ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ"

Transcript

1 ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ (ðñþ çí Áñ åßá Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ) Ôñé ìç íéáßá ê äï óç Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ÇEL LE NIC DER MA TO-VE NE RE O LO GI CAL REVI EW Quar ter ly edi tion of the Ho spi tal A. Sy gros Founda tion I.A. Sy gros Åðß ôé ìïò äéåõ èõ íôþò Ýê äï óçò Kατσάμπας Α. Åê äü ôçò-äéåõ èύντρια Αντωνίου Χ. Âï ç èüò Ýê äï óçò Σταυρόπουλος Π. Åðé ìý ëåéá ðá ñá ãù ãþò Óå ñé þ ôç Ê. Δεσυνιώτη Κ. Éäéï êôç óßá Åöï ñåßá Íï óï êï ìåß ïõ "Á. Óõã ãñüò" Êëç ñï äü ôç ìá Éö. Á. Óõã ãñïý Ho no ra ry edi tor-in-chi ef Κatsambas A. Publisher-Di re ctor Antoniou Ch. Co-Edi tor Stavropoulos P. Deve lop me ntal edi tor Se rio ti K. Dessinioti K. Pro per ty Founda tion of I.A. Sy gros Se ction Edi tors 1. Iù áí íß äçò Ä. - Âé âëéï ãñá öé êþ Åíç ìý ñù óç - Revi ew of Me di cal Li te rature 2. Ká ôóá ñïý - ÊÜ ôóá ñç Á. - Ðáé äï äåñ ìá ôï ëï ãßá - Pe do der ma to lo gy 3. Kù óôü êçò Ð. - Äåñ ìá ôï åé ñïõñ ãé êþ - La ser - Der ma tosurge ry - La ser 4. Má íôý êïõ-ëå öü êç É. - ÐïéÜ åß íáé ç ÄéÜ ãíù óþ óáò; - Quiz 5. Né êï ëá À äïõ Ç. - Óå îïõá ëé êþò Ìå ôá äé äü ìå íá Íï óþ ìá ôá - Sexual ly Tran smit ted Diseases 6. Óôáõ ñü ðïõ ëïò Ð.Ã. - Èå ñá ðåõ ôé êþ - The ra peuti cs Óõ íôá êôé êþ åðé ôñï ðþ Áíôù íßïõ. Áõ ãå ñé íïý Ã. Ãå ñá æïý íçò Ó. Δεσυνιώτη Κ. Æá êï ðïý ëïõ Í. Êï íôï ñé óôü ðïõ ëïò Ã. Kουσκούκης Κ. Κρασαγάκης Κ. Krüger-Κρασαγάκη S. Ðå ôñß äçò Á. Ðï ôïõ ñß äïõ Å. Ρηγόπουλος Δ. Ñïõ óü êç Á. Óôå öá íü êç Å. Óôå öá íü êç. Óôñá ôç ãüò Á. Óù ôç ñéü äçò Ä. Ôü óêá- áú äü Á. áú äå ìý íïò Ã. Edi to rial bo ard Anto niou C. Avge ri nou G. Ge ra zounis S. Dessinioti C. Za ko poulou N. Ko ntochri sto poulos G. Kouskoukis K. Krasagakis K. Krüger-Krasagaki S. Pe tri dis A. Po touri dou E. Rigopoulos D. Rousa ki A. Ste fa na ki Ι. Ste fa na ki Ch. Stra ti gos A. So ti ria dis D. To sca-chai da A. Chai de me nos G. ISSN: ISSN: Ä ÉÅY ÈÕÍ ÓÇ É. ÄÑÁ ÃÏÕ ÌÇ 5, ÁÈHÍÁ Ô ÇË: , FAX: A D DRESS É. DRA GOUMI 5, ATHENS Ô EL: , FAX: Επεξεργασία - Εκτύπωση C-M-Y-K GRAPHIC D E SIGN S TUDIO ÅÐÅ Ã ÑÁ ÖÉ ÊÅÓ Ô EX ÍÅÓ T E TÑÁ ÐÏ ËÅ ÙÓ 4-8, ÁÈHÍÁ T ÇË C-M-Y-K GRAPHIC D E SIGN S TUDIO EÐÅ 4-8 ÔE TRA PO LE OS S T, ATHENS, T ÇË FAX: Co py right Tá Üñ èñá ðïõ äç ìï óéåý ï íôáé óôçí ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ åß íáé éäéï êôç óßá ôïõ ðå ñéï äé êïý êáé áðá ãï ñåý å ôáé ç ïëé êþ Þ ìå ñé êþ áíá äç ìï óß åõ óþ ôïõò ù ñßò ãñá ðôþ Ýãêñé óç ôïõ äéåõ èõ íôþ Ýê äï óçò. Áíá ãíþ ñé óç Åë ëçí. Åðéè. Äåñì. Áöñïä.: Áðüö. 6 ôçò 85çò Ïëïì/ ÊÅ ÓÕ, Íü ìïò, 1397/83, Üñ èñï Ac ce pted pa pers for publi ca tion in He le nic Der ma to-ve ne re o lo gi cal Revi ew may not be re produced, in who le or in part, without the writ ten con sent of the edi tor in chi ef. Hel len, Der ma tol, Ve ne re ol, Rev. is re co gni zed, ac cor ding to the de ci sion 6 of June 20th, 1991, by the Ce ntral He alth Council (Law 1397/83, ar ti cle 27 3).

2

3 ÅëëçíéêÞ Åðéèåþñçóç Äåñìáôïëïãßáò Áöñïäéóéïëïãßáò Ιανουάριος - Μάρτιος 2014, Ôü ìïò 25, Ôåý ïò 1 Ðå ñéå ü ìå íá Περιγραφή Περιστατικού Σύνδρομο Χειρός - Ποδός Διαμαντοπούλου Κ., Γεροδήμου Μ., Τσακνάκης Δ., Κοντοχριστόπουλος Γ. Aνασκόπηση Ψωρίαση: Σημειώσεις στη γενετική και την παθογένεια της νόσου Σουρά Ε., Βέργου Θ., Αντωνίου Χρ. Ψωρίαση: Μια νόσος με πολλαπλές συνέπειες στην ποιότητα ζωής των ασθενών και το σύστημα υγείας Βέργου Θ., Παπουτσάκη Μ., Αντωνιου Χρ. Εμβολιασμός για τη λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων Γεροδήμου Μ., Τσαβίδη Κ., Αντωνίου Χρ., Νικολαΐδου Η. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Ζησίμου-Πολιτοπούλου Χ., Δεσινιώτη Κ., Αντωνίου Χρ. Quiz ÐïéÜ åß íáé ç äéü ãíù óþ óáò; Τριγώνη Α., Δελλή Φ-Σ., Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Âé âëéï ãñá öé êþ Åíç ìý ñù óç Éù áí íß äçò Ä., Βακιρλής Ε. Ïäç ãß åò ãéá ôïõò óõã ãñá öåßò

4

5 Hellenic Dermato-Venereological Review January - March 2014, Volume 25, No 1 Co ntents Case Report Hand-Foot syndrome Diamantopoulou K., Gerodimou M., Tsaknakis D., Kontochristopoulos G. Reviews Psoriasis: Insights into Genetics and Pathogenesis Soura E., Vergou Th., Antoniou Ch. Psoriasis: A disease with multiple implications to the quality of life of patients and the health system Vergou Τh., Papoutsaki M., Antoniou Ch. Vaccination for human papilloma virus infection Gerodimou M., Tsavidi K., Antoniou Ch., Nicolaidou H. Systemic treatments for hidradenitis suppurativa Zisimou-Politopoulou C., Dessinioti C., Antoniou Ch. Quiz Which is your diagnosis? Trigoni A., Delli F-S, Mandekou-Lefaki I. Literature Update Ioannidis D., Vakirlis E. Instructions to authors

6

7 Παρουσίαση Περιστατικού Σύνδρομο Χειρός-Ποδός Διαμαντοπούλου Κ. Γεροδήμου Μ. Τσακνάκης Δ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Το σύνδρομο χειρός-ποδός είναι μια συχνή δερματολογική τοξική αντίδραση σε ορισμένες αντικαρκινικές θεραπείες. Παρουσιάζουμε την περίπτωση 55χρονης γυναίκας με μεταστατικό καρκίνο μαστού και σύνδρομο χειρός-ποδός. Περιγράφουμε τις κλινικές εκδηλώσεις και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου και παράλληλα συζητούνται οι διαθέσιμες θεραπείες για την καλύτερη αντιμετώπιση της. Η έγκαιρη διάγνωση είναι βασική ώστε να προληφθούν οι σοβαρές συνέπειες αυτής της κατάστασης. Hand-Foot Syndrome Diamantopoulou K., Gerodimou M., Tsaknakis D., Kontochristopoulos G Summa ry Hand-Foot syndrome (HFS) is a common dermatologic toxic reaction to certain anticancer therapies. We report a case of a 55-year-old woman suffering from metastatic breast cancer and HFS and describe the clinical features and the criteria for evaluating the severity of the disease. Furthermore discussion is made to the therapeutic aspects of the syndrome. Early recognition of HFS is essential to avoid the serious sequelae of this condition. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Σύνδρομο χειρός-ποδός, καπεσιταβίνη, λαπατινίμπη, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) KEY WORDS Hand-Foot syndrome, capecitabine, lapatinibe, World Health Organization (WHO) ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το σύνδρομο χειρός-ποδός (Hand-Foot Syndrome/HFS), είναι ένα εντοπισμένο δερματικό εξάνθημα που συνδέεται με την χρήση χημειοθεραπευτικών παραγόντων, όπως οι ανθρακυκλίνες 1,2 και οι αναστολείς πολλαπλών κινασών (multikinase inhibitors /MKI). 3,4,5 To σύνδρομο είναι επίσης γνωστό και ως παλαμο-πελματιαία ερυθροδυσαισθησία ή δερματική αντίδραση χειρός-ποδός ή ερύθημα των άκρων από χημειοθεραπεία. 6 ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY Γυναίκα ασθενής ηλικίας 55 ετών νοσούσε από μεταστατικό καρκίνο του μαστού και ελάμβανε θεραπεία με καπεσιταβίνη (1250 mg/m 2 επιφάνειας σώματος δύο φορές ημερησίως για 14 ημέρες ακολουθούμενη από 7ήμερη περίοδο διακοπής) σε συνδυασμό με λαπατινίμπη (1000 mg/ημέρα) από τον Ιούνιο του Τρεις περίπου μήνες από την έναρξη της θεραπείας, προοδευτικά παρουσίασε δυσαισθησία και μυρμηκίαση σε παλάμες και πέλματα. Ακο- Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:1 7-11, 2014

8 8 K. Διαμαντοπούλου, Μ. Γεροδήμου, Δ. Τσακνάκης, Γ. Κοντοχριστόπουλος Åé êü íá 2 - Ερύθημα, έλκη, ονυχόλυση και πυογόνο κοκκίωμα στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού κάτω άκρου. λούθως εμφανίστηκε έντονη απολέπιση συνοδευόμενη από πόνο. Τα συμπτώματα αυτά την οδήγησαν στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» τον Σεπτέμβριο του Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε συμμετρικό οίδημα και ερύθημα σε παλάμες και πέλματα. Τα πέλματα επίσης παρουσίαζαν έλκη, ρωγμές, απολέπιση και κατά τόπους, στις θέσεις επιθηλιοποίησης, λεπτό ρόδινο δέρμα. Συνυπήρχε ονυχοδυστροφία και ένα πυογόνο κοκκίωμα στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού κάτω άκρου (Εικόνες 1-3). Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ασθενούς να εργαστεί και να εκτελέσει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η κλινική εικόνα ήταν σοβαρότερη κατά την περίοδο λήψης της καπεσιταβίνης, ενώ παρουσίαζε βελτίωση στο μεσοδιάστημα της διακοπής της. Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα τέθηκε η κλινική διάγνωση HFS 3ου βαθμού σύμφωνα με την κατάταξη του WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε εστιακά εξελκωμένο δέρμα, έντονη υπερπλασία αγγείων και ήπια φλεγμονώδη διήθηση του χορίου. Η καλλιέργεια πύου από τις εξελκώσεις για κοινά αερόβια και αναερόβια παθογόνα έδωσε αρνητικά αποτελέσματα. Προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός εφίδρωσης των παλαμών διενεργήθηκε τεστ αμύλου-ιωδίου που αποδείχθηκε φυσιολογικό. Για την επούλωση των βλαβών του δέρματος και την ανακούφιση των συμπτωμάτων, προτάθηκε καθαρισμός με σπρέι οκτενιδίνης και κομπρέσες με κρύο φυσιολογικό ορό. Κρέμα αντιβίωσης-κορτικοστεροειδούς εφαρμόστηκε δύο φορές την ημέρα, υαλουρονικό οξύ σε μορφή γέλης τοποθετήθηκε μέσα στις ρωγμές και έγινε έναρξη αγωγής με αντιισταμινικά. Επίσης στην ασθενή συνεστήθη ανάπαυση και αποφυγή των παραγόντων τραυματισμού των άκρων (π.χ μαχαίρια, σκληρά παπούτσια κλπ). Η κλινική εικόνα της ασθενούς παρουσίασε βελτίωση μετά από δύο εβδομάδες θεραπείας, οπότε και έγινε διακοπή στην εφαρμογή της κρέμας αντιβίωσηςκορτικοστεροειδούς που αντικαταστάθηκε με κρέμα ουρίας 20%. Η ασθενής παραπέμφθηκε στον θεράποντα ογκολόγο για τροποποίηση της δόσης των φαρμάκων, αφού παρόλη την βελτίωση της κλινικής εικόνας και την υποχώρηση της βαρύτητας του συνδρόμου από 3 ο σε από 2 ο βαθμό, εξακολουθούσε να υφίσταται δυσκολία στις καθημερινές της ενασχολήσεις. ΣΥΖHΤΗΣΗ Το HFS είναι συχνή παρενέργεια των χημειοθεραπειών. 2 Επηρεάζει το 28%-74% των ασθενών που Åé êü íá 1 - Ερύθημα, οίδημα, λεπτό ρόδινο δέρμα, έλκη στις πλάγιες επιφάνειες και στα δάκτυλα των ποδιών. Åé êü íá 3 - Οίδημα και ερύθημα παλαμών. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

9 ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΧΕΙΡΟΣ - ΠΟΔΟΣ 9 Ðß íá êáò 1 Υπεύθυνα χημειοθεραπευτικά και συχνότητα εμφάνισης HFS Συχνότητα Συχνότητα εμφάνισης Φάρμακο εμφάνισης HFS σοβαρού HFS (βαθμού 3) Sorafenib 34-48% 9-17% Sorafenib + Bevacizumab 79% 57% Sunitinib 19-36% 6-23% Cediranib 6-20% Docetaxel 6-37% 0-4% Doxorubicin 22-26% Pegylated liposomal doxorubicin 40-50% 20% Capecitabine 50-60% 10-17% 5-flouorouracil 6-35% 0.5-7% Cytarabine 14-33% Docetaxel + Capecitabine 56-63% 24-26% Doxorubicin + 5 fluorouracil 89% 24% Tροποποίηση από J Onc Pharm Pract 2006; 12: λαμβάνουν καπεσιταβίνη 7 και το 1% αυτών που λαμβάνουν λαπατινίμπη. 8 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χημειοθεραπευτικά που συνηθέστερα συνδέονται με την εμφάνιση του HFS. Και τα δύο φάρμακα που ελάμβανε η ασθενής, έχουν συνδεθεί με το HFS. Λόγω της βελτίωσης των συμπτωμάτων κατά το 7ήμερο διάλειμμα στην λήψη της καπεσιταβίνης πιθανολογούμε ότι αυτό είναι το υπεύθυνο φάρμακο. Είναι γνωστό ότι το HFS μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και μπορεί εξαιτίας του να είναι αναγκαία η τροποποίηση της δόσης ή και η διακοπή της θεραπείας του καρκίνου. Το σύνδρομο δεν θεωρείται επείγουσα κατάσταση, αν και έχουν αναφερθεί επιπλοκές που οδήγησαν σε νέκρωση ιστών και ακρωτηριασμό. 9 Υπάρχει μάλιστα δημοσίευση περιστατικού που οδηγήθηκε σε θάνατο από σηψαιμία. 10 Στο συγκεκριμένο περιστατικό που αφορούσε γυναίκα 61 ετών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού υπό θεραπεία με καπσιταβίνη, παρουσιάστηκε επιμόλυνση από ψευδομονάδα aeruginosa. Η ασθενής εμφάνισε σηπτικό σοκ με οξεία νεφρική βλάβη, ηπατική δυσλειτουργία και διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. Η ψευδομονάδα που απομονώθηκε από τις βλάβες των παλαμών και των πελμάτων, θεωρήθηκε ως η πιο πιθανή αιτία της σήψης, αν και οι καλλιέργειες αίματος ήταν αρνητικές. Η αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου δεν είναι καλά διευκρινισμένη και έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Η κύρια υπόθεση προβάλει τον επίμονο μικροτραυματισμό των τριχοειδών αγγείων (από μηχανική καταπόνηση οφειλόμενη στις καθημερινές δραστηριότητες) σε παλάμες και πέλματα με επακόλουθη εξαγγείωση του φαρμάκου και βλάβη του περιβάλλοντος ιστού. Άλλος πιθανός αιτιοπαθολογικός μηχανισμός του συνδρόμου που προκαλείται από την καπεσιταβίνη είναι η υψηλότερη συγκέντρωση των ενεργών μεταβολιτών του φαρμάκου (5-φθοριουρακίλη) σε αυτές τις περιοχές, και η αποβολή της από τους ιδρωτοποιούς αδένες των παλαμών και πελμάτων. 11 Η αρχική εκδήλωση του HFS είναι η παλαμοπελματιαία δυσαισθησία και η μυρμηκίαση. Ακολουθούν επώδυνο συμμετρικό ερύθημα, οίδημα, φυσαλίδες, φλύκταινες διαβρώσεις και εξελκώσεις. 9 Η απολέπιση είναι συχνά το πιο σημαντικό σημείο του συνδρόμου. Η εντόπιση είναι συνήθως σε παλάμες και πέλματα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προσβληθούν η ραχιαία επιφάνεια των χειρών και των ποδών, οι παρατριμματικές περιοχές, καθώς και οι περιοχές που υποβάλλονται σε πίεση με εφαρμοστά ρούχα. 12 Οι βλάβες είναι συνήθως συμμετρικές, αλλά έχει αναφερθεί περίπτωση ετερόπλευρου HFS σε ασθενή με ημιπληγία. 12,13 Να σημειωθεί ότι το HFS που συνδέεται με αναστολείς πολλαπλών κινασών/μκι, όπως η σοραφενίμπη εντοπίζεται μόνο σε παλάμες και πέλματα. Σε γενικές γραμμές τα συμπτώματα εμφανίζονται εντός 2-4 εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας με τον παράγοντα ενεργοποίησης, αλλά σε ορισμέ- Ôüìïò 25, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

10 10 K. Διαμαντοπούλου, Μ. Γεροδήμου, Δ. Τσακνάκης, Γ. Κοντοχριστόπουλος νες περιπτώσεις (καπεσιταβίνη - κυταπαβίνη) εμφανίζονται, όπως στην ασθενή μας, μετά από μήνες. 14,15 Η ιστοπαθολογική εξέταση δεν είναι ειδική με νεκρωτικά κερατινοκύτταρα και αγγειακές αλλοιώσεις κατά μήκος της βασικής στοιβάδας. 13 Τα ιστολογικά ευρήματα εξαρτώνται από τον βαθμό της κλινικής σοβαρότητας. Ανάλογα με το είδος των βλαβών του δέρματος και τα συμπτώματα, διακρίνονται τρεις (Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου/NCI) ή τέσσερις (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας/WHO) βαθμοί σοβαρότητας του συνδρόμου (Πίνακας 2). 11 Στην περίπτωση της δικής μας ασθενούς, η κλινική εικόνα ήταν συμβατή με 3 ου βαθμού HFS (WHO classification), ενώ η ιστολογική εξέταση δεν παρουσίαζε νέκρωση των κερατινοκυττάρων (Πίνακας 2). Με την διακοπή του χημειοθεραπευτικού παράγοντα παρατηρείται βελτίωση των συμπτωμάτων και επούλωση του δέρματος. 14 Επί εμφάνισης HFS βαθμού 2 ή 3, η χορήγηση του υπεύθυνου φαρμάκου πρέπει να διακοπεί μέχρι υποχώρησης ή μείωσης του βαθμού σοβαρότητας σε 1. Μόνιμη βλάβη (επίμονη δυσαισθησία ή ερυθρότητα και απολέπιση), μετά την διακοπή της θεραπείας είναι σπάνιο φαινόμενο. 15 Η παρηγορητική θεραπεία περιλαμβάνει δροσερά επιθέματα, αναλγητικά, μαλακτικά, τοπικά στεροειδή και αντιβιοτικά καθώς και αλοιφές ουρίας. Άλλες θεραπείες που έχουν χρησιμοποιηθεί και αναφέρονται στην βιβλιογραφία περιλαμβάνουν τοπική υποθερμία, συστηματικά στεροειδή, τοπικό διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO), σελεκοξίμπη, πυριδοξίνη και από του στόματος βιταμίνη Ε. 16 Το HFS δεν πρέπει να θεωρείται απλώς μια απειλή για την ποιότητα ζωής του ασθενούς ή ένα εμπόδιο στην θεραπεία του καρκίνου. Λοιμώδεις επιπλοκές αυτής της κατάστασης, αν και σχετικά σπάνια, μπορεί να προκαλέσουν σημαντική νοσηρότητα στον ασθενή που μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να οδηγήσει σε θάνατο. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι νέες στοχευμένες αντικαρκινικές θεραπείες έχουν το πλεονέκτημα της χαμηλότερης συχνότητας εμφάνισης συστηματικών παρενεργειών και αυξάνουν το χρόνο επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι συνδεδεμένες με ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν στα νύχια, στα μαλλιά και στο δέρμα, όπως το HFS. Το σύνδρομο σπάνια αναγνωρίζεται Ðß íá êáò 2 Βαθμοί βαρύτητας HFS Βαθμός WHO (Παγκόσμια WHO NCI (Εθνικό Ινστιτούτο Οργάνωση Υγείας) ιστολογική συσχέτιση Καρκίνου) Version 4.02 I Ερύθημα, δυσαισθησία, Διαστολή τριχοειδών Ελάχιστη αλλαγή δέρματος ικανότητα για φυσιολογική αγγείων (ερύθημα, οίδημα ή υπερδραστηριότητα κεράτωση). Απουσία πόνου II Ερύθημα, οίδημα, πόνος Νέκρωση μεμονωμένων Βλάβη δέρματος (Φυσαλίδες, παλαμών και πελμάτων κάτω κερατινοκυττάρων στα αιμορραγία, οίδημα ή υπεραπό μηχανική πίεση ανώτερα επιδερμικά κεράτωση με συνοδό άλγος στρώματα και περιορισμένες καθημερινές δραστηριότητες III Πόνος, ερύθημα, οίδημα, Νέκρωση κερατινοκυττάρων Σοβαρές βλάβες δέρματος ρωγμές, περιορισμός καθημε- στην βασική στιβάδα (φυσαλίδες αιμορραγία ρινών δραστηριοτήτων οίδημα, υπερκεράτωση) με πόνο και περιορισμένη αυτονομία IV Έντονος πόνος, ερύθημα, Νέκρωση της επιδερμίδας οίδημα, πιθανόν φυσαλίδες σε όλο το πάχος της και έλκη, αδυναμία εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

11 ΣΎΝΔΡΟΜΟ ΧΕΙΡΟΣ - ΠΟΔΟΣ 11 από δερματολόγους. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο γιατί οι ήπιες μορφές του διαχειρίζονται από τους θεράποντες ογκολόγους και κατά δεύτερο λόγο γιατί υποδιαγιγνώσκεται. Είναι απαραίτητη η γνώση αυτής της νοσολογικής οντότητας και είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ δερματολόγων και ογκολόγων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμπτωμάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Janusch M, Fischer M, Marsch WCh, et al. The hand foot syndrome a frequent secondary manifestation in antineoplastic chemotherapy. Eur J Dermatol 2006;16: Lipworth AD, Robert C, Zhu AX. Hand foot syndrome (hand foot skin reaction, palmar plantar erythrodysesthesia): focus on sorafenib and Sunitinib. Oncology 2009;77: Lacouture ME, Wu S, Robert C, et al. Evolving strategies for the management of hand-foot skin reaction associated with the multitargeted kinase inhibitors sorafenib and sunitinib. Oncologist 2008;13: Rosenbaum SE, Wu S, Newman MA, et al. Dermatological reactions to the multitargeted tyrosine kinase inhibitor sunitinib. Support Care Cancer 2008;16: Rolski J, Karczmarek-Borowska B, Smietana A. The possibility of lapatinib treatment for breast cancer patients with central nervous system metastases. Case study and literature review. Contemp Oncol 2012;16: Burgdorf WH, Gilmore WA, Ganick RG. Peculiar acral erythema secondary to high dose chemotherapy for acute myelogenous leukemia. Ann Intern Med 1982;97: Gressett SM, Stsnford BL et al. Management of hand-foot syndrome induced by capecitabine. J Onc Pharm Pract 2006; 12: Locouture ME, Laabs SM et al. Analysis of dermatologic events in patient with cancer treated with Lapatinib. Breast Cancer Res Treat 2009; 114: Guenovava E, Weber HO et al. Palmar-plantar erythrodysesthesia secondary to sunitinib treatment resulting in necrotic foot syndrome aggravated by background diabetic vascular disease. Arch Dermatol 2008; 144: Fridolin J Hoesly, Sarah G Baker et al. Capecitabine-Induced Hand-Foot Syndrome Complicated by Pseudomonal Supeinfection Resulting in Bacterial Sepsiw and Death. Arch Dermatol 2011; 147: Degen A, Alter M, Schenck F, et al. The hand-foot syndrome associated with medical tumor therapy classification and management. JDDG 2010;8: Da Cruz LA, Gehm Hoff PM, Seabra Ferrari CL, et al. Unilateral hand-foot syndrome: does it takes sides? Case report and literature review. Clinical Colorectal Cancer 2012; 11: Disel U, Gurkut O, Abali H, et al. Unilateral hand-foot syndrome: an extraordinary side effect of capecitabine. Cutan Ocul Toxicol 2010;29: Nagore E, Insa A, Sanmartin O. Antineoplastic therapy-induced palmar plantar erythrodysesthesia (hand-foot) syndrome. Incidence, recognition and management. Am J Clin Dermatol 2000;1: Banfield GK, Crate ID, Griffiths CL. Long-term sequelae of palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome secondary to 5-fluorouracil therapy. J R Soc Med 1995; 88: Bolognia JL, Cooper DL, Glusac EJ. Toxic erythema of chemotherapy: a useful clinical term. J Am Acad Dermatol 2008; 59: Áë ëç ëï ãñá ößá: Ã. Kοντοχριστόπουλος Κοσμά Αιτωλού , Αθήνα Ôçë.: Ôüìïò 25, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

12

13 Aνασκόπηση Ψωρίαση: Σημειώσεις στη γενετική και την παθογένεια της νόσου Σουρά Ε. Βέργου Θ. Αντωνίου Χρ. Ειδικευόμενη Δερματολογίας, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Η ψωρίαση είναι μία χρόνια, φλεγμονώδης νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύ και ανώμαλο πολλαπλασιασμό των επιδερμιδικών κυττάρων. Κατά την τελευταία δεκαετία οι συνεχείς προσπάθειες διαλεύκανσης των παθογενετικών μηχανισμών και των γενετικών συσχετισμών της έχει αλλάξει θεμελιωδώς των τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη νόσο. Η ψωρίαση κατατάσσεται πλέον, εν μέρει, στα αυτοάνοσα νοσήματα και θεωρείται ότι μπορεί να συνυπάρχει με πολλές άλλες συστηματικές νόσους ενώ, ταυτόχρονα, έχει σημαντικές επιπτώσεις, τόσο κοινωνικοοικονομικές όσο και στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Στην παθογένεια της νόσου παίζει σημαντικό ρόλο τόσο η φυσική όσο και η επίκτητη ανοσία ενώ η συμμετοχή των Th17 λεμφοκύτταρων θεωρείται καθοριστικής σημασίας. Όσον αφορά τη θεραπεία της ψωρίασης, έχουν αναγνωριστεί πλέον πλήθος επιλεκτικών στόχων που παρέχουν πιθανές θεραπευτικές επιλογές. Summa ry Psoriasis: Insights into Genetics and Pathogenesis Soura E., Vergou Τh., Antoniou Ch. Psoriasis is a chronic, inflammatory disease that is characterized by rapid and abnormal proliferation of keratinocytes. Over the last decade, the continued efforts to elucidate its pathogenesis and genetic correlations have fundamentally changed the way we perceive the disease. Psoriasis is, nowadays, considered an autoimmune disorder that can coexist with a number of systemic diseases leading to important socio-economic implications and decreased quality of life for patients. Both natural and acquired immunity play a major role in the pathogenesis of the condition while the participation of Th17 lymphocytes is considered crucial. Regarding the treatment of psoriasis, various, new, selective targets have been recognized that may provide potential therapeutic options. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα, Τ-λεμφοκύτταρο, Th-17, Th-1, Th-22, TNF-α KEY WORDS Psoriasis, psoriatic arthritis, T-lymphocyte, Th-17, Th-1, Th-22, TNF-α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ψωρίαση είναι μια συχνή υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης ερυθηματολεπιδώδης δερματοπάθεια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες η διαδικασία διαφοροποίησης των επιδερμιδικών κυττάρων συνεπάγεται την «ωρίμανση» τους μέσα από τα διάφορα στρώματα της επιδερμίδας έως ότου να φτάσουν στη τελική Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25: , 2014

14 14 E. Σουρά, Θ. Βέργου, Χρ. Αντωνίου τους μορφή στην κερατίνη στιβάδα. 1 Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διάφοροι δείκτες πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης εκφράζονται σε μια καλά ενορχηστρωμένη ακολουθία. Στην ψωρίαση η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά ταχεία διαρκώντας μόλις 36 ώρες αντί των φυσιολογικών 311 ωρών έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της χαρακτηριστικής κλινικής εικόνας της νόσου 2 (Εικόνα 1). Έτσι λοιπόν, το ψωριασικό δέρμα χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη υπερπλασία της επιδερμίδας (ακάνθωση), απώλεια της κοκκώδους στιβάδας, αυξημένη αγγείωση στο χόριο, και πάχυνση της κερατίνης στιβάδας (υπερκεράτωση). Επιπλέον, η ατελής διαφοροποίηση των επιδερμιδικών κυττάρων, η οποία εκφράζεται με την παρουσία εμπύρηνων επιδερμιδικών κυττάρων στην κερατίνη στιβάδα (παρακεράτωση), και η λευκοκυτταρική διήθηση της επιδερμίδας θεωρούνται το σήμα κατατεθέν της νόσου. 3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Η ψωρίαση είναι ένα συχνό νόσημα το οποίο επηρεάζει, κατά μέσο όρο, το 2%-4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η συχνότητα εμφάνισης της εκτιμάται σε 60 νέες περιπτώσεις ανά κατοίκους κάθε έτος ενώ ανευρίσκεται το ίδιο συχνά σε άνδρες και γυναίκες. 4 Η νόσος παρατηρείται πολύ σπάνια σε παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών. Η επίπτωση της στην παιδική ηλικία κυμαίνεται από 0% (Ταϊβάν) έως 2,1% (Ιταλία). 5 Εν γένει παρατηρούνται δύο τύποι ψωρίασης όσον αφορά την ηλικία εμφάνισης της νόσου. Ο πρώτος τύπος χαρακτηρίζεται από πρώιμη έναρξη (16-22 έτη), θετικό οικογενειακό ιστορικό και βαρύτερη κλινική εικόνα, ενώ ο δεύτερος τύπος χαρακτηρίζεται από όψιμη έναρξη (57-60 έτη), αρνητικό οικογενειακό ιστορικό και ηπιότερη κλινική εικόνα. 6 Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η επίπτωση της ψωρίασης ποικίλλει ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων: της γεωγραφικής θέσης και της εθνικής ομάδας. Η επίπτωση φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μια σημαντική γεωγραφική διακύμανση με τη χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης να παρατηρείται σε χώρες του ισημερινού και αύξηση της συχνότητας όσο μετακινείται κανείς προς τους πόλους. 4 Το φαινόμενο αυτό ίσως να σχετίζεται με το χρόνο ή και την έκθεση σε συγκεκριμένης έντασης και μήκους κύματος υπεριώδους ακτινοβολία. 7 Ταυτόχρονα, όμως, δεν επηρεάζονται και όλες οι εθνικές ομάδες με παρόμοιο τρόπο. Ένα παράδειγμα συσχέτισης της επίπτωσης της ψωρίασης με τη φυλετική ομάδα είναι το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η συχνότητα της νόσου στους μαύρους κυμαίνεται από 0,5 έως 0,7% ενώ στους Καυκάσιους από 1,4 έως 4,6 %8. Επιπλέον, ορισμένοι πληθυσμοί, όπως εκείνοι της Σαμόα (Πολυνησία) είναι πλήρως απαλλαγμένοι από τη ψωρίαση (0%), ενώ άλλες εθνικές ομάδες, όπως είναι οι Καζακστάνοι της Αρκτικής, φαίνεται να πλήττονται συχνότερα από το νόσημα (12,0%). 9 Στην Ελλάδα η επίπτωση του νοσήματος είναι 2%-2,5% ενώ μόλις το 1/3 των ασθενών αναφέρει θετικό οικογενειακό ιστορικό. 10 Συμπερασματικά, λοιπόν, η μελέτη της επιδημιολογίας της ψωρίασης φαίνεται να αναδεικνύει τόσο τη σημασία της κληρονομικότητας όσο και των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση της νόσου. ΓΕΝΕΤΙΚΗ Åé êü íá 1 - Τυπικές ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες, καλυπτόμενες από αργυρόχροα λέπια, σε αγκώνα ασθενούς με ψωρίαση. Ο ρόλος των γενετικών παραγόντων όσον αφορά την εμφάνιση της ψωρίασης αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ο κληρονομικός χαρακτήρας της νόσου περιγράφηκε αρχικά πριν από 200 χρόνια και επιβεβαιώθηκε από πιο σύγχρονες μελέτες που ανέφεραν υψηλότερη κληρονομικότητα σε μονοζυγωτικούς διδύμους (65%-75%) σε σχέση με διζυγωτικούς διδύμους. 11 Την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες με σκοπό τον εντοπισμό γονιδίων που σχετίζονται με την εμφάνιση της ψωρίασης (μελέτες ανάλυσης σύνδεσης και μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος-gwas). Απώτερος στό- ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

15 ΨΩΡΙΑΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 15 χος όλων αυτών των μελετών είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η νόσος συνδέεται με άλλα νοσήματα (όπως η ψωριασική αρθρίτιδα, διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα ή και το μεταβολικό σύνδρομο), ο σχεδιασμός στοχευμένων θεραπειών αλλά και η ανακάλυψη δεικτών (biomarkers) με προγνωστική αξία (βαρύτητας νόσου ή τοξικότητας σε επιλεγμένη θεραπεία) ή και δεικτών ανταπόκρισης στη θεραπεία. Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί πάνω από 20 υποψήφιοι γονιδιακοί τόποι και περισσότερα από 1300 γονίδια σχετικά με τη ψωρίαση. Οι μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά προκαλούν διαφοροποιήσεις τόσο σε μοριακό όσο και σε κυτταρικό επίπεδο και επηρεάζουν τόσο την φυσική λειτουργία και δομή του επιδερμιδικού κυττάρου και όσο την ανοσιακή ανταπόκριση. 12 Η γονιδιακή περιοχή που φαίνεται να συνδέεται ισχυρότερα με την εμφάνιση της νόσου είναι ηpsors1. Η περιοχή αυτή έχει μέγεθος 300 kbκαι ανευρίσκεται στον τόπο του MHCI (Major histocompatibility complex I) του χρωμοσώματος 6p21.3, ο οποίος φέρεται να κωδικοποιεί γονίδια HLA που συνδέονται με την εμφάνιση αυτοανοσίας. Το PSORS1 ανευρίσκεται στο 30-50% των ασθενών με ψωρίαση κατά πλάκας αλλά η διεισδυτικότητα του είναι μόλις 15%. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει την ισχυρή συμμετοχή περιβαλλοντικών παραγόντων και άλλων γενετικών μεταλλάξεων στη παθογένεια της ψωρίασης. Το PSORS1 έχει συνδεθεί κυρίως με το HLA-C (human leukocyte antigen-c) και ειδικότερα με το HLA-Cw6. Ένα ιδιαίτερο αλληλόμορφο που ανευρίσκεται στην περιοχή του HLA-C, το HLA- Cw*0602 έχει αποδεδειγμένα συσχετιστεί με συγκεκριμένους ψωριασικούς φαινότυπους. 13 Ασθενείς που φέρουν το συγκεκριμένο αλληλόμορφο εμφανίζουν τη νόσο σε μικρότερη ηλικία (ομόζυγη έκφραση στην ψωρίαση τύπου Ι), παρουσιάζουν πιο εκτεταμένη νόσο και συχνότερα τη σταγονοειδή μορφή της, έχουν πιο συχνές εξάρσεις μετά από λοιμώξεις (π.χ. στρεπτοκοκκικές) ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πιο έντονο φαινόμενο Koebner. Επίσης, οι ασθενείς αυτοί πάσχουν σπανιότερα από ψωριασική ονυχία, ψωρίαση παλαμών πελμάτων, ψωριασική αρθρίτιδα και ψωρίαση τριχωτού κεφαλής. 14,15 Εύλογη είναι η ερώτηση για το ποιός ακριβώς είναι ο λειτουργικός ρόλος του HLA-C στην παθογένεια της νόσου. Αν και τα στοιχεία που υπάρχουν είναι περιορισμένα, διάφορες in vitro μελέτες υποστηρίζουν πως τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα των ψωριασικών με το συγκεκριμένο αλληλόμορφο αναγνωρίζουν ευκολότερα την στρεπτοκοκκική πρωτεΐνη Μ ως αντιγόνο και, κατ επέκταση την κερατίνη k17 ως αυτοαντιγόνο. Η επίδραση αυτή είναι 10 φορές πιο ισχυρή σε λεμφοκύτταρα που φέρουν υποδοχείς CLA (cutaneous lymphocyte associated receptors) αποδεικνύοντας την στοχευμένη εκδήλωση στο δέρμα. 16 Επίσης, το HLA-C λειτουργεί και ως συνδέτης για τους υποδοχείς KIR (kille rimmunoglobulin-like receptors) στα κύτταρα natural killer (NK) κάτι το οποίο πιθανώς να σχετίζεται με την εμφάνιση της νόσου. 13 Εκτός από το PSORS1 έχουν απομονωθεί και άλλες πιθανές προδιαθεσικές για τη ψωρίαση γονιδιακές περιοχές, οι οποίες ανευρίσκονται εκτός της περιοχής του MHC. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια μελετών ανάλυσης σύνδεσης, έχουν αναγνωριστεί οι περιοχές PSORS2 έως και PSORS9 στις οποίες έχουν εντοπιστεί διάφοροι μικροδορυφόροι δείκτες και συγκεκριμένες αλληλουχίες οι οποίες πιθανόν να σχετίζονται με τον φαινότυπο της ψωρίασης. 13 Ειδική μνεία αξίζει στην γενετική περιοχή PSORS4. Σε αυτήν εμπεριέχονται αρκετά γονίδια τα οποία εμπλέκονται στην διαδικασία της κερατινοποίησης και που εντοπίζονται στο χρωμόσωμα 1q21 καλύπτοντας μια περιοχή μεγαλύτερη σε μέγεθος από 2 Mb. Το PSORS4 πιθανώς να επηρεάζει την τελική διαφοροποίηση των επιδερμιδικών κυττάρων ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχουν και ενδείξεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα PSORS1 και PSORS4. 17 Παρόλα αυτά, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι πολλά από τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών δεν είναι εύκολο να αναπαραχθούν κάτι που τονίζει από τη μία, την πολυπαραγοντική φύση της παθογένειας της ψωρίασης και από την άλλη την επιστημονική τεχνική αδυναμία να εντοπιστούν επακριβώς οι προδιαθεσικοί γενετικοί τόποι. Τα γενετικά διαστήματα PSORS και τα πιθανά σχετικά γονίδια περιγράφονται στον πίνακα 1. Άλλο ένα γονίδιο το οποίο έχει συνδεθεί με συγκεκριμένο ψωριασικό φαινότυπο είναι το γονίδιο Ðß íá êáò 1 Γονίδια που έχουν σχετιστεί με την ψωρίαση Γενετικό διάστημα Γενετικός τόπος PSORS1 6p 21.3 (2q) PSORS2 17q (6q) PSORS3 4q (8q) PSORS4 1q (16q) PSORS5 3q (20p) PSORS6 19p PSORS7 1p PSORS8 16q PSORS9? Ôüìïò 25, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

16 16 E. Σουρά, Θ. Βέργου, Χρ. Αντωνίου IL36RN. Το συγκεκριμένο γονίδιο κωδικοποιεί τον υποδοχέα του ανταγωνιστή της IL- 36 (IL- 36Ra). Η βασική λειτουργία αυτού του διαλυτού μορίου είναι να εξουδετερώνει τη φλεγμονώδη δράση των κυτταροκινών της οικογένειας της IL Σε πρόσφατες μελέτες έχει παρατηρηθεί συσχετισμός της μετάλλαξης αυτής με μία ιδιαίτερη μορφή της ψωρίασης, την γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχτεί ότι σε ασθενείς με γενικευμένη φλυκταινώδη ψωρίαση που φέρουν τη μετάλλαξη αυτή παρατηρείται κατάργηση της δράσης του υποδοχέα IL-36Ra με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή προφλεγμονώδων κυτταροκινών (IL-1, IL -6, και IL - 8). Σε αυτά τα πλαίσια, τα αυξημένα επίπεδα της IL-1 είναι πιθανό να προκαλούν γενικευμένη φλεγμονή και περιφερική ουδετεροφιλία, δύο από τα βασικότερα κλινικά χαρακτηριστικά της γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης. 19 Ταυτόχρονα δεν έχει παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική σύνδεση του γονιδίου αυτού με την εμφάνιση της ψωρίασης κατά πλάκας. 18 Η σημασία της ταυτοποίησης των μεταλλάξεων IL36RN είναι μεγάλη καθώς έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στη θεραπευτική χρήση ανταγωνιστών IL-1 (π.χ. anakinra), με ενθαρρυντικά, μάλιστα, αποτελέσματα που προέκυψαν από μικρές μελέτες σε σειρές περιστατικών. 20 Με τη βοήθεια μελετών GWAS έχουν ανευρεθεί μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τον TNFα, την IL-12B και τον υποδοχέα της IL-23 (IL-23R). H ανακάλυψη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και τα τρία αυτά μόρια παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παθογένεια της ψωρίασης και αποτελούν θεραπευτικούς στόχους. 13,17,21 Αν και η ανακάλυψη γονιδιακών πολυμορφισμών μπορεί να μη βοηθήσει στην περαιτέρω κατανόηση του πλήρη παθογενετικού μηχανισμού της ψωρίασης, ίσως να μπορέσει να οδηγήσει σε ανακάλυψη δεικτών ανταπόκρισης στη θεραπεία. Για παράδειγμα, έχουν αναγνωριστεί πολλοί πολυμορφισμοί SNP στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον TNFα. Ειδικότερα, πολυμορφισμοί στην περιοχή του υποκινητή γονιδίου του TNF φαίνεται να είναι ικανοί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότη τα αλλά και την τοξικότητα μιας θεραπείας με anti-tnf παράγοντες. Το αλληλόμορφο 308G>A (rs ) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα του κυκλοφορούντα TNFα21. Μια μετανάλυση που συμπεριελάμβανε 692 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα αναφέρει ότι η παραλλαγή TNF-308A ανευρέθη στο 22% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν, σε σύγκριση με το 37% των ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία (OR = 0,4, 95% CI 0,4-0,7, Ρ = ) ανεξάρτητα από το είδος του anti-tnf που χρησιμοποιήθηκε. 22 Καθώς τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζονται όλο και περισσότεροι γονιδιακοί τόποι που σχετίζονται με την ψωρίαση, ένα ερώτημα που προκύπτει είναι το γιατί δεν χρησιμοποιείται κάποιος από αυτούς για την πρόγνωση της σοβαρότητας και της κλινικής πορείας της νόσου. Η απάντηση είναι ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα των μελετών είναι, ως επί το πλείστον, μη αναπαραγώγιμα με λόγους σχετικών πιθανοτήτων (ORs) που κυμαίνονται από 1,1 1,6. 21 Τα αναγνωρισμένα γονίδια και πολυμορφισμοί αποτελούν ένα μικρό μόνο τμήμα του συνόλου των προδιαθεσικών γονιδίων για την ψωρίαση και από μόνα τους δεν έχουν καμία προγνωστική αξία. Μια πολλά υποσχόμενη ιδέα είναι ο καθορισμός ενός γενετικού δείκτη αξιολόγησης κινδύνου (genetic risks core) ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από επιλεγμένα προδιαθεσικά γονίδια. Οι Chenetal, 23 επιχείρησαν ακριβώς αυτό αναπτύσσοντας ένα σταθμισμένο GRS, το οποίο συμπεριλάμβανε 10 γνωστούς γενετικούς τόπους στη ψωρίαση. Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε ότι τα «επικίνδυνα αλληλόμορφα» ανευρίσκονταν πιο συχνά σε ασθενείς με ψωρίαση από oτι στην ομάδα ελέγχου, ενώ ο σταθμισμένος GRS φάνηκε να είναι πιο ειδικός δείκτης για τη νόσο σε σύγκριση με οποιοδήποτε μεμονωμένο SNP. Η κλινική χρησιμότητα αυτής της προσέγγισης, ωστόσο, απαιτεί περαιτέρω επικύρωση με τη διενέργεια μεγαλύτερων μελετών. Κατ επέκταση, η γενετική μπορεί να παίξει ρόλο και στη ανακάλυψη δεικτών ανταπόκρισης αλλά και πιθανής τοξικότητας της επιλεγμένης θεραπείας. Όπως και στην περίπτωση των βιολογικών παραγόντων, χρήσιμες είναι και μελέτες που αφορούν πιο κλασικές θεραπείες. Μεταλλάξεις που αφορούν υποδοχείς ή ένζυμα που συμμετέχουν στο μεταβολισμό των φαρμάκων μπορούν με ευκολία να επηρεάσουν τη φαρμακοκινητική τους. Παράδειγμα αποτελεί η μεθοτρεξάτη. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο αναδρομικές μελέτες που αφορούν συνολικά 577 ασθενείς. Σε μία από αυτές αναφέρεται συσχετισμός του αλληλόμορφου A του DHFR (dihydrofolate receptor) με την ανταπόκριση στη θεραπεία με μεθοτρεξάτη. (OR = 2.99, p = 0,02). Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς που ήταν ομόζυγοι για το ελάσσων αλληλόμορφο του MTHFR 677C>T παρουσίασαν αυξημένη ηπατοτοξικότητα με τη χρήση του φαρμάκου. 24,25 Τα αποτελέσματα αυτά απαιτούν επιβεβαίωση με τη βοήθεια μεγαλύτερων μελετών, ενώ είναι ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

17 ΨΩΡΙΑΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 17 πολύ πιθανό ότι πολλαπλές γενετικές παραλλαγές ενεργούν από κοινού για να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα ενός οποιοδήποτε φαρμάκου. Η μελλοντική ανακάλυψη μιας «φαρμακογενετικής υπογραφής» που θα περιλαμβάνει το πρόσθετο αποτέλεσμα πολλαπλών γενετικών πολυμορφισμών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην επιλογή των θεραπειών των ασθενών του μέλλοντος. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ Ψωριασική αρθρίτιδα Ο γενετικός συσχετισμός της ψωρίασης με την ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι ισχυρός. Στοιχεία από πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν ένα νέο πολυεπίπεδο παθογενετικό μοντέλο το οποίο υπογραμμίζει την ισχυρή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε συγκεκριμένες οδούς σηματοδότησης (NFκB, INF κ.α.), της λειτουργίας των επιδερμιδικών κυττάρων και της φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Αυτές οι μεταλλάξεις αλληλεπιδρούν και παίζουν μείζονα ρόλο στην παθοφυσιολογία τόσο της ψωρίασης όσο και της ψωριασικής αρθρίτιδας. Οι περισσότεροι ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα που συμμετέχουν σε μελέτες γενετικής πάσχουν και από ταυτόχρονη ψωρίαση. Λογικό είναι επομένως συχνά να ανευρίσκονται κοινά γονίδια. Παρόλα αυτά, όμως, ορισμένα από αυτά φαίνεται να έχουν ισχυρότερη σύνδεση με την ΨΑ από ότι με την ψωρίαση. Για παράδειγμα τα HLA-B38 και HLA-B39 παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με περιφερική ΨΑ, το HLA-B27 σε ασθενείς με σπονδυλίτιδα και το MICA*002 ανευρίσκεται πιο συχνά στους ασθενείς με ΨΑ από ότι στους ασθενείς με ψωρίαση. 26 Συσχετισμός της ΨΑ φαίνεται να παρατηρείται και με το γενετικό τόπο της IL-13. Οι Bowes et al επισημαίνουν δύο πολυμορφισμούς SNP (rs ; P = 6,1 x 10 και rs 20541, P = 8,0 x 10 4), οι οποίοι φαίνεται να προδιαθέτουν ισχυρά για την εμφάνιση της νόσου. 27 Παρόλα αυτά, άλλες μελέτες πάνω στο θέμα δίνουν αντιφατικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι η ΨΑ αρκετές φορές είναι δύσκολο να διαγνωσθεί. 21 Τέλος, άλλοι γονιδιακοί πολυμορφισμοί των οποίων η σχέση με τη ΨΑ διερευνάται είναι οι πολυμορφισμοί του TNF (ευοδωτικός πολυμορφισμός του TNFa-238), IL12 (rs , rs ), της IL23R (rs , rs ), της FBXL19 (rs ), της TRAF31P2 και ο πολυμορφισμός CARD. 21,28-30 Ψωρίαση και αυτοάνοσα νοσήματα Ο συσχετισμός της ψωρίασης με άλλα νοσήματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των αυτοανόσων νοσημάτων είναι κάτι που αποτελεί κύριο θέμα πολλών μελετών. Έως σήμερα έχουν διεξαχθεί πάνω από 25 μεγάλες μελέτες οι οποίες έχουν επισημάνει τη συσχέτιση της ψωρίασης με περισσότερα από 17 αυτοάνοσα νοσήματα. Οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν 50% περισσότερες πιθανότητες να πάσχουν από ένα αυτοάνοσο νόσημα και διπλάσιες πιθανότητες να πάσχουν και από ένα δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα. Σε μία πρόσφατη μελέτη από τους Wuetal, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ψωρίασης με 14 αυτοάνοσα νοσήματα. Ο ισχυρότερος συσχετισμός ήταν με την ρευματοειδή αρθρίτιδα (3,6, 95% CI 3,4-3,9; [P <.0001]). Ταυτόχρονα, αρκετά συχνά, η νόσος συνυπήρχε και με νόσο του Crohn, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, γυροειδή αλωπεκία και συστηματική σκληροδερμία. Επίσης, η τάση για αυτοανοσία φαίνεται να είναι ακόμη ισχυρότερη σε εκείνους τους ασθενείς που πάσχουν και από ψωριασική αρθρίτιδα. 31 Σε παλαιότερες μελέτες έχει παρατηρηθεί συσχετισμός και με τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, τις αυτοάνοσες παθήσεις του θυρεοειδούς και τη σκλήρυνση κατά πλάκας. 32 Τέλος, προσφάτως αναφέρθηκε συσχετισμός της ψωρίασης και με τον σκληρό και ατροφικό λειχήνα (ΣΑΛ) των γεννητικών οργάνων. Σε δύο πρόσφατες μελέτες παρατηρήθηκε ότι το 17% και 7,5% των ασθενών με ΣΑΛ έπασχαν και από ψωρίαση σε σύγκριση με το 1,5% και 2,5% του γενικού πληθυσμού αντίστοιχα. 33,34 Μάλιστα, σε μια πρόσφατη μελέτη από τους Wallsetal, μελετήθηκε η τάση για αυτοανοσία σε ασθενείς που έπασχαν από ψωρίαση και από κάποια, ταυτόχρονη, σκληρυντική νόσο (π.χ. σκληροδερμία, ΣΑΛ κ.α.). Από αυτούς τους ασθενείς το 38,5% παρουσίαζε και κάποιο τρίτο αυτοάνοσο νόσημα, ενώ το 42,3% ανέφερε οικογενειακό ιστορικό αυτοανοσίας σε συγγενή πρώτου βαθμού. Το 70,1% των ασθενών παρουσίαζε θετικά ΑΝΑ. 35 Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κληρονομούνται τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο γενετικός συσχετισμός τους με τη ψωρίαση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κλινική ταξινόμηση τους και τον καθορισμό συγκεκριμένων ανοσοφαινότυπων με απώτερο σκοπό την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης και την καλύτερη αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Στα γονίδια που έχουν συσχετιστεί τόσο με την ψωρίαση όσο και με τα αυτοάνοσα νοσήματα συμπεριλαμβάνονται το REL (ρευμα- Ôüìïò 25, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

18 18 E. Σουρά, Θ. Βέργου, Χρ. Αντωνίου τοειδής αρθρίτις), το ERAP1 (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και νόσος του Crohn), ο γενετικός τόπος της IL12B (άσθμα, νόσος του Crohn και σκλήρυνση κατά πλάκας), ο γενετικός τόπος της IL23R (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και νόσος του Crohn), το TNIP1 (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος), το PTPN22 (νόσος του Crohn, σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και συστηματικός ερυθηματώδης λύκος), το SUMO4 (σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι) και το TNFAIP3 (νόσος του Crohn, σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, ρευματοειδής αρθρίτις και συστηματικός ερυθηματώδης λύκος). 17,21 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως SNP πολυμορφισμοί του ίδιου γονιδίου πιθανώς να είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση διαφορετικών αυτοανόσων νοσημάτων. Για παράδειγμα ο πολυμορφισμός rs του γονιδίου TNFAIP3 σχετίζεται με την εμφάνιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενώ ο πολυμορφισμός rs του ίδιου γονιδίου σχετίζεται με την εμφάνιση ψωριασικής αρθρίτιδας. 36 Ψωρίαση και μεταβολικό σύνδρομο Η ψωρίαση αποτελεί ένα νόσημα το οποίο έχει συσχετιστεί με αρκετές συνοσυρότητες. Το μεταβολικό σύνδρομο (Πίνακας 2), ο υψηλός κίνδυνος για την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων και η μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης διήθηση του ήπατος αποτελούν μερικές από αυτές. Σε μία πρόσφατη μελέτη παρατηρήθηκε ότι η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου (ΜΣ) είναι σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς με ψωρίαση συγκριτικά με εκείνη του γενικού πληθυσμού, και ειδικά μετά την ηλικία των 40 ετών. 37 Ταυτόχρονα, η ίδια παρατήρηση φαίνεται να ισχύει και για τους ασθενείς με ήπια νόσο, ανεξάρτητα από το σωματικό τους βάρος. 38,39 Παρόλο που η Ðß íá êáò 2 Χαρακτηριστικά του μεταβολικού συνδρόμου στην ψωρίαση Παχυσαρκία Τριγλυκερίδια HDL Αρτηριακή υπέρταση Σακχαρώδης διαβήτης Περιφέρεια μέσης 102 cm(άνδρες) 88 cm (γυναίκες) 150 mg/dl <40 mg/dl (άνδρες) <50 mg/dl (γυναίκες) >130/85mmHg Σάκχαρο νήστεως >110 mg/dl συσχέτιση της ψωρίασης και του μεταβολικού συνδρόμου δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, η παθοφυσιολογία των δύο αυτών οντοτήτων παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, καθώς η υποκείμενη χρόνια φλεγμονή που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση και τη διατήρηση τους επάγεται από τις ίδιες κυτταροκίνες. Παρόλα αυτά, η συσχέτιση του ΜΣ με τη ψωρίαση σε επίπεδο γενετικής είναι ακόμη αμφιλεγόμενη. Σε μία πρόσφατη μελέτη από τους Guptaetal, παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας στατιστικά σημαντικός συσχετισμός των γονιδίων που σχετίζονται με το μεταβολικό σύνδρομο, την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και τη ψωρίαση. Αντιθέτως, το ΜΣ και η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μοιράζονται 10 γενετικούς τόπους οι οποίοι φαίνεται να κληρονομούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή τη μελέτη η συχνή συνύπαρξη του ΜΣ και της ψωρίασης πιθανώς να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, ο τρόπος ζωής (δίαιτα, κάπνισμα). 40 Σε παλαιότερες μελέτες, πάντως, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση με περισσότερους από 20 γενετικούς τόπους. Η χρησιμότητα των περισσότερων από αυτά τα γονίδια είναι άγνωστη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα PSORS2, PSORS3 και PSORS4 τα οποία έχουν φανεί να προδιαθέτουν για την εμφάνιση ΜΣ, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οικογενούς υπερλιπιδαιμίας και καρδιαγγειακής νόσου, μεμονωμένα γονίδια όπως το CDKAL1 το οποίο έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά και γονίδια όπως το ApoE4 το οποίο προκαλεί υπερλιπιδαιμία και ανευρίσκεται συχνά σε ασθενείς με σταγονοειδή ψωρίαση. 41 ΠΑΘΟΓEΝΕΙΑ Το ανθρώπινο δέρμα αποτελεί ένα εξαιρετικά αυτάρκες και πολυδιάστατο ανοσολογικό όργανο. Η ψωρίαση, ως φλεγμονώδες νόσημα, είναι ικανή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του δέρματος για ανοσολογική απάντηση και, ως εκ τούτου, η παθογένεια της είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ταυτόχρονα, πολλά είναι και εκείνα τα ερωτήματα που παραμένουν να απαντηθούν. Για παράδειγμα, αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμα το γεγονός που λειτουργεί ως έναυσμα για τη νόσο. Σύμφωνα με μία θεωρία η ύπαρξη τροποποιημένων επιδερμιδικών κυττάρων στην επιδερμίδα αρκεί για την εμφάνιση της νόσου σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα. 42 Σύμφωνα με μια δεύτερη θεωρία, η ψωρίαση πιθανώς να προκα- ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

19 ΨΩΡΙΑΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 19 λείται από μια λανθασμένη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ένα, αδιευκρίνιστο ακόμα, αντιγόνο. Η δεύτερη θεωρία ενισχύεται από μελέτες που έδειξαν ότι υγιές δέρμα από ασθενή με ψωρίαση, μεταμοσχευμένο σε ειδικά ποντίκια, εμφάνισε ψωριασικές βλάβες ύστερα από ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων που προϋπήρχαν στο μόσχευμα. 43 Ταυτόχρονα, σε μια άλλη μελέτη παρατηρήθηκε ότι η χορήγηση anti-cd3 mab σε ψωριασικά ποντίκια με σκοπό την αναστολή της αλληλεπίδρασης της α1β1 ιντεγκρίνης με α1β1+ Τ λεμφοκύτταρα κατέστειλε πλήρως την εμφάνιση ψωριασικών βλαβών. 44 Και οι δύο μελέτες υπογραμμίζουν την σημασία των Τ λεμφοκυττάρων στη παθογένεια της ψωρίασης και υποδηλώνουν, επομένως, την ύπαρξη κάποιου ψωριασικού αντιγόνου. Ταυτόχρονα, σε μία πρόσφατη μελέτη, παρατηρήθηκε «αντιγονικού τύπου απάντηση» των Τ λεμφοκυττάρων σε υγιές δέρμα ψωριασικών ασθενών, ενώ διαπιστώθηκε ιστικού τύπου κλωνικότητα τόσο σε επιμένουσες όσο και σε υποτροπιάζουσες ψωριασικές βλάβες. Επίσης, παρατηρήθηκε αυστηρά καθορισμένος κυτταρικός κλώνος κατά αντιγόνου μόνιμα παρόντος στο ψωριασικό δέρμα, χωρίς φαινόμενο «διάχυσης επιτόπου». 45 Ως πιθανότερο αντιγόνο ή υπεραντιγόνο στη ψωρίαση έχει περιγραφεί ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ή διάφορα προϊόντα του, όπως η πρωτεΐνη Μ. Ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος μπορεί να παρουσιάσει αντιγονικότητα καθώς μιμείται δομικά στοιχεία της επιδερμίδας, όπως είναι οι κερατίνες 6 και 17, η εζρίνη, η περοξιρεντοξίνη και οι πρωτεΐνες θερμικού shock 27 & Ειδικότερα, η κερατίνη 17 (k17) φαίνεται να είναι η επικρατέστερη επιλογή ως ψωριασικό αντιγόνο καθώς είναι η μοναδική κερατίνη που εκφράζεται έκτοπα στις ψωριασικές πλάκες. Επίσης, ηifn-γ, ηil-17a και η IL-22, οι οποίες παράγονται από τα Th17 και τα Th22 λεμφοκύτταρα, αυξάνουν με δοσοεξαρτώμενο τρόπο με την έκφραση της στην επιδερμίδα. 46 Ταυτόχρονα, ασθενείς που φέρουν HLADRB1*04 και/ή HLA DRB1*07 γονότυπο παρουσιάζουν ισχυρή ανοσιακή ανταπόκριση, η οποία διαμεσολαβείται από τα Τ λεμφοκύτταρα, προς δύο συγκεκριμένα πεπτίδια της πρωτεΐνης της k17. Αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανώς να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος κατά τον οποίο η έκτοπη k17 προκαλεί την ενεργοποίηση «αυτοαντιδραστικών» Τ λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα την παραγωγή κυτταροκινών οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην περαιτέρω έκφραση της k Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική καθώς in vivo μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση σκευασμάτων που περιέχουν συγκεκριμένους συνδέτες η ολιγονουκλεοτίδια (ODNs και RNAi) που απευθύνονται στην k17 είναι ικανά να αναστείλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων και την έκφραση της k17 σε ψωριασικές βλάβες, με αποτέλεσμα την κλινική και ιστολογική κάθαρση τους. Ηk17, λοιπόν, πιθανώςνααποτελείένανελκυστικόθεραπευτικόστόχογιατιςτοπικέςθεραπείες του μέλλοντος. 47,48 Για την εμφάνιση του φαινότυπου της ψωρίασης απαιτείται η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου γενετικού υπόβαθρου, επιδεκτικού στην αλληλεπίδραση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραγόντων. Στους περιβαλλοντικούς αυτούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται οι λοιμώξεις (β-αιμολυτικός στρεπτόκκοκκος, κ.ά.), η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων (β- αδρενεργικοί αναστολείς, λίθιο, IFN-α, IL-2, ιμικουιμόδη κ.ά.), το αλκοόλ, η νικοτίνη, η συνύπαρξη ενδοκρινολογικών διαταραχών (υποασβαιστιαιμία, εγκυμοσύνη κ.α.), ο συναισθηματικός ή ο σωματικός τραυματισμός και συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες. Αυτός ο πρωταρχικός συνδυασμός ιδανικών συνθηκών οδηγεί σε κάποιου είδους «τραυματισμό» των επιδερμιδικών κυττάρων (και πιθανώς την «αποκάλυψη» του ψωριασικού αντιγόνου) με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτοανοσίας. Στην παθογένεια της ψωρίασης παίζει καταλυτικό ρόλο τόσο η φυσική όσο και η επίκτητη ανοσία. Η φυσική ανοσία είναι υπεύθυνη για τον σχηματισμό των ψωριασικών βλαβών ενώ η επίκτητη ανοσία συντελεί στην ωρίμανση και τη διατήρηση τους (Πίνακας 3). Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί με απόλυτη ισορροπία και ενισχύεται από την καταλυτική επίδραση του επιδερμιδικού κυττάρου. Το ανοσοποιητικό σύστημα αντιλαμβάνεται τον τραυματισμό των επιδερμιδικών κυττάρων με τη βοήθεια των αντιμικροβιακών πεπτιδίων και των Toll-like υποδοχέων. Σημαντικότατο αντιμικροβιακό πεπτίδιο στη διεργασία αυτή αποτελεί η καθελισιδίνη (LL37) η οποία εκφράζεται στα επιδερμιδικά κύτταρα και τα ουδετερόφιλα της επιδερμίδας μετά από τραυματισμό. Η βασική της ικανότητα είναι να δημιουργεί συμπλέγματα με DNA από τραυματισμένα κύτταρα και να τα οδηγεί στα πλησιέστερα πλασματοειδή δενδριτικά κύτταρα (pdc) ενεργοποιώντας τα μέσω του Toll-like υποδοχέα 9 (TL9). 49 Επίσης είναι ικανή να ενεργοποιεί απευθείας και τα μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα (mdc) με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των Th1 και Th17 λεμφοκυττάρων και τη παραγωγή TNFα, IL-6 και IL-23 (TLR7 και TLR8) οι οποίοι, με τη σειρά τους, οδηγούν στην περαιτέρω έκφραση της καθελισιδίνης (φαύλος κύκλος). 49,50 Ôüìïò 25, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

20 20 E. Σουρά, Θ. Βέργου, Χρ. Αντωνίου Ðß íá êáò 3 Περίληψη των βασικών στοιχείων της επίκτητης και της φυσικής ανοσίας Φυσική Ανοσία Επίκτητη Ανοσία Κυτταρικοί πληθυσμοί: Κυτταρικοί πληθυσμοί: Ουδετερόφιλα Τα λεμφοκύτταρα (Th1, Th17, Th22, Treg, Tc κ.ά.) pdcs mdcs Tip-Dc Αντιμικροβιακά πεπτίδια: Ντιφενσίνες Καθελισιδίνη Toll-like υποδοχείς (π.χ. TLR-9) Κυτταροκίνες: INF-γ IL-2 TNF-α IL-17 IL-22 κ.α. Αγγειογενετικοί παράγοντες (π.χ. VEGF) Κυτταροκίνες: IL-12 IL-23 IL-8 IL-20 κ.α. Επιδερμιδικά κύτταρα Άλλο ένα σημαντικό αντιμικροβιακό πεπτίδιο είναι και η ντιφενσίνη (hbd2). Η ντιφενσίνη εκφράζεται στα επιδερμιδικά κύτταρα και έχει προστατευτικό ρόλο απέναντι σε παθογόνα, βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος, έχει ισχυρή χημειοτακτική δράση (δενδριτικά κύτταρα, Τ λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα) αλλά και προφλεγμονώδη δράση (υπεύθυνη για την παραγωγή κυταροκινών όπως η IL-6). 51 Η δράση των ντιφενσινών στη ψωρίαση είναι σημαντικότερη μετά την ενεργοποίηση της επίκτητης ανοσίας. Αν και ανευρίσκονται αυξημένες στο ψωριασικό δέρμα, η έκφραση τους ενισχύεται εκθετικά από κυτταροκίνες που παράγονται από τα διάφορα φλεγμονώδη κύτταρα με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της χημειοτακτικής και προφλεγμονώδους δυνατότητας τους (φαύλος κύκλος). 50 Οι Toll-like υποδοχείς (TLR) λειτουργούν ως υποδοχείς αναγνώρισης προτύπων (PRRs). Ουσιαστικά, η καθελισιδίνη παρουσιάζει τα θραύσματα από τα τραυματισμένα κύτταρα (αυτοαντιγόνο) σε αυτούς τους υποδοχείς με σκοπό την ενεργοποίηση των «οδών φλεγμονής». Οι TLRs εκφράζονται στα επιδερμιδικά κύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα και είναι ικανοί να αναγνωρίζουν μικροβιακά συστατικά και να προστατεύουν, με αυτό τον τρόπο, από την αυτοανοσία. Στην ψωρίαση σημαντικό ρόλο παίζουν οι TLR 1-5 και 7-9. Συγκεκριμένα, κεντρικό ρόλο έχει ο TLR-9 ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, εκφράζεται στα πλασματοειδή δενδριτικά κύτταρα και, προφανώς δυσλειτουργώντας, είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση τους. 52,53 Τα πλασματοειδή δενδριτικά κύτταρα (pdcs) είναι κύτταρα που εμπλέκονται στην φυσική ανοσία και ανευρίσκονται στους λεμφαδένες, το δέρμα και το αίμα. Στους ανθρώπους εκφράζουν υψηλά επίπεδα CD123, BDCA-2 (CD303) και BDCA-4 (CD304) και χαμηλά επίπεδα CD11c ή CD14, ένα χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα «συμβατικά» δενδριτικά κύτταρα. Καθώς αποτελούν τμήμα του μηχανισμού της φυσικής ανοσίας εκφράζουν τους ενδοκυττάριους Toll-like υποδοχείς 7 και 9 οι οποίοι είναι ικανοί να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα πρότυπα ssrna και CpGDNA. Με την ενεργοποίηση τους (π.χ. σύμπλεγμα καθελισιδίνης) είναι ικανά να παράγουν μεγάλες ποσότητες ιντερφερόνης τύπου Ι, (κυρίως IFN-α και IFN-β), με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μυελοειδών δενδριτικών κυττάρων. Αυτό το γεγονός, η παραγωγή δηλαδή της INF-α, είναι εξαιρετικής σημασίας στη ψωρίαση καθώς αποτελεί την γέφυρα ανάμεσα στην φυσική και την επίκτητη ανοσία. 54 Ο ρόλος των pdcs στη ψωρίαση είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Σύνδρομο Χειρός-Ποδός Διαμαντοπούλου Κ. Γεροδήμου Μ. Τσακνάκης Δ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Ψωρίαση: Σημειώσεις στη γενετική και την παθογένεια της νόσου. Psoriasis: Insights into Genetics and Pathogenesis. Ðå ñß ëç øç.

Aνασκόπηση. Ψωρίαση: Σημειώσεις στη γενετική και την παθογένεια της νόσου. Psoriasis: Insights into Genetics and Pathogenesis. Ðå ñß ëç øç. Aνασκόπηση Ψωρίαση: Σημειώσεις στη γενετική και την παθογένεια της νόσου Σουρά Ε. Βέργου Θ. Αντωνίου Χρ. Ειδικευόμενη Δερματολογίας, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, τηλ 21315 553 780, email:epidermia.greece@gmail.com www.epidermia.gr Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Δερματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ADALIMUBAB

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ADALIMUBAB ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ADALIMUBAB Γυναίκα ετών 52 με ΡΑ από 20ετίας Θεραπεία με DMARDS έως το 2004 2005-2006 θεραπεία με ANAKINRA 2007-2008 θεραπεία με ETANERCEPT 2009-2010 θεραπεία με ADALIMUMAB

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr Αυτό το φυλλάδιο είναι μέρος του «Προγράμματος Ενημέρωσης για την Ψωρίαση», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες για την πάθηση. Το φυλλάδιο κάνει μία εισαγωγή στην ψωρίαση και στις θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα

Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα Γ. Λάζαρος, Π. Βασιλείου, Κ. Αντωνάτου, Χ. Κουτσιανάς, Γ. Γεωργιόπουλος, Δ. Βασιλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος

Αυτοάνοσα νοσήματα. Χ.Μ. Μουτσόπουλος Αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Η έγκαιρη αντιμετώπιση αποτελεί «κλειδί» για τον έλεγχο των αυτοάνοσων ασθενειών- της μεγάλης αυτής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι0 MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι0 MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Φωτεινή Μάλλη 1, Ειρήνη Γερογιάννη 1 Καλλιόπη Αγγέλου 1, Βίκυ Μολλάκη 2, Φωτεινή Μπαρδάκα 1, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση

Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση Ψωρίαση: Πέρα από τα όρια Πορταριά, 18-20 Ιανουαρίου 2013 Ελισάβετ Λαζαρίδου Επικ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Α Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αντιμικροβιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς

Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς Αντώνης Βαρελιζίδης Ομοτ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Δ εν υπάρχει πιο πολυπρόσωπη δερματοπάθεια από την ψωρίαση.

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ;

ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; ΑΛΛΕΡΓΙΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ; Αλλεργία, όπως ορίζει και η λέξη, σημαίνει άλλο έργο. Είναι η μη αναμενόμενη αντίδραση του ανοσιακού συστήματος του οργανισμού εναντίον ακίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014

ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 ρ Ελενα Κουλλαπή 2014 Κυρτέ κερατίνε πλάκε. Καλύπτουν τη ραχιαία επιφάνεια του τελευταίου τµήµατο των δακτύλων. Το χρώµα του είναι υπόλευκο ή ελαφρώ ρόδινο (οφείλεται στι αγκύλε των αγγείων του χορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Η έννοια της οροαρνητικής ΣπΑ Προακτινολογική ΣπΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣπΑ Ομάδα φλεγμονωδών αρθροπαθειών Με κοινά κλινικά χαρακτηριστικά και γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Majeed Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MAJEED 1.1 Τι είναι; Το σύνδρομο Majeed είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα. Τα προσβεβλημένα παιδιά πάσχουν από χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπαρκεια Του Ανταγωνιστη Του Υποδοχεα Τησ L-1 (DIRA )

Ανεπαρκεια Του Ανταγωνιστη Του Υποδοχεα Τησ L-1 (DIRA ) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ανεπαρκεια Του Ανταγωνιστη Του Υποδοχεα Τησ L-1 (DIRA ) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DIRA 1.1 Τι είναι; Η ανεπάρκεια του ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσολογία στην ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα: ομοιότητες και διαφορές. Βιολέττα Καψιμάλη

Ανοσολογία στην ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα: ομοιότητες και διαφορές. Βιολέττα Καψιμάλη Ανοσολογία στην ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα: ομοιότητες και διαφορές Βιολέττα Καψιμάλη O ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοσηρότητες στην Ψωρίαση. Μαρίτα Κοσμαδάκη Δερματολόγος

Συνοσηρότητες στην Ψωρίαση. Μαρίτα Κοσμαδάκη Δερματολόγος Συνοσηρότητες στην Ψωρίαση Μαρίτα Κοσμαδάκη Δερματολόγος Όχι μόνο: Συστηματικές νόσοι με δερματικές εκδηλώσεις Αλλά και: Δερματικές νόσοι με συστηματικές εκδηλώσεις όπως η Ψωρίαση Γιατί αυτό είναι σημαντικό;

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Δελαπόρτα Στεφανία ΜSc, Μιχαλοπούλου Θεοδώρα ΜSc, Tριανταφύλλου Γεωργία MSc, PhD A Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης

Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης Χριστίνα Φωτιάδου Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστ. Συνεργ. Α Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Γενετική προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Η προγεννητική διάγνωση Ενδείξεις: -Προχωρημένη ηλικία μητέρας (πιο συχνό: σύνδρομο Down) -Προγενέστερο παιδί με de novo χρωμοσωμική ανωμαλία -Ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ FALK SYMPOSIUM 196 6 & 7 MARCH, 2015 FRANKFURT, GERMANY

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ FALK SYMPOSIUM 196 6 & 7 MARCH, 2015 FRANKFURT, GERMANY ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ FALK SYMPOSIUM 196 6 & 7 MARCH, 2015 FRANKFURT, GERMANY Βασικά σημεία ενδιαφέροντος στο τελευταίο Falk Symposium No196 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας αποτέλεσαν οι εξελίξεις στο πεδίο της

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών Ρόλος Ανοσοποιητικού Συστήματος Προστασία του οργανισμού έναντι εξωτερικών εισβολέων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη;

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη; ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Σαββίδου Αβρόρα Η κοιλιοκάκη είναι η δυσανεξία (κάτι που ο οργανισμός δεν ανέχεται) στη γλουτένη, πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη και τη σίκαλη. Η αντίδραση του οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομο Papa Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PAPA 1.1 Τι είναι; Ο ακρωνύμιο PAPA προέρχεται από τις λέξεις Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ KOEBNER ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η ΝΟΣΟΣ KOEBNER ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Η ΝΟΣΟΣ KOEBNER ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΡΜΑ: είναι ένα λειτουργικό όργανο που επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες ΧΟΡΙΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ: Βασική στιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παθήσεις των νεφρών: 5. α. Σπειραματοπάθεια ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ Μορφολογικές (ιστολογικές

Διαβάστε περισσότερα

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου επί τουλάχιστον 3 Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) ανήκει σε μια ομάδα λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού σωλήνα. Το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός και η εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου αποτελούν τυπικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων:

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Περίληψη EPAR για το κοινό γολιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση Βιβλιογραφική Ενημέρωση Bιβλιογραφική Ενημέρωση Ιωαννίδης Δ. Bακιρλής Ε. Καθηγητής Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Λέκτορας Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Είδαμε ότι οι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ είναι 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΦΝΕ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ Γαστρεντερολόγος Τ. Επιμελήτρια Α Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΦΝΕ. Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ Γαστρεντερολόγος Τ. Επιμελήτρια Α Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΦΝΕ Μ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ Γαστρεντερολόγος Τ. Επιμελήτρια Α Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας Altered gut immunity Infections, antibiotics, diet.. Clinical heterogeneity Gaya et al. Lancet

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις μεμβράνες 2. Φυσιολογικοί φραγμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις

Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις Κληρονοµικά νοσήµατα και καταστάσεις που οφείλονται σε γονιδιακές µεταλλάξεις ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΦΥΛΟΣΥΝ ΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας»

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Εργαστήριο Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Ζαχάκη Σοφία - Ουρανία Βιολόγος, MSc, PhD β μεσογειακή αναιμία Η θαλασσαιμία ή νόσος

Διαβάστε περισσότερα

'' Παιδο-δερματολογίας''

'' Παιδο-δερματολογίας'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου ΠΑΙΔΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ: ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση. Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΠΑ

Ψωρίαση. Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΠΑ Ψωρίαση Δημήτριος Ιωαννίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, ΑΠΘ ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΠΑ ψωρίαση προσβάλλει κυρίως το δέρμα και είναι αρκετά συχνή πάθηση, αφού αφορά το 1-3% του γενικού πληθυσμού. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ 1, ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗ 1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ 1 1-Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ)

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ) Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΙΑ 2.1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές της νόσου; Υπάρχουν αρκετές μορφές ΝΙΑ. Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ. Χατζημιχαηλίδου Σοφία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ. Χατζημιχαηλίδου Σοφία ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ Χατζημιχαηλίδου Σοφία ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ Οσφυαλγία (φλεγμονώδους τύπου) Ιερολαγονίτιδα Ασύμμετρη περιφερική αρθρίτιδα Ενθεσίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Γενικά Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Στέργιος Κατσιουγιάννης PhD Μεταδιδακτορικός συνεργάτης Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Επιστήµης ιαιτολογίας και ιατροφής Μεταβολισµός και Ανοσολογία Ιστορικά το καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Στόγιου Π. Πετανίδης Σ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Στόγιου Π. Πετανίδης Σ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Στόγιου Π. Πετανίδης Σ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, ΝΟσ. Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ Με βάση τη θέση στο ανθρώπινο σώμα Με βάση την ιδιότητα για γενικευμένη ή εξειδικευμένη δράση Εξωτερικοί εσωτερικοί μη ειδικοί μηχανισμοί ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 27 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Κοντογεώργη Ευαγγελία, Θωμοπουλος Θωμάς, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γράφει: Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γράφει: Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Το ανοσολογικό σύστημα έχει ζωτική σημασία για την επιβίωσή μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του 1 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι με μεγάλη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα κωδικός μαθήματος: ETY-335 Χειμερινό εξάμηνο 2014 / 2015 Μαρία Χατζηνικολαΐδου mchatzin@materials.uoc.gr Έμφυτο και προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ Μιχάλης Κακέπης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΟΡΙΣΜΟΣ Με τον όρο ουλωτική αλωπεκία, εννοούμε μία ομάδα σπανίων διαταραχών, που καταστρέφουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίζοντας τα παιδιά με γενετικά νοσήματα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 16 Ιούνιος :58

Υποστηρίζοντας τα παιδιά με γενετικά νοσήματα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 16 Ιούνιος :58 Από: K-Life (Καθημερινή) Τα γενετικά νοσήματα είναι ιδιαίτερα σπάνιες ασθένειες που οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων. Τα παιδιά που πάσχουν από αυτά χρειάζονται φροντίδα, ψυχολογική στήριξη αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άννα Ιµπρισίµη, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Δάφνη Μαυροπούλου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ελένη Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρενέργειες (μεταβολικές και μη) από τη χορήγηση ΤΚΙς

Παρενέργειες (μεταβολικές και μη) από τη χορήγηση ΤΚΙς Αθήνα 2015 Παρενέργειες (μεταβολικές και μη) από τη χορήγηση ΤΚΙς Δρ. Καλλιόπη Παζαΐτου Παναγιώτου Ενδοκρινολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήμα Ενδοκρινολογίας-Ενδοκρινικής Ογκολογίας ΑΝΘ «Θεαγένειο»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός»

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροική υπερκεράτωση (μυρκηκία) Εξαιρετικά συχνή, καλοήθης δερματική βλάβη Συνήθως αφορά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΗ (CAPS)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΗ (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΗ (CAPS) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ CAPS 1.1 Τι είναι; Τα σχετιζόμενα με την κρυοπυρίνη περιοδικά σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντισωμάτων κατά του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου στη διάγνωση και θεραπεία της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας

Ο ρόλος των αντισωμάτων κατά του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου στη διάγνωση και θεραπεία της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ" Ο ρόλος των αντισωμάτων κατά του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου στη διάγνωση και θεραπεία της νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κόγια Μαρία Δερματολόγος Αφροδισιολόγος H παρούσα διάλεξη δε σχετίζεται με κάποιο προσωπικό συμφέρον ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Νεογνική ακμή (1-28 ημέρες ζωής) Βρεφική ακμή (3-16 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ General ΚΥΗΣΗ & ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Οι ρευματικές παθήσεις αφορούν,σε ένα μεγάλο ποσοστό, νέες γυναίκες που βρίσκονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ. Δερματολόγος Αφροδισιολόγος. Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.)

Πέννυ Εμμανουήλ. Δερματολόγος Αφροδισιολόγος. Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.) Πέννυ Εμμανουήλ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.) Η ατοπική δερματίτιδα ή έκζεμα είναι μια χρόνια κνησμώδης δερματοπάθεια κυρίως

Διαβάστε περισσότερα