ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Φ ΑΣ 265

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Φ. 700.2.ΑΣ 265"

Transcript

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: CONSULATE GENERAL ΟΕ GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: ευτέρα, 14 Σεπτεµβρίου :17 µµ Προς: keeuhcci; excom; root; info; 5Ε -Industrial Policy; info; ΣΟΕΒ; info; ρ; πο; SEVE-Greek International Business Association-ny; EXPORTERS ASSOCIATION ΟΕ CRETE; sevt; Arab Hellenic Chamber Θέµα: Εξαγωγές προϊόντων κρέατος, αλλαντικά και άλλα είδη, στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας Συνηµµένα: Κ5Α Meat imp regulations.docx; Saudi ΑΓ ί8-5α0.ρμ; Saudi_Arabia report- export food (2).pdf; ΑΣ (Εξαγωγές προϊόντων κρέατος στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας).dοι Σπουδαιότητα: Υψηλή ΓΕΝΙΚΟ 1 ΙΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πα ρελ ή φθηκε ΗΜΕΡ...,, ΩΡΑ ' Τζέντα, 14 Σεπτεµβρίου 2015 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.Φ ΑΣ 265 Αριθ. Πρωτ. "''εσσολ0η ί κ r..15(.(. 2 ΘΕΜΑ: "Εξαγωγές προϊόντων κρέατος, αλλαντικά και άλλα είδη, στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας" ΣΧΕΤ : Εγγραφό µας Α.Π.Φ ΑΣ 265 Αναφερόµενος στο Θέµα αποστέλλω σηµερινό ενηµερωτικό έγγραφό µας και πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τις διαδικασίες και µεθόδους που απαιτούνται καθώς και τον αριθµό των δικαιολογητικών για εξαγωγές είτε νωπού ή κατεψυγµένου κρέατος και των προϊόντων αυτού, όπως αλλαντικά και άλλα παρόµοια είδη, στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Σας γνωρίζω επίσης ότι το εν λόγω πληροφοριακό υλικό έχει επίσης αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη agora.mfa.gr για ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Παρακαλώ όπως µου επιβεβαιώσετε την ορθή λήψη των συνηµµένων αρχείων και παραµένω στην διάθεσή σας. Με εκτίµηση Ο Προϊστάµενος Θεόδωρος Ξνπολιάς This message has been scanned for νiruses and dangerous content 1 γ MailScanner, and is belieνed to Ι lean. 1

2 The Saudi Network Saudi Business center Meat Imported ιηtο Saudi Arabia The Kingdom ο± Saudi Arabia imports only (male) beef or lamb ιneats, fresh or frozen. Ιη addition to the above-mentioned shipping documents, α11 meat shipments must be accompanied!γ the following certificates: 1) Α certificate ο1 "Ηα1α1" meat: This certifιcate indicates that slaughtering has taken place in αη offιcially licensed slaughter-house and in accordance with Islamic "shari'ah," i.e., procedures. The "Ηα1α1" meat certifιcate should Β legalized!γ α recognized Islamic Center in the United States. It must also accompany shipments of poultry into Saudi Arabia. 2) Αη Official Health Certίficate: This certificate should indicating the date ο1 slaughtering, kind of animals and their average ει, in each shipment. The health certificate must also indicate that animals were examined within twelve hours before being slaughtered, and directly after, by α licensed veterinarian, and were found free from disease and suitable for human consumption. Note: The ΗΕΑΙΤΗ (Ξ ERTIFICATE ί required for α11 exports Ιο Saudi. Arabia of α11 kinds of meat (including poultr)' and seafood), meat products, livestock, vegetables, fruits, human blood, etc., attesting that they are free from pests and/or diseases. slaughtered animals must 1κ tamped by the concerned health authority οη several parts. Α of animal, when slaughtered, should not exceed three years for lαmb and fιve years for beef. Exporters should comply with prevailing Saudi roles and regulations regarding the procedure of cutting, shipping, storing, etc., of meat shipped Ιο the Kingdom.

3 Saudi Arabia Overview The Saudί Arabίan Standards Organίzatίon ($Α80) Γι out 20,500 standards, and 15 actively pursuing the promulgatίon ο hundreds ο new standards currently ί η varίous draftίng 318 θ8 ο development. 3Α30 hαs decίded ΙΌ adopt ISO 9000 as the approved standards for 38υ11 Arabia, and ΜΗ act as 8Γ1 accredίtatίon body through the Qualίty Assurance Department; nonetheless, 3Α30 also adopts ASTM, UL, and ΝΕΡΑ standards, as well. Complίance ωί ΙΙ be οη α voluntary However, 11 would be prudent for Amerίcan ίndustry and servίces to consίder 1ι13 matter serίously 1π ριαηηί ηg to ( Ο busίness ί η 33υ Arabίa. There Π13 be many Cases where procurement 898Π0185 ωί ΙΙ 1Γ181$1 οη purchasίng and placίng orders οηιγ wίth those companίes that 8Τ8 1π complίance wίth ISO 9000, or the U.S. equίvalent 58Γ υ11 Arabίa ίs the most ίnfluentίal member of the 0υ! Cooperatίon Councίl (GCC), whίch ίncludes fίve other countrίes ί η the Arabίan Penίnsula: Unίted Arab Emίrates, Κυωαίt, Bahraίn, Oman, and Qatar. Α5 α grnup, the GCC 15 strίvίng to 0Γ8818 α common set of food standards, wίth the 38υ1 Arabίan Standards Organίzatίon (3Α30) as the 188ι1 agency. 3Α30 ίs the only 38υ1 organίzatίon responsίble for settίng ηαtίοηαι standards for commodίtίes and products, measurements, 18511π9 methods, meteorologίcal symbols and termίnology, commodίty defίnίtίons, 33181γ rneasures, and envίronmental testίng, as ο11 as other subjects approved by the organίzatίon's Board of Dίrectors. Whίle standards 8Γ8 set 1 γ SASO, the laboratorίes of the Saudί Mίnίstry ο Commerce and Industry perform sample testίng of 811 processed and 808θ food ίtems at varίous ports ο entry. The Saudί Mίnίstry of ΜυηίcίραΙιty and Rural Affaίrs Envίronmental Control Department tests foodstuffs at poίnts of sale for product safety standards. The Communίcatίons and Informatίon Technology Commίssίon (CITC) also has authorίty Οτι ίmported telecommunίcatίons and ΙΤ products and servίces. Recently, the CITC has taken α more proactίve role and has publίshed α number of 18011π1081 specίfίcatίons relatίng Ιο varίous ρrοducts and services ωίthί η 113 jυrίsdictiοn. The 38υ Food and Ου Authorίty (SFDA) was 85181)115118(1 under the Councίl ο Mίnίsters resolutίon ηο (1) dated January 1, 2003, as 8Π ίndependent body dίrectly reports Ιο the Prίme Mίnίster. The Authorίty objectί ve 13 Ιο ensure safety ο1 food and drugs for humans and animals, and safety ο 1) and chemίcal substances as well as medίcal and electronίc products. SFDA does not have any jurίsdίctίon. Although 3Α30 has αη advίsory, rather than executίve Γ018, 11 coordίnates ν1118$ among dίfferent executίng agencίes ί η the country Ιο control product qualίty and standards. 38υ(11 food standards 8Γ8 based maίnly οη CodexAlίmentarίus regulatίons and Ιο some extent Οτι European and U.S. standards but modίfίed Ιο reflect 1ο081 condίtίons. Saudί Arabίa's resίdentίal electrίc power system ο 127/220 volts, 60 Herfz, 13 unίque and has caused export problems for many Amerίcan fίrms. However, 3Α accept electrίcal products as Ιοω as 120 volts, 60 Hertz. Standards Organizations The 38υ(11 Arabίan Standards Organίzatίon (3Α30) 1$ the 38υ(11 Arabίan entίty that ίs ί η charge σ developίng and ίmplementίng standards. SASO 15 the 38υ(11 organίzatίon responsίble for settίng ηαtίοηαι standards for commodίtίes 8Π(1

4 products, measurements, η methods, meteorologίcal symbols and termίnology, commodίty defίnίtίons, safety measures, and envίronmental testίng, as well as other subjects approved by the organίzatίon's Board ο1 Dίrectors. Whίle standards 8Γ8 set [ γ 3Α30, the 38υ(11 Mίnίstry ο Commerce and Industry Laboratories do 18311π9 ο1 811 processed and packaged food 118 Υ13 at varίous ports of entry. The 38υ Mέnέstry ο Μυηέcέρα1ίty and Rural Affaίrs Envίronmental Control Department tests foodstuffs ε1 the ροί ηt ο sale for product 58181γ standards. The Communέcatέons and Informatίon Technology Commίssίon (CITC) also has authorέty οη ίmported telecommunίcatίons and ΙΤ products and servίces. Recently, the CITC has taken α more proactίve role and has publίshed α number of technέcal specίfίcatίons relatίng to varίous products and servέces ωίthί η 11ε jurέsdέctίon. The Saudί Food and Drug Authorίty ωί ΙΙ be responsέble Ιο regulate, oversee, and control food, drug, medίcal devίces, as well as set mandatory standard specίfίcatίons thereof, whether they 8Γ8 ίmported or γ manufactured. The control and/or testίng 8011ν11188 can be conducted at the SFDA or αηγ other agencys laboratorίes. Moreover, the SFDA 18 1π charge ο1 consumers' awareness οη 811 matters Γ81818(1 Ιο food, drug and medίcal devίces and (1 other products and supplίes. NIST Notίfy U.S. Service Member countrίes of the World Trade Organίzatίon ('ΝΤΟ) 8Γ8 required under the Agreement οη Technίcal Barrίers Ιο Trade (ΤΒΤ Agreement) Ιο report Ιο the WTO 811 proposed 18011π1081 regulatίons Gould 81Ι801 trade wίth other Member countrίes. Notify U.S. 13 α 1Γ88, webbased e-mα ί Ι subscrίptίon servίce offers αη opportunίty Ιο revέew and comment οη proposed foreίgn technέcal regulatίons can affect your access Ιο ίnternatίonal markets. Regέster οηιί ηe at httρ://ωωω.ηέst.gον/ηοtέfyus/. Conformίty Assessment Sί nce 113 ίnceptέon 1π 1995, the certέfίcatίon program known as the ICCP 'Ν83 applέcable Ιο 66 regulated products. The purpose ο1 the program Ν85 Ιο ίnsure consumer protectίon and products enterίng 38υ(11 Arabίa conform Ιο $Α50 standards. $Α30 was ί η charge of ίmplementίng and monίtorέng the Internatίonal Conformίty Certίfίcatίon Program (ICCP). They have done so through 8Π agreement 1Ι11 Intertek, whίch has 9101)81 presence. Under 115 WTO commίtments, Saudί Arabίa ωί ΙΙ comply wίth 811 oblίgatίons under the 'ΝΤΟ Agreement οη Technίcal Barrίers Ιο Trade from the date ο1 accessίon, and wίthout recourse Ιο 8Π transίtίon perίod. As such, 38υ(11 Arabίa has commίtted Ιο remove the mandatory, premarket approval requίrements for ίmports (ICCP) and Ιο ίmplement α ηοη-dίscrίmίnatory, postmarket surveίllance mechanίsm applίcable Ιο 1)011-ι foreίgn and domestίc product at Πο cost Ιο supplίers. Α5 ο1 the date ο report, 38υ(11 Arabέa mandates α Certέfέcate of Conformίty (CoC) must accompany 811 consumer goods exported Ιο the country. Exceptίons ίnclude food products, medίcal products ίncludίng medίcίnes, medίcal equίpment, and components/products of large έndustrίal projects. The Mίnίstry ο1 Commerce and Industry 13 responsίble for the Certίfίcate of Conformίty (CoC) program under the jurίsdέctέon ο1 Dr. Hamad ΑΙ-Ουfί, Director General for Quality Control & Inspectίon, who can be reached 1)γ phone at (+966-1) Γ by fax at (+966-1) Product Certίfίcatίon

5 3Α80 has its οωη certification organization for locally manufactured products, as several 3Α30 employees have been certified Ιο work as professional audίtors in conformance with ISO Γ183 standards. For imported products, the Ministry ο Commerce and industry ι11 ίmplement the CoC program, which should be abolished under Saudi Arabias WTO accessίon commitments. For beef and poultry meat ίmported from the United States, Saudί Arabia has agreed Ιο recognize α tωο-certificate approach: (1) 8Π 01Υ10131 Ρ313 export certificate issued for beef and poultry meat and (2) α producer or manufacturer self-certification Ιο cover any additional requirements not related Ιο food safety or animal health issues such as animal protein 1ί88 feed declaration. Moreover, the Kingdoms Government has also 39Τ88( that 8Γ1 maximum Γ8$8 requirements for synthetic hormones 1Γ1 αηίmαι products would be consίstent wίth International standards. Accreditation 3Α30 is the οηιγ Saudi entίty empowered Ιο grant standards accredίtatίon. Publication of Technical Regulations Final regulations 3Γ8 published ί η the 0Υ[10131 gazette of Saudi Arabia, Umm α1-qurá. Labeling and Marking Labeling and marking requirements 8Γ8 compulsory for 3Π products exported Ιο 38υ11 Arabia. The 33υ1 Arabian Standards Organizatίon (3Α30) is responsible for establishίng labeling and other guidelίnes. The Ministry of Commerce and Industry implements 3Α30 guidelines through its inspection and test laboratories at ports ο1 entry. 181)811π9 is partίcularly ίmportant for Companies marketin οο products, personal care products, health 08Γ8 products, and pharmaceuticals. 3Α30 has specific requirements for identίfying marks and labels for various imported items. Labels must be 1π Arabic for αηγ imported foodstuff item, which should basίcally reveal the same information αη the container as Ιη the foreign language, 1.8., ίngredients, country ο1 origin, manufacturer, shelf 11ο, ίnstructions for υ58, etc. Α11 food products, whether imported for commercial purposes, display, or for sampling, must be ΙΙΙ for human consumption and should meet established shelf 11ο requirements. The product(s) must have α label (Χ sticker showing the statutory information such as product name, country ο origin, producers name and 3&1Γ833, production and expiry/use 1)γ dates, Ιη Arabic and English languages (samples imported must be labele( η English) vita) that American exporters 3(1118Γ8 Ιο 3Α30 quality standards and 131)811π9 regulations Ιο avoid rejection ο products at α Saudί port ο entry. The method for writίng production and expiry dates is Ιο put the day ο the month first, followed 1)γ month and year. Use ο the system commonly followed Ιη the United States, where the month is shown first, is not 38ρ131)18 Ιη Saudi Arabia. Products (1ο not meet 83181)115118(1 5Α30 standards 3Γ8 either re-exported Ιο the country ο origin (Χ destroyed importer's expense. Moreover, the government has also agreed that 3Π maximum resίdue requirements for synthetic hormones Ιη animal products would be consίstent with ίnternational standards.

6 Companίes can request α copy ο1 the labelίng requίrements by contactίng 5Α$0 1γ phone 81 (+966-1) or by fax at (+966-1) Arabίc-language manuals must be ίncluded wίth 8Π household electrίcal applίances exported to 38υ(11 Arabίc. Qualίty-control laboratorίes at ports ο1: entry may reject products that 8Γ8 ί η νίοιαtίοη ο1: exίstίng standards 8Π(1 laws. Ιη December 2005, 38υ(11 Arabίc ίmplemented α voluntary 8Γ1811: 1:ο standard (manufacturer-determined use-by (1ates) for most fοodstuffs 'Μ111 the exceptίon ο1: selected perίshable foods (fresh or chίlled Π1881: and poultry; fresh mίlk and fresh mίlk based products; margarίne; fresh fruίt juίce; table eggs; and 1)&1)γ foo(1s) that must meet 3Α )115110(1 mandatory expίratίon perίods. The revίsed standard (3Α30 457/2005) ωί ΙΙ Πο longer 1)8Π ίmports ο1: food products wίth less 1118Π half of 11$ : 111:8 rema ίnίng. Amerίcan manufacturers 8Γ8 urged Ιο dίscuss labelίng requίrements Ν Γ selected representatί ve or dίstrίbutor. Contacts Mr. ΝαbίΙ Α. ΜοΙΙα, Dίrector General Saudί Arabίan Standards Organίzatίon (3Α30) Ρ.Ο. Βοχ 3437, Π '& , 38υ(11 Arabίc Tel.: (+966-1) Fax: (+966-1) E-mα ί Ι: Web: Dr. Mohammad Α. ΑΙ-Kanhal, Executίve Presίdent 38υ Food & Drug Authorίty (SFDA) Ρ.Ο. Βοχ 84983, 1γ8( , Saudί Arabίc Τe1.: (+966-1) Fax: (+966-1) E-mα ί Ι: Web: Dr. Abdul Rahman Α :8Γ1, Governor Communίcatίons & Informatίon Technology Commίssίon (CITC) Ρ.Ο. Βοχ 75606, 1γ&( , Saudί Arabίc Tel.: (+966-1) Fax: (+966-1) E-mαί Ι: ί Web: Mr. Saleh Μ. ΑΙ-Khlewί, Dίrector General 38υ(11 Customs Authorίty Ρ.Ο. Βοχ 3483, Rίyadh 11197, Saudί Arabίc Tel.: (+966-1) Fax: (+966-1) E-mαί Ι: Web: Trade Agreements Saudί Arabίc 18 α member of the Gulf Cooperatίon Councίl (GCC), whίch consίsts ο1: Κυωα ίt, Qatar, Bahraίn, the UAE, Oman, and Saudί Arabίc. Membershίp confers specίal trade and

7 investment prίvileges withίn those countrίes. The GCC ίmplemented α Customs Union οη January 1, 2003 that stipulates free movement ο local goods ωίthί η member states. Leaders ο the GCC have 8 Γ08( 1ο αιιοω Yemen gradual entry ί ηtο 11181Γ Council. The member states ο agreed that they would swίtch Ιο α single currency 1γ January 1, 2010 at the latest, which has ΓΙΟΙ materialίzed as yet and the common market proposal ι ll 101π9 worked out. Saudi Arabia is also α member of the 1889υ8 ο Arab States. Recentty, the League has agreed Ιο negotiate 8Π Arab Free Trade Zone. Ιη 2003, the United States sίgned α TIFA agreement with Saudί Arabia. TIFAs 8Γ0 typically the π11181 venues for ongoing dialogue between the United States and foreign governments οη economic reform and trade liberalization. The agreement promotes the establishment ο legal protections for investors, ίmprovements in ίntellectual property protection, more transparent and efficίent Customs procedures, and greater transparency in government and commercίal regulations. Web Resources U.S. Bureau ο1 Industry and Securίty 38υ1 Customs Saudί Arabian Standards Organization (3Α$0) GCC Patent Office Communications and Information Technology Commission (01Τ0) Ministry of Commerce and Industry 0υ Cooperation Council (GCC) χ

8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ρ.Ο. ΒΟΧ 5108, Jeddah Tel: Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τζέντα, 14 Σεπτεµβρίου 2015 Α.Π.Φ ΑΣ 265 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ : Ε.. : Ως συνηµµένος πίνακας αποδεκτών (µέσω ηµών, µε συν.) Υπουργείο Εξωτερικών -Γραφείο κ. Γενικού Γραµµ. ΟΣ & ΑΣ (µέσω ΥΠΕΞ, χ.συν.) -S3 & Β8 ιευθύνσεις (µέσω ΥΠΕΞ, χ.σνν.) Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών, χωρίς συν.) ΘΕΜΑ: "Εξαγωγές προϊόντων κρέατος, αλλαντικά και άλλα είδη, στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας". Αναφερόµενος στο Θέµα και στα πλαίσια της συνεχούς ενηµέρωσης και συνεργασίας του Γραφείού µας µε το σύνολο των ενδιαφερόµενων ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και εξαγωγικών και παραγωγικών φορέων της χώρας µας, ιδιαιτέρως τον κλάδου των τροφίµων, που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε αγορές τον εξωτερικού, προ βήκαµε σε αναλυτικό έλεγχο προκειµένου εντοπίσουµε όλες εκείνες τις ακριβείς και φερέγγύες πληροφορίες σχετικά µε τις εξαγωγές προϊόντων κρέατος, όπως αλλαντικά και διάφορα άλλα παρόµοια είδη στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνούµε ότι στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας απαγορεύονται αυστηρώς, για Θρησκευτικούς κυρίως λόγούς, η διάθεση και οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος και όλων των προϊόντων που προέρχονται από αυτό. Παράλληλα στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε το γεγονός ότι, παρόλες τις δυσµενείς οικονοµικές και δηµοσιονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζει η χώρα µας στην παρούσα χρονική στιγµή, αρκετές ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

9 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ενδιαφέρονται και προσπαθούν για προώθηση και διείσδυση των προϊόντων τους σε αγορές χωρών τον εξωτερικού. Σε συνέχεια των ανωτέρω και, δεδοµένού ότι κατά διαστήµατα το Γραφείο µας γίνεται αποδέκτης αρκετών αιτηµάτων επιχειρηµατικής εµπορικής συνεργασίας Ελληνικών µε Σαονδαραβικές επιχειρήσεις στο τοµέα των τροφίµων καθώς και για εξαγωγές προϊόντων κρέατος, σας αποστέλλούµε, σε ηλεκτρονική µορφή, στην αγγλική γλώσσα στοιχεία πληροφορίες, αφενός που αφορούν το συγκεκριµένο Θέµα, καθώς και γενικότερες πληροφορίες για το καθεστώς εισαγωγών τροφίµων στην Σαουδική Αραβία, ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά τα εξαγόµενα προϊόντα και άλλες πληροφορίες που είναι αρκετά χρήσιµες για οποιονδήποτε Ελληνα επιχειρηµατία ενδιαφέρεται να εξάγει τα προϊόντα τον στην Σαονδαραβική αγορά. Στο σηµείο αυτό οφείλω να σας τονίσω ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουµε συλλέξει προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς, δεδοµένου ότι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τα αντίστοιχα Σαονδαραβικά Υπουργεία Γεωργίας και Εµπορίου είναι αρκετά χρονοβόρες και η πρόσβαση σε αυτές τις περισσότερες φορές καθίσταται αδύνατη. Επίσης σας αποστέλλούµε και αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία για τον αρµόδιο Σαονδαραβικό Οργανισµό για τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίµων, µε την επωνυµία SASO (Saudi Standards Metrology and Quality Organization ν Υ. ι$ο.ον.$1) όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να αντλήσει σχετική πληροφόρηση για τις διαδικασίες καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εισαγωγές διαφόρων προϊόντων τροφίµων. Παρακαλώ όπως µας επιβεβαιώσετε την ορθή λήψη όλων των ανωτέρω πληροφοριών, οι οποίες καλύπτούν ένα ευρύ φάσµα των διαδικασιών που απαιτούνται για εξαγωγές προϊόντων κρέατος στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα και πληροφορίες για το Θεσµικό πλαίσιο πραγµατοποίησης των εξαγωγών αυτών. Επίσης σας γνωρίζω ότι το εν λόγω πληροφοριακό υλικό έχει επίσης αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη για ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Παραµένω στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή άλλη διευκρίνηση ή ενέργεια χρειασθείτε. Ο Προϊστάµενος Συν: Ως ανωτέρω Θεόδωρος 8νπολιάς

10 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κεντρική Ενωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) (µέσω ηµών, µε συν.) 2.Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) (µέσω ηµών, µε συν.) 3.Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θες/νίκης (Ε.Β.Ε.Ο.) (µέσω ηµών, µε συν.) 4.Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως (µέσω ηµών, µε συν.) 5.Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α.) (µέσω ηµών, µε συν.) 6.Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θες/νίκης (Β.Ε.Ο.) (µέσω ηµών, µε συν.) 7.Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) (µέσω ηµών, µε συν.) 8.Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) (µέσω ηµών, µε συν.) 9.Σύνδεσµο Θεσσαλικών Βιοµηχανιών (ΣΟΕΒ) (µέσω ηµών, µε συν.) 10.Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (µέσω ηµών, µε συν.) ΙΙ.Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) (µέσω ηµών, µε συν.) 12.Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) (µέσω ηµών, µε συν.) 13.Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ) (µέσω ηµών, µε συν.)

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου Exports Money Conference 2012 στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Θέμα: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 05 Iουλίου 2012 Αγαπητά Μέλη, Σε συνέχεια προηγούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Φ. 700.Α2.ΑΣ 333 ΓΕΝΙΚΟ Ι ΙΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΒΙΟΤΕχΝ r1,ο Ι7ΙΓΙ1ΕλΗΤΉΡΙΟ

Α.Π.Φ. 700.Α2.ΑΣ 333 ΓΕΝΙΚΟ Ι ΙΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΒΙΟΤΕχΝ r1,ο Ι7ΙΓΙ1ΕλΗΤΉΡΙΟ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: CONSULATE GENERAL ΟΡ ΕΕΕ- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014 3:34 µµ Προς: keeuhcci; Arab Hellenic Chamber; Arabgreek Chamber;

Διαβάστε περισσότερα

SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SUBLICENSE AND CERTIFICATION AGREEMENT ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ This Sublicense and Certification Agreement ( the Agreement ) for the participation within the framework of the System of Good

Διαβάστε περισσότερα

ε4` νηωιενά: !Ζ. l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ε4` νηωιενά: !Ζ. l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: l3ιοτί ίαi$0 1 ΊΜΕΜ1ΤίΙΡΙΟ ω Σ Σ ΑΛΟ ΝΙ Κ Η Σ ε4` νηωιενά: Σπουδαιότητα: ~Q.. CONSULATE GENERAL ΟΡ GREECE- COMMERCIAL OFFICE

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Βαρσοβία, 15 Μαρτίου 2010 Α.Π.Φ. 1750/ΑΣ 91. ΘΕΜΑ : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πολωνία».

Βαρσοβία, 15 Μαρτίου 2010 Α.Π.Φ. 1750/ΑΣ 91. ΘΕΜΑ : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πολωνία». ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

d Relations; info; info@veth.gov.gr; info; ΣΟΕΒ; info; Arab Hellenic Chamber; ρ58;

d Relations; info; info@veth.gov.gr; info; ΣΟΕΒ; info; Arab Hellenic Chamber; ρ58; ΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: CONSULATE GENERAL ΟΡ ΕΕΕ - COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 11:18 πµ Προς: keeuhccς info@acci.gr; Helen Foti; root; exagoges@ebeth.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1486 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC

Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος Έλεγχος) των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. φακ.: 04.02.022.03.03.01 Τηλ.: 22602847, 22602814 11 Δεκεμβρίου 2009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Θέμα: Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Δαπανών (Πρωτοβάθμιος

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ Κύρωση των τροποποιήσεων της ιεθνούς Σύµβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS) '74», που υιοθετήθηκαν στην ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν.ΔΕΛΧΙ. Διαδικτυακός Τόπος: http://www.agora.mfa.gr/in71 Προϊστάμενος: Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, Γρμ.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν.ΔΕΛΧΙ. Διαδικτυακός Τόπος: http://www.agora.mfa.gr/in71 Προϊστάμενος: Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, Γρμ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν.ΔΕΛΧΙ Διαδικτυακός Τόπος: http://www.agora.mfa.gr/in71 Προϊστάμενος: Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, Γρμ.ΟΕΥ Α Ιούνιος 2011 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: 1 ευρώ = 63 ρουπίες

Διαβάστε περισσότερα

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Όλοι οι εταίροι της Enel μπορούν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Ορκωτού Ελέγχου της Enel SpA κάθε παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση

Διαβάστε περισσότερα

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17

I.6. I.16 Entry BIP in EU/Συνοριακός σταθμός ελέγχου για την είσοδο στην ΕΕ I.17 Health certificate / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Imports of dogs, cats, ferrets and non-commercial movements into the Union of more than five dogs, cats or ferrets Εισαγωγές σκύλων, γατών, κουναβιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008 Mήνυμα του Προέδρου Το Ε.ΣΥ.Δ., μέσα από την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του έχει καταστεί ο σημαντικότερος κρίκος της αλυσίδας της ποιότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Democritus University of Thrace Faculty of Environmental Engineering

Democritus University of Thrace Faculty of Environmental Engineering Democritus University of Thrace Faculty of Environmental Engineering by Stefanos Markidis Supervisor: Konstantinos Tsagarakis Committee: Ioannis Nikolaou, Katerina Stamatelatou 2011 2011 Ευχαριστώ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α P R O D U C E R P R I C E I N D E X I N I N D U S T R Y [ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα