ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων 1 και των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών 2, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν λάβει ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη διανομή και την επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και τη διανομή των ανταλλακτικών για αυτοκίνητα οχήματα. Οι ερωτήσεις που γίνονται συχνά ή είναι πιθανό να είναι με άλλον τρόπο ευρύτερου ενδιαφέροντος, αναπαράγονται κατωτέρω μαζί με απαντήσεις και εξηγήσεις. Αυτές οι συχνές ερωτήσεις έχουν ως στόχο να συμπληρώσουν τις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν τις αντικαθιστούν. Οι συχνές ερωτήσεις στοχεύουν ιδίως να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα και τους επαγγελματίες νομικούς να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής προσεγγίζει συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις αγορές αυτοκινήτων οχημάτων. 3 Οι συχνές ερωτήσεις δεν αποσκοπούν Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας Επίσημη Εφημερίδα L-129 της , σ. 52. Βλ. Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και για τη διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων οχημάτων Επίσημη Εφημερίδα C-138 της , σ. 16. ; βλ. Οι παρούσες συχνές ερωτήσεις αφορούν ιδιαίτερους περιορισμούς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας οι οποίοι, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση από τη συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή οχημάτων και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή επισκευαστών του (ή τελικά με έναν προμηθευτή ανταλλακτικών, εργαλείων επισκευής ή διαγνωστικών εργαλείων, κατασκευαστικών στοιχείων για την αρχική συναρμολόγηση αυτοκινήτων οχημάτων ή άλλου εξοπλισμού) των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, αυτό θα συμβαίνει διότι: (1) ο υπό συζήτηση περιορισμός είναι πιθανό να προκαλέσει ή να ενισχύσει τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των συμφωνιών μεταξύ του προμηθευτή του οχήματος και των αντιπροσώπων του ή των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών και διανομέων ανταλλακτικών και να προκαλέσει τη συμπερίληψή τους στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (2) οι εν λόγω συμφωνίες είναι απίθανο να επωφεληθούν από την απαλλαγή κατά κατηγορία, λόγω του μεριδίου αγοράς του προμηθευτή και (3) αυτές οι συμφωνίες είναι απίθανο να επωφεληθούν σε ατομική βάση από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που αναφέρεται στις συχνές ερωτήσεις μπορεί να αποτελεί παραβίαση της απαγόρευσης της κατάχρησης από μια επιχείρηση της δεσπόζουσας θέσης της, σύμφωνα με το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ. Τέλος, οι συχνές ερωτήσεις αφορούν επίσης τη συμπεριφορά ή τις συμφωνίες που δεν είναι πιθανό να έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων πρέπει τελικά να εκτιμάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και νομικές περιστάσεις της.

2 να αποτελέσουν αυθεντική επεξήγηση της νομοθεσίας και δεν θίγουν την ερμηνεία των άρθρων 101 και 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Τέλος, οι συχνές ερωτήσεις δεν προδικάζουν την εφαρμογή από την Επιτροπή των άρθρων 101 και 102 στις ειδικές περιστάσεις μιας μεμονωμένης υπόθεσης. Οι συχνές ερωτήσεις είναι οργανωμένες σε διάφορες γενικές θεματικές κατηγορίες, όπως η τήρηση των εγγυήσεων, η συντήρηση στο πλαίσιο των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, η προμήθεια ανταλλακτικών, η χρήση/αγορά εργαλείων, η πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και η πρόσβαση στα δίκτυα εξουσιοδοτημένων επισκευαστών. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν τη γενική αρχή βάσει της οποίας για τύχουν απαλλαγής συμφωνίες επιλεκτικής διανομής ποιοτικού χαρακτήρα βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, η εγγύηση του κατασκευαστή του οχήματος δεν πρέπει να εξαρτάται από τον όρο να αναθέτει ο τελικός χρήστης τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που δεν καλύπτει η εγγύηση εντός των εξουσιοδοτημένων δικτύων επισκευών 4. Παρομοίως, η εγγύηση δεν πρέπει να προβλέπει ως προϋπόθεση τη χρήση ανταλλακτικών με το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή του οχήματος για αντικαταστάσεις που δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης. Αυτοί οι δύο τύποι περιορισμών, οι οποίοι στις υπόλοιπες συχνές ερωτήσεις αναφέρονται αντιστοίχως ως περιορισμοί συντήρησης και ανταλλακτικών, είναι πιθανό να επιφέρουν την παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από τη συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή οχημάτων και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή επισκευαστών του. Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη γενική αρχή είναι ότι μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των ανεξάρτητων επισκευαστών ή στο κλείσιμο εναλλακτικών διαύλων παραγωγής και διανομής ανταλλακτικών, γεγονός που μπορεί να έχει τελικά επίπτωση στην τιμή την οποία καταβάλλουν οι καταναλωτές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Έχουν διατυπωθεί ερωτήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής αυτής της γενικής αρχής και για το αν εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Έχουν επίσης διατυπωθεί ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να στερηθεί από τον καταναλωτή η δυνατότητα να επωφεληθεί από την εγγύηση για ένα όχημα που έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Οι απαντήσεις που ακολουθούν ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εθνικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, οι οποίοι μπορεί να επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις και να δημιουργούν συγκεκριμένα δικαιώματα. Επίσης, δεν εφαρμόζονται στα αποκαλούμενα «προγράμματα γενναιοδωρίας», με τα οποία ένας προμηθευτής οχημάτων 5 δίνει εντολή στους αντιπροσώπους του να επισκευάζουν ορισμένα ελαττώματα δωρεάν μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. 4 5 Βλ. σημείο 69 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών, υποσημείωση αριθ.2, ανωτέρω. Ο όρος «προμηθευτής(-ές) οχημάτων» αναφέρεται συνήθως, στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου, στον (στους) κατασκευαστή(-ές) οχημάτων, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται στο αντίστοιχο πλαίσιο, άλλες κατηγορίες παραγόντων της αγοράς, όπως οι εισαγωγείς ή οι κύριοι αντιπρόσωποι (σε σχέση με τους υποαντιπροσώπους).

3 1. Εξαρτάται η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών από το αν αυτοί διατυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ή αντίθετα στο βιβλιάριο συντήρησης ή εγγύησης; 6 Όχι. Στην πράξη οι περιορισμοί συντήρησης και ανταλλακτικών μπορεί να περιλαμβάνονται όχι στο συμβόλαιο αγοράς, αλλά αντίθετα σε άλλο έγγραφο, όπως το βιβλιάριο συντήρησης ή εγγύησης. Η αξιολόγηση αυτών των περιορισμών είναι κατ αρχήν η ίδια, ανεξάρτητα από το έγγραφο στο οποίο εμφανίζονται. Ανεξάρτητα από το πού ορίζεται ο περιορισμός, είναι πιθανό να οδηγήσει τους καταναλωτές στην πεποίθηση ότι η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιηθούν σε ανεξάρτητα συνεργεία ή αν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά άλλου εμπορικού σήματος. Αυτό με τη σειρά του είναι πιθανό να αποκλείσει τους εν λόγω επιχειρηματίες ή να κλείσει τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. 2. Διαφέρει η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών, εάν αυτοί διατυπώνονται στο πλαίσιο διευρυμένης εγγύησης χορηγούμενης από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο κατά την πώληση του οχήματος ή λίγο αργότερα; Όχι. Το γεγονός ότι οι περιορισμοί συντήρησης ή ανταλλακτικών δεν διατυπώνονται στην εγγύηση του προμηθευτή του οχήματος, αλλά αντ' αυτού βρίσκονται σε μια διευρυμένη εγγύηση που χορηγείται από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο κατά τη στιγμή της πώλησης του οχήματος (ή λίγο αργότερα) γενικά δεν αλλάζει την αξιολόγηση των εν λόγω περιορισμών. Όπως ακριβώς οι κατασκευαστές οχημάτων ή οι εισαγωγείς τους, οι αντιπρόσωποι και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές στο πλαίσιο ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής είναι συμβαλλόμενα μέρη σε ένα δίκτυο συμφωνιών. Εάν αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν να προσφέρουν ένα πρόγραμμα εγγύησης και οι εν λόγω εγγυήσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς συντήρησης και ανταλλακτικών, αυτό είναι πιθανό να αποκλείσει τους ανεξάρτητους επισκευαστές ή να κλείσει τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εγγύησης είναι πιθανό να προκαλέσει ή να ενισχύσει τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των συμφωνιών μεταξύ του προμηθευτή του οχήματος και των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών και διανομέων ανταλλακτικών. 3. Διαφέρει η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών, αν αυτοί διατυπώνονται σε διευρυμένη εγγύηση χορηγούμενη από τον προμηθευτή του οχήματος (ή από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο κατά την πώληση του οχήματος ή λίγο αργότερα), μέσω τρίτου, π.χ. μέσω ασφαλιστή; Όχι. Το γεγονός ότι οι εγγυήσεις που περιέχουν έναν περιορισμό συντήρησης ή ανταλλακτικών χορηγούνται μέσω τρίτου (συνήθως ασφαλιστή) από τον προμηθευτή του οχήματος (ή από τα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου κατά την πώληση του 6 Οι ερωτήσεις 1 έως 3 βασίζονται στην παραδοχή ότι η υπογραφή του συμβολαίου αγοράς ή η παράδοση του βιβλιαρίου εγγύησης στον τελικό καταναλωτή αποτελεί μέρος ή σχετίζεται με τη συμφωνία μεταξύ κατασκευαστή και αντιπροσώπου και κατά συνέπεια μπορεί να αντιμετωπιστεί βάσει του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Αυτές οι ερωτήσεις δεν καλύπτουν την περίπτωση στην οποία ο αντιπρόσωπος είναι μέλος του ομίλου του κατασκευαστή (π.χ. είναι θυγατρική του κατασκευαστή).

4 οχήματος ή λίγο αργότερα: βλ. ερώτηση 2 ανωτέρω), δεν μεταβάλλει κατ αρχήν την αξιολόγηση των εν λόγω περιορισμών. Το γεγονός ότι η διευρυμένη εγγύηση που περιέχει τον περιορισμό συντήρησης ή ανταλλακτικών χορηγείται μέσω τρίτου δεν αλλάζει την ανάλυση που διατυπώνεται στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές. Το καθοριστικό στοιχείο είναι αν ο περιορισμός συντήρησης και ανταλλακτικών είναι παράγοντας που τελεί υπό τον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων από τα συμβαλλόμενα μέρη του δικτύου των συμφωνιών επιλεκτικής διανομής 7 και, ως εκ τούτου, αν η εφαρμογή του είναι πιθανό να αποκλείσει τους ανεξάρτητους επισκευαστές ή να κλείσει τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. 4. Διαφέρει η αξιολόγηση των περιορισμών συντήρησης ή ανταλλακτικών αν αυτοί οι περιορισμοί διατυπώνονται σε «παρατεταμένη εγγύηση» που αγοράζεται από τον καταναλωτή από εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή από τον προμηθευτή του οχήματος μετά την παρέλευση ετών από την αγορά του οχήματος; Ναι. Μια τέτοια εγγύηση είναι γενικά απίθανο να προκαλέσει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Μετά την παρέλευση ετών από την αγορά του οχήματος, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι δεν διαθέτουν τον ίδιο βαθμό προνομιακής πρόσβασης στους πελάτες, όπως κατά την περίοδο λίγο μετά την αγορά. Κατά συνέπεια, οι εναλλακτικοί πάροχοι παρατεταμένης εγγύησης, όπως οι αλυσίδες ανεξάρτητων επισκευαστών και οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν σημαντικούς φραγμούς που να τους εμποδίζουν να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε ιδιοκτήτες οχημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, φαίνεται απίθανο ανεξάρτητοι επισκευαστές να αντιμετωπίσουν σημαντικό αποτέλεσμα αποκλεισμού, ακόμη και αν οι εγγυήσεις αυτοκινήτων που εκδίδονται από τους προμηθευτές οχημάτων ή τα εξουσιοδοτημένα δίκτυά τους περιέχουν περιορισμούς συντήρησης και ανταλλακτικών Θα έπρεπε ένας καταναλωτής να μπορεί να καλύπτεται από την εγγύηση για ένα όχημα που έχει αγοράσει από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ; Ναι, παρόλο που μπορεί να εφαρμόζονται ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της εγγύησης. Στις περιπτώσεις που οι προμηθευτές οχημάτων είτε δεν τηρήσουν τις εγγυήσεις για οχήματα που αγοράζουν καταναλωτές από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη είτε δεν δεσμεύσουν συμβατικά τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές να εκτελούν εργασίες εγγύησης στα εν λόγω οχήματα, αυτό συνιστά 7 8 Γενικά, τέτοιοι περιορισμοί συντήρησης και εξαρτημάτων είναι απίθανο να αποφέρουν οφέλη στην ασφαλιστική εταιρεία. Ως εκ τούτου, τέτοιες εγγυήσεις είναι απίθανο να οδηγήσουν στην υπαγωγή των υπό συζήτηση συμφωνιών επιλεκτικής διανομής στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ.

5 περιορισμό των πωλήσεων και οι σχετικές συμφωνίες επιλεκτικής διανομής είναι πιθανό να αντιβαίνουν στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. 9 Το ίδιο σκεπτικό εφαρμόζεται στις εργασίες δωρεάν συντήρησης ή τις εργασίες που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της ανάκλησης ενός προϊόντος. 10 Αυτό το σκεπτικό δεν αλλάζει αν ο καταναλωτής έχει αγοράσει το όχημα μέσω εντεταλμένου μεσάζοντα. Οι εγγυήσεις για οχήματα που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη δεν πρέπει επίσης να υπόκεινται σε πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες που προκαλούν καθυστερήσεις στις εργασίες που εκτελούνται. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι εγγύησης ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι οι προμηθευτές οχημάτων, όταν καθορίζουν τη συνιστώμενη τιμή αγοράς του οχήματος, συνήθως λαμβάνουν υπόψη το κόστος της τήρησης ενός συγκεκριμένου συνόλου όρων της εγγύησης. Εάν ένα όχημα αποτελέσει αντικείμενο εξαγωγής, ο προμηθευτής του οχήματος μπορεί να εφαρμόσει νομίμως τους όρους της αρχικής εγγύησης που ισχύει για το όχημα και κατά συνέπεια δεν θα έχει υποχρέωση να εφαρμόζει πιο ευνοϊκούς όρους εγγύησης που μπορεί να περιλαμβάνονται σε οχήματα που πωλούνται στο κράτος μέλος εισαγωγής. Επισημαίνεται εξάλλου ότι, αν ένας καταναλωτής έχει πληρώσει χωριστά για ένα πρόγραμμα κινητικότητας, το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. 6. Διαφέρει η αξιολόγηση ενός περιορισμού εξαρτημάτων εάν, για διαδικασίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ο κατασκευαστής του οχήματος απαιτεί τη χρήση ενός ανταλλακτικού (όπως λιπαντικό) από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή (αντί να ορίζει να χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά του δικού του εμπορικού σήματος); Συνήθως όχι. Ένας τέτοιος περιορισμός είναι πιθανό να προκαλέσει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ Αυτές οι συμφωνίες είναι πιθανό να εμπίπτουν στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, πιθανότατα δεν θα τυγχάνουν απαλλαγής βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 102 της , σ. 1-7), διότι οι εν λόγω ρήτρες θα συνιστούσαν περιορισμό των πωλήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο β) και αντίστοιχα του άρθρου 4 στοιχείο γ), βλ. Βλ. επίσης σημείο 50 και ιδιαίτερα την υποσημείωση 4 των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C-130 της 28/5/2010, σ. 52. ; βλ. Τέλος, είναι απίθανο να καλυφθούν από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Βλ. επίσης την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Δεκεμβρίου 1985 στην υπόθεση 31/85, ETA Fabriques d'ebauches κατά SA DK Investment και λοιπών. Η περίπτωση στην οποία οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν εκτελέσουν δωρεάν συντήρηση ή εργασία, ως αποτέλεσμα ανάκλησης προϊόντων σε οχήματα που έχουν αγοράσει οι καταναλωτές από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σε άλλα κράτη μέλη ή δεν δεσμεύσουν συμβατικά τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές τους να εκτελούν σε αυτά τα οχήματα συντήρηση που σχετίζεται με ανάκληση προϊόντων, συνιστά παρομοίως περιορισμό των πωλήσεων και οι σχετικές συμφωνίες επιλεκτικής διανομής είναι πιθανό να αντιβαίνουν στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

6 Όπως συμβαίνει και με τον περιορισμό ανταλλακτικών που απαιτεί τη χρήση ανταλλακτικών του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή του οχήματος για να ισχύει η εγγύηση, ένας περιορισμός ανταλλακτικών που απαιτεί (και δεν συνιστά απλώς) τη χρήση ανταλλακτικών από συγκεκριμένο παραγωγό είναι πιθανό να αποκλείει άλλους εναλλακτικούς διαύλους διανομής ανταλλακτικών. Ωστόσο, ένας κατασκευαστής οχημάτων μπορεί νομίμως να αρνηθεί να τηρήσει εγγυήσεις με την αιτιολογία ότι η κατάσταση που προκάλεσε την εν λόγω αξίωση έχει αιτιώδη συνάφεια με τη βλάβη ενός συγκεκριμένου ανταλλακτικού που παραδόθηκε από εναλλακτικό προμηθευτή. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ επιχειρήσεων δεν καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες της ΕΕ για τις κάθετες συμφωνίες. 11 Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων 12. Όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και ιδιωτών οδηγών, αυτές δεν εμπίπτουν στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Μολαταύτα, η ακόλουθη ερώτηση τίθεται συχνά. 7. Εάν ένα όχημα είναι μισθωμένο από εταιρεία συνδεδεμένη με τον προμηθευτή του οχήματος, μπορεί η εν λόγω επιχείρηση να ορίζει ότι η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται εντός του εξουσιοδοτημένου δικτύου του προμηθευτή του οχήματος ή/και με χρήση αποκλειστικά επώνυμων ανταλλακτικών του προμηθευτή του οχήματος; Ναι, εκτός εάν (ή μέχρι να) είναι βέβαιο ότι η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος στον μισθωτή θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της σύμβασης ή το τέλος της περιόδου μίσθωσης. Κατ αρχήν, για όσο διάστημα δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η κυριότητα του οχήματος θα μεταβιβαστεί στον μισθωτή, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης θα έχει συμφέρον στη διατήρηση της υπολειμματικής αξίας του οχήματος και κατά συνέπεια μπορεί να δικαιούται να αποδώσει μεγαλύτερη αξία στο όχημα, εάν η συντήρησή του γινόταν πάντα στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευής αποκλειστικά με χρήση ανταλλακτικών του εμπορικού σήματος του προμηθευτή του οχήματος. Αντίθετα, αν είναι βέβαιο ότι θα λάβει χώρα η μεταβίβαση της κυριότητας (είτε διότι έχει οριστεί ως τέτοια στη σύμβαση ή την ισχύουσα νομοθεσία είτε διότι ο μισθωτής έχει αποφασίσει να εκτελέσει μια ρήτρα προαίρεσης για τον σκοπό αυτό), η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί κατ αρχήν να αξιώσει ένα ειδικό συμφέρον στην υπολειμματική αξία του οχήματος, το οποίο θα της έδινε το δικαίωμα να θέτει περιορισμούς στον μισθωτή σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών ανεξάρτητων επισκευαστών ή τη χρήση εναλλακτικών ανταλλακτικών. Από αυτή την άποψη, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης βρίσκεται στην ίδια θέση με εκείνη στην οποία θα βρισκόταν βάσει ενός κανονικού συμβολαίου αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς, σημείο 26, βλ. υποσημείωση 9. Βλ. άρθρο 2.

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η προμήθεια ανταλλακτικών αποτελεί αντικείμενο τριών ρητρών ιδιαίτερης σοβαρότητας που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων. 13 Ωστόσο, συχνά τίθενται ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών τόσο σε ανεξάρτητους όσο και σε εξουσιοδοτημένους επισκευαστές. 8. Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να πριμοδοτεί ή να προβαίνει σε εκπτώσεις για εξαρτήματα αποκλειστικότητας 14 υπό τον όρο της προμήθειας επίσης ανταγωνιστικών ανταλλακτικών; Αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων ή στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές. Υπό ορισμένες συνθήκες, εκπτώσεις υπό όρους ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και κατά συνέπεια να οδηγούν σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συστήματα πριμοδότησης και εκπτώσεων αποτελούν νόμιμο και, πιθανώς, ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό μέσο παροχής κινήτρων σε έναν επισκευαστή ώστε να πωλεί περισσότερα ανταλλακτικά του σχετικού εμπορικού σήματος. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα όσον αφορά τα εξαρτήματα αποκλειστικότητας, ως προς τα οποία ο προμηθευτής του οχήματος θα κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η χορήγηση πριμοδοτήσεων ή εκπτώσεων σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα υπό τον όρο να αγοράζει ο επισκευαστής εξαρτήματα ανταγωνιστικά του εμπορικού σήματος του προμηθευτή του οχήματος θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο προμηθευτής του οχήματος μοχλεύει μια δεσπόζουσα θέση στη μία αγορά για να κερδίσει καταχρηστικά πλεονέκτημα στην άλλη Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να υποχρεώνει τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές του να αποθηκεύουν τα ανταλλακτικά άλλων εμπορικών σημάτων χωριστά από τα εξαρτήματα του δικού του εμπορικού σήματος; Συνήθως ναι, εφόσον αυτό δεν καθιστά υπερβολικά δύσκολο για τους επισκευαστές να χρησιμοποιούν ανταλλακτικά άλλου εμπορικού σήματος. Ένας προμηθευτής οχημάτων μπορεί να έχει έννομο συμφέρον να διασφαλίζει ότι οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές αποθηκεύουν τα ανταλλακτικά με κανονικό τρόπο, Βλ. άρθρο 5. Ανταλλακτικά αποκλειστικότητας είναι τα ανταλλακτικά που μπορούν να διατίθενται μόνο από τον κατασκευαστή του αυτοκίνητου οχήματος ή από μέλη των εξουσιοδοτημένων δικτύων του βλ. συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές, σημείο 22. Βλ. υποσημείωση αριθ.2, ανωτέρω. Αυτό θα ισοδυναμούσε με παράβαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ παρατίθενται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις (ΕΕ C-45 της , σ 7 20), βλ. Βλ. ιδίως το κεφάλαιο σχετικά με τη δέσμευση και τη δεσμοποίηση.

8 αφού αν τα σωστά ανταλλακτικά είναι άμεσα διαθέσιμα, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για το εμπορικό σήμα. Οι προμηθευτές οχημάτων μπορεί επίσης να έχουν έννομο συμφέρον να διασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιούνται εξαρτήματα άλλων εμπορικών σημάτων εσφαλμένα για επισκευές εγγύησης ή πακέτα συντήρησης τα έξοδα των οποίων τους βαρύνουν. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτού του τύπου δεν πρέπει να περιπλέκουν αδικαιολόγητα τον έλεγχο των αποθεμάτων, να αυξάνουν τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης ή να εμποδίζουν την πρόσβαση σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι επισκευαστές να αποθαρρύνονται από το να χρησιμοποιούν εξαρτήματα άλλου εμπορικού σήματος. 16 Παραδείγματα περιορισμών που ενδεχομένως να μην μπορούν να δικαιολογηθούν περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από έναν προμηθευτή οχημάτων στους επισκευαστές του να έχουν χωριστή αποθήκη για τα εν λόγω εξαρτήματα ή να μην τα αποθηκεύουν στους θαλάμους επισκευής. 10. Μπορεί ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής να αρνηθεί την προμήθεια εξαρτημάτων αποκλειστικότητας σε ανεξάρτητα συνεργεία; Συνήθως ναι. Είναι απίθανο να παραβιάζονται οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, αν ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής απλώς αρνείτο μονομερώς να προμηθεύει ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι προς το συμφέρον των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών να πωλούν ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές, διότι με αυτόν τον τρόπο αποκτούν περιθώριο κέρδους. Αν για κάποιο λόγο ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής αποφάσιζε μονομερώς να μην πωλεί ανταλλακτικά αποκλειστικότητας σε ανεξάρτητους επισκευαστές, είναι απίθανο ότι αυτό θα παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. 17 Συνήθως οι ανεξάρτητοι επισκευαστές έχουν τη δυνατότητα να στρέφονται σε άλλον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή για την αγορά εξαρτημάτων αποκλειστικότητας. Αν, ωστόσο, τα μέλη ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής συμφωνούσαν μεταξύ τους να μην πωλούν εξαρτήματα αποκλειστικότητας σε ανεξάρτητους επισκευαστές, η υπό εξέταση συμφωνία θα ήταν πιθανό να είναι αντιανταγωνιστική Κάτω από ποιες συνθήκες θα ήταν ένας προμηθευτής οχημάτων υποχρεωμένος να προμηθεύει ανταλλακτικά απευθείας σε ανεξάρτητους επισκευαστές; Οι απαιτήσεις που έχουν αυτού του είδους το αποτέλεσμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν έμμεσες υποχρεώσεις μη ανταγωνισμού, ο αντίκτυπος των οποίων πρέπει να αξιολογείται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς. Βλ. υποσημείωση αριθ. 9 ανωτέρω. Το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ δεν θα ήταν σχετικό, αφού η απόφαση να μην πωληθούν τα ανταλλακτικά δεν θα προέκυπτε από οποιαδήποτε συμφωνία. Το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ γενικά δεν θα ήταν εφαρμοστέο, αφού είναι απίθανο ο υπό εξέταση εξουσιοδοτημένος επισκευαστής να θεωρηθεί ότι κατείχε δεσπόζουσα θέση. Μια τέτοια συμφωνία θα ήταν πράγματι πιθανό να εμπίπτει στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Επισημαίνεται επίσης ότι ο περιορισμός που επιβάλλει ο προμηθευτής στις πωλήσεις ανταλλακτικών από ένα μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου του σε ανεξάρτητους επισκευαστές αποτελεί περιορισμό ιδιαίτερης σοβαρότητας (βλ. άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού αριθ. 461/2010, βλ. υποσημείωση 1 ανωτέρω) και ως εκ τούτου είναι επίσης πιθανό να εμπίπτει στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ.

9 Αν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές αντιμετώπιζαν εκτενείς δυσκολίες στην απόκτηση ανταλλακτικών αποκλειστικότητας από εξουσιοδοτημένους διανομείς των εν λόγω ανταλλακτικών, μια παράλειψη εκ μέρους του προμηθευτή του οχήματος να προμηθεύσει άμεσα τα εν λόγω ανταλλακτικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι προμηθευτές οχημάτων προμηθεύουν τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές τους με το πλήρες φάσμα ανταλλακτικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων του εμπορικού τους σήματος και είναι οι μόνες επιχειρήσεις που μπορούν να προμηθεύουν τους επισκευαστές και τους διανομείς με ορισμένα εξαρτήματα. Αν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές δεν είναι σε θέση να προμηθεύονται αυτά τα εξαρτήματα αποκλειστικότητας από εξουσιοδοτημένους διανομείς και ο προμηθευτής του οχήματος αρνείται να προμηθεύει άμεσα τους ανεξάρτητους επισκευαστές, θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες του με τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή/και διανομείς ανταλλακτικών. 19 Συγκεκριμένα, η έλλειψη πρόσβασης σε εξαρτήματα αποκλειστικότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδυνάμωση της θέσης που κατέχουν στην αγορά ανεξάρτητες επιχειρήσεις, προκαλώντας τελικά ζημία στους καταναλωτές. 12. Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να εμποδίσει ένα μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομής εξαρτημάτων του να πωλεί ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές που χρησιμοποιούν ανεξάρτητους διανομείς ανταλλακτικών ως αντιπροσώπους προμηθειών; Συνήθως όχι. Αν ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας ανταλλακτικών αποφάσιζε μονομερώς να μην πωλεί σε ανεξάρτητους επισκευαστές που χρησιμοποιούν αντιπροσώπους, αυτό δεν θα παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Ωστόσο, εάν ο προμηθευτής οχημάτων έδινε εντολή στους διανομείς του να μην πωλούν μέσω αντιπροσώπων, οι συμφωνίες διανομής του είναι πιθανόν να παραβίαζαν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι περισσότεροι προμηθευτές οχημάτων χρησιμοποιούν ποιοτικά επιλεκτικά συστήματα διανομής για την πώληση ανταλλακτικών. Οι ανεξάρτητοι επισκευαστές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τελικοί χρήστες ανταλλακτικών για τους σκοπούς του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων. 20 Αν ένας προμηθευτής οχημάτων εμπόδιζε τους επιλεκτικούς διανομείς να πωλούν στους εν λόγω επισκευαστές όταν αυτοί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αντιπροσώπων, αυτό θα αποτελούσε αντιανταγωνιστικό περιορισμό των παθητικών πωλήσεων. Οι αντιπρόσωποι πρέπει κατ αρχήν να αντιμετωπίζονται ως επέκταση του συμβαλλόμενου μέρους. Ωστόσο, προκειμένου να θεωρηθεί αντιπρόσωπος, ο τελευταίος πρέπει να έχει λάβει εντολές να αγοράσει μια ορισμένη παραγγελία και δεν επιτρέπεται να εμπορεύεται ανταλλακτικά που έχει αγοράσει από μέλη του συστήματος επιλεκτικής διανομής. Ένας προμηθευτής οχημάτων μπορεί να δώσει Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη συμπερίληψη των συμφωνιών στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Υπό ορισμένες συνθήκες, αν τα υπό εξέταση εξαρτήματα δεν διατίθεντο από εξουσιοδοτημένους διανομείς ανταλλακτικών, μια παράλειψη της αποδέσμευσης των εν λόγω εξαρτημάτων θα ισοδυναμούσε με παράβαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Άρθρο 5 στοιχείο α). Βλ. υποσημείωση αριθ. 1, ανωτέρω.

10 νομίμως εντολή στα μέλη ενός τέτοιου συστήματος να μην πωλούν σε επιχειρήσεις που σκοπεύουν να μεταπωλήσουν τα υπό εξέταση εξαρτήματα. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Στην αγορά υπάρχουν δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών εργαλείων διάγνωσης και επισκευής: τα εργαλεία συγκεκριμένου εμπορικού σήματος που κατασκευάζονται από τρίτους, αλλά διατίθενται στο εμπόριο από τον προμηθευτή του οχήματος, και άλλα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να επισκευάζουν οχήματα πολλών εμπορικών σημάτων. Έχουν διατυπωθεί ερωτήσεις σε σχέση και με τις δύο. 13. Μπορούν οι συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή οχημάτων και των μελών του εξουσιοδοτημένου δικτύου επισκευής του να ορίζουν ότι τα τελευταία πρέπει να χρησιμοποιούν καθορισμένα ηλεκτρονικά εργαλεία διάγνωσης ή επισκευής ή εξοπλισμό για την επισκευή, εξυπηρέτηση και τη συντήρηση οχημάτων, ακόμη και όταν ισοδύναμα εργαλεία ή εξοπλισμός είναι διαθέσιμα από άλλες πηγές; Συνήθως ναι. Ένας τέτοιος περιορισμός είναι απίθανο να προκαλέσει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. 21 Οικονομίες κλίμακας είναι πιθανό να προκύψουν αν ένας κατασκευαστής οχημάτων συμφωνήσει με έναν κατασκευαστή εργαλείων όσον αφορά τη χρήση ενός κοινού εργαλείου ή εργαλείων από το σύνολο του εξουσιοδοτημένου δικτύου επισκευής του. Είναι επίσης πιθανό να βρίσκονται πιο εύκολα κοινές λύσεις σε τεχνικά προβλήματα, αν χρησιμοποιείται ένα κοινό εργαλείο. Επιπλέον, η εκπαίδευση μπορεί να διευκολύνεται αν χρησιμοποιείται ένα κοινό εργαλείο από όλους τους τεχνικούς. Ως εκ τούτου, στις περισσότερες περιπτώσεις ο όρος βάσει του οποίου ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής οφείλει να έχει πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο είναι πιθανό να αποτελεί αποδεκτό ποιοτικό κριτήριο Ισχύει η καθοδήγηση σχετικά με την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες που παρατίθεται στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές και για τους κατασκευαστές εργαλείων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, προκειμένου να παράγουν εργαλεία επισκευής για πολλά εμπορικά σήματα; Όχι. Όταν εξετάζεται αν η παρακράτηση τεχνικών πληροφοριών είναι πιθανό να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές κάνουν διάκριση μεταξύ των τεχνικών πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν τελικά για το σκοπό της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων Οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές (βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω) δίνουν διευκρινίσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ των κατασκευαστών εργαλείων και των προμηθευτών οχημάτων. Βλ. ιδίως σημεία 23 και 24. Ως εκ τούτου, αυτός ο περιορισμός δεν θα οδηγήσει στη συμπερίληψη των συμφωνιών μεταξύ του κατασκευαστή και του επισκευαστή στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

11 οχημάτων, σε αντίθεση με τις τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, όπως η κατασκευή εργαλείων. 23 Όσον αφορά την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και εργαλεία για ανεξάρτητους επισκευαστές, οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν να εμποδίσουν τους κατασκευαστές οχημάτων να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών τους και των ανεξάρτητων επισκευαστών όσον αφορά την παροχή βασικών εισροών που είναι εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο του κατασκευαστή του οχήματος και δεν είναι διαθέσιμες από άλλες πηγές. 24 Συνεπώς ο στόχος των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να διασφαλίζεται ότι οι ανεξάρτητοι επισκευαστές έχουν πρόσβαση στα εργαλεία επισκευής συγκεκριμένου εμπορικού σήματος υπό τους ίδιους όρους όπως τα μέλη των εξουσιοδοτημένων δικτύων. Οι συμφωνίες μεταξύ του κατασκευαστή οχημάτων και του κατασκευαστή εργαλείων υπάγονται στους γενικούς κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και πρέπει να αξιολογούνται αναλόγως. 25 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρά τις εκτενείς διευκρινίσεις που δίνονται στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το θέμα, 26 τόσο η Επιτροπή όσο και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν δεχτεί ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία, την τιμολόγηση και το ειδικό θέμα του ιστορικού συντήρησης των οχημάτων. 15. Μπορεί ένας κατασκευαστής οχημάτων να αρνηθεί την παροχή πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις για λόγους ασφάλειας ή προστασίας; Αν υποτεθεί ότι ένας κατασκευαστής οχημάτων είναι πιθανό να αποτελεί τη μοναδική πηγή για το πλήρες φάσμα τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τα οχήματα του εμπορικού του σήματος (και κατά συνέπεια οι συμφωνίες του σχετικά με την παροχή των εν λόγω πληροφοριών δεν μπορούν να επωφεληθούν από τον ασφαλή λιμένα που δημιουργήθηκε από τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων), η απάντηση είναι συνήθως αρνητική. Σε μια τέτοια περίπτωση, που περιλαμβάνει μια (σχεδόν) μονοπωλιακή θέση, η κατηγορηματική άρνηση παροχής τεχνικών πληροφοριών για υποτιθέμενους λόγους ασφάλειας ή προστασίας συνήθως δεν είναι συμβατή με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ Βλ. σημείο 65, ιδίως 65 στοιχείο δ) των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών, βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμφωνίες εξουσιοδοτημένης επισκευής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς ο προμηθευτής οχημάτων και ο κατασκευαστής εργαλείων πρέπει να αξιολογήσουν τις συμφωνίες τους σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς, βλ. υποσημείωση 9 ανωτέρω. Βλ. ιδίως σημεία 62 και επ. των συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών. Βλ. υποσημείωση αριθ. 2 ανωτέρω.

12 Οι κατασκευαστές οχημάτων κατ αρχήν απαιτείται να κοινοποιούν σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις τεχνικές πληροφορίες, για τις οποίες αποτελούν τη μοναδική πηγή. Η παράλειψη της παροχής τέτοιων πληροφοριών μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους ασφάλειας ή προστασίας μόνο κατ εξαίρεση. 27 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μεμονωμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους. Πεδίο εφαρμογής των σχετικών πληροφοριών Τα ανεξάρτητα συνεργεία γενικά είναι εξοικειωμένα με συστήματα που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια, τα οποία περιλαμβάνουν τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τα φρένα και τους αποσβεστήρες κραδασμών, και πράγματι έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν σε αυτά χωρίς αποδεδειγμένες αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια. Η επιβολή περιορισμών που επηρεάζουν την παροχή εξαρτημάτων για τα εν λόγω συστήματα με την αιτιολογία ότι σχετίζονται με την ασφάλεια θα ήταν απίθανο να θεωρηθεί δικαιολογημένη. 28 Διαθεσιμότητα λιγότερο περιοριστικών μορφών προστασίας Ασφάλεια: Όπου υπάρχει ανάγκη να περιοριστεί η πρόσβαση σε ένα σχετικό με την ασφάλεια εξάρτημα με το οποίο οι ανεξάρτητοι επισκευαστές είναι πιθανό να μην είναι εξοικειωμένοι, όπως ένα ηλεκτρικό σύστημα υψηλής τάσης που είναι χαρακτηριστικό ενός συγκεκριμένου μοντέλου ή μια τεχνική για την αντικατάσταση τοιχωμάτων του αμαξώματος από σύνθετα υλικά άνθρακα, ο κατασκευαστής του οχήματος πρέπει να εγκρίνει τα λιγότερο περιοριστικά μέσα για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ένα παράδειγμα θα ήταν να απαιτείται οι ανεξάρτητοι επισκευαστές να παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης στο συγκεκριμένο σύστημα ή τεχνική. Όταν ο κατασκευαστής του οχήματος ή μια επιχείρηση που ενεργεί για λογαριασμό του παρέχει την εν λόγω κατάρτιση, ο ανεξάρτητος επισκευαστής δεν πρέπει να απαιτείται να παρακολουθήσει περισσότερα μαθήματα από όσα χρειάζεται για να εργαστεί στο σύστημα ή να αφομοιώσει την τεχνική σε σχέση με την οποία γίνεται επίκληση της εξαίρεσης. Προστασία: Όσον αφορά τις σχετικές με την προστασία πληροφορίες, ένας έλεγχος ποινικού μητρώου μπορεί συχνά να θεωρηθεί κατάλληλο, λιγότερο περιοριστικό μέσο για τη διασφάλιση της προστασίας. 16. Μπορεί ένας κατασκευαστής οχημάτων να χορηγεί εκπτώσεις ή επιστροφές για τεχνικές πληροφορίες, όταν ένας εξουσιοδοτημένος επισκευαστής αγοράζει έναν ορισμένο όγκο ανταλλακτικών ή εργαλείων του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή οχημάτων; Όπως εξηγούν οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές, γενικά η παράλειψη της κοινοποίησης τεχνικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην υπαγωγή των συμφωνιών μεταξύ των προμηθευτών οχημάτων και των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών τους στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Βλ. ειδικότερα σημείο 63 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών, βλ. υποσημείωση αριθ.2, ανωτέρω. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προμηθευτές οχημάτων μπορεί να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και αν παρακρατηθούν ορισμένες πληροφορίες, οι συμφωνίες τους μπορεί να επωφεληθούν από την εξαίρεση του άρθρου 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, αυτό είναι απίθανο σε περίπτωση (σχεδόν) μονοπωλιακής θέσης. Συνεπώς αυτές οι πρακτικές είναι απίθανο να καλυφθούν από την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

13 Αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή στις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές. Υπό ορισμένες συνθήκες, αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και κατά συνέπεια να οδηγεί σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Ο κατασκευαστής οχημάτων είναι πιθανό να αποτελεί τη μόνη πηγή για το πλήρες φάσμα τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τα οχήματα του εμπορικού του σήματος. Η χορήγηση εκπτώσεων ή επιστροφών για τεχνικές πληροφορίες, υπό τον όρο να αγοράσει ο επισκευαστής ένα ορισμένο όγκο εξαρτημάτων ή εργαλείων του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή, θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο κατασκευαστής οχημάτων μοχλεύει μια δεσπόζουσα θέση στη μία αγορά για να κερδίσει καταχρηστικά πλεονέκτημα στην άλλη Μπορεί ένας ανεξάρτητος επισκευαστής να αποκλειστεί από την πρόσβαση ή την ενημέρωση ενός έντυπου ή ηλεκτρονικού αρχείου του ιστορικού συντήρησης του οχήματος; Όχι, στο βαθμό που ένας προμηθευτής οχημάτων ή/και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές του είναι πιθανό να είναι η μοναδική πηγή για ένα συνολικό αρχείο σχετικά με τα οχήματα του εμπορικού του σήματος. Οποιαδήποτε τέτοια άρνηση παροχής πρόσβασης στο αρχείο συντήρησης θα ήταν πιθανό να οδηγήσει σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από τις συμφωνίες μεταξύ του προμηθευτή οχημάτων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών του. Τα υφιστάμενα αρχεία συντήρησης και επισκευής, σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρούνται τεχνικές πληροφορίες για τους σκοπούς της εφαρμογής των συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών. Η πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία θα είναι γενικά απαραίτητη προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στον επισκευαστή να ορίζει ποιες εργασίες πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να ενημερώνεται το πρόγραμμα συντήρησης. Ένα ελλιπές αρχείο συντήρησης και επισκευής θα ήταν πιθανό να μειώσει την υπολειμματική αξία του οχήματος και να καταστήσει δύσκολη την απόδειξη ότι τηρήθηκαν οι όροι της εγγύησης. Αν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές δεν μπορούσαν να ενημερώσουν τα εν λόγω αρχεία, αυτό πιθανώς θα απέτρεπε τους καταναλωτές από τη χρήση ανεξάρτητων επισκευαστών και θα απέκλειε τις εν λόγω επιχειρήσεις από ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Οι συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν την αρχή βάσει της οποίας εκτός του ασφαλούς λιμένα που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων 30, τα εξουσιοδοτημένα Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ διατίθενται στις κατευθύνσεις της Επιτροπής σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις. Βλ. υποσημείωση αριθ. 15, ανωτέρω. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εξουσιοδοτημένα δίκτυα επισκευών κατασκευαστών αυτοκινήτων είναι πιθανό να υπερβούν το κατώτατο όριο του 30% του μεριδίου αγοράς στη (στις) σχετική(-ές) αγορά(-ές).

14 δίκτυα επισκευών πρέπει γενικά να είναι ανοικτά σε όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τα σχετικά ποιοτικά κριτήρια. 31 Μολαταύτα, έχει ανακύψει ένα ερώτημα ως προς το κατά πόσον ορισμένοι όροι πρόσβασης πρέπει να θεωρούνται μη ποιοτικής φύσεως (και κατά συνέπεια να θεωρείται ότι συνιστούν ποσοτικό κριτήριο) Μπορεί ένας προμηθευτής οχημάτων να αρνηθεί την πρόσβαση στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευής του, με την αιτιολογία ότι ο υπό εξέταση επισκευαστής είναι ήδη εξουσιοδοτημένος να επισκευάζει οχήματα εμπορικού σήματος ενός ανταγωνιστή προμηθευτή οχημάτων; Όταν πρόκειται για συμφωνίες εκτός του ασφαλούς λιμένα που δημιουργήθηκε από τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων, η απάντηση είναι συνήθως αρνητική. Αυτό θα ήταν πιθανό να οδηγήσει σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από τις υπό εξέταση συμφωνίες. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι προμηθευτές οχημάτων χρησιμοποιούν ποιοτικά κριτήρια προκειμένου να επιλέξουν τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές τους. 33 Συνεπώς τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η απαίτηση να μην είναι εξουσιοδοτημένη η επισκευή οχημάτων εμπορικού σήματος άλλου προμηθευτή αποτελεί έγκυρη ποιοτική απαίτηση. Για να προσδιοριστεί αυτό, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον αυτή η απαίτηση είναι αντικειμενική και επιβάλλεται από τη φύση της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει συνήθως τίποτα στη φύση των υπηρεσιών επισκευής για ένα εμπορικό σήμα που να απαιτεί την αποκλειστική εκτέλεσή τους από επιχειρήσεις που δεν είναι εξουσιοδοτημένες να επισκευάζουν οχήματα άλλων εμπορικών σημάτων. Ως εκ τούτου, μια τέτοια υποχρέωση κανονικά ισοδυναμεί με μη ποιοτικό κριτήριο που μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά, συγκεκριμένα στην αγορά υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του εν λόγω εμπορικού σήματος Βλ. ιδίως σημεία 70 και 71 των συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών. Βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω. Οι συμφωνίες επιλεκτικής διανομής απαλλάσσονται κατά κατηγορία, εφόσον το μερίδιο αγοράς των συμβαλλόμενων μερών είναι κάτω του 30%, υπό τους όρους που περιγράφονται στον κανονισμό, βλ. σημείο 46 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών. Βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω. Επιπλέον, οι συμφωνίες διανομής που βασίζονται σε αμιγώς ποιοτικά κριτήρια δεν εμπίπτουν στο άρθρο 101, ανεξάρτητα από το μερίδιο αγοράς των συμβαλλόμενων μερών. Βλ. σημείο 43 των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών (βλ. υποσημείωση αριθ. 2, ανωτέρω). Όπως εξηγείται στην υποσημείωση αριθ. 32 ανωτέρω, οι συμφωνίες επιλεκτικής διανομής ποιοτικού χαρακτήρα κατ αρχήν δεν εμπίπτουν στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ.

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης (υπό το πρίσμα 102 ΣΛΕΕ) Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 2 Κατηγοριοποίηση βάσει ενωσιακής νομολογίας Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων

Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων Συχνά υποβαλλόµενες ερωτήσεις Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου 1 η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισµού 1400/2002, η Επιτροπή έλαβε σειρά ερωτήσεων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 34/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3222 της 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 34 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3457, 15.12.2000 1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Αριθμός 365 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989

Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989 Ε.Ε.Παρ.ΙΠ(Ι) 32 Κ.Δ.Π. 20/96 Αρ. 3036, 26.1.96 Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989 207 του 1989. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Εξαίρεση κατά κατηγορίες των Συμφωνιών Αποκλειστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 203/30 1.8.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εξαιρέσεων κατά Κατή Συνοπτικός γορίες (Συμπόνιες Εξειδίκευσης) Διάταγμα του 2002.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εξαιρέσεων κατά Κατή Συνοπτικός γορίες (Συμπόνιες Εξειδίκευσης) Διάταγμα του 2002. EX. Παρ. III(I) 695 Κ.Δ.Π. 97/2002 Αρ. 3578, 22.2.2002 Αριθμός 97 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 21 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ Υ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

Αριθμός 21 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ Υ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3117, 24.1.97 238 Κ.Δ.Π. 21/97 Αριθμός 21 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ Υ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) 207 του 1989. Συνοπτικός τίτλος. Συμφωνίες εξειδίκευσης. Περιορισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες 92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 28/01/1992 σ. 0032-0033 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 27.1. 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1563/2014, του D. G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα έργα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 1. Προβλέπονται αλλαγές στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Απλοποίηση των διαδικασιών.

όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Απλοποίηση των διαδικασιών. Νομοθετικές μεταβολές στον Ν. 4412/16 με τον Ν. 4441/16 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.02.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1651 Κ.Δ.Π. 192/96 Αρ. 3067, Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1651 Κ.Δ.Π. 192/96 Αρ. 3067, Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1651 Κ.Δ.Π. 192/96 Αρ. 3067, 21.6.96 Αριθμός 192 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ Η οδηγία για τις υπηρεσίες θα προσφέρει στον καταναλωτή ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1637 Κ.Δ.Π. 191/96 Αρ. 3067, Αριθμός 191 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1637 Κ.Δ.Π. 191/96 Αρ. 3067, Αριθμός 191 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) 1637 Κ.Δ.Π. 191/96 Αρ. 3067, 21.6.96 Αριθμός 191 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 700 Κ.Δ.Π. 98/2002 Αρ. 3578, Αριθμός 98 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 700 Κ.Δ.Π. 98/2002 Αρ. 3578, Αριθμός 98 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 700 Κ.Δ.Π. 98/2002 Αρ. 3578, 22.2.2002 Αριθμός 98 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα