Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων"

Transcript

1 Συχνά υποβαλλόµενες ερωτήσεις Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου 1 η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισµού 1400/2002, η Επιτροπή έλαβε σειρά ερωτήσεων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού. Οι ερωτήσεις εκείνες που υποβλήθηκαν συχνότερα ή φαίνονται να παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον παρατίθενται στη συνέχεια µαζί µε τις απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στοχεύουν να συµπληρώσουν το επεξηγηµατικό φυλλάδιο του κανονισµού 2 και δεν προορίζονται να το αντικαταστήσουν. Ερωτήσεις που αφορούν την πώληση καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Ο καταναλωτής που έχει αγοράσει το αυτοκίνητό του σε άλλο κράτος µέλος οφείλει να αναµένει πριν να µπορεί να προβεί σε επισκευές σύµφωνα µε την εγγύηση στη χώρα του ή οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ; Όχι. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, οι εγγυήσεις του κατασκευαστή που εκδίδονται σε κάποιο κράτος µέλος πρέπει να ισχύουν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλα τα κράτη µέλη. Οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να εφαρµόσουν αυτή την αξίωση κατά διαφόρους τρόπους, και µπορούν για παράδειγµα να έχουν µία ενιαία ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τις εγγυήσεις ή χωριστή βάση δεδοµένων για κάθε κράτος µέλος. Όταν ο κατασκευαστής επιλέγει να έχει χωριστές εθνικές βάσεις δεδοµένων, ένας καταναλωτής µε φυλλάδιο εγγύησης το οποίο έχει συµπληρωθεί από έµπορο σε άλλο κράτος µέλος δεν οφείλει να αναµένει για να τηρηθεί αυτή η εγγύηση στη χώρα του. Ούτε ο αντιπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής στον οποίο ο καταναλωτής φέρνει το αυτοκίνητό του µπορεί να επιβάλλει έξοδα ή να απαιτήσει συµπληρωµατικά έγγραφα για να καταχωρίσει την εγγύηση στην εθνική βάση δεδοµένων για τις εγγυήσεις. Βλέπε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 34 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. 2. Εάν ο καταναλωτής αγοράσει το αυτοκίνητό του από µεσάζοντα (υπεύθυνο αγορών), πότε αρχίζει και πότε λήγει η ισχύς της εγγύησης; Στα επιλεκτικά ή αποκλειστικά συστήµατα διανοµής, όπως αυτά τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται στον τοµέα των αυτοκινήτων οχηµάτων, η εγγύηση συνήθως αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία κατά την οποία το όχηµα εγκαταλείπει το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο. Όταν ο καταναλωτής χρησιµοποιεί ένα µεσάζοντα 1 2 Η οποία έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Το οποίο δηµοσιεύθηκε από τη Γ Ανταγωνισµός και διατίθεται στο ιαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 (υπεύθυνο αγορών) για να αγοράσει ένα όχηµα εξ ονόµατος του, η εγγύηση θα αρχίσει κανονικά να ισχύει από τη στιγµή που ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος παραδίδει το όχηµα στον µεσάζοντα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι όταν ο καταναλωτής παραλαµβάνει το όχηµα έχει ήδη παρέλθει ορισµένο διάστηµα της εγγύησης 3. Ο κανονισµός δεν προβλέπει εντούτοις πότε λήγει η εγγύηση του κατασκευαστή. Επαφίεται στους προµηθευτές να υιοθετούν ευνοϊκότερη πολιτική σύµφωνα µε την οποία, για παράδειγµα, µία «διετής» εγγύηση σε ένα εισαγόµενο όχηµα δεν λήγει µέχρις ότου συµπληρωθούν δύο πλήρη έτη από τη στιγµή που οι πληροφορίες σχετικά µε το όχηµα καταχωρηθούν στη βάση δεδοµένων του εξουσιοδοτηµένου δικτύου στο κράτος µέλος στο οποίο εισήχθη το όχηµα. 3. Υπό ποίες προϋποθέσεις µπορεί ο προµηθευτής 4 να επιβάλει την υποχρέωση σε αντιπρόσωπο να απαιτεί περαιτέρω έγγραφα πριν από την πώληση αυτοκινήτου οχήµατος σε καταναλωτή ή σε κάποιον που ενεργεί ως µεσάζοντας εξ ονόµατος του καταναλωτή; Ο γενικός κανόνας, όπως καθίσταται σαφές από το επεξηγηµατικό φυλλάδιο 5, είναι ότι οι προµηθευτές δεν µπορούν να επιβάλουν στους αντιπροσώπους την υποχρέωση να ζητούν από τον καταναλωτή κάτι περισσότερο από υπογεγραµµένη εντολή. Επιπλέον, εάν ο προµηθευτής κανονικά απαιτεί από τον αντιπρόσωπο να αξιώνει από τους τοπικούς πελάτες του την προσκόµιση αντιγράφου του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου όταν αγοράζουν αυτοκίνητο όχηµα, µπορεί να πράξει το ίδιο όσον αφορά καταναλωτές από άλλα µέρη της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τους µεσάζοντες, από τους οποίους µπορεί να ζητηθεί να προσκοµίζουν παρόµοια έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητα των πελατών τους. Ο προµηθευτής µπορεί επίσης να αξιώσει από τον αντιπρόσωπο να λάβει περαιτέρω µέτρα σε εξαιρετικές µεµονωµένες περιπτώσεις όταν ευλόγως υποψιάζεται ότι ο καταναλωτής ή η επιχείρηση που λειτουργεί ως µεσάζων προτίθεται να µεταπωλήσει το όχηµα για να αποκοµίσει κέρδος. 4. Μπορεί ο προµηθευτής να απαιτήσει από αντιπρόσωπο να υποχρεώσει έναν µεσάζοντα να υπογράψει δήλωση δεσµευόµενος ότι δεν προτίθεται να µεταπωλήσει το καινουργές όχηµα µε σκοπό το κέρδος; Εάν ο προµηθευτής υποψιάζεται εύλογα ότι ένας συγκεκριµένος µεσάζων χρησιµοποιεί πλαστές εντολές για να αποκτήσει οχήµατα για µεταπώληση, µπορεί να ζητήσει από τον αντιπρόσωπο να υποχρεώσει τον µεσάζοντα να υπογράψει δήλωση δεσµευόµενος ότι δεν θα µεταπωλήσει το όχηµα Ορισµένοι υπεύθυνοι αγορών µπορούν να αποφασίσουν να συµπληρώσουν την εγγύηση, έτσι ώστε ο καταναλωτής να επωφελείται πλήρως της περιόδου εγγύησης που προσφέρεται από τον κατασκευαστή. Ο όρος «προµηθευτής» περιλαµβάνει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων οχηµάτων, τους εισαγωγείς του συγκεκριµένου σήµατος, και τους χονδρεµπόρους. Βλέπε τµήµα 5.2 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. 2

3 Είναι εντούτοις σαφές ότι εάν ο µεσάζων έχει προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα του πελάτη του, όπως αντίγραφο διαβατηρίου ή δελτίο ταυτότητας, αυτό αποτελεί από µόνο του επαρκή απόδειξη ότι η εντολή είναι έγκυρη και ότι ο µεσάζων δρα αληθώς εξ ονόµατος κάποιου καταναλωτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία παραπλάνησης, θα αποτελούσε περιττό περιορισµό 6 εάν ο προµηθευτής ζητούσε από τον αντιπρόσωπο να υποχρεώσει το µεσάζοντα να υπογράψει δεσµευτική δήλωση. Είναι επίσης εµφανές ότι εάν µία επιχείρηση δρα ως ανεξάρτητος µεταπωλητής σε ορισµένες περιπτώσεις και ως µεσάζων σε άλλες, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις παραπλάνησης, αυτό δεν δικαιολογεί την επιβολή στην εν λόγω επιχείρηση της υποχρέωσης να προσκοµίσει έγγραφα πέραν της υπογεγραµµένης εντολής. Επιπλέον, εάν ο αντιπρόσωπος εµπορεύεται τακτικά µε συγκεκριµένη επιχείρηση, χωρίς να έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία ότι η εν λόγω επιχείρηση µεταπωλεί οχήµατα τα οποία αγόραζε υπό την ιδιότητα του µεσάζοντος, ο προµηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει από τον αντιπρόσωπο να υποχρεώνει συστηµατικά τον µεσάζοντα να υπογράφει δήλωση δέσµευσης 7. Εάν ο προµηθευτής πράττει τοιουτοτρόπως, αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί ως έµµεσος περιορισµός των πωλήσεων σε καταναλωτές και σοβαρός περιορισµός του ανταγωνισµού. Βλέπε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 29 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου, η οποία αναφέρεται στην υποχρέωση που επιβάλλεται σε καταναλωτή να υπογράφει δήλωση δεσµευόµενος ότι δεν µεταπωλήσει το όχηµα. ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 5. Ποιες πρακτικές αξιώσεις µπορεί να επιβάλλει ο προµηθευτής σε αντιπρόσωπο ο οποίος επιθυµεί να πωλήσει σήµατα ανταγωνιστών κατασκευαστών; Για να εξαιρεθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό το δίκτυο διανοµής ενός προµηθευτή, οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν πραγµατική δυνατότητα να πωλούν σήµατα ανταγωνιστών προµηθευτών. Ο νέος κανονισµός δεν επιδιώκει εντούτοις να προσδιορίσει λεπτοµερώς τι µπορεί να αξιώσει ένας προµηθευτής από αντιπρόσωπο που διαθέτει περισσότερο του ενός σήµατα, ο οποίος πωλεί ένα ή περισσότερα από τα σήµατά του. Πρώτον, αυτό θα ήταν ανεφάρµοστο, δεδοµένης της ποικιλοµορφίας των εµπλεκοµένων στοιχείων. εύτερον και σηµαντικότερο µία τέτοια προσέγγιση δεν θα είχε λάβει υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά των αντιπροσώπων, ιδιαίτερα από την άποψη της εγκατάστασης και του µεγέθους. Αυτό που µπορεί να θεωρηθεί ως παραδεκτή αξίωση για κάποιον αντιπρόσωπο που επιθυµεί να πωλεί περισσότερα του ενός σήµατα µπορεί, στην περίπτωση που 6 7 Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισµού 1400/2002, και ειδικότερα αιτιολογική σκέψη 14. Εντούτοις, όταν ο προµηθευτής αξιώνει από τον αντιπρόσωπο να ζητεί από τους τελικούς καταναλωτές να υπογράφουν δήλωση ότι δεν θα µεταπωλήσουν ένα αυτοκίνητο, µπορεί να κάνει το ίδιο σε σχέση µε τους µεσάζοντες. 3

4 εφαρµοστεί σε κάποιον άλλον, να είναι µία µη απαλλασσόµενη υποχρέωση µη ανταγωνισµού. Ενώ ορισµένες εγκαταστάσεις, όπως χώροι στάθµευσης, τουαλέτες πελατών, καθιστικοί χώροι και µηχανές παρασκευής καφέ µπορούν να αξιώνονται από έναν προµηθευτή, αυτές δεν πρέπει να προορίζονται για ένα συγκεκριµένο σήµα.. Ορισµένες απαιτήσεις χρειάζεται ενδεχοµένως να µετριασθούν ή να εξαλειφθούν στην περίπτωση που καθιστούν την πώληση περισσοτέρων σηµάτων δυσχερή από πρακτική άποψη και από άποψη κόστους, λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης αντιπροσωπείας. Η αξίωση να υπάρχει ειδικό γραφείο υποδοχής για το σήµα θα πρέπει να καταργηθεί εάν για παράδειγµα ο περιορισµένος χώρος ή άλλα πρακτικά προβλήµατα καθιστούν τη λειτουργία χωριστών γραφείων για κάθε σήµα αδικαιολόγητα δυσχερή. Απαιτήσεις όπως αυτές που αφορούν τον χώρο έκθεσης που διατίθεται στο σήµα ή τον αριθµό οχηµάτων του σήµατος που πρέπει να εκτίθενται στον εκθεσιακό χώρο θα χρειασθεί επίσης να καταργηθούν. Οι προµηθευτές θα πρέπει επίσης να προσαρµόζουν ενδεχοµένως τις απαιτήσεις «εταιρικής ταυτότητας» έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν αποτελούν φραγµό για τον αντιπρόσωπο που επιθυµεί να αναλάβει προϊόντα ανταγωνιστών κατασκευαστών. Οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος θα ποικίλουν, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης σύµβασης αντιπροσωπείας. Θα υπάρχουν για παράδειγµα καταστάσεις στις οποίες θα είναι δύσκολο για έναν αντιπρόσωπο µε περιορισµένο εκθεσιακό χώρο να αναλάβει περαιτέρω σήµατα εκτός εάν καταργηθούν πολλές από τις αξιώσεις 8. Εάν ο προµηθευτής παρέχει πόρους για να βοηθήσει έναν αντιπρόσωπο ο οποίος επιθυµεί να αναλάβει ένα πρόσθετο εµπορικό σήµα να ανταποκριθεί στις αξιώσεις εταιρικής ταυτότητας αυτού του κατασκευαστή, αυτό δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσµα να καθιστά δύσκολη για τον αντιπρόσωπο την πώληση αυτού του πρόσθετου εµπορικού σήµατος. Οι συµφωνίες αντιπροσωπείας πρέπει να προβλέπουν µε σαφήνεια τη δυνατότητα διανοµής περισσοτέρων του ενός σηµάτων και να καθιστούν σαφές ότι οι απαιτήσεις που αποτελούν εµπόδια στην πώληση περισσοτέρων του ενός σηµάτων θα προσαρµόζονται ή θα εξαλείφονται εφόσον ο αντιπρόσωπος επιθυµεί να αναλάβει την πώληση σηµάτων ανταγωνιστών προµηθευτών.. Τα µέρη πρέπει να είναι ελεύθερα να αναφέρουν οποιαδήποτε διαφωνία για το κατά πόσον µια συγκεκριµένη αξίωση πρέπει να καταργηθεί ή να προσαρµοστεί σε εµπειρογνώµονα τρίτο ή διαιτητή. 8 Για παράδειγµα θα χρειαστεί να καταργηθούν απαιτήσεις για εισόδους πελατών φέρουσες σήµα. Αξιώσεις που αφορούν το µέγεθος και τη θέση της σήµανσης στο εξωτερικό του εκθεσιακού χώρου ή σε ειδικά για το σήµα προορισµένους χώρους θα χρειασθεί επίσης να εξαλειφθούν. 4

5 6. Μπορεί ένας προµηθευτής ο οποίος προµηθεύει δύο ή περισσότερα σήµατα αυτοκινήτων οχηµάτων να απαιτεί από τον αντιπρόσωπο να παρουσιάζει αυτά τα σήµατα σε χωριστούς εκθεσιακούς χώρους; Ο στόχος του κανονισµού όσον αφορά την πώληση περισσοτέρων του ενός σηµάτων είναι να αυξήσει τον ανταγωνισµό µεταξύ σηµάτων διαφόρων προµηθευτών 9. Είναι σαφές ότι οι κατασκευαστές πρέπει να είναι εν γένει ελεύθεροι να επιλέξουν τη σχέση που έχουν µεταξύ τους τα δικά τους σήµατα και ο κανονισµός ως εκ τούτου τους παρέχει τη δυνατότητα να ορίσουν ότι τα σήµατά τους δεν πρέπει να πωλούνται από κοινού στον ίδιο εκθεσιακό χώρο. Εάν ο κατασκευαστής Α παράγει τα σήµατα Α1 και Α2, µπορεί να ορίσει ότι αυτά πρέπει να πωλούνται σε χωριστούς εκθεσιακούς χώρους. εν µπορεί όµως να ορίσει ότι είτε το σήµα Α1 είτε το Α2 δεν πρέπει να πωλούνται στον ίδιο εκθεσιακό χώρο µε σήµατα άλλων προµηθευτών. Όσον αφορά τις πρακτικές υποχρεώσεις που µπορούν να επιβάλλονται σε έναν αντιπρόσωπο περισσοτέρων του ενός σηµάτων, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ερώτηση Μπορεί να επιβάλλεται η υποχρέωση σε αντιπρόσωπο που ανήκει σε σύστηµα επιλεκτικής διανοµής να αγοράζει το 30% των αυτοκινήτων οχηµάτων του απευθείας από τον κατασκευαστή ή από τον εθνικό εισαγωγέα; Ενώ ο αντιπρόσωπος σε ένα σύστηµα επιλεκτικής διανοµής µπορεί ενδεχοµένως να είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει ότι το 30% 10 των συνολικών αγορών του αυτοκινήτων ανήκει σε συγκεκριµένο σήµα κατασκευαστή, πρέπει να είναι ελεύθερος να προµηθεύεται (αµοιβαίες προµήθειες) αυτά τα οχήµατα από άλλους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή εθνικούς εισαγωγείς. Οποιαδήποτε υποχρέωση επιβαλλόµενη σε αντιπρόσωπο να αγοράζει το 30% του συνόλου των αυτοκινήτων οχηµάτων απευθείας από συγκεκριµένο κατασκευαστή ή εθνικό εισαγωγέα δεν καλύπτεται ως εκ τούτου από τον κανονισµό 11. Εάν ο προµηθευτής Α επιβάλλει την υποχρέωση στον έµπορο Χ να αγοράζει το 30% των οχηµάτων τα οποία προµηθεύεται από δικά του σήµατα, ο Χ πρέπει να είναι ελεύθερος να αγοράζει αυτά τα οχήµατα από άλλους αντιπροσώπους, χονδρεµπόρους ή εισαγωγείς των σηµάτων του προµηθευτή Α και επίσης να είναι ελεύθερος να Για να καλυφθεί από τον κανονισµό µια υποχρέωση πώλησης σηµάτων ενός συγκεκριµένου κατασκευαστή δεν πρέπει να αφορά ποσοστό ανώτερο του 30% του συνόλου των οχηµάτων που αγοράζονται και πωλούνται από τον αντιπρόσωπο βλέπε άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού 1400/2002. Αυτές οι διατάξεις εφαρµόζονται επίσης στις συµφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού 1400/2002, αυτό το ποσοστό πρέπει να βασίζεται στις συνολικές αγορές συµβατικών αγαθών, αντίστοιχων προϊόντων και των υποκατάστατών τους στη σχετική αγορά εκ µέρους του αγοραστή. Εάν ο αντιπρόσωπος πωλεί για παράδειγµα ελαφρά εµπορικά οχήµατα και βαρέα φορτηγά, το όριο του 30% πρέπει να υπολογίζεται για κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες οχηµάτων χωριστά, επειδή ανήκουν σε διαφορετικές αγορές προϊόντων. Αυτό θα αποτελούσε περιορισµό των αµοιβαίων προµηθειών, που αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού 1400/

6 αγοράζει µέχρι το 70% των συνολικών αγορών του από προµηθευτές άλλων σηµάτων. Εάν όλοι οι άλλοι προµηθευτές επιβάλλουν την ίδια υποχρέωση αγοράς σε ποσοστό 30%, ο Χ θα είναι ελεύθερος να αναλάβει προϊόντα από τρεις κατ ανώτατο όριο προµηθευτές. Ο Χ θα µπορεί ως εκ τούτου για παράδειγµα να πωλεί προϊόντα Α1 και Α2 12 από τον προµηθευτή Α, συν Β1 από τον προµηθευτή Β και Γ1 από τον προµηθευτή Γ. Είναι επίσης πιθανόν ότι οι µικροί προµηθευτές ή οι νεοεισερχόµενοι δεν θα επιβάλουν την υποχρέωση του 30% και κατά συνέπεια ο Χ θα µπορεί να αναλαµβάνει σήµατα από περισσότερους των τριών προµηθευτές. Βλέπε επίσης το τµήµα του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. ΣΤΟΧΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ 8. Αν ένας προµηθευτής χορηγεί πριµοδοτήσεις σε αντιπρόσωπο για τις πωλήσεις αυτοκινήτων που αγοράζονται απευθείας από αυτόν, πρέπει να χορηγεί εξίσου πριµοδοτήσεις για τις πωλήσεις οχηµάτων του ιδίου σήµατος που αγοράζονται από άλλα µέλη του εξουσιοδοτηµένου δικτύου (π.χ. αµοιβαίες προµήθειες οχηµάτων); Οι προµηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η µη καταβολή πριµοδοτήσεων δεν καταλήγει σε έµµεσο περιορισµό των αµοιβαίων προµηθειών οχηµάτων µεταξύ εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Οι πριµοδοτήσεις που διατίθενται σε αντιπρόσωπο για πωλήσεις σε τελικούς χρήστες πρέπει ως εκ τούτου να διατίθενται εξίσου για πωλήσεις σε άλλους αντιπροσώπους που είναι εξουσιοδοτηµένοι να πωλούν οχήµατα του εν λόγω σήµατος 13. Εντούτοις, εάν ο αντιπρόσωπος Χ έχει λάβει πριµοδότηση σε σχέση µε πώληση στον αντιπρόσωπο Υ, δεν θα προκύψει περιορισµός της αµοιβαίας προµήθειας εάν ο αντιπρόσωπος Υ δεν λάβει (δεύτερη) πριµοδότηση σε σχέση µε την επόµενη µεταπώληση του ίδιου οχήµατος σε τελικό χρήστη. 9. Μπορεί ένας προµηθευτής να καταγγείλει τη σύµβαση ενός αντιπροσώπου σε περίπτωση που αυτός αποτύχει να εκπληρώσει ένα συµφωνηθέντα στόχο πωλήσεων στην τοπική περιοχή του; Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1400/2002, οι προµηθευτές είναι ελεύθεροι να συµφωνούν στόχους πωλήσεων µε τους αντιπροσώπους. Αυτοί οι στόχοι µπορούν να είναι γενικοί ή να ορίζονται σε σχέση µε κάποια τοπική περιοχή. Ο κανονισµός δεν εµποδίζει έναν προµηθευτή να καταγγείλει τη σύµβαση εάν ένας αντιπρόσωπος παρέλειψε να καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να ανταποκριθεί σε ένα συµφωνηθέντα στόχο πωλήσεων. Εντούτοις, ο προµηθευτής δεν Η υποχρέωση αγοράς σε ποσοστό 30% ισχύει για τα προϊόντα κάθε προµηθευτή. Εάν ο αντιπρόσωπος πωλεί τα σήµατα Α1 και Α2 του προµηθευτή Α, τότε η υποχρέωση πωλήσεων σε ποσοστό 30% ισχύει για το σύνολο των αγορών οχηµάτων και από τα δύο σήµατα. Σε ένα σύστηµα αποκλειστικής διανοµής, αυτές οι πριµοδοτήσεις πρέπει επίσης να διατίθενται σε σχέση µε πωλήσεις σε ανεξάρτητους µεταπωλητές. 6

7 µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση του αντιπροσώπου εάν η αδυναµία του αντιπροσώπου να εκπληρώσει ένα στόχο πωλήσεων οφείλεται σε απουσία δυνατότητας να προµηθευτεί επαρκή αριθµό οχηµάτων για να ικανοποιήσει τη ζήτηση, συµπεριλαµβανοµένης της ζήτησης από πελάτες εκτός της τοπικής του περιοχής 14. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν το δικαίωµα να υπάγονται σε διαιτησία στην περίπτωση διαφοράς που αφορά τον ορισµό ή την επίτευξη στόχων πωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών στόχων πωλήσεων. Βλέπε επίσης την απάντηση στην ερώτηση 43 του επεξηγηµατικού φυλλαδίου. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 10. Μπορεί ένας προµηθευτής να εµποδίσει έναν αντιπρόσωπο να διορίσει πράκτορες πωλήσεων 15 για να πωλούν οχήµατα εξ ονόµατος του αντιπροσώπου; Ναι, ο προµηθευτής µπορεί να αποφασίσει το κατά πόσον ένας αντιπρόσωπος µπορεί ή όχι να διορίζει πράκτορες πωλήσεων και µπορεί να ορίζει κριτήρια σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι πράκτορες διεξάγουν τις δικές τους δραστηριότητες πωλήσεων. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ 11. Μπορεί ένας προµηθευτής να χρησιµοποιεί σύστηµα αποκλειστικής διανοµής και επιλεκτικής διανοµής σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου κράτους µέλους; Ο κανονισµός 1400/2002 δεν υποχρεώνει έναν κατασκευαστή να χρησιµοποιεί το ίδιο σύστηµα διανοµής για το σύνολο της επικράτειας ενός κράτους µέλους. Θεωρητικά, ένας κατασκευαστής ή εισαγωγέας στο κράτος µέλος Χ µπορεί να έχει ένα σύστηµα αποκλειστικής διανοµής στην περιοχή Χ1 και ένα σύστηµα επιλεκτικής διανοµής στην περιοχή Χ2. Εντούτοις, αυτός ο προµηθευτής δεν πρέπει να µπορεί να περιορίζει τις ροές οχηµάτων από τη µία περιοχή στην άλλη, ιδιαίτερα επειδή ο κανονισµός δεν επιτρέπει στους προµηθευτές να εµποδίζουν αντιπροσώπους µε αποκλειστικές περιοχές να πωλούν σε ανεξάρτητους µεταπωλητές (π.χ. εταιρείες που δεν είναι µέλη του δικτύου του κατασκευαστή) Για παράδειγµα, εάν ένας αντιπρόσωπος ενώ έχει αναλάβει έναν τοπικό στόχο πωλήσεων 200 οχηµάτων πωλεί 180 οχήµατα στην τοπική περιοχή, και 40 περαιτέρω σε πελάτες προερχόµενους από άλλες περιοχές, αλλά ο προµηθευτής του δεν είναι σε θέση να τον προµηθεύσει µε το σύνολο των 240 οχηµάτων που χρειάζεται για να εκπληρώσει τόσο τον τοπικό στόχο πωλήσεων όσο και τις «εκτός της περιοχής του» πωλήσεις, αυτός ο προµηθευτής δεν µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση του αντιπροσώπου µε τη δικαιολογία ότι δεν εξεπλήρωσε τον τοπικό στόχο πωλήσεων, επειδή αυτό θα κατέληγε σε έµµεσο περιορισµό των πωλήσεων, ο οποίος απαγορεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισµού. Ένας πράκτορας πωλήσεων πρέπει να διακρίνεται από έναν υπεύθυνο αγορών ή «µεσάζοντα». Ενώ ο µεσάζων αγοράζει οχήµατα εξ ονόµατος των καταναλωτών, ο πράκτορας πωλήσεων δρα εξ ονόµατος ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων. 7

8 Τοιουτοτρόπως, στο προαναφερόµενο παράδειγµα, ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας δεν µπορεί να εµποδίσει τους (αποκλειστικούς) διανοµείς στην περιοχή Χ1 να πωλούν οχήµατα απευθείας σε καταναλωτές στην περιοχή Χ2 ή σε ανεξάρτητους µεταπωλητές. Αυτοί οι µεταπωλητές είναι κατά συνέπεια ελεύθεροι να µεταπωλούν οχήµατα στην περιοχή Χ2 και σε όλες τις άλλες περιοχές της ΕΕ. Επιπλέον, οι (επιλεκτικοί) διανοµείς στην περιοχή Χ2 δεν µπορούν να εµποδίζονται να πωλούν σε ανεξάρτητους µεταπωλητές στην περιοχή Χ1 16 ή σε οποιοδήποτε καταναλωτή στην περιοχή Χ1 ο οποίος τους προσεγγίζει 17. Ερωτήσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση και την επισκευή ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Βλέπε ερωτήσεις 1 και 2 ανωτέρω. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 12. Ποιες προδιαγραφές µπορεί να αξιώνει ο προµηθευτής από τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές; Οι περισσότεροι προµηθευτές θα καθιερώσουν ποιοτικά συστήµατα επιλεκτικής διανοµής όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή, δεδοµένου ότι το µερίδιο αγοράς του δικτύου τους όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση οχηµάτων του σήµατός τους θα είναι υψηλότερο από 30%. Σε ένα τέτοιο σύστηµα, ο προµηθευτής είναι ελεύθερος να προσδιορίσει τα κριτήρια ποιότητας που οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι για να καταστούν µέλη του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν δικτύου επισκευής. Ενώ είναι προφανές ότι πολλά ποιοτικά κριτήρια θα περιορίζουν έµµεσα τον αριθµό των υποψηφίων που είναι σε θέση να τα εκπληρώσουν, τα πραγµατικά κριτήρια ποιότητας δεν πρέπει να περιορίζουν απευθείας τον αριθµό των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών και δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτό που απαιτείται από τη φύση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης που είναι το αντικείµενο της σύµβασης µεταξύ του προµηθευτή και του επισκευαστή. Οι προµηθευτές µπορούν νόµιµα να απαιτούν από τους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ορισµένης ποιότητας και εντός ορισµένων χρονικών ορίων. Εντούτοις, εάν ένας προµηθευτής επιβάλλει αξιώσεις οι οποίες δεν παρέχουν στον αντιπρόσωπο κάποια ευελιξία ως προς το πώς µπορεί να επιτευχθεί ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αυτό θα αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής που δεν καλύπτεται από την κατά κατηγορίες απαλλαγή, ιδιαίτερα εάν αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος της παροχής υπηρεσίας Βλέπε αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισµού 1400/2002. ηλαδή αποδεχόµενοι «παθητικές πωλήσεις». 8

9 Τα ακόλουθα παραδείγµατα, που προέρχονται από αληθινές συµφωνίες διανοµής, καταδεικνύουν αυτή την αρχή: Ένας κατασκευαστής µπορεί νόµιµα να εξειδικεύσει ότι οι εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν µεγάλη κλίµακα υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Για να το επιτύχει, ο επισκευαστής µπορεί ενδεχοµένως να χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε εξειδικευµένα εργαλεία και εξοπλισµό τα οποία χρειάζονται µόνο περιστασιακά. Ενώ η υποχρέωση να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον σπάνια χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό είναι σαφώς νόµιµη, η απαίτηση να είναι πράγµατι κάτοχος αυτού του εξοπλισµού και να τον έχει στις εγκαταστάσεις του δεν µπορεί να αποτελεί πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο, δεδοµένου ότι αυτό δεν επιβάλλεται από το χαρακτήρα των συγκεκριµένων υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Αντ αυτού, υπό αυτές τις συνθήκες ο προµηθευτής πρέπει, για παράδειγµα, να επιτρέπει στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να µισθώνουν αυτά τα εργαλεία. Η αξίωση αγοράς ή χρήσης ειδικού για το σήµα διαγνωστικού εξοπλισµού στις περιπτώσεις που υπάρχει γενικός ισοδύναµος εξοπλισµός δεν αποτελεί επίσης αληθές ποιοτικό κριτήριο και δεν καλύπτεται ως εκ τούτου από τον κανονισµό. Επιπλέον, µία τέτοια απαίτηση θα περιόριζε ενδεχοµένως έµµεσα τη δυνατότητα πολλαπλών σηµάτων στον τοµέα των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, επειδή ο επισκευαστής θα έπρεπε να διαθέτει ειδικό διαγνωστικό εξοπλισµό για κάθε σήµα, γεγονός το οποίο θα µείωνε τις οικονοµίες κλίµακας που προκύπτουν για ένα συνεργείο επισκευής περισσοτέρων του ενός σηµάτων.. Η απαίτηση για κάθε εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή να διαθέτει πλυντήριο αυτοκινήτων δεν αποτελεί εξίσου αληθές ποιοτικό κριτήριο. Ενώ ο κατασκευαστής µπορεί να έχει έννοµο συµφέρον να εξειδικεύει ότι ο επισκευαστής πρέπει να έχει πρόσβαση σε εξοπλισµό για το πλύσιµο αυτοκινήτων εκείνων των πελατών που απαιτούν αυτή την υπηρεσία, πρέπει να επαφίεται στον εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή να αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτύχει αυτό το αποτέλεσµα, και να του παρέχεται για παράδειγµα η δυνατότητα να επιτυγχάνει το αποτέλεσµα αυτό οδηγώντας το όχηµα στο πλησιέστερο πρατήριο ανεφοδιασµού το οποίο διαθέτει πλυντήριο αυτοκινήτων. Σαφώς, ο προµηθευτής έχει έννοµο συµφέρον να εξασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός εξοπλισµός χρησιµοποιείται από τον επισκευαστή για λόγους επικοινωνίας είναι αποτελεσµατικός, ασφαλής και συµβατός µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα του προµηθευτή. Εντούτοις, η αξίωση να χρησιµοποιεί µία στενά προσδιορισµένη τεχνική λύση δεν αποτελεί πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο εάν ο αντιπρόσωπος µπορεί να επιτύχει τους ίδιους στόχους µε άλλα φθηνότερα ή πιο ευέλικτα µέσα. Όταν ο επισκευαστής χρειάζεται ορισµένες τεχνικές πληροφορίες για να µπορεί να συνδέσει το ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφοριών που διαθέτει µε αυτό του προµηθευτή, αυτές πρέπει να του παρέχονται. Η αξίωση να διατίθενται προσωρινά σε πελάτες οχήµατα για να αντικαταστήσουν τα οχήµατά τους που έχουν δοθεί για συντήρηση ή επισκευή αποτελεί ένα πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο. Εντούτοις, ενώ η υποχρέωση να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες είναι κανονικά νόµιµη, η αξίωση να κατέχει πράγµατι αυτοκίνητα αντικατάστασης δεν αποτελεί πραγµατικό ποιοτικό κριτήριο, επειδή αυτό δεν επιβάλλεται από τον χαρακτήρα των συγκεκριµένων υπηρεσιών συντήρησης και 9

10 επισκευής. Ο προµηθευτής µπορεί για παράδειγµα να επιτρέπει στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών παρέχοντάς τους πρόσβαση σε µισθωµένα αυτοκίνητα. Τα µέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ή διαιτητή για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται µε την αξιολόγηση αυτών των απαιτήσεων Μπορεί ο προµηθευτής να αξιώνει από τους υποψήφιους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές να πληρούν συµπληρωµατικά κριτήρια πέραν εκείνων που απαιτούνται για τα υπάρχοντα µέλη του δικτύου επισκευής; Γενικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι περισσότεροι προµηθευτές θα καθιερώσουν συστήµατα ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής για την επισκευή και τη συντήρηση, δεδοµένου ότι τα µερίδια αγοράς του δικτύου τους όσον αφορά την επισκευή και τη συντήρηση οχηµάτων των δικών τους σηµάτων θα είναι υψηλότερα από 30%. Η επιβαλλόµενη στους υποψηφίους αξίωση να πληρούν συµπληρωµατικά κριτήρια πέραν και υπεράνω εκείνων που επιβάλλονται στα υπάρχοντα µέλη του συστήµατος διανοµής δεν είναι συµβατή µε τον χαρακτήρα ενός ποιοτικού συστήµατος και δεν καλύπτεται από τον κανονισµό. 14. Ένας προµηθευτής πρέπει να ορίζει παρόµοια κριτήρια για όλα τα µέλη ενός εξουσιοδοτηµένου δικτύου επισκευής; Όχι απαραιτήτως. Ο προµηθευτής µπορεί να ορίζει παρόµοια ποιοτικά κριτήρια και να τα εφαρµόζει κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους επισκευαστές οι οποίοι ευρίσκονται σε παρόµοιες καταστάσεις (η αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης). Εντούτοις, ο προµηθευτής µπορεί για παράδειγµα να απαιτήσει από τους επισκευαστές που είναι εγκατεστηµένοι σε ευηµερούσες αστικές περιοχές να πληρούν διαφορετικές προδιαγραφές από εκείνους των αγροτικών περιοχών ή µπορεί να απαιτεί από τα µεγαλύτερα συνεργεία να πληρούν διαφορετικά κριτήρια σε σύγκριση µε τα µικρά. 15. Μπορεί ένας προµηθευτής να αρνηθεί να χορηγήσει εξουσιοδότηση σε επισκευαστή ο οποίος πραγµατοποιεί αποκλειστικά επισκευές αµαξωµάτων (συνεργείο αµαξωµάτων) και όχι επισκευές άλλου είδους, όπως µηχανικές εργασίες; Η απάντηση εξαρτάται από το κατά πόσον ο προµηθευτής έχει ποσοτικό ή αµιγώς ποιοτικό επιλεκτικό σύστηµα για τον διορισµό εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών. (Ο προµηθευτής ο οποίος χρησιµοποιεί ένα ποσοτικό σύστηµα µπορεί µόνο να επωφεληθεί από τον κανονισµό εάν τα µερίδια του αγοράς όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση του εν λόγω συστήµατος είναι κάτω του 30%). Μία απαίτηση που αφορά το φάσµα υπηρεσιών το οποίο µία επιχείρηση πρέπει να προσφέρει θεωρείται γενικά ως έγκυρο ποιοτικό κριτήριο και γίνεται ως εκ τούτου δεκτή στο πλαίσιο ενός αµιγώς ποιοτικού συστήµατος επιλογής. Ως εκ τούτου, σε 18 Άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισµού 1400/

11 γενικούς όρους, ο προµηθευτής που εφαρµόζει σύστηµα ποιοτικής επιλογής µπορεί να αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει συνεργεία που ασχολούνται αποκλειστικά µε την επισκευή αµαξωµάτων. Εντούτοις, ένα από τα χαρακτηριστικά ενός αµιγώς ποιοτικού συστήµατος είναι το γεγονός ότι οι προµηθευτές δεν µπορούν να επιβάλουν διακρίσεις µεταξύ των µελών αυτού του συστήµατος. Ως εκ τούτου, εάν ο προµηθευτής έχει ήδη άλλους επισκευαστές αποκλειστικά αµαξωµάτων στο πλαίσιο του εξουσιοδοτηµένου δικτύου του, δεν µπορεί να αρνηθεί να διορίσει περαιτέρω επισκευαστές αποκλειστικά αµαξωµάτων εκτός εάν αυτοί δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τέτοιου είδους συνεργεία. Από την άλλη πλευρά, ο προµηθευτής που χρησιµοποιεί ένα ποσοτικό σύστηµα µπορεί πάντα να αρνείται να διορίσει ένα συγκεκριµένο επισκευαστή που ασχολείται αποκλειστικά µε την επισκευή αµαξωµάτων, ακόµα και εάν έχει ήδη διορίσει άλλα συνεργεία για την αποκλειστική επισκευή αµαξωµάτων και ο νέος υποψήφιος πληροί τα ποιοτικά κριτήρια. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για υποψήφιους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές οι οποίοι επιθυµούν να παρέχουν άλλο περιορισµένο φάσµα υπηρεσιών στο εσωτερικό του δικτύου, όπως τα συνεργεία «ταχυεπισκευών» που επικεντρώνονται στην αντικατάσταση εξατµίσεων, ελαστικών, φρένων και προφυλακτήρων. 16. Μπορεί ένας προµηθευτής να αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει διανοµείς ανταλλακτικών οι οποίοι δεν επισκευάζουν οχήµατα; Συνήθως, όχι. Στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι προµηθευτές θα διαθέτουν µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο από το 30% για ορισµένες κατηγορίες ανταλλακτικών, και προκειµένου να καλυφθούν από τον κανονισµό θα χρησιµοποιούν ποιοτική επιλογή για να επιλέξουν εξουσιοδοτηµένα πρατήρια ανταλλακτικών. Προκύπτει κατά συνέπεια το ερώτηµα του κατά πόσον η υποχρέωση επισκευής οχηµάτων στο πλαίσιο του δικτύου του κατασκευαστή αποτελεί έγκυρη ποιοτική αξίωση για έναν διανοµέα ανταλλακτικών. Προκειµένου να υπάρξει απάντηση, χρειάζεται να εξεταστεί το κατά πόσον αυτή η αξίωση (να υπάρχει εξίσου εξουσιοδότηση για την επισκευή οχηµάτων) είναι αντικειµενική και επιβάλλεται από τον χαρακτήρα του προϊόντος (ανταλλακτικά). Τίποτα από την ίδια τη φύση του ανταλλακτικού δεν δικαιολογεί την υποχρέωση να πωλείται αποκλειστικά από επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτηµένες να επισκευάζουν οχήµατα του συγκεκριµένου σήµατος και µία τέτοια υποχρέωση καταλήγει να είναι αξίωση η οποία µπορεί να µην εξαιρείται σύµφωνα µε τον κανονισµό στο πλαίσιο ενός συστήµατος ποιοτικής επιλεκτικής διανοµής.. 11

12 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 17. Ποιες πρακτικές απαιτήσεις µπορεί να επιβάλλει ο προµηθευτής σε επισκευαστή ο οποίος επιθυµεί να αποκτήσει καθεστώς εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή από ανταγωνιστές κατασκευαστές; Οι αρχές που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης 5 όσον αφορά τους αντιπροσώπους περισσοτέρων σηµάτων ισχύουν εξίσου για τα συνεργεία επισκευής περισσοτέρων σηµάτων. Γενικές ερωτήσεις 18. Ένας προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί χωριστές συµβάσεις για τις πωλήσεις οχηµάτων και για την επισκευή και συντήρηση; Όχι. Ο προµηθευτής µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιεί χωριστές συµβάσεις για κάθε δραστηριότητα, αλλά µπορεί επίσης να επιλέξει να χρησιµοποιεί µία ενιαία σύµβαση για τους αντιπροσώπους οι οποίοι είναι εξίσου εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές. Εντούτοις, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για µία ή περισσότερες συµβάσεις, µία επιχείρηση που διεξάγει πωλήσεις και προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης κα επισκευής πρέπει να είναι σε θέση να θέτει τέλος 19 στις συµβατικές υποχρεώσεις που αφορούν µία από τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς να χρειάζεται να συνάψει νέα συµφωνία µε τον προµηθευτή του όσον αφορά τις άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγµα, ο αντιπρόσωπος ο οποίος έχει συνάψει συµφωνία που καλύπτει πωλήσεις και επισκευή, και ο οποίος επιθυµεί να αποσυρθεί από τη λιανική πώληση καινουργών οχηµάτων διατηρώντας την άδεια επισκευής πρέπει να µπορεί να πράξει τοιουτοτρόπως στη βάση της υπάρχουσας συµφωνίας. 19. Μέχρι ποιο σηµείο µπορεί ο προµηθευτής να έχει πρόσβαση στα επιχειρηµατικά δεδοµένα ενός αντιπροσώπου ή επισκευαστή ο οποίος είναι εξίσου εξουσιοδοτηµένος να πωλεί ή να επισκευάζει σήµατα ανταγωνιστών κατασκευαστών; Ο προµηθευτής µπορεί να έχει έννοµο συµφέρον να εξασφαλίζει ότι µία επιχείρηση εµπορίας ή εξουσιοδοτηµένων επισκευών είναι οικονοµικά υγιής και µπορεί ως εκ τούτου να απαιτεί να έχει γνώση των γενικών λογαριασµών του αντιπροσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή. Εντούτοις, ο προµηθευτής δεν πρέπει να αξιώνει να έχει πρόσβαση σε ειδικά δεδοµένα που αφορούν τις πωλήσεις ή την παροχή υπηρεσιών για οχήµατα άλλων σηµάτων, δεδοµένου ότι άλλοι προµηθευτές µπορούν να αντιτίθενται στην πώληση ή στην επιδιόρθωση των οχηµάτων τους από 19 Έχοντας την υποχρέωση τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων κοινοποίησης. 12

13 αντιπρόσωπο ή επισκευαστή ο οποίος υπόκειται σε τέτοιο έλεγχο. Επιπλέον, η ανταλλαγή εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά µε τις πωλήσεις ή τις επισκευές µπορεί να δηµιουργεί άλλα προβλήµατα ανταγωνισµού. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εξετάζει λεπτοµερώς τα αρχεία ενός αντιπροσώπου ή εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή περισσοτέρων σηµάτων, θα πρέπει να φροντίζει ώστε αυτή η εξέταση να διεξάγεται από ανεξάρτητο µέρος, όπως για παράδειγµα από λογιστή, ο οποίος θα τηρεί τον απόρρητο χαρακτήρα των ευαίσθητων πληροφοριών. 20. Εάν ένας αντιπρόσωπος ή επισκευαστής συγκεκριµένου σήµατος επιθυµεί να πωλήσει την αντιπροσωπεία ή την επιχείρηση επισκευής σε άλλο αντιπρόσωπο ή επισκευαστή του ιδίου σήµατος, οφείλει να το προτείνει καταρχάς στον προµηθευτή αυτού του σήµατος; Έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει τον προµηθευτή εκ των προτέρων για την προβλεπόµενη πώληση; Ο κανονισµός αναγνωρίζει σε κάθε αντιπρόσωπο ο οποίος επιθυµεί να πωλήσει την αντιπροσωπεία του το δικαίωµα να την πωλεί σε άλλον αντιπρόσωπο της επιλογής του στο εσωτερικό του δικτύου του κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει για τους επισκευαστές, οι οποίοι πρέπει να µπορούν να πωλούν την επιχείρηση επισκευής σε οποιοδήποτε άλλο επισκευαστή της επιλογής τους στο πλαίσιο του δικτύου του ιδίου σήµατος. Ο κανονισµός ως εκ τούτου δεν καλύπτει την υποχρέωση του αντιπροσώπου ή του επισκευαστή να προσφέρει την αντιπροσωπεία του ή την επιχείρηση επισκευής στον προµηθευτή πριν να την προσφέρει σε άλλους αντιπροσώπους ή επισκευαστές (δικαίωµα πρώτης άρνησης). Μπορεί να επιβληθεί η υποχρέωση στον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή να ενηµερώνουν τον προµηθευτή για την πρόθεσή τους να πωλήσουν την αντιπροσωπεία ή την επιχείρηση επισκευών, αλλά αυτό δεν πρέπει να καθυστερεί τη µεταβίβαση. Ως εκ τούτου µπορεί να γίνει δεκτή η υποχρέωση να γνωστοποιούν τη µεταβίβαση τέσσερις εβδοµάδες πριν από την πραγµατοποίησή της. 13

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 203/30 1.8.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 17 εκεµβρίου 2003 PE 332.596/25-34 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-34 Σχέδιο έκθεσης (PE 332.596) Giuseppe Gargani Έγκριση των µηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι Κανονισμοί (123/85, 1475/95, 1400/02) στην Ελλάδα Τα πρώτα δίκτυα (1990 1995). Η εμφάνιση των πολυεθνικών. Η πρώτη μετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 CHELCO VAT LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 γνώση Η θεωρητική και πρακτική κατανόηση ενός θέματος η οποία βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι και την εργασία θέτει υψηλές απαιτήσεις στις καρέκλες μας. Η περιστρεφόμενη καρέκλα MARKUS έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Πλήρες όνοµα αιτητή... 2. ιεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των Γραφείων της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο κτίριο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα