Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο Ειδικός Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μ. Κουρουζίδης, υπέγραψε, έως την 21 η Ιουνίου 2013, την επιβολή προστίµων, µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 30 µονάδες, συνολικού ύψους ευρώ. Τα πρόστιµα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, µε κυριότερες τις παραβάσεις σε θέµατα πληµµελούς διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, υγρών αποβλήτων, λυµατολάσπης, επικίνδυνων αποβλήτων, ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων, διάθεσης υγρών αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη χωρίς προβλεπόµενη άδεια, διάθεσης (απόρριψης) πτωµάτων ζώων εντός ΧΑ Α, πληµµελούς ενδονοσοκοµειακής διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπής σωµατιδίων, µη προβλεπόµενη παρακολούθηση αέριων αποβλήτων, λειτουργία εγκατάστασης χωρίς περιβαλλοντική άδεια, κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείου χωρίς προηγούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, µη συµµετοχή στο Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης, µη τήρηση αντιγράφου της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον τόπο εκτέλεσης του έργου κλπ. Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιµα 1. Επιβολή προστίµου στον Σύνδεσµο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας, για την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Τεµπλονίου Κέρκυρας Παραβάσεις: 1) Λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς άδεια, 2) ιάθεση αφυδατωµένης λυµατολάσπης χωρίς σχετική έγκριση, 3) Λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς άδεια και όρους για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών του αποβλήτων, 4) Πληµµελής υλοποίηση έργων πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, 5) Μερική υλοποίηση και µη λειτουργία του χώρου εκφόρτωσης φορτίων για δειγµατοληψία (οπτικό- µακροσκοπικό έλεγχο), 6) Ελλιπής περιµετρική δενδροφύτευση, 7) Μη έκπλυση τροχών εξερχόµενων απορριµµατοφόρων, 8) Εξόρυξη εδαφικού υλικού επικάλυψης των απορριµµάτων από µη αδειοδοτηµένο χώρο, 9) Μη προβλεπόµενη απόθεση απορριµµάτων στο κορεσµένο κύτταρο Α. Απόθεση εκτός του κυττάρου, 10) Μη ασφαλτόστρωση χώρου προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, 11) Μερική κατασκευή περιµετρικής τάφρου απορροής οµβρίων, 12) Μη κατασκευή έργων συλλογής µεταφοράς και διαχείρισης βιοαερίου στο κύτταρο Α. Κατασκευαστικές ελλείψεις και αστοχίες των έργων συλλογής βιοαερίου στο κύτταρο Γ. 13) Κατασκευαστικές και λειτουργικές αποκλίσεις και υπερβάσεις στο κύτταρο Α, 14) ιαρροές στραγγισµάτων από τα κύτταρα Α και Γ και διαφυγή µέρους αυτών σε παρακείµενους φυσικούς αποδέκτες 15) Ακάλυπτα απορρίµµατα επί µακρόν στο κύτταρο Γ 16) Κατασκευαστικές και λειτουργικές αποκλίσεις και αστοχίες των έργων στεγάνωσης στο κύτταρο Γ Πρόστιµο: ευρώ. 2. Επιβολή προστίµου στο ήµο Κερκυραίων για το Σταθµό προσωρινής αποθήκευσης και συµπίεσης απορριµµάτων του ήµου, στη θέση Παλάδα του ήµου Κερκυραίων Παραβάσεις: 1) Μη αδειοδοτηµένη περιβαλλοντικά, 2) Μη αδειοδοτηµένη προσωρινή αποθήκευση ή µεταφόρτωση στερεών αποβλήτων Πρόστιµο: ευρώ. 3. Επιβολή προστίµου στη εταιρεία µε την επωνυµία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», για τη Βιοµηχανία Παραγωγής Συστηµάτων Συσκευασίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας Παραβάσεις: 1) Μη προβλεπόµενη παρακολούθηση αερίων εκποµπών Πρόστιµο: ευρώ.

2 4. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Γ.. ΚΟΥΤΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ER-LAC)», για τη λειτουργία της βιοµηχανική της µονάδα, στο Πολυδένδρι Αττικής Παραβάσεις: 1) Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρο που δεν κάλυπτε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές, 2) Παράδοση στερεών αποβλήτων (ιλύος) σε µη αδειοδοτηµένο φορέα Πρόστιµο: ευρώ. 5. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ», για τη µονάδα παραγωγής προφίλ αλουµινίου, που εδρεύει και λειτουργεί στη θέση Πάτηµα στο Σχηµατάρι του ήµου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας Παραβάσεις: 1) Μη ύπαρξη άδειας διάθεσης Λυµάτων, 2) Μη ύπαρξη άδειας διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης) στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων, 3) Μη ύπαρξη θεωρηµένου βιβλίου καταγραφής καυσαερίων, 4) Μη ύπαρξη λεκανών ασφαλείας και µη ύπαρξη πλαστικών σφαιριδίων στα µπάνια χηµικής κατεργασίας Πρόστιµο: ευρώ. 6. Επιβολή προστίµου στο ήµο Αποκορώνου, Ν. Χανίων, για τη λειτουργία του Χώρου Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων, στη θέση «Μοδάκια» Καλυβών,.. Αρµένων, ήµου Αποκορώνου Παραβάσεις: 1) Ελλιπής περίφραξη, έλλειψη φύλαξης, καθηµερινής επικάλυψης, αντιπυρική ζώνης και σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 2) ιάθεση (απόρριψη) πτωµάτων ζώων εντός ΧΑ Α, 3) Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση των στερεών αποβλήτων Πρόστιµο: ευρώ. 7. Επιβολή προστίµου στο ήµο Αρχαίας Ολυµπίας, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων, στο Φλόκα, στη θέση Πολυπόταµος του ήµου Αρχαίας Ολυµπίας Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε µη αδειοδοτηµένο χώρο, 2) Μη τήρηση των ελάχιστων µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος µε συνεπαγόµενο κίνδυνο για τη ηµόσια Υγεία Πρόστιµο: ευρώ. 8. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ, για τη λειτουργία της µονάδας ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών αποβλήτων και διάλυσης και ανακύκλωσης οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) στη θέση Σχοινέζα του Αυλίδας στον ήµο Χαλκίδας Ν. Ευβοίας Παραβάσεις: 1) Πληµµελής διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος, 2) ιάθεση ιλύος προερχόµενης από εγκατάσταση φυσικοχηµικής επεξεργασίας βιοµηχανίας αναψυκτικών στο έδαφος, 3) ιάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων εντός του εδάφους, 4) Πληµµελής διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων Πρόστιµο: ευρώ. 9. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ, για τη λειτουργία της υαλουργικής βιοµηχανίας που βρίσκεται στην οδό Οριζοµύλων 5, του ήµου Αιγάλεω Ν. Αττικής Παραβάσεις: 1) Υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής σωµατιδίων, 2) Υπέρβαση οριακών τιµών οξειδίων του αζώτου, 3) Παράβαση περιβαλλοντικού όρου σχετικά µε την υποχρέωση µετρήσεων HCI-HF, 4) Παράβαση περιβαλλοντικού όρου σχετικά µε την υποχρέωση εγκατάστασης κλιβάνου χαµηλών εκποµπών ΝΟx και χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης Πρόστιµο: ευρώ.

3 10. Επιβολή προστίµου στην Π.Ε. Φθιώτιδας, για εκτέλεση αντιλπηµµυρικού έργου στο Χείµαρο «ΚΑΡΑΞΕΝΑΚΙ» του Θερµοπυλών του Νοµού Φθιώτιδας Παραβάσεις: 1) Πραγµατοποίηση έργου χωρίς περιβαλλοντική άδεια Πρόστιµο: ευρώ. 11. Επιβολή προστίµου στο ήµο Λευκάδος, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ Α), στη θέση «Αλυκές» Λευκάδας Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων εντός περιοχής NATURA, 2) Μη τήρηση των ελαχίστων µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος µε συνεπαγόµενο κίνδυνο για τη ηµόσια Υγεία Πρόστιµο: ευρώ. 12. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», για τη λειτουργία µονάδας παραγωγής κλιµατιστικών, στη θέση «Βρύση Ράπτη» του Αυλίδας, ήµου Χαλκίδας, του Νοµού Ευβοίας Παραβάσεις: 1) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς εγκατάσταση απιονιστή, 2) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς συµµετοχή στο ατοµικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, 3) Μη αποστολή της προβλεπόµενης έκθεσης στο άρθρο 6 του αριθ. 842/2006 Κανονισµού (ΕΚ) για ορισµένα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου, 4) Μη προβλεπόµενη παρακολούθηση αέριων αποβλήτων Πρόστιµο: ευρώ. 13. Επιβολή προστίµου στο ήµο Λεβαδέων, για τη λειτουργία της µονάδας βιολογικού καθαρισµού του Οικισµού αύλειας Βοιωτίας Παραβάσεις: 1) Ελλείψεις αναφορικά µε τη λειτουργία της µονάδας, 2) Γενικότερες ελλείψεις εγκατάστασης, 3) Πληµµελής παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων µη διαβίβαση σχετικών στοιχέιων, 4) ιάθεση υγρών αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη χωρίς προβλεπόµενη άδεια Πρόστιµο: ευρώ. 14. Επιβολή προστίµου στο ήµο Πόρου, για τη λειτουργία της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού του ήµου. Παραβάσεις: 1) Ελλείψεις αναφορικά µε τη λειτουργία της µονάδας, 2) Πληµµελής παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και ευρύτερης περιοχής θαλάσσιου αποδέκτη, 3) Λειτουργία εγκατάστασης χωρίς περιβαλλοντική άδεια, 4) Πληµµελής διαβίβαση στοιχείων Πρόστιµο: ευρώ. 15. Επιβολή προστίµου στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», που βρίσκεται και λειτουργεί στο ήµο Αθηναίων Παραβάσεις: 1) Λειτουργία Υγειονοµικής Μονάδας χωρίς την απαιτούµενη περιβαλλοντική άδεια, 2) Πληµµελής ενδονοσοκοµειακή διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) Πρόστιµο: ευρώ. 16. Επιβολή προστίµου στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ», που βρίσκεται και λειτουργεί στο ήµο Αθηναίων Παραβάσεις: 1) Πληµµελής επισήµανση στους προς διάθεση περιέκτες (σακούλες) των ΕΙΑ Πρόστιµο: ευρώ. 17. Επιβολή προστίµου στο ήµο Σίφνου, για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, στον Οικισµό Πλατύ Γιαλού Σίφνου

4 Παραβάσεις: 1) Ελλείψεις αναφορικά µε την απόσµηση σταδίων προεξεργασίας, 2) Μη παρακολούθηση ποιότητας επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων Πρόστιµο: ευρώ. 18. Επιβολή προστίµου στο ήµο Αχαρνών, για τη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων, επί της Λεωφόρου Τατοΐου, πλησίον του πρώην εργοστασίου της Ricomex, στο ήµο Αχαρνών Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων Πρόστιµο: 750 ευρώ. 19. Επιβολή προστίµου στο ήµο Πύνδας-Κολινδρού, για εργασίες επιχωµάτωσης σε ρέµα Παραβάσεις: Μη εγκεκριµένες εργασίες επιχωµάτωσης σε ρέµα, 2) Ανεξέλεκτη διάθεση στερεών αποβλήτων, 3) Μη αδειοδοτηµένη απόληψη αδρανών υλικών Πρόστιµο: ευρώ. 20. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «Ελαιουργική Ηραίας Αλβενιώτης Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε.», για τη λειτουργία του ελαιοτριβείου της, στο.. Αγίου Ιωάννη Ηραίας, ήµου Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας Παραβάσεις: Μη προβλεπόµενη από τη σχετική ΑΕΠΟ διαχείριση υγρών αποβλήτων Πρόστιµο: ευρώ. 21. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΚΥΡΟΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για τη λειτουργία του χώρου προσωρινής αποθήκευσης και ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, επί της Λεωφόρου Τατοΐου έναντι του πρώην εργοστασίου Ricomex, στο ήµο Αχαρνών Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων, 2) Προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων χωρίς προηγούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση Πρόστιµο: ευρώ. 22. Επιβολή προστίµου στο ήµο Γλυφάδας Νοµού Αττικής, για την κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείου στον Υµηττό, στη θέση «Πατητήρι», στην προέκταση της οδού Κων/νου Αθανάτου, στην Άνω Γλυφάδα, Νοµού Αττικής Παραβάσεις: 1) Κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείου χωρίς προηγούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, 2) Κατάληψη δηµόσιας δασικής έκτασης, κηρυχθείσας αναδασωτέας. Κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείου σε έκταση ειδικής προστασίας, 3) Εργασίες σε επιχωµατωµένο ρέµα µε συνεπαγόµενο κίνδυνο εκδήλωσης πληµµυρικών φαινοµένων και ρύπανσης ή µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, 4) Αυθαίρετες κατασκευές Πρόστιµο: ευρώ. 23. Επιβολή προστίµου στο ήµο Καντάνου Σελίνου, Νοµού Χανίων, για τη διαχείριση αστικών λυµάτων οικισµού Παλαιόχωρας Παραβάσεις: ιάθεση αστικών λυµάτων στη θάλασσα χωρίς κατάλληλη επεξεργασία Πρόστιµο: ευρώ. 24. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «Π. Γαλάτης Α.Ε.», για την ξενοδοχειακή µονάδα «Ξενοδοχείο Γαλάτης», στη θέση «Αλική», του ήµου Πάρου Παραβάσεις: Λειτουργία ξενοδοχείου χωρίς εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ Πρόστιµο: 600 ευρώ.

5 25. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.», για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής µονάδας «blue domes», στην περιοχή Καρδάµαινα, του ήµου Ηρακλειδών της Ν. Κω. Παραβάσεις: 1) Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, 2) Λειτουργία µονάδας αφαλάτωσης χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, 3) Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων στο γήπεδο της ξενοδοχειακής µονάδας Πρόστιµο: ευρώ. 26. Επιβολή προστίµου στο ήµο Πύργου, Νοµού Ηλείας, για τη διαχείριση των δηµοτικών στερών αποβλήτων του ήµου Παραβάσεις: 1) Λειτουργία µονάδας δεµατοποίησης και χώρου προσωρινής αποθήκευσης των δηµοτικών στερεών απορριµµάτων του ήµου Πύργου στη θέση «Ποτόκι» του.. Πύργου χωρίς περιβαλλοντική άδεια, 2) Πληµµελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων της µονάδας δεµατοποίησης στη θέση «Ποτόκι», 3) Ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση στερεών αποβλήτων σε ΧΑ Α στη θέση Λέτρινα του Τ.. Αγίου Ιωάννη. Πρόστιµο: ευρώ. 27. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ», για τα εργοστάσια εκτύπωσης περιοδικών-εφηµερίδων και ηλεκτρονικών ψηφιακών εκτυπώσεων, που λειτουργούν στο ήµο Αλίµου Παραβάσεις: 1) Πληµµελής και µη αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος µετάκαυσης των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, 2) Μη συµµετοχή στο Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης, 3) Αποθήκευση αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο Πρόστιµο: ευρώ. 28. Επιβολή προστίµου στο ήµο Ωρωπού, για το Χώρο Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ Α), στη θέση «Μπουρδέχτι», πρ. Κοινότητας Συκαµίνου, του ήµου Ωρωπού Παραβάσεις: 1) Ανεξέλεγκτη προσωρινή αποθήκευση-διάθεση µη επικινδύνων και εν δυνάµει επικινδύνων αποβλήτων, 2) µη εφαρµογή των προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία για την αποκατάσταση του χώρου Πρόστιµο: ευρώ. 29. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο 3 ο χλµ Ε.Ο. Γιαννιτσών Εδέσσης,.Ε., Κύρρου, ήµου Πέλλας, Νοµός Πέλλας, για τη βιοµηχανία επεξεργασίας και κατάψυξης φρούτων και λαχανικών, στην ίδια θέση Παραβάσεις:1) Παράλειψη χλωρίωσης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, 2) Μη εγκεκριµένη κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Ε.Ε.Υ.Α.), 3) ιάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα, 4) ιαφυγή και διάθεση ιλύος µε τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα, 5) Ελλιπής παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των υγρών αποβλήτων, 6) Μη σύννοµη διαχείριση στερεών αποβλήτων, 7) Ελλιπής παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αερίων αποβλήτων Πρόστιµο: ευρώ. 30. Επιβολή προστίµου στην εταιρεία «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης κατά τµήµατα της 36 ης Οδού Μυτιλήνης-Καλλονής, στο ήµο Μυτιλήνης Νοµού Λέσβου Παραβάσεις: 1) Υποβάθµιση περιβάλλοντος από την κατασκευή παράδροµου, 2) παράβαση όρου περί τοιχίων αντιστήριξης, 3) Απόληψη αδρανών υλικών από ρέµα,

6 4) Μη εγκεκριµένοι δανειοθάλαµοι-αποθεσιοθάλαµοι, 5) Μη τήρηση αντιγράφου της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον τόπο εκτέλεσης του έργου Πρόστιµο: ευρώ.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α.

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ;:\Ίκί;ς οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Ι'ενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Κ Ο Ε. 35 χρόνια αγώνες. για το περιβάλλον. και τον καταναλωτή. για ποιότητα ζωής

Π Α Κ Ο Ε. 35 χρόνια αγώνες. για το περιβάλλον. και τον καταναλωτή. για ποιότητα ζωής Π Α Κ Ο Ε 35 χρόνια αγώνες για το περιβάλλον και τον καταναλωτή για ποιότητα ζωής Λεωφ. Αλεξάνδρας 28, 106 83Αθήνα Τηλέφωνα: +30 210 81 00 805, +30 210 81 01609, +30 210 72 30 505 Fax: +30 210 81 01 609

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα