Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή Προκειµένου να απαλλαγεί η ελληνική αγορά εργασίας από τις αναχρονιστικές δοµές της, από τον Μάιο του 2010 έως τώρα ελήφθησαν δραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων αυτής έτσι ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα διαχειρίσεως του ανθρωπίνου δυναµικού από τις επιχειρήσεις και τους κρατικούς ή άλλους Οργανισµούς την περίοδο της µεγάλης δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας. Με την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας επιδιώκεται να διατηρηθούν όσο το δυνατόν οι ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις στο πλαίσιο της θεµελιώσεως και της αναπτύξεως της νέας, διεθνώς ανταγωνιστικής ελληνικής οικονοµίας. Στο παρόν άρθρο περιγράφονται αρχικά τα διαρθρωτικά προβλήµατα της αγοράς εργασίας που εµπόδισαν την προσαρµογή των επιχειρήσεων στις νέες, αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, οδηγώντας πολλές από αυτές σε κλείσιµο. Ακολουθεί η ανάλυση του νέου νοµοθετικού πλαισίου της αγοράς εργασίας ενώ στην τελευταία ενότητα περιγράφονται οι διαφαινόµενες θετικές αλλαγές και προοπτικές στην αγορά εργασίας, ως αποτέλεσµα των επιχειρούµενων διαρθρωτικών αλλαγών. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι, έχουν ήδη τεθεί τα θεµέλια για µία ευέλικτη αγορά εργασίας που υποστηρίζει την απασχόληση, αντί να την εµποδίζει. Επιχειρήσεις και εργαζόµενοι επωφελούνται αµοιβαία από το νέο πλαίσιο στην αγορά εργασίας. Χωρίς αυτό, ακόµη περισσότερες επιχειρήσεις θα οδηγούνταν σε παύση εργασιών συµπαρασύροντας και τους απασχολουµένους τους στην ανεργία. Η ελληνική οικονοµία θα είχε ακόµη µεγαλύτερο κόστος από τη διάλυση επιχειρήσεων και την απαξίωση των ικανοτήτων των εργαζοµένων. Η κρίση θα ήταν βαθύτερη σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιτρέποντας τώρα στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και τους εργαζοµένους να παραµείνουν στην αγορά εργασίας, η ανάκαµψη της οικονοµίας αναµένεται να είναι γρηγορότερη. Η αγορά εργασίας πριν τις διαρθρωτικές αλλαγές Πριν την υπογραφή του πρώτου Μνηµονίου τον Μάιο του 2010, οπότε και ξεκίνησε η αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζονταν από ακαµψία και υψηλό κόστος εργασίας σε σχέση µε την παραγωγικότητα, µε αποτέλεσµα την χαµηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά αναλύονται παρακάτω. Ακαµψία στην αγορά εργασίας: Πριν το νέο νοµοθετικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, όπως αυτό διαµορφώθηκε από τον Μάιο του 2010 µε τον ν. 3845/2010 έως τον Νοέµβριο του 2012 µε τον ν. 4093/2012, η νοµοθεσία έβαζε σειρά περιορισµών στους εργοδότες εµποδίζοντάς τους να προσαρµόσουν το επίπεδο απασχολήσεως στις εκάστοτε συνθήκες ζητήσεως, άµεσα και χωρίς υπέρµετρο κόστος, ενώ το προβλεπόµενο σύστηµα διαµορφώσεως των µισθών δεν διευκόλυνε την εναρµόνιση του κόστους εργασίας µε την εξέλιξη της παραγωγικότητας. 1

2 Σύµφωνα µε τις νοµικές ρυθµίσεις πριν τις αλλαγές, ετίθεντο πολλοί περιορισµοί σχετικά µε τις ώρες απασχολήσεως, η αλλαγή του ωραρίου δεν µπορούσε να γίνει άµεσα παρά έπρεπε να ειδοποιηθεί εκ των προτέρων κατά δύο ηµέρες η Επιθεώρηση Εργασίας, ο χρόνος προειδοποιήσεως και το κόστος των απολύσεων ήταν σχετικά υψηλό ενώ το ποσοστό των οµαδικών απολύσεων ήταν αρκετά περιοριστικό, και όλα αυτά σε περιόδους που τα δεδοµένα άλλαζαν ταχύτατα για τις επιχειρήσεις οι οποίες ήθελαν να προσαρµοσθούν στη συρρικνωµένη ζήτηση και δεν αλλά αδυνατούσαν. Πέραν της νοµοθεσίας, οι συνθήκες και το κόστος απασχολήσεως διαµορφώνονταν από ένα δαιδαλώδες, γραφειοκρατικό και, κυρίως, δύσκαµπτο σύστηµα επιχειρησιακών, κλαδικών και εθνικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, µε τρόπο που προστάτευε τα κεκτηµένα των ήδη απασχολουµένων χωρίς µέριµνα για αυτούς που ευρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας. Επιπλέον, οι συλλογικές συµβάσεις δεν ελάµβαναν υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της οικονοµίας, ούτε καν τις ιδιαιτερότητες των επιµέρους κλάδων, καθώς στις κλαδικές διαπραγµατεύσεις, παραδείγµατος χάριν, δεν εκπροσωπούντο όλες οι επιχειρήσεις. Ο βαθµός ακαµψίας της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αποτυπώνεται στους αντίστοιχους δείκτες που καταρτίζει ο ΟΟΣΑ. Οι δείκτες αυτοί ποσοτικοποιούν και καθιστούν συγκρίσιµες ανά χώρα τις επιπτώσεις της νοµοθεσίας για τις µαζικές απολύσεις, την µερική απασχόληση και την προστασία από απόλυση ( ιάγραµµα 1). Στο τέλος, διαµορφώνεται ένας σταθµικός µέσος, ο συνολικός δείκτης προστασίας της εργασίας σε κάθε χώρα. Όπως φαίνεται στο ιάγραµµα 1, το 2008 (τελευταίο 2

3 διαθέσιµο στοιχείο), η Ελλάδα είχε µία από τις πιο άκαµπτες αγορές εργασίες ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας Οι βασικές διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας προωθήθηκαν µε τον ν. 3845/2010, στο πλαίσιο του πρώτου «Μνηµονίου» (Μάιος 2010) και στη συνέχεια µε τους νόµους 3863/2010, 3899/2010, 4046/2012 και 4093/2012. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στη µείωση του εργασιακού κόστους και την ευελιξία των συνθηκών απασχολήσεως, τόσο στο επίπεδο της οικονοµίας όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υπάρχουσες και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Συλλογικές συµβάσεις: Με τον ν. 3899/2010, η επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ), δύναται να υπερισχύει της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής συµβάσεως εργασίας οπότε οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας µπορούν να αποκλίνουν από τα προβλεπόµενα στην κλαδική σύµβαση αλλά δεν µπορούν να είναι κατώτερες αυτών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Όπως αναφέρεται στον νόµο, «οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρµογής της αγοράς µε στόχο τη δηµιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». Με τον ν. 4024/2011, καταργείται το κατώτατο όριο των 50 εργαζοµένων (ν. 1876/1990) που θα έπρεπε να απασχολείται σε µία επιχείρηση προκειµένου να είναι δυνατή η σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ. Ο εργοδότης πλέον, όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, µπορεί να συνάψει µία ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µε το αντίστοιχο επιχειρησιακό Σωµατείο και εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, µε τα 3/5 των εργαζοµένων της επιχειρήσεως, παρακάµπτοντας την κλαδική ΣΣΕ. Οι παραπάνω αλλαγές ενισχύουν τις επιχειρησιακές συµβάσεις που πλέον υπερισχύουν των άλλων συµβάσεων και οδηγούν σε ένα πιο ξεκάθαρο και ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σχετικά µε την µετενέργεια, δηλαδή το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ισχύουν οι κανονιστικοί όροι (σχετικά µε τον βασικό µισθό και τα επιδόµατα) συλλογικής συµβάσεως που έληξε ή καταγγέλθηκε και που εφαρµόζονται στους ήδη απασχολούµενους ή τους νέο-προσληφθέντες, ο χρόνος µειώθηκε από 6 σε 3 µήνες. Πιο συγκεκριµένα, µε τον ν. 1876/1990 προβλέπονταν ότι µετά την πάροδο του εξαµήνου οι υφιστάµενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας. Σύµφωνα µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ) 6/ , ορίζεται πλέον ότι οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν επί ένα ακόµη τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της. Με την πάροδο του τριµήνου, και εφόσον εντός αυτού δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, από τους όρους αυτούς θα εξακολουθήσουν να ισχύουν αποκλειστικά εκείνοι που αφορούν τον βασικό µισθό ή το βασικό ηµεροµίσθιο και: α) τα επιδόµατα ωριµάνσεως, β) το επίδοµα τέκνων, γ) το επίδοµα σπουδών και δ) το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας. Η ΕΓΣΣΕ έληξε στις και πλέον προβλέπεται ότι πολλές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν στη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µε τους εργαζοµένους, εκµεταλλευόµενες το νέο θεσµικό πλαίσιο που τους δίδει το περιθώριο να 3

4 προσαρµόσουν άµεσα και αποτελεσµατικά την απασχόληση και το κόστος εργασίας. Τέλος, ο ν. 4046/2012 προβλέπει αλλαγή στη διάρκεια ισχύος των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. Πλέον οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας κάθε είδους που θα συναφθούν µετά τις θα έχουν ορισµένο χρόνο ισχύος και η διάρκειά τους δεν µπορεί να είναι µικρότερη του έτους ούτε να υπερβαίνει τα τρία έτη. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι καταργούνται οι ΣΣΕ αορίστου χρόνου. Κατώτατος µισθός: Ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα διαµορφώνονταν σε ύψος που εµπόδιζε αυτούς που ήταν εκτός αγοράς εργασίας να βρουν εργασία καθώς δεν ελάµβανε υπόψη τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία αλλά ούτε και τις διαφορετικές οµάδες ανέργων, όπως τους νέους. Επίσης, καθόριζε πάρα πολλά επιδόµατα κατά τρόπο κεντρικό και άκαµπτο, αυξάνοντας το κόστος εργασίας. Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο µειώνει τον κατώτατο µισθό ώστε να γίνουν ανταγωνιστικότερες οι επιχειρήσεις και να διαφυλαχθούν κατά τον προσφορότερο τρόπο οι θέσεις εργασίας. Παράλληλα, καθορίζεται σε χαµηλότερο επίπεδο για τους νέους ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτό το δυναµικό κοµµάτι του εργατικού δυναµικού. Αλλάζει, επίσης, ο τρόπος καθορισµού του ώστε να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική συγκυρία. Αναλυτικότερα, µε τον ν. 3899/2010, από τις και µέχρι τη λήξη της περιόδου οικονοµικής προσαρµογής, ο κατώτατος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα µειώθηκε κατά 22%, από 751 σε 586 (µεικτές αποδοχές), ενώ για νέους κάτω των 25 ετών µειώθηκε από 751 σε 510 (µείωση 32%). Σηµειώνεται ότι, οι ρυθµίσεις για µείωση των κατώτατων µισθών και ηµεροµισθίων αφορούν τους µισθωτούς που αµείβονται µε βάση την από ΕΓΣΣΕ για το , και όχι σε όσους εργαζοµένους αµείβονταν µε ανώτερες αποδοχές, µολονότι θα µπορούσαν να υπαχθούν στους όρους της ΕΓΣΣΕ. Στη συνέχεια, µε τον ν. 4093/2012, καταργήθηκε η ΕΓΣΣΕ ως τρόπος διαµορφώσεως των κατώτατων µισθών. Η ΕΓΣΣΕ θα διατηρήσει την δεσµευτικότητά της για τους εργαζοµένους και εργοδότες µόνο ως προς τους µη µισθολογικούς όρους, ενώ το επίδοµα γάµου (ίσο µε 10%) που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ καταργείται ως παράγοντας διαµορφώσεως του κατώτατου µισθού. Περαιτέρω, από την εφαρµόζεται το νέο σύστηµα διαµορφώσεως καθορισµού του κατώτατου νοµοθετηµένου µισθού µε ισχύ από που θα λαµβάνει «υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας και απασχολήσεως) και τη διαβούλευση της κυβερνήσεως µε εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευµένους επιστηµονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς». Ο νοµοθετηµένος κατώτατος µισθός θα προσδιορίζεται βάσει του ν. 4046/2012 και της Πράξεως Υπουργικού Συµβουλίου 6/ Σε αυτόν, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ανεργίας, έως το 2016 περιλαµβάνεται µόνο το επίδοµα προϋπηρεσίας και µόνο για την προϋπηρεσία που αποκτήθηκε έως τις Κατά το 1 ο 3µηνο του 2014 το ανωτέρω σύστηµα διαµορφώσεως του κατώτατου µισθού θα αξιολογηθεί, και ίσως αναθεωρηθεί, ως προς την αποτελεσµατικότητά του για την µείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχολήσεως, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Πάγωµα των αυξήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των «ωριµάνσεων»: Προκειµένου να µειωθεί περαιτέρω το κόστος εργασίας, µε τον ν. 4046/2012 ορίσθηκε ότι από και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς κάθε διατάξεως (πχ ΣΣΕ, διαιτητική απόφαση κ.λπ.) που προβλέπει αυξήσεις µισθών ή ηµεροµισθίων, συµπεριλαµβανοµένων και 4

5 εκείνων περί υπηρεσιακών «ωριµάνσεων», δηλαδή των αυτόµατων µισθολογικών αυξήσεων µε βάση τον χρόνο προϋπηρεσίας, όπως είναι το επίδοµα πολυετίας, το επίδοµα τριετίας και το επίδοµα πενταετίας. Απολύσεις: Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας σχετικά µε τις απολύσεις εστιάσθηκαν αφενός στην µείωση του κόστους των απολύσεων ώστε αυτό να συγκλίνει µε τον µέσο ευρωπαϊκό µέσο όρο και αφετέρου στην αύξηση της ευελιξίας για τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να προσαρµόζονται ευκολότερα και γρηγορότερα στις νέες οικονοµικές συνθήκες. Για τις απολύσεις χωρίς προειδοποίηση, µειώθηκε η µέγιστη αποζηµίωση από 24 σε 12 µηνιαίους µισθούς για άτοµα µε προϋπηρεσία 16 ετών και άνω. Εκτός από τη µείωση του κόστους των απολύσεων, µειώθηκε ο χρόνος προειδοποιήσεως και οι περιορισµοί για οµαδικές απολύσεις. Πιο συγκεκριµένα, ο ν. 3863/2010 µείωσε τον µέγιστο χρόνο προειδοποιήσεως από 24 σε 6 µήνες γεγονός που µειώνει το κόστος των απολύσεων κατά 18 µισθούς. Ο µέγιστος χρόνος προειδοποιήσεως µειώθηκε περαιτέρω από 6 σε 4 µήνες (ν. 4093/2012). Επιπλέον, επεκτάθηκε ο ελάχιστος χρόνος για την στοιχειοθέτηση δικαιώµατος στην αποζηµίωση από 2 σε 12 µήνες (εκτός εάν συµφωνηθεί άλλο από τα µέρη). Εποµένως, υπάρχει η δυνατότητα απολύσεως χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζηµίωση εφόσον ο εργαζόµενος έχει απασχοληθεί για λιγότερο από 12 µήνες, περίοδος που για πρώτη φορά ορίζεται ως δοκιµαστική περίοδος εργασίας. Περαιτέρω, διευκολύνθηκε η καταβολή αποζηµιώσεως από τον εργοδότη µε την καθιέρωση µικρότερης προκαταβολής (από 6 µισθούς σε 2), περισσότερων δόσεων (από 3 και χωρίς ανώτατο όριο δόσεων) και µικρότερων ποσών ανά δόση (από 3 µισθούς σε 2). Ως προς τις οµαδικές απολύσεις, ο ν. 3863/2010 επιτρέπει 6 απολύσεις ανά µήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν άτοµα ενώ πριν, για επιχειρήσεις από εργαζόµενους οι ελεύθερες ανά µήνα απολύσεις ήταν 4. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 150 εργαζοµένων, επιτρέπεται να απολύσουν έως και το 5% του προσωπικού (και µέχρι 30 εργαζοµένους), ενώ πριν το επιτρεπόµενο όριο ανέρχονταν σε 2%. Ωράριο: Οι νέες διαρθρωτικές αλλαγές, αύξησαν τον βαθµό ευελιξίας που έχουν οι επιχειρήσεις για τον αριθµό των ωρών που απασχολούν τους εργαζοµένους ανά εβδοµάδα, ώρα ή ετησίως, ενθαρρύνοντας ελαστικές µορφές απασχολήσεως. Αυτό δίδει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις και ενθαρρύνει την απασχόληση νέων και γυναικών, που είναι και τµήµατα του εργατικού δυναµικού που πλήττονται βαρύτερα από την ανεργία. Πιο συγκεκριµένα, µε τον ν. 3899/2010, αποσυνδέθηκε το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων από το ωράριο των εργαζοµένων, καθιερώθηκε η εξαήµερη εβδοµαδιαία εργασία για ορισµένους κλάδους (πχ το λιανεµπόριο), χωρίς επιπλέον αµοιβή ή ρεπό αρκεί ο χρόνος απασχολήσεως να µην ξεπερνά τις 40 ώρες ανά εβδοµάδα. Επιπλέον, µειώθηκε ο ελάχιστος χρόνος αναπαύσεως από 12 σε 11 ώρες και καταργήθηκε η προϋπόθεση προεγκρίσεως από την Επιθεώρηση Εργασίας των υπερωριών. Έτσι, µία επιχείρηση που χρειάζεται να µεταβάλλει το ωράριο εργασίας καθώς και την υπερωριακή απασχόληση, δεν χρειάζεται να ειδοποιήσει εκ των προτέρων την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά αρκεί να την ενηµερώσει έως και δύο ηµέρες εκ των υστέρων. Επίσης, ενώ στο παρελθόν η άδεια αναπαύσεως των µισθωτών χορηγείτο κατά κανόνα ολόκληρη, µε τον ν. 3846/2010, επετράπη η κατάτµηση άδειας εντός ηµερολογιακού έτους λόγω αναγκών της επιχειρήσεως, σε δύο ή περισσότερα τµήµατα, χωρίς προηγούµενη έγκριση από την Επιθεώρηση Εργασίας και µετά από συνεννόηση των δύο µερών. Με τον ν. 4093/2012, επετράπη η κατάτµηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δύο περιόδων. 5

6 Στον ν. 3899/2010 γίνεται ειδική µνεία στις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και προβλέπεται ότι «αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης µπορεί, αντί καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, να επιβάλλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχολήσεως στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 9 µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί σε ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων». Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής τόσο στη µερική απασχόληση όσο και στην εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή ο εργαζόµενος απασχολείται µεν κατά πλήρες ωράριο αλλά λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα, ή κατά λιγότερες εβδοµάδες ανά µήνα ή κατά λιγότερους µήνες ανά έτος ή και συνδυασµός αυτών. Στο ίδιο πλαίσιο, προκειµένου να διευκολυνθεί η προσαρµογή στις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων, επανακαθορίσθηκε η διάρκεια απασχολήσεως εργαζοµένων µέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχολήσεως. Οι εταιρίες αυτές παρέχουν υπηρεσίες από µισθωτούς σε άλλο εργοδότη µε τη µορφή προσωρινής απασχολήσεως. Σύµφωνα µε το προϊσχύον νοµοθετικό καθεστώς, η διάρκεια απασχολήσεως των εργαζοµένων στον έµµεσο εργοδότη δεν επιτρεπόταν να ξεπερνά τους 18 µήνες. Πλέον, το ανωτέρω διάστηµα αυξήθηκε σε 36 µήνες. ιαµεσολάβηση: Με την ΠΥΣ 6/ (άρθρο 3) επανακαθορίσθηκε ο ρόλος του Οργανισµού Μεσολάβησης και ιαιτησίας (ΟΜΕ ) και της διαιτησίας προκειµένου να αποφεύγονται παρεµβάσεις από το κράτος. Πλέον η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό αποκλειστικά του βασικού ηµεροµισθίου και του βασικού µισθού, αφαιρούνται δηλαδή από την αρµοδιότητα του ΟΜΕ ζητήµατα που άπτονται άλλων όρων εργασίας, πέραν των µισθολογικών, αλλά και ζητήµατα που αφορούν τα πάσης φύσεως επιδόµατα. Επίσης, µε την ίδια ΠΥΣ καταργήθηκε το δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία αν και αναµένεται να κριθεί αντισυνταγµατική από το Συµβούλιο της Επικρατείας αυτή η διάταξη. Εισφορές: Από την καταργήθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας που ανέρχονταν στο 1,1%, µειώνοντας έτσι το µη µισθολογικό κόστος εργασίας για τον εργοδότη. Συνοπτικά, οι κυριότερες αλλαγές στην αγορά εργασίας από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις των τελευταίων δύο ετών οδήγησαν σε: 1) Αυξηµένη ευελιξία στην απασχόληση, όπως είναι τα ελαστικά ωράρια εργασίας µε λιγότερες ώρες ή ηµέρες απασχολήσεως αναλόγως των αναγκών της επιχειρήσεως και η υπογραφή ατοµικών συµβάσεων για παροχή εκ περιτροπής εργασίας. 2) Αύξηση του επιτρεπόµενου ποσοστού απολύσεων και χαµηλότερο κόστος για απολύσεις (έως και 50% για εργαζοµένους µε περισσότερα από 28 έτη προϋπηρεσίας). 3) Σηµαντικά µειωµένο κατώτατο µισθό κατά 32% για νέους κάτω των 25 ετών και κατά 22% για άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Συνεπώς, οι ανωτέρω διαρθρωτικές αλλαγές οδηγούν σε απελευθέρωση της αγοράς εργασίας από συλλογικές ρυθµίσεις που δηµιουργούν αυξηµένο κόστος εργασίας, και σε µετατόπιση του κέντρου βάρους των διαπραγµατεύσεων και της διαµορφώσεως των όρων εργασίας σε επιχειρησιακό αρχικά, και εν συνεχεία σε ατοµικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο δίδεται στον εργοδότη η δυνατότητα να διαχειρίζεται το προσωπικό της επιχειρήσεώς του, µειώνοντας κατά το δυνατό το εργασιακό κόστος, είτε µε µορφές απασχολήσεως που θα είναι άµεσα συνδεµένες µε την καθηµερινή πραγµατικότητα της επιχειρήσεως, τον όγκο εργασίας και τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή, είτε µε τη µείωση του κόστους αποδεσµεύσεως από τυχόν πλεονάζον προσωπικό. Η αυξηµένη ευελιξία της αγοράς εργασίας ενισχύει την κινητικότητα των απασχολουµένων ανά κλάδο και 6

7 επάγγελµα, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό σε περίοδο αναδιαρθρώσεως µίας οικονοµίας, όπως είναι η περίοδος την οποία διέρχεται σήµερα η ελληνική οικονοµία. εδοµένων των επιπτώσεων των ανωτέρω στην αύξηση της ανεργίας στη σηµερινή περίοδο της µεγάλης ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, έως το τέλους του 1 ου 3µήνου του 2013, οι ενέργειες που αποµένει να γίνουν είναι η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων καταρτίσεως ανέργων και η αναβάθµιση των Κέντρων Προωθήσεως Απασχολήσεως ώστε να καταστούν αποτελεσµατικότερα στην εξεύρεση θέσεων απασχολήσεως στους ανέργους. Οι επιπτώσεις των αλλαγών είναι ήδη ορατές Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας επέφεραν σηµαντική µείωση του κόστους εργασίας και αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και αυτά ήδη έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, συγκράτηση των απολύσεων ενώ διαφαίνονται τα πρώτα σηµάδια σταθεροποιήσεως της απασχολήσεως. Αποδοχές: Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις χώρες-µέλη της ΕΕ-27 όπου ο κατώτατος µισθός καθορίζεται νοµοθετικά. Όπως φαίνεται, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά 7

8 εργασίας της Ελλάδος έχουν µειώσει σηµαντικά τον κατώτατο µισθό (2 ο 6µηνο 2012/2 ο 6µηνο 2009: -20,8%) µετρούµενο σε Ευρώ ισοδύναµης αγοραστικής δυνάµεως, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, ακόµη και από αυτές που έχουν υιοθετήσει προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Εξίσου σηµαντικά έχουν µειωθεί και οι µέσες ακαθάριστες αποδοχές στο σύνολο της οικονοµίας από το 2009 και µετά (Πίνακας 2). Σε σχέση µε τις άλλες χώρες-µέλη της ΕΕ-27, τα νέα δεδοµένα για τον κατώτατο µισθό και τις αποδοχές έχουν οδηγήσει στη µεγαλύτερη ετήσια µείωση του µισθολογικού κόστους εργασίας ανάµεσα στις χώρες-µέλη της ΕΕ-27 από το 2 ο 6µηνο του 2011 και µετά (Πίνακας 3). Ακόµη µεγαλύτερη υπήρξε η µείωση του µη µισθολογικού κόστους κατά το τελευταίο έτος. Αποτέλεσµα και των δύο ήταν η µείωση στο συνολικό ονοµαστικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στην Ελλάδα να είναι η µεγαλύτερη στην ΕΕ-27. Εξίσου σηµαντικό ήταν το αποτέλεσµα των διαρθρωτικών αλλαγών της αγοράς εργασίας στο πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, γεγονός που ενισχύει την απασχόληση και βελτιώνει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και τις προοπτικές ανορθώσεώς της. Τα στοιχεία της Eurostat παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και δείχνουν ότι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας «µεταφράζονται» ήδη σε µειωµένο πραγµατικό κόστος εργασίας. Από το 2010, οπότε και άρχισε να µειώνεται συνεπεία των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, και έως το 2012, η σωρευτική µείωση του πραγµατικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος ανήλθε σε -12,2%. Μεγαλύτερη σωρευτική µείωση παρατηρήθηκε µόνο στη Λιθουανία (-17,4%), στην Λετονία (- 12,0%) και την Ιρλανδία (-12,5%). 8

9 9

10 10

11 Tα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας όπως αυτή µετράται από το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος βάσει της σταθµισµένης πραγµατικής ισοτιµίας έναντι 35 χωρών. Στο ιάγραµµα 2 αποτυπώνεται η απώλεια της ανταγωνιστικότητας έως το 2009 σε βαθµό µεγαλύτερο σε σχέση µε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Γερµανία. Από το 2009 και µετά, η ανταγωνιστικότητα βάσει του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος βελτιώνεται. Έτσι, η ανταγωνιστικότητα κόστους που απωλέσθηκε κατά την περίοδο (στοιχεία 4 ου 3µήνου) από την αύξηση του κόστους εργασίας κατά 21%, έχει ήδη ανακτηθεί µε την µείωσή του κατά 18,9% την περίοδο Συνολικά η µεταβολή για την περίοδο είναι -1,9% και αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω, στο -7,9% για την περίοδο (Πίνακας 5), καθιστώντας τις εξαγωγές της ελληνικής οικονοµίας πιο ανταγωνιστικές από ό,τι ήταν το Απασχόληση: Σχετικά µε την απασχόληση, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας κατά τα τελευταία έτη έχουν αρχίσει να αποδίδουν, γεγονός που αποτυπώνεται στην άµβλυνση της υποχωρήσεως του ρυθµού απασχολήσεως. Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία µεταβολή της απασχολήσεως ήταν αρνητική από το 2 ο 3µηνο του 2009, ίση µε -1,1% και συνεχώς επιταχυνόµενη έως το 2 ο 3µηνο του 2012 όταν έφθασε το -8,7%. Αυτή η πτωτική τάση επιβραδύνθηκε για πρώτη φορά το 3 ο 3µηνο του 2012 στο -8,3% ενώ επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο -6,4% το 4 ο 3µηνο του 2012 ( ιάγραµµα 3). Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσµατα στην αγορά εργασίας µετά τον Ιούλιο του 2012, είναι περισσότερο εµφανή µε βάση τα στοιχεία των ροών 11

12 απασχολήσεως που δηµοσιεύονται από τον ΟΑΕ. Ειδικότερα, στο σύνολο του έτους, η καθαρή ροή απασχολήσεως, παρότι παρέµεινε αρνητική και το 2012, για πρώτη φορά µετά από τέσσερα έτη ανατράπηκε ο αυξανόµενος, αρνητικός ρυθµός της. Συνολικά, το 2012 η µείωση των θέσεων εργασίας στην οικονοµία διαµορφώθηκε στις -47,8 χιλ., έναντι καθαρής µειώσεώς τους κατά -126 χιλ. το 2011, -96,2 χιλ. το 2010, -51 χιλ. το 2009 και -12,1 χιλ. το 2008 ( ιάγραµµα 4). Η µειωµένη αρνητική καθαρή ροή εργασίας, -47,8 χιλ. το 2012, έναντι -126 χιλ. το 2011, αποτελεί θετική εξέλιξη στην αγορά εργασίας και προοιωνίζει την αναστροφή των δεδοµένων στην αγορά εργασίας καθώς η αύξηση των προσλήψεων κατά το 2012 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση των ευέλικτων µορφών εργασίας (µερικής ή εκ περιτροπής απασχολήσεως) που διευκολύνθηκαν τα τελευταία έτη από την σχετική νοµοθεσία. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013, η καθαρή ροή ήταν σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριµένα, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2013 διαµορφώθηκε σε -17,8 χιλ. άτοµα έναντι -39,6 χιλ. άτοµα τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο Η καθαρή ροή, παρότι µειωµένη, παραµένει αρνητική καθώς ο αριθµός των προσλήψεων δεν είναι ακόµη αρκετά υψηλός ώστε να αντισταθµίσει τις καταγγελίες προσλήψεων και τις αποχωρήσεις, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ακόµη το ποσοστό ανεργίας. Εντούτοις, αναµένεται η αύξηση των προσλήψεων να ενισχυθεί καθώς θα ανακάµπτει η οικονοµία. Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ (Πίνακας 6), οι αναγγελίες προσλήψεων αυξήθηκαν το 2012 σε 849,1 χιλ., από 839,1 χιλ. το 2011, σηµειώνοντας µικρή αύξηση κατά 1,2%. Εντούτοις, στο 1 ο και 2 ο 3µηνο του 2012 είχε συνεχισθεί η µείωση των αναγγελιών σε σχέση µε τα αντίστοιχα τρίµηνα του 2011 (-11,6% και -7,4% αντίστοιχα) και για πρώτη φορά µετά από 14 3µηνα, στο 3 ο 3µηνο του 2012 οι αναγγελίες προσλήψεων παρουσίασαν αύξηση σε ετήσια βάση κατά +8,8% και στη συνέχεια νέα µεγαλύτερη αύξηση κατά +16,7% σε ετήσια βάση το 4 ο 3µηνο του 2012, φθάνοντας στις 209,4 χιλ., από 179,4 χιλ. το 4 ο 3µηνο του 2011 και από 203,1 χιλ. το 4 ο 3µηνο του 2010, αν και δεν έχουν ακόµη επανέλθει στα προ κρίσεως επίπεδα (4 ο 3µηνο 2009: 235,4 χιλ. άτοµα). 12

13 Επιπλέον των ανωτέρω, οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν επίσης σηµαντικά αυξηµένες στο 1 ο 2µηνο του 2013, φθάνοντας τις 108,2 χιλ. από 84,1 χιλ. στο 1 ο 2µηνο του 2012 και 95,3 χιλ. το 1 ο 2µηνο του Συνολικά, στο οκτάµηνο Ιουλίου 2012-Φεβρουαρίου 2013, οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν αυξηµένες σε 553,2 χιλ. έναντι 479,5 χιλ. την περίοδο Ιουλίου 2011-Φεβρουαρίου 2012, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση κατά +15,4% ( ιάγραµµα 5). Αυτό που επίσης παρατηρείται είναι η αλλαγή στη διάρθρωση της αγοράς εργασίας και διαφαίνεται ήδη ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αποκτά την αναγκαία ευελιξία. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθµός των πλήρως απασχολουµένων, από 4.299,0 χιλ. άτοµα το 4 ο 3µηνο του 2010 µειώθηκε κατά 617,1 χιλ. άτοµα σε 3.681,9 χιλ. άτοµα το 4 ο 3µηνο του Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό της µερικής απασχολήσεως αυξήθηκε από 5,3% το 2007 σε 6,5% το 2010 και ανήλθε στο 8,5% το 4 ο 3µηνο του 2012 ( ιάγραµµα 6). Αναλυτικά στοιχεία του ΣΕΠΕ δείχνουν ότι όλο και περισσότερες νέες συµβάσεις αφορούν ευέλικτες µορφές εργασίας (µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση), το ποσοστό των οποίων έχει υπερδιπλασιασθεί σήµερα σε σχέση µε το 2009, πριν τις πρώτες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Έτσι, το 2009, το 21% των νέων συµβάσεων αφορούσε συµβάσεις µερικής ή εκ περιτροπής απασχολήσεως, ενώ το 2012 το ποσοστό αυτό έφθασε το 45% (Πίνακας 7). Παρόλα αυτά, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, τόσο η µερική όσο και η εκ περιτροπής απασχόληση στην Ελλάδα 13

14 εξακολουθούν να διαµορφώνονται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα στο τέλος του 2012, σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ-27 (Πίνακας 9). Επιπλέον των νέων συµβάσεων, πολλές από τις υφιστάµενες µετατράπηκαν από πλήρους σε µερικής ή εκ περιτροπής απασχόληση. Συνολικά, µεταξύ 2009 και 2012, ο αριθµός των συµβάσεων αυτών αυξήθηκε σηµαντικά, από το 2009 σε το 2012 (Πίνακας 8). Η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε το 2011, µετά τις πρώτες αλλαγές στην αγορά εργασίας µε τον ν. 3845/2010 ο οποίος εστιάσθηκε κυρίως στην αύξηση της ευελιξίας στην απασχόληση. Έτσι, οι ευέλικτες µορφές απασχολήσεως αυξήθηκαν κατά 124,6% ανάµεσα στο 2010 και το 2011, αφού µετατράπηκαν συµβάσεις πλήρους απασχολήσεως σε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, έναντι το

15 Η αύξηση των συµβάσεων µη πλήρους απασχολήσεως αποτελεί θετική εξέλιξη στην αγορά εργασίας, τόσο γιατί διευκολύνει την απασχόληση ανέργων από οµάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία (και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών) αλλά και γιατί οι ευέλικτες µορφές εργασίας προσφέρουν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να προσαρµοσθούν άµεσα αξιοποιώντας αυτές τις νέες µορφές εργασίας για να επιβιώσουν. Ευρύτερα, σε επίπεδο οικονοµίας, η ευελιξία της αγοράς εργασίας θα 15

16 αποτελέσει βασικό µηχανισµό αυξήσεως της παραγωγικής απασχολήσεως και κατ επέκταση ανακάµψεως και αναπτύξεως της οικονοµίας τα επόµενα έτη. Σηµειώνεται ότι η αύξηση των ευέλικτων µορφών απασχολήσεως έως σήµερα γίνεται από χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ήταν αναγκαία και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, δεδοµένου ότι η Ελλάδα απέχει ακόµη αρκετά από τα επίπεδα αξιοποιήσεως ελαστικών µορφών απασχολήσεως που παρατηρούνται στις άλλες χώρες µέλη της ΕΕ-27. Έτσι, κατά το 4 ο 3µηνο του 2012, στην Ελλάδα µόνο το 18,3% του συνόλου των εργαζοµένων απασχολούνταν µε προσωρινή ή µερική απασχόληση ενώ χαµηλότερο ποσοστό παρουσίαζαν µόνο τρεις χώρες: η Τσεχία (14,1%), η Ρουµανία (9,9%) και η Βουλγαρία (6,4%). Εντούτοις, τα στοιχεία της Eurostat που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 δείχνουν ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα αποκτά όλο και περισσότερο την αναγκαία ευελιξία που υπάρχει σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Έτσι, το 1 ο 3µηνο του 2007, το συνολικό ποσοστό απασχολουµένων µε προσωρινή ή µερική απασχόληση ήταν 15,8% ενώ το 4 ο 3µηνο του 2012 έφθασε στο 18,1%. Σηµαντική και συνεχή αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό απασχολουµένων µε µερική απασχόληση (1 ο 3µηνο 2007: 5,5%, 4 ο 3µηνο του 2010: 6,3%, 4 ο 3µηνο του 2011: 6,9%, 4 ο 3µηνο του 2012: 8,3%). Την ώρα που οι περισσότερες επιχειρήσεις όχι µόνο δεν προσλαµβάνουν αλλά και απολύουν κόσµο, είναι πολύ πιθανό οι άνθρωποι αυτοί που απέκτησαν µία θέση µερικής απασχολήσεως να είχαν απολυθεί εάν οι νέες διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας δεν είχαν επιτρέψει την άµεση και χωρίς πολύ υψηλό κόστος απασχόληση των εργαζοµένων στην επιχείρηση. Επίλογος Είναι γεγονός ότι η αυξηµένη ευελιξία στην αγορά εργασίας δεν έχει ακόµη συµβάλλει στη συγκράτηση της αυξητικής πορείας της ανεργίας η οποία ανήλθε στο 24,1% του εργατικού δυναµικού το 2012 και 27.2% τον Ιανουάριο του 2013 σύµφωνα µε την έρευνα εργατικού δυναµικού της ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, η ταχεία αυξητική πορεία της ανεργίας προσδιορίζεται ακόµη αφενός από το µεγάλο ύψος της µη παραγωγικής απασχολήσεως που υπήρχε πριν από την κρίση (λόγω των σηµαντικών στρεβλώσεων που χαρακτήριζαν την αγορά εργασίας) και, επίσης, από τη συνεχιζόµενη βαθειά ύφεση στην οικονοµία, αφού η πτώση του πραγµατικού ΑΕΠ ανήλθε στο -6,0% ακόµη και το 4 ο τρίµηνο του Η εµβάθυνση της ύφεσης, ιδιαίτερα µετά τον Σεπτέµβριο του 2011, προσδιορίσθηκε από τα µεγάλα προβλήµατα ελλείψεως ρευστότητας στην εγχώρια οικονοµία και τις συστηµατικά καλλιεργούµενες και διογκούµενες (µε διακηρύξεις µεγάλων κοµµάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο) προσδοκίες για εγκατάλειψη των προγραµµάτων προσαρµογής και για έξοδο της χώρας από τη Ζώνη του Ευρώ οι οποίες έλαβαν µεγάλες διαστάσεις στα µέσα του 2012 και διατηρήθηκαν «ζωντανά» έως το τέλος του Σήµερα ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές έχουν εκλείψει και η ρευστότητα στην οικονοµία έχει βελτιωθεί σηµαντικά µε την επιστροφή των καταθέσεων και µε την καταβολή των δόσεων της χρηµατοδοτικής βοήθειας που έχουµε ανάγκη από τη Ζώνη του Ευρώ και από το ΝΤ. Το έδαφος εποµένως γίνεται πρόσφορο για την έγκαιρη ανάκαµψη της οικονοµίας και την ενίσχυση της αυξητικής πορείας των προσλήψεων (που έχει αρχίσει από τον Ιούλιο του 2012) αλλά και για την αντιστροφή της αυξητικής πορείας της ανεργίας µε στήριγµα την απελευθερωµένη αγορά εργασίας. Ο συνδυασµός της σηµαντικά βελτιωµένης διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας µε την εκ βάθρων µεταρρυθµισµένη και απελευθερωµένη από αρτηριοσκληρωτικές πρακτικές αγορά εργασίας, αποτελούν εχέγγυο για την αποτελεσµατική προσέλκυση επενδύσεων 16

17 (εγχώριων και ξένων) σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας, για την ανάκαµψη της οικονοµίας και για την αναγκαία µείωση της ανεργίας. Ειδικότερα, όπως αναλύθηκε στην παρούσα εργασία, µετά την ουσιαστική µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας, αµβλύνθηκαν τα σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα που την χαρακτήριζαν έως πρόσφατα και τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά στον εκτροχιασµό της ελληνικής οικονοµίας το Ειδικότερα, αµβλύνθηκαν τα προβλήµατα που προέκυπταν από την παντελή έλλειψη ευελιξίας στις προσλήψεις και τις απολύσεις, την διαδικασία προσδιορισµού των αµοιβών και τη διευθέτηση των ωρών εργασίας των επιχειρήσεων που οδήγησαν στη διόγκωση της παράνοµης απασχολήσεως και την ταχεία αύξηση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στη χώρα. Η διαµόρφωση των µισθολογικών αµοιβών, της απασχολήσεως στην επιχείρηση και του ωραρίου εργασίας δεν ελάµβανε υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες του κλάδου ή της οικονοµίας ευρύτερα, ενώ η ανεξέλεγκτη γραφειοκρατία που χαρακτήριζε τις παρεµβάσεις του Υπουργείου Εργασίας µόνο εµπόδια έβαζε στην προσαρµογή των επιχειρήσεων στις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες. Με τις ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας που ξεκίνησαν από τον Μάιο του 2010, εξαλείφθηκαν πολλά από τα παραπάνω δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά της που έβαζαν τροχοπέδη στην προσαρµογή των επιχειρήσεων στο οικονοµικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης που διανύει η ελληνική οικονοµία, και οδήγησαν σε εκτόξευση το ποσοστό ανεργίας. Έτσι, έχουν πλέον διαφανεί τα πρώτα σηµάδια σταθεροποιήσεως της αγοράς εργασίας, όπως η αύξηση των προσλήψεων σε ετήσια βάση κατά τους τελευταίους οκτώ µήνες, η επιβράδυνση της µειώσεως της απασχολήσεως και η συγκράτηση των απολύσεων µέσω της µετατροπής των συµβάσεων µόνιµης απασχολήσεως σε εκ περιτροπής ή µερική απασχόληση, κ.ά. Επίσης, πολλές µεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά τους για επαναδραστηριοποίησή τους στην εγχώρια ελληνική οικονοµία, την οποία εγκατέλειπαν οµαδικά τα προηγούµενα έτη. Γενικά, είναι ακόµη νωρίς να δράξει η ελληνική οικονοµία και κοινωνία τους καρπούς της δραστικής µεταρρυθµίσεως της αγοράς εργασίας, καθώς ο τελευταίος από τους νόµους για την αγορά εργασίας τέθηκε σε ισχύ µόλις τον Νοέµβριο του Εντούτοις, ο κύβος ερρίφθη! Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας δίδουν στην ελληνική οικονοµία την ικανότητα προσαρµογής τώρα, την περίοδο της βαθιάς ύφεσης, µετριάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσεως, αλλά και την δυνατότητα προσαρµογής και προσελκύσεως επενδύσεων στο άµεσο µέλλον, όταν (και για να) υπάρξει ανάπτυξη. 17

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 42 ΜΕΛΕΤΕΣ Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Γιάννη Κουζή 1.Εισαγωγικές επισημάνσεις Οι αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική αγορά εργασίας με αφορμή την οικονομική κρίση και τα μνημόνια «για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 2/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ... σελ. 45 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας

Αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα