TEYXO AP. 5 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEYXO AP. 5 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2004"

Transcript

1 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 5 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2004 K Ï Î EéÏÔÁËÌ Ó XÚÈÛÙÔ ÁÂÓÓ

2 MONAXIKH EKºPA H τ.5, OKTΩBPIOΣ-NOEMBPIOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ. - fax EK OTPIA: MONAXH NIKO HMH EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓPAΦEIOY: LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη EPIEXOMENA 4 AºIEPøMA: T Ûapple ÚÁ Ó ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Ì ÂrÓ È ì âïapple Î ì ÛˆÙËÚ Ì IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ.-fax Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια λων µας. KρατÄτε στά χέρια σας τό πέµπτο τεüχος. Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς àναγν στες µας, τι: 8 NøPI ON MOI: T qù Ó Ùfi ôûùúô ÙÉ BËıÏÂ Ì 20 MONA IKE EM EIPIE : EéÏ ÈÎfi àêè Úˆ- Ì ÛÙfiÓ apple. NÂÎÙ ÚÈÔ BÈÙ ÏË Tό περιοδικό µας εrναι δωρεάν. ^H ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε εrναι γιά σους θέλουν προαιρετικά νά àποστείλουν τήν âλεηµοσύνη τους γιά τό Mοναστήρι πού εrναι πό àνέγερση καί öχει àνάγκη τήν βοήθειά σας. Oσοι λοιπόν θέλετε νά βοηθήσετε τήν àνέγερση τéς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοü τοü περιοδικοü, µπορεöτε νά µäς àποστέλετε τήν βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα στόν àριθµό 426/ δίνοντας καί τό ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ στε µας τηλεφωνικά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη. ΣÄς εéχαριστοüµε θερµά \Eκ τοü περιοδικοü 19 E I O E : ME ^EÔÚÙ Û ÌÂ Î Ê ÙÔ ÙfiÓ AÁÈÔ NÂÎÙ ÚÈÔ 14 OYPANIOI AN Pø OI: O A IO NEKTAPIO 26 O IA A A: ^H îûùôú ÙÉ B ÛÈÏfiappleÈÙÙ

3 Úfi Ó ÁÓÒÛÙÂÛ ÂappleÈÛÙÔÏ... Aγαπητοί µας âν Xριστ àδελφοί, φίλοι àναγν στες τοü ΠεριοδικοÜ µας MÔÓ ÈÎ òeîêú ÛË Στήν âπιστολή αéτή πού µέ τόση àγάπη σäς àπευθύνουµε σέ κάθε τεüχος δέν θά µπορέσω νά σäς µιλήσω γιά τίς χαρµόσυνες µέρες τ ν ëορτ ν πού öρχονται, οûτε γιά âκεöνες πού πέρασαν, καθώς ëτοιµάζαµε τήν Πανήγυρη τοü ^Aγίου Nεκταρίου. έν µπορ νά µιλήσω γιά τίς χαρές, γιατί τό δίµηνο πού πέρασε µäς συγκλόνισαν τρία φοβερά γεγονότα στά ïποöα πολλοί ôνθρωποι καί µάλιστα παιδιά öχασαν τή ζωή τους. Tό πρ το συνέβη στή Pωσία, σ\ να σχολεöο µέ θύµατα µικρά παιδιά πού öτρεξαν χαρούµενα νά παίξουν, νά γελάσουν καί νά ξεκινήσουν µέ âλπίδες καί παιδικά ùνειρα τή νέα τους χρονιά. Tό δεύτερο γεγονός öγινε âδ στήν Πατρίδα µας ταν στή διάρκεια µιäς âκδροµéς κάποια ôλλα παιδιά ôφησαν τήν τελευταία τους πνοή στήν ôσφαλτο, να πρωϊνό τοü Σεπτεµβρίου καί ταν νιότη τους δέν εrχε καλά καλά àνθίσει. Kαί τό τρίτο γεγονός εrναι τό τραγικό δυστύχηµα µέ τό ïποöο öφυγαν àπό κοντά µας ï Πατριάρχης \Aλεξανδρείας µέ τή συνοδεία του, κληρικοί καί λαϊκοί πού τόν συνόδευαν. Mέσα σέ λίγες λέξεις ποιόν νά πρωτοπαρηγορήσεις καί σέ ποιόν νά πρωτοαπευθυνθεöς. Στίς µητέρες πού ντύθηκαν στά µαüρα καί τά µάτια τους σως δέν στεγνώσουν ποτέ... Στή µακρυνή \Aφρική πού öχασε τόν µεγάλο πατέρα καί προστάτη της; Στή µακρυνή Mαδαγασκάρη, âκεö πού ï Aγιος Mητροπολίτης της Nεκτάριος öκανε παιδιά του λα τά παιδιά της καί öτρεχε γι\ αéτά περισσότερο καί àπό τούς σαρκικούς γονεöς τους àκόµα καί στή Mονή τοü MαχαιρÄ πού çρφάνεψε ξαφνικά àπό τόν στοργικό της πνευµατικό πατέρα Γέροντα \Aρσένιο; Oλα αéτά προκαλοüν πράγµατι τόν àνθρώπινο πόνο, τή θλίψη àλλά ùχι τήν àπελπισία, οûτε τήν àγανάκτηση. Συνοδέψαµε στό κοιµητήριο τά σώµατα αéτ ν τ ν àνθρώπων, στόν α ώνιο πνο τους, ùχι στόν θάνατό τους. Γιατί ï θάνατος öχει νικηθεö καί δέν πάρχει καί οî ψυχές λων αéτ ν, ψυχές λευκές καί êγνές σάν τ ν àγγέλων πέταξαν γιά τήν χώρα τ ν \Aγγέλων, γιά τήν àγκαλιά τοü ΘεοÜ, γιά νά χαίρονται γιά πάντα, âκεö πού δέν πάρχει πόνος, θλίψη καί στεναγµός. \EκεÖ πού πάρχει πάντα φ ς. \EκεÖ πού πάρχει πάντα àγάπη. \EκεÖ στόν Παράδεισο πέταξαν οî ψυχές αéτ ν τ ν παιδι ν, τοü Πατριάρχη µας καί τ ν κληρικ ν µας âγκαταλείποντας µιά ζωή µέσα σέ σκληρούς àγ νες, πόνους, δοκι- µασίες. Oî κληρικοί µας συνάντησαν Aéτόν πού πόθησαν καί τά παιδιά öκαναν φίλους τούς àγγέλους καί γιά παιχνίδι öχουν πιά τήν µνωδία στό Θεό. Ποιός δέν τούς ζηλεύει, ποιός δέν θά\ θελε ταν öρθει œρα του γιά ν\ àκολουθήσει τό νόµο τοü τέλους νά βρεθεö κι αéτός στή χώρα τ ν àγγέλων. Mέ µιά ψυχή καθαρή καί λευκή σάν τ ν µικρ ν παιδι ν... Eéχόµαστε Παναγία µας, Mητέρα λων µας νά παρηγορεö καί νά παραστέκει σ\ λες αéτές τίς µητέρες πού πως κι âκείνη öχασαν τά παιδιά τους. \Aλλά κι âµεöς ôς µήν ξεχάσουµε àπό τή µνήµη µας λες αéτές τίς ψυχούλες πού öφυγαν àπό αéτόν τόν κόσµο, àλλά πάντα νά τίς θυµόµαστε στήν προσευχή µας. Aλλωστε µήν λησµονοüµε τι λοι µας κάποια στιγµή αéτό τό δρόµο θά βαδίσουµε καί κάποιοι ôλλοι θά προσεύχονται τότε γιά µäς. ^H προσευχή πάντοτε παρηγορεö καί λοι µας τήν öχουµε àνάγκη. K Ï Î EéÏÔÁËÌ Ó XÚÈÛÙÔ ÁÂÓÓ καί ôς πορευθοüµε τίς Aγιες αéτές µέρες πως οî µάγοι πρός τόν ΣωτÉρα Xριστό, µέ δ ρα γιά τόν τεχθέντα Kύριο τήν àγάπη καί τήν προσφορά πρός τόν πλησίον µας. ^H ^Hγουµένη Mόνικα Mοναχή καί αî σύν âµοί âν Xριστ àδελφαί.

4 AÊÈ ÚˆÌ... TA AP ANA TOY XPI TOY MA EINAI ì \EÏapple Î ì ˆÙËÚ Ì 4 Στίς 25 τοü µηνός εκεµβρίου γιορτάζουµε τήν κατά σάρκα Γέννηση τοü Kυρίου καί ΘεοÜ καί ΣωτÉρος µας \IησοÜ XριστοÜ. Bλέποντας ï φιλάνθρωπος Θεός τι τό γένος τ ν àνθρώπων τυραννιόταν àπό τόν διάβολο, àπέστειλε τόν ôγγελό Tου Γαβριήλ καί διεµήνυσε στή Θεοτόκο: XαÖρε Kεχαριτωµένη, ï Kύριος µετά ΣοÜ... καί ταν âκείνη àπάντησε: \Iδού δούλη Kυρίου γένοιτό µοι κατά τό ρéµα σου εéθύς, διά Πνεύµατος ^Aγίου, συνελήφθη στήν Aχραντο καί Παρθενική µήτρα τéς Παναγίας ï Yîός καί Λόγος τοü ΘεοÜ καί Kύριος µ ν \IησοÜς Xριστός. Oταν συµπληρώθηκαν οî âννέα µéνες àπό τήν σύλληψη, τότε âξεδόθη διάταγµα àπό τόν Kαίσαρα Aûγουστο ν\ àπογραφεö λη ο κουµένη πού qταν πό τήν âξουσία του καί ï γεµόνας Kυρήνιος àπεστάλη στά ^Iεροσόλυµα γιά νά τελέσει τήν àπογραφή στήν περιοχή âκείνη. Mέ αéτόν τόν τρόπο συνέβαλαν àκόµα καί οî ôπιστοι στό νά âπαληθευθοüν οî Γραφές καί ï Kύριός µας νά γεννηθεö ùχι στή Γαλιλαία που öµεναν Mαρία µέ τό µνηστήρα της \Iωσήφ, àλλά στήν \Iουδαία καί µάλιστα στήν πόλη Bηθλεέµ. Γιατί âκεö öφθασε ï µνήστωρ \Iωσήφ µέ τήν Θεοτόκο πού qταν τοιµη νά γεννήσει γιατί αéτή qταν πόλη τéς καταγωγéς του. Kι âπειδή δέν βρέθηκε κατοικία MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË γιά νά µείνουν, âπειδή πολύ λαός εrχε µαζευθεö γιά τήν àπογραφή, µπéκαν µέσα σ\ να φτωχικό σπήλαιο, σέ µία φάτνη, που Θεοτόκος γέννησε àφθόρως τόν Kύριό µας \IησοÜ Xριστό καί σπαργάνωσε ½ς Bρέφος τόν Kτίστη τ ν êπάντων καί Tόν öβαλε στήν φάτνη τ ν àλόγων ζώων. Aéτή τή γιορτή λοιπόν γιορτάζουµε σήµερα. Tά Xριστούγεννα, τοü ΘεοÜ τή φανέρωση. Γιατί ï \Aόρατος σήµερα φαίνεται, ï Θεός ôνθρωπος γίνεται καί γεννäται στό χρόνο. Σήµερα Bηθλεέµ öγινε µοια µέ τόν οéρανό, àφοü σ\ αéτήν âµφανίστηκαν àντί γι\ àστέρια, ôγγελοι πού àνυµνοüν τό Θεό καί δέχθηκε µέ τρόπο θαυµαστό, ùχι τόν φυσικό λιο, àλλά τόν Hλιο τéς ικαιοσύνης µ\ ναν τρόπο µυστηριακό καί τόσο θαυµαστό, àφοü âκεö που âκδηλώνεται θέληση τοü ΘεοÜ νικ νται οî φυσικοί νόµοι. ^O Θεός θέλησε καί κατέβηκε àπό τούς οéρανούς καί öσωσε τόν ôνθρωπο. Σήµερα γεννιέται ï A ώνιος. Kαί γίνεται ôνθρωπος ï Θεός χωρίς νά παύσει νά εrναι Θεός. Kαί ταν γεννήθηκε οî \IουδαÖοι δέν παραδέχθηκαν τήν παράδοξη Γέννησή Tου καί οî φαρισαöοι παρερ- µήνευαν τίς ΘεÖες Γραφές καί οî ΓραµµατεÖς δίδασκαν τά àντίθετα τοü µωσαϊκοü νόµου. ^O ^Hρώδης γύρευε τό νεογέννητο ùχι γιά νά τοü προσφέρει τιµές, µά γιά νά τό σκοτώσει. ohρθαν Ποιµένες γιά νά προ-

5 σκυνήσουν τόν καλό Ποιµένα πού θυσιάζεται γιά νά σώσει τά πρόβατά Tου. ohρθαν ôνδρες σ\ \EκεÖνον πού öγινε ôνθρωπος καί θεράπευσε τίς ταλαιπωρίες τ ν δούλων Tου. ohρθαν γυναöκες νά προσκυνήσουν \EκεÖνον πού γεννήθηκε àπό γυναöκα γιά νά µετατρέψει σέ χαρά τίς λύπες τéς γυναίκας. ohρθαν παρθένοι στόν Yîό τéς Παρθένου καί àποροüσαν π ς ï ηµιουργός τ ν µητρικ ν µαστ ν καί τοü γάλακτος, \EκεÖνος πού κάνει τούς µαστούς νά βγάζουν µόνοι τους ôφθονο γάλα, π ς öφαγε παιδική τροφή àπό Mητέρα παρθένο. ohρθαν τά νήπια σ\ \EκεÖνον πού öγινε νήπιο γιά νά συντεθεö µνος στόν Kύριο àπό νήπια πού àκόµα θηλάζουν. ohρθαν παιδιά πρός τό Παιδί πού τά öκανε µάρτυρές Tου, âξαιτίας τéς θηριωδίας τοü ^Hρώδη. Hρθαµε λοι âµεöς οî δοüλοι σ\ \EκεÖνον πού öλαβε δούλου µορφή γιά νά µετατρέψει σ\ âλευθερία τή δουλεία µας. ohρθαν οî ψαράδες σ\ \EκεÖνον πού τούς µετέτρεψε àπό êπλούς ψαράδες σέ ψαράδες àνθρώπων. ohρθαν τελ νες σ\ \EκεÖνον πού àνέδειξε ναν àπό τούς τελ νες σέ Eéαγγελιστή. ohρθαν οî πόρνες σ\ \EκεÖνον πού ôφησε τά πόδια Tου νά τά βρέξει µέ τά δάκρυά της πόρνη. Oλοι οî êµαρτωλοί qρθαν νά δοüν τόν \Aµνό τοü ΘεοÜ πού σήκωσε MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 5

6 AÊÈ ÚˆÌ... 6 πάντω Tου τήν êµαρτία λου τοü κόσµου. Oî µάγοι, οî ποιµένες, οî τελ νες, οî πόρνες, Σαµαρείτιδα, Xαναναία, λοι πανηγυρίζουν χαρούµενοι. Πανηγυρίζου- µε κι âµεöς µαζί τους κρατώντας στά χέρια µας ùχι µουσικά ùργανα, àλλά τά σπάργανα τοü XριστοÜ, γιατί αéτά εrναι âλπίδα µας, αéτά εrναι ζωή µας αéτά εrναι σωτηρία µας. Γι\ αéτό τά öχουµε γιά πάντα µαζί µας γιά νά µäς δώσουν κι âµäς µέ τή δική τους δύναµη τήν îκανότητα νά ψάλλουµε µαζί µέ τούς àγγέλους όξα âν ψίστοις Θε... Σήµερα γεννιέται àπό τήν Παρθένο \EκεÖνος πού γεννήθηκε àπό τόν Πατέρα µέ τρόπο àνέκφραστο πρίν àπό λους τούς α νες. Σήµερα γεννήθηκε ï Yîός τοü ΘεοÜ, ùχι σύµφωνα µέ τούς νόµους τéς φύσης, àλλά πως γνωρίζει χάρη τοü ^Aγίου Πνεύµατος. Kαί προαιώνια Γέννησή Tου εrναι àληθινή καί âπίγεια εrναι àναµφισβήτητη. Συνεπ ς οûτε προαιώνια Γέννησή Tου µπορεö νά ëρµηνευθεö, àλλά οûτε καί öλευσή Tου πάνω στή γé δέχεται προσπάθεια κατανοήσεως. Bλέπω τή Mητέρα, àτενίζω τό Bρέφος, àλλά àδυνατ νά συλλάβω τόν τρόπο τéς Γεννήσεως. Πόσο àνέκφραστη εrναι Xάρη τοü ΘεοÜ! ^O Mονογενής Λόγος που γεννήθηκε πρίν àπ\ λους τούς α νες, ï àπρόσιτος καί àσώµατος καί µοναδικός ε σéλθε στό φθαρτό καί ïρατό àνθρώπινο σ µα. Γιά ποιό λόγο; Γιά νά διδάξει µέ τήν παρουσία Tου καί µέ τόν τρόπο αéτό νά µäς ïδηγήσει πρός τά àόρατα. Σήµερα λοιπόν λύθηκαν τά µακροχρόνια δεσµά, ντροπιάστηκε ï διάβολος, οî δαίµονες âκδιώχθηκαν, καταργήθηκε ï θάνατος, àνοίχθηκαν οî πüλες τοü Παραδείσου, âξαφανίστηκε κατάρα, àποµακρύνθηκε êµαρτία, πλάνη καταργήθηκε, àλήθεια âπανéλθε καί διαδόθηκε τό κήρυγµα τéς MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË εéσεβείας παντοü. ^H Bασιλεία τ ν Oéραν ν µεταφυτεύθηκε στή γé. Oî ôγγελοι âπικοινωνοüν µέ τούς àνθρώπους καί οî ôνθρωποι χωρίς φόβο συνοµιλοüν µέ τούς àγγέλους. \Aλλά γιατί συµβαίνουν αéτά; \Eπειδή κατέβηκε ï Θεός στή γé, καί ï ôνθρωπος àνέβηκε στούς οéρανούς. ohρθε λοιπόν ï Θεός στή γé âν qταν àποκλειστικά στόν Oéρανό. Kαί âν εrναι ^Oλόκληρος στόν Oéρανό εrναι ^Oλόκληρος καί στή γé. \Eν qταν Λόγος, öλαβε àνθρώπινη µορφή, öγινε ôνθρωπος γιά νά κατοικήσει µέσα στούς àνθρώπους. \Eν qταν Θεός, σαρκώθηκε καί φάτνη δέχθηκε \EκεÖνον πού δέ χωροüσε ï οéρανός. Tοποθετήθηκε στή φάτνη κι öλαβε παιδική τροφή àπό Mητέρα Παρθένο. \EκεÖνος πού προνοεö καί τρέφει λα τά σύµπαντα. \Aνέχεται νά κρατηθεö ½ς Bρέφος πού θηλάζει στήν àγκαλιά τéς Παρθένου γιά νά µπορέσουν νά τόν πλησιάσουν οî µάγοι. Bλέπω ναν µαραγκό ταυτόχρονα καί µία φάτνη κι να βρέφος καί σπάργανα καί λεχ να Παρθένο πού στερεöται καί τά πλέον àπαραίτητα. Bλέπω τά πάντα νά εrναι φτωχικά, τά πάντα νά πληµµυρίζουν àπό àνέχεια. Erδες πλοüτος πού πάρχει µέσα σέ τόσο µεγάλη φτώχεια; Erδες π ς, âν ï Xριστός qταν πλούσιος, πτώχευσε γιά χάρη µας; έν εrχε οûτε κρεββάτι, οûτε στρ µα καί γι\ αéτό τοποθετήθηκε σέ µιά ξερή φάτνη. oω φτώχεια πού εrσαι πηγή πλούτου! oω πλοüτε àµέτρητε πού κρύβεσαι àπό τήν φτώχεια! Erναι ξαπλωµένος µέσα στή φάντη καί συνταράσσει τήν O κουµένη. Tυλίγεται µέ σπάργανα καί διασπä τά δεσµά τéς êµαρτίας. \Aκόµα δέ µίλησε καί δίδαξε τούς µάγους καί τούς παρακίνησε σέ µετάνοια καί µεταστροφή. Kοντά Tου εrναι Mαρία πού εrναι Παρθένος καί Mητέρα µαζί. Kοντά Tου καί ï \Iωσήφ πού λεγόταν, χωρίς νά εrναι, πατέ-

7 ρας. Xωρίς νά εrναι λεγόταν ôνδρας τéς Mαρίας κι âκείνη, χωρίς νά εrναι, λεγόταν γυναίκα τοü \Iωσήφ. ^O \Iωσήφ µνηστεύθηκε µόνο τή Mαρία καί τό Aγιο Πνεܵα τή σκέπασε µέ τήν χάρη Tου. Γι\ αéτό καί βρισκόταν σέ àπορία ï \Iωσήφ καί δέν γνώριζε π ς νά χαρακτηρίσει τό Bρέφος. έν εrχε δέα γιά τόν τρόπο πού γεννήθηκε τό παιδί, µέχρι πού τοü qρθε τό µήνυµα àπό τόν οéρανό µέ τή φωνή τοü àγγέλου: Mή φοβäσαι \Iωσήφ γιατί âκεöνο πού γεννήθηκε µέσα της προέρχεται àπό Πνεܵα Aγιο (Mατθ. 1,20). Tό Aγιο Πνεܵα λοιπόν σκέπασε τήν Παρθένο. Πρίν àπό πολλούς α νες ï διάβολος âξαπάτησε τήν Eûα πού qταν κι âκείνη παρθένος, πού µως ταν âξαπατήθηκε, µέ τά λόγια της προκάλεσε τόν θάνατο στό àνθρώπινο γένος. \Eν Mαρία γέννησε µέ àνθρώπινη µορφή τό Θεό Λόγο πού σέ µäς öγινε φορέας τéς α ώνιας ζωéς. ^O λόγος τéς Eûας πέδειξε τό ξύλο µέ τό ïποöο âκδιώχθηκε ç \Aδάµ àπό τόν Παράδεισο, ï Λόγος µως πού γεννήθηκε àπό τήν Παρθένο öδειξε τό Σταυρό µέ τόν ïποöο µπροστά στά µάτια τοü \Aδάµ ïδήγησε τό ληστή στόν Παράδεισο. Γι\ αéτό καί σήµερα ï Λόγος τοü ΘεοÜ, âν εrναι Θεός, âµφανίστηκε µέ àνθρώπινη µορφή γιά νά καταργήσει τό ψεüδος καί νά âπαναφέρει µέ µυστικό τρόπο τή λατρεία στό µόνο Θεό. Aς δοξάσουµε λοιπόν \EκεÖνον, τόν Xριστό πού µäς ôνοιξε δρόµο µέσα àπό àδιάβατο τόπο µαζί µέ τόν Πατέρα καί τό Aγιο Πνεܵα τώρα καί στούς àπέραντους α νες. \Aµήν. (βιβλ. Συναξαριστής εκεµβρίου καί ïµιλία στή Γενέθλιο µέρα τοü ΣωτÉρος µας, ^Aγίου \Iωάννου τοü Xρυοστόµου) MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 7

8 ÁÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ... Tί qταν τό Aστρο τéς Bηθλεέµ TÔÜ \IËÛÔÜ ÂÓÓËı ÓÙÔ âó BËıÏÂ Ì ÙÉ \IÔ âó ìì Ú È ^HÚÒ Ô ÙÔÜ B ÛÈÏ ˆ, å Ô Ì ÁÔÈ àapplefi àó ÙÔÏáÓ apple ÚÂÁ ÓÔÓÙÔ Âå ^IÂÚÔÛfiÏ Ì, Ï ÁÔÓÙÂ Ø ÔÜ âûùèó ï Ù ıâ ÛÈÏ ÙáÓ \IÔ ˆÓ; Eú ÔÌÂÓ Á Ú éùôü ÙfiÓ àûù Ú âó ÙFÉ àó ÙÔÏFÉ Î õïıôìâó appleúôûî ÓÉÛ È éùˇá... 8 E χουµε λοι µας àκούσει καί διαβάσει τι τήν µέρα τéς Γεννήσεως τοü Kυρίου µας παρουσιάστηκε στόν οéρανό να àστέρι τό ïποöο βοήθησε καί ïδήγησε τούς µάγους, τούς àστρονόµους δηλαδή τéς âποχéς âκείνης καί ùχι µάγους µέ τήν διότητα πού âννοοüµε σήµερα, νά βροüν τό σπήλαιο πού γεννήθηκε ï \IησοÜς Xριστός âκ Παρθένου Mαρίας. Aéτό τό àστέρι προβληµάτισε πάρα πολλούς âπιστή- µονες γιά τό τί àκριβ ς qταν. ^H ^Aγία Γραφή ξεκάθαρα µäς λέει τι qταν να àστέρι τό ïποöο öφεγγε µέ µία λάµψη πάρα πολύ σχυρή καί öδειχνε τό σηµεöο πού βρισκόταν τό ΘεÖο Bρέφος. Kάποιοι àστρονόµοι σχυρίζονται τι τό àστέρι αéτό qταν µιά σύνοδος Πλανητ ν, λέγοντας τι τά χρόνια πού γεννήθηκε ï Xριστός öγινε µιά σύνοδος Πλανητ ν, να πολύ σπάνιο φαινόµενο. Aλλοι πάλι λένε τι τό àστέρι αéτό qταν κάποιος πλανήτης στόν ïποöο ï Θεός öδωσε δύναµη καί âξουσία œστε νά φωτίζει τό ΘεÖο Bρέφος. Tί àπ\ λα ôραγε νά qταν; Nά qταν αéτό τό àστέρι πού τοü öδωσε ï Θεός κάποια λάµψη; Nά qταν σύνοδος τ ν Πλανητ ν; \Aλλά ôν âξετάσουµε âπιστηµονικά τό φαινόµενο θά διαπιστώσουµε τι σύνοδος αéτή τ ν Πλανητ ν öγινε 2-3 χρόνια πρίν τή γέννηση τοü XριστοÜ. Γιά τούς âπιστή- µονες λοιπόν, σύνοδος τ ν Πλανητ ν συµβόλισε κάτι µεγάλο πού θά συνέβαινε στήν MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË

9

10 ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ... àνθρωπότητα. ohταν κατά κάποιο τρόπο να προµήνυµα τéς Γέννησης τοü \IησοÜ XριστοÜ. Σύµφωνα µέ τόν Aγιο \Iωάννη τόν Xρυσόστοµο δέν qταν àστέρι, àλλά κάποια àόρατη δύναµη πού öλαβε µορφή ôστρου. Tό ôστρο αéτό τό εrδαν οî µάγοι τéς \AνατολÉς πρίν àπό πολύ καιρό πάνω àπό τήν πατρίδα τους. Kαί αéτό εrναι πολύ λογικό, γιατί θά τούς χρειαζόταν πολύς χρόνος γιά τό ταξίδι τους µέχρι νά φτάσουν âγκαίρως στό νεογέννητο ΘεÖο Bρέφος. ιότι τό àστέρι παρουσιάστηκε στήν \Aνατολή καθώς λέει Γραφή Mάγοι âξ àνατολ ν, âν ï Xριστός γεννήθηκε στήν Παλαιστίνη, ïπότε γιά νά προλάβουν νά τόν δοüν ½ς νήπιο στά σπάργανα θά χρειαζόταν πολύς χρόνος γιά τήν ïδοιπορία τους, γι\ αéτό καί âµφανίστηκε ï àστέρας αéτός νωρίτερα. Tό παράξενο λοιπόν âκεöνο àστέρι qταν πού προκάλεσε τεράστια âντύπωση στούς µάγους. Eλαµπε πάρα πολύ καί δέν φάνηκε στόν οéρανό τή νύχτα, àλλά τό µεσηµέρι, ταν ï λιος qταν ïλόλαµπρος. Oπως γνωρίζουµε τά àστέρια τήν µέρα, µπροστά στή λάµψη τοü λίου χάνονται. Aéτό δέν εrναι δυνατόν νά συµβεö µέ κανένα ôλλο àστέρι, οûτε κôν καί µέ τήν δια τή σελήνη πού, ôν καί εrναι µεγαλύτερη àπ\ λα, κρύβεται καί âξαφανίζεται àµέσως µόλις βγοüν οî àκτöνες τοü λίου. \EκεÖνο τό àστέρι µως νίκησε µέ τήν περβολική λαµπρότητά του τίς àκτöνες τοü λίου καί àποδείχθηκε φωτεινότερο καί àπό αéτές. \Aλλά καί πορεία πού àκολουθοüσε τό àστέρι qταν κάτι âντελ ς παράδοξο. Oπως γνωρίζουµε λα τά àστέρια, àκόµη καί ï λιος καί Σελήνη, àκολουθοüν συγκεκριµένη πορεία, àπό τήν àνατολή πρός τή ύση. έν πάρχει àστέρι πού νά àκολουθεö διαφορετική τροχιά. Aéτό τό àστέρι µως, πήγαινε àπό τό BορρÄ πρός τό Nότο. \AκολουθοÜσε τήν πορεία àπό τήν Περσία, πού βρίσκεται στό BορρÄ πρός τή Bηθλεέµ πού βρίσκεται Nότια, πρäγµα àδύνατον γιά τά âπιστηµονικά δεδοµένα. Eνα àκόµα παράδοξο µέ αéτό τό àστέρι εrναι τι âν τούς ïδηγοüσε µέχρι τήν Παλαιστίνη, ταν öφτασαν στά ^Iεροσόλυµα κρύφτηκε. Eπειτα φανερώθηκε πάλι ταν âπρόκειτο ν\ àναχωρήσουν, àφοü àνακοίνωσαν στόν ^Hρώδη τήν α τία τéς àφίξεώς τους. Oλα αéτά àποδεικνύουν τι δέν πρόκειται γιά κίνηση ôστρου, àλλά γιά κίνηση κάποιας πολύ λογικéς δύναµης, àφοü δέν

11 εrχε κάποια µόνιµη πορεία, àλλά κινεöτο ταν öπρεπε νά κινεöται, σταµατοüσε ταν öπρεπε νά σταµατä καί ρύθµιζε τά πάντα πως öπρεπε. Eνα ôλλο στοιχεöο πού προκαλεö âντύπωση εrναι ï τρόπος µέ τόν ïποöο τούς ïδηγοüσε, καθώς δέν τούς ïδηγοüσε àπό τόν οéρανό, àφοü εrναι àδύνατο νά κατατοπίζονταν µέ αéτόν τόν τρόπο. \Aλλά κατέβαινε χαµηλά καί τούς ïδηγοüσε. Erναι κατανοητό σέ λους τι δέν εrναι δυνατόν να àστέρι νά κάνει γνωστό να τόπο τόσο µικρό σο µία καλύβη µäλλον καλύτερα τό σ µα ëνός νηπίου. Kαί αéτό γιατί τό àστέρι βρισκόµενο σέ µεγάλο ψος εrναι àδύνατο νά âπιση- µάνει καί νά κάνει γνωστό να τόσο µικρό τόπο. Aéτό εrναι δυνατό νά τό àντιληφθεö κανείς àπό τή Σελήνη ïποία, ôν καί εrναι µεγαλύτερη àπό λα τά àστέρια, δίνει τήν âντύπωση σέ λους τούς κατοίκους τéς γéς, τι βρίσκεται κοντά τους, àνεξάρτητα àπό τό σηµεöο τéς γéς στό ïποöο βρίσκεται ï καθένας. Aρα λοιπόν, π ς θά öδειχνε να àστέρι να τόπο τόσο µικρό σο εrναι φάτνη, ôν δέν ôφηνε τό ψος âκεöνο καί δέν κατέβαινε χαµηλά, πάνω àπό τό κεφάλι τοü παιδιοü; Γιατί µως, τό àστέρι νά δείχνει τό παιδί; Γιά τόν êπλούστατο λόγο, γιά νά γίνει ïρατός ï Bασιλιάς. Γιατί δέν πéρχε κανένα ôλλο σηµεöο πού νά δείχνει τι τό τεχθέν παιδίο εrναι ï àναµενόµενος Mεσσίας, οûτε τό σπίτι qταν µεγαλοπρεπές, οûτε Mητέρα λαµπρά καί âπίσηµη... Mέσα σ\ να στάβλο, âνδεδυµένος πτωχείαν γεννήθηκε ï Σωτήρας Xριστός µας. \Aπό λα αéτά συµπεραίνουµε, πως λέει ï Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστοµος τι τό àστέρι αéτό qταν ôγγελος Kυρίου. Nά λοιπόν τί qταν τό àστέρι πού παρουσιάστηκε στή Bηθλεέµ: Aγγελος Kυρίου. ΓεννÄται µως µιά àπορία. Γιατί νά παρουσιαστεö ½ς àστέρι καί δέν παρουσιάστηκε ½ς Aγγελος πού qταν στήν πραγµατικότητα; Kαί ï λόγος εrναι γιατί οî µάγοι qταν ε δωλολάτρες καί δέν πίστευαν στό Θεό καί στίς προφητεöες. ^Oπότε ôν παρουσιαζόταν κάποιος ôγγελος δέν θά τόν πίστευαν. ^O Θεός τούς öδωσε σηµεöο πού µποροüσαν νά πιστέψουν. Aéτοί πίστευαν στά ôστρα καί γι\ αéτό ï Θεός χρησιµοποίησε αéτό τόν τρόπο γιά νά τούς φέρει κοντά Tου. Γιατί µως τό àστέρι καθοδήγησε τούς ôπιστους µάγους στό ΘεÖο Bρέφος; Γιά νά καυτηριάσει τήν àναισθησία τ ν \Iουδαίων. \Eπειδή δηλαδή, ôν καί ôκουγαν συνεχ ς τούς προφéτες νά µιλοüν γιά τήν âνανθρώπιση τοü XριστοÜ, δέν öδιναν τήν àπαιτού- µενη σηµασία, γι\ αéτό καί κάλεσε τούς βάρβαρους àπό τή µακρυνή \Aνατολή ν\ àναζητοüν πρ τοι τό ΣωτÉρα πού βρισκόταν κοντά τους καί ν\ àκούσουν àπό περσική φωνή âκεöνα πού δέν θέλησαν νά µάθουν àπό τούς προφéτες. Aς àκολουθήσουµε λοιπόν καί µεöς τούς βαρβάρους µάγους καί ôς βαδίσου- µε µακρυνή àπόσταση γιά νά δοüµε τόν Xριστό, γιατί κι âκεöνοι ôν δέν ταξίδευαν µακριά àπό τή γé τους δέν θά Tόν öβλεπαν καί δέν θά Tόν γνώριζαν ποτέ. Aς σηκωθοüµε λοιπόν κι âµεöς καί ôς τρέξουµε στό σπίτι τοü ΠαιδιοÜ. Kαί ôν µäς âµποδίσουν στό δρόµο µας αéτό, ε τε βασιλεöς, ε τε πλήθη, ε τε τύρρανοι, ôς µήν àφήσουµε τόν πόθο µας νά σβήσει. Aφησε λοιπόν κι âσύ τά πάντα καί τρέξε πρός τήν Bηθλεέµ. Aν εrσαι βοσκός, θά δεöς τό παιδί στό κατάλυµα. Aν εrσαι µάγος κανένα âµπόδιο àπό τήν διότητά σου, φθάνει νά öλθεις γιά ν\ àποδώσεις τιµή καί προσκύνηση. Πρόσεξε µόνο µήν µοιάσεις µέ τόν ^Hρώδη καί πεöς Aς öλθω κι âγώ γιά νά Tόν προσκυνήσω καί ταν öλθεις, θελήσεις νά Tόν φονεύσεις... ^IεροÜ Xρυοστόµου) MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 11

12 HMEPOΛOΓIO 2005 ΣÄς παρακαλοüµε θερµά λοι νά βάλετε στό σπίτι σας τό ^Hµερολόγιο τéς ^IερÄς MονÉς µας γιά τό νέο öτος Erναι καθιστό καί κρεµαστό καί εrναι âπίσης àφιερωµένο στούς Πρωτοµάρτυρες τéς \Eκκλησίας µας. Oπως κάθε χρόνο àναγράφονται σέ αéτό λες οî νηστεöες καί οî ëορτές àναλυτικά. Eνα µερολόγιο àποτελεö να ½ραÖο καί πνευµατικό δ ρο γιά τή νέα χρονιά. Θερµή παράκληση: BοηθεÖστε µας νά συνεχίσουµε τό öργο µας διαθέτοντας να περισσότερα µερολόγια. MπορεÖτε νά µäς τηλεφωνήσετε νά σäς στείλουµε σα τεµάχια µäς ζητήσετε γιά νά τά δώσετε σέ φίλους, συγγενεöς καί γνωστούς σας. 12 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË τηλέφωνο ^IερÄς MονÉς

13 Tό TEMΠΛO στό παρεκκλήσιο τéς ΠANAΓIAΣ THΣ ΓOPΓOΫΠHKOOY öχει àνάγκη àπό τή βοήθειά σας. ΣÄς παρακαλοüµε µή µäς ξεχνäτε. \Aγαπητοί µας àδελφοί, Hδη κάποιοι àπό âσäς öχετε àνταποκριθεö στήν öκκλησή µας γιά βοήθεια γιά νά µπορέσουµε νά àγοράσουµε τό ξυλόγλυπτο τέµπλο γιά τό παρεκκλήσιο τéς ^IερÄς MονÉς µας, àφιερωµένο στήν Παναγία τή Γοργοϋπήκοο. Γι\ ôλλη µιά φορά λοιπόν σäς παρακαλοüµε νά µäς βοηθήσετε àπό τό στέρηµα τό περίσσευµά σας γιά νά συγκεντρωθεö τό ποσό τ ν εéρώ πού àπαιτεöτε γιά τήν àγορά του. Kαί νά εrστε βέβαιοι τι τά çνόµατά σας ½ς κτίτορες τοü παρεκκλησίου τéς Παναγίας µας θά µνηµονεύονται στό δίπτυχό µας âσαεί. Oπως οî κτίτορες θά βοηθήσουν τό âκκλησάκι τéς Παναγίας µας γιά νά àποκτήσει τό τέµπλο του, öτσι καί Παναγία µας διαίτερα ½ς Γοργοϋπήκοος, γοργά θά προστρέχει στίς àνάγκες σας. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 13

14 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... O A IO NEKTAPIO EΠIΣKOΠOΣ ΠENTAΠOΛEΩΣ ^O ı Ì ÙÔ ÚÁfi O Aγιος Nεκτάριος, κατά κόσµον \Aναστάσιος KεφαλÄς, γεννήθηκε τήν 1η \Oκτωβρίου τοü 1846 στή Σηλυβρία τéς Θράκης. ΓονεÖς του qταν ï ɵος καί Bασιλική KεφαλÄ, ôνθρωποι φτωχοί àλλά κοντά στό Θεό. E δικά γιαγιά του qταν πάρα πολύ πιστή γυναίκα καί εéσεβής. Στά δεκατέσσερά του χρόνια àναγκάστηκε νά âγκαταλείψει τή γενέτειρά του καί νά κατευθυνθεö πρός τήν Kωνσταντινούπολη, που δούλεψε σκληρά γιά νά ζήσει. KυκλοφοροÜσε ξυπόλητος, φόραγε τριµµένα παπουτσάκια, öκανε διάφορες δουλειές σέ διάφορα καταστήµατα. Kάποια στιγµή, öφθασε σέ τέτοια πεöνα, πού öγραψε γράµµα µέ παραλήπτη πρός τόν \IησοÜ Xριστό, ε ς τούς οéρανούς! Σέ λικία 20 âτ ν, πηγαίνει στά ^Iεροσόλυµα, γιά νά προσκυνήσει. Γυρίζοντας ËÏ Ú ÙfiÓ ÁfiÓÔÓ Î AåÁ ÓË ÙfiÓ öêôúôó, ÙfiÓ âû ÙË ÚfiÓÔÈ Ê Ó ÓÙ, àúâùé Ê ÏÔÓ ÁÓ ÛÈÔÓ NÂÎÙ ÚÈÔÓ ÙÈÌ ÛˆÌÂÓ appleèûùô, ó öóıâôó ıâú appleôóù XÚÈÛÙÔÜØ àó Ï ÂÈ Á Ú å ÛÂÈ apple ÓÙÔ apple, ÙÔÖ ÂéÏ á ÎÚ Á Ô ÛÈØ fií Ùˇá Û ÔÍ Û ÓÙÈ XÚÈÛÙˇá, fií Ùˇá Û ı Ì ÛÙÒÛ ÓÙÈ, fií Ùˇá âóâúáôüóùè È ÛÔÜ, appleäûèó å Ì Ù. \AappleÔÏ Ù ÎÈÔÓ ÙÔÜ ^AÁ Ô NÂÎÙ Ú Ô àπό τούς ^Aγίους Tόπους, τόν διο χρόνο ταξιδεύει στή Xίο. ιορίζεται δάσκαλος, παρόλο πού δέν εrχε πάρει τό πτυχίο του, στό χωριό Λιθί, που πηρετεö âπί 7 καί πλέον öτη. ohταν πόδειγµα καλοü καί συνεπή δασκάλου. \EκεÖ, στή Xίο, ôναψε φλόγα στήν καρδιά του

15 γιά τήν àφιέρωση στό Xριστό. Tίς Kυριακές καί τίς γιορτές, µετέβαινε στή σκήτη τ ν ^Aγίων Πατέρων καί διδασκόταν àπό τό γέροντα Παχώµιο, τά τéς µοναστικéς πολιτείας. \EκεÖ, τελικά κείρεται µοναχός µέ τό ùνοµα Λάζαρος, στίς 7 Nοεµβρίου \Aργότερα, ï Mητροπολίτης Xίου, âκτιµώντας τήν εéλάβειά του καί τήν àφοσίωσή του στό Θεό, τόν χειροτονεö διάκονο καί τόν çνοµάζει Nεκτάριο. \EκεÖ γνωρίζεται µέ κάποιον πλούσιο τéς περιοχéς, τόν \Iωάννη Xωρέµη, ï ïποöος θέλοντας νά κάνει µιά δωρεά στή Xίο, νά σπουδάσει κάποιον εéλαβή νέο, âπιλέγει τόν διάκονο Nεκτάριο. Tόν στέλνει στήν \Aθήνα νά τελειώσει τό Γυµνάσιο. Mετά τήν ïλοκλήρωση τ ν σπουδ ν του, µέ σύστασή του, ï Nεκτάριος µεταβαίνει στήν \Aλεξάνδρεια, στόν Πατριάρχη Σωφρόνιο, ï ïποöος τόν δέχθηκε µέ πολύ στοργή καί àγάπη στούς κόλπους τοü Πατριαρχείου. TοÜ παρέχει λα τά âφόδια καί τόν στέλνει γιά σπουδές στή Θεολογική Σχολή τ ν \Aθην ν. Eτσι, τελειώνει τή Θεολογία καί âπιστρέφει πάλι στό ΠατριαρχεÖο \Aλεξανδρείας. XειροτονεÖται πλέον πρεσβύτερος καί γίνεται îεροκήρυκας τéς \Aλεξάνδρειας στό Kάϊρο καί πατριαρχικός âπίτροπος στήν δια πόλη. \Aναπτύσσει τόσο µεγάλη δραστηριότητα, πού ï Πατριάρχης τόν χειροτονεö Mητροπολίτη Πενταπόλεως σέ τρία µόλις χρόνια. Σάν Mητροπολίτης Πενταπόλεως, δείχνει àκόµη περισσότερο âνδιαφέρον καί περισσότερο ζéλο. Oî πάντες τόν àγαποüσαν. ^YπÉρχαν µως καί κάποιοι πού τόν µισοüσαν φοβερά. ohταν τρεöς ρασοφόροι, τρεöς àρχιµανδρίτες, οî ïποöοι ôρχισαν νά τόν ζηλεύουν καί νά τόν διώκουν. \Eπειδή ï λαός τόν àγαποüσε πολύ, φοβόντουσαν µήπως àναλάβει τόν Πατριαρχικό θρόνο, διότι ï Πατριάρχης qταν δη µεγάλης λικίας. Eτσι, ôρχισαν σιγά-σιγά νά τόν διαβάλλουν: Oτι δéθεν εrναι àνήθικος, τι âπιδιώκει νά àνέβει στόν πατριαρχικό θρόνο, τι εrναι φιλόδοξος κ.λπ. \Aκόµη καί ï Πατριάρχης Σωφρόνιος πέφτει θüµα τ ν συκοφαντι ν αéτ ν, τίς ïποöες πιστεύει ½ς àληθινές καί στέλνει να öγγραφο µήνυµα στόν Mητροπολίτη Πενταπόλεως Nεκτάριο: \Aπολύεσαι. ^O Nεκτάριος, προσπάθησε τρεöς φορές νά öρθει σέ âπαφή µαζί του, µάταια µως. \Aναγκάζεται λοιπόν, νά στείλει µία âπιστολή, ïποία öφθασε στό ΠατριαρχεÖο, πλήν µως δέν öλαβε ποτέ καµµία àπάντηση. ^O Aγιος στέλνει καί δεύτερη âπιστολή, àλλά ï Πατριάρχης µέ öγγραφό του, ζητä νά àποµακρυνθεö àπό τήν \Aλεξάνδρεια. TοÜ πενθυµίζει, τι δέν àνήκει πλέον στό ΠατριαρχεÖο. Eνας χρόνος καί λίγοι µéνες εrχαν µόνο περάσει àπό τήν âκλογή του ½ς Mητροπολίτη καί οî âχθροί του κατάφεραν νά τόν âκδιώξουν. Mάλιστα, âπειδή αéτό τό διάστηµα δέν εrχε κôν ε σπράξει κανέναν àπό τούς µισθούς του, δέν εrχε χρήµατα οûτε γιά νά φύγει àπό τήν A γυπτο στήν ^Eλλάδα. \Aναγκάζεται λοιπόν νά δανεισθεö γιά νά πληρώσει τά ναüλα του γιά τό ταξίδι. Φθάνει στήν \Aθήνα µέ τή ρετσινιά µως τι εrναι àνήθικος!! Oταν παρουσιάζεται στήν ^Iερά Σύνοδο, οî Mητροπολίτες τόν βλέπουν µέ λοξό µάτι. Kανείς δέν τόν θέλει. ^O Aγιος, ζητä, àπό Mητροπολίτης νά γίνει îεροκήρυ- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 15

16 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ κας, κάτι πού θελε àπό µικρός, νά κηρύττει δηλαδή τό λόγο τοü ΘεοÜ. Aδεια µως, δέν τοü δίνουν. Eτσι, àναγκάζεται νά καταφύγει στόν êρµόδιο ^Yπουργό. ^H àπάντηση τοü ^YπουργοÜ qταν âπίσης Oχι. Kαί καθώς κατέβαινε τά σκαλιά τοü ^Yπουργείου, δάκρυα öτρεχαν àπό τά µάτια του. Συναντάει στίς σκάλες κάποιο φίλο τοü ^YπουργοÜ καί µέ δάκρυα στά µάτια τοü âξηγεö, τι δέν öχει πόρους νά ζήσει, δέν öχει ποü νά µείνει, εrναι νηστικός τόσες µέρες... Aéτός τόν ξαναγυρίζει στόν ^Yπουργό, ï ïποöος γιά νά φανεö καλός, πογράφει να χαρτί καί Σύνοδος τόν διορίζει îεροκήρυκα σ\ να àποµακρυσµένο µέρος, στήν Kύµη τéς Eéβοίας. Oî âχθροί του µως καί πάλι τόν εrχαν προλάβει. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË Στήν \Aλεξάνδρεια âν τ µεταξύ, ï κόσµος εrχε ξεσηκωθεö, γιατί κατάλαβαν τι λα qταν συκοφαντίες τ ν îερέων καί τι ï Mητροπολίτης Πενταπόλεως Nεκτάριος qταν äθικός καί πέραν πάσης ποψίας. Φθάνουν λοιπόν âκεö στήν Kύµη καί φίλοι, âκτός τ ν âχθρ ν, οî ïποöοι ξεσηκώνουν τόν κόσµο: ΣÄς ξεγέλασαν, εrναι ±γιος ï Nεκτάριος. Kαί τότε, γεµίζει âκκλησία καί λοι ζητοüν συγχώρεση γι\ αéτά πού εrχαν κάνει στόν Aγιο, àναγνωρίζοντας τό µεγαλεöο του. Kατόπιν àπό îεροκήρυκας Kύµης, µετατίθεται στή Φθιώτιδα. \EκεÖ, στή Λαµία, µένει στό σπίτι τοü KωστÉ Σακκόπουλου, ï ïποöος καί τόν àκολουθεö µέχρι τό τέλος τéς ζωéς του. Oπου πήγαινε, öκανε öργο καί γι\ αéτό àπ\ που öφευγε, οî ôνθρωποι öκλαιγαν καί öτρεχαν πίσω του. \Aπό τή Φθιώτιδα, λόγω τéς δράσης του, τόν καλοüν νά àναλάβει ιευθυντής τéς Pιζαρείου ΣχολÉς. \Aκόµα µως καί âκεö, οî συκοφαντίες öτρεξαν πιό γρήγορα. \Aλλά µέσα στή Σχολή, σα χρόνια öµεινε ½ς ιευθυντής, àπέδειξε τί qταν: Aριστος λειτουργός, ôριστος âξοµολόγος, ôριστος παιδαγωγός. Eγραψε πλéθος βιβλίων, àλλά καί µνων. ^H ψυχή του µως λαχταροüσε καί àγαποüσε τό µοναστήρι. ιαπραγµατεύεται στήν A γινα, να âγκαταλελειµένο µοναστήρι, τήν ^Aγία Tριάδα, στό ïποöο âγκαταστεö τρεöς µοναχές, πνευµατικά του παιδιά. Παίρνει προφορική ôδεια àπό τόν \Aρχιεπίσκοπο \Aθην ν Θεόκλητο, νά τελέσει τίς µοναχικές κουρές καί νά àνεγείρει âκ βάθρων, τό Nαό καί τό Mοναστήρι. \Aλλά ï σατανäς τόν φθόνησε κι âκεö. ^O \Aρχιεπίσκοπος àναιρεö τήν διά λόγου âντολή του, ïποία φυσικά δέν µποροüσε καί νά àποδειχθεö!! υστυχ ς, δέν πéρχαν öγγραφα καί δέν µποροüσε ν\ àποδείξει τίποτα. έν φθάνει µόνο αéτό ï ëπόµενος \Aρχιεπίσκοπος, ï Mελέτιος Mεταξάκης, κυνήγησε τόν Aγιο µέ µοναδικό του στόχο νά διαλύσει τό µοναστήρι του στήν A γινα. ^O διάβολος τόν φθόνησε, γιατί qταν ταπεινός καί εrχε ôπειρη ποµονή καί àκλόνητη πίστη. Eκανε τόν τσαγκάρη, öσκαβε, öχτιζε

17 µαζί µέ τίς µοναχές. Oταν κάποτε, κάποια κοπέλα εrχε προβλήµατα µέ τό σπίτι της κατέφυγε στό µοναστήρι γιά νά προστατευθεö. ^O Aγιος, παίρνει τήν ôδεια τοü Mητροπολίτη γιά νά τήν δεχθεö καί νά τήν περιθάλψει. ^H µητέρα µως τéς κοπέλας τόν κατηγορεö µανιασµένα καί àσταµάτητα. Mέ τό θέµα àσχολεöται ^Iερά Σύνοδος καί φθάνει µέχρι καί τόν \Aρχιεπίσκοπο, ï ïποöος καί àποφαίνεται: Oéδέν µεµπτόν ε ρίσκω. Στήν πόθεση âµπλέκεται àκόµη καί ε σαγγελέας, ï ïποöος καταφθάνει στό Mοναστήρι, βουτάει τόν Aγιο àπό τά ράσα του, τόν ταρακουνάει καί τοü λέει: Bρέ βρωµοκαλόγερε, χαρέµι τό öχεις κάνει âδ µέσα καί δέν κοκκινίζεις;. ^O Aγιος µως σιωπä. Σηκώνει µόνο τά µάτια του îκετευτικά στόν οéρανό καί λέει: \EκεÖνος γνωρίζει. Πράγµατι, ï Θεός γνώριζε καί γι\ αéτό προστάτεψε τόν Aγιο. ^H κοπέλα σέ âξέταση πού τéς öγινε γιά τό ôν εrναι äθική, βρέθηκε äθικότατη, τό χέρι δέ τοü ε σαγγελέα πού βούτηξε τόν Aγιο, ξεράθηκε. Mετανοιωµένος öτρεξε καί ζήτησε συγχώρεση àπό τόν Aγιο, àλλά τό χέρι του δέν öγινε ποτέ καλά. Σέ λίγο καιρό µάλιστα οî γιατροί τοü τό öκοψαν. ^O Aγιος Nεκτάριος öζησε λίγα χρόνια στό Mοναστήρι του. Tό 1920, προσβλήθηκε àπό καρκίνο τοü προστάτη. \Eπισκέπτεται τότε γιά τελευταία φορά τήν Παναγία τή Xρυσολεόντισσα κοντά στήν A γινα, πέφτει στά γόνατα καί προσεύχεται γιά 15 µέρες, µέ δάκρυα στά µάτια: Bοήθησέ µε Παναγία µου νά τελειώσω τό µοναστήρι µου. \Aλλά, ï Θεός àλλιώς θελε. \Aρρωσταίνει βαρειά καί τόν µεταφέρουν στό NοσοκοµεÖο \Aρεταίειον, στήν \Aθήνα. Oταν τόν µετέφεραν âκεö, λοι ρωτοüσαν ποιός εrναι αéτός ï καλόγερος. \Eγκόλπιο δέν φοροüσε, οûτε χρήµατα εrχε, οûτε κάτι ôλλο àξίας, qταν πάµφτωχος καί γιαυτό τόν öβαλαν στό δωµάτιο τ ν àπόρων καί τ ν µελλοθανάτων, àφοü δέν διέθετε χρή- µατα γιά να καλύτερο δωµάτιο. Mετά àπό λίγο, ï Aγιος παρέδωσε τό πνεüµα του στά χέρια τοü ΘεοÜ. ohταν τό βράδυ τéς 8ης Nοεµβρίου τοü 1920 καί ξηµέρωνε 9η Nοεµβρίου. Mόλις κοιµήθηκε, τό δωµάτιο γέµισε ôρρητη εéωδία καί γιά µέρες ïλόκληρες εéωδίαζε. Oπως τοü öβγαλαν τά ράσα γιά νά τοü φορέσουν ôλλα καθαρά καί τά àκούµπησαν âπάνω σέ κάποιο ôρρωστο, αéτός öγινε àµέσως καλά... Mέχρι νά ξεκινήσει τό βαποράκι γιά τήν A γινα τόν âκθέσανε στόν ΠειραιÄ, τό σκήνωµά του εrχε γίνει λαϊκό προσκύνηµα. Oλοι τότε κατάπληκτοι παρατήρησαν τι àπό τήν ρεµη ùψη του öσταζε κάτι σάν îδρώτας πού µοσχο- µύριζε! ^O Aγιος εéωδίαζε! Tόν µετέφεραν στήν A γινα καί ï κόσµος öδειξε κι âκεö τήν àγάπη του... XτυποÜσαν οî καµπάνες τοü νησιοü πένθιµα, öκλαιγε λο τό νησί. Ξεκίνησε ποµπή πού θά τόν µετέφερε στό Mοναστήρι, που κι âκεö ï κόσµος συνέρ- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 17

18 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... ρεε κατά µιλούνια γιά νά àποχαιρετήσουν λοι τόν Aγιο εσπότη! TρεÖς µέρες κράτησε τό λαϊκό προσκύνηµα. Kαί τό λείψανο àδιάκοπα σκορποüσε µüρο καί εéωδία παντοü! Eξι µéνες µετά, τό Mάϊο τοü 1921, ταν οî µοναχές θέλησαν νά κάνουν µιά âπιδιόρθωση στόν τάφο τοü ^Aγίου, κατάπληκτες àντίκρυσαν τό σκήνωµα τοü ^Aγίου àνέπαφο µέ τήν δια εéωδία πως τήν πρώτη µέρα τéς ταφéς! Στόν ëνάµισυ χρόνο öβγαλαν πάλι τό σκήνωµα àπό τόν τάφο καί ξανά δια κατάσταση! Tό σ µα àκέραιο, àνέπαφο καί εéωδιάζον! Στά τρία χρόνια πού ôνοιξαν âκ νέου τόν τάφο ï Aγιος γαλήνιος καί ôθικτος, àκέραιος πως ταν τάφηκε, σκορποüσε ôρρητη εéωδία! Oî µοναχές τότε àποφάσισαν νά àναφέρουν τό γεγονός τι ï Γέροντάς τους εrναι àκέραιος καί εéωδιάζει στόν τότε \Eπίσκοπο Yδρας κι âκεöνος κοροϊδευτικά àπάντησε: Ποιός βρέ ï Nεκτάριος; Σιγά µήν êγίασε ï Nεκτάριος!. Tό àποτέλεσµα qταν τι ταν κάποια φορά βρέθηκε στό Mοναστήρι ï πλέον δύσπιστος Mητροπολίτης καί κοιµήθηκε στό κρεββάτι τοü ^Aγίου, λο τό βράδυ οî µοναχές τόν ôκουγαν νά φωνάζει: Nεκτάριε, Nεκτάριε ôσε µε!. Eντροµος καί κατασυγκλονισµένος παραδέχθηκε µετά τήν âπίσκεψη τοü ^Aγίου : Erναι ±γιος, εrναι ±γιος!. Kαί πράγµατι! 18 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË Aéτό φώναξε ï οéρανός καί γé, αéτό öδειξε ζωή του, αéτό µαρτυροüν τά ëκατοντάδες θαύµατά του! Erναι ï ±γιος πού διώχθηκε καί ï ±γιος πού τιµήθηκε τόσο àπό τόν Kύριο στά πέρατα τéς O κουµένης. ^O Aγιος Nεκτάριος εrναι γνωστός σέ λο τόν κόσµο. Ποιός εrναι âκεöνος πού δέν âπικαλεöται µέ λαχτάρα τή Xάρη του! \Aκόµα καί âκεöνοι πού τόν δίωξαν, τό ΠατριαρχεÖο \Aλεξανδρείας, µέ πρωτοβουλία τοü µακαριστοü Πατριάρχου \Aλεξανδρείας Πέτρου, τό 1999 δικαίωσε τόν àδικηθέντα ^Iεράρχη πού δίωξε ôδικα στό παρελθόν. Tή Συνοδική ιαγνώµη διάβασε ï Πατριάρχης Πέτρος µπροστά στήν ε κόνα τοü ^Aγίου, ζητώντας του συγνώµη γιά σα àδίκως πέστη καί µέ λαµπρές τελετές πού öγιναν στήν A γινα, στήν \Aλεξάνδρεια καί στό Kάϊρο τιµήθηκε καί δικαιώθηκε âκεö πού ôλλοτε διώχθηκε ï θαυ- µατουργός Aγιος Nεκτάριος. Aγιε τοü ΘεοÜ Nεκτάριε, δυνατέ στήν πίστη καί πόδειγµα τéς àγάπης, τéς ποµονéς, τéς καρτερίας, τéς ταπεινοφροσύνης καί τéς àνεξικακίας, εéλαβικά σέ παρακαλοüµε νά µεσιτεύεις γιά νά βαδίζουµε πάντα τήν ïδό τοü Kυρίου, τήν ïδό τéς σωτηρίας µας.

19 EappleÈÏÔÁ Û... EOPTAΣAME KAI ΦETOΣ TON ΘAYMATOYPΓO KAI ΠPOΣTATH MAΣ AΓIO NEKTAPIO Στίς 8 καί 9 Nοεµβρίου µέ µεγάλη χαρά καί συγκίνηση πανηγυρίσαµε τόν θαυµατουργό Aγιο Nεκτάριο, τόν προστάτη τéς MονÉς µας. Πολύς κόσµος παρευρέθηκε κοντά µας γιά νά τιµήσουµε µαζί τόν Aγιό µας Nεκτάριο. Στόν ëσπερινό τοü ^Aγίου Nεκταρίου, στίς 8 Nοεµβρίου τέσσερις µοναχές τéς ^IερÄς MονÉς öλαβαν τό Mέγα καί \Aγγελικό Σχɵα. Tήν ëποµένη, 9 Nοεµβρίου, τελέστηκε µέ λαµπρότητα πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παρουσία τ ν τοπικ ν àρχ ν, àλλά καί πλéθος κόσµου àπ\ λη τήν ^Eλλάδα πού qρθαν γιά νά προσκυνήσουν τήν îερά E κόνα καί τό τεµάχιο τοü îεροü Λειψάνου πού µέ τιµή φυλάσσει Mονή. Σηλυβρίας τόν γόνον καί A γίνης τόν öφορον... àκούστηκε πανηγυρικά σ\ λο τό Mοναστήρι τήν συγκινητική œρα τéς λιτάνευσης. Oî µοναχές µέ τά λάβαρα, τά ëξαπτέρυγα, τό τάλαντο λιτάνευσαν τήν ^Iερή του E κόνα καί τό Aγιό του Λείψανο πού µέ εéλάβεια öφεραν ï πνευµατικός τéς MονÉς π. Nεκτάριος Mουλατσιώτης µέ îερεöς πού παρευρίσκοντο. \Aκολούθησε λος ï κόσµος µαρτυρώντας µέ τήν παρουσία του τήν àγάπη του στό θαυ- µατουργό Aγιο. Oî προσευχές λου τοü κόσµου ëνώθηκαν µέ τίς δικές µας ζητώντας λοι µαζί τίς πρεσβεöες καί τίς µεσιτεöες τοü ^Aγίου Nεκταρίου γιά λο τόν κόσµο. Tό τεµάχιο τοü îεροü λειψάνου τοü ^Aγίου καθώς καί ôλλα îερά κειµήλιά του. \Aπό τή λιτάνευση τéς ^IερÄς E κόνας καί τοü îεροü λειψάνου τοü ^Aγίου Nεκταρίου Tέσσερις àδελφές öλαβαν τό Mέγα καί \Aγγελικό Σχɵα

20 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... O EK EKTO TOY EOY EéÏ ÈÎfi àêè ÚˆÌ ÛÙfi ÚÔÓÙ apple.nektapio BITA H O ταν κανείς θέλει νά µιλήσει γιά ναν ôνθρωπο πού ζεö καί κινεöται àνάµεσά µας θά πρέπει νά εrναι προσεκτικός, σο αéτό εrναι δυνατόν, στούς âπαινετικούς χαρακτηρισµούς του, διότι πως γνωρίζουµε ï öπαινος πολλές φορές ξεσηκώνει πόλεµο στήν ψυχή πού àγωνίζεται κατά Θεόν. \Eπειδή, µως, συµβαίνει πάντοτε νά γράφουµε πλούσια âγκώµια, πως ôλλωστε καί 20 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË Συνονόµατος ëνός µεγάλου êγίου τοü 20ου α να, τοü ^Aγίου Nεκταρίου, ζεö καί κινεöται àνάµεσά µας καί àποτελεö µιά µεγάλη âξαίρεση. Erναι να ôστρο φωτεινό πού λάµπει δη µέσα στήν âκκλησία µας γιά νά καθοδηγεö âµäς τά φτωχά παιδιά τοü 21ου α να, φτωχά àπό πνευµατικότητα καί µέ τήν προσευχή του νά µäς χαρίζει τίς πλούσιες δωρεές τοü ^Aγίου Πνεύµατος, µέσα στό ïποöο âκεöνος εrναι καθηµερινά λουσµένος. Nά γιατί τό ôρθρο µας, αéτό τό ταπεινό àφιέρωµα σέ µιά µεγάλη µορφή τéς \Eκκλησίας µας, âπιγράφεται ï âκλεκτός τοü ΘεοÜ... çφείλουµε, στούς κεκοιµηµένους êγίους, âµεöς θέλουµε νά σταθοüµε µέ µεγάλο σεβασµό καί εéλάβεια µπροστά σέ µιά µορφή, πού τολ- µοüµε νά ποüµε τι εrναι êγία. Kαί âπειδή οî καιροί µας εrναι, πως διαπιστώνουµε λοι µας, çρφανοί àπό µεγάλες êγίες µορφές, öχου- µε να χρέος βαρύ, τουλάχιστον αéτές τίς λίγες πού àκόµα πάρχουν γιά νά φωτίζουν τό δρόµο µας, çφείλουµε νά τίς τιµοüµε. Aλλωστε ï ±γιος γίνεται ±γιος âν ζωé. Mετά τό

21 θάνατό του Xάρις τοü ΘεοÜ εrναι âκείνη πού τόν καταξιώνει καί τόν àποκαλύπτει, τι öτσι öζησε, öτσι πορεύθηκε, öτσι διéλθε àπ\ αéτόν τόν κόσµο µέσα στήν êγιότητα καί τήν κοινωνία τοü ^Aγίου Πνεύµατος. Eνας τέτοιος ôνθρωπος πού λοι µας τόν ξέρουµε καί λοι σίγουρα τόν öχουµε àκούσει, àκόµα κι ôν δέν τόν συναντήσαµε, εrναι ï π. Nεκτάριος Bιτάλης. Συνονόµατος ëνός µεγάλου êγίου τοü 20ου α να, τοü ^Aγίου Nεκταρίου, ζεö καί κινεöται àνά- µεσά µας καί àποτελεö µιά µεγάλη âξαίρεση. Erναι να ôστρο φωτεινό, πού λάµπει δη µέσα στήν âκκλησία µας, γιά νά καθοδηγεö âµäς τά φτωχά παιδιά τοü 21ου α να, φτωχά àπό πνευµατικότητα καί µέ τήν προσευχή του νά µäς χαρίζει τίς πλούσιες δωρεές τοü ^Aγίου Πνεύµατος, µέσα στό ïποöο âκεöνος εrναι καθηµερινά λουσµένος. Nά γιατί τό ôρθρο µας, αéτό τό ταπεινό àφιέρω- µα σέ µιά µεγάλη µορφή τéς \Eκκλησίας µας, âπιγράφεται ï âκλεκτός τοü ΘεοÜ. Kαί εrναι âκλεκτός τοü ΘεοÜ ï π. Nεκτάριος Bιτάλης àπό τότε πού γεννήθηκε. \Aπό µικρός, τότε πού àκόµα τ\ ùνοµά του qταν Bασίλειος, α σθάν- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 21

22 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË θηκε τήν κλίση γιά ν\ àφιερωθεö στό Θεό καί γι\ αéτό τά παιχνίδια του µαζί µέ τά ôλλα παιδιά τéς πειραιώτικης γειτονιäς που γεννήθηκε, qταν νά τελεö λειτουργίες καί µυστήρια. Eπαιρνε διάφορα ροüχα καί τά µετέτρεπε δéθεν σέ ôµφια. \Eν γιά âκεöνον qταν µοναδικéς àξίας στιγµή ταν ντυνόταν παπαδάκι καί διακονοüσε στό îερό κοντά στόν µακαριστό âθνάρχη τéς Kύπρου, \Aρχιεπίσκοπο Mακάριο. Hδη àπό τότε πού qταν µωρό παιδί, àβάπτιστο àκόµα, τόν σκέπαζε χάρις τοü ΘεοÜ, γιατί âν qταν βαρειά ôρρωστος καί àναγκάστηκαν νά âπισπεύσουν τήν βάπτιση, öκπληκτος ï îερέας πού τόν βάπτιζε, εrδε στήν κολυµβéθρα νά σχηµατίζεται νας σταυρός καί τότε τό ëρµήνευσε τι τό παιδί τελικά θά πεθάνει θά εrναι âκλεκτός τοü ΘεοÜ. \Aπό âκεö καί πέρα, σ\ λη τή ζωή του öχει πάµπολλες µαρτυρίες καί σωρεία θαυµάτων πού πιστοποιοüν τι ï π. Nεκτάριος εrναι πράγµατι ï âκλεκτός τοü ΘεοÜ. Tόν \Aπρίλιο τοü 1948 qταν πρώτη φορά πού ï π. Nεκτάριος ½ς λαϊκός, µικρό παιδί àκόµα 17 âτ ν, öφτασε µέ λαχτάρα στήν A γινα γιά νά προσκυνήσει τόν τάφο τοü ^Aγίου Nεκταρίου. MπορεÖ ï Aγιος νά µήν εrχε âπίσηµα àνακηρυχθεö, àλλά τί σηµασία εrχε αéτό, àφοü στίς συνειδήσεις λων εrχε καταξιωθεö ½ς ±γιος καί πλéθος κόσµου συνέρρεε στήν A γινα, στό µοναστήρι του, γιά νά τόν προσκυνήσουν. Mετά àπό θερµή παράκληση τοü νεαροü τότε Bασιλείου, (τοü π. Nεκταρίου δηλαδή), ï ±γιος τοü âµφανίστηκε καί µάλιστα στήν âρώτησή του ôν θά γίνει îερέας, πως τό ποθοüσε, ôκουσε τήν φωνή τοü ^Aγίου àπό τόν τάφο πού τοü àπαντοüσε τι καί îερέας θά γίνει καί τ\ ùνοµά του θά πάρει. Tά θαύµατα µως δέν σταµατοüν âδ. Bλέπει σέ ραµα ï π. Nεκτάριος τόν \Aπρίλιο τοü 1948, τι στήν ôκρη τοü ναοü τéς ^Aγίας Bαρβάρας στό A γάλεω θά πρέπει νά πάει νά σκάψει γιά νά βρεö τήν ε κόνα τ ν ^Aγίων Kωνσταντίνου καί ^Eλένης τ ν \Iσαποστόλων. Kαί πράγ- µατι ï Γέροντας öσκαψε âκεö πού τοü πέδειξε ï Aγιος

23 KωνσταντÖνος καί, t τοü θαύ- µατος! βρéκε τήν ε κόνα, πως µαρτυροüν καί τά δηµοσιεύ- µατα τοü τύπου âκείνης τéς âποχéς. Λίγο àργότερα, σέ λικία 20 âτ ν, µόνασε στήν ^Iερά Mονή ^Aγίου Mελετίου στόν Kιθαιρώνα, που âκάρη µοναχός καί πéρε τό ùνοµα Nεκτάριος. Kατόπιν χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος καί öτσι ρασοφόρος πιά, πéγε γιά νά προσκυνήσει καί πάλι στήν A γινα τόν προστάτη Aγιό του, γιά νά τόν εéχαριστήσει γιά τήν µεγάλη δωρεά πού τοü öκανε. Oταν τό 1965 πέστη âγκεφαλικό âπεισόδιο, κατάστασή του qταν κρίσιµη, µά ï Aγιος Nεκτάριος, ï θαυµατουργός, τοü χάρισε τήν αση. Mόλις àνάρρωσε, διορίστηκε στό Λαύριο. Bλέπει καί πάλι τόν Aγιο Nεκτάριο στόν πνο του, ï ïποöος τοü ζητä νά τοü κτίσει στήν Kαµάριζα Λαυρίου τό σπίτι του καί τοü ποσχέθηκε νά τόν βοηθήσει. Oσο κι ôν µäς φαίνεται περίεργο βλέποντας τώρα νά çρθώνεται µπροστά µας τό περικαλλέστατο καί µεγαλοπρεπές προσκύνηµα τοü ^Aγίου Nεκταρίου στήν Kαµάριζα, εrναι àλήθεια τι ξεκίνησε µέ τά χρήµατα πού ï π. Nεκτάριος âξοικονόµησε, πουλ ντας τόν âπιστήθιο σταυρό του. Aéτό λοιπόν τό προσκύνηµα πού µέ τόσο κόπο καί τόσες θυσίες χτίστηκε, öγινε πνευ- µατική κυψέλη, που χιλιάδες ψυχές βρίσκουν παρηγοριά, ψυχική ξεκούραση, πνευµατική àνάταση, σωµατική αση καί λα αéτά χάρις στόν στυλοβάτη λου αéτοü τοü öργου, τόν π. Nεκτάριο Bιτάλη. ^H εéσέβεια καί εéλάβεια, πίστη τοü ^Aγίου Γέροντος, εrναι îκανή καί τά ùρη νά µετακινήσει. Eχει ïλοκληρωτικά ï Γέροντας àφιερώσει τή ζωή του στό νά σώζει ψυχές καί νά τίς ïδηγεö στόν Παράδεισο. Mέ τό µυστήριο τéς âξο- µολογήσεως, µέ τό ïποöο âπί zρες ξεκουράζει καί λυτρώνει χιλιάδες ψυχές, µέ τίς παρακλήσεις καί τίς προσευχές του, πού àκούραστα χρόνια τώρα καί χύνοντας ôπειρα δάκρυα àπευθύνει στό Θεό, ζητώντας τίς îκεσίες καί τήν âπέµβαση τοü ^Aγίου Nεκταρίου, µέ τίς àκολουθίες καί τίς θεöες Λειτουργίες πού καθηµερινά âπιτελεö, êρπάζει στήν κυριολεξία àπό τά χέρια τοü διαβόλου τίς ψυχές τ ν àνθρώπων καί MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 23

24 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË τίς τοποθετεö µέ ôπειρη àγάπη µέσα στήν âκκλησία τοü XριστοÜ µας, δείχνοντάς τους τό δρόµο γιά τή σωτηρία καί τήν êγιότητα. Kάθε λεπτό τéς ζωéς του εrναι δοσµένο καθ\ ïλοκληρία στό öργο του, σ\ αéτό πού τόσο σοφά καί âπιγραµµατικά λέει ï Mέγας Bασίλειος, ταν συνιστä: τό πεπλανηµένον âπίστρεφε, τό συντετριµµένον âπίδησον, τό νοσοüν ασαι θέλοντας ï Mεγάλος πατέρας νά δείξει τό ψηλό περιεχόµενο τéς ποιµαντικéς µέριµνας. Kαί ï Γέροντας δέν àναλίσκεται µόνο στό νά σώζει καί νά êρπάζει τίς ψυχές ïδηγώντας τες πρός τό Θεό, àλλά καθηµερινά τίς τροφοδοτεö καί τίς θερµαίνει φροντίζοντας νά µή λιµοκτονήσουν, πότε µέ λόγια, πότε µέ τά σιωπηλά του κηρύγµατα, πότε µέ τήν προσευχή. ^H µεγάλη àγάπη πού öχει ï γέροντας πρός τόν Θεό εrναι âκείνη πού οéσιαστικά τόν βοηθä γιά νά φέρει ε ς πέρας τήν àποστολή του. \Aπό âκεö àντλεö τή µεγάλη του àγάπη πρός τόν ôνθρωπο. Kαί πως κάθε ±γιος, öτσι καί ï γέροντας öχει µεγάλη ταπεινοφροσύνη. Bλέπουµε àνθρώπους πού γιά âµäς àποτελοüν τούς γίγαντες τéς σύγχρονης πνευµατικéς ζωéς, κι µως οî διοι öχουν θανατώσει δη àπ\ αéτή τή ζωή τόν ëαυτό τους κι εrναι προσκοληµµένοι, àπόλυτα àφοσιωµένοι, στό θέληµα τοü ΘεοÜ. Γι\ αéτό καί στό προσκύνηµα τοü ^Aγίου Nεκταρίου στήν Kαµάριζα Λαυρίου συρρέουν πλéθος πονεµένων, πού προστρέχουν στό Γέροντα Nεκτάριο, ï ïποöος µεσιτεύει àνύστακτα στό θαυµατουργό Aγιο Nεκτάριο, âφαρµόζοντας τήν τόσο àγαπηµένη του εéαγγελική ρήση δεüτε πρός µε πäντες οî πεφορτισµένοι, κàγώ àναπαύσω µäς. Tό 1980 ï σεπτός γέρων εrχε µιά συγκλονιστική συνοµιλία µέ τόν Aγιο Nεκτάριο, κατά τήν διάρκεια τéς ïποίας θεραπεύθηκε àπό àνίατη àσθένεια. Mαστιζόταν àπό µιά πολύ âπικίνδυνη µορφή καρκίνου. Oî πόνοι qταν àφόρητοι. ^O θάνατος qταν πολύ κοντά. Tήν 26η Mαρτίου 1980 βρισκόταν στό ναό, µαζί µέ µία êγιογράφο καί τή νεωκόρο τοü προσκυνή- µατος. Tότε µπéκε στό ναό νας γέροντας µετρίου àναστήµατος, µέ àραιά µαλλιά καί κάτασπρα γένεια. Tούς συστήθηκε µέ τό ùνοµα \Aναστάσιος! Aéτό δέν qταν ôλλο, àπό τό κοσµικό ùνοµα τοü ^Aγίου Nεκταρίου. Ξεκίνησε ν\ àσπάζεται µέ πολύ δέος τά λείψανα τ ν ^Aγίων, προσπερνώντας àδιάφορος σα qταν τοü ^Aγίου Nεκταρίου. ^O π. Nεκτάριος τοü µίλησε γιά τόν καρκίνο καί ï Aγιος τόν διαβεβαίωσε γιά τήν ασή του. Eµεινε âµβρόντητος, ταν συνειδητοποίησε τήν παρουσία τοü ^Aγίου. Λίγους µéνες àργότερα, ï γενικός ιευθυντής τοü ^Aγίου Σάββα öκπληκτος γνωµάτευσε τήν àπουσία τοü καρκίνου. Στήν Kαµάριζα οî καµπάνες διατυµπανοüσαν περίτρανα τό

25 χαρµόσυνο µήνυ- µα τοü θαύµατος. \Aλλά καί πολλοί ôνθρωποι, öτυχαν τéς θαυµατουργικéς âπεµβάσεως τοü ^Aγίου Nεκταρίου, ε τε σέ àσθένειες, ε τε σέ δύσκολες περιστάσεις, στερα àπό τίς θερµές προσευχές καί îκεσίες τοü âκλεκτοü σκεύους τοü ΘεοÜ, π. Nεκταρίου Bιτάλη. Στίς 21 \Oκτωβρίου 1992 ï Mητροπολίτης Mεσογαίας, κ. \Aγαθόνικος, âτέλεσε τά θυρανοίξια τéς àνδρώας KοινοβιακÉς MονÉς τοü ^Aγίου \Aθανασίου, τéς ïποίας γεöται ï γέροντας. \Aκολούθησε καί âνθρόνισή του, ½ς Mεγάλου Kαθηγουµένου. Oσοι àπό τούς χριστιανούς γνώρισαν τόν π. Nεκτάριο καί àξιώθηκαν νά πάρουν τήν εéχή του, νοιώθουν τό µεγαλεöο τéς ψυχéς του πού âκπέµπει φωτεινή µατιά του. Eνα φωτεινό παράδειγµα ëνός àνθρώπου πού βαδίζει στά χνάρια âκείνων τ ν ψυχ ν πού εéηρέστησαν τόν Kύριο καί àπέκτησαν παρρησία δη àπό τούτη τήν ζωή. Eνας φάρος πού àκούραστα âκπέµπει τό φ ς του σέ λους µας πού παλεύουµε µέ τά µανιασµένα κύµατα τéς âποχéς µας. ^H àνοδική πορεία τéς πνευµατικéς του ζωéς εrναι να παράδειγµα πρός µίµηση γιά âµäς τούς µοναχούς καί τίς µοναχές, àλλά καί γιά λους τούς àνθρώπους, γιατί µäς δίνει âλπίδα τι πάρχουν καί στίς µέρες µας πραγµατικά σκεύη Xάριτος, πως ï π. Nεκτάριος Bιτάλης! Συνηθίζουµε, ταν ζοüν οî ±γιοί µας, πως συνέβει καί µέ τόν ±γιο Nεκτάριο, νά τούς κυνηγοüµε καί νά τούς τιµοüµε àφοü πεθάνουν. Erναι εéχéς öργον νά συνειδητοποιήσουµε τι οî ôνθρωποι γίνονται ±γιοι σο ζοüν στή γé καί νά προσπαθήσου- µε πέρα àπό ζήλειες καί µικρότητες νά τούς τιµοüµε καί νά τούς εéλαβούµεθα δη àπό αéτήν τήν ζωή, γιά νά µή φεύγουν πικραµένοι καί πονεµένοι, χτυπηµένοι àπό τά δια τά àδέλφια τους. Aλλωστε, ï π. Nεκτάριος κινεöται µόνον εéεργετ ν καί àγαπ ν, πως àκριβ ς öκανε καί ï ΣωτÉρας Xριστός µας ταν qλθε âπί τéς γéς. ^O πνευµατικός του àγώνας χρόνια τώρα, µέσα στήν \Eκκλησία µας τόν öχει καταξιώσει στίς συνειδήσεις λων µας. Θά πρέπει νά ε µαστε πεπεισµένοι τι êγιότητα δέν εrναι µέν κάτι àκατόρθωτο, οûτε κάτι ôπιαστο, àλλά εrναι τό οéράνιο πολίτευµα πού µέ πίστη, àγάπη, δακρύβρεχτους àγ νες καί πόνο ψυχéς µποροüµε νά κατακτήσουµε κι âµεöς καί νά ζήσου- µε ½ς âπίγειοι ôγγελοι στό γήϊνο κόσµο µας. ^O π. Nεκτάριος âπαληθεύει τά λόγια τοüτα, πως καί αéτά τοü µνωδοü πού àκοüµε στόν ëσπερινό τéς 21ης \Iουλίου γιά ναν σιο πού àναφέρει τι qταν µέτριος τό φρόνηµα καί συµπαθής καί φιλόθεος καί àγάπης àνάπλεως... ταπεινός καί πρäος, ôγγελος καθάπερ âπί τéς γéς περιπατ ν καί πολιτείαν öχων οéράνιον.... Tήν εéχή σας π. Nεκτάριε... MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 25

26 M ÏfiÁÈ appleï... O Aéτοκράτορας \Iουλιανός ï Παραβάτης πηγαίνοντας νά πολεµήσει τούς Πέρσες πέρασε àπό τήν Kαισάρεια, που εσπότης qταν ï Mέγας Bασίλειος. \Eπειδή ï Aγιος γνώριζε τόν àσεβή Aéτοκράτορα àπό τήν \Aθήνα που σπούδαζαν µαζί, πéγε νά τόν προϋπαντήσει µαζί µέ τό ποίµνιό του στήν ε σοδο τéς πόλης του. ΠεÖνα µεγάλη εrχε πέσει τότε στόν τόπο καί γι\αéτό ï εσπότης πρόσφερε στόν Aéτοκράτορα πού àπαίτησε νά τοü δοθεö τό µεγαλύτερο δ ρο, µόνο τρεöς κρίθινους ôρτους, àπό αéτούς πού καί ï διος ï Aγιος Bασίλειος öτρωγε. ^O Aéτοκράτορας δέχθηκε θυµωµένος τό δ ρο καί διέταξε τούς στρατι τες του νά àνταµείψουν τόν Aγιο µέ χορτάρι àπό τό λιβάδι. Bλέποντας ï Aγιος αéτή τή καταφρόνηση εrπε στόν Bασιλέα: \EµεÖς t Bασιλέα àπό âκεöνο τό ïποöο τρ µε σοü προσφέραµε, καθώς ζήτησες. Kαί πως êρµόζει στή θέση σου µäς àνταπέδωσες τήν δωρεά µέ αéτό πού τρώγεις âσύ. \Aκούγοντας τά λόγια του ï Bασιλιάς θύµωσε àκόµα περισσότερο καί τοü àπαντä: Oταν âπιστρέψω νικητής àπό τήν Περσία, τήν πόλη σου θά κατακαύσω, τόν λαό σου θά α χµαλωτίσω, γιατί àτιµάζουν τούς θεούς πού προσκυν καί âσύ θά λάβεις τήν τιµωρία πού σοü àξίζει. Mέ αéτές τίς àπειλές öφυγε γιά τήν Περσία ï àσεβής \Iουλιανός. ^O Aγιος Bασίλειος àµέσως µίλησε στό ποίµνιό του καί τούς καθησύχασε, λέγοντάς τους: Mή λυπηθεöτε, àδελφοί µου Xριστιανοί, τά χρήµατά σας, µόνο γιά τήν ζωή σας νά φροντίσετε. Γι\ αéτό νά φέρετε, τι χρήµατα öχει ï καθένας σας νά τά συγκεντρώσουµε σ\ να τόπο καί ταν àκούσουµε τι âπιστρέφει ï Bασιλιάς τά σκορπäµε στούς δρόµους καί âκεöνος ½ς φιλοχρήµατος πού εrναι θά εéχαριστηθεö καί δέν θά πραγµατοποιήσει τήν àπειλή του. Πραγµατικά λοι àνταποκρίθηκαν στήν προτροπή τοü εσπότη τους καί συγκεντρώθηκε πολύ χρυσάφι, àσήµι καί πολύτιµοι λίθοι. Oταν ï Aγιος öµαθε τι âπιστρέφει ï Bασιλιάς συγκέντρωσε τό πλéθος τ ν Xρισταν ν καί τούς παρότρυνε νά νηστέψουν γιά τρεöς µέρες. Kατόπιν λοι µαζί àνέβηκαν στό βουνό τéς Kαισάρειας πού çνοµάζεται ίδυµο γιατί öχει δύο κορυφές καί στό ïποöο πéρχε ναός τéς ^Yπεραγίας Θεοτόκου. Στό 26 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË ^H îστορία τéς Bασιλόπιττας... ναό αéτό λοιπόν λοι µαζί προσευχήθηκαν µέ συντετριµµένη καρδιά στόν Eûσπλαχνο Θεό καί στήν ^Yπεραγία Θεοτόκο γιά ν\ àλλάξει γνώµη ï Bασιλιάς καί νά µήν τούς καταστρέψει. Tότε ï Mέγας Bασίλειος, πού âπίσης στεκόταν σέ προσευχή, εrδε πλéθος στρατιäς àγγέλων γύρω àπό τό βουνό àνάµεσα στούς ïποίους öβλεπε µία γυναίκα νά κάθεται σ\ να θρόνο καί νά λέει στούς περιεστ τας àγγέλους: Kαλέσετε τόν Mερκούριο γιά νά âξοντώσει τόν âχθρό τοü YîοÜ µου, \Iουλιανό. ^O Aγιος Bασίλειος εrδε τότε τόν Aγιο Mερκούριο ντυµένο µέ λα του τά πλα νά παρουσιάζεται âνώπιον τéς ^Aγίας Θεοτόκου καί µετά, àφοü πéρε κάποια âντολή àπό âκείνη νά φεύγει γρήγορα. Mόλις öφυγε ï µάρτυρας Mεκρούριος Bασίλισσα τ ν àγγέλων προσκάλεσε τόν Aγιο

27 Bασίλειο καί τοü παρέδωσε να βιβλίο πού περιεöχε γραµµένη τήν δηµιουργία τéς κτίσεως. Στήν àρχή τοü βιβλίου qταν γραµµένη λέξη ε πέ καί στό τέλος, âκεö που öγραφε γιά τή δηµιουργία τοü àνθρώπου, λέξη τέλος. Tό νόηµα τéς çπτασίας αéτοü τοü βιβλίου εrναι τό ëξéς: ^O Mέγας Bασίλειος öγραψε τήν ëρµηνεία στήν ^Eξαήµερο τοü MωϋσÉ, στήν ïποία διηγεöται π ς δηµιούργησε ï Θεός τόν οéρανό, τή γé, τόν λιο, τή σελήνη, τίς θάλασσες καί λα τά κτίσµατα. Oταν âπρόκειτο νά γράψει γιά τήν βδοµη µέρα, γιά τό π ς öπλασε δηλαδή ï Θεός τόν \Aδάµ καί τήν Eûα, ï Aγιος κοιµήθηκε καί ôφησε τό βιβλίο àτελείωτο, τό ïποöο καί συµπλήρωσε γράφοντας γιά τή δηµιουργία τοü àνθρώπου ï àδελφός του, Γρηγόριος Nύσσης. Oταν ï ±γιος λοιπόν εrδε αéτή τήν çπτασία κατέβηκε µέ κάποιους κληρικούς στήν πόλη. \EκεÖ βρισκόταν ï ναός τοü ^Aγίου Mεγαλο- µάρτυρος Mερκουρίου, µέσα στόν ïποöο βρισκόταν τό λείψανό του καί τά πλα του. Γιατί âκεö εrχε µαρτυρήσει ï Aγιος πρίν àπό 100 περίπου χρόνια, âπί βασιλείας BαλεριανοÜ καί Bαλερίου. Mπαίνοντας ï Mέγας Bασίλειος µέσα στό Nαό δέν βρéκε τό λείψανο οûτε τά πλα τοü ^Aγίου Mερκουρίου καί ρώτησε τόν σκευοφύλακα τί àπέγιναν. Kι âκεöνος çρκιζόταν τι δέν γνώριζε τίποτα. Tότε κατάλαβε ï Mέγας Bασίλειος τι qταν àληθινό τό ραµα πού εrδε καί τι âκείνη τήν νύχτα θά πέθαινε ï àσεβέστατος Bασιλιάς. Eτρεξε λοιπόν καί πάλι στό ίδυµο ρος, που τόν περίµεναν οî χριστιανοί καί τούς àνήγγειλε τι προσευχή τους àκούστηκε καί ï µιαρός Bασιλιάς δέν πάρχει πιά. Oταν âπέστρεψαν στήν Kαισάρεια, ï Mέγας Bασίλειος τούς πρότεινε νά τούς δώσει πίσω τούς θησαυρούς καί τά χρήµατα πού ï καθένας àπό αéτούς τοü öδωσε. \Aλλά λοι τοü πρότειναν νά τά κρατήσει καί νά τά àφιερώσει στόν ΣωτÉρα Xριστό, ï ^OποÖος χάρισε σέ λους τή ζωή καί τούς öσωσε. ^O Aγιος âπαίνεσε τήν προθυµία τους καί ρισε ï καθένας νά λάβει τό να τρίτο àπό,τι εrχε δώσει καί µέ τά πόλοιπα νά χτιστοüν πτωχοκοµεöα, νοσοκοµεöα, çρφανοτροφεöα, ξενοδοχεöα, γηροκοµεöα. Tό να τρίτο µως πού öπρεπε ï καθένας νά παραλάβει àπό αéτά πού εrχε δώσει, προσευχήθηκε ï Mέγας Bασίλειος στό Θεό γιά νά τόν φωτίσει π ς νά τά µοιράσει. Kάλεσε τούς διακόνους καί τούς βοηθούς του καί τούς εrπε νά ζυµώσουν ψωµάκια καί µέσα στό κάθε ψωµάκι νά βάζουν καί àπό λίγα χρυσαφικά. Oταν λα ëτοιµάστηκαν, τά µοίρασε ½ς εéλογία στούς κατοίκους τéς πόλης τéς Kαισάρειας. Στήν àρχή λοι παραξενεύτηκαν µέ τήν κίνηση αéτή τοü εσπότη τους, àλλά öκπληξή τους qταν àκόµα µεγαλύτερη ταν κάθε ο κογένεια κόβοντας τό ψωµάκι της öβρισκε µέσα καί τά χρυσαφικά πού δια εrχε παραδώσει στόν Aγιο! Aéτή λοιπόν εrναι παραδοσιακή βασιλόππιτα πού λοι µας κόβουµε στή µνήµη τοü Mεγάλου Bασιλείου, τήν 1η τοü µηνός \Iανουαρίου. E ς àνάµνηση âκείνης τéς µέρας βάζουµε κι âµεöς να φλουρί ½ς εéλογία καί ½ς àνάµνηση αéτοü τοü θαύµατος. Iσως λίγοι àπό âµäς νά γνωρίζαµε π ς προéλθε τό öθιµο αéτό. \Aλλά τώρα πού τό µάθαµε ôς βάλουµε ½ς àρχή στή ζωή µας, σοι τουλάχιστον δέν τήν öχουµε δη βάλει, νά κάνουµε âλεηµοσύνη καί νά θυµόµαστε τι τίς µέρες αéτές ôς φροντίσουµε àπό τό στέρηµά µας καί àπό αéτά πού öχουµε âµεöς νά δίνουµε καί στούς ôλλους πως καί οî κάτοικοι τéς Kαισάρειας öδωσαν,τι εrχαν καί δέν εrχαν γιά τούς φτωχούς, τούς àρρώστους καί τούς ξένους τéς πολιτείας τους. Mαζί µέ τή Bασιλιόπιττα καί τήν τιµή πού πρέπει στό µεγάλο Aγιο Bασίλειο ôς µιµηθοüµε καί αéτό τό σπουδαöο παράδειγµά τους. Kαλή καί Eéλογηµένη Xρονιά. (Συναξαριστής \Iανουαρίου) MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 27

28 T ÈÎ Û Û ÏfiÁÈ... APXIMAN PITHΣ NEKTAPIOΣ BITAΛHΣ KAMAPIZA ΛAYPIOY ^Aγία Kαθηγουµένη, Xαίρετε âν Kυρίω πάντοτε µετά τéς σεβασµίας Συνοδείας ^Yµ ν. ΣÄς γνωρίζω τι öλαβα τήν âπιστολή σας καθώς καί τό διδακτικό πρός µίµησιν βιβλίο σας τιµéς νεκεν τοü ^Aγίου \Iωάννου Mαξί- µοβιτς καί σäς εéχαριστ θερµ ς τό ïποöο âξέδωσε ^Iερά Mονή σας καί συγχαίρω διά τό öργο αéτό. ιαβάζοντας ï àναγνώστης τό βιβλίο αéτό âµπνέει καί γεµίζει ψυχή του, διδάσκεται καί θαυµάζει τά µεγαλεöα τοü ΘεοÜ καί στήν ζωή κάθε àνθρώπου πλουτίζετε ψυχή του καί ïδηγεö αéτήν πρός σωτηρία τéς \Eπουρανίου Bασιλείας τοü ΘεοÜ. Tό βιβλίο αéτό θά τό τοποθετήσω στή βιβλιοθήκη τοü ^IεροÜ Προσκυνήµατος νά διαβάζεται àπό τούς πιστούς πού προσέρχονται, καί πιστεύω θά καρποφορήσει στίς ψυχές τ ν àνθρώπων καί πρ τα στή δική µου ψυχή γιατί εrναι àξιόλογο öργο. ΣÄς εéχαριστ καί σäς συγχαίρω, παρακαλ εûχεσθε διά τήν âλαχιστότητά µου. Eéχάς τοü ^Aγίου Nεκταρίου στή σεβασµία \Aδελφότητά σας. ΣÄς εûχοµαι καλή δύναµη στήν ëορτή τοü ^Aγίου Nεκταρίου πού τιµä καί γεραίρει σεβασµία ^Iερά Mονή σας. Mέ ταπεινάς εéχάς, ^O Γέροντας Nεκτάριος. IEPO IAKONOΣ ΣEPAΦEIM KONI HΣ ZAKYNΘOΣ ράττοµαι τéς εéκαιρίας νά σäς συγχαρ γιά τήν öκδοση τοü âξαίρετου περιοδικοü σας. Θά qταν µεγάλη χαρά καί τιµή νά µοü τό àποστέλλετε στήν ½ς ôνω διεύθυνση. Kαί πάλι συγχαρητήρια γι\ αéτό τό πολύτι- µο öργο σας καί σäς εéχαριστ âκ βάθους καρδίας. ^O Θεός νά σäς εéλογεö. 28 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË IEPO IAKONOΣ π.πetpoσ HEERS ^Oσιωτάτη Γερόντισσα Mόνικα, εéλογεöτε. Mόλις öλαβα τή βιογραφία τοü ^Aγίου \Iωάννου Mαξίµοβιτς πού âξέδοσε ^Iερά Mονή σας. Erναι ξεκάθαρο τι öχει γίνει µέ µεγάλη φροντίδα καί πολύ âπιµέλεια. E µαστε τόσο εéγνώµονες στό Θεό τι αéτός ï µεγάλος Aγιος µέ τοü ïποίου τό σκήνωµα βρισκόµουν πολύ κοντά àπό παιδί, καί ï ïποöος µοü εrναι διαίτερα àγαπητός θά τιµäται καί θά ëορτάζεται τώρα καί στήν ^Eλλάδα. ΣÄς εéχαριστ γιά τούς àγ νες σας καί τά δάκρυά σας καθώς καί γιά τήν àγάπη σας πρός τόν Aγιο. E θε πάντοτε νά öχετε τήν εéλογία του. όξα τ Θε, τό βιβλίο πού âκδόσατε εrναι àντάξιο τοü µεγάλου ^Aγίου \Iωάννη. IEPA MONH OΣIOY ΠATAΠIOY ΛOYTPAKI Σεβαστή Γερόντισσα εéλογεöτε. Πρό µερ ν âλάβαµε τό βιβλίο ^O Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς πού ε χατε τήν καλωσύνη νά µäς στείλλετε καί σäς εéχαριστοüµε θερµ ς. Eéχόµεθα ï Aγιος πού τιµήσατε µέ τήν öκδοση αéτή, νά χαρίζει πρόοδο πνευµατική στήν \Aδελφότητά σας. Mέ àγάπη XριστοÜ \Iσιδώρα Mοναχή. IEPA MONH AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ OMHPOY PO OΛIBOΣ ΣEPPΩN Σεβαστή Γερόντισσα τήν εéχή Σας. ^Oλόψυχα ΣÄς εéχαριστοüµε γιά τήν àποστολή τοü βιβλίου Σας AΓIOΣ IΩANNHΣ MAΞIMOBITΣ καί ταπεινά ΣÄς εéχόµεθα δύναµη στόν Πνευµατικό Σας àγώνα καί,τι ôλλο ποθεö Eéγενική καί Xριστιανική σας ψυχή. εχθεöτε τήν µετάνοια τήν δική µου καί λης τéς àδελφότητός µου. Mέ εéγνωµοσύνη καί τήν âν Kυρίω àγάπη µας. Mαριάµ µοναχή, ^Hγουµένη.

29 IEPA ΓYNAIKEIA MONH AΓIOY IΩANNOY ΠPO POMOY KAPEA ΠENTEΛIKOY ^Oσιωτάτη Γερόντισσα, \Eλάβαµε µέ χαρά τό βιβλίο Aγιος \Iωάννης Mαξίµοβιτς, âπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ï θαυµατουργός, τό ïποöο ^Iερά Mονή σας âξέδωσε καί εéγεν ς µäς àποστείλατε καί σäς εéχαριστοüµε âκ καρδίας διά τήν τιµή. Σας συγχαίρουµε, διότι θελήσατε νά γνωρίσετε στό àναγνωστικό κοινό τήν µορφή τοü ^Aγίου \Iωάννου Mαξίµοβιτς καί εéχόµεθα διά µέσου αéτéς τéς âργασίας σας νά περάσουν ε ς τούς πιστούς τά µηνύµατα, τά ïποöα àπορρέουν àπό τήν µορφή τοü ^Aγίου καί διά πρεσβει ν αéτοü ï Kύριος καί Θεός µας νά σκέπη, νά εéλογé καί νά êγιάζη τήν \Aδελφότητά Σας καί νά ΣÄς âνισχύη στήν àσκητική σας προσπάθεια. Eûχεσθε παρακαλοüµε καί γιά τήν \Aδελφότητά µας. Mέ τéς âν Xριστ àγάπης, ^H Kαθηγουµένη τéς ^IερÄς MονÉς Eéδοκία Mοναχή καί αî σύν âµοί âν Xριστ àδελφαί ΓEΩPΓIA ΠPΩTOΠAΠA KOPINΘIA Σεβαστή µου Γερόντισσα, εéλογεöτε. Tό περιοδικό Mοναχική Eκφραση εrναι πολύ ½ραÖο, χαίροµαι πού τό διαβάζω καί σäς εéχαριστ µέ λη µου τήν καρδιά πού µοü τό στέλνετε. Erναι να πολύ καλό, χριστιανικό καί εéεργετικό βιβλίο καί πολύ προσεγµένο. Eûχοµαι ï Kύριος νά σäς âνδυναµώνει âσäς καί âµäς. Mέ τίς εéλογίες σας, Γεωργία. AN PEAΣ BAΣIΛEIOY ΛAPNAKA KYΠPOY \Aγαπητές âν Xριστ àδελφές, \Eκ βάθους καρδίας àτενίζουµε τό θεάρεστο öργο σας πού µέ τόσο κόπο âκπονεöτε ½ς καρπό τéς àποστολéς σας καί σäς εéχόµεθα νά συνεχίσετε µέ ζéλο τήν προσφορά τ ν πνευµατικ ν âφοδίων πού ï κάθε σύγχρονος χριστιανός öχει àπόλυτον àνάγκη, œστε ν\ àντιµετωπίσει τίς âπιβουλές τοü διαβόλου. ΣÄς εéχαριστοüµε καί öσται βέβαιαι τι θά συνδράµουµε τίς προσπάθειές σας σο δυνάµεθα. O κογένεια Bασιλείου \Aνδρέα. ANGELO & MARY ZAXAROPOULOS U.S.A. Σεβαστή ^Hγουµένη Mόνικα, χαίρετε. Eéχόµαστε νά εrστε λες καλά. Περιµένουµε τό περιοδικό Mοναχική Eκφραση. Πράγµατι, ï τίτλος εrναι Mοναδικός καί ταιριάζει àπόλυτα στό περιεχόµενο. Tό περιµένω µέ àνυποµονυσία. Erναι,τι καλύτερο µποροüσε νά öλθει στό σπίτι µας. Tά διαλεγµένα θέµατά του, µäς διδάσκουν καί µäς àνακουφίζουν àπό τίς öγνοιες τéς ζωéς. Φέρνει µία αση στήν ψυχή µας. ΣÄς εéχαριστοüµε καί σäς εéχόµαστε νά εrσθε λες καλά καί νά àγωνίζεσθε τόν καλόν àγώνα... Ù ÈÎ Û ÏfiÁÈ... MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 29

30 È ÂÈÚfi & appleóâ Ì ÙÔ... \AÛËÌ ÓÈÔ ºÏÔ Ú κωνσταντινäτο ÁÈ Ù B ÛÈÏfiappleÈÙÙ BÄλτε στή βασιλόπιττά σας πού θά κόψετε τήν Πρωτοχρονιά γιά τήν ο κογένεια καί τούς φίλους σας τό παραδοσιακό κωνσταντινäτο àσηµένιο φλουρί πού ε κονίζει τό σταυρό καί àναγράφει τά àρχικά IΣ-XΣ-NI-KA (\IησοÜς Xριστός NικÄ). (^H τιµή γιά τό àσηµένιο κωνσταντινäτο φλουρί εrναι 10 εéρώ) Eé fiì ÛÙÂ Û ÏÔ Û KA H KAI EY O HMENH XPONIA Ì Ê Ï Ùfi Ùfi ÛÙ Úfi ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Ì. 30 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË ÊÙÈ Í Ì KÔÌappleÔÛ Ô ÓÈ Ì Ùfi ÎÏ ÙÉ âïèä \Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού φτιάχνουµε προσθέσαµε να àκόµα, πού τό στολίζει να àσηµένιο κλαδί âλιäς, τό σύµβολο τéς \Aθήνας καί τéς ε ρήνης.

31 NH IO YMIAMA ( È ÓÈ) K Ù ı Óı Ùˆ ì appleúôûâ ÌÔ ó ı Ì Ì âóòapplefió Ô... Hπαρασκευή àλλά καί χρήση τοü θυµιάµατος àφορä τόν Θεό ε ς τόν ^ΟποÖον πρέπει νά προσφέρουµε πάντα τό καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοü θυµιάµατος χρησιµοποιοüµε τά καλύτερα λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν παραδοσιακό êγιορείτικο τρόπο πού χρόνια τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι, àλλά καί µέ προσευχή καί προσοχή ^Iερά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο θυµίαµα σέ πολλά àρώµατα: XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, ΓAP ENIA, MYPO, TEPIPEM MYPO TOY ΣAPΩΦ, BHΘΛEEM, AΞION EΣTI, BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY O, NYXTOΛOYΛOY O, ΣTAYPOΛOYΛOY O, ANAΣTAΣIMO Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοüµε στίς àκολουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε στούς πιστούς πού µäς τό ζητοüν καί τό στέλνουµε ταχυδροµικ ς. Oσοι θέλετε µπορεöτε νά àπευθύνεσθε στήν ^Iερά Mονή µας γιά νά σäς àποστείλουµε θυµίαµα. IEPA MONH A. NEKTAPIOY TPIKOPºOY ºøPI O EY A IO TH ( τό πρωΐ καί τό àπόγευµα) MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 31

32 A IO IøANNH MA IMOBIT A IO IøANNH EK OΣH 1η IEPAΣ MONHΣ AΓ.NEKTAPIOY ΩPI OΣ MA IMOBIT \Eπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο ^O θαυµατουργός ENA BIB IO TO KA YTEPO øpo! ^H κατάσταση τéς γείας του qταν τόσο àπελπιστική, œστε τόν öβαλαν πίσω àπό να παραβάν, γιά νά µήν τόν âνοχλήσει κανείς σέ αéτές τίς τελευταöες στιγµές τéς ζωéς του. έν πéρχε καµία âλπίδα νά âπανέλθει. Πέθαινε àπό στιγµή σέ στιγµή. Ξαφνικά, χτύπησε τό καµπανάκι στό θάλα- µό του, µιά νοσοκόµα qρθε καί τόν εrδε νά àνακάθεται στό κρεβάτι του καί τήν ρώτησε τό ëξéς: Ποιός qταν âδ µόλις τώρα; Tί ε δους îερέας qταν αéτός; Πέθαινα κι âκεöνος προσευχήθηκε àκριβ ς δίπλα µου καί öνοιωσα µέσα µου τήν γεία µου νά âπανέρχεται!. ^H νοσοκόµα τοü εrπε τι δέν εrχε δεö κανέναν. Oταν öφυγε àπό τό νοσοκοµεöο. \Eπισκέφθηκε λες τίς \Eκκλησίες, âλπίζοντας νά βρεö âκεö, âκεöνον πού τόν θεράπευσε. Πλησίασε τόν Aγιο \Iωάννη, öπεσε καί γονάτισε µπροστά του, ζήτησε τήν εéλογία του καί µετά âξήγησε πώς εrχε βρεö âκεöνον πού τόν öσωσε τόσο θαυµατουργικά στό νοσοκοµεöο! A IO IøANNH MA IMOBIT MOΛIΣ KYKΛOΦOPHΣE ιαβäστε τό BIB IO µέ τή βιογραφία τοü ^Aγίου IøANNH MA IMOBIT τοü ΘαυµατουργοÜ Mέ βαθειά συγκίνηση καί µέ α σθηµα εéθύνης τοü îεροü καθήκοντος τéς γνωστοποίησης ëνός νέου ^Aγίου τ ν καιρ ν µας, παραδίδουµε τό νέο βιβλίο πού âκδόσαµε µέ τόν τίτλο: AΓIOΣ IΩANNHΣ MAΞIMOBITΣ \Eπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ï θαυµατουργός. Erναι να σύνολο àπό µαρτυρίες àνθρώπων πού γνώρισαν καί öζησαν àπό κοντά τόν Aγιο \Iωάννη καί öγιναν αéτόπτες µάρτυρες τéς êγιότητάς του καί τ ν θαυµατουργ ν âπεµβάσεών του. Στό βιβλίο αéτό àναφέρονται 100 µαρτυρίες àπό τά πρ τα θαύµατα τοü ^Aγίου \Iωάννη. Erναι βέβαιο τι ï Aγιος \Iωάννης θά µαγνητίσει καί τίς ψυχές τ ν ^Eλλήνων καί θά µäς ïδηγήσει µέ τό παράδειγ- µά του, βεβαιώνοντάς µας τι êγιότητα δέν εrναι γιά µäς, τούς àνθρώπους τοü 21ου α να να ôπιαστο ùνειρο... Kεντρική ιάθεση: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY TPIKOPΦO EYΠAΛIO τηλ (9-2 & 6-9) ISBN

TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 7109 O

TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 7109 O MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.7, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005

TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005 K Ï Î EéÏÔÁËÌ ÓË XÚÔÓÈ MONAXIKH EKºPA H τ.6, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004. \AÊÈÂÚÒÓÔ ÌÂ Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ

TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004. \AÊÈÂÚÒÓÔ Ì Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004 \AÊÈÂÚÒÓÔ Ì Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ A IO IøANNH MA IMOBIT \Eapple ÛÎÔappleÔ ÁÁ Ë Î Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ, ÙfiÓ Ì ÙÔ ÚÁfi Ì Ù Ó ÂéÎ ÈÚ ÙÉ âî fiû∠ÙÉ ÈÔÁÚ Ê

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË

TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 1 MONAXIKH EKºPA H τ.3, IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

MA O - IOYNIO 2006 TEYXO AP. 14. ÏÌ. Î ã 4. Kø IKO 7109

MA O - IOYNIO 2006 TEYXO AP. 14. ÏÌ. Î ã 4. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 14 MA O - IOYNIO 2006 T ï Ô ÛÔ K ÚÈÂ ÁÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ Î Ù ÙÚ Ô ÛÔ ÍfiÓ ÌÂ... ÏÌ. Î ã 4 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.14, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005 \EÙ ıë ììöó Û ÌÂÚÔÓ ˆÙ Ú Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.11, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

MAPTIO -A PI IO 2008 TEYXO AP. 25. ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì. Kø IKO 7109

MAPTIO -A PI IO 2008 TEYXO AP. 25. ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 25 MAPTIO -A PI IO 2008 \EÛÙ ÚÒıË È\ âì... Kø IKO 7109 ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì MONAXIKH EKºPA H τ. 25, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2008 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 22. E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 22. E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 22 E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007 Kø IKO 7109 ÛÙfiÓ ÚÔÓÙ Ì Î ÎÙ ÙÔÚ ÙÉ ^IÂÚÄ MÔÓÉ Ì ÁÈ Ù 25 ÙÔ ÚfiÓÈ îâúˆû ÓË MONAXIKH EKºPA H τ. 22, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO

Διαβάστε περισσότερα

O HΛIOΠOTHΣ EΛYTHΣ 11

O HΛIOΠOTHΣ EΛYTHΣ 11 Erναι ½ραÖο νά συνειδητοποιεöς κάποια στιγμή πώς μιά γέννηση πού συνέβη μέ χιλιάδες ôλλες àπομονώνεται κι àποκτä τή σημασία τοü δώρου. Δ ρα στούς λαούς πού τούς γεννοüν εrναι οî ποιητές, οî ζωγράφοι, οî

Διαβάστε περισσότερα

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2005

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2005 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 10 E TEMBPIO - OKTøBPIO 2005 Kø IKO 7109 2 MONAXIKH EKºPA H τ.10, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56 EYΠAΛIO

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 1 MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2004

TEYXOΣ AP. 1 MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2004 MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 1 r TO PøTO TEYXO TOY EPIO IKOY MA MONAXIKH EKºPA H τ. 1, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH EPIEXOMENA I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO

TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO 2005 -XÚÈÛÙfi \AÓ ÛÙË! -\AÏËıá \AÓ ÛÙË! Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.8, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ. 20, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56 EYΠAΛIO τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 18 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO Kø IKO 7109

TEYXO AP. 18 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 18 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2007 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.18, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006 Ù Ê ÓÔÓ âí àî ÓıáÓ ÂÚÈÙ ıâù È ï ÙáÓ \AÁÁ ÏˆÓ B ÛÈÏÂ... K Ï \AÓ ÛÙ ÛË Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.13, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008 ^H ^Yapple apple ÓÙ ÙÔÜ K Ú Ô Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ. 24, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2008 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ:

Διαβάστε περισσότερα

8+1 MAΘHMATA AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

8+1 MAΘHMATA AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ 8+1 MAΘHMATA 1 ΣE AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ ΠPΩTO MAΘHMA YO EB OMA EΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ ^H Aéτο-Ψυχολογία, Ψυχολογία τοü ëαυτοü, πού àναπτύσσεται στά µαθήµατα αéτά, εrναι µία πρακτική âφαρµογή τéς Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH O MIXAH I. O YXPONAKH NEA O I KPHTH ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2006 TEYXO AP. 16. Kø IKO Kø IKO 7109

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2006 TEYXO AP. 16. Kø IKO Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 16 E TEMBPIO - OKTøBPIO 2006 Kø IKO 7109 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.16, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Α. 7783 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 24 ΣEΠTEMBPIOΣ - OKTΩBPIOΣ - NOEMBPIOΣ 2009 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα /

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ π Àª π Δƒπ ƒã π π ƒ ª Δƒ π Δƒ & à ƒƒ À ƒπ π ƒ Ãƒπ Δπ π ª ƒδàƒπ Εéλογί α τοü Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου Î. Δ ƒπ À ƒπ μ...½ς âν μέρ α εéσχημόνως περιπατήσωμεν...(ρωμ. ιγ. ιγ ) ƒπ à ª Σελ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ π Àª π Δƒπ ƒã π π ƒ ª Δƒ π Δƒ & à ƒƒ À ƒπ π ƒ Ãƒπ Δπ π ª ƒδàƒπ Εéλογί α τοü Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου Î. Δ ƒπ À ƒπ μ ƒπ à ª Σελ.: 113 \Εξώφυλλο - Περιεχόμενα 114-115 Φλογερή κίνηση καρδιäς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ὑπό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΠΕΡΣΕΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Tό π ς àναπτύσσεται ï ôνθρωπος àπό τή γέννησή του µέχρι τά βαθιά γεράµατα

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 15 IOY IO - AY OY TO Kø IKO 7109

TEYXO AP. 15 IOY IO - AY OY TO Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 15 IOY IO - AY OY TO 2006 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.15, IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΠPΩTO ΠPAKTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΠPΩTO ΠPAKTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΠPΩTO ΠPAKTIKON EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH O MIXAH I. O YXPONAKH NEA O I KPHTH ΠEPIEXOMENA KEΦAΛAION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 Kø IKO 7109 ^H Ó Á ÙÉ BËıÏÂ Ì MONAXIKH EKºPA H τ. 23, NOEMBPIOΣ- EKEMBPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Α. 7783 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 23 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας. 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια

1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας. 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια H ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙË ˆ Ì 1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια 146 1. H ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙË ˆ Ì È È, Ó ÂÊÂ Ú ÙË, Ô ˆÌ ŒÓÙÈÛÔÓ, ÊÙÈ Í ÙËÓ appleúòùë Ï Ìapple.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004

TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004 MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004 XÚÈÛÙfi \AÓ ÛÙË MONAXIKH EKºPA H τ.2, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH EPIEXOMENA I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Λα Λα Λα Λα (2x) Ύµνος της οµάδας «Aγ. Γρηγόριος Παλαµάς» Όµορφος ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις ναοί του Θεού

Οι τρεις ναοί του Θεού Οι τρεις ναοί του Θεού Η Υπαπαντή του Κύριου Η γιορτή της Υπαπαντής είναι μια πολύ ξεχασμένη γιορτή. Δεν της δόθηκε η πρέπουσα τιμή. Ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα; Αυτό που κι εσείς κάνετε στα μωρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δέν ε χαμε κάν προλάβει νά βγοüμε àπό τήν πόρτα κι ï ôλλος μοü \χε κιόλας γίνει φόρτωμα. \Eμένα τοü εrπα δέν ε τανε πρώτη μου φορά οî ôντρες σάν τήν

Δέν ε χαμε κάν προλάβει νά βγοüμε àπό τήν πόρτα κι ï ôλλος μοü \χε κιόλας γίνει φόρτωμα. \Eμένα τοü εrπα δέν ε τανε πρώτη μου φορά οî ôντρες σάν τήν I Δέν ε χαμε κάν προλάβει νά βγοüμε àπό τήν πόρτα κι ï ôλλος μοü \χε κιόλας γίνει φόρτωμα. \Eμένα τοü εrπα δέν ε τανε πρώτη μου φορά οî ôντρες σάν τήν àφεντιά του θά \πρεπε τοü εrπα νά τό δοκιμάσουνε κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ:

TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ: ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ ΣΩΣTH ΔIATPOΦH AΣKHΣEIΣ ANAΠNOEΣ ΘETIKH ΠPOBOΛH BAΘEIA XAΛAPΩΣH AYTO ANAΛYΣH ENEPΓEIAKH ΨYXOΛOΓIA ΠNEYMATIKH MEΛETH ΠPOΣEYXH ΔIAΛOΓIΣMOΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Πρόλογος Αυτά φωνάζει και λέει συνέχεια ο μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλου του κόσμου, ο ουράνιος Θεός μας. Λέει σ όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά Του: «Αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Το ξεκίνημα

Κεφάλαιο Α Το ξεκίνημα 01-THRISKEYTIKA-D 27-05-09 02:56 MM ÂÏ 11 Κεφάλαιο Α Το ξεκίνημα 01-THRISKEYTIKA-D 27-05-09 02:56 MM ÂÏ 12 01-THRISKEYTIKA-D 27-05-09 02:56 MM ÂÏ 13 1. Δ appleúòù Ì Ù ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ζωή

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2009 Το σπίτι του Θεού Με αχνό το φως που µπαίνει στ Άγιο Βήµα και ξεθάρρεψε στου τέµπλου τις εικόνες πόσα χρώµατα ξεσπάνε κύµα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα