ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» MIS: ΔΡΑΣΗ 4.2.: Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόληψης & Παρακολούθησης Πυρκαϊών στη Ζάκυνθο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Δημιουργία Χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) της περιοχής μελέτης ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΘΩΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8, ΑΧΑΡΝΕΣ - ΤΗΛ./FAX: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου NAT-PRO με κωδικό MIS: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά στο κείμενο αυτό είναι: Αθανασίου Μ., Δημιουργία χάρτη Μοντέλων Καύσιμης Ύλης για την δυτική Ζάκυνθο, Έργο Interreg IV NAT-PRO, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σελ. 30. ΜΕΛΕΤΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Μιλτιάδης Αθανασίου Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης Περιβαλλοντολόγος M.Sc. Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Δασολόγος, Γεωπληροφορική, Φυσική Γεωγραφία Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 2 από 30

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 4 2. Δασικά καύσιμα (βλάστηση) & Μοντέλα Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) 4 3. Δημιουργία αρχείου & χάρτη Μ.Κ.Υ. της περιοχής μελέτης 9 Βιβλιογραφία 13 Παράρτημα 1: Δυσκολίες κατά την περιγραφή της βλάστησης από τα Μ.Κ.Υ. 14 Παράρτημα 2: Φωτογραφική τεκμηρίωση (βλάστηση & Μ.Κ.Υ.) 16 Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 3 από 30

4 1. Εισαγωγή Το Παραδοτέο 1, της Δράσης 4. 2, της από 10/04/2013 Σύμβασης του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή (βλ. Άρθρο 4, Πίνακα 1 της Σύμβασης) είναι ο Χάρτης Μοντέλων Καύσιμης Ύλης της περιοχής μελέτης που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης & Παρακολούθησης Πυρκαϊών στη Ζάκυνθο (Δράση 4. 2) για το έργο ΝΑΤ-PRO. Το έργο ΝΑΤ-PRO πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία », το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1132/ 28/03/2008. Ο χάρτης των Μ.Κ.Υ. δημιουργήθηκε για την περιοχή μελέτης του έργου Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (NAT PRO), μαζί και για το χερσαίο τμήμα της ζώνης επιρροής της, του ενός χιλιομέτρου (1 km) προς τα ανατολικά, με συνολικό εμβαδόν εκτάρια (ha). Σχετικά με τη βλάστηση, η διακριτική ικανότητα και η λεπτομέρεια της διαθέσιμης πληροφορίας ήταν αυξημένες λόγω της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την παραγωγή του σχετικού χάρτη, μετά την ταξινόμηση δορυφορικής εικόνας RAPIDEYE 1 (βλ. κεφάλαιο 2). 2. Δασικά καύσιμα (βλάστηση) & Μοντέλα Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης πυρκαϊάς και η μεταπυρική αναγέννηση της βλάστησης, στις περισσότερες από τις περιοχές του νησιού της Ζακύνθου, έχουν δημιουργήσει συνθήκες αύξησης του κινδύνου δασικής πυρκαϊάς γεγονός που (εκτός από την, δυνητικά, αρνητική επίδραση στην οικολογική ισορροπία και την βιοποικιλότητα) μπορεί να ευνοήσει δασικές πυρκαϊές υψηλής ταχύτητας διάδοσης οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολο να κατασταλούν. Τα δασικά καύσιμα της περιοχής μελέτης, είναι το σύνολο της ζωντανής και νεκρής βλάστησης (φυλλόστρωµα, βελόνες, κορµοί, χόρτα, θάµνοι, φύλλωµα, ζωντανά και νεκρά κλαδιά, δέντρα) που μπορεί να καεί (Pyne et al, 1996). Αφού ομαδοποιηθούν υπό την μορφή Μοντέλων Καύσιμης Ύλης 2 (Μ.Κ.Υ.), αποτελούν ένα από τα δεδομένα εισόδου στο σύστημα προσομοίωσης της χωρικής εξάπλωσης της φωτιάς, Farsite 3 (Finney, 1998). 1 Χωρικής διακριτικής ικανότητας 5 μέτρων (m), λήψη: 15 και 19 Ιουλίου Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 4 από 30

5 Γι αυτόν τον λόγο, αρχικά δημιουργήθηκε διανυσματικό αρχείο των δασικών καυσίμων (ήτοι της βλάστησης) της περιοχής μελέτης (σχήμα 1) με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) που εφαρμόστηκε σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE, στο περιβάλλον του λογισμικού ΕΝVI 5.0. Αναλυτικά, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκαν δύο πολυήμερες επισκέψεις στην περιοχή μελέτης, κατά τη διάρκεια των οποίων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ακριβή αποτύπωση των ορίων μεταξύ των διαφορετικών τύπων βλάστησης καθώς και στην καταγραφή των ειδών, της διάταξης, του ύψους και της δομής της βλάστησης, με τελικό στόχο τη δημιουργία χάρτη Μ.Κ.Υ. της περιοχής μελέτης ο οποίος να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι εργασίες πεδίου αφορούσαν σε παρατηρήσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης και στην καταγραφή των χαρακτηριστικών της δασικής και αγροτικής βλάστησης. Συγκεκριμμένα, χρησιμοποιήθηκαν: α) φορητή δορυφορική συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS GARMIN etrex SUMMIT με σφάλμα από 3 έως 5 m), β) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, γ) πυξίδα για τον υπολογισμό του οριζοντίου αζιμουθίου λήψης των φωτογραφιών και δ) ψηφιακός καταγραφέας φωνής για την επί τόπου αποθήκευση με την μορφή αρχείου ήχου, του συνόλου των μετρήσεων και των πληροφοριών, με αφήγηση. Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας περιγραφής της βλάστησης, κυρίως από τα Μ.Κ.Υ των Δημητρακόπουλος και άλλοι (2001) και Dimitrakopoulos (2002), βλ. πίνακα 2, ορίστηκε ένα πυκνό δίκτυο θέσεων στάσεων και καταγράφηκαν λεπτομερώς στο πεδίο τα 2 Μοντέλο καύσιμης ύλης είναι ένας προσομοιασμένος τύπος καύσιμης ύλης για τον οποίο έχουν καθοριστεί οι τιμές για όλες τις μεταβλητές περιγραφής του, που απαιτούνται για τη επίλυση του μαθηματικού μοντέλου διάδοσης της φωτιάς (Ξανθόπουλος, 1990). 3 Το σύστημα Farsite είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο προσομοιώνει χωρικά σε δύο διαστάσεις - την εξάπλωση των δασικών πυρκαϊών. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η έκδοση , για τον υπολογισμό του ρυθμού εξάπλωσης (της ταχύτητας) της πυρκαϊάς επιφανείας (surface Rate of Spread RoS surface σε m/min) και των διαδοχικών θέσεων της περιμέτρου της πυρκαϊάς επιφανείας. Το Farsite έχει ενσωματώσει και αξιοποιεί το μαθηματικό, ημιεμπειρικό μοντέλο διάδοσης της φωτιάς του Rothermel (1972) που είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο, μέχρι σήμερα, μοντέλο που έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς δασικών πυρκαϊών επιφάνειας σε οποιονδήποτε τύπο δασικής βλάστησης (ύψους έως 3 μέτρων περίπου), αρκεί αυτός να περιγραφεί με τη μορφή αντιπροσωπευτικού μοντέλου καύσιμης ύλης (Rothermel 1972, Ξανθόπουλος 1990, Αθανασίου και Ξανθόπουλος, 2009). Το μοντέλο του Rothermel είναι πρακτικό, η αξιοπιστία του έχει ελεγχθεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους δασικών καυσίμων και οι αδυναμίες του είναι γνωστές (Athanasiou and Xanthopoulos, 2010). Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 5 από 30

6 ομοιογενή και τα ανομοιογενή τμήματά της καθώς και επιπλέον χρήσιμα συμπληρωματικά στοιχεία. Στη συνέχεια, ορίστηκαν οι κάτωθι δέκα (10) κλάσεις βλάστησης για την ταξινόμηση της δορυφορικής εικόνας: 1. Χορτολίβαδο ή ξηρική καλλιέργεια, 2. Αμπελώνας ή δενδρώδης καλλιέργεια ή καλλιέργεια οπωροκηπευτικών 3. Ελαιώνας 4. Δάσος χαλεπίου πεύκης 5. Θαμνώνας αειφύλλων πλατυφύλλων (Μακία βλάστηση) 6. Μεταβατική θαμνώδης έκταση μεταξύ φρυγάνων και μακίας βλάστησης 7. Φρύγανα 8. Καμένη έκταση 9. Χωριό ή οικισμός 10. Γυμνό έδαφος Για τον αλγόριθμο ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας που χρησιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκαν περιοχές εκπαίδευσης με βάση τις εργασίες πεδίου. Κατά τη διαδικασία ορισμού των περιοχών εκπαίδευσης, εξασφαλίστηκε μετά τους σχετικούς ελέγχους ότι ο δείκτης Jeffries - Matusita (Matusita, 1966, Swain and Davis, 1978, Richards, 1993) ήταν μεγαλύτερος από 0.90, για κάθε μία σύγκριση μεταξύ των κλάσεων ταξινόμησηςπου επιλέχθηκαν. Μετά την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον συγκεκριμμένο δείκτη, εφαρμόστηκε η ταξινόμηση στην δορυφορική εικόνα. Για την μείωση του θορύβου της ταξινομημένης δορυφορικής εικόνας εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι γενίκευσης. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν: α) ένα φίλτρο majority filter με διάσταση 7x7, β) ένα φίλτρο clump 5x5 και γ) ένα φίλτρο sieve 5x5 και επιτεύχθηκε γενίκευση που οδήγησε σε αισθητή μείωση του αριθμού των πολυγώνων (περίπου στις ), γεγονός που διευκόλυνε την επεξεργασία των πολυγώνων και τη συνακόλουθη δημιουργία του χάρτη βλάστησης. Ακολούθως, η ταξινόμηση της βλάστησης εισήχθη με την μορφή επιπέδου πληροφορίας, διανυσματικής μορφής - στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (λογισμικό ArcGIS ArcView Single User της ESRI). Στη συνέχεια, διορθώθηκε (για τις περιπτώσεις των κλάσεων βλάστησης όπου ο δείκτης Jeffries- Matusita σύγκρισης ήταν μικρότερος του 0.90) και η ακρίβεια της ταξινόμησης ελέγχθηκε δηλαδή Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 6 από 30

7 Σχήμα 1: Ο χάρτης βλάστησης (δασικών καυσίμων) που δημιουργήθηκε με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) η οποία εφαρμόστηκε σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE χωρικής διακριτικής ικανότητας 5 m. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 7 από 30

8 τα όρια της καύσιμης ύλης επιβεβαιώθηκαν οπτικά (μακροσκοπικά και φωτοερμηνευτικά) με τη βοήθεια του λογισμικού Google Earth. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την κατηγοριοποίηση της βλάστησης σε κλάσεις και την περιγραφή της από Μ.Κ.Υ., σε περιοχές που αναγεννώνται γοργά και καλύπτονται από λεπτά καύσιμα (χόρτα και φρύγανα) σε μίξη με χαμηλά κυρίως μακί, ενίοτε με αναγέννηση χαλεπίου πεύκης κατά τόπους καθώς και με υπολείμματα των νεκρών καμμένων δέντρων 4 (βλ. εικόνα 1 & εικόνα Π.1.3 του Παραρτήματος 1). Εικόνα 1: Φρύγανα [κυρίως λαδανιά (Cistus creticus), αγριοφασκομηλιά (Cistus salvifolius) και αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum)] σε μίξη με αραιή και χαμηλή μακία βλάστηση που κατά τόπους ταξινομήθηκαν στις κλάσεις βλάστησης 6 και 7 ( Μεταβατική θαμνώδης έκταση ή Φρύγανα, αντίστοιχα). Και οι δύο κλάσεις βλάστησης (δασικών καυσίμων) περιγράφηκαν, επί το πλείστον, από το Μοντέλο Καύσιμης Ύλης (Μ.Κ.Υ.) V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum) των Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002). Τα είδη των καλλιεργειών στις οποίες δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί η φωτιά και συνιστούν πράσινες ζώνες (green belts), κατατάχθηκαν στην κλάση 2 (πίνακας 1) και περιγράφηκαν από το Μ.Κ.Υ. 93 (πίνακας 2). Με βάση τον τελικό χάρτη βλάστησης που προέκυψε (σχήμα 1), δημιουργήθηκε ο χάρτης Μ.Κ.Υ. με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel size) ίσο με 20 m (βλ. σχήμα 2). Το αρχείο Μ.Κ.Υ. διανυσματικού μορφότυπου (vector) το οποίο κατασκευάστηκε αρχικά, μετατράπηκε στη συνέχεια, σε αρχείο πλεγματικού μορφότυπου (raster) για την εισαγωγή του στο Farsite (Finney, 1998) ως ένα εκ των απαιτούμενων δεδομένων εισόδου για την εκτέλεση των προσομοιώσεων της χωρικής εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών. Η χρήση των κατάλληλα παραμετροποιημένων Μ.Κ.Υ. είναι απαραίτητη για την παραγωγή ρεαλιστικών προσομοιώσεων της εξάπλωσης και συμπεριφοράς των δασικών πυρκαϊών στην Μεσογειακή βλάστηση ενώ η βαθμονόμηση και η αυστηρή αξιολόγηση του συστήματος Farsite με βάση δεδομένα συμπεριφοράς πραγματικών δασκών πυρκαϊών στην περιοχή της Μεσογείου, θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεών του (Arca et al, 2007). 4 Καλούνται υπολείμματα διαταραχών και πρόκειται για βιομάζα μεγάλων διαστάσεων (κλαδιά, κορμοί, φλοιοί, πρέμνα, κ.α.) η οποία παραμένει στην περιοχή που διαταράχθηκε από δασικές πυρκαϊές. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 8 από 30

9 Με άλλα λόγια, κατά την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της φωτιάς πρέπει να αποφεύγονται προσομοιώσεις και υπολογισμοί που εμπεριέχουν μεγάλες γενικεύσεις ή γενικεύσεις που είναι εντελώς ξένες προς τα ενδογενή χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και βασίζονται σε συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε συνθήκες βλάστησης και κλίματος, εντελώς ξένων προς την περιοχή μελέτης. Για τον ίδιο λόγο, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα - ενσωματωμένα στο λογισμικό Farsite - Μ.Κ.Υ. που περιγράφουν τις συνθήκες βλάστησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά μεταξύ των δεδομένων εισόδου χρησιμοποιήθηκαν τα επτά Μ.Κ.Υ. που έχουν δημιουργηθεί για την Ελλάδα από τους Δημητρακόπουλος και άλλοι (2001) και Dimitrakopoulos (2002) (πίνακας 2), ώστε να περιγραφεί το σύνολο της βλάστησης στην οποία μπορεί να μεταδοθεί η φωτιά και να υπολογιστεί ο ρυθμός εξάπλωσης της πυρκαϊάς επιφανείας. Οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την περιγραφή των τύπων της δασικής βλάστησης από αντιπροσωπευτικά μοντέλα καύσιμης ύλης, αναφέρονται στο Παράρτημα Δημιουργία αρχείου & χάρτη Μ.Κ.Υ. της περιοχής μελέτης Η βλάστηση της περιοχής μελέτης που ταξινομήθηκε στο κεφάλαιο 2 (πίνακας 1), περιγράφηκε με τη μορφή αντιπροσωπευτικών Μ.Κ.Υ. (πίνακας 2), μετά από τη σύνθεση των στοιχείων που συλλέχτηκαν από τις εργασίες υπαίθρου με τα σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο χάρτης των Μ.Κ.Υ. (σχήμα 2). Τα χορτολίβαδα και οι λίγες περιπτώσεις ξηρικών καλλιεργειών (κλάση βλάστησης 1), περιγράφηκαν με τη χρήση του Μ.Κ.Υ. 56 (βλ. εικόνα 2 & εικόνα Π2.6 του Παραρτήματος 2). Οι ελαιώνες (κλάση 3) στην πλειονότητα των οποίων υπάρχει υπόροφος χόρτων - περιγράφηκαν (ως προς την επιφανειακή τους βλάστηση) με τη χρήση του Μ.Κ.Υ. 56. Οι περιπτώσεις ελαιώνων με καθαρισμένο υπόροφο κατατάχθηκαν στην κλάση 10 (Γυμνό έδαφος) του πίνακα 1 περιγράφηκαν με το Μ.Κ.Υ. 99 (εικόνα Π2.9 του Παραρτήματος 2). Οι λοιπές καλλιέργειες (κλάση 2), στις οποίες απουσιάζει ο υπόροφος των χόρτων (π.χ. αμπελώνες, δενδρώδεις καλλιέργειες οπωροφόρων ή καλλιέργειες οπωροκηπευτικών), αποτελούν πράσινη ζώνη (green belt) και περιγράφηκαν με τη χρήση του Μ.Κ.Υ. 93 (εικόνα Π2.8 του Παραρτήματος 2). Η περίπτωση κατά την οποία η κλάση βλάστησης 5 περιγράφηκε από το Μ.Κ.Υ. 57, αφορά υψηλό και πυκνό πρινώνα όπου υπάρχει πυκνός ανώροφος υψηλών πουρναριών και απουσιάζει η επιφανειακή βλάστηση. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 9 από 30

10 Πίνακας 1: Αντιστοίχιση κλάσεων βλάστησης με Μ.Κ.Υ. Κλάσεις βλάστησης (βλ. σχήμα 4) Μ.Κ.Υ. (βλ. πίνακα 3) 1. Χορτολίβαδο ή ξηρική καλλιέργεια Αμπελώνας ή δενδρώδης καλλιέργεια ή καλλιέργεια οπωροκηπευτικών (όπου η φωτιά δεν μπορεί να μεταδοθεί no fire spread) Ελαιώνας Δάσος χαλεπίου πεύκης 51 ή 52 ή 54 ή 55 ή Θαμνώνας αειφύλλων πλατυφύλλων (Μακία βλάστηση) 51 ή 52 ή 53 ή Μεταβατική θαμνώδης έκταση μεταξύ φρυγάνων και μακίας βλάστησης 55 ή 51 ή Φρύγανα 55 ή Καμένη έκταση 56 ή 55 ή Χωριό ή οικισμός 56 ή 54 ή Γυμνό έδαφος (η φωτιά δεν μπορεί να μεταδοθεί no fire spread) 99 Στα μεγαλύτερα τμήματά τους, τα χωριά και οι οικισμοί της περιοχής μελέτης δεν συνιστούν συμπαγείς αστικές περιοχές με συνεχείς τεχνητές επιφάνειες αλλά είναι διασπασμένοι από ζώνες ή εκτάσεις που καλύπτονται από επιφανειακή βλάστηση (χόρτα ή/και φρύγανα). Γι αυτό το λόγο, η κλάση 9 περιγράφηκε - κατά περίπτωση - από τα Μ.Κ.Υ. 56, 54 και 55. Πίνακας 2: Η κωδικοποίηση των Μ.Κ.Υ. Κωδικός Farsite (Id) Βιβλιογραφία Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002) 93 Scott and Burgan (2005) NB3 (93) Agricultural 99 Scott and Burgan (2005) NB9 (99) - Bare Ground Μ.Κ.Υ. (Fuel Model) I Χαμηλά Μακί (έως 1 μέτρο) Evergreen schlerophyllous shrublands (up to 1.5 m) II Υψηλά Μακί (1,5 3 μέτρα) - Evergreenschlerophyllous shrublands ( m) III Πρινώνες (έως 2 μέτρα) Quercus coccifera (up to 2.0 m) IV Φρύγανα I (Ασφάκα) Phrygana I (Phlomis fruticosa) V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum) VI Μεσογειακά χορτολίβαδα Mediterranean grasslands VII Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά Δάση Πεύκης Mediterranean pine needle litter Οι συστάδες χαλεπίου πεύκης, ηλικίας από 12 έως 18 ετών περίπου (εικόνα 3), περιγράφηκαν από το Μ.Κ.Υ. 52. Για τα ώριμα και υψηλά πευκοδάση χρησιμοποιήθηκαν πέντε διαφορετικά Μ.Κ.Υ., ανάλογα με την βλάστηση του υπορόφου τους. Αρκετές περιπτώσεις εκτάσεων χωρίς ανώροφο όπου η παρουσία της λαδανιάς είναι έντονη, περιγράφηκαν από το Μ.Κ.Υ. 54 (εικόνα Π2.4 του Παραρτήματος 2). Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 10 από 30

11 Λόγω της επίδρασης που έχουν ασκήσει οι συχνές πυρκαϊές στις δασικές και τις αγροτοδασικές εκτάσεις, της δημιουργίας μωσαϊκού διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης ή διαδοχής των φυτοκοινωνιών και της ετερογένειας της βλάστησης, η περίπτωση της Ζακύνθου είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις για τις οποίες συνίσταται η δημιουργία τοπικών μοντέλων καύσιμης ύλης, μετά από τις σχετικές δειγματοληψίες και μετρήσεις. Τυπικές φωτογραφίες των τύπων βλάστησης που περιγράφηκαν από τα αντίστοιχα Μ.Κ.Υ., παρουσιάζονται στο παράρτημα 2. Εικόνα 2: Ξηρική καλλιέργεια Εικόνα 3: Συστάδα χαλεπίου πεύκης, ηλικίας 17 περίπου ετών. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 11 από 30

12 Σχήμα 2: Χάρτης Μοντέλων Καύσιμης Ύλης. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 12 από 30

13 Βιβλιογραφία Αθανασίου Μ. και Ξανθόπουλος Γ Η συμπεριφορά των μεγάλων δασικών πυρκαγιών του 2007 στην Ελλάδα. Σελ Στα πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, 1-4 Νοεμβρίου 2009, Πάτρα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη σελ. Athanasiou, M., and G. Xanthopoulos Fire behaviour of the large fires of 2007 in Greece. In proceedings of the 6th International Conference on Forest Fire Research, November 2010, Coimbra, Portugal. D.G. Viegas, Editor. ADAI/CEIF, University of Coimbra, Portugal. Abstract p. 336, full text on CD. Arca, B., Duce, P., Pellizzaro, G., Bacciu, V., Salis, M., and D. Spano Evaluation of Farsite Simulator in an Mediterranean Area, The 4th InternationalWildland Fire Conference, Seville, Spain Δημητρακόπουλος, Α.Π., Mateeva, V., Ξανθόπουλος, Γ., Μοντέλα καύσιμης ύλης Μεσογειακών Τύπων βλάστησης της Ελλάδος. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα ΓΕΩΤΕΕ. Σειρά VI, Τόμος 12(3): Dimitrakopoulos, A.P., 2002, Mediterranean fuel models and potential fire behaviour in Greece, International Journal of Wildland Fire 11(2) Finney, Mark A FARSITE: Fire Area Simulator-model development and evaluation. Res. Pap. RMRS- RP-4, Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 47 p.. Matusita, K A distance and related statistics in multivariate analysis. In: Krishnaiah, P.R. (Ed.), multivariate Analysis. Academic Press, New York, pp Ξανθόπουλος, Γ Δυνατότητες πρόβλεψης συμπεριφοράς της πυρκαγιάς στα δάση της Ελλάδας. Σελ Στα πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, με θέμα "Δασοπονία και Περιφερειακή Ανάπτυξη", 7-9 Νοεμβρίου 1990, Καρπενήσι. 417 σελ. Pyne, S.J., P.L. Andrews, R.D. Laven Introduction to Wildland Fire, 2 nd edition. John Wiley & Sons, Inc., New York. Richards, J. A Remote Sensing digital image analysis. New York:Springer-Verlag. Rothermel, R.C A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. Res. Pap. INT Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. 40 p. Scott, J.H., and R.E. Burgan Standard Fire Behavior Fuel Models: A ComprehensiveSet for Use with Rothermel s Surface Fire Spread Model. USDA For. Serv. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR p. Swain, P. H. and S. M. Davis Remote Sensing: the quantitative approach. New York: MacGraw-Hill. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 13 από 30

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Δυσκολίες κατά την περιγραφή της βλάστησης από τα Μ.Κ.Υ. Αν και η περιγραφή της βλάστησης της περιοχής από τα Μ.Κ.Υ. του πίνακα 2, αποδίδει σε ικανοποιητικό βαθμό την πραγματικότητα, σε κάποιες περιπτώσεις εμπεριέχει γενικεύσεις οι οποίες αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας τοπικών για το νησί της Ζακύνθου - μοντέλων καύσιμης ύλης. Εικόνα Π.1.1: Περιοχή που καλύπτεται από χαμηλά μακί σε μίξη με φρύγανα και περιγράφηκε από το Μ.Κ.Υ. 51 των Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002). Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν: α)το Μ.Κ.Υ. 51 για να περιγραφούν χαμηλά μακί σε μίξη με πολλά φρύγανα (εικόνα Π.1.1), καθώς και β) τα Μ.Κ.Υ. 52 ή το Μ.Κ.Υ. 53, οι προβλέψεις πιθανά να υποεκτιμούν το RoS surface. ενώ δεν αποδίδουν και άλλα κρίσιμα για την εξάπλωση ποιοτικά χαρακτηριστικά της πυρκαϊάς (π.χ. εμφάνιση καυτρών). Σε κάποιες από τις περιπτώσεις, όπου χρησιμοποιήθηκε το Μ.Κ.Υ. 56 οι προβλέψεις πιθανά να υπερεκτιμούν το RoS surface καθώς η επιφανειακή ποώδης βλάστηση που περιγράφηκε σε αρκετές περιοχές (εικόνα Π.1.2), διακόπτονταν από αρκετά κενά και αντιστοιχούσε σε μικρότερες ποσότητες βιομάζας από αυτήν του Μ.Κ.Υ. 56. Ο βαθμός στον οποίον η πρακτική εφαρμογή του Farite περιορίζεται από τις τεχνικές αδυναμίες που προκαλούν οι γενικεύσεις του δεν είναι γνωστός (Finney, 1998). Στο μέλλον, τα σφάλματα που προέρχονται από τον παράγοντα βλάστηση μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη δημιουργία τοπικών Μ.Κ.Υ. που θα βασίζεται στις αναγκαίες δειγματοληψίες και μετρήσεις. Εικόνα Π.1.2: Περιοχή στις δυτικές ακτές της Ζακύνθου, η βλάστηση της οποίας περιγράφηκε από το Μ.Κ.Υ. 56 των Δημητρακόπουλος κ.α. (2001) και Dimitrakopoulos (2002). Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 14 από 30

15 α. β. γ. δ. Εικόνα Π.1.3 Ενδεικτικά παραδείγματα περιοχών μίξης φρυγάνων, χαμηλών μακί, αναγέννησης χαλεπίου πεύκης και υπολειμμάτων διαταραχής από δασική πυρκαϊά Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 15 από 30

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Φωτογραφική τεκμηρίωση (βλάστηση & Μ.Κ.Υ.) Παρουσιάζονται φωτογραφίες χαρακτηριστικών περιπτώσεων επιφανειακής βλάστησης που περιγράφηκαν από τα Μοντέλα Καύσιμης Ύλης του πίνακα 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 16 από 30

17 Εικόνα Π2.1: Το Μ.Κ.Υ. I Χαμηλά Μακί (έως 1,5 μέτρο) Evergreen schlerophyllous shrublands (up to 1.5 m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 51. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 17 από 30

18 Εικόνα Π2.2: Το Μ.Κ.Υ. II Υψηλά Μακί (1,5 3 μέτρα) - Evergreen-schlerophyllous shrublands ( m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 52. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 18 από 30

19 Εικόνα Π2.2 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. II Υψηλά Μακί (1,5 3 μέτρα) - Evergreen-schlerophyllous shrublands ( m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 52. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 19 από 30

20 Εικόνα Π2.3: Το Μ.Κ.Υ. III Πρινώνες (έως 2 μέτρα) Quercus coccifera (up to 2.0 m), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 53. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 20 από 30

21 Εικόνα Π2.4: Το Μ.Κ.Υ. IV Φρύγανα I (Ασφάκα) Phrygana I (Phlomis fruticosa), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 54. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 21 από 30

22 Εικόνα Π2.4 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. IV Φρύγανα I (Ασφάκα) Phrygana I (Phlomis fruticosa), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 54. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 22 από 30

23 Εικόνα Π2.5: Το Μ.Κ.Υ. V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 55. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 23 από 30

24 Εικόνα Π2.5 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. V Φρύγανα II (Αστοιβίδα) Phrygana II (Sarcopoterium spinosum), [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 55. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 24 από 30

25 Εικόνα Π2.6: Το Μ.Κ.Υ. VI Μεσογειακά χορτολίβαδα Mediterranean grasslands, [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 56. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 25 από 30

26 Εικόνα Π2.6 (συνέχεια): Το Μ.Κ.Υ. VI Μεσογειακά χορτολίβαδα Mediterranean grasslands, [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 56. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 26 από 30

27 Εικόνα Π2.7: Το Μ.Κ.Υ. VII Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά Δάση Πεύκης Mediterranean pine needle litter, [Δημητρακόπουλος κ.α. (2001), Dimitrakopoulos (2002)], Κωδικός Farsite (Id): 57. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 27 από 30

28 Πράσινη ζώνη (green belt) Εικόνα Π2.8: Μ.Κ.Υ. NB3 (93) Agricultural, [Scott and Burgan (2005)], Κωδικός Farsite (Id): 93. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 28 από 30

29 Εικόνα Π2.9: Μ.Κ.Υ. NB9 (99) - Bare Ground, [Scott and Burgan (2005)], Κωδικός Farsite (Id): 99. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 29 από 30

30 Εικόνα Π2.9 (συνέχεια): Μ.Κ.Υ. NB9 (99) - Bare Ground, [Scott and Burgan (2005)], Κωδικός Farsite (Id): 99. Πηγή: πίνακας 2. Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Σελίδα 30 από 30

31 ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ (Μ.Κ.Υ.) της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΡΙΘΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ µ ΑΣΚΟΣ ΣΚΙΝΑΡΙΑ ΒΟΛΙΜΕΣ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ Ν. Ζάκυνθος ΕΛΙΕΣ ΟΡΘΟΝΙΕΣ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΑΛΙΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟ ΔΡΟΣΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΤΡΑΓΑΚΙ ΕΞΩ ΧΩΡΑ ΓΥΡΙ ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΧΑ ΔΡΑΚΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΙ ΠΛΑΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΛΠΑΔΟ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΒΑΝΑΤΟ ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟ ΓΑΪΤΑΝΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΛΑΡΟ ΒΟΥΓΚΑΤΟ ΜΕΛΙΝΑΔΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΛΑΓΩΠΟΔΙ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΣ ΜΠΟΧΑΛΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΜΕΣΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΛΠΑΚΙ ΡΟΜΙΡΙΟ ΑΡΓΑΣΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΟ ΜΑΡΓΑΡΑΙΙΚΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑΣ ΛΑΓΑΝΑΣ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΙΘΑΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΓΑΛΑΣ ΜΑΡΙΕΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΚΕΡΙ Λίμνη Κερίου 51 - Χαμηλά Μακί, ύψους < 1.5 m Μ.Κ.Υ. (κωδικός Farsite - περιγραφή) 52 - Υψηλά Μακί, ύψους 1,5 έως 3,0 m Πρινώνες, ύψους < 2 m ΕΡΓΟ NAT PRO «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές». MIS: Ασφάκα, Phlomis fruticosa 55 - Αστοιβίδα, Sarcopoterium spinosum ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 Δημιουργία χάρτη μοντέλων καύσιμης ύλης της περιοχής μελέτης 56 - Μεσογειακά χορτολίβαδα ΜΕΛΕΤΗ & ΓΣΠ: Μιλτιάδης Αθανασίου 57 - Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά δάση 93 - Agricultural (Καλλιέργιες, πράσινη ζώνη) Ο αρχικός χάρτης βλάστησης δημιουργήθηκε με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood), που εφαρμόστηκε από τον Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκη, σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE και περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2 της Δράσης 4.2 (Φάση Α') 99 - Bare Ground (Γυμνό έδαφος) Kilometers

32 µ ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ (Μ.Κ.Υ.) της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΡΙΘΙΟ ΑΣΚΟΣ ΣΚΙΝΑΡΙΑ ΒΟΛΙΜΕΣΑΝΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ Ν. Ζάκυνθος ΟΡΘΟΝΙΕΣ ΑΛΙΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟ ΜΑΡΙΕΣ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΕΞΩ ΧΩΡΑ ΓΥΡΙ ΔΡΟΣΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ ΤΡΑΓΑΚΙ ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟ ΛΟΥΧΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΑΛΠΑΔΟ ΔΡΑΚΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΙ ΠΛΑΝΟΣ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣΓΑΛΑΡΟ ΒΑΝΑΤΟ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΒΟΥΓΚΑΤΟ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙ ΜΠΟΧΑΛΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΑΡΓΑΣΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΛΑΓΩΠΟΔΙ ΚΑΛΠΑΚΙ ΡΟΜΙΡΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΑΡΓΑΡΑΙΙΚΑ ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΟ ΛΑΓΑΝΑΣ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΙΘΑΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΓΑΛΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑΣ Λίμνη Κερίου ΚΕΡΙ Μ.Κ.Υ. (κωδικός Farsite - περιγραφή) Πρινώνες, ύψους < 2 m 54 - Ασφάκα, Phlomis fruticosa 55 - Αστοιβίδα, Sarcopoterium spinosum 56 - Μεσογειακά χορτολίβαδα 57 - Ξηροβελονοτάπητας σε Μεσογειακά δάση ΕΡΓΟ NAT PRO «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές». MIS: ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 Δημιουργία χάρτη μοντέλων καύσιμης ύλης της περιοχής μελέτης 93 - Agricultural (Καλλιέργιες, πράσινη ζώνη) 99 - Bare Ground (Γυμνό έδαφος) Kilometers ΜΕΛΕΤΗ & ΓΣΠ: Μιλτιάδης Αθανασίου Ο αρχικός χάρτης βλάστησης δημιουργήθηκε με την μέθοδο της επιβλεπόμενης ταξινόμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood), που εφαρμόστηκε από τον Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκη, σε δορυφορική εικόνα RAPIDEYE και περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 2 της Δράσης 4.2 (Φάση Α') Υψηλά Μακί, ύψους 1,5 έως 3,0 m Χαμηλά Μακί, ύψους < 1.5 m

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS Τίτλος εργασίας: Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης & προσομοιώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΟΙ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΤΗΣ 23/08/2007

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΟΙ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΤΗΣ 23/08/2007 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Τίτλος παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Μελέτη σχεδιασμού Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Μελέτη σχεδιασμού Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Απλοποιημένος Οδηγός Ενεργειών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Απλοποιημένος Οδηγός Ενεργειών ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Θωμά Παλαιολόγου 8, 13673 Αχαρνές, e-mail: info@m-athanasiou.gr

Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Θωμά Παλαιολόγου 8, 13673 Αχαρνές, e-mail: info@m-athanasiou.gr ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΘΑΜΝΩΝΕΣ, ΦΡΥΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ BEHAVEPLUS Αθανασίου Μιλτιάδης 1, Ξανθόπουλος Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2.

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2. ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ KAI ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ και Μ. ΜΑΝΑΣΗ Natural Resource Technologies Consulting, Μουσών 31, 17562, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2.

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2. ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 1-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation)

SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation) Βασιλική Βαρελά 1*, Αθανάσιος Σφέτσος 1, Ιωάννης Μητσόπουλος 2, Γαβριήλ Ξανθόπουλος 3, Διαμάντω Βλαχογιάννη 1, Nικόλαος Γούναρης 1 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δ», Πατριάρχου Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

«...» 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «... (...)», (...). 02/07/2010 & - &... ( ) 41 411 413 : :

«...» 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «... (...)», (...). 02/07/2010 & - &... ( ) 41 411 413 : : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1 LEADER (...): «.....» 1: 4: «LEADER» «2007-2013» ( ),. 5807/29.6.2009 5954/2.7.2009 &,, ( ) : «.....

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ασικών Πυρκαγιών Εφαρµογή στο Νοµό Κέρκυρας

Αντιµετώπιση ασικών Πυρκαγιών Εφαρµογή στο Νοµό Κέρκυρας Αντιµετώπιση ασικών Πυρκαγιών Εφαρµογή στο Νοµό Κέρκυρας Ν. Κανελλόπουλος Ιόνιο Πανεπιστήµιο, kane@ionio.gr Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. kane@cti.gr 5/5/2008 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρουσιαζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς. Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης

Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς. Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 811 00 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 36436, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων e-mail: gxnrtc@fria.gr Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις μετάδοσης δασικών πυρκαϊών με καύτρες στην Ελλάδα

Παρατηρήσεις μετάδοσης δασικών πυρκαϊών με καύτρες στην Ελλάδα Περίληψη Παρατηρήσεις μετάδοσης δασικών πυρκαϊών με καύτρες στην Ελλάδα Αθανασίου Μιλτιάδης 1, Ξανθόπουλος Γαβριήλ 2 1 Γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών Μ. Αθανασίου Θωμά Παλαιολόγου 8, 13673 Αχαρνές, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ. Κώστας Καλαµποκίδης, Όλγα Ρούσσου, Χρήστος Βασιλάκος και ιονυσία Μαρκοπούλου

ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ. Κώστας Καλαµποκίδης, Όλγα Ρούσσου, Χρήστος Βασιλάκος και ιονυσία Μαρκοπούλου ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Κώστας Καλαµποκίδης, Όλγα Ρούσσου, Χρήστος Βασιλάκος και ιονυσία Μαρκοπούλου Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Γεωγραφίας Περίληψη Οι δασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 6.4.3 Ταξινόμηση της εικόνας Στο στάδιο της ταξινόμησης της εικόνας, πραγματοποιείται επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές

Δράση 02: Διαχρονικές αλλαγές Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 31-40. http://www.jodysseus.gr Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης και Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητές Εφαρμογών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών προγνωστική χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση το Καναδικό Σύστημα Μετεωρολογικού Δείκτη Κινδύνου FWI Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εργαστήριο Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Ιωάννης Ραυτογιάννης, Susanna Nocentini and Enrico Marchi, Rafael Calama Sainz and Carlos Garcia Guemes, Ivan Pilas and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν, ακόμα και σήμερα, μεγάλο πρόβλημα για τα δάση αλλά και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Εταίροι και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έμφορτα χιλιόμετρα Εντός πόλεως Μεγάλη κλίση

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έμφορτα χιλιόμετρα Εντός πόλεως Μεγάλη κλίση ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Δρομολόγια με Λεωφορεία- Μικρά Λεωφορεία.Προσφορά για το σύνολο των δρομολογίων (ένα τμήμα όλος ο Πίνακας) και σε περίπτωση πο δεν προκύψει ενδιαφέρον προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρομολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων, φορέας υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης καμένης δασικής έκτασης Αγ.Μαρίνας Ν. Μάκρης του Πεντελικού όρους, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. του Μιλτιάδη Αθανασίου Περιβαλλοντολόγου M.Sc. Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Υποψηφίου Διδάκτορα Ε.Κ.Π.Α.

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. του Μιλτιάδη Αθανασίου Περιβαλλοντολόγου M.Sc. Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Υποψηφίου Διδάκτορα Ε.Κ.Π.Α. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Μιλτιάδη Αθανασίου Περιβαλλοντολόγου M.Sc. Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Υποψηφίου Διδάκτορα Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 2015 Περιεχόμενα 1 Προσωπικά στοιχεία 3 2 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών στην περιοχή μελέτης με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών

Μοντελοποίηση συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών στην περιοχή μελέτης με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών Μοντελοποίηση συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών στην περιοχή μελέτης με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών Εισαγωγή Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην έναρξη, συµπεριφορά και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Υλοποίησης και αποτελεσμάτων τελευταίας φάσης του Έργου

Τεχνική Έκθεση. Υλοποίησης και αποτελεσμάτων τελευταίας φάσης του Έργου Παραδοτέο 4 Τεχνική Έκθεση Υλοποίησης και αποτελεσμάτων τελευταίας φάσης του Έργου «Χάραξη, χωροθέτηση και ήπιο καθαρισμό-σήμανση θεματικού μονοπατιού για την αρκούδα» (τοποθέτηση πινακίδων) στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Βασιλάκος Ημερομηνία γεννήσεως : 09-10 -1975 Διεύθυνση κατοικίας : Πύργοι Θερμής, Τ.Θ. ΚΟΙΝ 125, 81100, Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251036451 e-mail : chvas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

AEGIS: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

AEGIS: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ AEGIS: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Καθηγητής Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 811 00 Μυτιλήνη τηλ. 22510-36436 φαξ 22510-36439 email kalabokidis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Dr. Σπύρος Κοψιδάς: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής / ΕΚΕΤΑ Dr. Θανάσης Σφέτσος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών / ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Μελέτη Διάρκεια Παραδοτέο Δωρητής Δωρεοδόχος Μελετητής Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Φορέας Υλοποίησης Ημερομηνία Παράδοσης Χαρτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ηνπ 2007 ζηελ Διιάδα. Αζαλαζίνπ Μηιηηάδεο 1, Ξαλζφπνπινο Γαβξηήι 2

Η ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ηνπ 2007 ζηελ Διιάδα. Αζαλαζίνπ Μηιηηάδεο 1, Ξαλζφπνπινο Γαβξηήι 2 Η ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ηνπ 2007 ζηελ Διιάδα Αζαλαζίνπ Μηιηηάδεο 1, Ξαλζφπνπινο Γαβξηήι 2 1 Πεξηβαιινληνιφγνο M.Sc. Πξφιεςε θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ Θσκά Παιαηνιφγνπ 8, 13673

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο Χωρικές λειτουργίες με ψηφιδωτά και διανυσματικά αρχεία Σε αυτό το εργαστήριο, θα ασχοληθούμε με χωρικές λειτουργίες βασιζόμενοι κυρίως σε ψηφιδωτά αρχεία. Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE Διαδικτυακή υπηρεσία FLIRE*-G.FMIS : Υποστήριξη Πρόληψης δασικών Πυρκαγιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση * LIFE11ENV/GR/975 Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE, To έργο FLIRE «FLIRE: Floods & fire Risk

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών της δυνητικής εξάπλωσης κάθε είδους και σχετική τεκµηριωµένη έκθεση-εισήγηση Α Φάση

Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών της δυνητικής εξάπλωσης κάθε είδους και σχετική τεκµηριωµένη έκθεση-εισήγηση Α Φάση ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ Μελέτη 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ιατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Γεωγραφική αποτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 10: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτη 15 Μαΐου 2013 Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223 Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr website: www.aepde.gr Πύργος, 3 8 2012 Αρ. πρωτ.: 498 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΚΑΦΤΡΕΣ. ρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος. Υπουργείο Γεωργίας Γενική Γραµµατεία ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΚΑΦΤΡΕΣ. ρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος. Υπουργείο Γεωργίας Γενική Γραµµατεία ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΚΑΦΤΡΕΣ ρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος Υπουργείο Γεωργίας Γενική Γραµµατεία ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µετάδοση των δασικών πυρκαγιών µε κάφτρες είναι χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 22.05.2014 ΝΟΜΟΣ Αρ. Πρωτ: 20535 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΚΥΝΘΟΥ Εχοντας υπ' όψιν : 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί ονοματολογίας

Ορισμοί ονοματολογίας Περιγραφή των τύπων κάλυψης γης του Corine 2000 Απόδοση στα ελληνικά: Ρούλα Τρίγκου 1. Τεχνητές επιφάνειες Ορισμοί ονοματολογίας 1.1. Αστική οικοδόμηση 1. 1. 1. Συνεχής αστική οικοδόμηση Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 3: Φωτοερμηνεία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 08/02/2010 ΠΡΟΣ:1) την ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ.Τ.Μπιρμπίλη

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε µη αγροτική χρήση ως αποτέλεσµα των πιέσεων που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων Δρ. Ε. Χάρου Πρόγραμμα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ exarou@iit.demokritos.gr Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή Νικόλαος Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας ( Δασολόγος-Ερευνητής), Δρ.Δασοκομίας-Οικολογίας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ-νίκης/ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον Ενότητα 7: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων Παναγιώτης Λεφάκης Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ. Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ Χειμερινό εξάμηνο 2009 2010 Κ. Ποϊραζίδης ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Τοπίο συνήθως αποκαλείται ένας συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος που έχει ιδιαίτερη ομορφιά και προκαλεί ευχαρίστηση στον κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 437 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 29 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 18/6/2016

Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 18/6/2016 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Η ψηφιακή ανάλυση εικόνας ασχολείται κυρίως με τέσσερις βασικές λειτουργίες: διόρθωση, βελτίωση, ταξινόμηση Με τον όρο ταξινόμηση εννοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Support Systems) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Support Systems) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Support Systems) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Αντώνιος Δ. Αθανασιάδης Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ MSc-PhD Δασικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Δ: ΒΛΛ17ΛΕ-Β9Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ριθμ. απόφασης 651-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 2 Σεπτέμβριος 2015 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα