بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ"

Transcript

1 بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازي 3 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه چکیده - کمبود توان رآکتیو در شبکه هاي قدرت سبب ایجاد افت ولتاژ و نوسانات ولتاژ می شود. با توجه به گسترش و پیچیدگی شبکه هاي قدرت جبرانسازي توان رآکتیو به منظور جلوگیري از فروپاشی ولتاژ از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان جبرانساز هاي توان رآکتیو خازن شنت و به دلیل قابلیت انعطاف و کنترل پذیري قابل توجهی که دارند همواره مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در این مقاله به مقایسه خازن شنت و در بهبود پایداري ولتاژ در ضمن انجام مطالعات شبیه سازي پرداخته شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که اگر و در محل مناسب نصب شوند سبب افزایش پایداري ولتاژ شده و توانایی انتقال قدرت را افزایش می دهند. کلید واژه- پایداري ولتاژ خازن شنت 1- مقدمه پیچیدگی روز افزون بهره برداري تجهیزات الکتریکی سیستم هاي قدرت را با چالش هاي جدیدي روبرو کرده است. ناپایداري ولتاژ یکی از مشکلاتی است که در سالهاي اخیر و به سبب بهره برداري بیش از حد از تجهیزات و افزایش تقاضاي بار بوجود آمده است. در حالت کلی دو روش براي تحلیل پایداري ولتاژ پیشنهاد شده اند تحلیل استاتیکی پایداري ولتاژ و تحلیل دینامیکی آن. تحلیل استاتیکی پایداري ولتاژ با استفاده از معادلات جبري و تجزیه و تحلیل صورت می گیرد. و در حالت کلی این تحلیل سریعتر از نوع دینامیکی انجام می شود[ 1 ]. فراهم آوردن توان رآکتیو در محل مناسب سبب حل مشکلات ناپایداري ولتاژ خواهد شد. کمبود توان رآکتیو در شبکه هاي قدرت سیستم را به سوي ناپایداري سوق می دهد و منجر به ایجاد افت ولتاژ و نوسانات ولتاژي می گردد. مصرف کننده ها باید ولتاژ را در حالت بسیار نزدیک به مقدار نامی نگه دارند. زیرا در غیر این صورت آسیب هایی به دلیل جریان هاي بالا به تجهیزات وارد خواهد شد. براي افزایش پایداري ولتاژ و جلوگیري از فروپاشی ولتاژ از ترانسفورماتور هاي مجهز به تپ چنجر هاي زیر بار (LTC) روش هاي حذف بار و تولید توان رآکتیو و جبرانسازي توان رآکتیو استفاده می شود. مهمترین گزینه هاي پیشنهادي براي جبران سازي عبارتند از: تولید مستقیم توان رآکتیو توسط ژنراتورها نصب بانک هاي خازنی ثابت نصب بانک هاي خازنی سوي یچ شونده نصب جبران ساز وار استاتیکی () و جبران سازي وار فعال با استفاده از. استفاده از تپ چنجر به دلیل محدودیت تپ ترانس ها بازه عملکرد کمتري دارد. همچنین روش حذف بار نسبت به روش تزریق توان رآکتیو مقبولیت کمتري دارد چرا که با وجود جبرانساز هاي کنترل پذیر و صدمات اقتصادي ناشی از حذف قسمتی از بارهاي مصرفی نقاط ضعف این استراتژي نمایان تر می شود. از طرفی توان رآکتیو تولید شده توسط ژنراتورها و بانک هاي خازنی براي تغییرات ناگهانی بارها و کاربردهاي فوري مثل توربین هاي بادي بسیار کند است. بنابراین بهترین راه حل استفاده از جبران ساز هاي موازي ادوات FACTS همچون و می باشد. در این بین به خاطر داشتن مزایاهاي بهتر همواره مورد توجه محققان بوده است[ 2 ]. از آنجایی که تشخیص تفاوتها و مزایاي این تجهیزات و نحوه عملکرد آنها در پایداري ولتاژ بسیار مهم است این مقاله بررسی 1004

2 خصوصیات عملکردي این تجهیزات و مقایسه بین آنها را بررسی نموده است. در چندین مقاله که مورد بررسی قرار داده ایم نویسندگان این مقالات به صورت ساده شبیه سازي با یکی از ادوات FACTS انجام داده اند. اما ما در این مقاله یک کار گسترده انجام می دهیم به این شکل یک مدار نمونه شبیه به واقعیت را شبیه سازي می کنیم و به طور همزمان با نصب و نتایج را مورد بررسی می کنیم. ساختار کلی این مقاله به شرح زیر می باشد. در بخش دوم به بررسی انواع پایداري ها و تشخیص ضعیف ترین باس پرداخته شده است. در بخش بعدي مشخصات جبران سازهاي مورد بحث در مقاله اراي ه شده است. بخش چهارم شبیه سازي یک مدار نمونه را به تفصیل تشریح نموده و سرانجام نتایج و پیشنهادات بیان شده اند. 2- تعاریف پایه 1-2 پایداري استاتیکی ولتاژ پایداري سیستم قدرت طبق تعریف عبارت است از توانایی سیستم قدرت در حفظ حالت تعادل در شرایط بهره برداري عادي سیستم و یافتن نقطه کار متعادل جدید پس از حادث شدن اغتشاش در آن [4]. پایداري استاتیکی به پایداري سیستم قدرت در اثر ایجاد تغییرات کوچک و پیوسته در بار و شرایط اولیه بار و باقی ماندن پایداري سیستم با وجود سیستم هاي تحریک و گاورنر هاي مرسوم می باشد. پایداري استاتیکی ولتاژ به طور عمده در ارتباط با عدم توازن توان رآکتیو می باشد. در نتیجه توانایی بار در یک باس سیستم بستگی به پشتیبانی توان رآکتیوي دارد که باس می تواند از سیستم دریافت کند. بنابراین پشتیبانی توان راکیتو باید در محلی مناسب صورت گیرد. باید دقت نمود که گسترش آرام تغییرات موجب کمبود برق و کاهش ولتاژ خواهد شد[ 2 ]. هنگامی که توان انتقالی افزایش می یابد ولتاژ در پایانه دریافت کاهش یافته و در نهایت یک نقطه بحرانی نقطه اي در آن سیستم از توان رآکتیو استفاده نمی کند حاصل می شود که هرگونه افزایش توان اکتیو منتقل ولتاژ خواهد شد. شده منجر به کاهش سریع تنها راه نجات سیستم براي جلوگیري از فروپاشی ولتاژ کاهش بار توان رآکتیو یا اضافه کردن توان قبل از رسیدن به نقطه فروپاشی ولتاژ است. براي بهبود پایداري استاتیکی می توان اقدامات زیر انجام داد: 1) افزایش سطح ولتاژ شبکه 2) اضافه نمودن خطوط جدید به سیستم انتقال 3) کاهش راکتانس سري خط با باندل کردن خطوط 4) نصب خازن هاي سري در خطوط انتقال و کاهش راکتانس سري ترانسفورماتور ها [4]. 2-2 ضعیف ترین باس ضعیف ترین باس به عنوان نزدیک ترین باس به فروپاشی ولتاژ تعریف می شود. می توان معادل ضعیف ترین باس را با معادله دیفرانسیل تغییرات دیفرانسیل ولتاژ به تغییرات بار بیان کرد. با استفاده از معادلات جریان قدرت تغییر در سیستم توان اکتیو برابر است با: dp = cdλ (1) در نتیجه در ضعیف ترین باس خواهیم داشت: Bus = max V C λ, V C λ,, V C λ (2) چون مقدار Cdλ همان dv براي هریک از عناصر در بردار مماس می باشد انتخاب ضعیف ترین باس به آسانی انتخاب با بزرگترین مقدار dv می باشد [1]. معمولا قرار دادن توان رآکتیو در ضعیف ترین باس موجب پایداري ولتاژ حاشیه اي می شود و این کار را می توان با خازن هاي شنت و یا با کنترل کننده هاي FACTS انجام داد. با این حال هریک از دستگاه هاي جبران کننده داراي خصوصیات مختلفی هستند و برخی از آنها ممکن است مشکلاتی را در خصوص پایداري استاتیکی ولتاژ سبب شوند. 3- مشخصات جبران ساز ها می توان از جبران کننده شنت براي جبران توان رآکتیو استفاده براي کرد. کننده هاي این منظور از خازن هاي شنت سنتی یا از کنترل FACTS استفاده کرد. کنترل کننده هاي FACTSبسیار گران قیمت می باشند. جدول (1) مقایسه تقریبی هزینه هاي کنترل کننده هاي مختلف شنت را نشان می دهد.[1] 1005

3 نوع کنترل کننده خازن شنت قیمت ) بر اساس دلار بر کیلوولت آمپر رآکتیو) خازن شنت جدول( 1 ) هزینه کنترل کننده هاي مختلف شنت خازن هاي موازي نسبتا ارزان و نصب و نگهداري آنها راحت می باشد. خازن شنت در قسمتی که تراکم بار زیاد است نصب می شود. مشکل خازن شنت ضعف تنظیم ولتاژ در یک سطح معین ولتاژ است [1]. نکته مهم دیگر آن است که توان رآکتیو تولیدي متناسب با مربع ولتاژ ترمینال می باشد که در شرایط کاهش ولتاژ این پشتیبانی کمتر می شود. شکل (1) منحنی عملکرد خازن شنت را نشان می دهد. شکل( 1 ) خصوصیات خروجی خازن شنت Static Var Compensator () 2-3 جبرانساز را می توان از اولین نسل جبران ساز هاي پیشرفته دانست که در اوایل دهه هفتاد میلادي معرفی شد[ 2 ]. این جبران ساز ها به صورت موازي به نقطه اي که قرار است عمل جبران سازي انجام شود متصل می شوند. اساسا یک تولید کننده یا مصرف کننده توان رآکتیو ایستایی است که بصورت موازي متصل شده و خروجی آن براي تغییر جریان کاپاسیتیو یا اندکتیو تنظیم شده به گونه اي که متغیرهاي سیستم قدرت حفظ و یا کنترل شوند. متغیر کنترل شده عموما ولتاژ باس است[ 5 ]. این تجهیز به عنوان وسیله اي جهت بهبود کیفیت توان پیامدي از فشار اقتصادي بر سسیتم هاي انرژي الکتریکی در سراسر دنیا است. بنابراین درك صحیح ساختار و عملکرد کنترلی و رفتار دینامیکی آن بسیار مهم است[ 6 ]. مدل عمومی به صورت زیر می باشد: محدوده رنج کنترلی (I I I, V V ): V = V X I (2) محدودیت کاپاسیتیو ) (V < V : B = B (3) محدودیت اندکتیو ) (I > I : B = B (4) که در آنها : دامنه ولتاژ مرجع : امپدانس مشخصه سیستم کنترلی : جریان جبران V X I محدودیت گستره شبیه منبع ولتاژي با راکتانس داخلی بوده و بیشتر محدودیت آن شبیه کاپاسیتور یا اندکتیو تثبیت می باشد [7]. رفتار مانند یک خازن ثابت یا سلف می باشد و انتخاب اندازه مناسب یکی از مساي ل مهم ها است. شکل هاي (2) و (3) ساختار اساسی و ویژگی خروجی آن را نشان می دهد. شکل (2) ساختار پایه 1006

4 شکل (3) خصوصیات ترمینال 3-3 جبرانساز استاتیکی سنکرون ) ( یک منبع تبدیل ولتاژ می باشد که ولتاژ DC ورودي را به ولتاژ AC خروجی به منظور جبران نیاز هاي اکتیو و رآکتیو سیستم تبدیل می کند. این تجهیز داراي ویژگی هاي بهتري نسبت به می باشد. زمانیکه ولتاژ سیستم کاهش پیدا می کند نیروي به حداکثر خود می رسد و حداکثر توان رآکتیو خروجی تحت تاثیر مقدار ولتاژ قرار نمی گیرد [1]. دیاگرام شماتیک و خصوصیات در شکل هاي (4) و (5) نشان داده شده است. شکل( 4 ) ساختار پایه همانگونه که در شکل دیده می شود اگر مبدل منبع ولتاژ فقط براي جبران سازي توان رآکتیو به کار رود منبع انرژي DC می تواند با یک خازن DC کوچک جایگزین شود. در صورتیکه توان تبادلی بین سیستم DC و AC فقط توان رآکتیو باشد مبدل خازن را شارژ کرده و در سطح ولتاژ مورد نیاز نگه می دارد. مبدل از سیستم AC مقداري توان اکتیو جذب و آنرا به عنوان تلفات داخلی مصرف می کند و ولتاژ خازن را در سطح ولتاژ مورد نظر نگه می دارد. اگر ولتاژ تولیدي از ولتاژ سیستم کمتر باشد به عنوان یک بار سلفی عمل نموده و توان رآکتیو از سیستم جذب می کند. اگر بخواهد به عنوان خازن موازي عمل کندو توان رآکتیو به سیستم تزریق نماید ولتاژ آن باید بیشتر از ولتاژ سیستم شود [2]. برخلاف جریان خروجی را می تواند مستقل از ولتاژ سیستم AC کنترل نماید. 4- شبیه سازي در این شبیه سازي از یک و براي تنظیم ولتاژ نقطه میانی در یک خط انتقال 500 کیلوولت استفاده شده است. شبکه مورد بررسی داراي دو منبع 500 کیلوولت با قدرتهاي 3000 و 2500 مگاولت آمپر می باشد. این دو منبع توسط یک خط انتقال 600 کیلومتري به هم متصل شده اند. هنگام عدم اتصال قدرت انتقالی از باس 1 به باس 3 برابر 930 مگاوات می باشد. شکل( 6 ) مدار نمونه شبیه سازي شده را نشان می دهد. در مطالعه انجام شده بین باسهاي 1 و 2 یعنی در نقطه میانی قرار گرفته و در بازه ± 100 مگاولت آمپر عمل می کند. مدل از سه سطح تشکیل شده است. اگر باز نمودن بلوك و انتخاب گزینه اطلاعات سیستم قدرت مشاهده می شود که داراي ولتاژ DC نامی برابر با 40 کیلوولت و شامل خازنی برابر 375 میکروفاراد می باشد. نیز امپدانس کل 0/22 پریونیت با 100 مگاولت آمپر می باشد. این امپدانس نشان دهنده مقاومت القایی و خازنی نشتی در ترانسفورماتور می باشد. نیز راکتور فازي در IGBT یک واقعی می باشد. شکل( 5 ) مشخصات ترمینال 1007

5 وB با اجراي شبییه سازي در شکل( 7 ) مشاهده می شود که سیگنال ولتاژ مرجع (رنگ قرمز) و همچنین توالی مثبت ولتاژ V اندازه گیري شده توسط (رنگ زرد) نشان داده شده است. نیز توان رآکتیو اندازه گیري شده Q (رنگ زرد) اراي ه شده است. به دنبال سیگنال Q می توان ثابت کرد که سیستم حلقه بسته ثابت بوده و حدود 20 میلی ثانیه می باشد. این زمان ثابت عمدتا به قدرت سیستم در باس 2 و نتایج V برنامه ریزي شده در بستگی دارد. با ضرب نمودن بهره ها در عدد 2 و انجام مجدد شبیه سازي پاسخ سریعتر می شود. با توجه به سیگنال هاي V و V مشاهده می شود که به عنوان یک نتظیم کننده ولتاژ کامل کار نمی شکل( 6 ) مدارنمونه شبیه سازي شده 1-4 اعمال تنظیمات و نتایج شبیه سازي جهت انجام مطالعات دینامیکی بهره ولتاژ K) ) AC برابر 5 و ) K) برابر 1000 انتخاب می شوند. در بلوك پله اي ولتاژ مبنا ولتاژ مرجع به شرح زیر تنظیم می شود: ابتدا ولتاژ مبنا در 1 پریونیت و در زمان 0/2 ثانیه ولتاژ مبنا به 0/97 پریونیت کاهش پیدا کرده و سپس در زمان 0/4 ثانیه ولتاژ مبنا به مقدار 1/03 پریونیت افزایش می یابد و در نهایت در لحظه 0/6 ثانیه ولتاژ مبنا دوباره به مقدار اولیه خود که همان 1 پریونیت بود باز می گردد. البته باید به این نکته توجه کرد که در زمان شبیه سازي بریکر در باس 1 عمل نکند( پارامترهاي فاز هاي B A و C بهتر است انتخاب نشود). شکل( 7 ) نتیجه شبیه سازي اسیلوسکوپ VQ- کند ) زیرا V دقیقا از V پیروي نمی کند). این موضوع به آن دلیل است که تنظیم کننده شیب برابر 0/03 پریونیت می باشد. با تنظیم مجدد پارامتر می شود که V از ولتاژ K V K در 5 و پیروي می کند. در 1000 مشاهده 2-4 مقایسه با در حالت خطا در این بخش مقایسه مدل با یک مدل که داراي مقدار ± 100 مگاولت آمپر است اراي ه می شود. مثل به شبکه برق متصل بوده و هر دو سیستم از قطع کننده سري خطا و یک امپدانس خطا تشکیل شده اند. قبل از انجام عمل شبیه سازي باید بلوك پله اي پایه را غیر فعال کرده و بجاي آن از بردار زمان 100 استفاده نماییم. در ادامه بریکر خطا با انتخاب پارامتر سویچ هاي A C در زمان 0/2 ثانیه براي حدود 10 سیکل برنامه ریزي می شود. باید دقت نمود که بریکر قطع کننده خطا در داخل سیستم قدرت همان پارامترهاي یکسان را داشته باشد. سپس دوباره در همان مقدار پایه 0/03 پریونیت پایه تنظیم می شود. با انجام شبیه سازي در شکل( 8 ) مشاهده می شود ولتاژ اندازه گیري شده در هر دو سیستم (قرمز رنگ مربوط به ( مشاهده می شود. نمودار دوم نشان دهنده توان رآکتیو Q تولید شده که با رنگ قرمز و با رنگ زرد نشان داده شده است. در طول 10 سیکل تفاوت کلیدي بین و به صورت زیر مشاهده می شود. توان رآکتیو در 0/

6 پریونیت تولید شده در حالیکه توان رآکتیو در هم در حالت گذرا و هم در حالت ماندگار می شود. مسي له جایگزاري در سیستم قدرت را می توان با روشهاي Soft 0/71- پریونیت تولید می شود. Neural Ant Colony Fuzzy Logic computing مانند : و حل کرد.... همچنین Genetic Algorithm Networks طراحی کنترل کننده هاي کاملتر براي کنترل عملکرد بهینه می تواند یکی از مسایلی باشد که در آینده مورد پژوهش قرار می گیرد. یکی دیگر از مساي ل قابل پژوهش بررسی تا ثیر هماهنگی و همکاري بین و ادوات مختلف قابل استفاده در سیستم قدرت از جمله ادوات ULTC UPFC PST FACTS و... می باشد. 6- مراجع [1]ArthitSode-Yome and N. Mithulanthan, Comparison of shunt capacitor, and in static coltage stability margin enhancement, Proc. Internatioal Journal of Electrical Engineering Education, pp [2] لرکی فربد مشکین لکی و همایون افزایش پایداري استاتیکی ولتاژ در شکل( 8 ) نتیجه شبیه سازي اسیلوسکوپ vs می توان مشاهده کرد که حداکثر توان خازنی تولید شده توسط متناسب است با مجذور ولتاژ سیستم در حالیکه حداکثر توان خازنی تولیدي توسط بصورت خطی با ولتاژ تغییر می کند. پس یکی از برتري هاي نسبت به آن است که در هنگام خطا می تواند توان خازنی بیشتري را تولید کند. می توان اضافه نمود که به طور نرمال داراي سرعت پاسخ دهی سریعتري نسبت به می باشد. شبکه برق منطقه اي خوزستان با استفاده از ادوات FACTS موازي بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق [3] عبداللهی حسین جاذبی سعید اثر بر پایداري گذراي ژنراتور هاي سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت صفحه 2-1 [4] دهقانی حسن بهبود پایداري در سیستم هاي قدرت جهت جلوگیري از blackout با استفاده از pss و ادوات FACTS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی صفحه [5]A.C.Zambroni de Souza, Discussion on some voltage collapse indices, Proc. Electr.Powersyst.Res, pp ,2000. [6]E. G. Nepomuceno, The Dynamic Modeling of static var system in Power system blockest, Proc. Federal Institution of High Education of sao Joao del Rei,Brazil. 5- نتیجه گیري در این مقاله مقایسه خازن شنت و به منظور افزایش پایداري استاتیکی ولتاژ اراي ه گردید. خازن شنت و افزایش می دهد. پایداري ولتاژ و توانایی انتقال قدرت را و وسیله اي براي فراهم کردن رفتار بهتر در حالت کاهش نلفات و وضعیت ولتاژ می باشد. و نیز این دو رفتار بهتري از یک خازن شنت ساده را دارد. با این حال این کنترل کننده ها در مقایسه با خازن شنت گران قیمت تر می باشند. جایگذاري در محل مطلوب از مهمترین مسایلی است که در استفاده بهینه از باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. جایگذاري بهینه باعث کاهش هزینه هاي اقتصادي و همچنین پاسخگویی بهینه سیستم به اختلالات 1009

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار بماند ولی در فیدبک مثبت هدف فقط باال بردن بهره است در

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

Continuos 8 V DC Intermittent 10A for 10 Sec ±% % / c. AVR Responsez 20 ms

Continuos 8 V DC Intermittent 10A for 10 Sec ±% % / c. AVR Responsez 20 ms ولتاژ رگولاتور ژنراتور مدل AVR8 توضیحات دستگاه ولتاژ رگولاتور DATAKOM AVR8 باعث ثابت ماندن ولتاژ خروجی ژنراتور می گردد. طراحی دستگاه بصورت روباز و رزین ریخته شده می باشد که قابلیت نصب در جعبه ترمینال ژنراتور

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس و 3 تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر رلهدیستانس مظاهرساغري 3 2 1 مهدي فرزینفر و الهام وزیري 1 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان ایران 1 saghari.mazaher@yahoo.com 2 Farzinfar.mehdi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: هیربد کمالی نیا جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري مدل هایی که در جلسه ي پیش براي استفاده از توابع در الگوریتم هاي کوانتمی بیان

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( HB ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار

ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( HB ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار ارزیابی حد دینامیکی پایداري ولتاژ متناظربا انشعاب هاپف( ) با در نظرگرفتن پارامترهاي سیستم تحریک ومدل هاي بار 3 1 محمد جعفري بهادر فانی مهدي مهدوي 3 1 دانشکده برق دانشگاه آزاد نجف آباد jafari.mrj33@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بهبود پایداري شبکه قدرت با استفاده از TCSC در خط انتقال

بهبود پایداري شبکه قدرت با استفاده از TCSC در خط انتقال و بهبود پایداري شبکه قدرت با استفاده از در خط انتقال 3 علی شاهمرادي غضنفر شاهقلیان بهادر فانی محمد آبادي دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادalishahmorai365@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد shahgholian@iaun.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد: تخمین با معیار مربع خطا: هدف: با مشاهده X Y را حدس بزنیم. :y X: مکان هواپیما مثال: مشاهده نقطه ( مجموعه نقاط کنارهم ) روی رادار - فرض کنیم می دانیم توزیع احتمال X به چه صورت است. حالت صفر: بدون مشاهده

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس پیمان ترکزاده مجتبی خمسه یونس گودرزي - استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشجوي کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ

زا هدﺎﻔﺘﺳا هزو. ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا قﻮﻓ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﺷور. دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ طراحی و شبیه سازي یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هار مونیک هاي جریان شرکت برق منطقه اي زنجان پژوهشگران: مهندس آرام کنعانی ودکتر محسن کلانتر دانشکده برق -دانشگاه علم و صنعت ایران کلمات کلیدي : هارمونیک ها

Διαβάστε περισσότερα

بررسی یک روش حذف پسیو خازن پارازیتی جهت کاهش نویز مود مشترك در مبدل سوي یچینگ فلاي بک

بررسی یک روش حذف پسیو خازن پارازیتی جهت کاهش نویز مود مشترك در مبدل سوي یچینگ فلاي بک بررسی یک روش حذف پسیو خازن پارازیتی جهت کاهش نویز مود مشترك در مبدل سوي یچینگ فلاي بک محمد روح اله یزدانی 1 مریم فاضل 1 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان m.yazdani@khuisf.ac.ir دانش آموخته

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

یک روش سریع و دقیق جهت جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جریان

یک روش سریع و دقیق جهت جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جریان یک روش سریع و دقیق جهت جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جریان پوریا گهرشناسان خراسانی و سید قدرت اله سیف السادات دانشجوي دکتري برق دانشگاه شهید چمران اهواز goharshenasan@hotmail.com دانشیار گروه

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( هدف آزمایش : شناخت و بررسی عملکرد موتور بنزینی تئوری آزمایش: موتورهای احتراق داخلی امروزه به طور وسیع برای ایجاد قدرت بکار می روند. ژنراتورهای کوچک پمپ های مخلوط

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

سپس بردار بردار حاال ابتدای بردار U 1 ولتاژ ورودی است.

سپس بردار بردار حاال ابتدای بردار U 1 ولتاژ ورودی است. 33 زیر ميباشد: U = U + U + U 1 R X رابطه )1-6( نشان مي دهد با جمع برداری سه بدست می آید. U' بردار و U x بردار U1= ReI1+ XeI1+ U UR = ReI1 )1-7( )1-8( Ux = XeI1 )1-9( را افت ولتاژ که در رابطه )1-8( و )1-9(

Διαβάστε περισσότερα

چکیده: کلمات کلیدي: تاریخ ارسال مقاله: 1393/12/10

چکیده: کلمات کلیدي:  تاریخ ارسال مقاله: 1393/12/10 هماهنگی بهینه رلههاي اضافه جریان جهتی در شبکههاي توزیع با در نظر گرفتن پایداري گذراي منابع تولید پراکنده سنکرون صادق جمالی 1 حسین رضایی فرشه 2 نوید رضا رفیع 3 1- قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداري سیستمهاي

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 28. فرض کنید که m نسخه مستقل یک حالت محض دلخواه

جلسه 28. فرض کنید که m نسخه مستقل یک حالت محض دلخواه نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1392-1391 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: مرتضی نوشاد جلسه 28 1 تقطیر و ترقیق درهم تنیدگی ψ m بین آذر و بابک به اشتراك گذاشته شده است. آذر و AB فرض کنید

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی آموزش مقدماتی SimPowerSystems MATLAB دکتر وحید عباسی مقدمه بسته نرمافزاری SimPowerSystems یک مجموعه کتابخانهای و تحلیلی مناسب را برای مهندسین برق فراهم میکند که با استفاده از آن میتوان سیستمهای قدرت را

Διαβάστε περισσότερα

کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی

کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی راهنماي تدوين مقاله کامل همايش م ی "ل برق مخابرات و توسعه پايدار " کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی سیاوش محمدپور محمدرضا علیزاده پهلوانی 1- کارشناس ارشد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢ دانش اه صنعت شریف دانش ده ی علوم ریاض تمرینات درس ریاض عموم سری دهم. ١ سیم نازک داریم که روی دایره ی a + y x و در ربع اول نقطه ی,a را به نقطه ی a, وصل م کند. اگر چ ال سیم در نقطه ی y,x برابر kxy باشد جرم

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

و STATCOM بر روی پارامتر های مختلف سیستم و مطالعات پخش بار

و STATCOM بر روی پارامتر های مختلف سیستم و مطالعات پخش بار و STATCOM بر روی پارامتر های مختلف سیستم و مطالعات پخش بار مقایسه تاثیرUPFC جواد ابراهیمی محمد هادی کریمی تفتی 1 1 مربی وهئیت علمی دانشگاه آزاداسالمی واحدمهریز دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

دستيابی به ايده تلفيقی نوين برای کاهش ريپل گشتاور در موتورهای رلوکتانس سوي يچی

دستيابی به ايده تلفيقی نوين برای کاهش ريپل گشتاور در موتورهای رلوکتانس سوي يچی دستيابی به ايده تلفيقی نوين برای کاهش ريپل گشتاور در موتورهای رلوکتانس سوي يچی 2 ۳ ۲ ۱ رعنا معينی سيد ابراهيم افجه ای و عليرضا سيادتان 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گروه برق تهران ایران Moeini.rana@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها

تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها و 3 و 5 تشخيص ساي يدگي کنتاکت قوس کليد قدرت به کمک ارزيابي جريان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها 3 1 نوید شفیعی پژمان پورمحمدیان و محمد خسروجردي گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 1. shafiei_navid008@yahoo.com.

Διαβάστε περισσότερα

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین دو صفت متغیر x و y رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و آیا می توان یک مدل ریاضی و یک رابطه

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته

مدیریت توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته مدیریت توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته احمد یارمحمودی دانشجوی کارشناسی ارشد ahmadyarmahmoodi@yahoo.com نام ارائه دهنده: احمد یارمحمودی استاد راهنما: دکتر سعید لسان خالصه یکی از نگرانیها

Διαβάστε περισσότερα

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان

پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان پروژه یازدهم: ماشین هاي بردار پشتیبان 1 عموما براي مسایلی که در آنها دو دسته وجود دارد استفاده میشوند اما ماشین هاي بردار پشتیبان روشهاي متفاوتی براي ترکیب چند SVM و ایجاد یک الگوریتم دستهبندي چند کلاس

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۶ مهر ۲ جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: ا رمیتا ثابتی اشرف و علی رضا علی ا بادیان ۱ مقدمه پیدا کردن کران مجانبی توابع معمولا با پیچیدگی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد طراحی یک گیرنده مخابرات نوری CMOS داده 2.5Gb/s برای نرخ سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

بسم هللا الرحمن الرحیم

بسم هللا الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم نام سر گروه : نام اعضای گروه : شماره گروه : تاریخ انجام آزمایش : تاریخ تحویل آزمایش : هدف آزمایش : بررسی جریان و ولتاژ در مدارهای RLC و مطالعه پدیده تشدید وسایل آزمایش : منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

محاسبات کوانتمی 1 علم ساخت و استفاده از کامپیوتري است که بر پایه ي اصول مکانیک کوانتم قرار گرفته است.

محاسبات کوانتمی 1 علم ساخت و استفاده از کامپیوتري است که بر پایه ي اصول مکانیک کوانتم قرار گرفته است. محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه 1 محاسبات کوانتمی 1 علم ساخت و استفاده از کامپیوتري است که بر پایه ي اصول مکانیک کوانتم قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system سیستم زیر حرارتی ماهواره سرفصل های مهم 1- منابع مطالعاتی 2- مقدمه ای بر انتقال حرارت و مکانیزم های آن 3- موازنه انرژی 4 -سیستم های کنترل دما در فضا 5- مدل سازی عددی حرارتی ماهواره 6- تست های مورد نیاز

Διαβάστε περισσότερα

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور

آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور آنالیز روغن عایقی جهت تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور قدرت فشارقوي پست بوي ینزهرا 1 علیرضا الماسی 1 محسن حسین خانلو 2 دکتر منصور اوجاقی 3 گروه مهندسی برق واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ایران 2 شرکت

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα