Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα"

Transcript

1 Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα

2 Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά κύµατα, τα οποία διαδίδονται στον αέρα και διεγείρουν την ανθρώπινη ακοή. Καθώς τα ηχητικά κύµατα διαδίδονται στον αέρα, τα σωµατίδια του αέρα αποµακρύνονται από τις θέσεις ισορροπίας τους. Οι κινήσεις αυτές συνοδεύονται από µεταβολές της πυκνότητας και της πίεσης του αέρα. Η µαθηµατική περιγραφή των ηµιτονοειδών ηχητικών κυµάτων είναι παρόµοια µε την περιγραφή των ηµιτονοειδών κυµάτων που διαδίδονται σε νήµατα. Εισαγωγή

3 Κατηγορίες ηχητικών κυµάτων Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ηχητικών κυµάτων, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά φάσµατα συχνοτήτων. Τα ακουστικά κύµατα βρίσκονται στο αντιληπτό φάσµα της ανθρώπινης ακοής. Τα υποηχητικά κύµατα έχουν συχνότητες κάτω από το ακουστικό φάσµα. Τα κύµατα υπερήχων έχουν συχνότητες πάνω από το ακουστικό φάσµα. Εισαγωγή

4 Ταχύτητα των ηχητικών κυµάτων Στην εικόνα φαίνεται η κίνηση ενός µονοδιάστατου διαµήκους ηχητικού παλµού, ο οποίος διαδίδεται σε έναν µακρύ σωλήνα που περιέχει ένα συµπιεστό αέριο. Το έµβολο στο αριστερό άκρο του σωλήνα µπορεί να κινηθεί γρήγορα προς τα δεξιά για να συµπιέσει το αέριο και να δηµιουργήσει τον παλµό. Πριν κινηθεί το έµβολο, το αέριο έχει οµοιόµορφη πυκνότητα. Αν σπρώξουµε απότοµα το έµβολο προς τα δεξιά, το αέριο που βρίσκεται µπροστά από αυτό συµπιέζεται. Η σκούρα περιοχή στην εικόνα (β). Η πίεση και η πυκνότητα σε αυτό το στρώµα αερίου είναι µεγαλύτερες από ό,τι πριν ωθήσουµε το έµβολο. Ενότητα Τ3.1

5 Ταχύτητα των ηχητικών κυµάτων (συνέχεια) Μόλις το έµβολο ακινητοποιηθεί, το συµπιεσµένο στρώµα του αερίου συνεχίζει να κινείται. Το πύκνωµα αυτό είναι ένας διαµήκης παλµός, ο οποίος διαδίδεται στον σωλήνα µε ταχύτητα v. Ενότητα Τ3.1

6 Δηµιουργία περιοδικού ηχητικού κύµατος Αν αναγκάσουµε το έµβολο να εκτελέσει απλή αρµονική κίνηση, θα δηµιουργήσουµε ένα µονοδιάστατο, περιοδικό ηχητικό κύµα. Τα σκουρόχρωµα τµήµατα στις εικόνες είναι περιοχές όπου το αέριο έχει συµπιεστεί. Η πυκνότητα και η πίεση σε αυτές τις περιοχές έχουν τιµές µεγαλύτερες από τις τιµές ισορροπίας. Οι συµπιεσµένες περιοχές ονοµάζονται πυκνώµατα. Ενότητα Τ3.1

7 Δηµιουργία περιοδικού ηχητικού κύµατος (συνέχεια) Όταν τραβάµε το έµβολο προς τα πίσω, το αέριο που βρίσκεται µπροστά από το έµβολο εκτονώνεται, οπότε η πίεση και η πυκνότητα σε αυτή την περιοχή έχουν τιµές µικρότερες από τις τιµές ισορροπίας. Οι περιοχές χαµηλής πίεσης ονοµάζονται αραιώµατα. Τα αραιώµατα διαδίδονται στον σωλήνα ακολουθώντας τα πυκνώµατα. Τα πυκνώµατα και τα αραιώµατα κινούνται στο µέσο µε την ταχύτητα του ήχου. Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών πυκνωµάτων ή αραιωµάτων ισούται µε το µήκος κύµατος. Ενότητα Τ3.1

8 Περιοδικά ηχητικά κύµατα, µετατόπιση Καθώς τα πυκνώµατα και τα αραιώµατα διαδίδονται στον σωλήνα, κάθε µικρό στοιχειώδες τµήµα του αερίου εκτελεί απλή αρµονική κίνηση παράλληλα µε τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Η αρµονική συνάρτηση θέσης είναι όπου s(x, t) = s max cos(kx ωt) s max είναι η µέγιστη θέση του στοιχείου ως προς τη θέση ισορροπίας. Συχνά, η παράµετρος αυτή ονοµάζεται πλάτος µετατόπισης του κύµατος. k είναι ο κυµαταριθµός. ω είναι η κυκλική συχνότητα του κύµατος. Σηµειώστε ότι η µετατόπιση του στοιχείου γίνεται κατά µήκος του άξονα x, δηλαδή στη διεύθυνση διάδοσης του ηχητικού κύµατος. Ενότητα Τ3.1

9 Περιοδικά ηχητικά κύµατα, πίεση Η µεταβολή ΔP της πίεσης του αερίου είναι επίσης περιοδική. όπου ΔP = ΔP max sin(kx ωt) ΔP max είναι το πλάτος της πίεσης. Είναι η µέγιστη µεταβολή της πίεσης από την τιµή ισορροπίας. k είναι ο κυµαταριθµός. ω είναι η κυκλική συχνότητα. Η πίεση µπορεί να συσχετιστεί µε τη µετατόπιση. Τα δύο µεγέθη συνδέονται µέσω της σχέσης ΔP max = Bs max k. Το B είναι το µέτρο ελαστικότητας όγκου του υλικού. Ενότητα Τ3.1

10 Περιοδικά ηχητικά κύµατα (τελική διαφάνεια) Ένα ηχητικό κύµα µπορεί να θεωρηθεί είτε ως κύµα µετατόπισης είτε ως κύµα πίεσης. Το κύµα της πίεσης και το κύµα της µετατόπισης έχουν διαφορά φάσης 90 o. Η πίεση είναι µέγιστη όταν η µετατόπιση είναι µηδενική, κ.λπ. Ενότητα Τ3.1

11 Ταχύτητα διάδοσης του ήχου µέσα σε ένα αέριο Θεωρούµε ένα στοιχειώδες τµήµα του αερίου µεταξύ του εµβόλου και της διακεκοµµένης γραµµής. Αρχικά, το στοιχειώδες τµήµα βρίσκεται σε ισορροπία υπό την επίδραση δυνάµεων ίσου µέτρου: Το έµβολο ασκεί µια δύναµη από τα αριστερά. Tο υπόλοιπο αέριο ασκεί µια δύναµη από τα δεξιά. Οι δυνάµεις αυτές έχουν ίδιο µέτρο, ίσο µε PA. P είναι η πίεση του αερίου. A είναι το εµβαδόν της διατοµής του σωλήνα. Ενότητα Τ3.2

12 Ταχύτητα διάδοσης του ήχου µέσα σε ένα αέριο (συνέχεια) Μετά από χρονικό διάστηµα Δt, το έµβολο έχει κινηθεί προς τα δεξιά µε σταθερή ταχύτητα µέτρου v x. Το µέτρο της δύναµης έχει αυξηθεί από PA σε (P + ΔP)A. Το αέριο που βρίσκεται στα δεξιά του στοιχείου παραµένει σε ηρεµία επειδή το ηχητικό κύµα δεν έχει φτάσει ακόµα σε αυτό. Ενότητα Τ3.2

13 Ώθηση και ορµή Μοντελοποιούµε το στοιχείο του αερίου ως µη αποµονωµένο σύστηµα ως προς την ορµή. Η δύναµη που ασκεί το έµβολο προσδίδει ώθηση στο στοιχείο, η οποία µεταβάλλει την ορµή του. Η ώθηση παρέχεται από τη σταθερή δύναµη, την οποία προκαλεί η αύξηση της πίεσης στο έµβολο: r r I = FΔ t = AΔPΔt ˆi ( ) Μπορούµε να συσχετίσουµε τη µεταβολή της πίεσης µε τη µεταβολή του όγκου χρησιµοποιώντας το µέτρο ελαστικότητας όγκου: ΔV v Δ P = B = B x V v Εποµένως η ώθηση είναι r v I = AB x Δt ˆ i v Ενότητα Τ3.2

14 Ώθηση και ορµή (συνέχεια) Η µεταβολή της ορµής του στοιχείου του αερίου µάζας m είναι r r Δ p= mδ v= pvv AΔt ˆi Αν εξισώσουµε το σκέλος της ώθησης µε το σκέλος της ορµής και στη συνέχεια απλοποιήσουµε, η σχέση για την ταχύτητα διάδοσης του ήχου µέσα σε ένα αέριο γίνεται όπου v = B ρ ( ) B είναι το µέτρο ελαστικότητας όγκου του υλικού. ρ είναι η πυκνότητα του υλικού. x Ενότητα Τ3.2

15 Ταχύτητα των ηχητικών κυµάτων, γενικά Η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυµάτων σε ένα µέσο εξαρτάται από τη συµπιεστότητα και την πυκνότητα του µέσου. Συχνά, µπορούµε να εκφράσουµε τη συµπιεστότητα συναρτήσει του µέτρου ελαστικότητας όγκου του υλικού. Η ταχύτητα όλων των µηχανικών κυµάτων δίνεται από τη γενική σχέση: v = ελαστική ιδιότητα αδρανειακή ιδιότητα Η ταχύτητα του ήχου σε µια ράβδο συµπαγούς υλικού εξαρτάται από το µέτρο ελαστικότητας του Young και από την πυκνότητα του υλικού. Ενότητα Τ3.2

16 Ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα Η ταχύτητα του ήχου εξαρτάται επίσης από τη θερµοκρασία του µέσου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα αέρια. Για τον αέρα, η σχέση που συνδέει την ταχύτητα µε τη θερµοκρασία είναι v TC = (331 m/s) όπου 331 m/s είναι η ταχύτητα του ήχου στους 0 o C. T C είναι η θερµοκρασία του αέρα σε βαθµούς Κελσίου. Ενότητα Τ3.2

17 Σχέση µεταξύ πίεσης και µετατόπισης Το πλάτος της πίεσης συνδέεται µε το πλάτος µετατόπισης µέσω της σχέσης ΔP max = Bs max k Γενικά, το µέτρο ελαστικότητας όγκου δεν προσδιορίζεται τόσο εύκολα όσο η πυκνότητα του αερίου. Χρησιµοποιώντας την εξίσωση για την ταχύτητα του ήχου, µπορούµε να γράψουµε τη σχέση µεταξύ του πλάτους πίεσης και του πλάτους µετατόπισης για τα ηχητικά κύµατα ως ΔP max = ρvωs max Ενότητα Τ3.2

18 Ταχύτητα διάδοσης του ήχου σε αέρια Παραδείγµατα τιµών Ενότητα Τ3.2

19 Ενέργεια των περιοδικών ηχητικών κυµάτων Θεωρούµε ένα στοιχειώδες τµήµα αέρα µάζας Δm και µήκους Δx. Μοντελοποιούµε το στοιχείο ως ένα σωµατίδιο στο οποίο παράγει έργο το το έµβολο. Το έµβολο µεταφέρει ενέργεια στο στοιχείο του αέρα µέσα στον σωλήνα. Αυτή η ενέργεια αποµακρύνεται από το έµβολο µέσω του ηχητικού κύµατος. Ενότητα Τ3.3

20 Ισχύς ενός περιοδικού ηχητικού κύµατος Ο ρυθµός µεταφοράς ενέργειας είναι η ισχύς του κύµατος. r r ύς = F v ( ύς) έ x 1 = ρavω s max Η µέση ισχύς υπολογίζεται για µία περίοδο της ταλάντωσης. Ενότητα Τ3.3

21 Ένταση ενός περιοδικού ηχητικού κύµατος Η ένταση I ενός κύµατος ορίζεται ως ισχύς ανά µονάδα επιφάνειας. Είναι ο ρυθµός µε τον οποίο το κύµα µεταφέρει ενέργεια διαµέσου µιας µοναδιαίας επιφάνειας A, η οποία είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος I = ( ύς) A έ Στο παράδειγµά µας, όπου το κύµα διαδίδεται στον αέρα, έχουµε I = ½ρv(ω s max ) 2 Άρα, η ένταση ενός περιοδικού ηχητικού κύµατος είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους µετατόπισης του τετραγώνου της κυκλικής συχνότητας Ενότητα Τ3.3

22 Ένταση (συνέχεια) Η ένταση Ι συναρτήσει του πλάτος πίεσης είναι I = ( ΔP ) 2 max 2ρv Ενότητα Τ3.3

23 Σηµειακή πηγή Μια σηµειακή πηγή εκπέµπει ηχητικά κύµατα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το αποτέλεσµα είναι ένα σφαιρικό κύµα. Μπορούµε να αναπαραστήσουµε τα σφαιρικά κύµατα ως οµόκεντρα κυκλικά τόξα µε κέντρο την πηγή. Κάθε επιφάνεια σταθερής φάσης ονοµάζεται µέτωπο κύµατος ή ισοφασική επιφάνεια. Η ακτινική απόσταση µεταξύ διαδοχικών µετώπων του κύµατος, τα οποία έχουν την ίδια φάση, είναι το µήκος λ του κύµατος. Οι ακτινικές ευθείες που ξεκινούν από την πηγή και έχουν φορά προς τα έξω δείχνουν προς την κατεύθυνση διάδοσης των κυµάτων και ονοµάζονται ακτίνες. Ενότητα Τ3.3

24 Ένταση µιας σηµειακής πηγής Η ισχύς κατανέµεται οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια της σφαίρας. Η ένταση του κύµατος σε απόσταση r από την πηγή είναι ( ύς) ( ύς) έ I = = 2 A 4π r έ Η παραπάνω σχέση είναι ένας νόµος αντίστροφου τετραγώνου. Η ένταση είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης από την πηγή. Ενότητα Τ3.3

25 Ηχοστάθµη Το εύρος των εντάσεων που µπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί είναι πολύ µεγάλο. Μας διευκολύνει να χρησιµοποιούµε λογαριθµική κλίµακα για να προσδιορίζουµε την ηχοστάθµη (ή ηχητική στάθµη) β. I β = 10log Io Ενότητα Τ3.3

26 Ηχοστάθµη (συνέχεια) Η σταθερά I 0 ονοµάζεται ένταση αναφοράς. Αντιστοιχεί στο κατώφλιο ακοής. I 0 = 1.00 x W/ m 2 Το I είναι η ένταση του ήχου την ηχοστάθµη του οποίου θέλουµε να προσδιορίσουµε. Η ηχοστάθµη β µετριέται σε decibel (db). Όριο πόνου: I = 1.00 W/m 2, β = 120 db Κατώφλιο ακοής: Η ένταση αναφοράς I 0 = 1.00 x W/ m 2 αντιστοιχεί σε ηχοστάθµη β = 0 db. Ενότητα Τ3.3

27 Ηχοστάθµη Παράδειγµα Ποια ηχοστάθµη αντιστοιχεί σε ένταση 2.0 x 10-7 W/m 2 ; β = 10 log (2.0 x 10-7 W/m 2 / 1.0 x W/m 2 ) = 10 log 2.0 x 10 5 = 53 db Πρακτικός κανόνας: Ο διπλασιασµός της ακουστότητας αντιστοιχεί σε αύξηση της ηχοστάθµης κατά 10 db περίπου. Ενότητα Τ3.3

28 Ηχοστάθµες Ενότητα Τ3.3

29 Ακουστότητα και συχνότητα Η περιγραφή της ηχοστάθµης σε decibel σχετίζεται µε µια φυσική µέτρηση της έντασης των ήχων. Μπορούµε επίσης να ορίσουµε και µια ψυχολογική «µέτρηση» της έντασης των ήχων. Το σώµα µας «βαθµονοµεί» τους ήχους συγκρίνοντάς τους µε έναν ήχο αναφοράς. Αυτός ο ήχος αναφοράς είναι το κατώφλιο ακοής. Στην πραγµατικότητα, το κατώφλιο ακοής ισούται µε W/m 2 µόνο για ήχους συχνότητας 1000 Hz. Η σχέση που συνδέει την ακουστότητα µε τη συχνότητα είναι πολύπλοκη. Αυτή η σχέση φαίνεται στην Εικόνα Τ3.7: Η λευκή περιοχή αντιστοιχεί στη µέση αντίδραση του ανθρώπου στον ήχο. Η κάτω καµπύλη της λευκής περιοχής αντιστοιχεί στο κατώφλιο ακοής. Η άνω καµπύλη αντιστοιχεί στο όριο πόνου. Ενότητα Τ3.3

30 Ακουστότητα και συχνότητα (συνέχεια) Ενότητα Τ3.3

31 Το φαινόµενο Doppler Το φαινόµενο Doppler είναι η φαινόµενη µεταβολή της συχνότητας (ή του µήκους κύµατος) που παρατηρούµε εξαιτίας της κίνησης της πηγής ενός κύµατος ή του παρατηρητή. Όταν η σχετική θέση του παρατηρητή ως προς την πηγή είναι αύξουσα συνάρτηση, τότε η σχετική ταχύτητα της πηγής και του παρατηρητή είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα του κύµατος, και η συχνότητα φαίνεται να αυξάνεται. Όταν η σχετική θέση του παρατηρητή ως προς την πηγή είναι φθίνουσα συνάρτηση, τότε η σχετική ταχύτητα της πηγής και του παρατηρητή είναι µικρότερη από την ταχύτητα του κύµατος, και η συχνότητα φαίνεται να µειώνεται. Ενότητα Τ3.4

32 Το φαινόµενο Doppler, κινούµενος παρατηρητής Ο παρατηρητής κινείται µε ταχύτητα v o. Υποθέτουµε ότι η σηµειακή πηγή είναι ακίνητη ως προς τον αέρα. Για ευκολία, αναπαριστούµε τα κύµατα ως κύκλους, οι οποίοι είναι οι τοµές των σφαιρικών µετώπων των κυµάτων µε το επίπεδο της σελίδας. Η απόσταση µεταξύ διαδοχικών µετώπων ισούται µε το µήκος κύµατος. Ενότητα Τ3.4

33 Το φαινόµενο Doppler, κινούµενος παρατηρητής (συνέχεια) Η ταχύτητα του ήχου είναι v, η συχνότητα είναι ƒ, και το µήκος κύµατος είναι λ. Όταν ο παρατηρητής κινείται προς την πηγή, η ταχύτητα των κυµάτων αυτών είναι v = v + v o. Το µήκος κύµατος παραµένει αµετάβλητο. Η συχνότητα ƒ του ήχου που ακούει ο παρατηρητής είναι µεγαλύτερη όταν ο παρατηρητής πλησιάζει προς την πηγή. v + v ƒ' o = ƒ v Η συχνότητα ƒ του ήχου που ακούει ο παρατηρητής είναι µικρότερη όταν ο παρατηρητής αποµακρύνεται από την πηγή. ƒ' v v o = ƒ v Ενότητα Τ3.4

34 Το φαινόµενο Doppler, κινούµενη πηγή Ας υποθέσουµε ότι η πηγή κινείται και ότι ο παρατηρητής είναι ακίνητος. Όταν η πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή, το µήκος κύµατος που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής είναι µικρότερο. Όταν η πηγή αποµακρύνεται από τον παρατηρητή, το µήκος κύµατος που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής είναι µεγαλύτερο. Ενότητα Τ3.4

35 Το φαινόµενο Doppler, κινούµενη πηγή (συνέχεια) Όταν η πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή, η φαινόµενη συχνότητα αυξάνεται. v ƒ' = ƒ v vs Όταν η πηγή αποµακρύνεται από τον παρατηρητή, η φαινόµενη συχνότητα µειώνεται. v ƒ' = ƒ v + vs Ενότητα Τ3.4

36 Το φαινόµενο Doppler, γενικά Μπορούµε να συνδυάσουµε τις κινήσεις του παρατηρητή και της πηγής v + v o ƒ' = ƒ v vs Τα πρόσηµα εξαρτώνται από την κατεύθυνση της ταχύτητας. Το πρόσηµο είναι θετικό όταν ο παρατηρητής πλησιάζει την πηγή ή όταν η πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή. Το πρόσηµο είναι αρνητικό όταν ο παρατηρητής αποµακρύνεται από την πηγή ή όταν η πηγή αποµακρύνεται από τον παρατηρητή. Ενότητα Τ3.4

37 Το φαινόµενο Doppler (τελική διαφάνεια) Χρήσιµος κανόνας για τα πρόσηµα Η λέξη «πλησιάζει» υποδηλώνει αύξηση της παρατηρούµενης συχνότητας. Η λέξη «αποµακρύνεται» υποδηλώνει µείωση της παρατηρούµενης συχνότητας. Το φαινόµενο Doppler είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται σε όλα τα κύµατα. Το φαινόµενο Doppler δεν εξαρτάται από την απόσταση. Ενότητα Τ3.4

38 Το φαινόµενο Doppler, υδάτινα κύµατα Μια σηµειακή πηγή κινείται προς τα δεξιά. Η απόσταση µεταξύ των µετώπων του κύµατος είναι µικρότερη στη δεξιά πλευρά. Η απόσταση µεταξύ των µετώπων του κύµατος είναι µεγαλύτερη στην αριστερή πλευρά. Ενότητα Τ3.4

39 Το φαινόµενο Doppler Παράδειγµα µε υποβρύχια Το υποβρύχιο A (πηγή) κινείται µε ταχύτητα µέτρου 8.00 m/s εκπέµποντας ένα κύµα σόναρ µε συχνότητα 1400 Hz. Η ταχύτητα του ήχου στο νερό είναι 1533 m/s. Το υποβρύχιο B (παρατηρητής) κινείται µε ταχύτητα µέτρου 9.00 m/s. Ποια είναι η φαινόµενη συχνότητα του ήχου που ακούει ο παρατηρητής, καθώς τα υποβρύχια πλησιάζουν µεταξύ τους; Ποια είναι η συχνότητα του ήχου που ακούει στη συνέχεια, καθώς τα υποβρύχια αποµακρύνονται το ένα από το άλλο; Ενότητα Τ3.4

40 Το φαινόµενο Doppler Παράδειγµα µε υποβρύχια (συνέχεια) Τα υποβρύχια πλησιάζουν µεταξύ τους: ( ) ( ) v + v 1533 m s m s o ƒ' = ƒ = (1400 Hz) v v s 1533 m s 8.00 m s + = 1416Hz Τα υποβρύχια αποµακρύνονται το ένα από το άλλο: ( ) ( ) v + v 1533 m s m s o ƒ' = ƒ = (1400 Hz) v v s 1533 m s 8.00 m s = 1385Hz Ενότητα Τ3.4

41 Κρουστικά κύµατα και αριθµός Mach Η ταχύτητα της πηγής µπορεί να ξεπεράσει την ταχύτητα του κύµατος. Η περιβάλλουσα αυτών των µετώπων είναι ένας κώνος, µε ηµιγωνία κορυφής που δίνεται από τη σχέση sin θ = v/v S. Ονοµάζεται γωνία Mach. Ο λόγος v s /v ονοµάζεται αριθµός Mach. Η γωνία Mach συνδέεται µε τον αριθµό Mach µέσω της σχέσης vt v sinθ = = vt v s s Ενότητα Τ3.4

42 Κρουστικά κύµατα (τελική διαφάνεια) Το κωνικό µέτωπο κύµατος που παράγεται όταν v s > v είναι γνωστό ως κρουστικό κύµα. Η παραπάνω ταχύτητα είναι υπερηχητική. Το κρουστικό κύµα µεταφέρει µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η ενέργεια αυτή είναι συγκεντρωµένη στην επιφάνεια του κώνου. Επίσης, παρατηρούνται αντίστοιχα µεγάλες µεταβολές της πίεσης. Ενότητα Τ3.4

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα ΦΥΣ 131 - Διαλ.38 1 Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα Τα ηχητικά κύματα χρειάζονται ένα μέσο για να μεταδοθούν π.χ. αέρας Δεν υπάρχει ήχος στο κενό Ηχητικές συχνότητες 20Ηz 20ΚΗz Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής.

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Στη διαγνωστική ιατρική χρησιμοποιούνται υπέρηχοι συχνότητας 1-50 ΜΗz.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1 Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία Περιεχόμενα. Περιγραφή του Θαλάσσιου περιβάλλοντος... 3. Στρωµατοποίηση του θαλασσινού νερού.... 3. Η επιφάνεια της θάλασσας.... 7.3 Ο πυθµένας της θάλασσας.....4 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος A. Καλιτζέος Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Άγγελος A. Καλιτζέος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» «Χρήση παραγόντων αντίθεσης για την απεικόνιση της αιµατικής ροής στον οφθαλµό µε τη βοήθεια υπέρηχων Doppler» Άγγελος A.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα