ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων 1 και των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών 2, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν λάβει ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη διανομή και την επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και τη διανομή των ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήματα. Οι ερωτήσεις που γίνονται συχνά ή είναι πιθανό να είναι με άλλον τρόπο ευρύτερου ενδιαφέροντος, αναπαράγονται κατωτέρω μαζί με απαντήσεις και εξηγήσεις. Αυτές οι συχνές ερωτήσεις έχουν ως στόχο να συμπληρώσουν τις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν τις αντικαθιστούν. Οι συχνές ερωτήσεις στοχεύουν ιδίως να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα και τους επαγγελματίες νομικούς να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής προσεγγίζει συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις αγορές αυτοκινήτων οχημάτων. 3 Οι συχνές ερωτήσεις δεν αποσκοπούν Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας Επίσημη Εφημερίδα L-129 της , σ. 52. Βλ. Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και για τη διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων οχημάτων Επίσημη Εφημερίδα C-138 της , σ. 16. ; βλ. Οι παρούσες συχνές ερωτήσεις αφορούν ιδιαίτερους περιορισμούς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας οι οποίοι, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση από τη συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή οχημάτων και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή επισκευαστών του (ή τελικά με έναν προμηθευτή ανταλλακτικών, εργαλείων επισκευής ή διαγνωστικών εργαλείων, κατασκευαστικών στοιχείων για την αρχική συναρμολόγηση αυτοκινήτων οχημάτων ή άλλου εξοπλισμού) των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, αυτό θα συμβαίνει διότι: (1) ο υπό συζήτηση περιορισμός είναι πιθανό να προκαλέσει ή να ενισχύσει τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των συμφωνιών μεταξύ του προμηθευτή του οχήματος και των αντιπροσώπων του ή των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών και διανομέων ανταλλακτικών και να προκαλέσει τη συμπερίληψή τους στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (2) οι εν λόγω συμφωνίες είναι απίθανο να επωφεληθούν από την απαλλαγή κατά κατηγορία, λόγω του μεριδίου αγοράς του προμηθευτή και (3) αυτές οι συμφωνίες είναι απίθανο να επωφεληθούν σε ατομική βάση από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που αναφέρεται στις συχνές ερωτήσεις μπορεί να αποτελεί παραβίαση της απαγόρευσης της κατάχρησης από μια επιχείρηση της δεσπόζουσας θέσης της, σύμφωνα με το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ. Τέλος, οι συχνές ερωτήσεις αφορούν επίσης τη συμπεριφορά ή τις συμφωνίες που δεν είναι πιθανό να έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων πρέπει τελικά να εκτιμάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και νομικές περιστάσεις της.

2 να αποτελέσουν αυθεντική επεξήγηση της νομοθεσίας και δεν θίγουν την ερμηνεία των άρθρων 101 και 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Τέλος, οι συχνές ερωτήσεις δεν προδικάζουν την εφαρμογή από την Επιτροπή των άρθρων 101 και 102 στις ειδικές περιστάσεις μιας μεμονωμένης υπόθεσης. Οι συχνές ερωτήσεις είναι οργανωμένες σε διάφορες γενικές θεματικές κατηγορίες, όπως η τήρηση των εγγυήσεων, η συντήρηση στο πλαίσιο των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, η προμήθεια ανταλλακτικών, η χρήση/αγορά εργαλείων, η πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και η πρόσβαση στα δίκτυα εξουσιοδοτημένων επισκευαστών. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν τη γενική αρχή βάσει της οποίας για τύχουν απαλλαγής συμφωνίες επιλεκτικής διανομής ποιοτικού χαρακτήρα βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, η εγγύηση του κατασκευαστή του οχήματος δεν πρέπει να εξαρτάται από τον όρο να αναθέτει ο τελικός χρήστης τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που δεν καλύπτει η εγγύηση εντός των εξουσιοδοτημένων δικτύων επισκευών 4. Παρομοίως, η εγγύηση δεν πρέπει να προβλέπει ως προϋπόθεση τη χρήση ανταλλακτικών με το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή του οχήματος για αντικαταστάσεις που δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης. Αυτοί οι δύο τύποι περιορισμών, οι οποίοι στις υπόλοιπες συχνές ερωτήσεις αναφέρονται αντιστοίχως ως περιορισμοί συντήρησης και ανταλλακτικών, είναι πιθανό να επιφέρουν την παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από τη συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή οχημάτων και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή επισκευαστών του. Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη γενική αρχή είναι ότι μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των ανεξάρτητων επισκευαστών ή στο κλείσιμο εναλλακτικών διαύλων παραγωγής και διανομής ανταλλακτικών, γεγονός που μπορεί να έχει τελικά επίπτωση στην τιμή την οποία καταβάλλουν οι καταναλωτές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Έχουν διατυπωθεί ερωτήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής αυτής της γενικής αρχής και για το αν εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Έχουν επίσης διατυπωθεί ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να στερηθεί από τον καταναλωτή η δυνατότητα να επωφεληθεί από την εγγύηση για ένα όχημα που έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Οι απαντήσεις που ακολουθούν ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εθνικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, οι οποίοι μπορεί να επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις και να δημιουργούν συγκεκριμένα δικαιώματα. Επίσης, δεν εφαρμόζονται στα αποκαλούμενα «προγράμματα γενναιοδωρίας», με τα οποία ένας προμηθευτής οχημάτων 5 δίνει εντολή στους αντιπροσώπους του να επισκευάζουν ορισμένα ελαττώματα δωρεάν μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. 4 5 Βλ. σημείο 69 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών, υποσημείωση αριθ.2, ανωτέρω. Ο όρος «προμηθευτής(-ές) οχημάτων» αναφέρεται συνήθως, στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου, στον (στους) κατασκευαστή(-ές) οχημάτων, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται στο αντίστοιχο πλαίσιο, άλλες κατηγορίες παραγόντων της αγοράς, όπως οι εισαγωγείς ή οι κύριοι αντιπρόσωποι (σε σχέση με τους υποαντιπροσώπους).

3 1. Εξαρτάται η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών από το αν αυτοί διατυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ή αντίθετα στο βιβλιάριο συντήρησης ή εγγύησης; 6 Όχι. Στην πράξη οι περιορισμοί συντήρησης και ανταλλακτικών μπορεί να περιλαμβάνονται όχι στο συμβόλαιο αγοράς, αλλά αντίθετα σε άλλο έγγραφο, όπως το βιβλιάριο συντήρησης ή εγγύησης. Η αξιολόγηση αυτών των περιορισμών είναι κατ αρχήν η ίδια, ανεξάρτητα από το έγγραφο στο οποίο εμφανίζονται. Ανεξάρτητα από το πού ορίζεται ο περιορισμός, είναι πιθανό να οδηγήσει τους καταναλωτές στην πεποίθηση ότι η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιηθούν σε ανεξάρτητα συνεργεία ή αν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά άλλου εμπορικού σήματος. Αυτό με τη σειρά του είναι πιθανό να αποκλείσει τους εν λόγω επιχειρηματίες ή να κλείσει τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. 2. Διαφέρει η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών, εάν αυτοί διατυπώνονται στο πλαίσιο διευρυμένης εγγύησης χορηγούμενης από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο κατά την πώληση του οχήματος ή λίγο αργότερα; Όχι. Το γεγονός ότι οι περιορισμοί συντήρησης ή ανταλλακτικών δεν διατυπώνονται στην εγγύηση του προμηθευτή του οχήματος, αλλά αντ' αυτού βρίσκονται σε μια διευρυμένη εγγύηση που χορηγείται από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο κατά τη στιγμή της πώλησης του οχήματος (ή λίγο αργότερα) γενικά δεν αλλάζει την αξιολόγηση των εν λόγω περιορισμών. Όπως ακριβώς οι κατασκευαστές οχημάτων ή οι εισαγωγείς τους, οι αντιπρόσωποι και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές στο πλαίσιο ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής είναι συμβαλλόμενα μέρη σε ένα δίκτυο συμφωνιών. Εάν αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν να προσφέρουν ένα πρόγραμμα εγγύησης και οι εν λόγω εγγυήσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς συντήρησης και ανταλλακτικών, αυτό είναι πιθανό να αποκλείσει τους ανεξάρτητους επισκευαστές ή να κλείσει τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εγγύησης είναι πιθανό να προκαλέσει ή να ενισχύσει τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των συμφωνιών μεταξύ του προμηθευτή του οχήματος και των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών και διανομέων ανταλλακτικών. 3. Διαφέρει η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών, αν αυτοί διατυπώνονται σε διευρυμένη εγγύηση χορηγούμενη από τον προμηθευτή του οχήματος (ή από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο κατά την πώληση του οχήματος ή λίγο αργότερα), μέσω τρίτου, π.χ. μέσω ασφαλιστή; Όχι. Το γεγονός ότι οι εγγυήσεις που περιέχουν έναν περιορισμό συντήρησης ή ανταλλακτικών χορηγούνται μέσω τρίτου (συνήθως ασφαλιστή) από τον προμηθευτή του οχήματος (ή από τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου κατά την πώληση του 6 Οι ερωτήσεις 1 έως 3 βασίζονται στην παραδοχή ότι η υπογραφή του συμβολαίου αγοράς ή η παράδοση του βιβλιαρίου εγγύησης στον τελικό καταναλωτή αποτελεί μέρος ή σχετίζεται με τη συμφωνία μεταξύ κατασκευαστή και αντιπροσώπου και κατά συνέπεια μπορεί να αντιμετωπιστεί βάσει του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Αυτές οι ερωτήσεις δεν καλύπτουν την περίπτωση στην οποία ο αντιπρόσωπος είναι μέλος του ομίλου του κατασκευαστή (π.χ. είναι θυγατρική του κατασκευαστή).

4 οχήματος ή λίγο αργότερα: βλ. ερώτηση 2 ανωτέρω), δεν μεταβάλλει κατ αρχήν την αξιολόγηση των εν λόγω περιορισμών. Το γεγονός ότι η διευρυμένη εγγύηση που περιέχει τον περιορισμό συντήρησης ή ανταλλακτικών χορηγείται μέσω τρίτου δεν αλλάζει την ανάλυση που διατυπώνεται στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές. Το καθοριστικό στοιχείο είναι αν ο περιορισμός συντήρησης και ανταλλακτικών είναι παράγοντας που τελεί υπό τον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων από τα συμβαλλόμενα μέρη του δικτύου των συμφωνιών επιλεκτικής διανομής 7 και, ως εκ τούτου, αν η εφαρμογή του είναι πιθανό να αποκλείσει τους ανεξάρτητους επισκευαστές ή να κλείσει τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. 4. Διαφέρει η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών αν αυτοί οι περιορισμοί διατυπώνονται σε «παρατεταμένη εγγύηση» που αγοράζεται από τον καταναλωτή από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή από τον προμηθευτή του οχήματος μετά την παρέλευση ετών από την αγορά του οχήματος; Ναι. Μια τέτοια εγγύηση είναι γενικά απίθανο να προκαλέσει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Μετά την παρέλευση ετών από την αγορά του οχήματος, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι δεν διαθέτουν τον ίδιο βαθμό προνομιακής πρόσβασης στους πελάτες, όπως κατά την περίοδο λίγο μετά την αγορά. Κατά συνέπεια, οι εναλλακτικοί πάροχοι παρατεταμένης εγγύησης, όπως οι αλυσίδες ανεξάρτητων επισκευαστών και οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν σημαντικούς φραγμούς που να τους εμποδίζουν να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε ιδιοκτήτες οχημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, φαίνεται απίθανο ανεξάρτητοι επισκευαστές να αντιμετωπίσουν σημαντικό αποτέλεσμα αποκλεισμού, ακόμη και αν οι εγγυήσεις αυτοκινήτων που εκδίδονται από τους προμηθευτές οχημάτων ή τα εξουσιοδοτημένα δίκτυά τους περιέχουν περιορισμούς συντήρησης και ανταλλακτικών Θα έπρεπε ένας καταναλωτής να μπορεί να καλύπτεται από την εγγύηση για ένα όχημα που έχει αγοράσει από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ; Ναι, παρόλο που μπορεί να εφαρμόζονται ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της εγγύησης. Στις περιπτώσεις που οι προμηθευτές οχημάτων είτε δεν τηρήσουν τις εγγυήσεις για οχήματα που αγοράζουν καταναλωτές από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη είτε δεν δεσμεύσουν συμβατικά τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές να εκτελούν εργασίες εγγύησης στα εν λόγω οχήματα, αυτό συνιστά 7 8 Γενικά, τέτοιοι περιορισμοί συντήρησης και εξαρτημάτων είναι απίθανο να αποφέρουν οφέλη στην ασφαλιστική εταιρεία. Ως εκ τούτου, τέτοιες εγγυήσεις είναι απίθανο να οδηγήσουν στην υπαγωγή των υπό συζήτηση συμφωνιών επιλεκτικής διανομής στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ.

5 περιορισμό των πωλήσεων και οι σχετικές συμφωνίες επιλεκτικής διανομής είναι πιθανό να αντιβαίνουν στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. 9 Το ίδιο σκεπτικό εφαρμόζεται στις εργασίες δωρεάν συντήρησης ή τις εργασίες που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της ανάκλησης ενός προϊόντος. 10 Αυτό το σκεπτικό δεν αλλάζει αν ο καταναλωτής έχει αγοράσει το όχημα μέσω εντεταλμένου μεσάζοντα. Οι εγγυήσεις για οχήματα που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη δεν πρέπει επίσης να υπόκεινται σε πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες που προκαλούν καθυστερήσεις στις εργασίες που εκτελούνται. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι εγγύησης ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι οι προμηθευτές οχημάτων, όταν καθορίζουν τη συνιστώμενη τιμή αγοράς του οχήματος, συνήθως λαμβάνουν υπόψη το κόστος της τήρησης ενός συγκεκριμένου συνόλου όρων της εγγύησης. Εάν ένα όχημα αποτελέσει αντικείμενο εξαγωγής, ο προμηθευτής του οχήματος μπορεί να εφαρμόσει νομίμως τους όρους της αρχικής εγγύησης που ισχύει για το όχημα και κατά συνέπεια δεν θα έχει υποχρέωση να εφαρμόζει πιο ευνοϊκούς όρους εγγύησης που μπορεί να περιλαμβάνονται σε οχήματα που πωλούνται στο κράτος μέλος εισαγωγής. Επισημαίνεται εξάλλου ότι, αν ένας καταναλωτής έχει πληρώσει χωριστά για ένα πρόγραμμα κινητικότητας, το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. 6. Διαφέρει η αξιολόγηση ενός περιορισμού εξαρτημάτων εάν, για διαδικασίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ο κατασκευαστής του οχήματος απαιτεί τη χρήση ενός ανταλλακτικού (όπως λιπαντικό) από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή (αντί να ορίζει να χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά του δικού του εμπορικού σήματος); Συνήθως όχι. Ένας τέτοιος περιορισμός είναι πιθανό να προκαλέσει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ Αυτές οι συμφωνίες είναι πιθανό να εμπίπτουν στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, πιθανότατα δεν θα τυγχάνουν απαλλαγής βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 102 της , σ. 1-7), διότι οι εν λόγω ρήτρες θα συνιστούσαν περιορισμό των πωλήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο β) και αντίστοιχα του άρθρου 4 στοιχείο γ), βλ. Βλ. επίσης σημείο 50 και ιδιαίτερα την υποσημείωση 4 των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C-130 της 28/5/2010, σ. 52. ; βλ. Τέλος, είναι απίθανο να καλυφθούν από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Βλ. επίσης την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Δεκεμβρίου 1985 στην υπόθεση 31/85, ETA Fabriques d'ebauches κατά SA DK Investment και λοιπών. Η περίπτωση στην οποία οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν εκτελέσουν δωρεάν συντήρηση ή εργασία, ως αποτέλεσμα ανάκλησης προϊόντων σε οχήματα που έχουν αγοράσει οι καταναλωτές από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη ή δεν δεσμεύσουν συμβατικά τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές τους να εκτελούν σε αυτά τα οχήματα συντήρηση που σχετίζεται με ανάκληση προϊόντων, συνιστά παρομοίως περιορισμό των πωλήσεων και οι σχετικές συμφωνίες επιλεκτικής διανομής είναι πιθανό να αντιβαίνουν στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

6 Όπως συμβαίνει και με τον περιορισμό ανταλλακτικών που απαιτεί τη χρήση ανταλλακτικών του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή του οχήματος για να ισχύει η εγγύηση, ένας περιορισμός ανταλλακτικών που απαιτεί (και δεν συνιστά απλώς) τη χρήση ανταλλακτικών από συγκεκριμένο παραγωγό είναι πιθανό να αποκλείει άλλους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. Ωστόσο, ένας κατασκευαστής οχημάτων μπορεί νομίμως να αρνηθεί να τηρήσει εγγυήσεις με την αιτιολογία ότι η κατάσταση που προκάλεσε την εν λόγω αξίωση έχει αιτιώδη συνάφεια με τη βλάβη ενός συγκεκριμένου ανταλλακτικού που παραδόθηκε από εναλλακτικό προμηθευτή. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ επιχειρήσεων δεν καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες της ΕΕ για τις κάθετες συμφωνίες. 11 Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων 12. Όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και ιδιωτών οδηγών, αυτές δεν εμπίπτουν στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Μολαταύτα, η ακόλουθη ερώτηση τίθεται συχνά. 7. Εάν ένα όχημα είναι μισθωμένο από εταιρεία συνδεδεμένη με τον προμηθευτή του οχήματος, μπορεί η εν λόγω επιχείρηση να ορίζει ότι η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται εντός του εξουσιοδοτημένου δικτύου του προμηθευτή του οχήματος ή/και με χρήση αποκλειστικά επώνυμων ανταλλακτικών του προμηθευτή του οχήματος; Ναι, εκτός εάν (ή μέχρι να) είναι βέβαιο ότι η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος στον μισθωτή θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της σύμβασης ή το τέλος της περιόδου μίσθωσης. Κατ αρχήν, για όσο διάστημα δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η κυριότητα του οχήματος θα μεταβιβαστεί στον μισθωτή, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης θα έχει συμφέρον στη διατήρηση της υπολειμματικής αξίας του οχήματος και κατά συνέπεια μπορεί να δικαιούται να αποδώσει μεγαλύτερη αξία στο όχημα, εάν η συντήρησή του γινόταν πάντα στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευής αποκλειστικά με χρήση ανταλλακτικών του εμπορικού σήματος του προμηθευτή του οχήματος. Αντίθετα, αν είναι βέβαιο ότι θα λάβει χώρα η μεταβίβαση της κυριότητας (είτε διότι έχει οριστεί ως τέτοια στη σύμβαση ή την ισχύουσα νομοθεσία είτε διότι ο μισθωτής έχει αποφασίσει να εκτελέσει μια ρήτρα προαίρεσης για τον σκοπό αυτό), η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί κατ αρχήν να αξιώσει ένα ειδικό συμφέρον στην υπολειμματική αξία του οχήματος, το οποίο θα της έδινε το δικαίωμα να θέτει περιορισμούς στον μισθωτή σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών ανεξάρτητων επισκευαστών ή τη χρήση εναλλακτικών ανταλλακτικών. Από αυτή την άποψη, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης βρίσκεται στην ίδια θέση με εκείνη στην οποία θα βρισκόταν βάσει ενός κανονικού συμβολαίου αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς, σημείο 26, βλ. υποσημείωση 9. Βλ. άρθρο 2.

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η προμήθεια ανταλλακτικών αποτελεί αντικείμενο τριών ρητρών ιδιαίτερης σοβαρότητας που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων. 13 Ωστόσο, συχνά τίθενται ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών τόσο σε ανεξάρτητους όσο και σε εξουσιοδοτημένους επισκευαστές. 8. Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να πριμοδοτεί ή να προβαίνει σε εκπτώσεις για εξαρτήματα αποκλειστικότητας 14 υπό τον όρο της προμήθειας επίσης ανταγωνιστικών ανταλλακτικών; Αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων ή στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές. Υπό ορισμένες συνθήκες, εκπτώσεις υπό όρους ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και κατά συνέπεια να οδηγούν σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συστήματα πριμοδότησης και εκπτώσεων αποτελούν νόμιμο και, πιθανώς, ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό μέσο παροχής κινήτρων σε έναν επισκευαστή ώστε να πωλεί περισσότερα ανταλλακτικά του σχετικού εμπορικού σήματος. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα όσον αφορά τα εξαρτήματα αποκλειστικότητας, ως προς τα οποία ο προμηθευτής του οχήματος θα κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η χορήγηση πριμοδοτήσεων ή εκπτώσεων σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα υπό τον όρο να αγοράζει ο επισκευαστής εξαρτήματα ανταγωνιστικά του εμπορικού σήματος του προμηθευτή του οχήματος θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο προμηθευτής του οχήματος μοχλεύει μια δεσπόζουσα θέση στη μία αγορά για να κερδίσει καταχρηστικά πλεονέκτημα στην άλλη Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να υποχρεώνει τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές του να αποθηκεύουν τα ανταλλακτικά άλλων εμπορικών σημάτων χωριστά από τα εξαρτήματα του δικού του εμπορικού σήματος; Συνήθως ναι, εφόσον αυτό δεν καθιστά υπερβολικά δύσκολο για τους επισκευαστές να χρησιμοποιούν ανταλλακτικά άλλου εμπορικού σήματος. Ένας προμηθευτής οχημάτων μπορεί να έχει έννομο συμφέρον να διασφαλίζει ότι οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές αποθηκεύουν τα ανταλλακτικά με κανονικό τρόπο, Βλ. άρθρο 5. Ανταλλακτικά αποκλειστικότητας είναι τα ανταλλακτικά που μπορούν να διατίθενται μόνο από τον κατασκευαστή του αυτοκίνητου οχήματος ή από μέλη των εξουσιοδοτημένων δικτύων του βλ. συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές, σημείο 22. Βλ. υποσημείωση αριθ.2, ανωτέρω. Αυτό θα ισοδυναμούσε με παράβαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ παρατίθενται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις (ΕΕ C-45 της , σ 7 20), βλ. Βλ. ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με τη δέσμευση και τη δεσμοποίηση.

8 αφού αν τα σωστά ανταλλακτικά είναι άμεσα διαθέσιμα, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για το εμπορικό σήμα. Οι προμηθευτές οχημάτων μπορεί επίσης να έχουν έννομο συμφέρον να διασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιούνται εξαρτήματα άλλων εμπορικών σημάτων εσφαλμένα για επισκευές εγγύησης ή πακέτα συντήρησης τα έξοδα των οποίων τους βαρύνουν. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτού του τύπου δεν πρέπει να περιπλέκουν αδικαιολόγητα τον έλεγχο των αποθεμάτων, να αυξάνουν τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης ή να εμποδίζουν την πρόσβαση σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι επισκευαστές να αποθαρρύνονται από το να χρησιμοποιούν εξαρτήματα άλλου εμπορικού σήματος. 16 Παραδείγματα περιορισμών που ενδεχομένως να μην μπορούν να δικαιολογηθούν περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από έναν προμηθευτή οχημάτων στους επισκευαστές του να έχουν χωριστή αποθήκη για τα εν λόγω εξαρτήματα ή να μην τα αποθηκεύουν στους θαλάμους επισκευής. 10. Μπορεί ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής να αρνηθεί την προμήθεια εξαρτημάτων αποκλειστικότητας σε ανεξάρτητα συνεργεία; Συνήθως ναι. Είναι απίθανο να παραβιάζονται οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, αν ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής απλώς αρνείτο μονομερώς να προμηθεύει ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι προς το συμφέρον των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών να πωλούν ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές, διότι με αυτόν τον τρόπο αποκτούν περιθώριο κέρδους. Αν για κάποιο λόγο ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής αποφάσιζε μονομερώς να μην πωλεί ανταλλακτικά αποκλειστικότητας σε ανεξάρτητους επισκευαστές, είναι απίθανο ότι αυτό θα παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. 17 Συνήθως οι ανεξάρτητοι επισκευαστές έχουν τη δυνατότητα να στρέφονται σε άλλον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή για την αγορά εξαρτημάτων αποκλειστικότητας. Αν, ωστόσο, τα μέλη ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής συμφωνούσαν μεταξύ τους να μην πωλούν εξαρτήματα αποκλειστικότητας σε ανεξάρτητους επισκευαστές, η υπό εξέταση συμφωνία θα ήταν πιθανό να είναι αντιανταγωνιστική Κάτω από ποιες συνθήκες θα ήταν ένας προμηθευτής οχημάτων υποχρεωμένος να προμηθεύει ανταλλακτικά απευθείας σε ανεξάρτητους επισκευαστές; Οι απαιτήσεις που έχουν αυτού του είδους το αποτέλεσμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν έμμεσες υποχρεώσεις μη ανταγωνισμού, ο αντίκτυπος των οποίων πρέπει να αξιολογείται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς. Βλ. υποσημείωση αριθ. 9 ανωτέρω. Το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ δεν θα ήταν σχετικό, αφού η απόφαση να μην πωληθούν τα ανταλλακτικά δεν θα προέκυπτε από οποιαδήποτε συμφωνία. Το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ γενικά δεν θα ήταν εφαρμοστέο, αφού είναι απίθανο ο υπό εξέταση εξουσιοδοτημένος επισκευαστής να θεωρηθεί ότι κατείχε δεσπόζουσα θέση. Μια τέτοια συμφωνία θα ήταν πράγματι πιθανό να εμπίπτει στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Επισημαίνεται επίσης ότι ο περιορισμός που επιβάλλει ο προμηθευτής στις πωλήσεις ανταλλακτικών από ένα μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου του σε ανεξάρτητους επισκευαστές αποτελεί περιορισμό ιδιαίτερης σοβαρότητας (βλ. άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού αριθ. 461/2010, βλ. υποσημείωση 1 ανωτέρω) και ως εκ τούτου είναι επίσης πιθανό να εμπίπτει στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ.

9 Αν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές αντιμετώπιζαν εκτενείς δυσκολίες στην απόκτηση ανταλλακτικών αποκλειστικότητας από εξουσιοδοτημένους διανομείς των εν λόγω ανταλλακτικών, μια παράλειψη εκ μέρους του προμηθευτή του οχήματος να προμηθεύσει άμεσα τα εν λόγω ανταλλακτικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι προμηθευτές οχημάτων προμηθεύουν τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές τους με το πλήρες φάσμα ανταλλακτικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων του εμπορικού τους σήματος και είναι οι μόνες επιχειρήσεις που μπορούν να προμηθεύουν τους επισκευαστές και τους διανομείς με ορισμένα εξαρτήματα. Αν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές δεν είναι σε θέση να προμηθεύονται αυτά τα εξαρτήματα αποκλειστικότητας από εξουσιοδοτημένους διανομείς και ο προμηθευτής του οχήματος αρνείται να προμηθεύει άμεσα τους ανεξάρτητους επισκευαστές, θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες του με τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή/και διανομείς ανταλλακτικών. 19 Συγκεκριμένα, η έλλειψη πρόσβασης σε εξαρτήματα αποκλειστικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδυνάμωση της θέσης που κατέχουν στην αγορά ανεξάρτητες επιχειρήσεις, προκαλώντας τελικά ζημία στους καταναλωτές. 12. Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να εμποδίσει ένα μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομής εξαρτημάτων του να πωλεί ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές που χρησιμοποιούν ανεξάρτητους διανομείς ανταλλακτικών ως αντιπροσώπους προμηθειών; Συνήθως όχι. Αν ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας ανταλλακτικών αποφάσιζε μονομερώς να μην πωλεί σε ανεξάρτητους επισκευαστές που χρησιμοποιούν αντιπροσώπους, αυτό δεν θα παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ωστόσο, εάν ο προμηθευτής οχημάτων έδινε εντολή στους διανομείς του να μην πωλούν μέσω αντιπροσώπων, οι συμφωνίες διανομής του είναι πιθανόν να παραβίαζαν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι περισσότεροι προμηθευτές οχημάτων χρησιμοποιούν ποιοτικά επιλεκτικά συστήματα διανομής για την πώληση ανταλλακτικών. Οι ανεξάρτητοι επισκευαστές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τελικοί χρήστες ανταλλακτικών για τους σκοπούς του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων. 20 Αν ένας προμηθευτής οχημάτων εμπόδιζε τους επιλεκτικούς διανομείς να πωλούν στους εν λόγω επισκευαστές όταν αυτοί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αντιπροσώπων, αυτό θα αποτελούσε αντιανταγωνιστικό περιορισμό των παθητικών πωλήσεων. Οι αντιπρόσωποι πρέπει κατ αρχήν να αντιμετωπίζονται ως επέκταση του συμβαλλόμενου μέρους. Ωστόσο, προκειμένου να θεωρηθεί αντιπρόσωπος, ο τελευταίος πρέπει να έχει λάβει εντολές να αγοράσει μια ορισμένη παραγγελία και δεν επιτρέπεται να εμπορεύεται ανταλλακτικά που έχει αγοράσει από μέλη του συστήματος επιλεκτικής διανομής. Ένας προμηθευτής οχημάτων μπορεί να δώσει Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη συμπερίληψη των συμφωνιών στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Υπό ορισμένες συνθήκες, αν τα υπό εξέταση εξαρτήματα δεν διατίθεντο από εξουσιοδοτημένους διανομείς ανταλλακτικών, μια παράλειψη της αποδέσμευσης των εν λόγω εξαρτημάτων θα ισοδυναμούσε με παράβαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Άρθρο 5 στοιχείο α). Βλ. υποσημείωση αριθ. 1, ανωτέρω.

10 νομίμως εντολή στα μέλη ενός τέτοιου συστήματος να μην πωλούν σε επιχειρήσεις που σκοπεύουν να μεταπωλήσουν τα υπό εξέταση εξαρτήματα. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Στην αγορά υπάρχουν δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών εργαλείων διάγνωσης και επισκευής: τα εργαλεία συγκεκριμένου εμπορικού σήματος που κατασκευάζονται από τρίτους, αλλά διατίθενται στο εμπόριο από τον προμηθευτή του οχήματος, και άλλα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να επισκευάζουν οχήματα πολλών εμπορικών σημάτων. Έχουν διατυπωθεί ερωτήσεις σε σχέση και με τις δύο. 13. Μπορούν οι συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή οχημάτων και των μελών του εξουσιοδοτημένου δικτύου επισκευής του να ορίζουν ότι τα τελευταία πρέπει να χρησιμοποιούν καθορισμένα ηλεκτρονικά εργαλεία διάγνωσης ή επισκευής ή εξοπλισμό για την επισκευή, εξυπηρέτηση και τη συντήρηση οχημάτων, ακόμη και όταν ισοδύναμα εργαλεία ή εξοπλισμός είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές; Συνήθως ναι. Ένας τέτοιος περιορισμός είναι απίθανο να προκαλέσει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. 21 Οικονομίες κλίμακας είναι πιθανό να προκύψουν αν ένας κατασκευαστής οχημάτων συμφωνήσει με έναν κατασκευαστή εργαλείων όσον αφορά τη χρήση ενός κοινού εργαλείου ή εργαλείων από το σύνολο του εξουσιοδοτημένου δικτύου επισκευής του. Είναι επίσης πιθανό να βρίσκονται πιο εύκολα κοινές λύσεις σε τεχνικά προβλήματα, αν χρησιμοποιείται ένα κοινό εργαλείο. Επιπλέον, η εκπαίδευση μπορεί να διευκολύνεται αν χρησιμοποιείται ένα κοινό εργαλείο από όλους τους τεχνικούς. Ως εκ τούτου, στις περισσότερες περιπτώσεις ο όρος βάσει του οποίου ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής οφείλει να έχει πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο είναι πιθανό να αποτελεί αποδεκτό ποιοτικό κριτήριο Ισχύει η καθοδήγηση σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες που παρατίθεται στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές και για τους κατασκευαστές εργαλείων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, προκειμένου να παράγουν εργαλεία επισκευής για πολλά εμπορικά σήματα; Όχι. Όταν εξετάζεται αν η παρακράτηση τεχνικών πληροφοριών είναι πιθανό να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές κάνουν διάκριση μεταξύ των τεχνικών πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν τελικά για το σκοπό της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων Οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές (βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω) δίνουν διευκρινίσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ των κατασκευαστών εργαλείων και των προμηθευτών οχημάτων. Βλ. ιδίως σημεία 23 και 24. Ως εκ τούτου, αυτός ο περιορισμός δεν θα οδηγήσει στη συμπερίληψη των συμφωνιών μεταξύ του κατασκευαστή και του επισκευαστή στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

11 οχημάτων, σε αντίθεση με τις τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, όπως η κατασκευή εργαλείων. 23 Όσον αφορά την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και εργαλεία για ανεξάρτητους επισκευαστές, οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν να εμποδίσουν τους κατασκευαστές οχημάτων να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών τους και των ανεξάρτητων επισκευαστών όσον αφορά την παροχή βασικών εισροών που είναι εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο του κατασκευαστή του οχήματος και δεν είναι διαθέσιμες από άλλες πηγές. 24 Συνεπώς ο στόχος των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να διασφαλίζεται ότι οι ανεξάρτητοι επισκευαστές έχουν πρόσβαση στα εργαλεία επισκευής συγκεκριμένου εμπορικού σήματος υπό τους ίδιους όρους όπως τα μέλη των εξουσιοδοτημένων δικτύων. Οι συμφωνίες μεταξύ του κατασκευαστή οχημάτων και του κατασκευαστή εργαλείων υπάγονται στους γενικούς κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και πρέπει να αξιολογούνται αναλόγως. 25 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρά τις εκτενείς διευκρινίσεις που δίνονται στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το θέμα, 26 τόσο η Επιτροπή όσο και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν δεχτεί ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία, την τιμολόγηση και το ειδικό θέμα του ιστορικού συντήρησης των οχημάτων. 15. Μπορεί ένας κατασκευαστής οχημάτων να αρνηθεί την παροχή πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις για λόγους ασφάλειας ή προστασίας; Αν υποτεθεί ότι ένας κατασκευαστής οχημάτων είναι πιθανό να αποτελεί τη μοναδική πηγή για το πλήρες φάσμα τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τα οχήματα του εμπορικού του σήματος (και κατά συνέπεια οι συμφωνίες του σχετικά με την παροχή των εν λόγω πληροφοριών δεν μπορούν να επωφεληθούν από τον ασφαλή λιμένα που δημιουργήθηκε από τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων), η απάντηση είναι συνήθως αρνητική. Σε μια τέτοια περίπτωση, που περιλαμβάνει μια (σχεδόν) μονοπωλιακή θέση, η κατηγορηματική άρνηση παροχής τεχνικών πληροφοριών για υποτιθέμενους λόγους ασφάλειας ή προστασίας συνήθως δεν είναι συμβατή με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ Βλ. σημείο 65, ιδίως 65 στοιχείο δ) των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών, βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμφωνίες εξουσιοδοτημένης επισκευής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς ο προμηθευτής οχημάτων και ο κατασκευαστής εργαλείων πρέπει να αξιολογήσουν τις συμφωνίες τους σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς, βλ. υποσημείωση 9 ανωτέρω. Βλ. ιδίως σημεία 62 και επ. των συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών. Βλ. υποσημείωση αριθ. 2 ανωτέρω.

12 Οι κατασκευαστές οχημάτων κατ αρχήν απαιτείται να κοινοποιούν σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις τεχνικές πληροφορίες, για τις οποίες αποτελούν τη μοναδική πηγή. Η παράλειψη της παροχής τέτοιων πληροφοριών μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους ασφάλειας ή προστασίας μόνο κατ εξαίρεση. 27 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους. Πεδίο εφαρμογής των σχετικών πληροφοριών Τα ανεξάρτητα συνεργεία γενικά είναι εξοικειωμένα με συστήματα που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια, τα οποία περιλαμβάνουν τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τα φρένα και τους αποσβεστήρες κραδασμών, και πράγματι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν σε αυτά χωρίς αποδεδειγμένες αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια. Η επιβολή περιορισμών που επηρεάζουν την παροχή εξαρτημάτων για τα εν λόγω συστήματα με την αιτιολογία ότι σχετίζονται με την ασφάλεια θα ήταν απίθανο να θεωρηθεί δικαιολογημένη. 28 Διαθεσιμότητα λιγότερο περιοριστικών μορφών προστασίας Ασφάλεια: Όπου υπάρχει ανάγκη να περιοριστεί η πρόσβαση σε ένα σχετικό με την ασφάλεια εξάρτημα με το οποίο οι ανεξάρτητοι επισκευαστές είναι πιθανό να μην είναι εξοικειωμένοι, όπως ένα ηλεκτρικό σύστημα υψηλής τάσης που είναι χαρακτηριστικό ενός συγκεκριμένου μοντέλου ή μια τεχνική για την αντικατάσταση τοιχωμάτων του αμαξώματος από σύνθετα υλικά άνθρακα, ο κατασκευαστής του οχήματος πρέπει να εγκρίνει τα λιγότερο περιοριστικά μέσα για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ένα παράδειγμα θα ήταν να απαιτείται οι ανεξάρτητοι επισκευαστές να παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης στο συγκεκριμένο σύστημα ή τεχνική. Όταν ο κατασκευαστής του οχήματος ή μια επιχείρηση που ενεργεί για λογαριασμό του παρέχει την εν λόγω κατάρτιση, ο ανεξάρτητος επισκευαστής δεν πρέπει να απαιτείται να παρακολουθήσει περισσότερα μαθήματα από όσα χρειάζεται για να εργαστεί στο σύστημα ή να αφομοιώσει την τεχνική σε σχέση με την οποία γίνεται επίκληση της εξαίρεσης. Προστασία: Όσον αφορά τις σχετικές με την προστασία πληροφορίες, ένας έλεγχος ποινικού μητρώου μπορεί συχνά να θεωρηθεί κατάλληλο, λιγότερο περιοριστικό μέσο για τη διασφάλιση της προστασίας. 16. Μπορεί ένας κατασκευαστής οχημάτων να χορηγεί εκπτώσεις ή επιστροφές για τεχνικές πληροφορίες, όταν ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής αγοράζει έναν ορισμένο όγκο ανταλλακτικών ή εργαλείων του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή οχημάτων; Όπως εξηγούν οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές, γενικά η παράλειψη της κοινοποίησης τεχνικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην υπαγωγή των συμφωνιών μεταξύ των προμηθευτών οχημάτων και των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών τους στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Βλ. ειδικότερα σημείο 63 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών, βλ. υποσημείωση αριθ.2, ανωτέρω. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προμηθευτές οχημάτων μπορεί να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και αν παρακρατηθούν ορισμένες πληροφορίες, οι συμφωνίες τους μπορεί να επωφεληθούν από την εξαίρεση του άρθρου 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, αυτό είναι απίθανο σε περίπτωση (σχεδόν) μονοπωλιακής θέσης. Συνεπώς αυτές οι πρακτικές είναι απίθανο να καλυφθούν από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

13 Αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές. Υπό ορισμένες συνθήκες, αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και κατά συνέπεια να οδηγεί σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Ο κατασκευαστής οχημάτων είναι πιθανό να αποτελεί τη μόνη πηγή για το πλήρες φάσμα τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τα οχήματα του εμπορικού του σήματος. Η χορήγηση εκπτώσεων ή επιστροφών για τεχνικές πληροφορίες, υπό τον όρο να αγοράσει ο επισκευαστής ένα ορισμένο όγκο εξαρτημάτων ή εργαλείων του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή, θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο κατασκευαστής οχημάτων μοχλεύει μια δεσπόζουσα θέση στη μία αγορά για να κερδίσει καταχρηστικά πλεονέκτημα στην άλλη Μπορεί ένας ανεξάρτητος επισκευαστής να αποκλειστεί από την πρόσβαση ή την ενημέρωση ενός έντυπου ή ηλεκτρονικού αρχείου του ιστορικού συντήρησης του οχήματος; Όχι, στο βαθμό που ένας προμηθευτής οχημάτων ή/και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές του είναι πιθανό να είναι η μοναδική πηγή για ένα συνολικό αρχείο σχετικά με τα οχήματα του εμπορικού του σήματος. Οποιαδήποτε τέτοια άρνηση παροχής πρόσβασης στο αρχείο συντήρησης θα ήταν πιθανό να οδηγήσει σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από τις συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή οχημάτων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών του. Τα υφιστάμενα αρχεία συντήρησης και επισκευής, σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρούνται τεχνικές πληροφορίες για τους σκοπούς της εφαρμογής των συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών. Η πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία θα είναι γενικά απαραίτητη προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στον επισκευαστή να ορίζει ποιες εργασίες πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να ενημερώνεται το πρόγραμμα συντήρησης. Ένα ελλιπές αρχείο συντήρησης και επισκευής θα ήταν πιθανό να μειώσει την υπολειμματική αξία του οχήματος και να καταστήσει δύσκολη την απόδειξη ότι τηρήθηκαν οι όροι της εγγύησης. Αν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές δεν μπορούσαν να ενημερώσουν τα εν λόγω αρχεία, αυτό πιθανώς θα απέτρεπε τους καταναλωτές από τη χρήση ανεξάρτητων επισκευαστών και θα απέκλειε τις εν λόγω επιχειρήσεις από ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν την αρχή βάσει της οποίας εκτός του ασφαλούς λιμένα που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων 30, τα εξουσιοδοτημένα Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ διατίθενται στις κατευθύνσεις της Επιτροπής σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις. Βλ. υποσημείωση αριθ. 15, ανωτέρω. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εξουσιοδοτημένα δίκτυα επισκευών κατασκευαστών αυτοκινήτων είναι πιθανό να υπερβούν το κατώτατο όριο του 30% του μεριδίου αγοράς στη (στις) σχετική(-ές) αγορά(-ές).

14 δίκτυα επισκευών πρέπει γενικά να είναι ανοικτά σε όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τα σχετικά ποιοτικά κριτήρια. 31 Μολαταύτα, έχει ανακύψει ένα ερώτημα ως προς το κατά πόσον ορισμένοι όροι πρόσβασης πρέπει να θεωρούνται μη ποιοτικής φύσεως (και κατά συνέπεια να θεωρείται ότι συνιστούν ποσοτικό κριτήριο) Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να αρνηθεί την πρόσβαση στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευής του, με την αιτιολογία ότι ο υπό εξέταση επισκευαστής είναι ήδη εξουσιοδοτημένος να επισκευάζει οχήματα εμπορικού σήματος ενός ανταγωνιστή προμηθευτή οχημάτων; Όταν πρόκειται για συμφωνίες εκτός του ασφαλούς λιμένα που δημιουργήθηκε από τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων, η απάντηση είναι συνήθως αρνητική. Αυτό θα ήταν πιθανό να οδηγήσει σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από τις υπό εξέταση συμφωνίες. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι προμηθευτές οχημάτων χρησιμοποιούν ποιοτικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές τους. 33 Συνεπώς τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η απαίτηση να μην είναι εξουσιοδοτημένη η επισκευή οχημάτων εμπορικού σήματος άλλου προμηθευτή αποτελεί έγκυρη ποιοτική απαίτηση. Για να προσδιοριστεί αυτό, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον αυτή η απαίτηση είναι αντικειμενική και επιβάλλεται από τη φύση της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει συνήθως τίποτα στη φύση των υπηρεσιών επισκευής για ένα εμπορικό σήμα που να απαιτεί την αποκλειστική εκτέλεσή τους από επιχειρήσεις που δεν είναι εξουσιοδοτημένες να επισκευάζουν οχήματα άλλων εμπορικών σημάτων. Ως εκ τούτου, μια τέτοια υποχρέωση κανονικά ισοδυναμεί με μη ποιοτικό κριτήριο που μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά, συγκεκριμένα στην αγορά υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του εν λόγω εμπορικού σήματος Βλ. ιδίως σημεία 70 και 71 των συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών. Βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω. Οι συμφωνίες επιλεκτικής διανομής απαλλάσσονται κατά κατηγορία, εφόσον το μερίδιο αγοράς των συμβαλλόμενων μερών είναι κάτω του 30%, υπό τους όρους που περιγράφονται στον κανονισμό, βλ. σημείο 46 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών. Βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω. Επιπλέον, οι συμφωνίες διανομής που βασίζονται σε αμιγώς ποιοτικά κριτήρια δεν εμπίπτουν στο άρθρο 101, ανεξάρτητα από το μερίδιο αγοράς των συμβαλλόμενων μερών. Βλ. σημείο 43 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών (βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω). Όπως εξηγείται στην υποσημείωση αριθ. 32 ανωτέρω, οι συμφωνίες επιλεκτικής διανομής ποιοτικού χαρακτήρα κατ αρχήν δεν εμπίπτουν στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ.

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 203/30 1.8.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια:: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0

ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών αποτελεί μέρος των Συμβάσεων των Πελατών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρήστη. 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα