فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی..."

Transcript

1 فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی خواص مدارات سری خواص مدارات موازی... جریان الکتریکی مقاومت های رنگی توان ماکزیمم مجاز مقاومت ها تقسیم جریان بین دو شاخه ی موازی تقسیم ولتاژ بین مقاومت های سری خازن..... شارژ و دشارژ خازن ترانسفورماتور مبدل ها

2 مدار الکتریکی و نقشه ی فنی یکی از منابع متداول برای تولید انرژی الکتریکی پیل یا باتری است. در پیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. برای استفاده از انرژی الکتریکی الزم است مدار الکتریکی تشکیل شود. عناصر اصلی یک مدار الکتریکی عبارت اند از: مصرف کننده منبع تغذیه و سیم های رابط البته عناصر دیگری نیز به مدار الکتریکی اضافه می شوند که هر کدام کار خاصی انجام می دهند. مثال کلید فیوز مقاومت و... در مدار الکتریکی سیم های رابط و سایر قطعات یک حلقه ی بسته به وجود می آورند و تنها در این صورت است که جریان برق برقرار می شود. قطعات مدارهای الکتریکی را با عالئم یا نشانه هایی مخصوص نمایش می دهند. به این ترتیب که برای هر قطعه یا هر اتصال دهنده یک عالمت اختصاری فنی خاص تعریف می کنند. قطعات الکتریکی و نماد آن ها بسیار متنوع اند که با توجه به نیاز به تدریج و در طول جزوه معرفی می شوند. تعدادی از قطعات و عالئم اختصاری آنها در شکل زیر آمده است. 2

3 خواص مدارات سری 1( اگر یکی از المپ ها بسوزد جریان دیگر المپ ها نیز قطع شده و بقیه ی المپ ها هم خاموش خواهند شد. در یک مدار سری جریان برای تمام عناصر یکسان است. ولتاژ بین همه ی عناصر تقسیم می شود.) به نسبت مقدار مقاومت هر شاخه( )2 )3 یعنی: مقاومتی که مقدار بزرگ تری دارد ولتاژ بیشتری هم بر می دارد و بر عکس. 4( اگر مصرف کننده ها مشابه باشند ولتاژ باتری به نسبت مساوی بین همه ی آن ها تقسیم خواهد شد. خواص مدارات موازی ولتاژ برای تمام عناصر موازی یکسان است. اگر یکی از عناصر موازی بسوزد هیچ تأثیری بر جریان و ولتاژ دیگر عناصر ندارد. جریان بین شاخه ها تقسیم می شود.) به نسبت عکس مقاومت هر شاخه ) )1 )2 )3 یعنی: مقاومتی که مقدار بزرگ تری دارد جریان کمتری هم بر می دارد و بر عکس. 3

4 4( اگر مصرف کننده ها ( المپ ها ) مشابه باشند در اینصورت جریان بین آن ها به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد. جریان الکتریکی تعداد الکترون هایی که از یک نقطه ی مدار در جهت مشخص عبور می کنند مقدار جریان عبوری از مدار را تعیین می کنند. هرقدر تعداد این الکترون ها بیشتر باشد اصطالحا می گویند شدت جریان بیشتر است. یک آمپر: اگر از یک نقطه ی سیمی در یک ثانیه یک کولن الکتریسیته ( الکترون( در جهت مشخص بگذرد می گوییم شدت جریان عبوری از مدار یک آمپر است. جهت های واقعی و قراردادی جریان قبل از کشف الکترون دانشمندان تصور می کردند که در یک باتری بارهای مثبت از قطب مثبت باتری به سمت قطب منفی باتری حرکت می کنند. اما در واقع الکترون ها هستند که از قطب منفی باتری به طرف قطب مثبت حرکت می کنند و بارهای مثبت عمال حرکتی ندارند و جهت تعریف شده برای پروتون ها کامال فرضی و قراردادی است. به شکل زیر توجه کنید: 4

5 نکته: جهت جریان مشکلی را در درک مفاهیم ایجاد نمی کند. جریان الکتریکی را با حرف I نشان می دهند و واحد آن آمپر [A] است. برای اندازه گیری شدت جریان از آمپرمتر استفاده می شود. شدت Intensity= شمای فنی آمپرمتر و شکل ظاهری یک نمونه مولتی متر دیجیتال به صورت زیر است. برای قرار دادن آمپرمتر در مدار باید ابتدا قسمتی از مدار را قطع کنیم سپس آمپرمتر را در حد فاصل بریدگی ایجاد شده قرار دهیم. یعنی: آمپرمتر را با مصرف کننده به صورت سری قرار دهیم. نکته: اگر اشتباها آمپرمتر را با مصرف کننده موازی قرار دهیم آمپرمتر مصرف کننده را از مدار خارج خواهد کرد. در این حالت منبع تغذیه مصرف کننده را نخواهد دید. نکته: هرگز جریان الکتریکی در مدار مصرف نمی شود بلکه فقط جاری می شود. 5

6 جریان مستقیم: عبارت از جریانی است که فقط در یک جهت جاری می شود و آن را با نماد dc نشان می دهند. جریان مستقیم را جریان یک طرفه نیز می گویند. جریان یک طرفه = current dc = direct جریان مستقیم بر دو نوع است: الف( جریان dc ثابت ب ) جریان dc متغیر زمان 6

7 جریان متناوب: جریانی است که مقدار و جهت آن با زمان به صورت یکنواخت تغییر می کند. جریان متناوب را جریان دو طرفه تکرار پذیر یا ac می گویند. جریان متناوب = ac alternative current = پ ر کاربردترین جریان متناوب جریان متناوب سینوسی است. A B C در جریان سینوسی ابتدا مقدار جریان صفر است. سپس در جهت مثبت افزایش می یابد تا به مقدار حداکثر ( بیشینه ) می رسد.)نقطه ی ) A مجددا کاهش می یابد تا به صفر برسد.)نقطه ی ) B حاال در جهت منفی به بیشترین مقدار افزایش می یابد. )نقطه ی ) C بار دیگر به صفر می رسد. مراحل فوق با گذشت زمان تکرار می شود. نکته: شروع یک موج تا شروع موج بعدی را دوره ی تناوب می نامند. یک دوره ی تناوب را یک سیکل کامل می گویند. در مدارهای الکتریکی جریان متناوب ac( ) را با عالمت اختصاری نشان می دهند. 7

8 توجه: توضیحات کامل در مورد موج سینوسی را از جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی دانلود کنید. نکته: برای اندازه گیری جریان dc از آمپرمتر dc و برای اندازه گیری جریان مؤثر از آمپرمتر ac استفاده می کنیم. فرکانس: در جریان متناوب تعداد سیکل های کاملی که در یک ثانیه اتفاق می افتد را فرکانس می گویند و آن را با حرف f نشان می دهند. واحد فرکانس هرتز یا سیکل بر ثانیه است و آن را با عالمت HZ یا CPS نمایش می دهند. f[hz] = f[cps] = f[ C S ] زمان تناوب: زمان یک دوره ی تناوب را زمان تناوب یا پریود می گویند و آن را با عالمت T نشان می دهند. واحد T ثانیه است. T[S] بین T و f روابط زیر برقرار است. f = 1 T T = 1 f یا اسیالتور: یک مدار الکتریکی است که می تواند فرکانس های مختلفی را تولید کند. ولتاژ یا اختالف پتانسیل الکتریکی: کمیتی است که جریان الکتریکی را به وجود می آورد. ولتاژ یک باتری یا یک مولد عبارت از کمیتی است که الکترون ها را در مدار الکتریکی به حرکت در می آورد. واحد ولتاژ ولت است و آن را با عالمت V نشان می دهند. ولتاژ را با ولتمتر اندازه گیری می کنند. شمای فنی ولتمتر به صورت شکل زیر است. 8

9 در شکل های زیر 3 نمونه مولتی متر نشان داده شده است. ولتاژ مؤثر: عبارت است از معادل ولتاژ dc که می توان آن را برای مصارف روشنایی یا گرمایی جایگزین ولتاژ ac کرد. ولتمتر در مدار به صورت موازی قرار می گیرد و نیازی به قطع کردن سیم در مدار نیست و کافی است که پایانه های آن را به دو سر عنصر مورد نظر متصل کنیم. به سیم های قرمز و مشکی مولتی متر پایانه) ترمینال ) یا پراب می گویند. 9

10 مواد از نظر هدایت الکتریکی به 3 دسته تقسیم می شوند: هادی ها: موادی هستند که جریان الکتریکی را به راحتی از خود عبور می دهند. عایق ها: موادی هستند که مانع عبور جریان الکتریکی می شوند. نیمه هادی ها: در حد فاصل عایق ها و هادی ها قرار دارند. )1 )2 )3 این مواد دارای خواص ویژه ای هستند. مقاومت: به مخالفت در مقابل عبور جریان الکتریکی مقاومت می گویند و آن را با حرف R نشان می دهند. واحد مقاومت الکتریکی اهم است. R[Ω] فرمول ساختاری مقاومت به صورت زیر است: R = ρ L A : R مقاومت الکتریکی : ρ مقاومت مخصوص : L طول سیم : A سطح مقطع سیم مقاومت الکتریکی با سطح مقطع سیم رابطه ی معکوس و با مقاومت مخصوص و طول سیم رابطه ی مستقیم دارد. قانون اهم: در صورتی که در اثر عبور جریان I از یک هادی ولتاژی برابر با V ولت در دو سر آن افت کند مقدار مقاومت الکتریکی از رابطه ی زیر به دست می آید: R = V I نکته: مقاومت ها و هادی ها به گونه ای ساخته می شوند که بتوانند جریان عبوری از مدار را در حد مورد نیاز مدار محدود کنند. مقاومت های ثابت برای مقادیری بین چند اهم تا میلیون ها اهم )MΩ( ساخته می شوند. 11

11 تا 2 آموزشگاه فنی مجازی ابوریحان این مقاومت ها غالبا به شکل استوانه ای ساخته می شوند و روی آن ها 3 دارد. نوار رنگی وجود هر نوار رنگی نماینده ی یک عدد است که از روی آن می توانیم مقدار مقاومت و سایر مشخصات از قبیل ضریب حرارتی را مشخص کنیم. برای خواندن مقاومت های رنگی باید از اولین نوار رنگی که به انتهای مقاومت نزدیک تر است شروع کنیم. در استاندارد چهار رنگ: اولین نوار نماینده ی عدد اول دومین نوار نماینده ی عدد دوم و سومین نوار نماینده ی تعداد صفرهایی است که باید در مقابل دو رقم اول و دوم قرار گیرد. نوار چهارم تلرانس را مشخص می کند. تلرانس میزان خطا را نشان می دهد و اغلب به رنگ طالیی یا نقره ای است. اگر رنگ تلرانس طالیی باشد مقدار خطا %5 و اگر رنگ تلرانس نقره ای باشد مقدار خطا %11 است. 11

12 در استاندارد 5 رنگ: نوارهای اول دوم و سوم نماینده ی عدد هستند و نوار چهارم تعداد صفرها را مشخص می کند. نوار پنجم نیز بیان کننده ی تلرانس است. در استاندارد 5 رنگ به جای رنگ چهارم می تواند رنگ های طالیی یا نقره ای نیز قرار بگیرد که در این صورت اعداد قبلی به جای ضریب اعشار خواهند خورد. نکته: اگر رنگ ضریب طالیی باشد در اینصورت مقدار مقاومت بر 11 تقسیم خواهد شد یعنی یک رقم اعشار خواهد گرفت و اگر رنگ ضریب نقره ای باشد در اینصورت مقدار مقاومت بر 111 تقسیم خواهد شد یعنی دو رقم اعشار خواهد گرفت. استاندارد 3 رنگ: این استاندارد مشابه استاندارد 4 رنگ است با این تفاوت که رنگ تلرانس وجود ندارد. تلرانس در استاندارد 3 رنگ 21 درصد است. اصطالحا گفته می شود که در استاندارد 3 رنگ تلرانس بی رنگ است. مقاومت متغیر: مقاومتی است که مقدار آن را می توانیم تغییر دهیم. دو نوع مقاومت متغیر وجود دارد: الف( پتانسیومتر یا ولوم: که برای تغییر ولتاژ به کار می رود. 3 پایه دارد) 2 پایه ی ثابت و یک پایه ی متغیر ) و از هر 3 پایه ی آن در مدارات استفاده می شود. شمای فنی)عالمت اختصاری ) پتانسیومتر به صورت زیر است. 12

13 چند نمونه پتانسیومتر پر کاربرد در الکترونیک در شکل زیر نشان داده شده است. ب ) رئوستا: برای تغییر جریان به کار می رود. 2 پایه دارد) یکی ثابت و دیگری متغیر (. شمای فنی رئوستا به صورت زیر است. توان ماکزیمم مجاز مقاومت ها وقتی جریان الکتریکی از مقاومت عبور می کند گرما تولید می شود. 13

14 هر قدر شدت جریان عبوری از یک مقاومت بیشتر باشد مقدار حرارت تولید شده نیز بیشتر است. در صورتی که گرمای تولید شده از حد معینی تجاوز کند مقاومت آسیب می بیند. به همین دلیل برای گرم شدن مقاومت محدودیت در نظر می گیرند. مقدار محدودیت گرما را با مقدار توان مجاز مقاومت بیان می کنند. مقدار توان الکتریکی تلف شده در مقاومت هرگز نباید از مقدار مجاز آن تجاوز نماید. توان مجاز مقاومت ها به بزرگی ابعاد آن بستگی دارد. هر قدر ابعاد مقاومت بزرگ تر باشد توان مجاز آن بیشتر است. توان مجاز با توان مصرفی متفاوت است. مقدار ماکزیمم توان مجاز مقاومت ها را کارخانه ی سازنده تعیین می کند. اما مقدار توان مصرفی را در مدار محاسبه می کنند. توان مصرفی) P ( در مقاومت به صورت گرما تلف می شود. مقدار توان مصرفی به ولتاژ و جریان عبوری از آن بستگی دارد و از روابط زیر محاسبه می شود: P = V. I P = R. I 2 P = V2 R 14

15 تقسیم جریان بین دو شاخه ی موازی آموزشگاه فنی مجازی ابوریحان IT I1 I 2 R1 R2 I 1 ابتدا مقدار و حاال می توانیم را از رابطه ی روبرو محاسبه می کنیم: I T R I 2 1= R 1 +R 2 I 2 را از یکی از دو رابطه ی زیر بدست آوریم: I 2=IT I 1 و یا I T R 1 I 2= R1 +R 2 مثال 1 ( مقدار جریان را در شاخه های موازی پیدا کنید. 12A I1 I 2 2Ω 6Ω I 1 = = 72 8 = 9A I 2 = I T I 1 = 12 9 = 3A 6A 5Ω 3Ω I1 I 2 18Ω 6Ω مثال 2 ( مقادیر I 1 و را بیابید. I 2 نکته: مقاومت 5Ω تاثیری بر جریان کل ندارد. درضمن هر شاخه فقط می تواند شامل یک مقاومت باشد. به بیان دیگر مقاومتهای موجود در یک شاخه را باید باهم ترکیب کنیم و آنها را به یک مقاومت تبدیل کنیم. 15

16 I 1 = = = 2A I 2 = I T I 1 = 6 2 = 4A نکته: اگر سه مقاومت با هم موازی شوند و ما بخواهیم جریان آنها را بدست آوریم باید ابتدا دو تا از مقاومتها را با هم ترکیب کنیم و سپس تقسیم جریان را بین دو مقاومت موجود انجام دهیم. بعد از انجام این کار دوباره مدار را به حالت اول برمی گردانیم و تقسیم جریان را بین دو شاخه ای انجام می دهیم که قبال آنها را ترکیب کرده بودیم. مثال 3 ( جریان های هر سه شاخه ی زیر را محاسبه کنید. 15A 15A I1 I2 I3 I1,2 I3 20Ω 30Ω 6Ω 12Ω 6Ω I 1,2 = = = 5A و I 3 = 15 5 = 10A I1 20Ω I1,2 =5A I2 30Ω حاال جریان 5A را بین مقاومتهای 21Ω و 31Ω تقسیم می کنیم. I 1 = = = 3A و I 2 = 5 3 = 2A 16

17 تقسیم ولتاژ بین مقاومتهای سری: V 2 V 1 = V T R 1 R 1 +R 2 اگر تعداد مقاومتها دوتا باشد: بدست می آوریم: و سپس مقدار را از یکی از روابط زیر می توانند V 2 = V T R V 2 2=VT V 1 و یا R 1 +R 2 در تقسیم ولتاژ الزم نیست که تعداد مقاومتها حتما دو تا باشند بلکه هر تعداد V 1 = V T R 1 R 1 + R 2 + R 3 باشند. اگر تعداد مقاومتها سه تا باشند داریم: V 2 = V T R 2 R 1 + R 2 + R 3 و نهایتا مقدار V 3 را می توانیم از یکی از روابط زیر بداست آوریم: V 3 = V T R 3 R 1 + R 2 + R 3 V 3 = V T (V 1 + V 2 ) و یا مثال 4 ( ولتاژ مقاومتهای سری را بدست آورید. 2Ω 10V + _ 3Ω 17

18 مقاومت V 2Ω = = 20 5 = 4V مقاومت V 3Ω = 10 4 = 6V مثال 5 ( ولتاژ مقاومتها را بدست آورید. 3Ω 20V + _ 1Ω مقاومت V 3Ω = = = 6V 6Ω مقاومت V 1Ω = = = 2V مقاومت V 6Ω = = 12V خازن: قطعه ای الکترونیکی است که می تواند بار الکتریکی را به صورت الکترون در خود ذخیره کند و در صورت نیاز انرژی را به مدار باز گرداند. فرمول ساختاری خازن به صورت زیر است: C = ε A d : C ظرفیت خازن است. : ε جنس عایق)دی الکتریک( را نشان می دهد. : A مساحت صفحات خازن است. : d فاصله ی بین دو صفحه ی خازن است که البته به آن ضخامت عایق هم می گویند. 18

19 شکل ظاهری و عالمت فنی خازن به صورت زیر است: ظرفیت خازن: توانایی خازن را در ذخیره ی بار الکتریکی ظرفیت خازن می گویند. هرچه ظرفیت خازن بیشتر باشد می تواند بار الکتریکی بیشتری ذخیره کند. ظرفیت خازن به شکل فیزیکی آن وابسته است و با جنس عایق و مساحت صفحات رابطه ی مستقیم و با فاصله ی بین صفحات رابطه ی عکس دارد. واحد ظرفیت خازن فاراد است. C[F] ولتاژ کار خازن WV( (: حداکثر مقدار ولتاژ dc یا ماکزیمم ولتاژ ac را که خازن می تواند تحمل کند به طوری که دی الکتریک آن آسیب نبیند ولتاژ کار خازن یا wv می نامند. 19

20 انواع خازن الف( خازن های ثابت: خازن های ثابت معموال دارای ظرفیت ثابتی هستند و بر اساس جنس دی الکتریک نام گذاری می شوند. ب ) خازن های الکترولیتی: خازن های الکترولیتی همان خازن های ثابت اند که معموال با ظرفیت باال ساخته می شوند. این خازن ها قطبی هستند یعنی هنگام اتصال آنها به مدار باید قطب مثبت و منفی آن را در نظر داشت. ج ) خازن های متغیر: خازن های متغیر دارای دو مجموعه صفحات ثابت و متحرک اند که به موازات یکدیگر نصب شده اند و بین آنها ماده ی دی الکتریک قرار دارد. با حرکت دادن صفحات متحرک ظرفیت خازن تغییر می کند. 21

21 از این نوع خازن ها در تنظیم موج رادیو برای گرفتن ایستگاه های مختلف رادیویی استفاده می شود. شارژ و دشارژ خازن هرگاه خازن را با یک مقاومت سری کنیم و آن دو را به باتری متصل نماییم خازن شروع به شارژ شدن می کند. یک خازن پس از شارژ شدن می تواند مانند باتری عمل کند زیرا: مقداری از انرژی باتری را در خود ذخیره کرده است. ولتاژ دو سر خازن پس از شارژ کامل دقیقا برابر با ولتاژ باتری خواهد شد. خازن پس از شارژ کامل تبدیل به مدار باز می شود. 21

22 نکته: هیچ گاه خازن را مستقیما به باتری متصل نکنید زیرا این کار باعث آسیب رساندن به خازن می شود. خازن می تواند انرژی ذخیره شده را تا مدت زیادی پس از شارژ در خود نگه دارد. در این حالت تخلیه ی خازن از طریق نفوذ در عایق انجام می شود که بسیار کند است. در صورتی که بخواهیم تخلیه ی انرژی خازن را در مدت زمان دلخواه تنظیم کنیم از مدار زیر کمک می گیریم. با اتصال کلید انرژی ذخیره شده در خازن از طریق مقاومت R تخلیه خواهد شد. نکته: هرگز نباید خازن را از طریق اتصال کوتاه تخلیه نمود. زیرا آسیب می بیند. رفتار خازن در جریان dc هنگامی که خازن در یک مدار dc قرار می گیرد مدت زمان کوتاهی از آن جریان عبور می کند و خازن شارژ می شود که به این حالت حالت گذرا می گوییم. حالت گذرا بسیار کوتاه است و در مدارات پیچیده معموال از بررسی اتفاقاتی که در این زمان می افتد صرف نظر می شود. 22

23 رفتار خازن در جریان ac خازن در مدارات جریان متناوب یا ac مانند مقاومت رفتار می کند. مقدار مقاومت خازن در اینگونه مدارات به فرکانس منبع بستگی دارد و با آن رابطه ی عکس دارد. به مقاومت خازن در مدارات ac مقاومت ظاهری خازن یا راکتانس خازنی می گویند. ترانسفورماتور) ترانس ) یکی از قطعات مهم الکتریکی ترانسفورماتور است. ترانسفورماتور می تواند ولتاژ یا جریان متناوب را افزایش یا کاهش دهد. یک ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ را افزایش می دهد و بر عکس جریان را کاهش می دهد. ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ را کاهش و جریان را افزایش می دهد. یک ترانسفورماتور حداقل از دو سیم پیچ و یک هسته ی آهنی تشکیل می شود. سیم پیچ ها را به ترتیب سیم پیچ اولیه و ثانویه می نامند. ارتباط سیم پیچ های اولیه و ثانویه با یکدیگر الکتریکی نیست بلکه مغناطیسی است. ولتاژ متناوب به سیم پیچ اولیه ( ورودی ترانسفورماتور ) داده می شود و ولتاژ خروجی از دو سر ثانویه) خروجی ترانسفورماتور ) دریافت می گردد. اگر ترانسفورماتور افزاینده باشد ولتاژ ثانویه بیشتر از اولیه و اگر ترانسفورماتور کاهنده باشد ولتاژ ثانویه کم تر از اولیه است. نکته: به علت تلفات ایجاد شده در مدار اولیه و ثانویه عمال توان خروجی ترانسفورماتور از توان ورودی آن اندکی کمتر است هر چند در محاسبات معمولی آنها را برابر در نظر می گیرند و از تلفات ترانس صرف نظر می کنند. 23

24 عالمت اختصاری ترانس به صورت زیر است. شکل های فوق ترانس با هسته ی آهنی را نشان می دهد. شکل های زیر ترانس با هسته ی فریت را نشان می دهد. اگر ترانس بدون هسته باشد در این صورت شمای فنی آن به صورت زیر است. نسبت ولتاژ اولیه به ولتاژ ثانویه تقریبا برابر است با نسبت تعداد دور سیم پیچ اولیه به تعداد دور سیم پیچ ثانویه. = تعداد دور اولیه = k تعداد دور ثانویه ولتاژ اولیه ولتاژ ثانویه V 1 V 2 = N 1 N 2 = k نسبت فوق را نسبت دور یا نسبت تبدیل ترانسفورماتور می گویند. البته بین جریان های ورودی و خروجی ولتاژها و تعداد دور نیز رابطه ی زیر وجود دارد. 24

25 V 1 V 2 = N 1 N 2 = I 2 I 1 مثال (با توجه به شکل زیر مقدار ولتاژ ورودی ترانس را پیدا کنید. V 1 =? V 2 = 10v N 1 = 800 N 2 = 400 V 1 V 2 = N 1 N 2 V 1 = V 1 = 8000 V 1 = = 20 مثال ) در یک ترانسفورماتور اگر ولتاژ اولیه 241 ولت ac و ولتاژ ثانویه 481 ولت ac باشد و جریان اولیه 211 میلی آمپر باشد جریان در سیم پیچ ثانویه چقدر است V 1 V 2 = I 2 I = I 2 200m 480I 2 = m I 2 = 48000m 480 = 100m شکل ظاهری چند ترانسفورماتور در زیر آمده است. 25

26 مبدل ها مبدل به وسیله ای گفته می شود که در مقابل تغییرات یک نوع انرژی حساس باشد یا یک نوع انرژی را به نوع دیگر تبدیل کند. غالبا تغییرات ضعیف کمیت های الکتریکی ایجاد شده در مبدل را توسط یک تقویت کننده تقویت می کنند و پس از پردازش آن را برای یک مدار کنترل کننده به کار می برند. مبدل ها به دو دسته تقسیم می شوند: مبدل های ورودی مانند: میکروفون تریستور مقاومت تابع نور) LDR ( صفحه کلید و... مبدل های خروجی مانند: بلندگو رله موتور المان حرارتی نمایشگر و... میکروفون: وسیله ای است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. شمای فنی میکروفون به صورت مقابل است: شرح کامل میکروفون ها در فصل 9 کتاب مبانی مخابرات موجود است. شکل زیر ساختمان داخلی میکروفون الکترودینامیکی و تصویر دو نوع میکروفون خازنی را نشان می دهد. 26

27 ترمیستور: یا مقاومت حرارتی مقاومتی است که مقدار آن در اثر تغییرات گرما تغییر می کند. ترمیستور بر 2 نوع است: 1( مقاومت با ضریب حرارتی منفی) NTC (: در صورتی که در اثر باالرفتن دما مقدار مقاومت الکتریکی کاهش یابد این مقاومت را NTC می نامند. 2( مقاومت با ضریب حرارتی مثبت) PTC (: در صورتی که در اثر باال رفتن دما مقدار مقاومت الکتریکی افزایش یابد این مقاومت را PTC می نامند. نکته: از ترمیستور برای تبدیل دما به انرژی الکتریکی استفاده می شود. عالمت اختصاری PTC و NTC زیر مشاهده می شود. و همچنین شکل ظاهری چند نمونه ترمیستور در شکل های 27

28 مقاومت تابع نور یا : LDR مقاومت های تابع نور مقاومت هایی هستند که مقدار آن ها در اثر تابش نور تغییر می کند. ( با افزایش شدت نور مقدار این مقاومت کاهش می یابد و در تاریکی مقدار این مقاومت ها افزایش می یابد. ) نکته: از این مقاومت ها جهت تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی استفاده می شود. عالمت اختصاری و شکل ظاهری چند نمونه LDR در زیر آمده است. کلید ها: هنگامی که کلید یک دستگاه را می زنیم انرژی الکتریکی وارد دستگاه می شود و آن را به کار می اندازد. بنابراین کلید یک وسیله ی مکانیکی جهت کنترل مدار است. از این رو کلید ها را به منزله ی مبدل های ورودی سیستم می شناسند. در شکل های زیر چند نمونه کلید و عالمت اختصاری آن را مشاهده می کنید. مبدل های خروجی : مبدل های خروجی مبدل هایی هستند که انرژی موجود در خروجی سیستم را به نوع دیگری از انرژی قابل استفاده تبدیل می کنند. 28

29 1( بلندگو: بلندگو انرژی الکتریکی حاصل از صوت را به انرژی مکانیکی صوتی که قابل شنیدن است تبدیل می کند. در شکل زیر یک نمونه بلندگو و عالمت فنی و ساختمان داخلی آن آمده است. شرح کامل بلندگو و انواع آن در فصل 9 کتاب مبانی مخابرات موجود است. 2( بوبین یا سولونوئید: از پیچاندن یک سیم به دور یک هسته بوبین درست می شود در اثر عبور جریان الکتریکی از بوبین میدان مغناطیسی در اطراف آن تشکیل می شود. هر قدر تعداد دورهای سیم پیچ و جریان عبوری از آن بیشتر باشد شدت میدان مغناطیسی نیز بیشتر خواهد شد. در صورتی که جنس هسته ی بوبین آهن نرم باشد شدت میدان مغناطیسی بیشتر می گردد. عالمت اختصاری بوبین بدون هسته به صورت روبه رو است: عالمت اختصاری بوبین با هسته ی آهنی به صورت روبه رو است: عالمت اختصاری بوبین با هسته ی فریتی به صورت روبه رو است: 3( رله: رله یا کنتاکتور یک کلید الکتریکی است. در هر رله یک بوبین وجود دارد که در اثر عبور جریان الکتریکی از آن مغناطیسی می شود. 29

30 با مغناطیسی شدن بوبین صفحه ی فلزی که تعدادی کنتاکت) اتصال ) روی آن نصب شده است حرکت می کند و موجب می شود تعدادی از کنتاکت ها بسته یا باز شوند. معموال کنتاکت های رله جریان زیادی را از خودعبور می دهند. به این ترتیب با استفاده از رله می توان با جریان بسیار کم جریان های زیاد را تحت کنترل قرار داد. در شکل های زیر چند نمونه رله و عالمت فنی آن نشان داده شده است. المپ ها: المپ ها انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی تبدیل می کنند. موتور الکتریکی: موتور الکتریکی مبدلی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی )4 )5 دورانی تبدیل می کند. در شکل های زیر چند نمونه موتور الکتریکی و عالمت فنی آن ها رسم شده است. 31

31 2( گرم کننده ها: تمام گرم کننده ها مبدل انرژی الکتریکی به گرمایی هستند. 31

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است. 0 اتمی فیزیک با آشنایی هفتم: فصل فوتوالکتریک پدیدهی - فوتون دوم: بخش فوتوالکتریک پدیدهی الکتروسکوپ یک کالهک به )فرابنفش( بلند بسیار موج طول و باال بس امد با نور هرگاه که ش د متوجه هرتز نوزدهم قرن اواخر

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

دانستنی های ضروری الكتريستيه ساكن

دانستنی های ضروری الكتريستيه ساكن دانستنی های ضروری فصل ٢ الكتريستيه ساكن 17 چاپگرهای جوهر افشان 1٨ اشباح 19 میدان الکتریکی ٢0 دو قطبی الکتریکی ٢1 اندازه گیری بار الکترون ( e ) ٢٢ فروریزش الکتریکی و جرقه زنی ٢٣ رساناها و عایق ها ٢4 آلودگی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩ فصل ٣ کار و توان هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: ١ کار الکتريکی را با ذکر رابطه شرح دهد. ٢ توان الکتريکی را با ذکر روابط شرح دهد. ٣ ضريب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضيح دهد.

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

AE.co 3 همچنین سرنخهایی از خود برجا گذاشت که مستقیما به کشف گروه عناصر معروف به گازهای نجیب منجر شد.

AE.co 3 همچنین سرنخهایی از خود برجا گذاشت که مستقیما به کشف گروه عناصر معروف به گازهای نجیب منجر شد. تابستان 69 AE.co 2 ابتدا توضیحی درباره شخصی که در جلد کتاب حضور دارند را خدمتتان عرض میکنیم : هنری کاوندیش )کاشف هیدروژن( فیزیکدان انگلیسی که در سال ۱۳۷۱ دیده به جهان گشود. وی شخصی ثروتمند و بسیار خجالتی

Διαβάστε περισσότερα

هب انم خدا وند عش ق و زیبایی سرگذشت شیمی 1- تالس آب را عنصر اصلی سازنده جهان می دانست. 2- دموکریت حدود 2500 سال پیش نخستین باراین دیدگاه که همه ی مواد از ذرات تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده اند را

Διαβάστε περισσότερα

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری(

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( نکته و تست 2 شیمی سال دوم فصل 1 و شماره 3( ) برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( 2( فصل 1 و 2 دوم کنکور 69 دکتر رضا بابایی 1 متن کتاب 1- نخستین بار دالتون ادعا کرد عنصر را به گونه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جبر بول هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که :

فصل سوم جبر بول هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که : فصل سوم جبر بول هدف کلی: شناخت جبر بول و اتحادهای اساسی آن توابع بولی به شکل مجموع حاصل ضرب ها و حاصل ضرب جمع ها پیاده سازی توابع منطقی توسط دروازه های منطقی پایه و نقشة کارنو هدف های رفتاری: در پایان

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

دستور کار آزمایشگاه عایق و فشار قوی

دستور کار آزمایشگاه عایق و فشار قوی دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر دستور کار آزمایشگاه عایق و فشار قوی تهیه و تدوین: دکتر رضا شریعتینسب زمستان 2931 0 فهرست آزمایش 2 -تولید و اندازه گیری ولتاژ...1 AC آزمایش 1 -تولید و اندازه گیری ولتاژ فشار

Διαβάστε περισσότερα

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک مقطع مخروطی: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک صفحه میتواند دایره بیضی سهمی هذلولی یا نقطه خط و دو خط متقاطع باشد. دایره: مکان هندسی نقاطی است که فاصلهی

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

i 2 i 1 v 2 و جریان القایى E 1 عاملى است.

i 2 i 1 v 2 و جریان القایى E 1 عاملى است. مهندس احسان درخشان نیا bme.ehsan@gmail.com الزامات برق بیمارستان- قسمت ششم ایزولاسیون ) ترانس ایزوله ( متصل مى شود سیم پیچ ثانویه نامیده مى شود. این سیم پیچ انرژى الکتریکى را i 2 به بار اعمال مى کند. v

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα