CASE STUDY. «Κριτική επισκόπηση των νέων οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών» ηµήτρης Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CASE STUDY. «Κριτική επισκόπηση των νέων οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών» ηµήτρης Α."

Transcript

1 CASE STUDY «Κριτική επισκόπηση των νέων οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών» ηµήτρης Α. Γεωργούτσος

2 Σκοπός της µελέτης Οι µεγάλες διακυµάνσεις των χρηµατιστηριακών αξιών τη τελευταία δεκαπενταετία σε συνδυασµό µε την απορύθµιση των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων έχουν επιφέρει µια σειρά από χρεοκοπίες πιστωτικών / επενδυτικών οργανισµών. Ενδεικτικά θα µπορούσε κάποιος να αναφερθεί στις περιπτώσεις των Barings (1995), Metallgesellschaft (1993), Orange County (1994), Daiwa (1995) κ.α., ενώ δεν υπάρχει σχεδόν χώρα όπου δεν παρατηρήθηκαν προβλήµατα όπως µη εξυπηρέτηση δανείων, αδυναµία κάλυψης της κεφαλαιακής τους βάσης, ζηµιές λόγω δόλου και ανεπάρκειας ελέγχων κ.λ.π. (βλέπε G.Caprio & D.Klingebiel, 1996, Bank Insolvencies: Cross Country Experience, για µια αναλυτική καταγραφή των προβληµάτων στο τραπεζικό σύστηµα διεθνώς). Οι αντιδράσεις των εποπτικών αρχών και κατ επέκταση των κυβερνήσεων ήταν η διάσωση πολλές φορές των υπό πτώχευση οργανισµών µέσω συγχωνεύσεων µε άλλες τράπεζες υπό κρατικό έλεγχο, αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των «προβληµατικών» ιδρυµάτων µε κάλυψη του από το δηµόσιο ενώ σε µερικές περιπτώσεις αφέθηκαν να πτωχεύσουν. Η µεσοπρόθεσµη αντιµετώπιση του προβλήµατος απαιτούσε την σηµαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζικών ιδρυµάτων ενώ µακροπρόθεσµα ήταν αναγκαία η ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων. Το συντονιστικό έργο των δύο αυτών δράσεων το ανέλαβαν οι κεντρικές τράπεζες των G-10 χωρών, οι αντιπρόσωποι των οποίων συναντούνται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα στη Βασιλεία και απαρτίζουν τη «Επιτροπή της Βασιλείας». Οι πρώτες οδηγίες για τη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών χρονολογούνται από το 1988, για το πιστωτικό κίνδυνο, και το 1997, για το κίνδυνο αγοράς ( market risk). Σήµερα, µετά από µία δεκαετία σχεδόν εφαρµογής των αρχικών οδηγιών συζητείται η αλλαγή του όλου

3 ρυθµιστικού πλαισίου, οι δε σχετικές συζητήσεις / προτάσεις έχουν φθάσει σε ένα αρκετά προχωρηµένο στάδιο. Οι υπό διαµόρφωση προτάσεις είναι γνωστές σαν Basle accord II και αναµένονται να τεθούν σε εφαρµογή από το Σκοπός µας στη παρούσα µελέτη είναι να εξετάσουµε κριτικά τις βασικές αλλαγές που επέρχονται σε θέµατα όπως η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και στα συστήµατα διαχείρισης των κινδύνων. Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τη φιλοσοφία διοίκησης των πιστωτικών ιδρυµάτων η δε αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νέο θεσµικό πλαίσιο θα οδηγήσουν σε αλλαγές στο τραπεζικό τοπίο λόγω των συνεπακόλουθων συγχωνεύσεων και / ή εξαγορών.

4 1. Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων και εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο προβλέπει για ύψος ιδίων κεφαλαίων που θα καλύπτει δύο πηγές κινδύνων: αγοράς (market risk) και πιστωτικό (credit risk). Οι προβλέψεις για το πιστωτικό κίνδυνο εµπεριέχονται στην αρχική συµφωνία της Βασιλείας το 1988 ενώ η επέκταση της το 1997 (Amendment to the Basle Accord) κάλυψε και τη περίπτωση των κινδύνων αγοράς. Η βασική διάταξη της συµφωνίας του 1988 είναι ότι το σύνολο των κεφαλαίων πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 8% των σταθµισµένων ως προς το κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού. Τα στοιχεία του ενεργητικού κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες κινδύνου όπου ο συντελεστή στάθµισης λαµβάνει τιµές: 0%, 20%, 50% & 100%. Ο επόµενος πίνακας δείχνει τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε κάθε µία κατηγορία: Πίνακας 1: Συντελεστές στάθµισης στοιχείων ενεργητικού (Π../Τ.Ε. 2054/ ) 0% Μετρητά, απαιτήσεις έναντι ωρών του ΟΟΣΑ κ.λ.π. 20% Απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων και δηµοσίων οργανισµών χωρών µελών του ΟΟΣΑ, καθώς και απαιτήσεις έναντι δήµων και κοινοτήτων, κ.λ.π. 50% Στεγαστικά δάνεια κ.λ.π. 100% Όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις Παράλληλα υπάρχουν προβλέψεις για τα εξω-λογιστικά στοιχεία που και εκείνα κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες : υψηλού, µέσου, µέτριου και χαµηλού κινδύνου. Οι συντελεστές στάθµισης παρουσιάζονται στο Πίνακα 2: Πίνακας 2: Συντελεστές στάθµισης για εξω-λογιστικά στοιχεία (Π../Τ.Ε. 2054/ ) 100% Εγγυήσεις που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων, ανέκκλητες πιστωτικές επιστολές, οπισθογραφήσεις αξιογράφων, repos κ.λ.π.

5 50% Εγγυήσεις που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων, πιστώσεις έναντι φορτωτικών κ.λ.π. 20% Πιστώσεις έναντι φορτωτικών όπου τα εµπορεύµατα χρησιµεύουν σαν πρόσθετη εγγύηση 0% Μη χρησιµοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες κ.λ.π. Το γινόµενο των εξω-λογιστικών στοιχείων µε τους συντελεστές στάθµισης αποτελεί το πιστωτικό ισοδύναµο των θέσεων αυτών µε τα εντός ισολογισµού στοιχείων. Η κεφαλαιακή επάρκεια υπολογίζεται όπως και στα υπόλοιπα στοιχεία του ισολογισµού επί της σταθµισµένης θέσης βάσει της κατηγορίας που ανήκει ο αντισυµβαλλόµενος. Για παράδειγµα εγγυητική επιστολή ύψους 1 εκ. ευρώ υπέρ πιστωτικού ιδρύµατος χώρας µέλους του ΟΟΣΑ έχει πιστωτικό ισοδύναµο ίσο µε: 1 εκ. χ 100% χ 50% = Οι απαιτήσεις για ύπαρξη κεφαλαιακής επάρκειας για τη κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου όπως προβλέπονται στη συµφωνία του 1988 έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το Π../Τ.Ε. 2054/ Στην βελτιωµένη (amendment) έκδοση των οδηγιών της Βασιλείας το 1996 υπάρχει πρόβλεψη για τη ύπαρξη κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση µε τους κινδύνους αγοράς (market risk) του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading portfolio) των πιστωτικών ιδρυµάτων (Π../Τ.Ε. 2397/ ). Υπάρχουν 2 εναλλακτικοί τρόποι υπολογισµού των απαιτήσεων είτε βάσει του τυποποιηµένου (standardized) υποδείγµατος ή µε τη χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων (internal models) εκτίµησης του κινδύνου. εδοµένου ότι οι επερχόµενες αλλαγές στη νέα οδηγία της επιτροπής της Βασιλείας δεν αφορούν τους κινδύνους αγοράς δεν θα προχωρήσουµε σε παρουσίαση του τρόπου υπολογισµού της κεφαλαιακής επάρκειας για τη κατηγορία αυτή κινδύνων. Επίσης, ο ορισµός των κεφαλαίων τα οποία είναι κατάλληλα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παραµένουν ως έχουν στη συµφωνία του Η εφαρµογή του υπάρχοντος πλαισίου έχει δηµιουργήσει διάφορα προβλήµατα τα οποία εν πολλοίς αποτελούν και τη γενεσιουργό αιτία για τις προτεινόµενες αλλαγές. Τα βασικά προβλήµατα που έχουν ανακύψει µπορούµε να τα οµαδοποιήσουµε ως εξής:

6 Αντικίνητρο στη παροχή δανείων σε επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής αξιοπιστίας Το υπάρχον σύστηµα για κάθε επιχειρηµατικό δάνειο «χρεώνει» το ίδιο ύψος ιδίων κεφαλαίων, διότι ο συντελεστής στάθµισης είναι 100%, ανεξαρτήτως της πιστοληπτικής ποιότητας της δανειοδοτούµενης επιχείρησης. Έχει µάλιστα υπολογιστεί βάσει υποδειγµάτων µέτρησης του κινδύνου ότι για δάνεια πιστοληπτικής αξιοπιστίας υψηλότερης της κατηγορίας ΒΒΒ ότι τα ίδια κεφάλαια που θα επέλεγαν τα πιστωτικά ιδρύµατα (ΠΙ) είναι αρκετά χαµηλότερα του ποσοστού 8%. Κατά συνέπεια το θεσµικό πλαίσιο ουσιαστικά επιβαρύνει περισσότερο τα ΠΙ για τα «καλά» δάνεια και βέβαια το κόστος αυτό µετακυλύετε στις επιχειρήσεις που πιθανόν να αναζητήσουν εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης. ηµιουργείται κίνητρο στα ΠΙ για επενδύσεις σε κρατικά χρεόγραφα εδοµένου ότι δεν προβλέπεται ύπαρξη κεφαλαιακής επάρκειας για επενδύσεις σε χρεόγραφα που εκδίδουν τα κράτη µέλη των χωρών µελών του ΟΟΣΑ, δηµιουργείται διακριτική µεταχείριση σε βάρος των υγιών επιχειρήσεων που θα πρέπει να πληρώσουν υψηλότερη διαφορά (spread) σε σχέση µε τα π.χ. κρατικά χρεόγραφα από ότι θα συνέβαινε σε περίπτωση απουσίας του θεσµικού πλαισίου. Έχουν αναπτυχθεί από τα ΠΙ µηχανισµοί µείωσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας χωρίς πραγµατική µείωση της έκθεσης τους σε πιστωτικούς κινδύνους (Regulatory Capital Arbitrage, RCA) Ως RCA θεωρείται το σύνολο εκείνο των δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν τη µείωση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται θεσµικά, χωρίς όµως παράλληλα να αλλάζει η διάρθρωση του αναλαµβανόµενου κινδύνου από τις τράπεζες. Το κίνητρο αυτό δηµιουργείται όταν το ύψος των απαιτούµενων κεφαλαίων είναι µεγαλύτερο από εκείνο που τα ίδια τα ΠΙ θεωρούν ικανοποιητικό για το κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο τους.

7 Η βασική διαδικασία µέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος είναι η τιτλοποίηση απαιτήσεων (Securitisation of Assets) όπου το ΠΙ µεταβιβάζει µέρος των απαιτήσεων του (υπόλοιπα πιστωτικών καρτών, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, καταναλωτικά δάνεια κ.λ.π.) σε τρίτη επιχείρηση η οποία χρηµατοδοτεί την αγορά µέσω έκδοσης οµολόγων. Τα οµόλογα αυτά βασίζονται στις εισπράξεις που θα πραγµατοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και είναι γνωστά σαν Asset Backed Securities (ABS). Οι επιχειρήσεις που εκδίδουν τα οµόλογα συνήθως έχουν δηµιουργηθεί για αυτό το συγκεκριµένο σκοπό και είναι γνωστές σαν Special Purpose Vehicles, SPV. Η κρίσιµη παράµετρος εδώ είναι αν πρόκειται για πραγµατική µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ή αν το ΠΙ ουσιαστικά εγγυάται τα εκδοθέντα χρεόγραφα (ABS) όποτε δεν έχει µεταβιβασθεί ο πιστωτικός κίνδυνος. Αν και υπάρχουν ποικίλα κίνητρα για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων, αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ για το 1998 το ύψος των τιτλοποιήσεων, σε µη στεγαστικά δάνεια, ανήρχετο σε 200 δις $ και ήταν ίσο µε το 25% του συνολικού ύψους των δανείων που υπήρχαν στα βιβλία των ΠΙ. Ο τρόπος που η τιτλοποίηση απαιτήσεων βελτιώνει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας φαίνεται από το παρακάτω παράδειγµα: έστω το παρακάτω πιστωτικό ίδρυµα άνεια 198 Καταθέσεις 176 Ίδια κεφάλαια 22 είκτης κάλυψης ιδίων κεφαλαίων = 22/198=11% Έστω το πιστωτικό ίδρυµα µεταβιβάζει σε SPV δάνεια αξίας 40 τα οποία χρησιµοποιεί για να µειώσει ισόποσα τις υποχρεώσεις του. Άρα ο ισολογισµός θα είναι: άνεια 158 Καταθέσεις 136 Ίδια κεφάλαια 22 είκτης κάλυψης ιδίων κεφαλαίων = 22/158=14% Παρατηρούµε λοιπόν ότι η κεφαλαιακή κάλυψη αυξήθηκε από 11% σε 14%. Μη αναγνώριση των θετικών επιπτώσεων στο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου από τη µη τέλεια συσχέτιση των αποδόσεων ή των πιθανοτήτων πτώχευσης.

8 Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο βασίζεται στη λογική της ένταξης των περιουσιακών στοιχείων σε διαφορετικές κατηγορίες (Block building). Αυτό συνεπάγεται ότι στον υπολογισµό του κινδύνου αθροίζονται τα ποσά κεφαλαιακής επάρκειας όπως αυτά προκύπτουν από κάθε κατηγορία. Η προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι υπάρχει τέλεια θετική συσχέτιση ανάµεσα στις αποδόσεις ή στη πιθανότητα πτώχευσης- των διαφόρων κατηγοριών. Αυτό συνεπώς οδηγεί σε υπερεκτίµηση του κινδύνου και κατ επέκταση της απαιτούµενης κεφαλαιακής επάρκειας. 2. Οι προτάσεις της «νέας» συµφωνίας της Βασιλείας Τον Απρίλιο 2003 δηµοσιοποιήθηκε το δεύτερο συµβουλευτικό κείµενο (Consultative Document) από την Επιτροπή της Βασιλείας. Υπάρχουν 3 άξονες (pillars) µέτρων όπου ο πρώτος ασχολείται µε θέµατα υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ο δεύτερος µε θέµατα επίβλεψης και ελέγχου των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, και κατ επέκταση της κεφαλαιακής επάρκειας, από εσωτερικές µονάδες ελέγχου που θα υπόκεινται στην επίβλεψη τους από τις εποπτικές αρχές, ενώ ο τρίτος µε θέµατα δηµοσιοποίησης (disclosure) διαφόρων διαδικασιών όπως π.χ. των µεθόδων εκτίµησης κινδύνων, µε απώτερο σκοπό οι επενδυτές να έχουν καλύτερη πληροφόρηση γεγονός που θα αυξήσει την πειθαρχεία (discipline) στους διοικούντες τα ΠΙ Ο πρώτος άξονας Απαιτήσεις για ελάχιστο ύψος κεφαλαίων Στο υπό µελέτη σχέδιο στο πρώτο άξονα τίθεται νέο πλαίσιο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το πιστωτικό κίνδυνο και υπάρχει πρόβλεψη και για το λειτουργικό κίνδυνο. Με τη νέα συµφωνία διατηρείται η σχέση 8% ανάµεσα στα κεφάλαια της τράπεζας και στο σταθµισµένο ως προς το κίνδυνο (πιστωτικό, αγοράς, & λειτουργικό) ενεργητικό της. Ο υπολογισµός αυτός θα γίνεται σε βάση τραπεζικού οµίλου (consolidated basis) και όχι µεµονωµένης θέσης. Προβλέπονται 2 εναλλακτικές προσεγγίσεις σε σχέση µε το πιστωτικό κίνδυνο. Η πρώτη είναι η τυποποιηµένη (standardized) προσέγγιση που καθορίζει ένα συντελεστή κινδύνου για όλα τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία του

9 ενεργητικού. Παραδείγµατος χάριν ένας συντελεστής 20% σηµαίνει ότι το 1/5 της αξίας του στοιχείου θα ληφθεί υπ όψιν και η κεφαλαιακή επιβάρυνση θα είναι 1.6% (0.08 χ 0.20). Η διαφορά µε το υπάρχον σύστηµα είναι ότι η κατάταξη των διαφόρων στοιχείων ενεργητικού σε κατηγορίες κινδύνου θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητους εκτιµητές (External Credit Assessment Institutions) αναγνωρισµένους από τις εποπτικές αρχές της κάθε χώρας. Οι συντελεστές στάθµισης παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: Πίνακας 3: Συντελεστές στάθµισης για απαιτήσεις από τις παρακάτω κατηγορίες Moody s Aaa ως Aa3 A1 ως A3 Baa1 ως Baa3 Ba1 ως Ba3 B1 ως B3 Κάτω από Β3 Μη αξιολογηµένο Standard & Poor s Κεντρικές κυβερνήσεις ΑΑΑ Α+ ΒΒΒ+ Β+ ως ως ως ως Β- ΑΑ- Α- ΒΒΒ- Β+ ως Κάτω Μη Β- από Β- αξιολογηµένο 0% 20% 50% 100% 100% 150% 100% τράπ 1 20% 50% 100% 100% 100% 150% 100% εζες 2 20% 50% 50% 100% 100% 150% 50% Επιχειρήσεις 20% 50% 100% 100% 150% 150% 100% Τιτλοποιηµένες απαιτήσεις 20% 50% 100% 350% Μείωση κεφαλαίου Όπως φαίνεται από το παραπάνω πίνακα οι κεντρικές κυβερνήσεις χάνουν τη προνοµιακή µεταχείριση του υπάρχοντος συστήµατος και µπορούν να τύχουν οιουδήποτε συντελεστή στάθµισης. Οι τράπεζες µπορεί να επιλέξουν είτε να τύχουν ενός συντελεστή στάθµισης µία βαθµίδα χειρότερο από εκείνο που έχει η κεντρική κυβέρνηση της χώρας τους ή να αξιολογηθούν, όµως σ αυτή τη περίπτωση δεν µπορεί να τύχουν συντελεστή µικρότερου του 20%. Οι απαιτήσεις από επιχειρήσεις µπορεί να έχουν συντελεστές 20%, 50%, 100% και 150% από το 100% που έχουν σήµερα. Το ποσοστό που αφορά µη αξιολογηµένες επιχειρήσεις είναι το µικρότερο που µπορεί να εφαρµοστεί και είναι στη διακριτική ευχέρεια των εποπτικών αρχών να

10 εφαρµόσουν µεγαλύτερο συντελεστή. Τέλος, όσον αφορά τις τιτλοποιηµένες απαιτήσεις ο σκοπός είναι να επιβαρύνονται οι τράπεζες για υψηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το αντικείµενο της τιτλοποίησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία µίας junk αγοράς δανείων. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα µείωσης του πιστωτικού κινδύνου (credit risk mitigation) όταν παρέχονται σαν εξασφαλίσεις εκπλήρωσης της υποχρέωσης (collateral) όχι µόνοι τίτλοι του δηµοσίου αλλά και π.χ. εκδόσεις δηµοσίων οργανισµών (αξιολογηµένων πάνω από ΒΒ-) και µετοχών εισηγµένων στο γενικό δείκτη. Επίσης αναγνωρίζονται προϊόντα µείωσης των πιστωτικών κινδύνων όπως πιστωτικά παράγωγα καθώς και η ακίνητη περιουσία. Η αξιολόγηση από ανεξάρτητους αξιολογητές παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήµατα: Επιχειρήσεις κυρίως στην Ευρώπη δεν αξιολογούνται- άρα δεν αλλάζει το ισχύον σύστηµα Για επιχειρήσεις κάτω από ΒΒ- δηµιουργείται το κίνητρο να µη ζητήσουν αξιολόγηση διότι έτσι θα επιτύχουν φθηνότερη χρηµατοδότηση Οι αξιολογήσεις των rating agencies δεν ταυτίζονται µεταξύ τους άρα υπάρχει κίνητρο για rating shopping Οι αξιολογήσεις των εξωτερικών εκτιµητών δεν είναι προσανατολισµένες στη πρόβλεψη µελλοντικών εξελίξεων αλλά βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν χρονική υστέρηση Πρέπει εδώ να παρατηρήσουµε ότι η εφαρµογή της µεθόδου αυτής από τις ελληνικές τράπεζες θα οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση του κόστους κεφαλαίου τους στη διατραπεζική αγορά. Ο λόγος είναι ότι ενώ σήµερα οι απαιτήσεις εις βάρος τραπεζών σταθµίζονται µε 20%, µε τις νέες προτάσεις η στάθµιση θα είναι σηµαντικά υψηλότερη δεδοµένου ότι οι ελληνικές τράπεζες αξιολογούνται από τη Moody s και Standard & Poor s από Α1/Α+ ως Baa3/BBB-. Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στη χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που έχει αναπτύξει και χρησιµοποιεί για τουλάχιστον τρία χρόνια η κάθε τράπεζα. Η τράπεζα για να µπορέσει να εφαρµόσει τα εσωτερικά υποδείγµατα πρέπει να εκπληρεί συγκεκριµένες προϋποθέσεις:

11 οι εσωτερικές µονάδες αξιολόγησης του κινδύνου της κάθε τράπεζας θα πρέπει να είναι σε θέση να οµαδοποιεί τις απαιτήσεις της σε κατηγορίες κινδύνου, θα πρέπει να υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση των κινδύνων (credit exposures) θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζει τη πιθανότητα πτώχευσης για ένα έτος για κάθε κατηγορία κινδύνου Η ενδεχόµενη ζηµιά µετράται από το γινόµενο τριών παραγόντων: της πιθανότητας πτώχευσης, του ποσοστού της ζηµιάς δεδοµένης της πτώχευσης (Loss given default, LGD) και της έκθεσης (exposure) στον οφειλέτη. Η προσέγγιση (DEFAULT MODE, DM) που υπόκειται των προτάσεων της επιτροπής της Βασιλείας θεωρεί σαν εκδήλωση του πιστωτικού κινδύνου µόνο τη κατάσταση της πτώχευσης. Κατά συνέπεια η ζηµιά σαν αποτέλεσµα της πτώχευσης εξαρτάται από την έκθεση στο κίνδυνο, e, τη πιθανότητα πτώχευσης για µία συγκεκριµένη περίοδο, d, και το ποσοστό της «έκθεσης» στο κίνδυνο που δεν έχει καλυφθεί από εγγυήσεις, (LGD). Από τους παραπάνω 3 παράγοντες η έκθεση στο κίνδυνο µπορεί να υπολογισθεί µε σχετική ακρίβεια. Παραδείγµατος χάριν όταν πρόκειται για δάνεια ισούται µε το κεφάλαιο του δανείου, όµως για θέσεις σε παράγωγα είναι δύσκολο να υπολογισθεί και αυτό διότι το άνοιγµα µίας θέσης (long or short) απαιτεί µόνο τη καταβολή µίας «εγγύησης» (margin) ενώ οι υποχρεώσεις / απαιτήσεις από τη θέση αυτή ανακύπτουν σε µελλοντικό χρόνο. Επίσης, το ποσοστό κάλυψης στο ενδεχόµενο πτώχευσης, (LGD), είναι συνάρτηση των εγγυήσεων που έχουν δοθεί και της αξίας που θα έχουν στη περίπτωση ρευστοποίησης τους. εδοµένου ότι αυτή η αξία δεν µπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων, η LGD είναι στοχαστική µεταβλητή. Τέλος, η πιθανότητα πτώχευσης ακολουθεί και αυτή µία κατανοµή δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Στις αναλύσεις αυτού του είδους συνήθως µόνο η πιθανότητα πτώχευσης θεωρείται στοχαστική µεταβλητή ενώ οι 2 άλλες παράµετροι της ζηµιάς θεωρούνται ότι είναι γνωστοί µε βεβαιότητα. Κατά συνέπεια η προσδοκώµενη ζηµιά θα ισούται µε : Expected Loss ( EL) = ( e) xe( p) x( LGD) (1) όπου E(p)= προσδοκώµενη πιθανότητα πτώχευσης.

12 Η προσδοκώµενη ζηµιά θεωρείται ότι είναι γνωστή στις τράπεζες για κάθε κατηγορίας δανείου (ή γενικότερα «έκθεσης», exposure, που έχουν) και συνεπώς οι προβλέψεις στο ισολογισµό αποσκοπούν στη κάλυψη αυτής της ζηµιάς. Όταν όµως το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στο προσδιορισµό του ύψους των ιδίων κεφαλαίων σαν ασφάλεια έναντι κάθε πιθανής αρνητικής εξέλιξης τότε µας ενδιαφέρει ο προσδιορισµός της µέγιστης πιθανής ζηµιάς, σε ένα επίπεδο εµπιστοσύνης, σαν αποτέλεσµα της πτώχευσης. Άρα χρειαζόµαστε µία εκτίµηση της διακύµανσης της πιθανότητας πτώχευσης. Σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία υπάρχουν 2 ενδεχόµενα για κάθε δανειολήπτη στο τέλος µιας περιόδου (π.χ. µήνα, τρίµηνο, έτος), είτε πτωχεύει ή όχι. Άρα η πιθανότητα πτώχευσης ακολουθεί τη διωνυµική κατανοµή και η τυπική απόκλιση της ισούται µε: σ = ( p)(1 p) (2) Άρα αν προσεγγιστικά χρησιµοποιήσουµε τους πίνακες της κανονικής κατανοµής, (η διωνυµική κατανοµή µε παραµέτρους n και p µπορεί να θεωρηθεί σαν το άθροισµα n διωνυµικών κατανοµών µε παραµέτρους 1 και p. Συνεπώς βάσει του κεντρικού οριακού θεωρήµατος προσεγγίζεται από τη κανονική κατανοµή), η µέγιστη εκτιµώµενη ζηµιά σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% ισούται µε : max( Loss) = EL xσx( e) x( LGD) (3). Η επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι οι η κεφαλαιακή επάρκεια πρέπει να προσδιορίζεται έτσι ώστε να καλύπτεται τόσο η προσδοκώµενη όσο και η µη προσδοκώµενη ζηµιά. Αυτό αποτελεί παρέκκλιση από τη πάγια πολιτική των ΠΙ όπου τα ίδια κεφάλαια πρέπει να καλύπτουν µόνο τη µη προσδοκώµενη ζηµιά. Παράδειγµα: Έστω ότι έχουµε παραχωρήσει δάνεια ονοµαστικής αξίας 10,000,000 ευρώ και ότι το ποσοστό της ζηµιάς στο ενδεχόµενο πτώχευσης εκτιµάται σε Η πιθανότητα πτώχευσης της συγκεκριµένης κατηγορίας δανειοληπτών εκτιµάται σε 0.18%. Να υπολογισθεί η µέγιστη εκτιµώµενη ζηµιά σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% (χρησιµοποιείστε τους πίνακες της κανονικής κατανοµής). Η µέγιστη ζηµιά ισούται µε:

13 max Loss(99%) = x10,000,000x(0.48) + (2.33)( (0.0018)( )) x10,000,000x(0.48) Ο δεύτερος όρος του αθροίσµατος καλείται και µη προσδοκώµενη ζηµιά. Υπάρχουν 2 εκδοχές του βασικού υποδείγµατος. Στη βασική - Foundation internal ratings based (IRB) - η τράπεζα κατανείµει τις απαιτήσεις της σε κατηγορίες κινδύνου, για κάθε µία από τις οποίες έχει υπολογίσει τη πιθανότητα πτώχευσης για το επόµενο έτος. Η εκτίµηση της LGD θα γίνεται από τις εποπτικές αρχές. Στη περίπτωση επίσης αυτή αναγνωρίζονται σαν εγγυήσεις όχι µόνο χρεόγραφα, όπως αυτά του τυποποιηµένου υποδείγµατος- αλλά και ακίνητα. Στη προχωρηµένη advanced internal ratings based (IRB) - εκδοχή οι τράπεζες θα µπορούν να υπολογίζουν οι ίδιες το παράγοντα LGD καθώς επίσης θα µπορούν να χρησιµοποιούν κάθε µορφή εγγύησης (collateral). Ο υπολογισµός της κεφαλαιακής επάρκειας βάσει των εσωτερικών υποδειγµάτων ακολουθεί τη παρακάτω διαδικασία: πρώτα, το χαρτοφυλάκιο του ΠΙ χωρίζεται σε 6 κατηγορίες, «κεντρική κυβέρνηση», «τράπεζες», «επιχειρήσεις», «λιανικές πωλήσεις», «µετοχές» και «χρηµατοδότηση έργων». Για κάθε µία από τις 6 κατηγορίες η επιτροπή θα προτείνει συνεχείς συναρτήσεις για τον υπολογισµό των συντελεστών στάθµισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ευελιξία στους διάφορους παράγοντες προσδιορισµού του κινδύνου. Για παράδειγµα στη περίπτωση της κατηγορίας των επιχειρήσεων και για τη βασική µέθοδο, ο συντελεστής στάθµισης αναφοράς (Benchmark Risk Weight, BRW) υπολογίζεται για τη περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο µε διάρκεια (maturity) 3 χρόνια και LGD= 50% και ισούται προς: BRW = 976.5* Φ(1.118* Φ *(1 PD ( PD) ) * PD 1 ) όπου Φ είναι η σωρευτική συνάρτηση πιθανότητας για τη τυποποιηµένη κανονική κατανοµή, Φ -1 είναι η αντίστροφος της παραπάνω τιµής και PD είναι η πιθανότητα πτώχευσης. Ο συντελεστής στάθµισης (RW) για τη συγκεκριµένη έκθεση σε κίνδυνο (π.χ. δάνειο) προκύπτει σαν η µικρότερη τιµή από τις παρακάτω δύο:

14 RW = min( LGD / 50) * BRW ( PD);12.50* LGD όπου ο δεύτερος όρος (12.50*LGD) θεωρείται η µέγιστη τιµή στάθµισης. Στη προχωρηµένη µέθοδο η διαδικασία είναι ίδια µε τη διαφορά ότι η συνάρτηση για τη BRW προσαρµόζεται ώστε να ληφθεί υπ όψη και εναποµένουσα διάρκεια της «έκθεσης» σε κίνδυνο διαφορετική από τα 3 χρόνια. Προφανώς όσο µεγαλύτερη η διάρκεια τόσο µεγαλύτερος και ο κίνδυνος. Επίσης ορίζεται ότι τα 2 πρώτα χρόνια εφαρµογής των νέων προτάσεων η κεφαλαιακή απαίτηση από τη προχωρηµένη µέθοδο δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 90% εκείνης που θα προκύπτει από την εφαρµογή της βασικής µεθόδου. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε µία σύγκριση των συντελεστών στάθµισης τριών µεθόδων για τη περίπτωση έκθεσης στο κίνδυνο που ανήκει στη κατηγορία των επιχειρήσεων: Πίνακας 4: Συντελεστές στάθµισης διαφόρων µεθόδων PD Τυποποιηµένη µέθοδος στη παρούσα κατάσταση Τυποποιηµένη µέθοδος βάσει των νέων προτάσεων Βασική µέθοδος των εσωτερικών υποδειγµάτων ΑΑΑ ΑΑ Α ΒΒΒ ΒΒ Β CCC Πηγή: P.Jackson, Bank of England, Quarterly Bulletin, spring Τα αναγραφόµενα µεγέθη είναι επί της εκατό. Οι συντελεστές στη τυποποιηµένη µέθοδο µε τις νέες προτάσεις έχει παραχθεί µε τη χρήση των ποσοστών που αναφέρθηκαν παραπάνω π.χ. 1.6% = 0.08 * Αντίστοιχα στη βασική µέθοδο τα ποσοστά προκύπτουν σαν το γινόµενο του BRW, που υπολογίζεται για την αντίστοιχη πιθανότητα πτώχευσης βάσει του παραπάνω τύπου για το BRW, επί το 0.08, π.χ. 1.13%=0.14*0.08. Επίσης βάσει των νέων προτάσεων δεν µπορεί να υιοθετηθεί πιθανότητα πτώχευσης µικρότερη του Εύκολα γίνονται κατανοητές οι επιπτώσεις από την επικείµενη αποδοχή των νέων προτάσεων. Για «εκθέσεις» χαµηλού κινδύνου το νέο σύστηµα οδηγεί σε πολύ µικρότερες απαιτήσεις κεφαλαίων. Αντίθετα έχουµε σηµαντικότατες αυξήσεις για

15 απαιτήσεις υψηλού κινδύνου. Τέλος οι νέες οδηγίες αναγνωρίζουν ότι σε επίπεδο χαρτοφυλακίου οι κίνδυνοι είναι σαφώς µικρότεροι από το άθροισµα του κινδύνου που εµπεριέχεται στις µεµονωµένες θέσεις και γι αυτό θεσπίζεται µία διόρθωση (granularity factor) ανάλογα µε το βαθµό διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου Τα προβλήµατα µε τη προτεινόµενη διαδικασία µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής: Η επιλογή του χρονικού ορίζοντα µέτρησης της πιθανότητας πτώχευσηςπου καθορίζει και το χρονικό ορίζοντα µέτρησης του κινδύνου- πρέπει να είναι ανάλογη της περιόδου που το χαρτοφυλάκιο παραµένει σταθερό. Αν επιλεγεί µεγάλη χρονικά περίοδος τότε υπάρχει ο κίνδυνος σε αλλαγή του οικονοµικού κλίµατος να πραγµατοποιηθεί συσσώρευση ζηµιών. Αν επιλεγεί µικρή περίοδος (π.χ. έτος) τότε είναι αµφίβολο τι µπορεί να κάνει η τράπεζα σε ένα αρνητικό κλίµα (π.χ. αύξηση κεφαλαίων ή πώληση δανείων ; ). Η επιτροπή της Βασιλείας εισηγείται το ένα έτος κυρίως για λόγους ύπαρξης στατιστικών στοιχείων. Οι εκτιµώµενες πιθανότητες πτώχευσης εξαρτώνται από τον οικονοµικό κύκλο. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις σε µακροοικονοµικό επίπεδο. Αυτό συµβαίνει διότι σε περιόδους ύφεσης οι πιθανότητες πτώχευσης θα είναι αυξηµένες µε αποτέλεσµα και οι εκτιµώµενες ζηµιές των τραπεζών να είναι αυξηµένες. Άρα οι τράπεζες θα αντιδρούν µε µείωση στην έγκριση δανείων, γεγονός που θα επιτείνει την οικονοµική ύφεση. Το αντίθετο αποτέλεσµα θα έχουµε σε περιπτώσεις υπερθέρµανσης της οικονοµίας. Η επιτροπή συνιστά η µέτρηση της πιθανότητας πτώχευσης να γίνεται σε «µακροχρόνιο» ορίζοντα. Η εκτίµηση της πιθανής ζηµιάς και κατά συνέπεια της κεφαλαιακής επάρκειας- συνεπάγεται και τη πιθανότητα σφάλµατος. Όσο µικρότερη θέλουµε να είναι αυτή η πιθανότητα τόσο υψηλότερα πρέπει να είναι τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας. Αυτό όµως έχει αρνητικές συνέπειες για το κόστος του χρήµατος στην οικονοµία. Η επιτροπή αποφεύγει να πάρει θέση, όµως επιθυµεί η κεφαλαιακή επάρκεια µε το νέο σύστηµα να είναι ανάλογη της υπάρχουσας. Αυτό συνεπάγεται επίπεδο εµπιστοσύνης 99.5%.

16 Οι άλλες προτάσεις της επιτροπής αφορούν την αντιµετώπιση της καταχρηστικής εφαρµογής της τιτλοποίησης απαιτήσεων για τη µείωση του ύψους της απαιτούµενης κεφαλαιακής επάρκειας. Η επιτροπή προτείνει ότι µόνο στη περίπτωση πραγµατικής πώλησης (clean break) των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται της τιτλοποίησης θα επιτρέπεται ο µη συνυπολογισµός τους στη κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Όσον αφορά το λειτουργικό κίνδυνο προτείνονται τρεις µέθοδοι υπολογισµού: η µέθοδος του βασικού δείκτη που έχει κατασκευαστεί (calibrated) έτσι ώστε µε δείκτη τα ακαθάριστα κέρδη να δίνει απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια ίση µε το 15% του συνολικού κεφαλαίου, η τυποποιηµένη µέθοδος που χρησιµοποιεί διαφορετικούς δείκτες για κάθε δραστηριότητα (π.χ. λιανική τραπεζική, ιαχείριση διαθεσίµων, κ.λ.π.) και τα εσωτερικά υποδείγµατα. Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί εδώ ότι ο λειτουργικός κίνδυνος- σε αντιπαράθεση µε το πιστωτικό και το κίνδυνο αγοράς- είναι ιδιοσυγκρατικός και συνεπώς δεν είναι ευδιάκριτη η αναγκαιότητα της δηµιουργίας κεφαλαιακής επάρκειας για αυτή τη κατηγορία κινδύνων. Όταν ο κίνδυνος είναι συστηµικός τότε ένας κοινός αρνητικός παράγοντας (shock) επιδρά σε όλες τις τράπεζες και είναι πολύ πιθανή η διάδοση του κινδύνου και σε άλλες τράπεζες. Άρα εδώ είναι προφανής ο λόγος γιατί οι εποπτικές αρχές επιθυµούν τη ύπαρξη υψηλών ιδίων κεφαλαίων. Όµως αυτό δεν είναι καθόλου σαφές για κινδύνους που από τη φύση τους είναι ταυτισµένοι µε ένα συγκεκριµένο ΠΙ (π.χ. ζηµιά λόγω δόλου). κινδύνων 2.2. Ο δεύτερος άξονας Εποπτικός έλεγχος των συστηµάτων υπολογισµού Η υπολογιζόµενη κεφαλαιακή επάρκεια βάσει των παραπάνω κανόνων πρέπει να θεωρείται σαν το ελάχιστο απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων. Πρώτα οι τράπεζες πρέπει να αναπτύξουν µονάδες αξιολόγησης της υπολογιζόµενης κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση µε το κίνδυνο που εκτιµούν ότι έχουν. Για παράδειγµα θα πρέπει να εντοπίσουν πηγές κινδύνου που δεν καλύπτονται από τους κανονισµούς όπως ο κίνδυνος επιτοκίου το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Αυτή η διαδικασία βελτίωσης του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ότι είναι σύµφωνη µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. εύτερον, η εσωτερική διαδικασία εκτίµησης των κινδύνων θα αξιολογείται από τις εποπτικές αρχές οι οποίες αν δεν είναι

17 ικανοποιηµένες µε τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου θα µπορούν να επεµβαίνουν διορθωτικά. Τρίτο, οι τράπεζες αναµένεται να λειτουργούν µε ένα ύψος κεφαλαιακής επάρκειας που θα υπερβαίνει το καθοριζόµενο από το πρώτο άξονα. Τέταρτο, οι εποπτικές αρχές θα µπορούν να επεµβαίνουν προληπτικά ώστε να µη µειωθεί το ύψος των κεφαλαίων κάτω από εκείνο που θεωρείται ασφαλές. Η κριτική που έχει ασκηθεί στο δεύτερο άξονα των προτάσεων είναι ότι δίνεται σηµαντική δυνατότητα στις εποπτικές αρχές να µεταβάλλουν το ελάχιστο ύψος κεφαλαιακής επάρκειας είτε προς τα πάνω ή κάτω. Αυτό δηµιουργεί το κίνδυνο να δηµιουργηθούν συνθήκες ατελούς ανταγωνισµού ανάµεσα σε τράπεζες που ανήκουν σε χώρες µε αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων και σε εκείνες που ανήκουν σε χώρες µε ελαστική εφαρµογή. Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τράπεζες στις Η.Π.Α. που οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να τηρούνται αυστηρά και αυτό καθορίζεται δια νόµου και από την άλλη µεριά οι τράπεζες στη Μ. Βρετανία που παρέχεται µεγάλη ευελιξία τις εποπτικές αρχές την εφαρµογή των διατάξεων. Από την άλλη µεριά βέβαια προβάλλεται το αντεπιχείρηµα ότι η ευελιξία στη εφαρµογή των διατάξεων είναι απαραίτητη διότι στη περίπτωση π.χ. µίας κρίσης που οι δείκτες δεν θα καλύπτονται, η τράπεζα θα πρέπει να κάνει είτε αύξηση κεφαλαίων, που είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό αυτές τις συνθήκες, ή να πωλήσει υψηλού κινδύνου στοιχεία του ενεργητικού της. Αυτό το τελευταίο όµως ενέχει το κίνδυνο να ενταθεί η κρίση στο σύστηµα. Η ευελιξία στη εφαρµογή των διατάξεων αποµακρύνει αυτό το κίνδυνο Ο τρίτος άξονας ηµοσιοποίηση (Disclosure) Οι νέες οδηγίες συστήνουν µέτρα µεγαλύτερης δηµοσιοποίησης που καλύπτουν: Την εφαρµογή των προτάσεων σε επίπεδο οµίλων (consolidation) Το profile της τράπεζας όσον αφορά το πιστωτικό κίνδυνο (η εναποµένουσα διάρκεια των απαιτήσεων, το ύψος των οφειλόµενων δανείων κ.λ.π.), το κίνδυνο αγοράς ( το ύψος του Value-at-Risk για διαφορετικά χαρτοφυλάκια συναλλαγών), κ.λ.π. Τη σύνθεση των κεφαλαίων που χρησιµοποιούνται για τη κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων καθώς επίσης τη κατανοµή αυτών των

18 κεφαλαίων για τη κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών κινδύνου (π.χ. πιστωτικός, αγοράς, κ.λ.π.), Τη φύση των υποδειγµάτων όταν χρησιµοποιούνται εσωτερικά υποδείγµατα 3. Γενική κριτική των προτάσεων Οι νέες προτάσεις για τη κεφαλαιακή επάρκεια των ΠΙ δεν εκπληρούν µόνο το στόχο της ύπαρξης ενός συστήµατος που θα δίνει αξιόλογες µετρήσεις του κινδύνου που µε τη σειρά τους θα οδηγούν στο καθορισµό ικανοποιητικού ύψους ιδίων κεφαλαίων. Περά από αυτό φέρνει µία εντελώς καινούργια φιλοσοφία στη διοίκηση των ΠΙ. Ουσιαστικά ενσωµατώνει στη διοίκηση των ΠΙ τα σύγχρονα συστήµατα µέτρησης των κινδύνων τα οποία έχουν αναπτυχθεί τη τελευταία δεκαετία και χρησιµοποιούνται από µεγάλες τράπεζες. Αυτό ισχύει µε τα λεγόµενα «εσωτερικά» υποδείγµατα µέτρησης κινδύνων που εµπορικές εφαρµογές τους αποτελούν προϊόντα όπως: Riskmetrics, Creditmetrics, Creditrsik-plus, portfolio manager κ.λ.π. Η εφαρµογή αυτών των συστηµάτων απαιτεί µία εντελώς νέα οργάνωση των ΠΙ όπου θα υπάρχουν ροές πληροφοριών µεταξύ όλων των επιπέδων και όπου ο κίνδυνος θα υπολογίζεται σε κάθε δραστηριότητα / απόφαση. Σε αυτή τη νέα οργάνωση τα κεφάλαια της τράπεζας έχουν σαν σκοπό την απορρόφηση όλων, δυνητικά, των ζηµιών που µπορούν να εµφανιστούν. Η κάθε µονάδα λήψης απόφασης αντιµετωπίζει ένα όριο που ορίζεται όχι σε όρους ονοµαστικής ή και τρέχουσας αξίας των θέσεων (positions) που αναλαµβάνει αλλά σε όρους οικονοµικού κεφαλαίου δηλαδή της µέγιστης ζηµιάς που µπορεί να προέλθει από τις θέσεις που έχει. Η εσωτερική συνέπεια του συστήµατος απαιτεί ότι το άθροισµα των επιµέρους ορίων που έχουν κατανεµηθεί στις µονάδες λήψης απόφασης θα πρέπει να αθροίζεται στο ύψος των συνολικών κεφαλαίων της τράπεζας. Οι επιπτώσεις αυτών των συστηµάτων για την ενεργητική όσο και τη παθητική διαχείριση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών είναι προφανής. Η κατανοµή αυτών των κεφαλαίων στα όρια (limits) των µονάδων λήψεως αποφάσεων εκφράζει τη πολιτική του top management για τις προτεραιότητες που θα έχει η τράπεζα τους (π.χ. retail ή wholesale banking ;). Επίσης, η παθητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου απλοποιείται δεδοµένου ότι κάθε υπέρβαση των ορίων απαιτεί διορθωτικές κινήσεις.

19 Η εφαρµογή αυτών των µεθόδων έχει θετικές επιπτώσεις σε θέµατα όπως η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης των ΠΙ δεδοµένου ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι περισσότερο ευδιάκριτη. Επίσης, ο έλεγχος των διαδικασιών γίνεται ευκολότερος καθώς επίσης και η δηµοσιοποίηση πλήθους πληροφοριών στους επενδυτές. Παράλληλα έχουν ασκηθεί πλήθος κριτικών στις προτάσεις που καλύπτουν τόσο θέµατα «ακαδηµαϊκού» ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε τη λογική συνέπεια των µέτρων όσο και πρακτικής εφαρµογής τους, όπως π.χ. η ανάγκη ύπαρξης εξαιρετικά ειδικευµένου προσωπικού. Μία γενικής αποδοχής κριτική θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η παρακάτω. Μία βασική επιδίωξη των κεντρικών τραπεζών που συµµετέχουν στην επιτροπή της Βασιλείας είναι να καθορίσουν κοινούς κανόνες για τα ΠΙ έτσι ώστε να διασφαλισθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης και κατ επέκταση των συνθηκών του «δίκαιου» ανταγωνισµού ( leveling the playing field). Όµως παρατηρούµε ότι οι προτάσεις αποκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις από αυτό το στόχο. Για παράδειγµα έχουν εντοπισθεί διάφορες περιπτώσεις που µας οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως : 1) η µεγάλη ευχέρεια που παρέχεται στις εποπτικές αρχές της κάθε χώρας στον έλεγχο των συστηµάτων µέτρησης του κινδύνου (δεύτερος άξονας των προτάσεων), 2) στις εξαιρέσεις στον εκάστοτε γενικό κανόνα που έχει θεσπισθεί, συνήθως µετά από πίεση διαφόρων ενδιαφεροµένων, π.χ. η δυνατότητα που δίνεται έτσι ώστε στεγαστικά επαγγελµατικά δάνεια «ανεπτυγµένων» αγορών ακινήτων να σταθµίζονται µε συντελεστή 50% αντί για 100% που είναι ο κανόνας. Αυτή η εξαίρεση αναµένεται να ωφελήσει συγκεκριµένες τράπεζες όπως της γερµανική Landesbank (βλέπε υποσηµείωση 21, σελ. 12 του Overview of the New Basle Accord April 2003), 3) δεν λαµβάνεται µέριµνα για το αθέµιτο ανταγωνισµό από κρατικές τράπεζες ή τράπεζες που απολαµβάνουν κρατικών εγγυήσεων που µπορούν να εκδίδουν δάνεια µειωµένης εξασφάλισης µε υψηλή αξιολόγηση από τις εταιρίες εκτίµησης κινδύνου ή αντλούν κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές µε χαµηλότερο κόστος. Επίσης, εκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι οι κίνδυνοι είναι ενδογενείς για το σύστηµα και για τις τράπεζες σε περιόδους κρίσεων. Κατά συνέπεια η εκτίµηση του κινδύνου ούτε ακριβής µπορεί να είναι αλλά ούτε προστατεύει σε περιόδους κρίσης. Τέλος, τα προτεινόµενα συστήµατα µέτρησης κινδύνου υπολογίζουν τη µέγιστη ζηµιά µε δεδοµένη πιθανότητα να κάνουν σφάλµα (δηλαδή 0.5% να είναι µεγαλύτερη από την υπολογιζόµενη). Αλλά εκείνο που επίσης µας

20 ενδιαφέρει είναι και το ύψος του πιθανολογούµενου σφάλµατος. ηλαδή, πρέπει να γνωρίζουµε τη κατανοµή της ζηµιάς που υπερβαίνει την εκτίµηση.

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Basel Committee on Banking Supervision, (2003), The New Basle Capital Accord, consultative document, Danielson, J., P. Embrechts, C. Goodhart, C. Keating, F. Muennich, O. Renault and H. Song Shin, 2001, An Academic response to Basel II, LSE Financial Markets Group, Special papers series. Jackson P., Perraudin W., (2000), Regulatory implications of Credit risk models, Journal of Banking and Finance, vol. 24, n ½ Jackson P., 2001, Bank Capital Standards: The new Basel Accord, Bank of England quarterly bulletin, Spring 2001 KPMG, 2003, BASEL II: A worldwide challenge for the Banking Business Santos, J., 2000, Bank capital regulation in contemporary banking theory: a review of the literature, BIS working paper no 90, Sironi, A. and C. Zazzara, 2001, The New Basel accord: possible implications for Italian banks, mimeo

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

(β) Του π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

(β) Του π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». Αριθμ. 54201/Β2884/08 (ΦΕΚ 2471 Β/4-12-2008): Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ V Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου αποτελεί μια από τις κυρίαρχες αρμοδιότητες κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος ενώ επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φαίδων Καλφάογλου Τράπεζα της Ελλάδος 1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Βασιλεία ΙΙ και κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών Ευνοϊκό καθεστώς για ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Η C-BNK έχει τον κάτωθι ισολογισμό σε τρέχουσες αξίες (εκατ. ευρώ): Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μ Μετρητά στο ταμείο 0 Καταθέσεις 200 Στεγαστικά δάνεια 500 Δάνεια διατραπεζικής 200 Επιχειρηματικά δάνεια 400

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007,

-5- Ν.3049/2002 ή 3601/2007, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ VI. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (CRM) 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Τροποποίηση σταθµισµένων ανοιγµάτων. Παράρτηµα VIII 37. (1) Όταν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου» Πρύτανης, ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών ΘΕΜΑ 1 (20%) A. Η επιλογή της προσθήκης µιας µετοχής σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο, ενδέχεται να µεταβάλλει αφενός την

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα