροι οικοδομής 4, λίτρων (ή ισοδύναμο) Οικοδομικό μολύβι με μαλακή μύτη 0,16 53 χρώματος κόκκινου, διαστάσεων τεμάχιο 5 30cm 54 Κιμωλίες ( πακέτο περίπου 144 τεμ ) πακέτο 1 4,20 55 Λάστιχο νερού 1/2" ενισχυμένο Ανά μέτρο 100 0,50 56 Σμυριδόπανο διαστάσεων περίπου 0, εκx28εκ ιδανικό για ξύλο και βαφές 57 Ράμα μαστόρων τεμάχιο 5 0,55 58 Γυαλόχαρτο τεμάχιο 30 0,30 59 Πιστόλι πλαστικό, ελεγχόμενης ροήςεκτόξευσης για σωλήνα νερού 2,90 60 Βαρίδι νήματος στάθμης 500γρ. ή 1,85 σαούλι (ή ισοδύναμο) 61 Μεταλλικό μέτρο, ρολό 5μ 1,50 62 Μεταλλικό μέτρο, ρολό 7,5μ 2,90 63 Ξύλινα δίμετρα τεμάχιο 3 1,00 64 Σακούλες πλαστικές ευρημάτων 6,40 ανά κιλό 5 διαφανείς διαφόρων μεγεθών Μπαλαντέζες μήκους 50μ με 69,00 65 ενισχυμένο καλώδιο για εξωτερικές εργασίες 66 Πολύμπριζο 3 θέσεων 3,75 67 Νάυλον κίτρινο χοντρό ανά κιλό 30 3,20 68 Καρφιά ξύλου Νο.6 Ανά κιλό 5 1,36 69 Καρφιά ξύλου Νο.12 Ανά κιλό 5 1,36 70 Ταινία σήμανσης 7 εκ πλάτους 2,50 71 Γάντια πέτρας 0 1,20 72 Αλουμινένιο μαστάρι 3μ 21,70 73 Αλουμινένιο μαστάρι 2μ 14,50 Καρότσι-μπακάλης (εμπορευμάτων 30,40 74 ποτοποιίας, τροχήλατο με λάστιχο αέρα) 75 Γαλότσες γονάτου Ν.41 6,50 76 Γαλότσες γονάτου Ν.42 6,50 77 Γαλότσες γονάτου Ν.43 τεμάχιο 3 6,50 78 Γαλότσες γονάτου Ν.44 τεμάχιο 3 6,50 79 Γαλότσες γονάτου Ν.45 6,50 80 σκύλα 3,80 81 Κάβουρας 90 μοιρών 12,50 82 Κάβουρας /τσιμπίδα 45μοιρών 12,50 83 Φόρμες εργασίας-τιράντα 5 17,00 5

6 84 Μάσκα αναπνοής ενεργού άνθρακα 1,30 διπλή, σκόνης-καπνού 85 Γάντια latex οικοδομής( ή 1,00 τεμάχιο 50 σοβατζήδων) 86 Σχοινί 10 χιλ διαμέτρου μέτρα 50 0,16 87 Σετ καρυδάκια, ευρωπαϊκής 39,50 προέλευσης 88 Γωνία κτιστών (ή γωνιάστρα) 40εκ 14,90 89 Γερμανοπολύγωνα κλειδιά/κασετίνα 8 6,40 τεμαχίων Δ ΟΜΑΔΑ : ηλεκτρικά εργαλεία μηχανήματα, αναλώσιμα και εξαρτήματα αυτών Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ* 1 Ηλεκτρικός αναμικτήρας κονιαμάτων, 194, W, ευρωπαϊκής προέλευσης Ηλεκτρικό γερανάκι ευρωπαϊκής 120,00 προέλευσης με 18 μέτρα 2 συρματόσχοινο( 200κιλά για μονό συρματόσχοινο και 400κιλά για διπλό συρματόχοινο,δλδ 9 μέτρων), ισχύς 1000W (ή ισοδύναμο) Ηλεκτρικό δράπανο 1050W 300,00 3 κρουστικό/περιστροφικό ευρωπαϊκής προέλευσης (ή ισοδύναμο) 4 Βελόνι 25εκ μήκους περίπου 5,30 5 Καλέμι 250εκ μήκους περίπου 5,40 6 Πλατυκάλεμο 250εκ μήκους περίπου 9,30 7 Καλέμι σοβάδων 250εκ μήκους περίπου 18,70 8 Χτένα 180εκ μήκους περίπου 74,00 Βούρτσα πινέλο για δράπανακυματοειδές 2,40 9 σύρμα με στέλεχος σύσφιγξης 6 χιλ / με διάμετρο 25χιλ για δραπανοκατσάβιδο τεμάχιο 5 Ποτηροειδής βούρτσα με στέλεχος 1,80 10 σύσφιγξης 6 χιλ / διάμετρο 50 χιλ για δραπανοκατσάβιδο τεμάχιο 5 11 Σετ τρυπανιών κοβαλτίου 8 τεμαχίων 20,00 με διάμετρο 3/4/5/6/7/8/9/10 Σετ ελικοειδών ξυλοτρυπάνων με μύτη 12, τεμαχίων με διάμετρο 3/4/5/6/7/8/9/10 13 Ξυλοτρύπανο δραπάνου, μύτη Μ8 εώς τεμάχιο/ανά 7,00 1 Μ20 για δραπανοκατσάβιδο μύτη Τροχός ηλεκτρικός, κοπής, ευρωπαϊκής 115,00 14 προέλευσης 2000W, για δίσκους κοπής μεγάλους, με διατομή Φ230 (ή ισοδύναμο) 15 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ230 τεμάχιο 3 1,20 16 Διαμαντόδισκοι κοπής πέτρας Φ230 τεμάχιο 5 30,00 ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ) 6

7 17 Δίσκοι κοπής σιδήρου Φ115 τεμάχιο 3 0,60 18 Διαμαντόδισκοι κοπής πέτρας Φ115 τεμάχιο 5 10,00 Ηλεκτρικό δισκοπρίονο πάγκου για 210,00 19 ξύλα, 1500W (ή ισοδύναμο) 20 Ηλεκτρική σέγα 400W (ή ισοδύναμη) 45,50 21 Πριονόλαμες σέγας , Αντλία πιέσεως νερούπιεστικό/πλυστικό μηχάνημα Υποβρύχια αντλία νερού με λάστιχο αέρος 1 ίντσας, 50 μέτρων 108,00 106,00 *Η οριστική ποσότητα θα καθοριστεί μέχρι την λήξη της σύμβασης και αναλόγως της χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή (15 η ΕΒΑ). ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών/υποχρεώσεις Κυρώσεις Αναδόχου Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και μέχρι το διάστημα 24 μηνών συνολικά από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται στον τόπο του έργου (βυζαντινό τείχος Κομοτηνής) και ύστερα από ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησης. Εάν μετά από τρεις συνεχόμενες ειδοποιήσεις δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου. Κατά την παράδοση των υλικών θα γίνει έλεγχος από τον επιβλέποντα του έργου και αν αυτά δεν εμπίπτουν στις προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης ή έχουν υποστεί φθορές κατά την φύλαξη ή την μεταφορά τους δεν θα παραλαμβάνονται. Η κατ επανάληψη χρονοτριβή στην παράδοση των υλικών δίνει το δικαίωμα στην 15 η ΕΒΑ να διακόψει τη σύμβαση καθώς δυσχεραίνεται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή και σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ.118/2007, η οποία θα ελέγχει την τήρηση της ποσότητας και των τεχνικών προδιαγραφών, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία, θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 263/87, προϊσταμένη αρχή του έργου θα είναι η 15η ΕΒΑ. ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ. GRH της 24/11/2011 Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας ALPHA BANK, αξίας 485,00 ευρώ, που ορίζεται σε 5% επί της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση από την αρμόδια επιτροπή της 15ης ΕΒΑ. ΑΡΘΡΟ 4 7

8 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 9.161,34 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 2. Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται έως στο 30% της καθαρής αξίας των προς προμήθεια ειδών, δηλαδή έως το ποσό των 2.234,48 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προαίρεση αφορά το ποσοστό 30% του προϋπολογισμού, στα υπό προμήθεια είδη. ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος και χρόνος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή των εκάστοτε υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αυτών, την έγγραφη αναφορά του επιβλέποντα του έργου και την έγκριση του Προϊσταμένου της 15ης ΕΒΑ. Πριν την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέτει στο λογιστήριο της 15ης ΕΒΑ τα εξής δικαιολογητικά : -- Τιμολόγιο πώλησης -- Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» με κωδ. Πράξης 2010ΕΠ , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, με κωδ. ΟΠΣ ΑΡΘΡΟ 6 Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης 30%. ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 8 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, η επίλυσή της γίνεται από τα αρμόδια δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 9 Διάρκεια σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 8

9 ΑΡΘΡΟ 10 Σύνταξη σύμβασης Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόμιμα από τους συμβαλλομένους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 15ης ΕΒΑ και δύο έλαβε ο Ανάδοχος ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την 15η ΕΒΑ Για την ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ Ιωάννης Κανονίδης Aρχαιολόγος με βαθμό A Αντώνιος Αυγουστής 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Αρ. Πρωτ: 2397 Καστοριά 28/09/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 25 52100 Καστοριά Τηλ : 24670 88200 FAX : 24670 29749

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.03.7 ::9 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ3Μ6ΦΘ3-ΚΘ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/8378/979/03 Ηµ/νία: 7/03/0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες :ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα