ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Από την Ιδιότητα του Πολίτη στην Ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη στη Δημοκρατική Πολιτεία Ο ρόλος της Εκπαίδευσης» Την τελευταία δεκαετία εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στη δημοκρατία, στην ειρήνη και την αγωγή του πολίτη. Γίνεται δε μεγάλη συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο και τους στόχους της ιδιότητας του πολίτη στη δημοκρατική πολιτεία, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O T. H. Marshall στο γνωστό του βιβλίο Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη (Citizenship and Social Class), που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την κοινωνιολογική θεωρία των δικαιωμάτων και της ιδιότητας του πολίτη, αναλύει την ιστορική εξέλιξη και δυναμική σχέση των δικαιωμάτων ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών- μεταξύ τους και με την κοινωνική δομή. «Η ιδιότητα του πολίτη είναι μια κοινωνική θέση που απονέμεται σε όλους, όσοι είναι πλήρη μέλη μιας κοινότητας. Όλοι όσοι την κατέχουν είναι ίσοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, με τις οποίες έχει εμπλουτιστεί αυτή η θέση. Δεν υπάρχει καθολική αρχή που να καθορίζει ποια θα είναι αυτά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις» 198. Ωστόσο ο Marshall προτείνει τη διάκριση της ιδιότητας του πολίτη σε τρία μέρη / συστατικά στοιχεία: το ατομικό στοιχείο (δικαιώματα απαραίτητα για την ελευθερία του ατόμου προσωπική ελευθερία, ελευθερία έκφρασης, σκέψης, πίστης κ.λπ.) το πολιτικό στοιχείο (δικαίωμα συμμετοχής στην άσκηση της πολιτικής δύναμης) το κοινωνικό στοιχείο (όλο το φάσμα δικαιωμάτων της ζωής ενός πολιτισμένου όντος σύμφωνα με το επίπεδο ζωής που γίνεται αποδεκτό στη συγκεκριμένη κοινωνία) 199. Οι διατυπώσεις τoυ Marshall παρά τα χρόνια που έχουν περάσει αποτελούν σημείο αναφοράς και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις κοινωνιολογικές μελέτες πολλών χωρών. Δεν παύουν, ωστόσο, να δέχονται κριτική ως προς το γεγονός ότι ο Marshall δίνει έμφαση στα δικαιώματα των πολιτών, ενώ δεν τονίζει τις υποχρεώσεις που αυτοί έχουν έναντι της κοινωνίας, έτσι ώστε να αναρωτιέται κανείς για το ποιος είναι αυτός ο πολίτης με αυτά τα δικαιώματα 200. Ο Oldfield 201 από την άλλη πλευρά, διακρίνει την ιδιότητα του πολίτη σε δύο μορφές: α. ως νομική θέση που περιλαμβάνει τα δικαιώματα του πολίτη ως μέλους μιας 198 Τ.Η. Marshall & T. Bottomore, (1995), Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, μτφρ. Ο. Στασινοπούλου, Αθήνα: Gutenberg, σελ Πρβλ. Τ.Η. Marshall & T. Bottomore, όπ.π., σελ. 42 κ.ε. 200 Πρβλ. J. Habermas, (1994), Citizenship and National Identity, στο: Β. van Steenbergen, The Condition of Citizenship, London: Sage, σελ ; N. Fraser & L. Gordon, (1994), Civil Citizenship Against Social Citizenship? On the Ideology of Contract Versus Charity, στο: Β van Steenbergen, The Condition of Citizenship, London: Sage, σελ ; Δ. Καρακατσάνη, (2004), Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Γνώσεις, αξίες, πρακτικές, Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 15 κ.ε. 201 Πρβλ. Α. Oldfield, (1990), Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World, London: Routledge. ISSN:

2 κοινωνίας, που του επιτρέπουν να συμμετέχει στα κοινά (να είναι κανείς πολίτης) και β. ως πρακτική θέση που αναφέρεται στη λειτουργία του κάθε μέλους μίας δημοκρατικής κοινωνίας ως πολίτη (να ενεργεί κανείς ως πολίτης). Με αυτήν τη διάκριση ο πολίτης εμφανίζεται με δύο μορφές, με μια δημόσια ως πολίτης και μια ιδιωτική ως άτομο. Εμείς στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στη δημόσια μορφή του υποκειμένου, του πολίτη της σύγχρονης δημοκρατίας και στα χαρακτηριστικά του. Θεωρούμε δεδομένο ότι, επειδή η κοινωνία σύμφωνα με τη θεωρία της προόδου και της εξέλιξης υπόκειται συνεχώς σε αλλαγές, και η ιδιότητα του πολίτη διαρκώς αναπτύσσεται. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη στην Ευρώπη έπαιξε η εκπαίδευση, ιδιαίτερα όταν αυτή έγινε υποχρεωτική. Με την ανάπτυξη της εκβιομηχάνισης σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες χώρες οι ανάγκες της οικονομίας «επιβάλλουν» τη χρήση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία, ήτοι μορφωμένους εργάτες και τεχνίτες. Έτσι, λοιπόν, το δικαίωμα στην εκπαίδευση γίνεται ταυτόχρονα και υποχρέωση του ατόμου, προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί, να ενταχθεί και να ζήσει στην κοινωνία. Η ίδια η κοινωνία με τη συγκεκριμένη οργάνωση, δομή και λειτουργία της, τον πολιτισμό της, επιβάλλει αυτήν την υποχρέωση στους πολίτες ακολουθώντας τις αλλαγές της εποχής 202. Μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο και εξής η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μια νέα κοινωνική συνθήκη, την πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι μετανάστες που μετακινούνται προς την Ευρώπη, αρχικά από τις τέως αποικίες των ευρωπαϊκών κρατών, δημιουργούν μια νέα μορφή κοινωνίας με πολίτες από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αλλά και στη συνέχεια με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, που προκάλεσε πολυδιάστατες μεταβολές σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο, όπως διακίνηση προϊόντων και κεφαλαίων σε διάφορες περιοχές της γης, γρήγορη και εύκολη μετακίνηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε κάθε περιοχή του πλανήτη, ταχύτερη διακίνηση γνώσεων, πληροφοριών και ειδήσεων, διαλύθηκαν κυριολεκτικά τα συμπαγή δεδομένα ομοιογένειας των κοινωνιών. Αυτά τα στοιχεία προκαλούν αλλαγές και στον προσδιορισμό της ιδιότητας του πολίτη. Τώρα δημιουργείται η ανάγκη να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο άνθρωποι από όλον τον πλανήτη, που δεν συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος ή με βάση τη μακρά ιστορική τους συνύπαρξη στον ίδιο χώρο. Αλλάζει, λοιπόν, η κοινωνία, γίνεται πολυπολιτισμική και οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας ιδιότητας του πολίτη, που προϋποθέτει την αποδοχή του «άλλου» και την αναγνώριση του ως μέλους ισότιμου της κοινωνίας, όπου ζει 203. Για αυτούς τους λόγους έγιναν προσπάθειες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη στην Ευρώπη. Η Τρίτη Κοινοτική Οδηγία 204 αποτελεί ένα πλήρες κείμενο που περιλαμβάνει όλες αυτές τις προσπάθειες. Επειδή ο πολίτης της Ευρώπης τοποθετείται μεταξύ της ατομικής και της συλλογικής ταυτότητας, μεταξύ του εθνικού και του 202 Πρβλ. N. Stehr, (1992), Knowledge Societies, London: Sage. 203 Πρβλ. J. Habermas, (1996b), Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie, Frankfurt: Suhrkamp, σελ ; S. Tarrow, (1995), The Europeanisation of Politics: Reflections from a Social Movement Perspective, στο: West European Politics, vol. 18, no. 2, σελ Πρβλ. Report from the Commission -Third Report from the Commission on Citizenship of the Union, /*COM/2001/0506final* στο: ISSN:

3 υπερεθνικού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Οδηγία συγκεντρώνει για πρώτη φορά τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση συγκεκριμένες αρχές: της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Στις αρχές του 21 ου αι. έχουν διαμορφωθεί νέες συνθήκες και νέα δεδομένα που επιβάλλουν μια αναθεώρηση του περιεχομένου της ιδιότητας του πολίτη. Θα πρέπει, λοιπόν, να προβληματιστούμε ως προς το τι σημαίνει να είναι κανείς πολίτης σήμερα στην Ευρώπη σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται ως εποχή της μετανεωτερικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της παγκοσμιοποίησης. Με αυτά τα δεδομένα ο πολίτης στον 21 ο αι. θα πρέπει να έχει υιοθετήσει τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, της συνεργασίας με δεδομένο ότι η κοινωνία διακρίνεται για την πολιτιστική ποικιλία της και να διαθέτει ένα κριτικό, δημιουργικό, αυτόνομο και συστηματικό τρόπο σκέψης. Άρα, λοιπόν, ο Ευρωπαίος πολίτης σήμερα θα πρέπει να διακρίνεται για συνεργατικό πνεύμα, δυνατότητα ευελιξίας, αυτόνομη σκέψη, κρίση και δράση 205. Τέτοιου είδους προβληματισμοί που αναπτύσσονται σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο μεταφέρονται και στην εκπαίδευση 206. Γιατί μέσω της εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί το «όραμα» του σύγχρονου ευρωπαίου πολίτη. Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη με συγκεκριμένες μεθόδους και παιδαγωγικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από μια σειρά κειμένων και οδηγιών αναζητούνται τα στοιχεία που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν, για να επιτευχθεί η πολιτική και κοινωνική αγωγή του πολίτη (μετάδοση στοιχείων γνώσεων, καλλιέργεια αξιών, διαμόρφωση συνειδήσεων) 207. Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη μέσω της προβολής και υιοθέτησης κοινών αξιών και την ανάπτυξη σε κάθε άτομο του αισθήματος ότι ανήκει 208 σε μια κοινή κοινωνική, πολιτισμική και δημοκρατική κοινότητα 209. Αυτό επιβάλλει μια ευρεία αντίληψη της ιδιότητας του πολίτη που θα στηρίζεται στη συνεργασία, την αλληλεγγύη, 205 Πρβλ. Γ. Γρόλλιος, (2000), Όψεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και παιδαγωγικής, στο: Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης 56, σελ ; J. Cogan & R. Derricott, (2001), Citizenship for the 21 st Century: An International Perspective on Education, London: Cogan Paul 206 Πρβλ. A. Giddens, A., (2001), Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών, μετφρ. Κ. Γεώρμας, Αθήνα: Μεταίχμιο; D. Sassoon, (1996), Η κοινωνική δημοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης. Οι προτεραιότητες του εικοστού πρώτου αιώνα, μετφρ. Γ. Κόκκινος, Σύγχρονα Θέματα 60-61, σελ ; R. Marples, (επιμ.), (2003), Οι σκοποί της εκπαίδευσης, μετφρ. Π. Χατζηπαντελή, Αθήνα: Μεταίχμιο. 207 Πρβλ. σε αυτό το πλαίσιο τις ενέργειες της Αυστρίας με συγκεκριμένες δραστηριότητες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα: με θέμα: Europäisches Jahr der Politischen Bildung. 208 O P. Drucker προβλέπει ότι «[ ] η νέα κοινωνία θα είναι τόσο μια μη σοσιαλιστική όσο και μια μη- καπιταλιστική κοινωνία [ ] ο βασικός πλουτοπαραγωγικός της πόρος θα είναι οι γνώσεις [ ]. Είναι βέβαιο ότι στην πολιτική έχουμε ήδη μετακινηθεί από την τετρακοσιόχρονη περίοδο του κυρίαρχου εθνικού κράτους προς ένα πλουραλισμό, όπου το εθνικό κράτος θα είναι μια μάλλον από τις πολλές παρά η αποκλειστική μονάδα της πολιτικής ολοκλήρωσης». Πρβλ. P. Drucker, (1996), Μετακαπιταλιστική Κοινωνία, μτφρ. Δ.Γ. Τσαούσης, Αθήνα: Gutenberg, σελ Πρβλ. Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης (ΚΟΜ 93, 457 τελικό, Βρυξέλλες, 29/09/1993) ISSN:

4 την κατανόηση και αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών, την απόρριψη προκαταλήψεων και διαφορών που πηγάζουν από φυλετικές ή εθνοτικές διακρίσεις. Στην Πράσινη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Άρθρ. 126 επισημαίνεται ότι «Τα Εκπαιδευτικά συστήματα [ ] πρέπει [ ] να διαμορφώνουν τους νέους με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της καταπολέμησης των ανισοτήτων, της ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Πρέπει, επίσης, να τους εμφυσήσουν την ιδέα του ευρωπαίου πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό η αναφορά στην Ευρώπη αποτελεί μια διάσταση που δεν αντικαθιστά τις άλλες διαστάσεις της εκπαίδευσης αλλά που τις εμπλουτίζει». Συνεπώς, θα πρέπει τώρα να δοθεί έμφαση στην αγωγή του ευρωπαίου πολίτη. Η αγωγή του ευρωπαίου πολίτη θα στηρίζεται στη διάδοση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από την εκμάθηση των γλωσσών, τη γνωριμία των πολιτισμών των άλλων χωρών μέσω διακρατικών ανταλλαγών, την εργασία σε άλλες χώρες και από την καλύτερη κατανόηση και γνώση της δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 210. Οι βασικοί άξονες για την εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα, μαθαίνω πώς να μαθαίνω, μαθαίνω πώς να ενεργώ, μαθαίνω πώς να «υπάρχω» και μαθαίνω πώς να συμβιώνω με τους άλλους, όπως τέθηκαν από το Jacques Delors, αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της εποχής μας, που χαρακτηρίζεται από νέους τρόπους επικοινωνίας και διάδοσης των γνωστικών πληροφοριών, μιας εποχής που οι πολίτες θα είναι πολίτες του κόσμου και θα παίζουν δραστήριο ρόλο στη ζωή του υπερ-έθνους, του έθνους και της τοπικής κοινωνίας 211. Το σύγχρονο, λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστημα έχει άμεση αποστολή να αναπτύξει στο άτομο τις βάσεις των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί στο μέλλον μεταδίδοντάς του αποτελεσματικά την συνεχώς εξελισσόμενη γνώση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα την αποκτήσει και τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού (ισότητα, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία, αξιοπρέπεια, σεβασμός της πολιτιστικής ποικιλίας). Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πολιτειακή ενεργοποίηση δραστηριοποίηση των πολιτών, αναζητούνται διαρκώς, μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, στρατηγικές, για να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη. Ο στόχος επικεντρώνεται σε διάφορες μορφές συνεργασίας και δικτύωσης των πολιτών της Ενωμένης Ευρώπης μέσω οργανώσεων τοπικών και εθνικών, για να επιτευχθεί η ενεργή και δραστήρια συμμετοχή του πολίτη σε δημόσιες πολιτικές 212. Γίνεται, λοιπόν, προσπάθεια να εμπλακούν τα άτομα ενεργά στην κοινότητα μέσω μιας εκπαίδευσης που στηρίζεται στις αρχές του νόμου, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της κοινωνίας 213. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αναπτύξουν τα νεαρά άτομα δεξιότητες σχετικά 210 Πρβλ. Δ. Γ. Τσαούσης, (επιμ.), 1996), Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Βασικά Κείμενα για την Παιδεία, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 273 κ.ε. 211 Πρβλ. J. Delors, (2002), Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21 ο αι, μετφρ. ΚΕΕ, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 125 κ.ε. 212 Πρβλ. στο δίκτυο Active Citizenship Network (http://www.activecitizenship.net) που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του έτους 2001 ως ευρωπαϊκό και διεθνές παράρτημα της ιταλικής οργάνωσης (Cittadinanattiva) για την προώθηση της ενεργητικής ιδιότητας του πολίτη. 213 Πρβλ. Δ. Καρακατσάνη, (2001), Ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και πολιτική διαπαιδαγώγηση, στο: Πρακτικά Ι Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπλιο, (ηλεκτρ.έκδ.) ISSN:

5 με την ιδιότητα του πολίτη, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν το διαφορετικό 214. Η επίτευξη αυτού του στόχου συνεπάγεται την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι η νέα ταυτότητα των πολιτών της Ευρώπης και του κόσμου θα αποδίδει στα άτομα χαρακτηριστικά πολιτών με υπερεθνικό και συνεργατικό πνεύμα, με αίσθημα αλληλεγγύης, με ανοχή στις πολιτιστικές διαφορές, με αναγνώριση των κοινών στοιχείων και των διαφορών 215. Τα κύρια ζητήματα στο πλαίσιο οριοθέτησης του περιεχομένου της συμμετοχικής δημοκρατίας και της εικόνας του πολίτη μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη επικεντρώνονται στα εξής: Για να γίνει το άτομο ενεργός πολίτης της Ευρώπης του 21 ου αι. τι δεξιότητες θα πρέπει να αναπτύξει και με ποιον τρόπο Πως θα γίνει εφικτή η μετάδοση των αξιών στα παιδιά και τους νέους. Έχοντας άξονα την εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση, για να μπορέσει η ανθρωπότητα να υλοποιήσει τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων, ώστε να μάθουν τα άτομα πώς να μαθαίνουν, να ελέγχουν, να κρίνουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες που δέχονται καθημερινά και πώς να συνθέτουν και να δημιουργούν με βάση αυτές 216. Προχωρώντας πέρα από το γνωστικό τομέα η εκπαίδευση θα εμφυσήσει μια κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα διασφαλίζει σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και κατανόηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων θα συμμετέχουν όχι μόνο τα σχολεία αλλά ποικίλοι άλλοι φορείς. Τέτοιοι είναι η οικογένεια, ο χώρος εργασίας, πολιτικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί σε τοπικές κοινότητες διαμέσου ψυχαγωγικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η παγκόσμια εδραίωση της ισότητας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, της αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης στο πλαίσιο της δημοκρατικής συμμετοχής του πολίτη στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο ευρωπαίος πολίτης αποκτά και μια «δημοκρατική ιδιότητα». Στο πλαίσιο της Δημοκρατικής Αγωγής του Πολίτη το «επίθετο δημοκρατικός δίνει έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για ιδιότητα του πολίτη που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο σεβασμό της ανθρώπινης 214 Πρβλ. τις προσπάθειες που γίνονται από το 1989 από την οργάνωση Citizenship Foundation με μια σειρά από τρόπους (διαγωνισμοί, δημόσιοι διάλογοι, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στην εκπαίδευση), με τους οποίους αναπτύσσονται διάφορες δυνατότητες της εκπαίδευσης στην ιδιότητα του πολίτη. Πολλές φορές συζητούνται ευαίσθητα θέματα που προκαλούν γενικότερες κοινωνικές αντιπαραθέσεις (περισσότερες πληροφορίες δες στην ιστοσελίδα: 215 Τέτοιους στόχους θέτει το δίκτυο Children s Identity and Citizenship in Europe [CICE]. A European Commission Socrates Programm Thematic Network Project, στο οποίο συνεργάζονται άνθρωποι από το χώρο του Πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης. Στις δραστηριότητες αυτού του δικτύου εντάσσεται και η προσπάθεια μελέτης της αντίληψης των νεαρών ατόμων ως προς την κοινωνία, την οικονομία, το πολιτικό τομέα. Προωθείται δε ένας νέος ευρωπαϊκός τρόπος προσέγγισης των πρακτικών με τις οποίες κοινωνικοποιούνται τα παιδιά και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα ιδιότητας και ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Πρβλ. για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο στην ιστοσελίδα: 216 Πρβλ. J. Delors, όπ.π., σελ. 18 κ.ε.; 23κ.ε. ISSN:

6 αξιοπρέπειας, στον πλουραλισμό, στην πολιτιστική πολυμορφία και στην υπεροχή του δικαίου» 217. Η εκμάθηση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να διαρκεί καθ όλη τη ζωή του ανθρώπου, μέσω της οποίας θα μάθει προοδευτικά τη συμμετοχή του σε διάφορα πεδία, όπως στην οικογένεια, το σχολείο, την εργασία, την τοπική κοινωνία 218. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη είναι ο ενεργός πολίτης, ο οποίος μπορεί να λάβει τη θέση του στην κοινωνία και να συμβάλλει στην ανάπτυξή της σε όποιο επίπεδο μπορεί. Προκειμένου ο πολίτης να συμμετέχει ενεργά στα κοινά θα πρέπει με κατάλληλες μεθόδους μάθησης να αποκτήσει την εμπειρία της αντιμετώπισης προβλημάτων της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, που τον απασχολούν καθημερινά. Μια τέτοιου είδους πρακτική στη σχολική αίθουσα σημαίνει ένα είδος πολιτικής εκπαίδευσης, μέσω της οποίας τα άτομα δεν είναι παθητικοί δέκτες της γνώσης αλλά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα κοινωνικά προβλήματα και να τα αντιμετωπίζουν. Οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ιδεών, την αντιπαράθεση απόψεων, τα παιχνίδια ρόλων και τη συζήτηση. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα της συνεργασίας και της δημοκρατικής συμμετοχής και να μπορεί να συνδυάζει την κοινωνική συνοχή με την πολιτική γνώση. Άρα, απαιτείται η παιδαγωγική οργάνωση της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στο σχολείο προσανατολισμένης στην εμπειρία και στην υιοθέτηση κατάλληλων τρόπων μάθησης. Με την πρακτική, λοιπόν, μιας διαδικασίας, όπου ο καθένας μαθαίνει μέσω της εμπειρίας που αποκτά, διαμορφώνεται ο ενεργός πολίτης. Η εμπειρική διαδικασία μάθησης στο πλαίσιο της σχολικής τάξης αναφέρεται στην επίλυση προβλημάτων σε μικροεπίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να μελετηθούν προβλήματα στο περιβάλλον του σχολείου που απασχολούν καθημερινά εκπαιδευτικούς και μαθητές και να αναζητηθούν τρόποι επίλυσής τους. Σε αυτή τη συνθήκη προτείνονται στο πλαίσιο του σχολείου κατάλληλοι τρόποι μάθησης με επίκεντρο το μαθητή και αφετηρία μάθησης τη δική του εμπειρία. Για παράδειγμα: Οι μαθητές διερευνούν, αναλύουν και ανταλλάσσουν ερωτήματα και ζητήματα που θεωρούν σημαντικά και αποφασίζουν ποιο από αυτά θα μελετήσουν Εξετάζουν ενεργητικά το πρόβλημα που θα μελετήσουν και συλλέγουν πληροφορίες Ανακαλύπτουν τρόπους προσέγγισης ή τρόπους επίλυσης που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν Επιλέγουν ως ομάδα έναν τρόπο επίλυσης και τον εμπλουτίζουν Ερευνούν τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τον τρόπο, με τον οποίο επιλέγουν να λύσουν το πρόβλημα 217 K. O Shea, (2003), Education for Democratic Citizenship, DGIV/EDU/CIT, Δημοκρατική Αγωγή του πολίτη. Ανάπτυξη κοινής αντίληψης, Council of Europe, σελ. 10. Πρβλ. επίσης Education for Democratic Citizenship and Human Rights: 218 Πρβλ. Education for Democratic Citizenship Empfehlung Nr. 12 / 2002 des Minister/innen Komitees and die Mitgliedstaaten zur demokratische Bildung, Wien, Jänner 2003, Anhang zu GZ V-11a-03 ISSN:

7 Αξιολογείται το σχέδιο δράσης από την ομάδα και συζητούν όλοι μαζί την αποκτώμενη εμπειρία 219. Σε ένα τέτοιο επίπεδο προσδιορίζεται η οργάνωση μιας κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης με βάση τις εμπειρίες και κατάλληλους τρόπους μάθησης και από την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία 220. Ως προς το πρόγραμμα Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Υπουργών υιοθέτησε τη Διακήρυξη και το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατική Πολιτεία στις 7/5/1999, (50 η επέτειος του Συμβουλίου της Ευρώπης), όπου τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία 221 : «1. Συνιστά μια εμπειρία δια βίου μάθησης και αποτελεί μια συμμετοχική διαδικασία - η οποία αναπτύσσεται σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως στην οικογένεια, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στο χώρο εργασίας [ ] 2. Επιδιώκει να εμφυσήσει μια κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα διασφαλίζει απόλυτο σεβασμό για αυτά τα δικαιώματα, καθώς και την κατανόηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 3. Προετοιμάζει τους ανθρώπους να ζήσουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και να διαπραγματεύονται τις διαφορές τους με επίγνωση, σύνεση, ανεκτικότητα και ηθική. 4. Ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, την αλληλοκατανόηση και την αλληλεγγύη. 5. Περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και όλα τα κοινωνικά στρώματα» 222. Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ατομική εμπειρία και στην αναζήτηση πρακτικών, που θα προωθήσουν κάθε δυνατότητα ανάπτυξης της κοινωνίας και την οικοδόμηση σχέσεων του ατόμου με τους άλλους. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω της ανοχής, του σεβασμού και της εκτίμησης της διαφοράς και της ισότητας των δικαιωμάτων ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, γένους, θρησκείας, εθνικότητας κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η προαγωγή ενός δημοκρατικού πνεύματος που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη, τις κοινές 219 Πρβλ. Education for Democratic Citizenship (EDC) σε ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρβλ. το σχέδιο Ενεργός Πολίτης περιληπτικά στο: Δ. Καρακατσάνη, όπ.π., σελ. 238 κ.ε. 220 Πρβλ. στην ιστοσελίδα: Strategies for Learning Democratic Citizenship DECS/EDU/CIT (2000) 16 by Dr. Karlheinz Duerr, Landeszentrale fuer politische Bildung Baden-Wuerttemberg & Prof. Dr. Vedrana Spajic-Vrkaš, University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Department of Education & Dr. Isabel Ferreira Martins, Ministry of Education, Secretariado Entreculturas, Lisbon. 221 Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία» (Education for Democratic Citizenship) που έχει ξεκινήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η «Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία» υλοποιείται μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους, που στοχεύουν στην αγωγή του πολίτη, ώστε να μάθει να ζει και να επικοινωνεί μέσα σε μια δημοκρατική, πολυπολιτισμική κοινωνία με διαφορετικές γνώσεις, αντιλήψεις, ανοχές και ηθική. Χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα μάθησης από την κοινωνική και πολιτική αγωγή μέχρι και άλλους όποιους τρόπους μπορεί η συμμετοχή στην κοινωνία να διδαχθεί, να ασκηθεί και να ενθαρρυνθεί» (Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( ) και bildung). 222 «Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( ). Πρβλ. στις ιστοσελίδες Education for Democratic Citizenship and Human Rights ISSN:

8 θεμελιώδεις αξίες. Δεν αρκεί, λοιπόν, ένας πολίτης να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αλλά και να τα εφαρμόζει μέσω της συμμετοχής του στην κοινωνία. Κατ αυτόν τον τρόπο αν ο πολίτης είναι ένα «πρόσωπο που συνυπάρχει σε μια κοινωνία» και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη δεν περιορίζεται μόνο στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, δηλαδή στην πράξη του «εκλέγειν», αλλά σε όλο το πεδίο των ενεργειών του ως δρώντος υποκειμένου μέσα στην κοινωνία, τότε θα πρέπει η εκπαίδευση να παρέχει ευκαιρίες «για την απόκτηση, εφαρμογή και διάδοση γνώσης, αξιών και δεξιοτήτων που συνδέονται με τις δημοκρατικές αρχές» (Ο Shea, 2003), ώστε τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της κοινωνίας, όπου εντάσσονται. Γι αυτό λοιπόν, το ζητούμενο σήμερα από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η εκπαίδευση για μια δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, για έναν πολίτη με δημοκρατικές αρχές και πεποιθήσεις (Education for Democratic Citizenship EDC) 223. Η εκμάθηση και βίωση της δημοκρατίας θα πρέπει να είναι μια καθημερινή διαδικασία. Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτιστικής ποικιλίας. Η εκπαίδευση και η μόρφωση παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εκδημοκρατισμού του πολίτη και της συμμετοχής του στα κοινά. Η συμμετοχή και η υπεύθυνη δράση των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή διασφαλίζει τη δημοκρατία και προωθεί την κοινωνική συνοχή, την ανοχή στη διαφορετικότητα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αναγνώριση των υποχρεώσεων. Είναι γεγονός ότι οι νέοι σήμερα δεν συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια και πολιτική ζωή αυτό δηλώνει ιδιαίτερα πόσο σημαντική είναι «η εκπαίδευση στην ανάπτυξη του εκδημοκρατισμού του πολίτη και την ποιοτική συμμετοχή του στα κοινά» (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργών Πολιτών μέσω της Εκπαίδευσης «Μαθαίνοντας και Βιώνοντας της Δημοκρατία»). Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία, λοιπόν, αποτελεί μια μακροχρόνια επένδυση για τον πολίτη, αφού με όλες τις τυπικές και άτυπες δράσεις θα τον καταστήσει ενεργό, πληροφορημένο, υπεύθυνο, προικισμένο με δημοκρατικές ικανότητες πολίτη. Το έτος 2005 ορίστηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος της Εκπαίδευσης για τη Δημοκρατία με απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευαισθητοποίηση των νέων στα κοινά και τη συνειδητοποίηση του πολίτη για τον σημαντικό ρόλο του στην εφαρμογή της Πρβλ. για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: postsummit/citizenship. 224 Το Ευρωπαϊκό έτος για την Εκπαίδευση στη Δημοκρατία αποτελεί την κορύφωση της οκτάχρονης εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων σχεδιάστηκαν πολιτικές στρατηγικές για την εκπαίδευση του πολίτη στη δημοκρατία. Από το 2002 το Συμβούλιο κατέθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές, τις μεθόδους και τους στόχους που θα έπρεπε να υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη για την ένταξη των πολιτών στο πρόγραμμα. Το Συνέδριο (Σόφια, Δεκεμβρίου 2004) για το Ευρωπαϊκό Έτος της Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία όρισε ένα σχέδιο δράσης για την κατανόηση των υποχρεώσεων των κρατών-μελών. Απευθυνόταν σε Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Σχολεία, εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές κ.ά. Στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος λαμβάνουν χώρα σεμινάρια,όπου οι συμμετέχοντες από όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. ISSN:

9 ZUSAMMENFASSUNG Demokratie sollte jeden Tag erlernt und erlebt werden. Es ist offensichtlich, dass die demokratische Bildung eine Grundlage für die Hauptaufgabe der Europäischen Union (bzw. des Europarates) d.h. eine freie, tolerante und gerechte Gesellschaft zu fördern darstellt. Die demokratische Bildung sollte formale bzw. informelle Bildungsaktivitäten, einschließlich innerhalb der Schule umfassen, die es jeden Menschen ermöglichen, ein ganzes Leben lang ein/e aktive/r und verantwortungsbewusste/r Bürger/in zu sein, der/die die Rechte anderer achtet. Die demokratische Bildung ist ein Innovationsfaktor bei der Organisation und Verwaltung des Bildungswesens sowie für Lehrpläne und Lernmethode. In Bezug hierauf wird thematisiert, wie der Erwerb des Wissens, der Haltung und der Werten zur demokratischen Bildung gefördert werden. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cogan, J. & Derricott, R., (2001), Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education, London: Cogan Paul Γράβαρης, Δ. & Παπαδάκης, Ν., (επιμ.),(2005), Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική μεταξύ Κράτους και Αγοράς, Αθήνα: Σαββάλας Γρόλλιος, Γ., (2000), Όψεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και παιδαγωγικής, στο: Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης 56, σελ Delors, J., (2002), Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της, Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αι, μετφρ. ΚΕΕ, Αθήνα: Gutenberg. Education for Democratic Citizenship Empfehlung Nr. 12 / 2002 des Minister/innen Komitees and die Mitgliedstaaten zur demokratische Bildung, Wien, Jänner 2003, Anhang zu GZ V-11a-03 Fraser, N.& Gordon, L., (1994), Civil Citizenship Against Social Citizenship? On the Ideology of Contract Versus Charity, στο: Β van Steenbergen, The Condition of Citizenship, London: Sage, σελ Habermas, J., (1996b), Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie, Frankfurt: Suhrkamp Habermas, J., (1994), Citizenship and National Identity, στο: Β van Steenbergen, The Condition of Citizenship, London: Sage Καρακατσάνη, Δ., (2003), Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση, Αθήνα: Μεταίχμιο. Καρακατσάνη, Δ. (2001), Ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και πολιτική διαπαιδαγώγηση, στο: Ι Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ναύπλιο, (ηλεκτρ.έκδ.) Lister, H. R., (1997), Citizenship: Feminist Perspectives, London: MacMillan Marples, R., (επιμ.) (2003), Οι σκοποί της εκπαίδευσης, μετφρ. Π. Χατζηπαντελή, Αθήνα: Μεταίχμιο Marshall, Τ.Η & Bottomore, T., (1995), Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, μτφρ. Ο. Στασινοπούλου, Αθήνα: Gutenberg Νικολάου, Γ., (2003), Οι γνώσεις, οι αξίες και οι δεξιότητες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, στο: Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ με θέμα: «Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες στη σύγχρονη εκπαίδευση», Μάρτιος 2003, Αθήνα, σελ Νικολάου, Σ.Μ., (2003), Η πολιτική κοινωνικοποίηση του μαθητή και το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, στο: Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ Πρβλ. για περισσότερες πληροφορίες: 2005 Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργών Πολιτών μέσω της Εκπαίδευσης «Μαθαίνοντας και βιώνοντας τη Δημοκρατία», Διακήρυξη του «Έτους» στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2004 στη Σόφια (Βουλγαρία) και στην ιστοσελίδα: ( ) ISSN:

10 με θέμα: «Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες στη σύγχρονη εκπαίδευση», Μάρτιος 2003, Αθήνα, σελ Oldfield, Α., (1990), Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World, London: Routledge Osler, A., (1994), Education for Development: Redefining citizenship in a pluralistic society, στο: A. Osler, (ed.), Development Education: Global Perspectives in the Curriculum, Cassell. Παντελίδου Μαλούτα, Μ., (2002), Το Φύλο της Δημοκρατίας. Ιδιότητα του Πολίτη και Έμφυλα Υποκείμενα, Αθήνα: Σαββάλας Παπάς, Αθ. Ε. (1998), Διαπολιτισμική παιδαγωγική και Διδακτική, τομ. Α., Αθήνα Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης (ΚΟΜ 93, 457 τελικό, Βρυξέλλες, 29/09/1993) Report from the Commission -Third Report from the Commission on Citizenship of the Union, /*COM/2001/0506final* στο: Sassoon, D., (1996), Η κοινωνική δημοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης. Οι προτεραιότητες του εικοστού πρώτου αιώνα, μετφρ. Γ. Κόκκινος, Σύγχρονα Θέματα 60-61, σελ Σταμάτης, Κ., (2005), Η αβέβαιη «κοινωνία της γνώσης», Αθήνα: Σαββάλας Stehr, N., (1992), Knowledge Societies, London: Sage. Strategies for Learning Democratic Citizenship DECS/EDU/CIT (2000) 16 by Dr. Karlheinz Duerr, Landeszentrale fuer politische Bildung Baden- Wuerttemberg & Prof. Dr. Vedrana Spajic-Vrkaš, University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Department of Education & Dr. Isabel Ferreira Martins, Ministry of Education, Secretariado Entreculturas, Lisbon. Tarrow, S., (1995), The Europeanisation of Politics: Reflections from a Social Movement Perspective, στο: West European Politics, vol. 18, no. 2, σελ Τσαούσης, Δ. Γ., (επιμ.), 1996), Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Βασικά Κείμενα για την Παιδεία, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, Αθήνα: Gutenberg ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Active Citizenship Network: Children s Identity and Citizenship in Europe [CICE]. A European Commission Socrates Programm Thematic Network Project: Εducation for Democratic Citizenship and Human Rights: Education for Democratic Citizenship EDC: bildung) Europäisches Jahr der Politischen Bildung: ISSN:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2003 (2003) 29 DGIV/EDU/CIT ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2001-2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Karen O Shea Ευχαριστίες Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ΠρόκλησηγιατηνΑγοράΕργασίας Οικονοµική Ευκαιρία για τις Επιχειρήσεις Αθήνα, 16.12.2009 Ερευνητικό πρόγραµµα πουχρηµατοδοτήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

δομή και λειτουργία βιβλία αναλυτικό πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ κτήρια βιβλιοθήκες τεχνολογικός εξοπλισμός STATUS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

δομή και λειτουργία βιβλία αναλυτικό πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ κτήρια βιβλιοθήκες τεχνολογικός εξοπλισμός STATUS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Γεωργία Παπουτσή, Εκπαιδευτικός Υπ.Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Π.Αθηνών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτικές βιογραφίες στα σχολεία και την κοινωνία της Κύπρου ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα