SP-Co. LLC, EcoEnergy LLC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SP-Co. LLC, EcoEnergy LLC"

Transcript

1 SP-Co. LLC ΣχέδιοΚαινοτοµίας ΚαινοτοµίαςΠαραγωγή λιπασµάτων, ζωοτροφών, βιοκαυσίµων Ηπερίπτωσηαξιοποίησης αποβλήτων ορνιθοτροφείων

2 SP-Co. LLC, EcoEnergy LLC Η εταιρεία ιδρύθηκε το Η πρώτη παραγωγή των pellets ξύλου δηµιουργήθηκε το Η παραγωγή εξοπλισµού για την παραγωγή βιοκαυσίµων pellets σε πλήρη κλίµακα ξεκίνησε από το Μάρτιο Ηπρώτηµονάδαάλεσης-ξήρανσηςβιοµάζαςκατασκευάστηκετο 2006 καιηµαζικήπαραγωγήτέτοιωνµονάδωνεγκαινιάστηκετο Μέχρι σήµερα (Μάιος 2013) έχουν παραδοθεί ή βρίσκονται σε φάση παράδοσης εξοπλισµού περισσότερα από 60 εργοστάσια στερεών βιοκαυσίµων (pellets µπρικέτες), πελλετοποιηµένωνζωοτροφών (granulated forage) καιπελλετοποιηµένωνλιπασµάτων (granulated fertilizers) σερωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Λιθουανία, Ουγγαρία. Η MODERN FUELSµετοτµήµαµηχανολογικούσχεδιασµού MODERN FUELS ENGINEERING έχει την αποκλειστικη αντιπροσώπευση για Ελλάδα και Κύπρο.

3 ΣυνοπτικήΠαρουσίαση Ο όµιλος εταιρειών SP-Co LLC και EcoEnergy LLC είναι παραγωγοί και προµηθευτές σύγχρονων καινοτόµων λύσεων τεχνολογίας σε διάφορους τοµείς της δασοκοµίας, της γεωργίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των τροφίµων και της ενέργειας. Ο εξοπλισµός που κατασκευάζεται και παραδίδεται από τις εταιρείες µας είναι σύγχρονος, καινοτόµος και προστατεύεται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Προσφέρονται ολοκληρωµένες λύσεις - οι εταιρείες ασχολούνται µε την παραγωγή του εξοπλισµού, την προµήθεια προϊόντων πολλών Ευρωπαίων κατασκευαστών σύνθετων έργων παραγωγής, την υποστήριξη (after sales service) και τη βοήθεια στον τοµέα της εµπορίας των τελικών προϊόντων.

4 Ηδύσκοληπραγµατικότητα Η αύξηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων πουλερικών έχει οδηγήσει σε µια επιδείνωση της οικολογικής κατάστασης στη Ρωσία. Είναι γνωστό ότι τα περιττώµατα (κουτσουλιές) κοτόπουλων είναι µια πηγή παθογόνων οργανισµών και αποτελεί κίνδυνο για τους ανθρώπουςκαιτοπεριβάλλον. Τα απορρίµµατα είναι µια ισχυρή πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος (σε έδαφος, υπόγεια ύδατα, χλωρίδα και πανίδα) και µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία καιτηγονιδιακήδεξαµενήτουπληθυσµού. Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό και αναγκαίο ότι η απελευθέρωση, η διάθεση, και η ανακύκλωση των απορριµάτων δεν είναι δυνατή χωρίς την προηγούµενη επεξεργασία τους. Σκουπίδια (περιττώµατα) σε όλες τις εκµεταλλεύσεις πουλερικών έχουν αποτεθεί για χρόνια σε ανοικτούς χώρους χωρίς επεξεργασία και διάθεση.

5 Αναγνώρισητου τουπροβλήµατος 1. Από ένα µόνο ορνιθοτροφείο υψηλής εκµετάλλευσης (40 χιλιάδες όρνιθες ωοπαραγωγής ή 10 εκατοµµύρια κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) προκύπτουν κάθε έτος, αντίστοιχα, τόνοι βιοµάζας αποβλήτων και πάνω από 400 m 3 λυµάτων µε υψηλή συγκέντρωση οργανικών συστατικών. 2. Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του εθνικού σχεδίου «Ανάπτυξη της γεωργίας», αναµένεται ότι στα επόµενα πέντε χρόνια, ο όγκος παραγωγής λιπασµάτων από ηµιυγρή, υγρή κοπριά και στερεά απόβλητα θα αυξηθεί κατά 35%. 3. Από την άλλη πλευρά, οι κουτσουλιές από ορνιθοτροφεία αποτελούν µία από τις καλύτερες µορφές οργανικών λιπασµάτων που περιέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά αναγκαία για τα φυτά. 4. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και χαµηλού κόστους που εξασφαλίζουν µία εγγυηµένη παραγωγή απολυµασµένων και εξουδετερωµένων οργανικών λιπασµάτων από κτηνοτροφικά απόβλητα/κοπριά µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση των εδαφών, στην περιβαλλοντική προστασία, στη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και του ανθρώπινου προσωπικού, στην κερδοφορία τωνεπιχειρήσεωντουπρωτογενούςτοµέακαιστηνευηµερίατωντοπικώνκοινωνιών. 5. Οι βιοτεχνολογικές µέθοδοι αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσµατικά, οικονοµικά και οικολογικάµέσαεντατικοποίησηςτηςεπεξεργασίαςπτηνοτροφικώναποβλήτων.

6 Ταοφέλη οφέλητωνλιπασµάτων Τα πελλετοποιηµένα λιπάσµατα από πτηνοτροφικά απόβλητα υπερέχουν έναντι όλων των γνωστών οργανικώνκαιµεταλλικώνλιπασµάτωνσεπολλαπλάεπίπεδα: - Περιλαµβάνουν το πλήρες φάσµα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. - εν περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς, σπόρους ζιζανίων, αυγά και προνύµφες νοσογόνων παραγόντων. - Έχουν την ικανότητα να παράγονται σε µικρές τοπικές παρτίδες προς χρήση από γεωργικά µηχανήµατα. - ενσυσσωµατώνονταισεµορφή «πίτας»καιδενυπόκεινταισετυχαίααυτανάφλεξη. - Η διάρκεια ζωής τους είναι απεριόριστη, ουσιαστικά δεν χάνουν τις ιδιότητές τους, ακόµη και µετά το άνοιγµα της συσκευασίας τους. - Είναι φιλικά προς το περιβάλλον και έχουν µία δυνατή οσµή. - Είναι µη τοξικά κατά την επαφή µε το δέρµα, χωρίς αρνητικές συνέπειες για το ανθρώπινο σώµα. Προσθέτοντας κοκκώδες (πελλετοποιηµένο) λίπασµα από κοπριά στο έδαφος: 1. Παρέχεται µια ισορροπηµένη ανάπτυξη όλων των καλλιεργειών και δηµιουργεί τις συνθήκες για την παραγωγή φιλικώνπροςτοπεριβάλλονπροϊόντων. 2. Αυξάνεται η παραγωγικότητα κατά %, και βελτιώνεται η ποιότητα της σοδειάς. 3. Μειώνεται ο χρόνος της ωρίµανσης στις ηµέρες. 4. Αυξάνεται η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία στην καλλιέργεια. 5. Βελτιώνεται η σύνθεση και οι ιδιότητες του εδάφους στο στρώµα του χούµους και επαναφέρεται η βέλτιστη οξύτητα του εδάφους, ενώ παράλληλα παρέχεται βελτιωµένη ανάπτυξη των ευεργετικών στοιχείων της µικροχλωρίδας και αναστέλλεται η ανάπτυξη των επιβλαβών ουσιών, εξασφαλίζεται καθαρότερη δοµή του εδάφους και αυξάνεται η γονιµότητά του για µακροπρόθεσµη περίοδο (µέχρι 3 ετών). 6. Αυξάνεται η αντίσταση των καλλιεργειών σε περιβαλλοντική πίεση και ασθένεια.

7 Τεχνολογικήλύση λύση 1. Το έργο σχετίζεται µε την εφαρµογή τεχνολογίας παραγωγής µικροβιολογικών λιπασµάτων από πτηνοτροφικά απόβλητα µέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας ζύµωσής τους κατά τα διαδοχικά στάδια της ξήρανσης, άλεσης και κοκκοποίησης-πελλετοποίησης. 2. Η εφεύρεση αναφέρεται σε µία βιοµετατροπή αποβλήτων ορνιθοτροφείων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή καθαρού αποτελεσµατικού λιπάσµατοςγιατιςκαλλιέργειες. 3. Το τεχνικό πρόβληµα επιλύεται σε διάφορα στάδια : - βιολογική επεξεργασία κοπριάς πουλερικών, παρέχοντας ένα µίγµα των διαφόρων τύπων αποβλήτων και καταλυτών σε ορισµένες αναλογίες, που ακολουθείται από αερόβια ζύµωση του µίγµατος µε ανάδευση σε ένα περιεχόµενο υγρασίας 40-45% του µίγµατος και σε θερµοκρασία C. - ταχύτατη ξήρανση και άλεση σε µονάδες τύπου AS. - πελλετοποίηση χρησιµοποιώντας µήτρες τύπου δακτυλίου προς παραγωγή pellets διαµέτρου 4-6 mm, ώστε να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία γονιµοποίησης.

8 Τεχνολογικήλύση λύση

9 Εµπορικήπρόταση πρόταση Πρώτες ύλες : Απόβλητα ορνιθοτροφείων (Υγρασία 75-85%) Παραγωγή: Πελλετοποιηµέναλιπάσµατα 4-6 mm. Παραγωγική υναµικότητα: 5 ton/h Ύψοςεπένδυσης: Από µέχρι руб ( µέχρι )χωρίςφπακαιδαπάνεςαρχικούσχεδιασµούκαιµελέτηςεφαρµογής, επίβλεψηςκαιθέσηςσελειτουργία (συνήθως 15-18% στοτελικόύψοςεξοπλισµού) Μελέτη εφαρµογής: Στο στάδιο της µελέτης εφαρµογής παρέχεται η µοντελοποίηση ολόκληρου του εξοπλισµού σε 3- σχέδια και σε συνάρτηση µε το κτηριοδοµικού σκέλος του έργου, προκειµένου να αποφευχθούν ασυνέπειες και καθυστερήσεις κατά το µοντάρισµα και τη διασύνδεση των εξαρτηµάτων και τµηµάτων εξοπλισµού. Εκπαίδευση προσωπικού: Στο χειρισµό και τη λειτουργία όλων των τµηµάτων εξοπλισµούπραγµατοποιείταισε 2 οµάδεςτων 3 ατόµωνγιαδιάστηµα 2 εβδοµάδων.

10 ΕµπορικήΠρόταση Μεταφορικά: Για την παράδοση του εξοπλισµού χρησιµοποιούνται 6 φορτηγά µε συρόµενο τµήµα µήκους m. απάνεςκτηριακήςανέγερσης: ενπεριλαµβάνονταιστοκόστοςεξοπλισµού, απαιτείται στεγασµένος χώρος m2. Χρόνοςπροετοιµασίαςεξοπλισµού:Συνήθωςγύρωστις 60 ηµέρες. Τρόπος παράδοσης: Συνήθως σε παρτίδες ολοκληρωµένων τµηµάτων εξοπλισµού. Η πρώτη παρτίδα σε 30 ηµέρες από την παραγγελία. Αξιοπιστία: Όλα τα τµήµατα εξοπλισµού έχουν ελεγχθεί και λειτουργούν σε ήδη εγκατεστηµένεςµονάδες. Εγγύηση: 12 µήνες από την παράδοση και θέση σε λειτουργία. ιάρκεια ζωής πριν την πρώτη µεγάλη διακοπή για συντήρηση µακράς κλίµακας καιεπαναλειτουργία: 8 έτη

11 ΜελέτηΣκοπιµότητας απάνες σε συνάρτηση 1 τόνου έτοιµου προϊόντος σεруб/t (1 = 40 руб) 1 Πρώτες Ύλες 1.1 Ποσότητα περιττωµάτων για την παραγωγή 1 ton λιπάσµατος, σε t 2,6 1.2 Κόστος επεξεργασίας λυµάτων, руб/т Κόστος πρώτης ύλης, руб/т Ηλεκτρική Ενέργεια 2.1 Κατανάλωσηενέργειας, kwh/t Ηλεκτρική τιµή ρεύµατος, руб/kwh Κόστος ηλεκτρικού ανά τόνο, руб/t Θερµική Ενέργεια (καύσιµο wood pellets) 3.1 Θερµική ενέργεια που απαιτείται για την εξάτµιση 1 t νερού ανά hour, МW Ζήτησηκαυσίµου pellets για 1 MW θερµικήςενέργειας, t/h 0, Τιµή pellets (χονδρική), руб/t Κόστος θερµικής ενέργειας, руб/t Εργατικό Κόστος 4.1 Αριθµός εργαζοµένων ανά βάρδια Ανηγµένο ωροµίσθιο εργάτη (µε βάση µισθό руб/mo), руб/hour Ανηγµ.ωρ.εργάτη µε λοιπές επιβαρύνσεις (µε βάση µισθό руб/mo),руб/hour Εργατικόκόστος, руб/t Συνολικό κόστος παραγωγής, руб/t (+33%)

12 ΜελέτηΣκοπιµότητας Έσοδα σε συνάρτηση 1 τόνου έτοιµου προϊόντος σεруб/t (1 = 40 руб) 5 Απόδοση 5.1 Καθηµερινή παραγωγή σε 3 βάρδιες, t Μηνιαίαπαραγωγήσε 3 βάρδιεςκαθηµερ.λειτουργίας, t Ετήσιαπαραγωγήσε 3 βάρδιεςκαθηµερ. λειτουργίας, t Eλάχιστητιµήπώλησης, руб/t (+36%) 7 Έσοδα 7.1 Μηνιαίαέσοδαγιαλειτουργίασε 3 βάρδιες, mil руб Ετήσια έσοδα για λειτουργία σε 3 βάρδιες, mil руб Κέρδος προ φόρων-αποσβέσεων 8.1 Κέρδος, руб/t Μηνιαίακέρδηγιαλειτουργίασε 3 βάρδιες, mil. руб Ετήσια κέρδη για λειτουργία σε 3 βάρδιες, mil. руб Χρονική αποπληρωµή Συνολικό ύψος επένδυσης µε engineering για µονάδα 5 t/hour, mil. руб Χρόνος αποπληρωµής για λειτουργία σε 3 βάρδιες, έτη ,05

13 Συµπέρασµα Ο συνδυασµός γνωστών και δοκιµασµένων τεχνολογιών (τεχνολογία εξουδετέρωσης-αδρανοποίησης, ξήρανσης και πελλετοποίησης) σε µια ενιαία αλυσίδα παρέχει µια ιδιαίτερα κερδοφόρα επεξεργασία πρώτων υλών (απορριµµάτων), η οποία ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιταχύνει εντυπωσιακά και µειώνει δραστικά το κόστος καθαρισµού και υγιεινής διάθεσης των αποβλήτων και παράγει ένα προϊόν υψηλής ζήτησης (κοκκώδες πελλετοποιηµένο λίπασµα) µε συντελεστή εσωτερικής απόδοσης κατά πολύ µεγαλύτερο από εκείνους που περιµένει κάποιοςναέχεισεεπενδύσειςανανεώσιµωνπηγώνενέργειας.

14 ΟλοκληρωµένοΈργο ργο ΠροώθησηΠρώτης ΠρώτηςΎλης

15 ΟλοκληρωµένοΈργο ργο ΗλεκτρικοίΠίνακες

16 ΟλοκληρωµένοΈργο ργο ΕσωτερικόςΕξοπλισµός Εξοπλισµός

17 ΟλοκληρωµένοΈργο ργο ΕσωτερικόςΕξοπλισµός Εξοπλισµός

18 ΟλοκληρωµένοΈργο Έργο- Έτοιµο Πελλετοποιηµένο Λίπασµα

19 ΟλοκληρωµένοΈργο Έργο- Ενσάκκιση από Σιλό Ετοίµων

20 Τοολοκληρωµένο ολοκληρωµένοέργο- έτοιµο πελλετοποιηµένο λίπασµα

21 ιακρίσεις και ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ρωσικής Οµοσπονδίας Design of the AS-system is protected by patents of Russian Federation 66232, 77561, 78442,,

22 ιακρίσεις και ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ρωσικής Οµοσπονδίας «AS» - the winner of competition «The 100 best goods of Russia» 2009.

23 ιακρίσεις και ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ρωσικής Οµοσπονδίας Всеагрегаты нашего производства сертифицированы! All units of our production are certificated

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 Εταιρικό προφίλ Η ίδρυση της REnInvest το 2004 υλοποιεί την επιθυµία µιας οµάδας επαγγελµατιών του χώρου να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Τεχνοοικονομική μελέτη μονάδας παραγωγής καυσίμων προϊόντων από υπολείμματα βιομηχανίας ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ GORE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ GORE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ GORE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα κομποστοποίησης της GORE λειτουργεί σε πάνω από 250 εγκαταστάσεις στον κόσμο, κάθε δυναμικότητας (από 2.500τόνους/έτος έως 1.000.000τόνους/έτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

: BiG>East 2 2.2 2009

: BiG>East 2 2.2 2009 Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 2 Βιοαέριο στην Ελλάδα Συνοπτική Έκθεση Παραδοτέο 2.2 Σιούλας Κωνσταντίνος, MSc Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 th χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος 190 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Κεφάλαιο 01-03 σελίδα 1 01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Η σειρά 3 - «Βιοαποικοδομήσιμα» του Οδηγού BISYPLAN επικεντρώνεται στα βιομηχανικά βιολογικά απόβλητα, στην ιλύ βιολογικών καθαρισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η διατροφική κρίση Με την αποµάκρυνση από την παραδοσιακή γεωργία, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων απόκτησαν µεγάλη σηµασία για τον σύγχρονο άνθρωπο Με την εντατικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ Μ.Α. Γούλα 1, Κ. Οικονοµόπουλος 1, Ν. Κυρατζής 2 1 Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, 50100 Κοίλα, Κοζάνη, τηλ. 24610-40161,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets)

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Αθανασάκος Άγις-Προκόπης Φοιτητής Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα