ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2008) 880 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE, ΤO ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ {SEC(2008) 3075} EL 1 EL

3 Εισαγωγή Από το 2007, η προενταξιακή χρηµατοδότηση της ΕΕ διοχετεύεται από ένα ενιαίο µέσο, τον µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας (IPA), που αποβλέπει στην παροχή επικεντρωµένης στήριξης σε υποψήφιες και εν δυνάµει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Το ΙΡΑ αντικαθιστά πέντε προηγούµενα µέσα: - το Phare 1, το ISPA 2, το SAPARD 3, το προενταξιακό µέσο για την Τουρκία 4 και το CARDS 5. Η παρούσα έκθεση αφορά την εφαρµογή του Phare, του προενταξιακού µέσου για την Τουρκία, και τα προγράµµατα CARDS και µεταβατικής διευκόλυνσης 6 για το έτος Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2006 ήταν το τελευταίο έτος προγραµµατισµού για το Phare, το προενταξιακό µέσο για την Τουρκία και το CARDS, και ως εκ τούτου δεν προκηρύχτηκαν νέα προγράµµατα στο πλαίσιο αυτών των µέσων για το έτος Ο προγραµµατισµός του 2007 για τις υποψήφιες και εν δυνάµει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες έγινε στο πλαίσιο του νέου µηχανισµού ΙΡΑ, και η σχετική εξέταση αυτού θα γίνει στην ετήσια έκθεση του 2007 για το ΙΡΑ, όπως προβλέπεται στον κανονισµό 1085/2006 για το IPA (άρθρο 13 παράγραφος 6). Οι στόχοι της προενταξιακής βοήθειας του Phare ήσαν να βοηθήσει τις υποψήφιες και υπό ένταξη χώρες στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν τη δηµόσια διοίκηση και τα θεσµικά τους όργανα ώστε να λειτουργούν αποτελεσµατικά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσει τη σύγκλιση µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να µειώσει την ανάγκη χορήγησης µεταβατικών περιόδων και να προαγάγει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Στόχος του προγράµµατος CARDS ήταν η υποστήριξη της συµµετοχής των χωρών των υτικών Βαλκανίων (Αλβανίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας, συµπεριλαµβανοµένου και του Κοσσυφοπεδίου σύµφωνα µε την απόφαση UNSCR 1244/99) στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η διαδικασία αυτή αποβλέπει στην προαγωγή της σταθεροποίησης στην περιοχή και παράλληλα στη στενότερη σύνδεση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά µε τη µεταβατική διευκόλυνση που προορίζεται για τα νέα κράτη µέλη, η οποία θεσπίστηκε για να διασφαλιστεί η συνέχεια της στήριξης της θεσµικής ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθούν και να εδραιωθούν οι θεσµικές και διοικητικές ικανότητες για την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου PHARE, κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συµβουλίου της 19 ης εκεµβρίου 1989 Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, (µέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών), κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά µέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη), κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 του Συµβουλίου της 17 ης εκεµβρίου 2001 Κοινοτική Συνδροµή για την Ανασυγκρότηση, την Ανάπτυξη και τη Σταθεροποίηση (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 της 5 ης εκεµβρίου 2000) Άρθρο 31 της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας EL 2 EL

4 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.1. Κυριότερες εξελίξεις της διαδικασίας διεύρυνσης το 2007 Το 2007 επετεύχθη πρόοδος βάσει της ανανεωµένης συµφωνίας για τη διεύρυνση, όπως ορίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου Το έτος 2007 άρχισε µε την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. Κατά το ίδιο έτος σηµειώθηκαν σηµαντικές εξελίξεις στην Τουρκία και τα υτικά Βαλκάνια: πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, οι συνοµιλίες για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, και καθιέρωση του νέου µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ). Στις 6 Νοεµβρίου 2007, η Επιτροπή παρουσίασε το ετήσιο έγγραφο στρατηγικής της µαζί µε τις εκθέσεις προόδου ανά χώρα και τις προτάσεις προσχώρησης / ευρωπαϊκής κοινοπραξίας για τις υποψήφιες και εν δυνάµει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες 7 και το Κοσσυφοπέδιο. Το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής επιβεβαίωσε τις αρχές και τους στόχους της στρατηγικής για τη διεύρυνση. Υπογράµµισε διάφορες σηµαντικές προκλήσεις στις ενδιαφερόµενες χώρες. Τόνισε ότι από την αρχή θα δοθεί µεγάλη προτεραιότητα σε βασικά θέµατα διακυβέρνησης, µεταξύ άλλων στη διαµόρφωση θεσµικών δοµών, τη µεταρρύθµιση στους τοµείς της δικαιοσύνης και της δηµόσιας διοίκησης, και την πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς. Η προσέγγιση αυτή είναι σύµφωνη προς τις συστάσεις που προέκυψαν από την εσωτερική αξιολόγηση της Γενικής ιεύθυνσης ιεύρυνσης σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης στις χώρες της διεύρυνσης. Οι διαπραγµατεύσεις για προσχώρηση µε την Κροατία και την Τουρκία συνεχίστηκαν. Για την Κροατία είχαν ανοιχτεί, µέχρι τον εκέµβριο 2007, δεκαέξι κεφάλαια, εκ των οποίων δύο έκλεισαν προσωρινά. Στην περίπτωση της Τουρκίας, άνοιξαν έξι κεφάλαια, εκ των οποίων ένα έκλεισε. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του εκεµβρίου 2006, οκτώ κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων δεν θα ανοιχθούν µέχρις ότου η Τουρκία εφαρµόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συµφωνία σύνδεσης. Η Γ ιεύρυνση παρακολούθησε την εφαρµογή της συµφωνίας σύνδεσης µε την Τουρκία και τις συµφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ) µε την Κροατία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας. Καµία από τις τρεις αυτές χώρες δεν πραγµατοποίησε ικανοποιητική πρόοδο ως προς την αντιµετώπιση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί. Κατά το 2007 σηµειώθηκε πρόοδος ως προς τη σύναψη ΣΣΣ µε τις χώρες των υτικών Βαλκανίων. Η Αλβανία συνέχισε την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας που την αφορά. Τον Οκτώβριο 2007 υπεγράφη ΣΣΣ µε το Μαυροβούνιο. Τον Ιούνιο 2007 επαναλήφτηκαν οι διαπραγµατεύσεις για ΣΣΣ µε τη Σερβία και κατέληξαν στη µονογραφή της ΣΣΣ τον Νοέµβριο. Μια ΣΣΣ µε τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη µονογραφήθηκε τον εκέµβριο. Η υπογραφή αυτών των ΣΣΣ εξαρτήθηκε από την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. Όσον αφορά τα υτικά Βαλκάνια, η Επιτροπή εξακολούθησε να στηρίζει τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και να συντονίζει το θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι το τέλος του 2007 είχαν συναφθεί συµφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και συµφωνίες επανεισδοχής µε την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Το έγγραφο στρατηγικής εξάγγειλε την έναρξη διαλόγου για τις προϋποθέσεις ταξιδιών απαλλαγµένων 7 Υποψήφιες χώρες: Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία. Εν δυνάµει υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο σύµφωνα µε την απόφαση UNSCR 1244 EL 3 EL

5 από την υποχρέωση θεώρησης και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών περαιτέρω ανώτατων σπουδών για σπουδαστές καταγόµενους από την περιοχή αυτή. Οι συνοµιλίες για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου υπό την αιγίδα του ειδικού απεσταλµένου του Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κου Martti Ahtisaari, ολοκληρώθηκαν το 2007 αλλά δεν κατέληξαν σε διευθέτηση του οριστικού καθεστώτος. Οι επακόλουθες απευθείας συνοµιλίες µεταξύ των δύο µερών για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου µε την τριµερή µεσολάβηση ΕΕ ΗΠΑ Ρωσίας δεν κατέληξαν σε συµφωνία. Η ΕΕ, της Επιτροπής συµπεριλαµβανοµένης, εξακολούθησε να παρέχει συµβουλές και ενίσχυση στη διαδικασία αυτή και τις µεταρρυθµίσεις που γίνονται στο Κοσσυφοπέδιο. Στη σύσκεψη κορυφής της διαδικασίας συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) που έγινε τον Μάιο στο Ζάγκρεµπ, αποφασίστηκε να αναληφθεί η ευθύνη για τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας από τις περιφερειακές αρχές. εδοµένου ότι το σύµφωνο σταθερότητας είχε σε µεγάλο βαθµό εκπληρώσει την αποστολή του, άρχισε η διαδικασία αντικατάστασής του από ένα νέο συµβούλιο περιφερειακής συνεργασίας (RCC) που θα συνδέεται µε το SEECP. ιορίστηκε ο γενικός γραµµατέας του RCC και ως έδρα της Γραµµατείας ορίστηκε το Σαράγιεβο. Τον Ιούλιο άρχισε να ισχύει η νέα Κεντροευρωπαϊκή Zώνη Eλεύθερων Συναλλαγών (ΚΕΖΕΣ). Η επικοινωνία µε τους πολίτες για την πολιτική διεύρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Για την τρίτη επέτειο της διεύρυνσης της ΕΕ-10 την 1 η Μαΐου, οι δραστηριότητες περιελάµβαναν: ειδικό τµήµα στον ιστότοπο EUROPA αφιερωµένο σε µελέτες περιπτώσεων, ένα τµήµα µε στοιχεία και αριθµούς και φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό στο Europe by Satellite, επισκέψεις δηµοσιογράφων σε τρία από τα νέα κράτη µέλη, και σειρά σεµιναρίων που διοργανώθηκαν από τα εµπορικά επιµελητήρια σε επτά κράτη µέλη. Εξάλλου, το 2007 η Επιτροπή άρχισε τις εργασίες για ένα νέο, ειδικό µέσο για την κοινωνία των πολιτών που θα επικεντρώνεται σε τρεις τοµείς παρέµβασης: (i) στήριξη σε τοπικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και στη δηµιουργία θεσµών, (ii) πρόγραµµα διαλόγου των πολιτών προς εξοικείωση όλων των φορέων µε τις πολιτικές, τα όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ, και (iii) στήριξη σε ενέργειες (διεθνών) εταιρικών σχέσεων Τα κύρια συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2007 Το Συµβούλιο γενικών υποθέσεων και εξωτερικών σχέσεων του εκεµβρίου 2007 χαιρέτισε τη στρατηγική για τη διεύρυνση µε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: "Σύµφωνα µε τη στρατηγική για τη διεύρυνση, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου του 2006, και των συµπερασµάτων του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2006, το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Νοεµβρίου για τη στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για το διάστηµα , και λαµβάνει δεόντως υπό σηµείωση την ανάλυση και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν. Η ανανεωµένη συναίνεση για τη διεύρυνση, η οποία βασίζεται στην παγίωση των δεσµεύσεων, τις δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και την καλύτερη επικοινωνία, µαζί µε την ικανότητα ενσωµάτωσης νέων µελών, εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση της ενωσιακής στρατηγικής για τη διεύρυνση. Η ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας διεύρυνσης θα εξασφαλίσει ότι η διεύρυνση θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ειρήνη, τη δηµοκρατία και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο και να αποφέρει απτά οφέλη από άποψη εµπορίου, επενδύσεων και οικονοµικής µεγέθυνσης. EL 4 EL

6 Ο επόµενος χρόνος θα έχει καίρια σηµασία για την περαιτέρω παγίωση και υλοποίηση της ενωσιακής στρατηγικής για τη διεύρυνση και θα υποστηρίξει τη διαδικασία µετάβασης στα υτικά Βαλκάνια. Το Συµβούλιο υπενθυµίζει διάφορες προτάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά µε το ζήτηµα αυτό καθώς και ότι το µέλλον των υτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνάρτηση αυτή, η συνεπής υλοποίηση της ανανεωµένης συναίνεσης είναι σηµαντικότερη από ποτέ. Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι ο ρυθµός των διαπραγµατεύσεων εξαρτάται συγκεκριµένα από την πρόοδο των χωρών που διεξάγουν τις διαπραγµατεύσεις όσον αφορά την κάλυψη των κριτηρίων αξιολόγησης που προβλέπονται για το άνοιγµα και το κλείσιµο των διαπραγµατεύσεων καθώς και από τις απαιτήσεις των διαπραγµατευτικών πλαισίων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των ενταξιακών εταιρικών σχέσεων, που επί του παρόντος επανεξετάζονται, ενώ κάθε χώρα κρίνεται βάσει των ατοµικών της επιδόσεων. Το Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι τα κεφάλαια, όσον αφορά τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές προετοιµασίες, θα ανοιχθούν σύµφωνα µε τις καθορισµένες διαδικασίες και σύµφωνα µε τα διαπραγµατευτικά πλαίσια. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο προσβλέπει στις ιακυβερνητικές ιασκέψεις µε την Τουρκία και την Κροατία αργότερα αυτό το µήνα. Είναι επίσης ουσιώδους σηµασίας να διατηρεί η πολιτική διεύρυνσης δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις σε όλα τα στάδια των διαπραγµατεύσεων. Εν προκειµένω, το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να εξακολουθήσει να ενισχύει την ποιότητα της διαδικασίας διεύρυνσης, αντιµετωπίζοντας βασικές προτεραιότητες στους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης και της µεταρρύθµισης του δικαστικού συστήµατος και της καταπολέµησης της διαφθοράς σε πρώιµο στάδιο, αξιοποιώντας πλήρως τα σηµεία αναφοράς και τις µελέτες αντικτύπου, και καθιστώντας τη διαδικασία διαφανέστερη. Αυτό θα είναι κρίσιµο για να εξασφαλίσει την ευρεία και διαρκή υποστήριξη του κοινού προς τη διαδικασία διεύρυνσης." Το µετέπειτα Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου 2007 επιβεβαίωσε αυτά τα συµπεράσµατα: "Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης και εγκρίνει τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 10ης εκεµβρίου." 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 2.1. Πρόγραµµα Phare, προενταξιακό µέσο για την Τουρκία και πρόγραµµα CARDS Με τη θέσπιση του IPA τον Ιανουάριο 2007, δεν υπήρξαν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2007 στο πλαίσιο του προγράµµατος Phare, του προενταξιακού µέσου για την Τουρκία ή του προγράµµατος CARDS. Η προσοχή εδόθη στην εφαρµογή των προγραµµάτων των προηγούµενων ετών, µεταξύ άλλων και στη µείωση των καθυστερήσεων, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το πρόγραµµα Phare την προενταξιακή χρηµατοδοτική βοήθεια στην Τουρκία και το πρόγραµµα CARDS ευρίσκονται στο παράρτηµα µέρος Ι: τµήµα χώρας της παρούσας έκθεσης 2.2. Μεταβατική διευκόλυνση Η µεταβατική διευκόλυνση για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία δηµιουργήθηκε βάσει του άρθρου 31 της πράξης προσχώρησης για τη χρηµατοδότηση ορισµένων ενεργειών για τη δηµιουργία θεσµών ώστε να αντιµετωπιστεί η συνεχιζόµενη ανάγκη ενίσχυσης της θεσµικής EL 5 EL

7 ικανότητας σε ορισµένους τοµείς µε ενέργειες που δεν µπορούν να τύχουν χρηµατοδότησης από τα διαρθρωτικά ταµεία ή το Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι πρόκειται για συνέχιση της βοήθειας που είχε παρασχεθεί πριν από την προσχώρηση στο πλαίσιο του προγράµµατος Phare. Την εκτέλεση της ενίσχυσης της ΕΕ που διατίθεται ως µεταβατική διευκόλυνση διαχειρίζεται το µνηµόνιο συµφωνίας για την εκτέλεση της µεταβατικής διευκόλυνσης, που υπεγράφη από τις βουλγαρικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2007, και από τις ρουµανικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Σεπτεµβρίου Τα ποσά που χορηγήθηκαν στα εθνικά προγράµµατα για τη µεταβατική διευκόλυνση του 2007 είναι τα ακόλουθα: Βουλγαρία 31.5 εκατ. Ρουµανία 46.5 εκατ. Κατά τη διάρκεια του 2007, τα δέκα νέα κράτη µέλη (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική ηµοκρατία), στα οποία χορηγήθηκε η ειδική µεταβατική διευκόλυνση για τη δηµιουργία θεσµών που δηµιουργήθηκε βάσει του άρθρου 34 της πράξης προσχώρησης από το 2004, συνέχισαν τη σύναψη συµβάσεων έργων στο πλαίσιο των προγραµµάτων µεταβατικής διευκόλυνσης των ετών 2005 και 2006, καθώς και την εκτέλεση στο πλαίσιο των προγραµµάτων µεταβατικής διευκόλυνσης των ετών 2004, 2005 και Η παρούσα έκθεση καλύπτει το τελευταίο έτος σύναψης συµβάσεων του προγράµµατος µεταβατικής διευκόλυνσης για αυτά τα δέκα νέα κράτη µέλη Προς το Σύστηµα ιευρυµένης Αποκεντρωµένης Υλοποίησης (EDIS) Στόχος της Επιτροπής είναι να µπορέσουν οι δικαιούχες της προενταξιακής βοήθειας χώρες να διαχειριστούν τα κοινοτικά κονδύλια στο πλαίσιο του συστήµατος της διευρυµένης αποκεντρωµένης υλοποίησης, ώστε να αποκτήσουν, πριν από την προσχώρηση, επαρκή πείρα στη διαχείριση ενός πλήρως αποκεντρωµένου συστήµατος και να προετοιµαστούν έτσι να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τα διαρθρωτικά κονδύλια από τη στιγµή της προσχώρησης (σε ένα περιβάλλον µε από κοινού διαχείριση). Η έγκριση της Επιτροπής να επιτρέψει στους σχετικούς εκτελεστικούς οργανισµούς να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του EDIS θα δοθεί µόλις αποδειχτεί ότι διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους, τις δοµές και τα συστήµατα που είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική και έγκαιρη διαχείριση της κοινοτικής βοήθειας. Τα δέκα νέα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 λειτουργούν στο πλαίσιο του EDIS από το Όσον αφορά το Phare και την µετενταξιακή µεταβατική διευκόλυνση, η Βουλγαρία λειτουργεί στο πλαίσιο του συστήµατος διευρυµένης αποκεντρωµένης υλοποίησης (EDIS) από τον Ιούλιο Αυτό σηµαίνει ότι η σύναψη και η εκτέλεση βοήθειας γίνεται από τότε υπό την πλήρη ευθύνη των βουλγαρικών αρχών. Η βοήθεια που αποµένει προς εκτέλεση (περίπου 700 εκατ. ευρώ) τυγχάνει διαχείρισης από τέσσερις πιστοποιηµένους εκτελεστικούς φορείς 8. 8 CFCU, Υπουργείο περιφερειακής ανάπτυξης και δηµοσίων έργων, Υπουργείο εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας και Υπουργείο οικονοµικών και ενέργειας EL 6 EL

8 Αν και το σύστηµα έχει δηµιουργηθεί και πιστοποιηθεί βάσει των δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει οι βουλγαρικές αρχές, οι ελλείψεις ως προς την πρακτική εφαρµογή και τον χειρισµό της βοήθειας δεν είχαν ακόµα αντιµετωπιστεί το Η Επιτροπή ανέλαβε να εξασφαλίσει ότι οι αδυναµίες που υπογραµµίστηκαν κατά την πιστοποίηση θα τύχουν της δέουσας προσοχής από τις αρµόδιες βουλγαρικές αρχές 9. Και η Ρουµανία λειτουργεί στο πλαίσιο του EDIS από τις αρχές του 2007, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι πλήρως υπεύθυνη για την προκήρυξη και την εκτέλεση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής βοήθειας. Οι πιστοποιηµένοι εκτελεστικοί φορείς 10 διαχειρίζονται πάνω από 1.3 δισεκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν τα υπό εκτέλεση προγράµµατα Phare 2004/2005 και τα υπό σύναψη προγράµµατα Phare 2006 και την πρόσθετη στήριξη µετά την ένταξη στο πλαίσιο της µεταβατικής διευκόλυνσης. Το ρουµανικό σύστηµα επίσης εµφάνισε ορισµένες ελλείψεις κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, και δεν πληρώθηκαν εντελώς οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του. Η Επιτροπή έχει εκφράσει κάποιες ανησυχίες ως προς την ικανότητα των ρουµανικών υπηρεσιών να εξασφαλίσουν υγιή διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ και αποφάσισε να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές να αντιµετωπίσουν τις υπόλοιπες ελλείψεις και να παράσχουν απόδειξη ως προς την επιτευχθείσα πρόοδο για την εξασφάλιση της εφαρµογής των προενταξιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο ενός υγιούς συστήµατος διευρυµένης αποκεντρωµένης υλοποίησης. Κατά συνέπεια, οι αρχές ανέλαβαν ουσιαστική δράση για την αντιµετώπιση των υπόλοιπων βασικών θεµάτων. Η Ρουµανία επέτυχε ένα πολύ καλό ρυθµό απορρόφησης του προενταξιακού προγράµµατος Phare του Υπάρχουν ενδείξεις ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη σωστή διαχείριση των προενταξιακών και ενταξιακών κονδυλίων για τα οποία δεν έχουν ακόµα συναφθεί συµβάσεις. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη λειτουργία του συστήµατος, δεδοµένου ότι πρέπει ακόµα να ενισχυθεί η ικανότητα των υπηρεσιών που διαχειρίζονται τα κονδύλια και οι υφιστάµενες διαδικασίες χρειάζεται να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίηση και να επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα. Όσον αφορά τα υτικά Βαλκάνια, µόνο η Κροατία λειτουργεί στο πλαίσιο του αποκεντρωµένου συστήµατος υλοποίησης (DIS). Η Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει τη διαχείριση των προγραµµάτων Phare και CARDS στις υπηρεσίες της Κροατίας υπό την εποπτεία του εθνικού διατάκτη στις 7 Φεβρουαρίου 2006, διατηρώντας την απαίτηση του εκ των υστέρων ελέγχου για τη δηµοπράτηση και τη σύναψη των συµβάσεων. Έλεγχος παρακολούθησης για το DIS που διεξήχθη από τη Γ ιεύρυνση το 2006 υπογράµµισε διάφορες διαχειριστικές ελλείψεις που είχαν ως αποτέλεσµα χαµηλή απορρόφηση, καθώς και ασθενείς διοικητικές ικανότητες που πρέπει να αποκατασταθούν. Υπό αυτό το πρίσµα, η Γ ιεύρυνση αποφάσισε, τον εκέµβριο 2007, να αναστείλει προσωρινά την έγκριση συµβάσεων στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος Phare για το 2006 µέχρις ότου η 9 10 Η ετήσια έκθεση δραστηριότητας 2007 διατήρησε κάποια επιφύλαξη σχετικά µε ενδεχόµενες παρατυπίες στη διαχείριση κονδυλίων του PHARE στο πλαίσιο του συστήµατος διευρυµένης αποκεντρωµένης διαχείρισης από δύο βουλγαρικούς εκτελεστικούς φορείς (Κεντρική µονάδα οικονοµικών και συµβάσεων του Υπουργείου περιφερειακής ανάπτυξης και δηµοσίων έργων). Στις 23 Ιουλίου 2008 ανεκλήθη προσωρινά η πιστοποίηση των δύο εκτελεστικών φορέων, βλ. COM(2008)496 CFCU, Υπουργείο ευρωπαϊκής ένταξης, Υπουργείο εργασίας EL 7 EL

9 Επιτροπή εκφράσει ικανοποίηση για τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί βάσει σειράς κριτηρίων. Στις αρχές Ιουνίου 2007 ολοκληρώθηκε µια εξαιρετικά επικριτική έκθεση του ελέγχου παρακολούθησης για το DIS στην Τουρκία. Με την ενίσχυση του προσωπικού της κεντρικής µονάδας χρηµατοδότησης και ανάθεσης συµβάσεων (CFCU) και τη θέσπιση νοµοθεσίας µε την οποία ενισχύθηκε η CFCU, θα µπορούσε να αποφευχθεί η σοβούσα αναστολή του DIS. Άλλες σηµαντικές ελλείψεις που επισηµάνθηκαν προς άµεση αντιµετώπιση µε ένα σχέδιο δράσης από την Τουρκία αφορούσαν την ανεπαρκή εποπτεία των αρµόδιων υπουργείων από ένα διατάκτη για το πρόγραµµα, εσφαλµένη πρακτική για τον χειρισµό των παρατυπιών, ανεπαρκή έλεγχο ποιότητας των φακέλων των προµηθειών από τον διατάκτη του προγράµµατος, καθώς και καθυστερήσεις των προκηρύξεων και των συνάψεων συµβάσεων. Σηµαντική πρόοδος επετεύχθη ως προς την ενίσχυση του DIS κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, µεταξύ άλλων και στην επιτάχυνση της σύναψης συµβάσεων, την ενίσχυση της CFCU και την επιβεβαίωση της εξουσίας του διατάκτη του προγράµµατος επί των υπευθύνων για τα προγράµµατα εντός των αρµόδιων υπουργείων Συντονισµός της κοινοτικής προενταξιακής βοήθειας Το SAPARD 11 έχει ως στόχο να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες στην αντιµετώπιση των προβληµάτων διαρθρωτικής προσαρµογής στους τοµείς της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στην εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου όσον αφορά την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και τη σχετική νοµοθεσία. Ο κυριότερος στόχος του ISPA 12 είναι να εναρµονίσει τα πρότυπα των υποψηφίων χωρών στον τοµέα των υποδοµών µε τα αντίστοιχα κοινοτικά πρότυπα. Επίσης, το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτεί µεγάλα έργα υποδοµής στον τοµέα του περιβάλλοντος και των µεταφορών. Ο συντονισµός των διαφόρων προενταξιακών µέσων διεξήχθη κατά τη φάση του προγραµµατισµού. Το τελευταίο εγχείρηµα προγραµµατισµού για τα µέσα SAPARD και ISPA έγινε το Από το 2007 όλα τα προενταξιακά µέσα έχουν αντικατασταθεί από το IPA. 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ( ΧΙ) Η συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα ΧΙ, ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης (CEB), σε συνεργασία µε τη γερµανική Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), οργανώνεται στο πλαίσιο του τροποποιηθέντος µνηµονίου συµφωνίας της 26ης Απριλίου 2006 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συµµετεχόντων ΧΙ υπέρ των υποψηφίων για ένταξη χωρών. Η υλοποίηση των οριζοντίων προγραµµάτων παρείχε µεγάλες δυνατότητες συνεργασίας µε τα ΧΙ, επιτρέποντας επέκταση των δανείων που χορηγούνται από τα ΧΙ σε συνδυασµό µε Για γενικές πληροφορίες σχετικά µε το SAPARD, βλ. ιστότοπο Γ Γεωργία. Για γενικές πληροφορίες σχετικά µε το ISPA, βλ. ιστότοπο Γ Περιφερειακή πολιτική. EL 8 EL

10 κοινοτικές βοήθειες. Αυτά τα οριζόντια προγράµµατα συµπλήρωσαν τα επενδυτικά έργα που χρηµατοδοτήθηκαν από εθνικά προγράµµατα. Αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα τέσσερα είδη προγραµµάτων: Το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης των ΜΜΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων (π.χ. τράπεζες, εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης) στις δικαιούχες χώρες, για να επεκτείνουν και να υποστηρίξουν τις χρηµατοδοτικές τους πράξεις στις ΜΜΕ. Τα έργα αυτού του προγράµµατος για τις ΜΜΕ περιλαµβάνουν την χορήγηση δανείων, εγγυήσεις δανείων και µισθώσεις για τους τοπικούς ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς σε συνδυασµό µε την παροχή µη επιστρεπτέων χρηµατοοικονοµικών κινήτρων. Σε αντάλλαγµα οι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί πραγµατοποιούν δανειοδοτικές πράξεις ή παραχωρούν συµβάσεις εκµίσθωσης σε µεµονωµένες µικροεπιχειρήσεις ή ΜΜΕ. Από το 2005, οι µόνες επιλέξιµες χώρες είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουµανία και η Τουρκία. Στο τέλος του εκεµβρίου 2007, το συνολικό ποσό των κοινοτικών κινήτρων που είχαν επιλεγεί για έργα έφθανε τα 300 εκατ. ευρώ. Η χρηµατοδοτική διευκόλυνση των τοπικών αυτοδιοικήσεων αποβλέπει στην ενθάρρυνση των χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων να χορηγούν δάνεια προς τους δήµους και τις κοινότητες. Ο µηχανισµός του προγράµµατος είναι παρόµοιος προς εκείνον της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης των ΜΜΕ. Το 2007 ο γενικός ρυθµός ανάπτυξης και υπογραφής νέων έργων ήταν χαµηλότερος από τον αναµενόµενο λόγω του υψηλού διοικητικού κόστους, των καθυστερήσεων στις κανονιστικές µεταρρυθµίσεις σε µερικές χώρες, και την έλλειψη πείρας των δήµων και των κοινοτήτων ως προς την προετοιµασία των σχετικών φακέλων. Στο τέλος του εκεµβρίου 2007 το συνολικό ποσό των κοινοτικών κινήτρων για την ανάληψη έργων έφθανε τα 60 εκατοµµύρια ευρώ. Όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας το 2002, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή προέβησαν στη σύσταση της δηµοτικής διευκόλυνσης υποδοµής. Στόχος της δηµοτικής διευκόλυνσης υποδοµής είναι να συµβάλει στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των παραµεθόριων περιφερειών στα κράτη µέλη της ΕΕ-15. Προς τον σκοπό αυτό, η δηµοτική διευκόλυνση υποδοµής συνδυάζει δάνεια από πόρους της ΕΤΕπ µε µη αποπληρωτέα στήριξη από το Phare για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση µικρών τοπικών επενδύσεων υποδοµής. Μέχρι το τέλος του εκεµβρίου 2007, η χορήγηση του Phare προορίζεται συνολικά για 24 δηµοτικά έργα. Η χρηµατοδοτική διευκόλυνση για την ενεργειακή απόδοση καθιερώθηκε το 2006 για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής. Σκοπό έχει να προωθήσει τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον οικοδοµικό και βιοµηχανικό τοµέα καθιστώντας διαθέσιµη την κατάλληλη χρηµατοδότηση για τους δανειολήπτες. Τα συνολικά αποτελέσµατα του προγράµµατος θα είναι εξοικονόµηση ενέργειας και σηµαντική µείωση των εκποµπών CO 2. Η χρηµατοδοτική διευκόλυνση για την ενεργειακή απόδοση συνδυάζει πιστωτικά κονδύλια των ΧΙ που χορηγούνται σε ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς µε κίνητρα προκειµένου να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας του εξοπλισµού και να γίνουν ελκυστικότερες οι ενεργειακές επενδύσεις, και µε πριµοδοτήσεις των τοπικών ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών ώστε αυτοί να προωθήσουν τη χορήγηση δανείων για τη χρηµατοδότηση της ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρµογή της εν λόγω EL 9 EL

11 διευκόλυνσης άρχισε τον Απρίλιο 2007 και µέχρι τον εκέµβριο είχαν εγκριθεί τα πρώτα έργα για συνολικό ποσό κινήτρων ύψους 13,65 εκατό. ευρώ. 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο πρώτος στόχος της παρακολούθησης και της αξιολόγησης είναι να παρακολουθείται και να αξιολογείται η χρηµατοδοτική στήριξη που παρέχεται στις δικαιούχους χώρες για την επίτευξη των προενταξιακών στόχων, µέσω της αξιολόγησης της απόδοσης των προγραµµάτων και της εξαγωγής διδαγµάτων. εύτερον, να επιτρέπει τη λογοδοσία όσον αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους και τη χρησιµοποίηση των προενταξιακών κονδυλίων. Ένας τρίτος στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης των τοπικών ικανοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης στις δικαιούχες χώρες, ως µέσου ενίσχυσης των ικανοτήτων της χώρας να διαχειρίζεται και να ελέγχει την προενταξιακή βοήθεια Παρακολούθηση και ενδιάµεση αξιολόγηση Το 2007, το σύστηµα ενδιάµεσης αξιολόγησης (ΣΕΑ) για την Τουρκία παρήγαγε µία πλήρη έκθεση αξιολόγησης για την Τουρκία (TPAER) και δύο τοµεακές εκθέσεις ενδιάµεσης αξιολόγησης. Ως προς την Κροατία, το καθεστώς ενδιάµεσης αξιολόγησης τέθηκε σε εφαρµογή το 2007 µε επίκεντρο το πρόγραµµα Phare. Εξάλλου, το 2007 ολοκληρώθηκε ειδική αξιολόγηση για το πρόγραµµα CARDS στην Κροατία. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων αξιολογήσεων για τις τρεις χώρες περιλαµβάνονται στο µέρος II.3 του παραρτήµατος Εκ των υστέρων αξιολόγηση Τα πορίσµατα, τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις που απορρέουν από τη µεγαλύτερη εκ των υστέρων αξιολόγηση του Phare συζητήθηκαν µε τους ενδιαφερόµενους, µεταξύ άλλων και τις δικαιούχες χώρες, σε σεµινάριο αξιολόγησης τον Απρίλιο Ένα ακόµα σεµινάριο οργανώθηκε ειδικά για να συζητηθούν τα συµπεράσµατα της έκθεσης της εκ των υστέρων αξιολόγησης για τη µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης. Τα ειδικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναφέρονται στο µέρος II ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλαβαν ορισµένες άλλες δραστηριότητες για να βελτιώσουν την ποιότητα των προγραµµάτων για το 2007, καθώς και για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι συγκεκριµένες δράσεις περιγράφονται στο µέρος II.3. EL 10 EL

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Ιστορικό. Μέσα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Ιστορικό. Μέσα Τα Δυτικά Βαλκάνια Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια πολιτική για τη στήριξη της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Την 1η Ιουλίου 2013 η Κροατία υπήρξε η πρώτη από τις επτά χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Γενικό πλαίσιο. Μέσα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Γενικό πλαίσιο. Μέσα Τα Δυτικά Βαλκάνια Η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτική στήριξης της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Την 1η Ιουλίου 2013 η Κροατία υπήρξε η πρώτη από τις επτά χώρες που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2010 COM(2010)256 τελικό 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10833/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC( 2004 ) 1332 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17.11.2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 01,19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC56/2004 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2014 COM(2014) 610 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ετήσια έκθεση 2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2005 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.11.2006 COM(2006)674 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2005 SEC(2006)1430 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

10460/16 ΘΛ/μκ 1 DGG 1C

10460/16 ΘΛ/μκ 1 DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 18.12.2012 2012/2255(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση µέσου προενταξιακής βοήθειας (IPA)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση µέσου προενταξιακής βοήθειας (IPA) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.9.2004 COM(2004) 627 τελικό 2004/0222 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση µέσου προενταξιακής βοήθειας (IPA) (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II

P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II P7_TA-PROV(2012)0472 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ REX/057 Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2001 8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Μαΐου 2001 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία προέβησαν οι δύο συμπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Γενική Έκθεση 2007 ΤΕΛΙΚΟ ΟΜΑ Α 2

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Γενική Έκθεση 2007 ΤΕΛΙΚΟ ΟΜΑ Α 2 EL EL EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική Έκθεση 2007 ΤΕΛΙΚΟ ΟΜΑ Α 2 Κεφάλαιο V Η Ευρώπη ως παγκόσµιος εταίρος Πλαίσιο Ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης στη διεθνή σκηνή Μετά την άτυπη σύνοδο των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

6767/17 ΙΑ/μκρ 1 DGC 2A

6767/17 ΙΑ/μκρ 1 DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6767/17 CH 25 AELE 27 MI 168 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001), P5_TA(2002)0319 Κοινοτική δράση για τις παραµεθόριες περιοχές Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεράσματα της 40ής συνόδου του Συμβουλίου του ΕΟΧ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεράσματα της 40ής συνόδου του Συμβουλίου του ΕΟΧ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Το Συμβούλιο του ΕΟΧ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 (OR. en) EEE 1608/1/13 REV 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Θέμα: Συμπεράσματα της 40ής συνόδου του Συμβουλίου του ΕΟΧ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΖΑΓΚΡΕΜΠ. Ζάγκρεµπ, 10 Μαρτίου 2017 Α.Π. Φ.2250/113. ΠΡΟΣ: όπως πίνακας αποδεκτών

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΖΑΓΚΡΕΜΠ. Ζάγκρεµπ, 10 Μαρτίου 2017 Α.Π. Φ.2250/113. ΠΡΟΣ: όπως πίνακας αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Ζάγκρεµπ, 10 Μαρτίου 2017 Α.Π. Φ.2250/113 Opatička 12 10000 Zagreb Τηλ: (+3851) 4835716, 4810 437 Fax: (+3851) 4810 419 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 18.7.2012 2011/0280(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6052/16 COEST 30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Ένας από μας» EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, COM(2009) 590 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EL 1 EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, COM(2009) 590 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 590 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ISPA) 2008 [SEC(2009)1443] EL 1

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2012 (OR. en) 5682/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2010/0390 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2012 (OR. en) 5682/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2010/0390 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0390 (COD) 5682/1/12 REV 1 ECOFIN 56 REX 51 COEST 16 NIS 3 CODEC 187 PARLNAT 281 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017 (OR. EN) Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο υποστήριξαν 27 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8463/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2011 COM(2011) 838 τελικό 2011/0404 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ SEC( 2004 ) 716 ΤΕΛΙΚΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15.06.2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 01 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC34/2004 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-201 ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 23 Νοεµβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα