ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» MIS: ΔΡΑΣΗ 4.2.: Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόληψης & Παρακολούθησης Πυρκαϊών στη Ζάκυνθο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΘΩΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8, ΑΧΑΡΝΕΣ - ΤΗΛ./FAX: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου NAT-PRO με κωδικό MIS: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά στο κείμενο αυτό είναι: Αθανασίου Μ., Δημιουργία χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης για την δυτική Ζάκυνθο, Έργο Interreg IV NAT-PRO, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σελ. 30. ΜΕΛΕΤΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Μιλτιάδης Αθανασίου Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης Περιβαλλοντολόγος M.Sc. Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Δασολόγος, Γεωπληροφορική, Φυσική Γεωγραφία Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 2 από 30

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 4 2. Δασικά καύσιμα (βλάστηση) & Μοντέλα Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) 4 3. Δημιουργία αρχείου & χάρτη Μ.Κ.Υ. της περιοχής μελέτης 9 Βιβλιογραφία 13 Παράρτημα 1: Δυσκολίες κατά την περιγραφή της βλάστησης από τα Μ.Κ.Υ. 14 Παράρτημα 2: Φωτογραφική τεκμηρίωση (βλάστηση & Μ.Κ.Υ.) 16 Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 3 από 30

4 1. Εισαγωγή Το Παραδοτέο 1, της Δράσης 4. 2, της από 10/04/2013 Σύμβασης του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή (βλ. Άρθρο 4, Πίνακα 1 της Σύμβασης) είναι ο Χάρτης Μοντέλων Καύσιμης Ύλης της περιοχής μελέτης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης & Παρακολούθησης Πυρκαϊών στη Ζάκυνθο (Δράση 4. 2) για το έργο ΝΑΤ-PRO. Το έργο ΝΑΤ-PRO πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία », το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1132/ 28/03/2008. Ο χάρτης των Μ.Κ.Υ. δημιουργήθηκε για την περιοχή μελέτης του έργου Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (NAT PRO), μαζί και για το χερσαίο τμήμα της ζώνης επιρροής της, του ενός χιλιομέτρου (1 km) προς τα ανατολικά, με συνολικό εμβαδόν εκτάρια (ha). Σχετικά με τη βλάστηση, η διακριτική ικανότητα και η λεπτομέρεια της διαθέσιμης πληροφορίας ήταν αυξημένες λόγω της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την παραγωγή του σχετικού χάρτη, μετά την ταξινόμηση δορυφορικής εικόνας RAPIDEYE 1 (βλ. κεφάλαιο 2). 2. Δασικά καύσιμα (βλάστηση) & Μοντέλα Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης πυρκαϊάς και η μεταπυρική αναγέννηση της βλάστησης, στις περισσότερες από τις περιοχές του νησιού της Ζακύνθου, έχουν δημιουργήσει συνθήκες αύξησης του κινδύνου δασικής πυρκαϊάς γεγονός που (εκτός από την, δυνητικά, αρνητική επίδραση στην οικολογική ισορροπία και την βιοποικιλότητα) μπορεί να ευνοήσει δασικές πυρκαϊές υψηλής ταχύτητας διάδοσης οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολο να κατασταλούν. Τα δασικά καύσιμα της περιοχής μελέτης, είναι το σύνολο της ζωντανής και νεκρής βλάστησης (φυλλόστρωµα, βελόνες, κορµοί, χόρτα, θάµνοι, φύλλωµα, ζωντανά και νεκρά κλαδιά, δέντρα) που μπορεί να καεί (Pyne et al, 1996). Αφού ομαδοποιηθούν υπό την μορφή Μοντέλων Καύσιμης Ύλης 2 (Μ.Κ.Υ.), αποτελούν ένα από τα δεδομένα εισόδου στο σύστημα προσομοίωσης της χωρικής εξάπλωσης της φωτιάς, Farsite 3 (Finney, 1998). 1 Χωρικής διακριτικής ικανότητας 5 μέτρων (m), λήψη: 15 και 19 Ιουλίου Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 4 από 30

5 Γι αυτόν τον λόγο, αρχικά δημιουργήθηκε διανυσματικό αρχείο των δασικών καυσίμων (ήτοι της βλάστησης) της περιοχής μελέτης (σχήμα 1) με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) που εφαρμόστηκε σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE, στο περιβάλλον του λογισμικού ΕΝVI 5.0. Αναλυτικά, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκαν δύο πολυήμερες επισκέψεις στην περιοχή μελέτης, κατά τη διάρκεια των οποίων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ακριβή αποτύπωση των ορίων μεταξύ των διαφορετικών τύπων βλάστησης καθώς και στην καταγραφή των ειδών, της διάταξης, του ύψους και της δομής της βλάστησης, με τελικό στόχο τη δημιουργία χάρτη Μ.Κ.Υ. της περιοχής μελέτης ο οποίος να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι εργασίες πεδίου αφορούσαν σε παρατηρήσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης και στην καταγραφή των χαρακτηριστικών της δασικής και αγροτικής βλάστησης. Συγκεκριμμένα, χρησιμοποιήθηκαν: α) φορητή δορυφορική συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS GARMIN etrex SUMMIT με σφάλμα από 3 έως 5 m), β) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, γ) πυξίδα για τον υπολογισμό του οριζοντίου αζιμουθίου λήψης των φωτογραφιών και δ) ψηφιακός καταγραφέας φωνής για την επί τόπου αποθήκευση με την μορφή αρχείου ήχου, του συνόλου των μετρήσεων και των πληροφοριών, με αφήγηση. Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας περιγραφής της βλάστησης, κυρίως από τα Μ.Κ.Υ των Δημητρακόπουλος και άλλοι (2001) και Dimitrakopoulos (2002), βλ. πίνακα 2, ορίστηκε ένα πυκνό δίκτυο θέσεων στάσεων και καταγράφηκαν λεπτομερώς στο πεδίο τα 2 Μοντέλο καύσιμης ύλης είναι ένας προσομοιασμένος τύπος καύσιμης ύλης για τον οποίο έχουν καθοριστεί οι τιμές για όλες τις μεταβλητές περιγραφής του, που απαιτούνται για τη επίλυση του μαθηματικού μοντέλου διάδοσης της φωτιάς (Ξανθόπουλος, 1990). 3 Το σύστημα Farsite είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο προσομοιώνει χωρικά σε δύο διαστάσεις - την εξάπλωση των δασικών πυρκαϊών. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η έκδοση , για τον υπολογισμό του ρυθμού εξάπλωσης (της ταχύτητας) της πυρκαϊάς επιφανείας (surface Rate of Spread RoS surface σε m/min) και των διαδοχικών θέσεων της περιμέτρου της πυρκαϊάς επιφανείας. Το Farsite έχει ενσωματώσει και αξιοποιεί το μαθηματικό, ημιεμπειρικό μοντέλο διάδοσης της φωτιάς του Rothermel (1972) που είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο, μέχρι σήμερα, μοντέλο που έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς δασικών πυρκαϊών επιφάνειας σε οποιονδήποτε τύπο δασικής βλάστησης (ύψους έως 3 μέτρων περίπου), αρκεί αυτός να περιγραφεί με τη μορφή αντιπροσωπευτικού μοντέλου καύσιμης ύλης (Rothermel 1972, Ξανθόπουλος 1990, Αθανασίου και Ξανθόπουλος, 2009). Το μοντέλο του Rothermel είναι πρακτικό, η αξιοπιστία του έχει ελεγχθεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους δασικών καυσίμων και οι αδυναμίες του είναι γνωστές (Athanasiou and Xanthopoulos, 2010). Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 5 από 30

6 ομοιογενή και τα ανομοιογενή τμήματά της καθώς και επιπλέον χρήσιμα συμπληρωματικά στοιχεία. Στη συνέχεια, ορίστηκαν οι κάτωθι δέκα (10) κλάσεις βλάστησης για την ταξινόμηση της δορυφορικής εικόνας: 1. Χορτολίβαδο ή ξηρική καλλιέργεια, 2. Αμπελώνας ή δενδρώδης καλλιέργεια ή καλλιέργεια οπωροκηπευτικών 3. Ελαιώνας 4. Δάσος χαλεπίου πεύκης 5. Θαμνώνας αειφύλλων πλατυφύλλων (Μακία βλάστηση) 6. Μεταβατική θαμνώδης έκταση μεταξύ φρυγάνων και μακίας βλάστησης 7. Φρύγανα 8. Καμένη έκταση 9. Χωριό ή οικισμός 10. Γυμνό έδαφος Για τον αλγόριθμο ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας που χρησιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκαν περιοχές εκπαίδευσης με βάση τις εργασίες πεδίου. Κατά τη διαδικασία ορισμού των περιοχών εκπαίδευσης, εξασφαλίστηκε μετά τους σχετικούς ελέγχους ότι ο δείκτης Jeffries - Matusita (Matusita, 1966, Swain and Davis, 1978, Richards, 1993) ήταν μεγαλύτερος από 0.90, για κάθε μία σύγκριση μεταξύ των κλάσεων ταξινόμησηςπου επιλέχθηκαν. Μετά την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον συγκεκριμμένο δείκτη, εφαρμόστηκε η ταξινόμηση στην δορυφορική εικόνα. Για την μείωση του θορύβου της ταξινομημένης δορυφορικής εικόνας εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι γενίκευσης. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν: α) ένα φίλτρο majority filter με διάσταση 7x7, β) ένα φίλτρο clump 5x5 και γ) ένα φίλτρο sieve 5x5 και επιτεύχθηκε γενίκευση που οδήγησε σε αισθητή μείωση του αριθμού των πολυγώνων (περίπου στις ), γεγονός που διευκόλυνε την επεξεργασία των πολυγώνων και τη συνακόλουθη δημιουργία του χάρτη βλάστησης. Ακολούθως, η ταξινόμηση της βλάστησης εισήχθη με την μορφή επιπέδου πληροφορίας, διανυσματικής μορφής - στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (λογισμικό ArcGIS ArcView Single User της ESRI). Στη συνέχεια, διορθώθηκε (για τις περιπτώσεις των κλάσεων βλάστησης όπου ο δείκτης Jeffries- Matusita σύγκρισης ήταν μικρότερος του 0.90) και η ακρίβεια της ταξινόμησης ελέγχθηκε δηλαδή Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 6 από 30

7 Σχήμα 1: Ο χάρτης βλάστησης (δασικών καυσίμων) που δημιουργήθηκε με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) η οποία εφαρμόστηκε σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE χωρικής διακριτικής ικανότητας 5 m. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 7 από 30

8 τα όρια της καύσιμης ύλης επιβεβαιώθηκαν οπτικά (μακροσκοπικά και φωτοερμηνευτικά) με τη βοήθεια του λογισμικού Google Earth. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την κατηγοριοποίηση της βλάστησης σε κλάσεις και την περιγραφή της από Μ.Κ.Υ., σε περιοχές που αναγεννώνται γοργά και καλύπτονται από λεπτά καύσιμα (χόρτα και φρύγανα) σε μίξη με χαμηλά κυρίως μακί, ενίοτε με αναγέννηση χαλεπίου πεύκης κατά τόπους καθώς και με υπολείμματα των νεκρών καμμένων δέντρων 4 (βλ. εικόνα 1 & εικόνα Π.1.3 του Παραρτήματος 1). Εικόνα 1: Φρύγανα [κυρίως λαδανιά (Cistus creticus), αγριοφασκομηλιά (Cistus salvifolius) και αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum)] σε μίξη με αραιή και χαμηλή μακία βλάστηση που κατά τόπους ταξινομήθηκαν στις κλάσεις βλάστησης 6 και 7 ( Μεταβατική θαμνώδης έκταση ή Φρύγανα, αντίστοιχα). Και οι δύο κλάσεις βλάστησης (δασικών καυσίμων) περιγράφηκαν, επί το πλείστον, από το Μοντέλο Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum) των Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002). Τα είδη των καλλιεργειών στις οποίες δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί η φωτιά και συνιστούν πράσινες ζώνες (green belts), κατατάχθηκαν στην κλάση 2 (πίνακας 1) και περιγράφηκαν από το Μ.Κ.Υ. 93 (πίνακας 2). Με βάση τον τελικό χάρτη βλάστησης που προέκυψε (σχήμα 1), δημιουργήθηκε ο χάρτης Μ.Κ.Υ. με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel size) ίσο με 20 m (βλ. σχήμα 2). Το αρχείο Μ.Κ.Υ. διανυσματικού μορφότυπου (vector) το οποίο κατασκευάστηκε αρχικά, μετατράπηκε στη συνέχεια, σε αρχείο πλεγματικού μορφότυπου (raster) για την εισαγωγή του στο Farsite (Finney, 1998) ως ένα εκ των απαιτούμενων δεδομένων εισόδου για την εκτέλεση των προσομοιώσεων της χωρικής εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών. Η χρήση των κατάλληλα παραμετροποιημένων Μ.Κ.Υ. είναι απαραίτητη για την παραγωγή ρεαλιστικών προσομοιώσεων της εξάπλωσης και συμπεριφοράς των δασικών πυρκαϊών στην Μεσογειακή βλάστηση ενώ η βαθμονόμηση και η αυστηρή αξιολόγηση του συστήματος Farsite με βάση δεδομένα συμπεριφοράς πραγματικών δασκών πυρκαϊών στην περιοχή της Μεσογείου, θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεών του (Arca et al, 2007). 4 Καλούνται υπολείμματα διαταραχών και πρόκειται για βιομάζα μεγάλων διαστάσεων (κλαδιά, κορμοί, φλοιοί, πρέμνα, κ.α.) η οποία παραμένει στην περιοχή που διαταράχθηκε από δασικές πυρκαϊές. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 8 από 30

9 Με άλλα λόγια, κατά την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της φωτιάς πρέπει να αποφεύγονται προσομοιώσεις και υπολογισμοί που εμπεριέχουν μεγάλες γενικεύσεις ή γενικεύσεις που είναι εντελώς ξένες προς τα ενδογενή χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και βασίζονται σε συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε συνθήκες βλάστησης και κλίματος, εντελώς ξένων προς την περιοχή μελέτης. Για τον ίδιο λόγο, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα - ενσωματωμένα στο λογισμικό Farsite - Μ.Κ.Υ. που περιγράφουν τις συνθήκες βλάστησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά μεταξύ των δεδομένων εισόδου χρησιμοποιήθηκαν τα επτά Μ.Κ.Υ. που έχουν δημιουργηθεί για την Ελλάδα από τους Δημητρακόπουλος και άλλοι (2001) και Dimitrakopoulos (2002) (πίνακας 2), ώστε να περιγραφεί το σύνολο της βλάστησης στην οποία μπορεί να μεταδοθεί η φωτιά και να υπολογιστεί ο ρυθμός εξάπλωσης της πυρκαϊάς επιφανείας. Οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την περιγραφή των τύπων της δασικής βλάστησης από αντιπροσωπευτικά μοντέλα καύσιμης ύλης, αναφέρονται στο Παράρτημα Δημιουργία αρχείου & χάρτη Μ.Κ.Υ. της περιοχής μελέτης Η βλάστηση της περιοχής μελέτης που ταξινομήθηκε στο κεφάλαιο 2 (πίνακας 1), περιγράφηκε με τη μορφή αντιπροσωπευτικών Μ.Κ.Υ. (πίνακας 2), μετά από τη σύνθεση των στοιχείων που συλλέχτηκαν από τις εργασίες υπαίθρου με τα σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο χάρτης των Μ.Κ.Υ. (σχήμα 2). Τα χορτολίβαδα και οι λίγες περιπτώσεις ξηρικών καλλιεργειών (κλάση βλάστησης 1), περιγράφηκαν με τη χρήση του Μ.Κ.Υ. 56 (βλ. εικόνα 2 & εικόνα Π2.6 του Παραρτήματος 2). Οι ελαιώνες (κλάση 3) στην πλειονότητα των οποίων υπάρχει υπόροφος χόρτων - περιγράφηκαν (ως προς την επιφανειακή τους βλάστηση) με τη χρήση του Μ.Κ.Υ. 56. Οι περιπτώσεις ελαιώνων με καθαρισμένο υπόροφο κατατάχθηκαν στην κλάση 10 (Γυμνό έδαφος) του πίνακα 1 περιγράφηκαν με το Μ.Κ.Υ. 99 (εικόνα Π2.9 του Παραρτήματος 2). Οι λοιπές καλλιέργειες (κλάση 2), στις οποίες απουσιάζει ο υπόροφος των χόρτων (π.χ. αμπελώνες, δενδρώδεις καλλιέργειες οπωροφόρων ή καλλιέργειες οπωροκηπευτικών), αποτελούν πράσινη ζώνη (green belt) και περιγράφηκαν με τη χρήση του Μ.Κ.Υ. 93 (εικόνα Π2.8 του Παραρτήματος 2). Η περίπτωση κατά την οποία η κλάση βλάστησης 5 περιγράφηκε από το Μ.Κ.Υ. 57, αφορά υψηλό και πυκνό πρινώνα όπου υπάρχει πυκνός ανώροφος υψηλών πουρναριών και απουσιάζει η επιφανειακή βλάστηση. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 9 από 30

10 Πίνακας 1: Αντιστοίχιση κλάσεων βλάστησης με Μ.Κ.Υ. Κλάσεις βλάστησης (βλ. σχήμα 4) Μ.Κ.Υ. (βλ. πίνακα 3) 1. Χορτολίβαδο ή ξηρική καλλιέργεια Αμπελώνας ή δενδρώδης καλλιέργεια ή καλλιέργεια οπωροκηπευτικών (όπου η φωτιά δεν μπορεί να μεταδοθεί no fire spread) Ελαιώνας Δάσος χαλεπίου πεύκης 51 ή 52 ή 54 ή 55 ή Θαμνώνας αειφύλλων πλατυφύλλων (Μακία βλάστηση) 51 ή 52 ή 53 ή Μεταβατική θαμνώδης έκταση μεταξύ φρυγάνων και μακίας βλάστησης 55 ή 51 ή Φρύγανα 55 ή Καμένη έκταση 56 ή 55 ή Χωριό ή οικισμός 56 ή 54 ή Γυμνό έδαφος (η φωτιά δεν μπορεί να μεταδοθεί no fire spread) 99 Στα μεγαλύτερα τμήματά τους, τα χωριά και οι οικισμοί της περιοχής μελέτης δεν συνιστούν συμπαγείς αστικές περιοχές με συνεχείς τεχνητές επιφάνειες αλλά είναι διασπασμένοι από ζώνες ή εκτάσεις που καλύπτονται από επιφανειακή βλάστηση (χόρτα ή/και φρύγανα). Γι αυτό το λόγο, η κλάση 9 περιγράφηκε - κατά περίπτωση - από τα Μ.Κ.Υ. 56, 54 και 55. Πίνακας 2: Η κωδικοποίηση των Μ.Κ.Υ. Κωδικός Farsite (Id) Βιβλιογραφία Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) 93 Scott and Burgan (2005) NB3 (93) Agricultural 99 Scott and Burgan (2005) NB9 (99) - Bare Ground Μ.Κ.Υ. (Fuel Model) I Χαμηλά Μακί (έως 1 μέτρο) Evergreen schlerophyllous shrublands (up to 1.5 m) II Υψηλά Μακί (1,5 3 μέτρα) - Evergreenschlerophyllous shrublands ( m) III Πρινώνες (έως 2 μέτρα) Quercus coccifera (up to 2.0 m) IV Φρύγανα I (Ασφάκα) Phrygana I (Phlomis fruticosa) V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum) VI Μεσογειακά χορτολίβαδα Mediterranean grasslands VII Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά Δάση Πεύκης Mediterranean pine needle litter Οι συστάδες χαλεπίου πεύκης, ηλικίας από 12 έως 18 ετών περίπου (εικόνα 3), περιγράφηκαν από το Μ.Κ.Υ. 52. Για τα ώριμα και υψηλά πευκοδάση χρησιμοποιήθηκαν πέντε διαφορετικά Μ.Κ.Υ., ανάλογα με την βλάστηση του υπορόφου τους. Αρκετές περιπτώσεις εκτάσεων χωρίς ανώροφο όπου η παρουσία της λαδανιάς είναι έντονη, περιγράφηκαν από το Μ.Κ.Υ. 54 (εικόνα Π2.4 του Παραρτήματος 2). Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 10 από 30

11 Λόγω της επίδρασης που έχουν ασκήσει οι συχνές πυρκαϊές στις δασικές και τις αγροτοδασικές εκτάσεις, της δημιουργίας μωσαϊκού διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης ή διαδοχής των φυτοκοινωνιών και της ετερογένειας της βλάστησης, η περίπτωση της Ζακύνθου είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις για τις οποίες συνίσταται η δημιουργία τοπικών μοντέλων καύσιμης ύλης, μετά από τις σχετικές δειγματοληψίες και μετρήσεις. Τυπικές φωτογραφίες των τύπων βλάστησης που περιγράφηκαν από τα αντίστοιχα Μ.Κ.Υ., παρουσιάζονται στο παράρτημα 2. Εικόνα 2: Ξηρική καλλιέργεια Εικόνα 3: Συστάδα χαλεπίου πεύκης, ηλικίας 17 περίπου ετών. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 11 από 30

12 Σχήμα 2: Χάρτης Μοντέλων Καύσιμης Ύλης. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 12 από 30

13 Βιβλιογραφία Αθανασίου Μ. και Ξανθόπουλος Γ Η συμπεριφορά των μεγάλων δασικών πυρκαγιών του 2007 στην Ελλάδα. Σελ Στα πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, 1-4 Νοεμβρίου 2009, Πάτρα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη σελ. Athanasiou, M., and G. Xanthopoulos Fire behaviour of the large fires of 2007 in Greece. In proceedings of the 6th International Conference on Forest Fire Research, November 2010, Coimbra, Portugal. D.G. Viegas, Editor. ADAI/CEIF, University of Coimbra, Portugal. Abstract p. 336, full text on CD. Arca, B., Duce, P., Pellizzaro, G., Bacciu, V., Salis, M., and D. Spano Evaluation of Farsite Simulator in an Mediterranean Area, The 4th InternationalWildland Fire Conference, Seville, Spain Δημητρακόπουλος, Α.Π., Mateeva, V., Ξανθόπουλος, Γ., Μοντέλα καύσιμης ύλης Μεσογειακών Τύπων βλάστησης της Ελλάδος. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα ΓΕΩΤΕΕ. Σειρά VI, Τόμος 12(3): Dimitrakopoulos, A.P., 2002, Mediterranean fuel models and potential fire behaviour in Greece, International Journal of Wildland Fire 11(2) Finney, Mark A FARSITE: Fire Area Simulator-model development and evaluation. Res. Pap. RMRS- RP-4, Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 47 p.. Matusita, K A distance and related statistics in multivariate analysis. In: Krishnaiah, P.R. (Ed.), multivariate Analysis. Academic Press, New York, pp Ξανθόπουλος, Γ Δυνατότητες πρόβλεψης συμπεριφοράς της πυρκαγιάς στα δάση της Ελλάδας. Σελ Στα πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, με θέμα "Δασοπονία και Περιφερειακή Ανάπτυξη", 7-9 Νοεμβρίου 1990, Καρπενήσι. 417 σελ. Pyne, S.J., P.L. Andrews, R.D. Laven Introduction to Wildland Fire, 2 nd edition. John Wiley & Sons, Inc., New York. Richards, J. A Remote Sensing digital image analysis. New York:Springer-Verlag. Rothermel, R.C A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. Res. Pap. INT Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. 40 p. Scott, J.H., and R.E. Burgan Standard Fire Behavior Fuel Models: A ComprehensiveSet for Use with Rothermel s Surface Fire Spread Model. USDA For. Serv. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR p. Swain, P. H. and S. M. Davis Remote Sensing: the quantitative approach. New York: MacGraw-Hill. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 13 από 30

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Δυσκολίες κατά την περιγραφή της βλάστησης από τα Μ.Κ.Υ. Αν και η περιγραφή της βλάστησης της περιοχής από τα Μ.Κ.Υ. του πίνακα 2, αποδίδει σε ικανοποιητικό βαθμό την πραγματικότητα, σε κάποιες περιπτώσεις εμπεριέχει γενικεύσεις οι οποίες αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας τοπικών για το νησί της Ζακύνθου - μοντέλων καύσιμης ύλης. Εικόνα Π.1.1: Περιοχή που καλύπτεται από χαμηλά μακί σε μίξη με φρύγανα και περιγράφηκε από το Μ.Κ.Υ. 51 των Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002). Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν: α)το Μ.Κ.Υ. 51 για να περιγραφούν χαμηλά μακί σε μίξη με πολλά φρύγανα (εικόνα Π.1.1), καθώς και β) τα Μ.Κ.Υ. 52 ή το Μ.Κ.Υ. 53, οι προβλέψεις πιθανά να υποεκτιμούν το RoS surface. ενώ δεν αποδίδουν και άλλα κρίσιμα για την εξάπλωση ποιοτικά χαρακτηριστικά της πυρκαϊάς (π.χ. εμφάνιση καυτρών). Σε κάποιες από τις περιπτώσεις, όπου χρησιμοποιήθηκε το Μ.Κ.Υ. 56 οι προβλέψεις πιθανά να υπερεκτιμούν το RoS surface καθώς η επιφανειακή ποώδης βλάστηση που περιγράφηκε σε αρκετές περιοχές (εικόνα Π.1.2), διακόπτονταν από αρκετά κενά και αντιστοιχούσε σε μικρότερες ποσότητες βιομάζας από αυτήν του Μ.Κ.Υ. 56. Ο βαθμός στον οποίον η πρακτική εφαρμογή του Farite περιορίζεται από τις τεχνικές αδυναμίες που προκαλούν οι γενικεύσεις του δεν είναι γνωστός (Finney, 1998). Στο μέλλον, τα σφάλματα που προέρχονται από τον παράγοντα βλάστηση μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη δημιουργία τοπικών Μ.Κ.Υ. που θα βασίζεται στις αναγκαίες δειγματοληψίες και μετρήσεις. Εικόνα Π.1.2: Περιοχή στις δυτικές ακτές της Ζακύνθου, η βλάστηση της οποίας περιγράφηκε από το Μ.Κ.Υ. 56 των Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002). Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 14 από 30

15 α. β. γ. δ. Εικόνα Π.1.3 Ενδεικτικά παραδείγματα περιοχών μίξης φρυγάνων, χαμηλών μακί, αναγέννησης χαλεπίου πεύκης και υπολειμμάτων διαταραχής από δασική πυρκαϊά Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 15 από 30

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Φωτογραφική τεκμηρίωση (βλάστηση & Μ.Κ.Υ.) Παρουσιάζονται φωτογραφίες χαρακτηριστικών περιπτώσεων επιφανειακής βλάστησης που περιγράφηκαν από τα Μοντέλα Καύσιμης Ύλης του πίνακα 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 16 από 30

17 Εικόνα Π2.1: Το Μ.Κ.Υ. I Χαμηλά Μακί (έως 1,5 μέτρο) Evergreen schlerophyllous shrublands (up to 1.5 m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 51. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 17 από 30

18 Εικόνα Π2.2: Το Μ.Κ.Υ. II Υψηλά Μακί (1,5 3 μέτρα) - Evergreen-schlerophyllous shrublands ( m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 52. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 18 από 30

19 Εικόνα Π2.2 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. II Υψηλά Μακί (1,5 3 μέτρα) - Evergreen-schlerophyllous shrublands ( m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 52. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 19 από 30

20 Εικόνα Π2.3: Το Μ.Κ.Υ. III Πρινώνες (έως 2 μέτρα) Quercus coccifera (up to 2.0 m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 53. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 20 από 30

21 Εικόνα Π2.4: Το Μ.Κ.Υ. IV Φρύγανα I (Ασφάκα) Phrygana I (Phlomis fruticosa), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 54. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 21 από 30

22 Εικόνα Π2.4 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. IV Φρύγανα I (Ασφάκα) Phrygana I (Phlomis fruticosa), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 54. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 22 από 30

23 Εικόνα Π2.5: Το Μ.Κ.Υ. V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 55. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 23 από 30

24 Εικόνα Π2.5 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 55. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 24 από 30

25 Εικόνα Π2.6: Το Μ.Κ.Υ. VI Μεσογειακά χορτολίβαδα Mediterranean grasslands, [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 56. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 25 από 30

26 Εικόνα Π2.6 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. VI Μεσογειακά χορτολίβαδα Mediterranean grasslands, [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 56. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 26 από 30

27 Εικόνα Π2.7: Το Μ.Κ.Υ. VII Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά Δάση Πεύκης Mediterranean pine needle litter, [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 57. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 27 από 30

28 Πράσινη ζώνη (green belt) Εικόνα Π2.8: Μ.Κ.Υ. NB3 (93) Agricultural, [Scott and Burgan (2005)], Κωδικός Farsite (Id): 93. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 28 από 30

29 Εικόνα Π2.9: Μ.Κ.Υ. NB9 (99) - Bare Ground, [Scott and Burgan (2005)], Κωδικός Farsite (Id): 99. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 29 από 30

30 Εικόνα Π2.9 (συνέχεια): Μ.Κ.Υ. NB9 (99) - Bare Ground, [Scott and Burgan (2005)], Κωδικός Farsite (Id): 99. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 30 από 30

31 ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ (Μ.Κ.Υ.) της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΡΙΘΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µ ΑΣΚΟΣ ΣΚΙΝΑΡΙΑ ΒΟΛΙΜΕΣ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ Ν. Ζάκυνθος ΕΛΙΕΣ ΟΡΘΟΝΙΕΣ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΑΛΙΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟ ΔΡΟΣΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΤΡΑΓΑΚΙ ΕΞΩ ΧΩΡΑ ΓΥΡΙ ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΧΑ ΔΡΑΚΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΙ ΠΛΑΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΛΠΑΔΟ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΒΑΝΑΤΟ ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟ ΓΑΪΤΑΝΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΛΑΡΟ ΒΟΥΓΚΑΤΟ ΜΕΛΙΝΑΔΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΛΑΓΩΠΟΔΙ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΣ ΜΠΟΧΑΛΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΜΕΣΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΚΙ ΡΟΜΙΡΙΟ ΑΡΓΑΣΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΟ ΜΑΡΓΑΡΑΙΙΚΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑΣ ΛΑΓΑΝΑΣ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΙΘΑΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΓΑΛΑΣ ΜΑΡΙΕΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΚΕΡΙ Λίμνη Κερίου 51 - Χαμηλά Μακί, ύψους < 1.5 m Μ.Κ.Υ. (κωδικός Farsite - περιγραφή) 52 - Υψηλά Μακί, ύψους 1,5 έως 3,0 m Πρινώνες, ύψους < 2 m ΕΡΓΟ NAT PRO «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές». MIS: Ασφάκα, Phlomis fruticosa 55 - Αστοιβίδα, Sarcopoterium spinosum ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 Δημιουργία χάρτη μοντέλων καύσιμης ύλης της περιοχής μελέτης 56 - Μεσογειακά χορτολίβαδα ΜΕΛΕΤΗ & ΓΣΠ: Μιλτιάδης Αθανασίου 57 - Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά δάση 93 - Agricultural (Καλλιέργιες, πράσινη ζώνη) Ο αρχικός χάρτης βλάστησης δημιουργήθηκε με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood), που εφαρμόστηκε από τον Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκη, σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE και περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2 της Δράσης 4.2 (Φάση Α') 99 - Bare Ground (Γυμνό έδαφος) Kilometers

32 µ ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ (Μ.Κ.Υ.) της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΡΙΘΙΟ ΑΣΚΟΣ ΣΚΙΝΑΡΙΑ ΒΟΛΙΜΕΣΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ Ν. Ζάκυνθος ΟΡΘΟΝΙΕΣ ΑΛΙΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟ ΜΑΡΙΕΣ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΕΞΩ ΧΩΡΑ ΓΥΡΙ ΔΡΟΣΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ ΤΡΑΓΑΚΙ ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟ ΛΟΥΧΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΛΠΑΔΟ ΔΡΑΚΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΙ ΠΛΑΝΟΣ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣΓΑΛΑΡΟ ΒΑΝΑΤΟ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΒΟΥΓΚΑΤΟ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙ ΜΠΟΧΑΛΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΑΡΓΑΣΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΛΑΓΩΠΟΔΙ ΚΑΛΠΑΚΙ ΡΟΜΙΡΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΑΡΓΑΡΑΙΙΚΑ ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΟ ΛΑΓΑΝΑΣ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΙΘΑΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΓΑΛΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑΣ Λίμνη Κερίου ΚΕΡΙ Μ.Κ.Υ. (κωδικός Farsite - περιγραφή) Πρινώνες, ύψους < 2 m 54 - Ασφάκα, Phlomis fruticosa 55 - Αστοιβίδα, Sarcopoterium spinosum 56 - Μεσογειακά χορτολίβαδα 57 - Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά δάση ΕΡΓΟ NAT PRO «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές». MIS: ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 Δημιουργία χάρτη μοντέλων καύσιμης ύλης της περιοχής μελέτης 93 - Agricultural (Καλλιέργιες, πράσινη ζώνη) 99 - Bare Ground (Γυμνό έδαφος) Kilometers ΜΕΛΕΤΗ & ΓΣΠ: Μιλτιάδης Αθανασίου Ο αρχικός χάρτης βλάστησης δημιουργήθηκε με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood), που εφαρμόστηκε από τον Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκη, σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE και περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2 της Δράσης 4.2 (Φάση Α') Υψηλά Μακί, ύψους 1,5 έως 3,0 m Χαμηλά Μακί, ύψους < 1.5 m

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΛΤΗ Μ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΠΩΝ «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS - CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση και Πρόβλεψη των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 31-40. http://www.jodysseus.gr Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης και Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητές Εφαρμογών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Καθ..Ρόκος Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π. 1. Αναλογικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα