TEYXO AP. 18 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO Kø IKO 7109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEYXO AP. 18 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO Kø IKO 7109"

Transcript

1 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 18 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2007 Kø IKO 7109

2 MONAXIKH EKºPA H τ.18, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ. - fax EK OTPIA: MONAXH NIKO HMH EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓPAΦEIOY: LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη EPIEXOMENA 8 AºIEPøMA: H Y A ANTH TOY XPI TOY KΩ IKOΣ: 7109 IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ (9-2 πρωΐ & 6-9 àπόγ.) Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια λων µας. KρατÄτε στά χέρια σας τό δέκατο ùγδοο τεüχος. Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς àναγν στες µας, τι: TO ΠEPIO IKO MAΣ EINAI ΩPEAN. 4 E I O E : ME A H APAKO TH OYPANIOI AN Pø OI: MIA A IA 18 OIKO ENEIA NøPI ON MOI: H A IA 14 PO KOMI H 2 Oσοι προαιρετικά âπιθυµεöτε νά βοηθήσετε στά öργα τéς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοü τοü περιοδικοü, µπορεöτε νά µäς àποστέλετε τήν βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα στόν λογαριασµό 426/ (γιά τό âξωτερικό στό Nο GR SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ στε µας τηλεφωνικά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË ΣÄς εéχαριστοüµε θερµά \Eκ τοü περιοδικοü MONA IKE EM EIPIE : O EPONTA 21 OPºYPIO ME O IA A A: O O IO ATA IO KAI H 26 E EHMO YNH φωτογραφία âξωφύλλου: ^O µακαριστός ±γιος Γέροντας Πορφύριος ï Kαυσοκαλυβίτης

3 Úfi Ó ÁÓÒÛÙÂÛ ÂappleÈÛÙÔÏ... Aγαπητοί µας âν Xριστ àδελφοί, φίλοι àναγν στες τοü ΠεριοδικοÜ µας MÔÓ ÈÎ òeîêú ÛË Äς àπασχόλησε ôραγε ποτέ ï οéρανός; ^O Θεός; E µαστε ôραγε ï καθένας àπό âµäς νας ôνθρωπος πού êπλά ζοüµε, γελäµε, χτίζουµε, τρέχου- µε âδ κι âκεö, παλεύουµε, àλλά χωρίς ïραµατισµούς πνευµατικούς, àπασχοληµένοι µόνο µέ τά µικρά καί τά µάταια; H ε µαστε οî τρελλοί χριστιανοί, πως πολλές φορές µäς àποκαλοüν γιά τόν ëκούσιο àγ να µας, γιά τήν πορεία µας τήν πνευµατική πρός τόν οéρανό; Mήπως ε µαστε àπό âκείνους τούς àνθρώπους πού ζηλεύουµε τούς ôλλους πού λα τούς öρχονται βολικά, πού δείχνουν νά γελοüν καί νά περνοüν ξέγνοιαστα, âν âµεöς βασανιζόµαστε σέ κάθε βéµα τéς ζωéς µας; Tί çξύµωρο, àλήθεια, σχéµα οî καλεσµένοι τοü οéρανοü, âκεöνοι πού çνειρεύτηκαν νά ζήσουν µέ τούς àγγέλους καί τούς êγίους, νά ζηλεύουν τούς àνθρώπους τéς γéς, αéτούς πού ψυχή τους δέν πετä σέ κανέναν οéρανό, àλλά θέλγονται µόνον àπό,τι βλέπουν καί àπ\,τι àπολαµβάνουν. ΞεχνÄνε τι καθηµερινά, τόσο λη µας àπό τήν ïποία ε µαστε φτιαγµένοι, σο καί κάθε τι λικό γύρω µας πόκειται στή φθορά. \Aνά πäσα στιγµή µπορεö νά σωριαστεö, νά γίνει συντρίµµια, κοµµάτια. Aν ε µαστε σ\ αéτούς τούς àνθρώπους πού θέλγονται µόνον àπό τά âπουράνια, πού öχουν τά µάτια τους στραµµένα συνέχεια µόνον στόν οéρανό καί τήν καρδιά τους δοσµένη στόν Xριστό, τότε πραγµατικά ε µαστε ζωντανοί! ^Yπάρξεις µακάριες πού φλέγονται àπό δανικά, πού διψοüν καί λαχταροüν νά ζήσουν µιά ζωή πνευµατική. Ποιά µως εrναι πραγµατικά πνευµατική ζωή; Tό πρ το στοιχεöο πού τήν συνθέτει εrναι µυστηριακή καί µυστική βίωση. Oπως τό δ ρο τéς ζωéς µäς τό χάρισαν οî γονεöς µας, öτσι καί τήν πνευµατική ζωή, τό πνευµατικό βίωµα, µäς τό χαρίζει τό Aγιο Πνεܵα. Πρέπει βέβαια νά âννοήσουµε τι µόνοι µας δέν θά κατορθώσουµε ποτέ, τίποτα. Tό θησαυροφυλάκιο τ ν πνευµατικ ν àγαθ ν εrναι τό Πνεܵα τοü ΘεοÜ, ï Παράκλητος, ï θησαυρός τ ν àγαθ ν καί ζωéς χορηγός, àπ\ που ξεχειλίζει πηγή τéς πνευµατικéς ζωéς. Πνευµατική ζωή δέν ζεö αéτός πού θεωρεöται καλός ôνθρωπος, δέν κλέβει, δέν σκοτώνει, δέν πηγαίνει σέ κακόφηµα µέρη, δέν öχει κακούς φίλους, πηγαίνει τήν Kυριακή στήν \Eκκλησία καί µελετä χριστιανικά βιβλία. Πνευµατικός ôνθρωπος εrναι αéτός πού µέ τόν ùρκο τοü βαπτίσµατος àποτάχθηκε τόν σατανä καί συντάχθηκε µέ τόν Xριστό καί αéτό τό βιώνει, δίνοντας ùρκο καρδιäς νά µένει πάντα κοντά στό Θεό. Erναι âκεöνος ï àθλητής πού τρέχει µέ λη τή δύναµη τéς παρξής του πρός τόν Θεό. Erναι αéτός πού öχει µόνον στόχο νά êρπάξει τήν Bασιλεία τ ν Oéραν ν. Erναι âκεöνος ï ïδοιπόρος, µäλλον ï çρειβάτης πού öχει βάλει πλώρη γιά τήν ψηλότερη κορυφή τοü οéρανοü. έν εrναι êπλά νας καλός ôνθρωπος, εrναι öνας âπίγειος ôγγελος πού κάνει τό πäν µέσα στή ζωή του µέ να σκοπό, νά κερδίσει τόν Θεό, νά Tόν κατακτήσει, νά Tόν πείσει τι \EκεÖνον àγαπä, \EκεÖνον ποθεö, µαζί Tου θέλει νά ζήσει. Erναι âκεöνος πού πραγµατικά σάν τόν τρελλό, παρ\ λη τήν κουραστική καί φορτωµένη ζωή του, àναζητä συνεχ ς τόν Θεό. Tόν φωνάζει κάθε στιγµή Xριστέ µου! Xριστέ µου... ùχι γιά νά Tόν παρακαλέσει γιά τή µάνα του, γιά τό παιδί του, γιά τήν δεινή ο κονοµική του θέση. Oχι... Tόν φωνάζει γιά νά µπεö στήν καρδιά του... Tόν φωνάζει πέντε, δέκα, ëκατό, χίλιες φορές τήν µέρα. Kι âγώ πόσες φορές νά Tόν φωνάζω; Aν δέν µπορεöς χίλιες, φώναξέ Tον, öστω τρεöς, φώναξέ Tον öστω δύο, καί τότε θά γλυκαθεöς καί θά Tόν ζητäς δέκα καί ε κοσι καί χιλιάδες φορές... Oπως στό νοü µιäς κοπέλας πού àγάπησε τόν καλό της δέν ξεκολάει âκεöνος àπό âκεö, öτσι καί ï νοüς µας πού àγάπησε τόν Xριστό, δέν µπορεö πλέον, παρά νά σκέπτεται µόνον \EκεÖνον. Aéτή εrναι βιωµατική νωσή µας µέ τόν Xριστό. Kαλή Σαρακοστή... ^H ^Hγουµένη, Mόνικα Mοναχή καί οî σύν âµοί âν Xριστ àδελφές. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 3

4 EappleÈÏÔÁ Û... ME A H APAKO TH: O ταν κάποιος ξεκινάει γιά να ταξίδι θά πρέπει νά ξέρει ποü πηγαίνει. Aéτό συµβαίνει καί µέ τή Mεγάλη Σαρακοστή. Πάνω àπ\ λα Mεγάλη Σαρακοστή εrναι να πνευµατικό ταξίδι πού προορισµός του εrναι τό Πάσχα, ^Eορτή ^Eορτ ν. Erναι προετοιµασία γιά τήν πλήρωση τοü Πάσχα, πού εrναι πραγµατική \Aποκάλυψη. Γιά τό λόγο αéτό θά πρέπει νά àρχίσουµε µέ τήν προσπάθεια νά καταλάβουµε αéτή τή σχέση πού πάρχει àνά- µεσα στή Σαρακοστή καί τό Πάσχα, γιατί αéτή àποκαλύπτει κάτι πολύ οéσιαστικό καί πολύ σηµαντικό γιά τή Xριστιανική πίστη καί ζωή µας. Aραγε εrναι àπαραίτητο νά âξηγήσουµε τι τό Πάσχα εrναι κάτι πολύ περισσότερο àπό µιά γιορτή, πολύ πέρα àπό µιά âτήσια àνάµνηση ëνός γεγονότος πού πέρασε; ^O καθένας πού, öστω καί µιά φορά, öζησε αéτή τή νύχτα τή σωτήριο, τή φωταυγή καί λαµπροφόρο, πού γεύτηκε âκείνη τή µοναδική χαρά, τό ξέρει αéτό. 4 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË OPEIA PO TO A XA \Aλλά τί εrναι αéτή χαρά; Γιατί ψέλνουµε στήν àναστάσιµη λειτουργία: νüν πάντα πεπλήρωται φωτός, οéρανός τε καί γé καί τά καταχθόνια ; Mέ ποιά öννοια ëορτάζοµεν -καθώς σχυριζόµαστε τι τό κάνουµε- θανάτου τήν νέκρωσιν, Aδου τήν καθαίρεσιν ôλλης βιοτéς τéς α ωνίου àπαρχήν... ; Σέ λες αéτές τίς âρωτήσεις àπάντηση εrναι: νέα ζωή ïποία πρίν àπό δυό χιλιάδες περίπου χρόνια àνέτειλεν âκ τοü τάφου, προσφέρθηκε σέ µäς, σέ λους âκείνους πού πιστεύουν στό Xριστό. MÄς δόθηκε τή µέρα πού βαφτιστήκαµε, τή µέρα δηλαδή πού πως λέει ï \Aπ. ΠαÜλος:...συνετάφηµεν οsν αéτ διά τοü βαπτίσµατος ε ς τόν θάνατον, να œσπερ äγέρθη Xριστός âκ νεκρ ν διά τéς δόξης τοü πατρός, ο τω καί µεöς âν καινότητι ζωéς περιπατήσω- µεν (Pωµ. 6,4). Eτσι τό Πάσχα πανηγυρίζουµε τήν \Aνάσταση τοü XριστοÜ σάν γεγονός πού öγινε καί àκόµη γίνεται σέ µäς. Γιατί ï καθένας àπό µäς öλαβε τό

5 δ ρο αéτéς τéς νέας ζωéς καί τή δύναµη νά τήν àποδεχτεö καί νά ζήσει διά µέσου της. Erναι να δ ρο πού ριζικά àλλάζει τή διάθεσή µας àπέναντι σέ κάθε κατάσταση αéτοü τοü κόσµου, àκόµη καί àπέναντι στό θάνατο. MÄς δίνει τή δύναµη νά âπιβεβαιώνουµε θριαµβευτικά τό: νικήθηκε ï θάνατος. Φυσικά πάρχει àκόµα ï θάνατος, εrναι σίγουρος, τόν àντιµετωπίζουµε, καί κάποια µέρα θά öρθει καί γιά µäς. \Aλλά λη πίστη µας εrναι τι µέ τό δικό Tου θάνατο ï Xριστός ôλλαξε τή φύση àκριβ ς τοü θανάτου. Tόν öκανε πέρασµα - διάβαση, Πάσχα - τή Bασιλεία τοü ΘεοÜ µεταµοφώνοντας τή δραµατικότερη τραγωδία σέ α ώνιο θρίαµβο, σέ νίκη. Mέ τό θανάτω θάνατον πατήσας, µäς öκανε µέτοχους τéς \Aνάστασής Tου. \Aκριβ ς γι\ αéτό στό τέλος τοü ùρθρου τéς \Aνάστασης -στόν Kατηχητικό Λόγο τοü \Iωάννου Xρυσοστόµου- λέµε θριαµβευτικά: \Aνέστη Xριστός, καί ζωή πολιτεύεται. Π ς µποροüµε νά µετανοήσουµε καί νά ξαναγυρίσουµε στήν πέροχη πόσχεση πού µäς δίνεται κάθε χρόνο τό Πάσχα; \Aκριβ ς αéτή εrναι στιγµή πού âµφανίζεται Mεγάλη Σαρακοστή. Aéτή εrναι χείρα βοηθείας πού êπλώνει σέ µäς \Eκκλησία. Erναι τό σχολεöο τéς µετάνοιας πού θά µäς δώσει δύναµη νά δεχτοüµε τό Πάσχα ùχι σάν µιά êπλή εéκαιρία νά φäµε, νά πιοüµε, ν\ àναπαυτοüµε, àλλά, βασικά, σάν τό τέλος τ ν παλαι ν πού εrναι µέσα µας καί σάν ε σοδό µας στό νέο... \Aνέστη Xριστός, καί νεκρός οéδείς âν τ µνήµατι. Tέτοια εrναι πίστη τéς \Eκκλησίας πού âπιβεβαιώνεται καί φανερώνεται µέ τή ζωή τ ν àναρίθµητων êγίων της. \Aλλά µήπως δέ ζοüµε καθη- µερινά τό γεγονός τι αéτή πίστη σπάνια γίνεται καί δική µας âµπειρία; Mήπως δέ χάνουµε πολύ συχνά καί δέν προδίνουµε αéτή τή νέα ζωή πού λάβαµε σάν δ ρο, καί στήν πραγµατικότητα ζοüµε σάν νά àναστήθηκε ï Xριστός καί σάν νά µήν öχει νόηµα γιά µäς αéτό τό µοναδικό γεγονός; Kαί λα αéτά âξαιτίας τéς àδυναµίας µας, τéς àνικανότητάς µας νά ζοüµε σταθερά µέ πίστη âλπίδα καί àγάπη στό âπίπεδο âκεöνο πού µäς àνέβασε ï Xριστός ταν εrπε: ZητεÖτε πρ τον τήν Bασιλείαν τοü ΘεοÜ καί τήν δικαιοσύνην AéτοÜ. ^Aπλούστατα âµεöς ξεχνäµε λα αéτά γιατί ε µαστε τόσο àπασχοληµένοι, τόσο βυθισµένοι στίς καθηµερινές öγνοιες µας καί àκριβ ς âπειδή ξεχνäµε, àποτυχαίνουµε. Mέσα σ\ αéτή τή λησµοσύνη, τήν àποτυχία καί τήν êµαρτία ζωή µας γίνεται ξανά παλαιά, εéτελής, σκοτεινή καί τελικά χωρίς σηµασία, γίνεται να χωρίς νόηµα ταξίδι γιά να χωρίς νόηµα τέρµα. Kαταφέρνουµε νά ξεχνäµε àκόµα καί τό θάνατο καί τελικά, âντελ ς α φνιδιαστικά, µέσα στίς àπολαύσεις τéς ζωéς µäς öρχεται τροµακτικός, àναπόφευκτος, παράλογος. MπορεÖ κατά καιρούς νά παραδεχόµαστε τίς ποικίλες êµαρτίες µας καί νά τίς âξοµολογούµαστε, µως âξακολουθοüµε νά µήν àναφέρουµε τή ζωή µας σ\ âκείνη τή νέα ζωή πού ï Xριστός àποκάλυψε καί µäς öδωσε. Πραγµατικά ζοüµε σάν νά µήν qρθε ποτέ \EκεÖνος. Aéτή εrναι µόνη πραγµατική êµαρτία, êµαρτία λων τ ν êµαρτι ν, àπύθµενη θλίψη καί τραγωδία λων τ ν κατ\ ùνοµα χριστιαν ν. Aν τό àναγνωρίζαµε αéτό, τότε µποροüµε νά καταλάβουµε τί εrναι τό Πάσχα καί γιατί χρειάζεται καί προϋποθέτει τή Mεγάλη Σαρακοστή. Γιατί τότε µποροüµε νά καταλάβουµε τι λειτουργική παράδοση τéς \Eκκλησίας καί λος ï κύκλος τ ν àκολουθι ν της πάρχουν, πρ τα àπ\ λα, γιά νά µäς βοηθήσουν νά ξαναβροüµε τό ραµα καί τήν γεύση αéτéς τéς νέας ζωéς, πού τόσο εûκολα χάνουµε καί προδίνου- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 5

6 EappleÈÏÔÁ Û... 6 µε, καί στερα νά µπορέσουµε νά µετανοήσουµε καί νά ξαναγυρίσουµε στήν \Eκκλησία. Π ς εrναι δυνατόν νά àγαπäµε καί νά âπιθυµοüµε κάτι πού δέν τό ξέρουµε; Π ς µποροüµε νά βάλουµε πάνω àπό καθετί ôλλο στή ζωή µας κάτι πού ποτέ δέν öχουµε δεö καί δέν öχουµε χαρεö; Mέ ôλλα λόγια: π ς µποροüµε, π ς εrναι δυνατόν νά àναζητήσουµε µιά Bασιλεία γιά τήν ïποία δέν öχουµε δέα; ^H λατρεία τéς \Eκκλησίας qταν àπό τήν àρχή καί εrναι àκόµα καί τώρα ε σοδος καί âπικοινωνία µας µέ τή νέα ζωή τéς Bασιλείας. Mέσα àπό τή λετουργική της ζωή \Eκκλησία µäς àποκαλύπτει âκεöνα πού çφθαλµός οéκ οrδε καί οyς οéκ κουσε καί âπί καρδίαν àνθρώπου οéκ àνέβη, ± äτοίµασεν ï Θεός τοöς àγαπ σιν αéτόν (Kορ. 2, 9). Kαί στό κέντρο αéτéς τéς λειτουργικéς ζωéς, σάν καρδιά της καί µεσουράνηµά της -σάν λιος πού οî àκτίνες του διαπερνοüν καθετί- εrναι τό Πάσχα. Tό Πάσχα εrναι πόρτα, àνοιχτή κάθε χρόνο, πού ïδηγεö στήν πέρλαµπρη Bασιλεία τοü XριστοÜ, εrναι προγευση τéς α ώνιας χαρäς πού µäς περιµένει, εrναι δόξα τéς νίκης ïποία àπό τώρα, ôν καί àόρατη, πληµµυρίζει λη τήν κτίση: νικήθηκε ï θάνατος. ^Oλόκληρη λατρεία τéς \Eκκλησίας εrναι çργανωµένη γύρω àπό τό Πάσχα, γι\ αéτό καί ï λειτουργικός χρόνος, δηλαδή διαδοχή τ ν âποχ ν καί τ ν ëορτ ν, γίνεται να ταξίδι, να προσκύνηµα στό Πάσχα, πού εrναι τό Tέλος καί MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË Π ς µποροüµε, π ς εrναι δυνατόν νά àναζητήσουµε µιά Bασιλεία γιά τήν ïποία δέν öχουµε δέα; ^H λατρεία τéς \Eκκλησίας qταν àπό τήν àρχή καί εrναι àκόµα καί τώρα ε σοδος καί âπικοινωνία µας µέ τή νέα ζωή τéς Bασιλείας... πού ταυτόχρονα εrναι \Aρχή. Erναι τό τέλος λων αéτ ν πού àποτελοüν τά παλαιά καί àρχή τéς νέας ζωéς, µιά συνεχής διάβαση àπό τόν κόσµο τοüτο στή Bασιλεία πού öχει àποκαλυφθεö âν Xριστ. Παρ\ λα αéτά παλαιά ζωή, ζωή τéς êµαρτίας καί τéς µικρότητας, δέν εrναι εûκολο νά ξεπεραστεö καί ν\ àλλάξει. Tό Eéαγγέλιο περι- µένει καί ζητάει àπό τόν ôνθρωπο νά κάνει µιά προσπάθεια ïποία, στήν κατάσταση πού βρίσκεται τώρα ï ôνθρωπος εrναι οéσιαστικά àπραγµατοποίητη. \Aντιµετωπίζουµε µιά πρόκληση. Tό ραµα, ï στόχος, ï τρόπος τéς νέας ζωéς εrναι γιά µäς µιά πρόκληση πού βρίσκεται τόσο πολύ πάνω àπό τίς δυνατότητές µας! Γι\ αéτό àκόµα καί οî \Aπόστολοι, ταν ôκουσαν τή διδασκαλία τοü Kυρίου Tόν ρώτησαν àπελπισµένα: τίς ôρα δύναται σωθéναι; (Mατθ. 19, 26). Στ\ àλήθεια δέν εrναι καθόλου εûκολο ν\ àπαρνηθεöς να àσήµαντο δανικό ζωéς καµωµένο µέ τίς καθηµερινές φροντίδες, µέ τήν àναζήτηση τ ν λικ ν àγαθ ν, µέ τήν àσφάλεια καί τήν àπόλαυση καί νά δεχθεöς να ôλλο δανικό ζωéς τό ïποöο βέβαια δέν στερεöται καθόλου τελειότητας στό σκοπό του: Γίνεσθε τέλειοι ½ς ï Πατήρ µ ν âν οéρανοöς τέλειος âστίν. Aéτός ï κόσµος µέ λα του τά µέσα µäς λέει: νά εrσαι χαρούµενος, µήν àνησυχεöς, àκολούθα τόν εéρύ δρόµο. ^O Xριστός στό Eéαγγέλιο λέει: διάλεξε τό στενό δρόµο, àγωνίσου καί πόφερε, γιατί αéτός εrναι ï δρό- µος γιά τή µόνη àληθινή εéτυχία. Kι ôν \Eκκλησία δέν βοηθήσει π ς θά µπορέσουµε νά κάνου- µε αéτή τή φοβερή âκλογή; Π ς µποροüµε νά µετανοήσουµε καί νά ξαναγυρίσουµε στήν πέροχη πόσχεση πού µäς δίνεται κάθε χρόνο τό Πάσχα; \Aκριβ ς αéτή εrναι στιγµή πού âµφανίζεται Mεγάλη Σαρακοστή. Aéτή εrναι χείρα βοηθείας πού êπλώνει σέ µäς \Eκκλησία. Erναι τό σχολεöο τéς µετάνοιας πού θά µäς δώσει δύναµη νά δεχτοüµε τό Πάσχα ùχι σάν µιά êπλή εéκαιρία νά φäµε, νά πιοüµε, ν\ àναπαυ-

7 τοüµε, àλλά, βασικά, σάν τό τέλος τ ν παλαι ν πού εrναι µέσα µας καί σάν ε σοδό µας στό νέο. Στήν àρχαία \Eκκλησία ï βασικός σκοπός τéς ΣαρακοστÉς qταν νά προετοιµαστοüν οî Kατηχούµενοι, δηλαδή οî νέοι ποψήφιοι χριστιανοί, γιά τό βάπτισµα πού, âκεöνο τόν καιρό, γίνονταν στή διάρκεια τéς àναστάσιµης Θείας Λειτουργίας. \Aλλά àκόµα καί τώρα πού \Eκκκλησία δέν βαφτίζει πιά τούς χριστιανούς σέ µεγάλη λικία καί ï θεσµός τéς κατήχησης δέν πάρχει πιά, τό βασικό νόηµα τéς ΣαρακοστÉς παραµένει τό διο. Γιατί, ôν καί ε µαστε βαφτισµένοι, âκεöνο πού συνεχ ς χάνουµε καί προδίνουµε εrναι àκριβ ς αéτό πού λάβαµε στό Bάπτισµα. Eτσι τό Πάσχα γιά µäς εrναι âπιστροφή, πού κάθε χρόνο κάνουµε, στό βάπτισµά µας καί ëποµένως Σαρακοστή εrναι προετοιµασία µας γι\ αéτήν τήν âπιστροφή - àργή àλλά âπίµονη προσπάθεια νά πραγµατοποιήσουµε τελικά τή δική µας διάβαση, τό Πάσχα µας στή νέα âν Xριστ ζωή. Tό τι, καθώς θά δοüµε, οî àκολουθίες στή σαρακοστιανή λατρεία διατηροüν àκόµα καί σήµερα τόν κατηχητικό καί βαπτιστικό χαρακτήρα, δέν εrναι γιατί διατηροüνται àρχαιολογικά àποµεινάρια, àλλά εrναι κάτι τό ζωντανό καί οéσιαστικό γιά µäς. Γι\ αéτό κάθε χρόνο Mεγάλη Σαρακοστή καί τό Πάσχα εrναι, µιά àκόµα φορά, àνακάλυψη καί συνειδητοποίηση τοü τί γίναµε µέ τόν διά βαπτίσµατός µας Eθάνατο καί τήν àνάσταση. να ταξίδι, να προσκύνηµα! Kαθώς τό àρχίζουµε, καθώς κάνουµε τό πρ το βéµα στή χαρµολύπη τéς Mεγάλης ΣαρακοστÉς βλέπουµε -µακριά, πολύ µακριάτόν προορισµό. Erναι χαρά τéς ΛαµπρÉς, εrναι ε σοδος στή δόξα τéς Bασιλείας. Erναι τό ραµα, πρόγευση τοü Πάσχα, πού κάνει τή λύπη τéς Mεγάλης ΣαρακοστÉς χαρά, φ ς, καί τή δική µας προσπάθεια µιά πνευµατική ôνοιξη. ^H νύχτα µπορεö νά εrναι σκοτεινή καί µεγάλη, àλλά σέ λο τό µéκος τοü δρόµου µιά µυστική καί àκτινοβόλα αéγή φαίνεται νά λάµπει στόν ïρίζοντα. Mή καταισχύνης µäς àπό τéς προσδοκίας µ ν, Φιλάνθρωπε!. π. \Aλέξανδρος Σµέµαν àπό τό βιβλίο Mεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρός τό Πάσχα, \Eκδόσεις \Aκρίτας

8 AÊÈ ÚˆÌ... Y A ANTH ^H ÙÔÜ ˆÙÉÚÔ XÚÈÛÙÔÜ

9 O ταν πέρασαν οî 40 µέρες àπό τήν âνανθρώπιση τοü Kυρίου µας καί τήν θεία Tου γέννηση àπό τήν Παρθένο Mαρία, προσφέρθηκε ï Kύριος στό ^Iερό àπό τήν ^Yπεραγία Θεοτόκο καί τόν ίκαιο \Iωσήφ, σύµφωνα µέ τή διάταξη τοü MωσαϊκοÜ νόµου τι κάθε πρωτότοκο εrναι àφιερωµένο στό Θεό καί φέρνει ½ς θυσία µαζί του να ζευγάρι àπό τρυγόνια δύο νεογέννητα περιστέρια (\Eξ. ιγ 2 Λεβ. ιβ 6-8). \Eκείνη τήν µέρα καί œρα, qταν στό ναό καί ï εéλαβής καί δίκαιος, πέργηρος, Συµεών, ï ïποöος ταν δέχθηκε στήν àγκαλιά του τό ΘεÖο Bρέφος, öψαλλε τό NÜν àπολύεις τόν δοüλον σου έσποτα κατά τό ρéµα Σου âν ε ρήνη.. καί ïµολόγησε τι µετά χαρäς πλέον θά κλείσει τά µάτια του στόν θάνατο, àφοü àξιώθηκε νά δεö τήν δόξα τοü \Iσραήλ καί τό φ ς τ ν \Eθν ν. (ΛουκÄ β 25-32). ^H ^Yπαπαντή εrναι λέξη ^Eλληνική πού σηµαίνει ποδοχή. ^H ^Yπαπαντή τοü Kυρίου µας εrναι εσποτική ëορτή σέ àνάµνηση τéς προσαγωγéς τοü Θείου Bρέφους στό Nαό àπό τήν ^Yπεραγία Θεοτόκο, κατά τήν 40η µέρα àπό τήν γέννησή Tου καί τéς ^YπαπαντÉς Tου, ( ποδοχéς Tου δηλαδή) àπό τόν ίκαιο Συµεών. ^H ëορτή τéς ^YπαπαντÉς εrναι µία àπό τίς àρχαιότερες ëορτές τéς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας. Mέχρι τά τέλη τοü 4ου α νος ëορταζόταν στίς 14 Φεβρουαρίου, διότι τά Xριστούγεννα ëορτάζοντο στίς 6 \Iανουαρίου µαζί µέ τά Aγια Θεοφάνεια. \Aπό τόν Aéτοκράτορα \Iουστινιανό θά καθιερωθεö, τό öτος 542, νά ëορτάζεται στίς 2 Φεβρουαρίου, àφοü πλέον εrχε âπικρατήσει νά ëορτάζονται τά Xριστούγεννα στίς 25 εκεµβρίου. O IKAIOΣ ΣYMEΩN O γδόντα περίπου χρόνια πρίν τήν öνσαρκο τοü XριστοÜ µας ο κονοµία, ï διδάσκαλος αéτός τ ν ^Eβραίων çνόµατι Συµεών, εéσεβής καί δίκαιος, âπιστρέφοντας µέ ôλλους διδασκάλους τ ν ^Eβραίων στά ^Iεροσόλυµα àπό κάποια πηρεσία στήν ïποöα εrχαν σταλεö, συνο- µιλοüσαν γιά διάφορες προφητεöες. ^O Συµεών τότε, âξέφρασε τήν δυσπιστία του γιά τό χωρίο τοü προφήτη ^Hσαΐα (^Hσ. ζ 14), πού λέγει: \Iδού Παρθένος âν γαστρί λήψεται καί τέξεται Yîόν καί καλέσουσι τό ùνοµα AéτοÜ \Eµµανουήλ, δηλ. τι µία Παρθένος µέλλει νά συλλάβει στήν κοιλία της καί νά γεννήσει γιό πού τό ùνοµά του θά εrναι \Eµµανουήλ. \AποροÜσε λοιπόν καί öλεγε ï δίκαιος Συµεών π ς εrναι δυνατόν παρθένος νά γεννήσει καί π ς εrναι δυνατόν ï Θεός νά γεννηθεö; έν πιστεύω νά γίνει αéτό ποτέ. Tότε δέχθηκε στό µάγουλό του να σχυρότατο ράπισµα καί àκούστηκε φωνή ïποία τοü εrπε: καί θά Tόν δεöς τόν Xριστό καί θά Tόν κρατήσεις µέ τά χέρια σου. Προχωρώντας öφθασαν σ\ ναν ποταµό καί βγάζοντας τό δακτυλίδι πού φοροüσε ï Συµεών τό πέταξε στό ποτάµι λέγοντας, ôν αéτή προφητεία εrναι àληθινή, τότε âγώ νά ξαναβρ τό δακτυλίδι µου. Oταν öφθασαν σέ µία κοντινή πόλη καί κάθησαν νά ξαποστάσουν καί νά φäνε, ï Συµεών τρώγοντας τό ψάρι του, βρéκε στά σπλάχνα του τό δακτυλίδι πού εrχε ρίξει στόν ποταµό καί τότε πίστεψε πλέον σ\ αéτή τήν àλήθεια καί περίµενε àπό âκείνη τή στιγµή πότε θά δεö τόν Xριστό καί θά Tόν δεχθεö στήν àγκαλιά του. ^O Eéαγγελιστής ΛουκÄς περιγράφει τήν ^Yπαπαντή τοü XριστοÜ µας στό Eéαγγέλιό του, στό δεύτερο κεφάλαιο καί στούς στίχους Tά γεγονότα λοιπόν κατά τόν Eéαγγελιστή, öγιναν ½ς ëξéς: Oταν τελείωσαν οî µέρες τοü καθαρισµοü πού προέβλεπε ï MωϋσÉς στόν νόµο του, τότε Παναγία µας πéρε τό ΘεÖο Bρέφος καί πéγε στό Nαό γιά νά âκπληρώσει τό πρόσταγµα τοü νόµου. Bέβαια, Παναγία µας δέν εrχε συλλάβει àπό ôνδρα, οûτε γέννησε µέ φθορά, γιά νά öχει àνάγκη àπό 40 µέρες καθάρσεως, àλλά συνέλαβε âκ Πνεύµατος ^Aγίου. \Eπειδή µως οî ^EβραÖοι δέν τό γνώριζαν αéτό, καί γιά νά φανεö τι καί Aéτή âφύλαττε τό νόµο, γι\ αéτό öµεινε MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 9

10 AÊÈ ÚˆÌ στό σπίτι της τίς διατεταγµένες 40 µέρες καί κατόπιν πéρε τό ΘεÖο Bρέφος νά τό πάει στό ναό στά ^Iεροσόλυ- µα. Erχαν καί ôλλη συνήθεια οî φτωχοί, νά πηγαίνουν στό ναό δύο τρυγόνια δύο περιστέρια γιατί αéτά δύο πτηνά εrναι τά καθαρώτερα àπό λα. Tό τρυγόνι, εrναι κατά πολύ σώφρων γιατί ταν àποθάνει τό να àπό τά δύο, τό ôλλο φεύγει στήν âρηµιά. ^H περιστερά εrναι ôκακη καί ρεµη, πως πρέπει νά ε µαστε καί âµεöς. Tί τά öκαναν µως âκεö αéτά τά πτηνά; Θυσίαζαν µία τρυγόνα καί µία περιστερά καί τό ζευγάρι τους ôφηναν νά πετä που θέλει. Γεγονός πού συµβολίζει καί τίς δύο φύσεις τοü XριστοÜ, που àνθρώπινή Tου öπαθε καί àπέθανε καί Θεϊκή Tου öµεινε àπαθής. Kαί συνεχίζει τό Eéαγγέλιο: Kαί δού wν ôνθρωπος âν ^Iεροσολύµοις, z ùνοµα Συµεών, καί ï ôνθρωπος οyτος δίκαιος καί εéλαβής, προσδεχόµενος παράκλησιν τοü \Iσραήλ καί Πνεܵα wν Aγιον âπ\ αéτόν καί wν αéτ κεχρηµατισµένον πό τοü Πνεύµατος τοü ^Aγίου µή δεöν θάνατον, πρίν δfη τόν Xριστόν Kυρίου καί qλθεν âν τ Πνεύµατι ε ς τό ^Iερόν. ηλαδή µäς λέει τό ^Iερό Eéαγγέλιο, τι στά ^Iεροσόλυµα qταν κάποιος ôνθρωπος çνό- µατι Συµεών, δίκαιος καί εéλαβής, ï ïποöος àνέµενε πότε θά öλθει παρηγοριά τοü \Iσραήλ. \Aνέµενε λοιπόν ï Συµεών πότε θά öλθει παρηγορία τ ν àνθρώπων γιά νά µäς âλευθερώσει àπό τίς êµαρτίες µας, ï Xριστός δηλαδή. \Eπειδή λοιπόν öµελλε νά δεχθεö ï Συµεών τόν Xριστό, προεöπε τό Πνεܵα τό Aγιο, τι δέν θά γευθεö θάνατον µέχρι νά Tόν δεö καί νά Tόν παραλάβει στήν àγκα- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË

11 λιά του. Kαί âν τ ε σαγαγεöν τούς γονεöς τό παιδίον \IησοÜν, τοü ποιéσαι αéτούς κατά τό ε θισµένον τοü νόµου περί AéτοÜ, καί αéτός âδέξατο Aéτόν ε ς τάς àγκάλας αéτοü καί εéλόγησε τόν Θεόν καί εrπε νüν àπολύεις τόν δοüλον σου, έσποτα, κατά τό ρéµα σου âν ε ρήνfη, τι εrδον οî çφθαλµοί µου τό Σωτήριόν σου, τοίµασας κατά πρόσωπον πάντων τ ν λα ν. Φ ς ε ς àποκάλυψιν âθν ν καί δόξαν λαοü Σου \Iσραήλ. ηλαδή, πéγαν âκεöνον τόν καιρό οî γονεöς του τόν Xριστό ½ς βρέφος στό ^Iερό. ^O Kύριος βέβαια, µόνο τήν Παναγία εrχε Mητέρα, àλλά âπειδή νόµιζαν λοι τι ï \Iωσήφ qταν ï πατέρας Tου, γιαυτό καί ï Eéαγγελιστής àναφέρει, οî γονεöς. ^O Συµεών πéρε τό παιδί στά χέρια του καί εrπε: Tώρα έσποτα µέ âλευθέρωσες àπό τή σύγχυση τοü κόσµου καί àπό τούς πειρασµούς του. Aς πεθάνω λοιπόν µέ ε ρήνη γιά νά âλευθερωθ, γιατί εrδα πιά µέ τά µάτια µου τό καλό πού öκανες σέ λους τούς àνθρώπους, τό ïποöο öγινε φανερό σέ λα τά öθνη καί τό ïποöο θά εrναι φ ς καί δόξα τό öργο Σου αéτό σέ σους θά πιστέψουν σ\ \Eσένα. Kαί συνεχίζει τό ^Iερό Eéαγγέλιο: Kαί wν \Iωσήφ καί µήτηρ AéτοÜ θαυµάζοντες âπί τοöς λαλουµένοις περί AéτοÜ καί εéλόγησεν Aéτούς Συµεών καί εrπε πρός Mαριάµ τήν µητέραν AéτοÜ \Iδού, Oyτος κεöται ε ς πτ σιν καί àνάστασιν πολλ ν âν τ \Iσραήλ καί ε ς σηµεöον àντιλεγόµενον. ηλαδή ï γιός σου θά εrναι πτώση καί öγερση πολλ ν καί σηµεöο στό ïποöο πολλοί θά âναντιώνονται. Oî ^EβραÖοι qσαν κατ\ àρχάς λαός πλανεµένος καί διωγµένος àπό τό πρόσωπο τοü ΘεοÜ. Kατόπιν qλθε ï προφήτης MωϋσÉς καί τούς öσωσε àπό τήν πλάνη µέ τόν νόµο του, τίς προφητεöες του, τά θαύµατα καί τίς διαδαχές του. Tώρα πάλι πού σαρκώθηκε ï Θεός-Λόγος, δέν θά àκούσουν τό κήρυγµά Tου. Tά öθνη µως, θά πιστέψουν στό Xριστό καί θά âγερθοüν àπό τήν πλάνη καί àπό τήν E δωλολατρεία. Kαί θά καθαρισθοüν µέ τό βάπτισµα καί θά ψωθοüν στή Bασιλεία τ ν Oéραν ν. Oî ^EβραÖοι θά Tόν καταφρονήσουν, θά Tόν σταυρώσουν, θά Tόν πτύσουν, θά Tόν βρίσουν καί θά Tόν θανατώσουν καί öτσι θά âκπέσουν àπό τήν πρώτη τους χάρη. ΣηµεÖον àντιλεγόµενον εrναι ï Xριστός καί ï Σταυρός Tου, διότι πολλοί σκανδαλίσθηκαν àπό τόν \Eσταυρωµένο Xριστό καί δέν Tόν âπίστευσαν. Mιλώντας λοιπόν ï δίκαιος Συµεών στήν Παρθένο Mαρία, προφήτευσε καί τéς εrπε: Kαί σοü δέ αéτéς τήν ψυχήν διελεύσεται ροµφαöα, πως ôν àποκαλυφθ σι âκ πολλ ν καρδι ν διαλογισµοί. ηλαδή ξίφος δίστοµο θά διαπεράσει τήν καρδιά σου Παρθένε, καί τό ξίφος αéτό θά εrναι λύπη καί çδύνη πού θά νοιώσει, καθώς θά δεö τόν Yîόν Tης âσταυρωµένο καί νεκρό. Kαί παρόλο πού ^Yπεραγία Θεοτόκος γνώριζε τι θά àναστηθεö ï Yîός της, µως σάν µητέρα Tου πόνεσε, δάκρυσε, θρήνησε γιά τά πάθη καί τήν σταύρωσή Tου. Kαί ταν σταυρωθεö ï Xριστός, τότε πραγµατικά θά àποκαλυφθοüν λες οî σκέψεις καί τά συναισθήµατα πού εrχε ï καθένας γι\ Aéτόν. ^O \Iούδας, ôν καί µαθητής Tου, θά γίνει προδότης καί âχθρός καί ï ληστής, ï êµαρτωλός καί ξένος τοü ΘεοÜ, θά γίνει κληρονόµος τéς Bασιλείας τοü \IησοÜ. Tότε θά àποκαλυφθοüν ποιοί Tόν àγαποüν ï Πέτρος πού ïρκιζόταν τι θά πεθάνει µαζί Tου, θά Tόν àρνηθεö καί ï ΠαÜλος, ï µεγάλος διώκτης Tου θά γίνει \Aπόστολος τοü Eéαγγελίου. \Aλλά καί ταν àργότερα οî µάρτυρες θά διώκονται καί θά βασανίζονται àπό τούς àπίστους, τότε θά φανεö âκεöνος πού πραγµατικά Tόν àγαπä καί θά θυσιαστεö γι\ Aéτόν. Kαί qν Aννα ΠροφÉτις, θυγάτηρ Φανουήλ, MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 11

12 AÊÈ ÚˆÌ... âκ φυλéς \Aσήρ α τη προβεβηκυöα âν µέραις πολλαöς, ζήσασα öτη µετά àνδρός ëπτά àπό τéς παρθενίας αéτéς καί αéτή χήρα ½ς âτ ν çγδοήκοντα τεσσάρων, οéκ àφίστατο àπό τοü ^IεροÜ νηστείαις καί δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καί µέραν καί α τη αéτfé τfé œρα âπιστäσα àνθωµολογεöτο τ Kυρί ω καί âλάλει περί AéτοÜ, πäσι τοöς προσδεχοµένοις λύτρωσι âν ^Iερουσαλήµ. ηλαδή, σέ âκεöνο τό îερό πού πéγαν τό Xριστό ½ς βρέφος, qταν µιά γυναöκα, Aννα, κόρη τοü Φανουήλ, προφéτις, πού qταν παντρεµένη µόνο γιά ëπτά χρόνια καί àπό τότε, âδ καί çγδόντα τέσσερα χρόνια qταν χéρα καί δέν öλειπε ποτέ àπό τό îερό àλλά qταν πάντοτε âκεö, νήστευε, προσευχόταν καί λάτρευε τόν Θεό νύκτα καί µέρα. Oταν λοιπόν ï εéλαβής Συµεών κράτησε τόν Xριστό στήν àγκαλιά του, εéλαβής âκείνη χéρα, Aννα, ôρχισε νά λέγει πρός τόν Kύριο µεγάλα καί παράδοξα πράγµατα àποκαλύπτοντας τι εrναι ï Θεός καί τήν ôκουγαν καί σοι ε ρίσκονταν âκεö âκείνη τήν œρα. Kαί ½ς âτέλεσαν ±παντα τά κατά τόν νόµον Kυρίου, âπέστρεψαν ε ς τήν Γαλιλαίαν, ε ς τήν πόλιν αéτ ν Nαζαρέτ. Tό δέ παιδίον ηûξανε καί âκραταιοüτο Πνεύµατι, πληρούµενον σοφίας καί χάρις ΘεοÜ qν âπ\ Aéτό. Oταν λοιπόν τελείωσαν λα σα πρόσταζε ï νόµος, âπέστρεψαν στήν Πατρίδα τους τή Nαζαρέτ, πόλη τéς Γαλιλαίας καί τό παιδί, ï Xριστός δηλαδή, µεγάλωνε καί δυναµωνόταν µέ τό Aγιο Πνεܵα καί χάρις τοü ΘεοÜ τό σκέπαζε. ^O Xριστός µας qταν Θεός àληθινός, àλλά âπειδή öγινε ôνθρωπος καί φόρεσε τή σάρκα µας öπρεπε ½ς ôνθρωπος νά àναπτύσσεται λίγο-λίγο γιατί τότε θά öβρισκαν àφορµή οî αîρετικοί νά λένε τι δέν öγινε ôνθρωπος. Tό ρéµα λοιπόν ηûξανε, àναφέρεται στήν àνθρώπινη φύση τοü XριστοÜ âπειδή θεΐκή Tου οûτε αéξανόταν, οûτε âλαττωνόταν. ^O Xριστός δέν àναπτυσσόταν ½ς Θεός, διότι ½ς Θεός qταν τέλειος, àλλά ½ς ôνθρωπος. ^Oµοίως καί γιά τήν σοφία, δέν âννοεö ï Eéαγγελιστής τι αéξανόταν σοφία Tου, τήν ïποöα εrχε ï Xριστός ½ς Θεός διότι ï Xριστός δέν χρειαζόταν τήν àνθρώπινη σοφία, àφοü εrναι πάνσοφος, àλλά θέλει νά πεö τι σο 12 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË αéξανόταν κατά τό σ µα, àπεκάλυπτε καί ï Xριστός τήν θεöα σοφία πού âνοικοüσε µέσα Tου. Aéτή λοιπόν εrναι µεγάλη ëορτή τéς ^YπαπαντÉς τοü XριστοÜ µας καί αéτή µäς δείχνει τήν εéκαιρία νά σκεφθοüµε τίς ôπειρες εéεργεσίες τοü ΘεοÜ µας, πού ôν καί Θεός καί Bασιλεύς τοü σύµπαντος, πού ôγγελοι Tόν µνοüν καί àρχάγγελοι Tόν δοξολογοüν, ½στόσο γιά τήν δική µας σωτηρία, γιά τή δική µας τιµή, γιά τό δικό µας καλό, öλαβε σάρκα âκ τéς Παρθένου Mαρίας καί ëκούσια qλθε νά ζήσει àνάµεσά µας ½ς ôνθρωπος µέ κορύφωση τά πάθη καί τήν σταύρωσή Tου. Mέ τό îστορικό γεγονός τéς ^YπαπαντÉς µπαίνει γέφυρα µεταξύ ΘεοÜ καί àνθρώπων µεταξύ ΣωτÉρος καί σεσωµένων. \Aπό αéτή τή στιγµή παύει àπελπισία. ^H ïδός πρός τή Bασιλεία τ ν Oéραν ν âξοµαλύνθει. ^H πύλη τ ν οéραν ν ôνοιξε. Tό öργο τ ν προφητ ν ïλοκληρώθηκε. \Aπό αéτή τή στιγµή àρχίζει τό öργο τéς εκκλησίας. (Συναξαριστής Φεβρουαρίου) ΠPOEKTAΣEIΣ THΣ EOPTHΣ Γέροντος Γαβριήλ Kοβιλιάτου τίς λατρευτικές συνάξεις τéς âκκλησίας µας δεσπόζουσα θέση κατέχει \Oρθόδοξη ^Yµνογραφία, ïποία µέ τόν λόγο καί τό µέλος, προσφέρει στόν πιστό τόν θεολογικό λόγο, τό δόγµα, ½ς βιωµένη àλήθεια, ½ς καρπό âµπειρίας êγίας ζωéς, ½ς ïδηγό στήν πορεία πρός τήν νωση µέ τόν Θεό, τήν θέωση. ^H ëορτή τéς ^YπαπαντÉς διαµορφώνεται τά Xριστούγεννα µέ τήν Γέννηση τοü Φωτός τοü κόσµου, καθορίζεται àπό τήν εéχαριστία τοü Συµε νος àποκαλώντας τόν Xριστό: φ ς ε ς àποκάλυψιν âθν ν καί µäς καθοδηγεö στήν φωτεινή συνάντησή µας µέ τόν Xριστό κατά τήν ευτέρα καί öνδοξό Tου Παρουσία. Mέσα σ\ αéτό τό âσχατολογικό πνεüµα, ï Nαός τ ν ^Iεροσολύµων, παρουσιάζεται

13 σάν σύµβολο τéς νέας âπουράνιας ^Iερουσαλήµ που ï διος ï Θεός θά κατοικεö âν µέσω τ ν δικαίων Tου, πού θά φωτίζονται àπό τήν δόξαν Tου πως µäς àναφέρει \Aποκάλυψη τοü \Iωάννου. (Kεφ. 21, στίχ. 3-23). Στό διο âσχατολογικό πνεüµα πάντοτε, παίρνοντας ï Συµεών στήν àγκαλιά του àπό τά χέρια τéς Παναγίας τόν Xριστό, προεικονίζει τήν ^Yπαντή τéς \Eκκλησίας, ïποία στήν ευτέρα Παρουσία στολισµένη σά νύφη, θά ποδεχθεö τό \Aρνίο τéς \Aποκαλύψεως γιά νά γιορτάσει µαζί Tου τόν γάµο της. \Eν µέ τήν ëορτή τ ν E σοδίων τéς Θεοτόκου στό Nαό, στίς 21 Nοεµβρίου, \Eκκλησία προσβλέπει στήν προετοιµασία τéς àναδηµιουργίας, τéς àναπλάσεως τéς κτίσεως, τéς καινéς κτίσης, µέ τόν Eéαγγελισµό τéς Θεοτόκου âγκαινιάζεται, µέ τά Xριστούγεννα âκκλησία µας ëορτάζει τήν τελική συγκατάβαση τοü ΘεοÜ γι\ αéτήν τήν àνάπλαση, µέ τήν ^Yπαπαντή τοü XριστοÜ àποβλέπει στήν τελική συνάντηση τοü XριστοÜ µέ λους τούς δικαίους κατά τήν ευτέρα καί öνδοξό Tου Παρουσία, πού εrχαν ½ς πρότυπο τόν Συµεώνα. ^O Bασιλεύς καί Παντοκράτωρ Xριστός κατά τήν ευτέρα Tου Παρουσία, θά πληρώσει τά σύµπαντα µέ τό φ ς τéς θείας Tου δόξης. Oπως Θεοτόκος κατέστησε δυνατή τήν πρώτη καί âν σαρκί παρουσία Tου, öτσι πλέον στό ëξéς εrναι âκκλησία αéτή πού θά προετοιµάσει καί θά àναγγείλει τήν ευτέρα καί öνδοξό Tου Παρουσία, καθότι âκκλησία εrναι διαρκής Θεοτόκος! Oπως στήν âν σαρκί Παρουσία Tου êγιάσθη παρθενική µéτρα τéς Παναγίας, öτσι καί τώρα, εéλογεöται àγκαλιά τοü Συµεώνος. Aéτή εéλογία εrναι γιά κάθε ôνθρωπο πού öχει ½ς πρότυπο τόν Συµεώνα, εrναι αéτή δια σωτηρία µας. \Aπό τήν Παναγία παρέλαβε âκκλησία τόν ΘεÖο Λόγο καί âν µυστηρί ω καί λόγ ω µεταδίδει καί θά µεταδίδει αéτόν ε ς τήν àνθρωπότητα µέχρι τéς ευτέρας Παρουσίας. Tότε οî δίκαιοι, ïλοκληρωµένη δηλαδή âκκλησία-παρθένος, Nύµφη καί Mητέρα τοü Λόγου θά συµµετέχει µέ τήν Παρθένο καί Mητέρα τοü XριστοÜ, τήν Παναγία, στήν àέναο δοξολογία. Oî δυνάµεις τ ν Oéραν ν δη àπό τώρα àγάλλονται γιά τήν µέλλουσα αéτή γιορτή τοü σύµπαντος κόσµου, µέ τόν Πρωτότοκο τéς κτήσεως. \Aπό ιάλεξη τοü Γέροντος Γαβριήλ Kοβιλιάτου, Bυζαντινολόγου- ρ. Πανεπ. Kολωνίας µέ θέµα: ^H ^YπαπαντÉ τοü ΣωτÉρος XριστοÜ 1999).

14 ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ... H A IA PO KOMI H υνεχίζοντας τό ôρθρο µας περί τéς Θείας Λειτουργίας, καί àφοü στό προηγούµενο τεüχος τοü περιοδικοü µας περιγράψαµε να να τά ôµφια τ ν îερέων καί τήν σηµασία τους, σέ αéτό τό τεüχος θά µιλήσουµε γιά σα τελοüνται στήν Προσκοµιδή, δηλαδή στον χ ρο πού προετοιµάζονται τά Tίµια ρα καί µνηµονεύονται οî ψυχές. \AφοÜ λοιπόν âνδυθοüν τά ôµφιά τους ï διάκονος καί ï îερέας, öτσι λαµπεροί σάν οéράνιοι ôνθρωποι, ξεκινοüν τήν προσκοµιδή. Oλο αéτό τό µέρος τéς \Aκολουθίας σκοπό öχει τήν προετοιµασία τ ν àναγκαίων γιά τήν Θεία Eéχαριστία. Kαθώς τελετή τéς προσκοµιδéς δέν εrναι τίποτα ôλλο παρά προετοιµασία τéς Λειτουργίας, \Eκκλησία τή συνέδεσε µέ τήν àνάµνηση τ ν πρώτων χρόνων τéς ζωéς τοü XριστοÜ, τότε πού \EκεÖνος προετοιµαζόταν γιά τό öργο Tου, γιά τά πάθη καί τόν θάνατό Tου. ^H προετοιµασία αéτή γίνεται µέσα στό îερό µέ τά βηµόθυρα καί τά βéλα κλειστά, µακρυά àπό τά µάτια τ ν πιστ ν, πως µυστικά ëτοιµαζόταν ï Xριστός τά πρ τα χρόνια τéς âπίγειας ζωéς Tου γιά τή δηµόσια δράση Tου. Kατόπιν καί οî δύο πλένουν τά χέρια τους καί àφοü κάνουν τρεöς µετάνοιες ï καθένας λέγουν ï Θεός λάσθητί µοι τ êµαρτωλ καί âλέησόν µε τρεöς φορές καί κατόπιν ï îερέας βάζει εéλογητός καί πλησιάζουν στήν ^Aγία 14 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË Πρόθεση πού βρίσκεται στά àριστερά τéς ^Aγίας Tραπέζης καί πéρε τό ùνοµά της γιατί σέ αéτό τό σηµεöο τοü ^IεροÜ τά πρ τα χρόνια τοü XριστιανισµοÜ συγκεντρώνονταν, δηλαδή προτίθεντο, λες οî προσφορές τ ν χριστιαν ν γιά τήν κοινή τράπεζα. ^O îερέας παίρνει να àπό τά πρόσφορα τά ïποöα προσφέρονται, τό σφραγίζει µέ τήν ^Aγία λόγχη σταυροειδ ς, ε κονίζοντας öτσι τό σωτήριο πάθος τοü XριστοÜ, ½ς àνάµνηση τ ν παθηµάτων Tου, καί λέγει τρεöς φορές ε ς àνά- µνηση τοü Kυρίου καί ΘεοÜ καί ΣωτÉρος µ ν \IησοÜ XριστοÜ. Eπειτα µέ τήν λόγχη, ïποία ε κονίζει âκείνη µέ τήν ïποία öτρωσαν τήν πλευρά τοü Kυρίου, κόβει στίς 4 πλευρές τό κεντρικό

15 σηµεöο τéς προσφορäς πού öχει τήν σφραγίδα µέ τό ùνοµα IΣ XΣ (\IησοÜς Xριστός) NI KA. Mέ τήν àποκοπή αéτή θά δείξει τόν σωµατικό χωρισµό τοü Kυρίου àπό τήν Παρθένο Mαρία καθώς Tόν γέννησε. ^O ôρτος εrναι ï àµνός πού προσφέρεται ½ς θυσία γιά τή σωτηρία τοü κόσµου καί âν γένει Προσκοµιδή εrναι τό ρεαλιστικό δράµα συνεπτυγµένο πού àναπαριστάνει τήν θυσία τοü àµνοü καί θά ïλοκληρωθεö στήν Θεία Λειτουργία. ^O îερέας σάν τόν Προφήτη \Hσαΐα διαβλέπει αéτά πού θά γίνουν µελλοντικά καθώς τελεö τήν Προσκοµιδή, κι öτσι κάθε πράξη του τήν συνοδεύει µέ τά àνάλογα προφητικά λόγια. Bυθίζοντας τήν λόγχη στή δεξιά πλευρά τéς σφραγίδας προφέρει τίς λέξεις ½ς πρόβατον âπί σφαγé χθη (δηλαδή σάν πρόβατο ïδηγήθηκε στή σφαγή ï Kύριός µας). Mετά βυθίζει τήν λόγχη στήν àριστερή πλευρά τéς σφραγίδας λέγοντας καί ½ς àµνός ôµωµος, âναντίον τοü κείροντος αéτόν, ôφωνος, ο τως οéκ àνοίγει τό στόµα αéτοü (δηλαδή καί σάν àρνί àµώµητο πού κάθεται ôφωνο µπροστά σ\ αéτόν πού τό κουρεύει, öτσι κι \EκεÖνος δέν àνοίγει τό στόµα Tου). Kατόπιν µέ τή λόγχη στό πάνω µέρος τéς σφραγίδας λέει τά λόγια âν τé ταπεινώσει αéτοü κρίσις αéτοü ρθη (καταδικάσθηκε δηλαδή σέ ταπεινωτικό θάνατο καί τοü àρνήθηκαν δίκαιη κρίση). Kαί τέλος βυθίζοντας τή λόγχη στό κάτω µέρος τéς σφραγίδας συγκλονισµένος àναφωνεö: τήν δέ γενεάν αéτοü τίς διηγήσετε; (καί ποιός µπορεö νά µιλήσει γιά τήν καταγωγή του;). Kαθώς ï îερέας öχει κόψει δη τόν àµνό στίς τέσσερεις πλευρές του κάνει στό κάτω µέρος του µία ïριζόντια τοµή, àνασηκώνει τό κεντρικό αéτό σηµεöο τοü ôρτου καί τό τοποθετεö στό Aγιο ισκάριο λέγοντας: τι α ρεται àπό τéς γéς ζωή αéτοü (âξάλειψαν τήν ζωήν Tου àπό τό πρόσωπο τéς γéς) καί χαράζοντας τό κάτω µέρος σέ σχéµα σταυροü προσθέτει θύεται ï àµνός τοü ΘεοÜ, ï α ρων τήν êµαρτίαν τοü κόσµου, πέρ τéς τοü κόσµου ζωéς καί σωτηρίας (δηλαδή θυσιάζεται ï àµνός τοü ΘεοÜ πού παίρνει âπάνω Tου τήν êµαρτία τ ν àνθρώπων γιά τήν ζωή καί τήν σωτηρία τοü κόσµου.) Kατόπιν τοποθετεö τόν àµνό στό κέντρο τοü δισκαρίου καί τρυπä µέ τήν α χµή τéς λόγχης στό σηµεöο IΣ (δηλαδή \IησοÜς) καί λέει εxς τ ν στρατιωτ ν λόγχfη τήν πλευράν αéτοü öνυξε καί εéθέως âξéλθεν αxµα καί δωρ καί ï ëωρακώς µεµαρτύρηκε καί àληθινή âστίν µαρτυρία αéτοü. (δηλαδή νας àπό τούς στρατι τες τρύπησε τήν πλευρά Tου µέ τή λόγχη καί àµέσως öτρεξε αxµα καί νερό. Kαί αéτός πού àναφέρει τό γεγονός τό εrδε µέ τά µάτια του καί εrναι àληθινή µαρτυρία του). \Aµέσως τότε µέσα στό Aγιο Ποτήριο ρίχνει κρασί καί νερό καί κατόπιν εéλογεö τήν êγία νωση. Tά δ ρα πού προσφέρονται δηλαδή τό ψωµί, τό νερό καί τό κρασί εrναι οî àπαρχές τéς àνθρώπινης ζωéς καί τά πιό βασικά συστατικά, γι\ αéτό καί δηλώνουν τό µεγάλο καί τό λαµπρό τéς προσφορäς. Mέ αéτόν τόν τρόπο προετοιµάζονται ï ôρτος καί ï οrνος πού θά µεταβληθοüν ^H µερίδα τéς Παναγίας ^O \Aµνός που θά γίνει Σ µα καί Axµα XριστοÜ Oî µερίδες τ ν \Aγγέλων, τοü Προδρόµου καί τ ν ^Aγίων MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 15

16 ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ... Kαλύµµατα στή διάρκεια τéς Θείας Λειτουργίας σέ Σ µα καί Axµα XριστοÜ. Kατόπιν ï îερέας àπό να δεύτερο πρόσφορο ( καί àπό τό διο), κόβει τήν µερίδα ε ς τιµήν καί µνήµην τéς ^Yπερευλογηµένης \Eνδόξου εσποίνης µ ν Θεοτόκου καί τήν τοποθετεö στό δεξί µέρος τοü àµνοü πάνω στό δισκάριο λέγοντας τά προφητικά λόγια τοü ψαλ- µοü παρέστη Bασίλισσα âκ δεξι ν Σου âν îµατισµ διαχρύσω περιβεβληµένη, πεποικιλµένη (δηλαδή στά δεξιά σου κάθισε Bασίλισσα ντυ- µένη µέ ροüχα χρυσοΰφαντα καί καταστολισµένη). Kατόπιν στά àριστερά τοü àµνοü τοποθετεö τίς µερίδες τ ν àγγέλων καί τ ν êγίων καί τέλος παίροντας ψυχία àπό τό πρόσφορο καί στό κάτω µέρος τοü àµνοü, πάνω στό δισκάριο, µνη- µονεύει τίς ψυχές τ ν ζώντων καί τ ν κεκοιµη- µένων. Oπως ε παµε ï àµνός δέν öχει γίνει àκόµα Σ µα XριστοÜ, δηλαδή ï ôρτος öχει παραµείνει ôρτος καί συµβολίζει τόν Xριστό κατά τήν πρώτη του λικία, γι\ αéτό ï îερέας σκεπάζει τά ρα âπειδή δύναµη τοü σαρκωµένου ΘεοÜ Λόγου εrναι σκεπασµένη πρός τό παρόν µέχρι τή δηµόσια âµφάνισή Tου καί δέν φαίνεται. ^O îερέας πρ τα τοποθετεö τόν àστερίσκο πού συµβολίζει τό àστέρι τéς Bηθλεέµ στό Aγιο ισκάριο λέγοντας καί δού ï \Aστήρ âλθών öστη âπάνω οy qν τό παιδίον (δηλαδή καί δού àστέρας qλθε καί âκάθισε âπάνω àπό âκεö πού βρισκόταν τό παιδί). Kατόπιν τοποθετεö τά καλύµµατα στό Aγιο ισκάριο καί öπειτα στό Aγιο Ποτήριο καί τά δύο τά καλύπτει µέ τόν àέρα. Tά Aγια Σκεύη πού χρησιµοποιοüνται στήν Προσκοµιδή καί στή Θεία Λειτουργία εrναι τό Aγιο Ποτήριο, τό ισκάριο, ï \Aστερίσκος, 16 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË \Aέρας ^Aγία Λαβίδα, ï àέρας, τά καλύµµατα, ^Aγία Λόγχη, τό µάκτρο, ï σπόγγος καί µοüσα. ^H ^Aγία Πρόθεσις γενικότερα συµβολίζει τή φάτνη, τό σπήλαιο τéς Bηθλεέµ που καταδέχθηκε νά σαρκωθεö καί ν\ àνακλιθεö ï Σωτήρας µας. Tό Aγιο Ποτήριο àπό τό ïποöο λοι µας κοινωνοüµε, ε κονίζει âκεöνο τό Ποτήριο µέσα στό ïποöο ï Σωτήρας µας îερούργησε τό Axµα Tου καί γι\ αéτό γεµίζει ï îερέας τό ισκοπότηρο µέ κρασί καί νερό àκριβ ς, πως ε παµε, τήν στιγµή πού κεντä µε τή λόγχη τόν àµνό καί µνη- µονεύει τήν στιγµή πού àπό τήν πλευρά τοü XριστοÜ βγéκε αxµα καί δωρ. Tό ισκάριο ε κονίζει τόν Oéρανό καί γι\ αéτό εrναι στρογγυλό καί στό κέντρο του κρατä τόν εσπότη τοü OéρανοÜ. Πάνω σέ αéτόν εrναι χαραγµένη ε κόνα τéς ^Yπεραγίας Θεοτόκου àπό τά σπλάχνα τéς ïποίας âξéλθε ï Θεάνθρωπος \IησοÜς Xριστός. ^O \Aστερίσκος ε κονίζει τόν àστέρα âκεöνον ï ïποöος âµφανίστηκε στή γέννηση τοü XριστοÜ. ^H ^Aγία Λόγχη εrναι µία µικρή λόγχη µέ τήν ïποία κάνουµε àκριβ ς,τι καί ï στρατιώτης âπάνω στό σ µα τοü \Eσταυρωµένου XριστοÜ, δηλαδή λογχίζουµε τόν \Aµνό πού θά µεταβληθεö σέ Σ µα XριστοÜ στή Θεία Λειτουργία. Tό κάλυµµα τοü δισκαρίου ε κονίζει τά σπάργανα τοü XριστοÜ τά ïποöα δηλώνουν τήν \Eνανθρώπιση τοü Λόγου γι\ αéτό καί ï îερέας καλύποντας τό δισκάριο λέγει: ï Kύριος âβασίλευσεν εéπρέπειαν âνεδύσατο. Tό κάλυµµα δέ τοü ^Aγίου ισκοποτηρίου συµβολίζει τά âντάφια σάβανα τοü XριστοÜ. ^O àέρας µέ τόν ïποöον ï îερέας καλύπτει τό δισκοπότηρο καί τό δισκάριο µαζί, συµβολίζει τή φωτεινή νεφέλη τοü Θαβώρ. ^O îερέας καθώς καλύπτει λέγει τόν ψαλµό âκάλυψεν οéρανούς àρετή αéτοü καί τéς συνέσεως αéτοü πλήρης γé (δηλαδή τι ï \IησοÜς Xριστός ½ς Θεός εrναι \EκεÖνος ï ïποöος σκεπάζει τόν οéρανό µέ τίς àρετές Tου καί γé πληρώθηκε àπό τήν σύνεση καί τήν γνώση Tου, âφόσον Tόν γνώρισε µαζί µέ τόν Πατέρα καί τό Aγιο Πνεܵα λη O κουµένη). Tόν àέρα κινεö ï îερέας πάνω àπό τά Tίµια ρα καθώς λέµε àργότερα, στή Θεία Λειτουργία, τό σύµβολο τéς

17 Πίστεως καί συµβολίζει τόν θρίαµβο τéς \Aναστάσεως. Tό µάκτρο εrναι τό κόκκινο πανάκι µέ τό ïποöο σκουπίζουµε τό στόµα µας ταν κοινωνοüµε καί τό ïποöο συµβολίζει τή χλαµύδα µέ τήν ïποία öντυσαν τόν Xριστό στό Πραιτώριο οî στρατι τες καί ïποία ποτίστηκε àπό τό Πανάγιο Axµα Tου πού öτρεχε àπό τό µαστιγωµένο Σ µα Tου. ^O σπόγγος εrναι σφουγγάρι στρογγυλό, φυσικό καί ε κονίζει âκεöνον τόν σπόγγο µέ τόν ïποöον πότισαν τόν Kύριο πάνω στό Σταυρό µέ ξύδι. Συνήθως, ταν ï îερέας καταλύσει µετά τό τέλος τéς Θείας Λειτουργίας καί σκουπίσει καλά τό Aγιο Ποτήριο κατόπιν τοποθετεö τόν σπόγγο µέσα στό δισκοπότηρο γιά ν\ àπορροφä τήν γρασία καί νά µήν çξειδώνεται τό µέταλλο. ^H µοüσα εrναι âπίσης σφουγγάρι φυσικό τό ïποöο εrναι λεπτό καί καλά πατηµένο, κατάλληλο γιά νά συλλέγει ï îερέας τίς µερίδες àπό τό àντιµήνσιο καί γιά νά καθαρίζει τό δισκάριο. \AφοÜ λοιπόν ^Aγία Λόγχη Aγιο ισκοπότηρο Aγιο ισκάριο \Aστερίσκος ^Aγία Λαβίδα ï îερέας στήν Προσκοµιδή σκεπάσει µέ τόν àέρα τά καλυµµένα δισκάριο καί δισκοπότηρο, ποκλίνεται µπροστά στήν Aγία Πρόθεση καί θυµιάζει τά προσφερόµενα ρα λέγοντας τήν εéχή θυµίαµά σοι προσφέροµεν, Xριστέ ï Θεός µ ν ε ς çσµήν εéωδίας πνευµατικéς προσδεξάµενος ε ς τό περουράνιόν Σου θυσιαστήριον, àντακατάπεµψον µöν τήν χάριν τοü Παναγίου σου Πνεύµατος (δηλαδή σοü προσφέρουµε θυµίαµα Xριστέ καί Θεέ µας ½ς πνευµατική εéωδία δέξου το στό περουράνιο θυσιαστήριό σου καί στεöλε µας σάν àντάλλαγµα τή Xάρη τοü Παναγίου σου Πνεύµατος). ZητÄ àπό τόν Θεό νά εéλογήσει τά προτεθέντα καί νά τά δεχθεö στό περουράνιο θυσιαστήριο καί νά µνηµονεύσει σους πρόσφεραν τά ρα αéτά κι âκείνους γιά τούς ïποίους προσφέρθηκαν. Kατόπιν κάνει τήν àπόλυση τéς προσκοµιδéς θυµιάζοντάς την πως καί τήν \Aγία Tράπεζα, πως àκριβ ς καί ξεκίνησε ταν µπéκε στήν \Eκκλησία δείχνοντας öτσι τι àρχή καί τέλος εrναι ï Θεός που θρόνος καί τόπος του εrναι τό θυσιαστήριο. ^O îερέας κατόπιν àσπάζεται τό Eéαγγέλιο κι εéλογεö τόν ιάκονο ï ïποöος àσπάζεται τήν ^Aγία Tράπεζα. Kαί àφοü παίρνει τήν εéχή του βγαίνει àπό τό îερό στέκεται στό κέντρο, àπέναντι àπό τήν ^ΩραÖα Πύλη, καί καλεö τόν îερέα νά ξεκινήσει τήν Θεία Λειτουργία λέγοντας δυνατά Eéλόγησον έσποτα. \Aπό τήν ^Aγία Tράπεζα ï îερέας àποκρίνεται Eéλογηµένη Bασιλεία τοü Πατρός καί τοü YîοÜ καί τοü ^Aγίου Πνεύµατος νüν καί àεί καί ε ς τούς α ώνας τ ν α ώνων. ( ηλαδή ôς εrναι δοξασµένη Bασιλεία τοü Πατέρα καί τοü YîοÜ καί τοü ^Aγίου Πνεύµατος τώρα καί πάντοτε καί ε ς τήν àτέλειωτη α ωνιότητα) κι öτσι àρχίζει Θεία Λειτουργία. M.M. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 17

18 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... MIA A IA OIKO ENEIA 18 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË ENOºøN & MAPIA & Ù Ù ÎÓ ÙÔ \AÚÎ ÈÔ & \Iˆ ÓÓË ^O Aγιος Ξενοφών qταν πλούσιος εéγενής, àλλά καί πολύ εéσεβής πρός τόν Θεό, πού öζησε στά χρόνια τοü Aéτοκράτορος \IουστιανιανοÜ, στήν Kωνσταντινούπολη. Erχε παντρευτεö τήν Mαρία, âνάρετη κι âνείνη πως κι αéτός κι εrχαν àποκτήσει δύο γιούς, τόν \Aρκάδιο καί τόν \Iωάννη, τούς ïποίους öστειλαν γιά σπουδές στήν çνοµαστή σχολή τéς BηρυττοÜ. \Eκείνη τήν âποχή àρρώστησε βαρειά ï Ξενοφών καί κάλεσε τούς γιούς του στή Bασιλεύουσα γιά νά τούς δώσει τίς τελευταöες του ïδηγίες. Παραδόξως µως κι âν λοι περίµεναν τι θά âκδηµήσει πρός Kύριον, ï Ξενοφών öγινε καλά κι öτσι τά παιδιά του χαρούµενα δόξασαν τόν Θεό κι àφοü àνάρρωσε ï πατέρας τους öφυγαν πάλι γιά τή Bηρυττό γιά νά τελειώσουν τίς σπουδές τους. Kαθ\ ïδόν µως, τό πλοöο öπεσε σέ µεγάλη θαλασσοταραχή καί συνετρίβη àπό τά

19 κύµµατα, âν οî δύο àδελφοί, χωριστά ï καθένας, σώθηκαν µέ τή χάρη τοü ΘεοÜ. \AφοÜ βγéκε σέ κάποια στεριά, κοντά στήν Tύρο, ï \Iωάννης δόξασε τόν Θεό γιά τή διάσωσή του καί συνειδητοποιώντας τήν µαταιότητα τοü κόσµου, àποφάσισε νά àφιερώσει τό πόλοιπο τéς ζωéς του σέ µοναστήρι. Eφυγε λοιπόν, προσευχόµενος στόν Θεό νά öχει λυτρώσει καί τόν àδελφό του \Aρκάδιο καί νά δώσει καί σέ âκεöνον τόν àγαθό λογισµό νά γίνει µοναχός. \AφοÜ περπάτησε στά βάθη τéς âρήµου βρéκε κάποιο µοναστήρι καί χτύπησε τήν πόρτα. ^O θυρωρός τοü ôνοιξε καί βλέποντάς τον γυµνό τοü πρόσφερε ράσα γιά νά ντυθεö. Kατόπιν, àφοü τοü öβαλε νά φάει καί τόν περιποιήθηκε, τόν ρώτησε àπό ποü âρχόταν. ^O \Iωάννης τοü διηγήθηκε τήν περιπέτειά του καί ï µοναχός qρθε σέ κατάνυξη, δόξασε τόν Θεό µας καί εrπε στόν \Iωάννη: Kαί τώρα παιδί µου ποü θά πäς; \EκεÖνος τοü àπεκάλυψε τό θέληµα τéς καρδιäς του νά γίνει µοναχός. Eτσι ï \Iωάννης öµεινε στό µοναστήρι, νηστεύοντας, àγρυπνώντας καί προσευχόµενος. Σύντοµα ï ^Hγούµενος τéς MονÉς τόν σφράγισε µέ τόν Tίµιο Σταυρό καί τόν öντυσε µέ τό Aγιο Σχɵα. ^O \Aρκάδιος öφτασε κι âκεöνος σέ κάποια ôλλη àκτή καί δόξασε τόν Θεό γιά τήν διάσωσή του, àλλά καί θρηνοüσε γιά τόν χαµό τοü àδελφοü του, πιστεύοντας τι âκεöνος πνίγηκε. Eφθασε σέ µία πόλη καί κάποιοι τοü öδωσαν τροφή καί ροüχα. Tό βράδυ ξάπλωσε νά κοιµηθεö στά σκαλιά µιäς âκκλησίας καί τό βράδυ βλέπει σέ ραµα τόν \Iωάννη νά τόν διαβεβαιώνει τι öχει σωθεö καί τόν συµβούλευε νά àκολουθήσει τό µοναχικό βίο, τόν ïποöο ï πατέρας τους τούς εrχε µάθει νά τιµοüν καί ν\ àγαποüν. \Aποφάσισε νά γίνει λοιπόν κι âκεöνος µοναχός καί λέγοντας τήν εéχή βάδιζε πρός τά ^Iεροσόλυµα γιά νά προσκυνήσει τούς ^Aγίους Tόπους. \EκεÖ συνάντησε κάποιον Aγιο Γέροντα, προορατικό, ï ïποöος διαβλέποντας τήν θλίψη του τοü εrπε νά µή λυπεöται, διότι ï àδελφός του ζεö, εrναι µοναχός καί θά δεö λη τήν ο κογένειά του πρίν πεθάνει. ^O \Aρκάδιος θαυµάζοντας γιά τό προορατικό χάρισµα τοü àνδρός τόν παρακαλοüσε µέ δάκρυα νά τόν κείρει µοναχό. \Aκολούθησε λοιπόν τόν Γέροντα στό Mοναστήρι τοü ^Aγίου Σάββα, που âκεö τοü παραχώρησε τό κελλί του, στό ïποöο ï διος ζοüσε καί àσκήτευε πενήντα χρόνια καί παρέµεινε µαζί του να χρόνο, διδάσκοντας στόν \Aρκάδιο τόν κανόνα τéς µοναχικéς πολιτείας. Mετά τήν πάροδο αéτοü τοü öτους ï Γέροντας àνεχώρησε γιά τήν öρηµο, àφοü àποχαιρέτισε τόν \Aρκάδιο καί τοü ποσχέθηκε τι θά âπιστρέψει µετά àπό τρία χρόνια γιά νά δεö π ς διέρχεται τό µοναχικό βίο. Eµεινε λοιπόν ï \Aρκάδιος σ\ âκεöνο τό κελλί τηρώντας τό µοναχικό του κανόνα µέ προθυµία, πως διδάχθηκε àπό τόν ±γιο âκεöνο Γέροντα. \AφοÜ πέρασαν δύο χρόνια, καί µή γνωρίζοντας ï Aγιος Ξενοφών τό ναυάγιο τ ν παιδι ν του, κι âπειδή δέν εrχε λάβει κανένα νέο τους, öστειλε ôνθρωπο στή Bηρυττό γιά νά µάθει π ς εrναι καί ποü ε ρίσκονται. \EκεÖνος πληροφορήθηκε τι àπό τότε πού τά κάλεσε ï πατέρας τους ταν àρρώστησε, τά παιδιά δέν âπέστρεψαν στή Bηρυττό. Tότε ï àπεσταλµένος πéγε στήν \Aθήνα µήν τυχόν κι ε ρίσκονταν âκεö. Oταν öφθασε öµεινε σ\ να πανδοχεöο κι âκεö συνάντησε να σύνδουλό του µέ µοναχικό öνδυµα ï ïποöος τόν àναγνώρισε καί τόν ρώτησε: ποü βρίσκονται τά παιδιά τοü κυρίου µας;. άκρυσε τότε ï µοναχός λέγοντάς του, νοµίζω τι πνίγηκαν στό ναυάγιο πού µουν κι âγώ, àλλά âγώ σώθηκα. Mή θέλοντας νά âπιστρέψω, öγινα µοναχός καί πηγαίνω στά ^Iεροσόλυµα γιά νά προσκυνήσω τόν Tάφο τοü Kυρίου µας. Eτσι ï àπεσταλµένος âπέστρεψε στήν Kωνσταντινούπολη λυπηµένος καί δέν ξερε π ς ν\ àναγγείλει στούς γονεöς τόν α φνίδιο θάνατο τ ν παιδι ν τους. Oταν παρουσιάσηκε µπροστά στόν Ξενοφώντα καί στή Mαρία καί τούς àνήγγειλε τό θλιβερό γεγονός âκεöνοι σάν τόν \Iώβ àναστενάζοντας εéχαρίστησαν τόν Θεό λέγοντας: ^O Kύριος öδωκεν, ï Kύριος àφείλατο. E η τό ùνοµα Kυρίου εéλογηµένον ε ς τούς α ώνας. Φορώντας καί οî δύο τρίχινο χιτώνα πέρασαν λη τή νύχτα προσευχό- µενοι καί τά χαράµατα, ταν àποκαµωµένοι γιά λίγο τούς πéρε ï πνος, βλέπουν σέ ραµα καί οî MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 19

20 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... δύο τι τά παιδιά τους στέκονταν µπροστά στόν Xριστό öχοντας στά κεφάλια τους στέφανα λαµπρά καί πολύτιµα. \Aποφάσισαν τότε νά ξεκινήσουν καί οî δύο γιά προσκύνηµα στούς ^Aγίους Tόπους. Στήν öρηµο τοü \Iορδάνου συνάντησαν τόν Γέροντα τοü \Aρκαδίου, καί öσκυψαν νά πάρουν τήν εéλογία του. \EκεÖνος τούς προγνώρισε καί τούς àπεκάλεσε µέ τά çνόµατά τους, καί τούς àπεκάλυψε τι τά παιδιά τους ζοüν καί σύντοµα θά τά ξαναδοüν, àφοü âπιστρέψουν στά ^Iεροσόλυµα àπό τήν âπίσκεψή τους στίς Mονές τοü \Iορδάνη. ^O Aγιος Γέροντας κατευθύνθηκε στά ^Iεροσόλυµα κι àφοü προσκύνησε στό ΓολγοθÄ κάθισε âκεö κοντά νά àναπαυθεö. \Aλλά στό ΓογλοθÄ öφτασε καί ï \Aρκάδιος καί ταυτόχρονα καί ï \Iωάννης γιά νά προσκυνήσουν χωρίς νά àναγνωρίσουν àπό τήν ôσκηση ï νας τόν ôλλον. ^O Γέροντας τότε àπευθυνόµενος στόν \Iωάννη τοü ζήτησε νά µάθει τήν καταγωγή του. ^O \Iωάννης διηγήθηκε τά πάντα καί τότε ï \Aρκάδιος τόν àνεγνώρισε καί κλαίγοντας τοü àπεκάλυψε τι εrναι ï χαµένος του àδελφός. ^O Γέροντας εrπε τότε καί στούς δύο τι ï διος τό âγνώριζε καί γι\ αéτό ζήτησε àπό τόν \Iωάννη νά τούς πεö τήν îστορία του. Mετά àπό λίγες µέρες öφτασαν στό ΓολγοθÄ καί οî γονεöς τους, πως εrχε προειπεö ï Γέροντας καί àφοü προσκύνησαν καί ôφησαν πολλές âλεηµοσύνες στά προσκυνήµατα, εrδαν âκεö καί τόν ±γιο Γέροντα µέ τούς δύο ποτακτικούς του, χωρίς µως ν\ àναγνωρίσουν τι qταν τά παιδιά τους. ^O Γέροντας τούς συµβούλευσε νά ëτοιµάσουν τράπεζα γιά τήν ποδοχή τους καί οî ±γιοι γονεöς öτρεξαν περιχαρείς µήν πιστεύοντας τι σέ λίγο, κατά τήν πόσχεση τοü Γέροντα θά δοüν καί πάλι τά παιδιά τους. Ξεκίνησαν λοιπόν ï Γέροντας µέ τά δύο àδέλφια γιά 20 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË τόν τόπο πού εrχαν καταλύσει οî δύο γονεöς καί παρεκάθισαν σέ πλούσια τράπεζα πού εrχαν µέ λη τους τήν àγάπη ëτοιµάσει. ^O Aγιος Ξενοφών, àδηµονώντας νά µάθει τά νέα τ ν παιδι ν του, ρώτησε τόν Γέροντα π ς εrναι κι âκεöνος τοü àπαντησε τι àγωνίζονται γιά νά σωθοüν. Kατά τή διάρκεια τοü δείπνου ï Aγιος Ξενοφών παρατήρησε τήν εéταξία καί τήν εéλάβεια τ ν δύο µοναχ ν πού συνόδευαν τόν Γέροντα καί τούς âπαίνεσε, εéχόµενος καί τά παιδιά του νά εrναι σάν καί αéτούς τούς ποτακτικούς. \Aµήν, àπάντησε ï Γέροντας καί κατόπιν öδωσε τό λόγο στόν \Aρκάδιο γιά νά πεö τήν îστορία του, àπό ποü κατήγετο καί àπό ποιούς γονεöς. \Aκούγοντας τήν îστορία του ï Ξενοφών καί Mαρία àνεγνώρισαν τό παιδί τους καί γεµάτοι χαρά καί εéγνωµοσύνη τό àγκάλιασαν κλαίγοντας καί δοξολογώντας τόν Θεό. \EκεÖνος τούς àπεκάλυψε τι ï ôλλος µοναχός εrναι ï γιός τους \Iωάννη κι öτσι εéτυχισµένη καί ëνωµένη πλέον ο κογένεια εéχαρίστησε καί âδοξολόγησε τόν Θεό. Kατόπιν ï Ξενοφών ζήτησε àπό τόν ±γιο Γέροντα νά τόν κείρει κι âκεöνον µοναχό καί Mαρία ïµοίως ζήτησε νά γίνει µοναχή. Tά δύο àδέλφια àκολούθησαν τό Γέροντά τους στήν öρηµο καί àξιώθηκαν νά φθάσουν σέ ψη àρετ ν, àσκούµενοι µέχρι τέλους καί àξιώθηκαν àπό τόν Θεό νά θεραπεύουν κάθε àσθένεια κι öλαβαν τό προορατικό χάρισµα. ^O δέ πατέρας τους, Aγιος Ξενοφών πούλησε λα τά πάρχοντά του καί τά µοίρασε στούς φτωχούς, âλευθέρωσε τούς δούλους του καί ïδήγησε τή γυναίκα του Mαρία σέ γυναικεöο Mοναστήρι, που àγωνίστηκε νά εéαρεστήσει τόν Θεό, öφθασε σέ µέτρα êγίων κι öκανε πολλά θαύµατα θεραπεύοντας τυφλούς καί δαιµονισµένους κι öτσι àνεπαύθη âν Kυρίω. ^O δέ Aγιος Ξενοφών, φορώντας τρίχινο µανδύα àνεχώρησε γιά τήν öρηµο, που öζησε τό πόλοιπο τéς ζωéς του σάν àσκητής, àξιωθείς µυστηρίων µεγάλων καί προορατικοü χαρίσµατος καί κατόπιν παρέδωσε τήν ïσία ψυχή του στόν Kύριο στίς àρχές τοü 6ου α νος. ^H µνήµη τους ëορτάζεται µαζί στίς 26 \Iανουαρίου. \Aπό τόν Συναξαριστή \Iανουαρίου

21 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... ÔÚÊ ÚÈÔ ^O ï KAY OKA YBITH ^O Ì Î ÚÈÛÙfi ±ÁÈÔ ÚÔÓÙ Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε τό 1906 στόν Aγιο \Iωάννη Kαρυστίας Eéβοίας καί βαπτίστηκε Eéάγγελος. Στό σχολεöο φοίτησε µόνον δύο χρόνια. ^H àσθένεια τοü δασκάλου καί φτώχεια τéς ο κογένειάς του τόν öσπρωξαν νά âργασθεö βόσκοντας τά λίγα ζ α της. Λίγο àργότερα, περίπου âννέα χρον ν παιδάκι, âργάστηκε στό àνθρακωρυχεöο τéς περιοχéς καί µετά σ\ να παντοπωλεöο γνωστοü τéς ο κογένειας, στόν ΠειραιÄ. ^O πατέρας του εrχε πάει νά δουλέψει στή διώρυγα τοü ΠαναµÄ γιά νά συντηρήσει τήν ο κογένειά του. Στά χέρια τοü çκτάχρονου τσοπανόπουλου εrχε φτάσει να φυλλαδιάκι µέ τόν βίο τοü ^Aγίου \Iωάννη τοü Kαλυβίτη, τό ïποöο διάβαζε συλλαβιστά. Aéτός ï Aγιος εrχε συγκινήσει τόν µικρό Eéάγγελο καί τοü εrχε δηµιουργήσει τόν MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 21

22 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... πόθο νά τόν µιµηθεö. Eτσι, γύρω στά δώδεκα χρόνια του, ξεκίνησε µόνος του κρυφά γιά τό Aγιο Oρος καί στό πλοöο συνάντησε τόν µετέπειτα Γέροντά του, îεροµόναχο Παντελεήµονα, τόν πνευµατικό, πού àσκήτευε στήν καλύβη τοü ^Aγίου Γεωργίου στή Σκήτη Kαυσοκαλυβίων τοü ^Aγίου Oρους. Σ\ αéτόν τόν Γέροντα καί τόν αéτάδελφό του µοναχό \Iωαννίκιο, ï νεαρός δόκιµος öκανε χαρούµενη καί ôκρα πακοή καί öτσι σέ λίγα χρόνια àξιώθηκε νά καρεö µοναχός καί νά µάθει öµπρακτα τά µυστικά τéς πνευµατικéς ζωéς. \Aποτέλεσµα τéς µεγάλης àγάπης του στόν Xριστό καί στούς γέροντές του, τéς πακοéς καί τéς àσκήσεώς του, qταν νά τόν âπισκεφθεö Xάρη τοü ΘεοÜ καί νά τοü δοθεö σέ νεαρή λικία τό χάρισµα τéς διοράσεως, δηλαδή τéς δυνατότητας νά βλέπει, ταν Xάρη τοü ΘεοÜ âνεργοüσε, τά àόρατα πράγµατα πνεύµατα γεγονότα τοü παρελθόντος καί τοü παρόντος καί µερικές φορές καί τά µέλλοντα. Στό Aγιον Oρος àσθένησε àπό πλευρίτιδα γύρω στά 18 του χρόνια καί οî γέροντές του τόν öστειλαν σέ µοναστήρι στόν κόσµο γιά θεραπεία. Σ\ αéτό τό µοναστήρι στήν Eûβοια τόν γνώρισε ï \Aρχιεπίσκοπος ΣινÄ Πορφύριος καί, àφοü διεπίστωσε τι ï Θεός τόν εrχε âπισκιάσει µέ τή Xάρη Tου, τόν χειροτόνησε îερέα σέ λικία 20 âτ ν. Mετά àπό να µικρό διάστηµα ï Mητροπολίτης τéς περιοχéς τόν κατέστησε πνευµατικό κι öτσι öθεσε στήν πηρεσία τ ν πιστ ν τό χάρισµα τéς διοράσεως, µέ τό ïποöο ï Θεός εrχε χαριτώσει τόν δοüλο του Πορφύριο. Mέ τό χάρισµα αéτό, ï νεαρός îεροµόναχος καί πνευµατικός Πορφύριος βοηθοüσε τούς àνθρώπους νά γλυτώσουν àπό διάφορες πλεκτάνες τοü πονηροü, νά καταλάβουν τί γίνεται στήν ψυχή τους, νά µήν πιστεύουν στίς àπάτες τ ν µαγισσ ν πού µέ τό πρόσχηµα τι θά τούς λύσουν τά µάγια τούς àποµυζοüσαν τίς ο κονοµίες τους, νά διαπιστώνουν καί νά θεραπεύουν τίς σωµατικές τους àσθένειες καί τά α τιά τους καί γενικά νά δοüν καί νά καταλάβουν πράγµατα πού θά τούς βοηθοüσαν στή ζωή τους. Tό 1940 διορίστηκε âφηµέριος στήν Πολυκλινική \Aθην ν, στήν ïδό Σωκράτους, κοντά στήν 22 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË πλατεία ^Oµονοίας. Σ\ αéτή τή θέση παρέµεινε 33 χρόνια, âξοµολογώντας τούς àσθενεöς καί ôλλους, προσευχόµενος, συµβουλεύοντας καί ùχι καί λίγες φορές θεραπεύοντας µέ τήν προσευχή καί τή Xάρη τοü ΘεοÜ àσθενεöς πού ζητοüσαν τή βοήθειά του. Παρ\ λον δέ τι öκρυβε âπιµελ ς τά χαρίσµατά του, εrχε γίνει γνωστός σέ κάποιον σχετικ ς περιορισµένο àριθµό πιστ ν πού σιγάσιγά µεγάλωνε. Tό 1950 νοίκιασε τό âγκαταλελειµένο µοναστηράκι τοü ^Aγίου Nικολάου Kαλλισίων στήν Πεντέλη καί µέχρι τό 1978 καλλιεργοüσε τήν περιοχή του. Tό 1979 âγκαταστάθηκε στό Mήλεσι \AττικÉς, κοντά στόν \Ωρωπό, που ôρχισε, àφοü öλαβε τίς νόµιµες ôδειες, νά κτίζει τό ^Hσυχαστήριο τéς Mεταµορφώσεως τοü ΣωτÉρος. Σ\ αéτό δεχόταν âπισκέπτες κάθε κατηγορίας καί τηλεφωνήµατα àπό λα τά µέρη τοü κόσµου, γιά διάφορα προβλήµατα καί συµβούλευε, εéχόταν, âξοµολογοüσε καί θεράπευε τίς ψυχές καί πολλές φορές καί τά σώµατα τ ν àνθρώπων. Tόν \Iούνιο τοü 1991, προαισθανόµενος τό τέλος του, καί µή θέλοντας νά κηδευθεö µέ τιµές, àναχώρησε γιά τό καλύβι τοü ^Aγίου Γεωργίου στά Kαυσοκαλύβια τοü ^Aγίου Oρους που εrχε καρεö µοναχός πρίν àπό 70 χρόνια καί στίς 4:30 τό πρωΐ τéς παρέδωσε τό πνεüµα στόν Kύριο, πού τόσο àγάπησε στή ζωή του. \EκεÖ âτάφη σέ ναν êπλό καλογερικό τάφο µέ τήν παρουσία µόνο τ ν συµµοναστ ν του, διότι εrχε παραγγείλει àπό µεγάλη ταπείνωση νά àναγγελθεö κοίµησή του µόνον µετά τήν ταφή του. Tώρα, σ\ αéτόν τόν τάφο àναπαύεται ôλλος µοναχός, τά δέ λείψανα τοü Γέροντος Πορφυρίου κατ\ âντολήν του πρός τούς ποτακτικούς του, öχουν àποκρυβεö σέ àπρόσιτο µέρος. Tά κύρια χαρακτηριστικά του. Tά κύρια χαρακτηριστικά τοü Γέροντος Πορφυρίου σέ λη τή ζωή του qταν ôκρα ταπείνωσή του, τέλεια àγάπη του στόν Xριστό καί τόν συνάνθρωπο, α σθηση τοü τι àνήκει στήν \Eκκλησία, µέ µιά àπόλυτη πακοή σ\ αéτήν âν Xριστ καί µέ µιά àπόλυτη ëνότητα µέ λους καί βίωση τéς àθανασίας καί τéς âλευθερίας àπό τόν φόβο καί τήν κόλαση àπό αéτή âδ τή ζωή. Σ\

23 ΣεÖς τώρα θά νοµίζετε, öτσι πού σäς τό λέω, τι, τέλος πάντων âγώ εrµαι κάτι. έν εrµαι τίποτα, πως προσπαθ καί àπ\ αéτά πού λέω, λίγο σάν νά τά τά γεύοµαι, πολύ λίγο. Kαί προσπαθ καί θέλω καί δέ θέλω νά βιάζω τόν ëαυτό µου. \Aλλά πολλές φορές τά ζ µέ τή χάρη τοü ΘεοÜ χωρίς νά µιλάω. έν µοü âπιτρέπεται. E...!,τι µοü âπιτρέπεται τό λέω, àλλά δέν µπορ νά π πάντοτε. Λοιπόν, ζωή χωρίς Xριστό δέν εrναι ζωή. Πάει τελείωσε. αéτά πρέπει νά προστεθοüν àγόγγυστη ποµονή του στούς àφόρητους πόνους, σοφή διάκρισή του, àσύλληπτη διόρασή του, àπέραντη φιλοµάθειά του, âκπληκτική ε ρύτητα τ ν γνώσεών του πού qταν καρπός τéς Xάρης καί δ ρο ΘεοÜ καί ùχι àποτέλεσµα σπουδéς, àνεξάντλητη φιλοπονία καί âργατικότητά του, àδιάλειπτη ταπεινή καί γιά τόν λόγο αéτόν àποτελεσµατική προσευχή του, τό àκραιφν ς çρθόδοξο, àλλά ùχι φανατικό φρόνηµά του, οî âπιτυχεöς συµβουλές του, πολυµέρεια τ ν διδαχ ν του, βαθύτατη εéλάβειά του, τό îεροπρεπέστατο τ ν àκολουθι ν πού τελοüσε καί µεγάλη φροντίδα του νά κρατηθεö µυστική âκτεταµένη προσφορά του. Tά οéσιώδη. Προσπαθώντας νά âµβαθύνουµε στά οéσι δη στοιχεöα πού συγκροτοüσαν τήν προσωπικότητα τοü Γέροντος Πορφυρίου καταλήξαµε στό συµπέρασµα τι αéτά qταν: πρ τον öνταξή του στήν \Eκκλησία κατά ναν οéσιαστικό καί ùχι τυπικό τρόπο, δεύτερον, àπέραντη àγάπη του στόν Xριστό καί δι\ AéτοÜ στόν συνάνθρωπο, πού συνοδευόταν àπό êγία ταπείνωση, τρίτον, βίωση τéς âν Xριστ µυστικéς χαρäς καί τέταρτον βίωση τéς âν Xριστ àθανασίας. α) ^H öνταξη στήν \Eκκλησία. ^O Γέρων Πορφύριος öλεγε µαζί µέ λους τούς ^Aγίους τι ï Xριστός πρέπει νά εrναι µέσα στήν \Eκκλησία. Aéτό σηµαίνει ëνωµένος µέ τόν Xριστό καί µέ λους τούς àνθρώπους τοü XριστοÜ καί προπαντός µέ τόν àρχιερέα Tου, πού âπέχει τόπο καί τύπο XριστοÜ. \Aλλά αéτό, τό νά εrναι κανείς µέσα στήν \Eκκλησία δέν εrναι κάτι τυπικό. Aéτό ôλλωστε πρέπει νά σηµαίνει διαθήκη του, στήν ïποία µäς εûχεται νά µποüµε στήν âπίγεια ôκτιστη \Eκκλησία τοü ΘεοÜ, παρ\ MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 23

24 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... λον πού âπιφανειακά σκεπτόµενοι θά τοü àπαντούσαµε τι ε µαστε δη στήν \Eκκλησία, àφοü ε µαστε βαπτισµένοι. Πράγµατι, ε µαστε µέσα στήν \Eκκλησία, àλλά τόσο µόνο σο εrναι µέσα στήν ^Eλλάδα ï ξένος ταξειδιώτης πού πέρασε τά σύνορά της κατά να-δύο βήµατα. Aéτός, ôν καί εrναι στήν ^Eλλάδα τυπικά καί οéσιαστικά καί µπορεö νά ταξιδέψει παντοü σ\ αéτή καί νά τή γνωρίσει λη, µως εrναι σάν νά µήν εrναι, àφοü µόνο δυό βήµατα πέρασε στό öδαφός της καί τίποτε δέν ξέρει àκόµη àπό ^Eλλάδα. Eτσι καί ï Xριστιανός πού µιά φορά πέρασε τήν πόρτα τéς \Eκκλησίας καί µπéκε µέσα σ\ αéτήν, εrναι οéσιαστικά σάν νά µήν µπéκε, ±µα δέν προχωράει διαρκ ς βαθύτατα σ\ αéτήν µέχρι νά φθάσει στόν θρόνο τοü ΘεοÜ. ^O Γέροντας εrχε δεö στήν πράξη τι Xάρη τοü ΘεοÜ âνεργεö µέσα στήν \Eκκλησία, τι οî πιστοί πρέπει νά εrναι µεταξύ τους ëνωµένοι σάν να σ µα, τό σ µα τοü XριστοÜ, τι κανείς δέν µπορεö νά σωθεö ταν ζητä µόνο τήν àτοµική του σωτηρία, τι ëνότητα ½ς α τηµα, πόθος καί βίωµα τοü πιστοü εrναι βασικό στοιχεöο τéς \Eκκλησίας καί προϋπόθεση τéς σωτηρίας καί τι àγάπη, πού èθεö τήν ψυχή στήν ëνότητα, εrναι àπαραίτητη, γιά νά µπεö κανείς στήν κοινότητα 24 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË πού συνιστä τήν âπίγεια ôκτιστη \Eκκλησία καί νά σωθεö âκεö. β) ^H àγάπη. ^H κινητήρια δύναµη γιά τή δηµιουργία συµ- µετόχων στήν παρξη καί στή χαρά, γιά τή µετάδοση τéς ζωéς, εrναι àγάπη. Aéτός πού σκέπτεται τι ï νέος ôνθρωπος θά τοü στερήσει κάτι àπό τήν ôνεσή του καί τή χαρά του δέν σκέπτεται πως ï Θεός, ï ïποöος δηµιούργησε τό àνθρώπινο Γένος, παρ\ λον τι αéτό Tόν παρεπίκρανε (àνθρωποπαθ ς µιλώντας). ^H µόνη διάθεση, λοιπόν, πού êρµόζει σέ àνθρώπους πλασµένους κατ\ ε κόνα καί καθ\ ïµοίωσιν ΘεοÜ, εrναι àγάπη, δηλαδή τό ôνοιγµα τéς καρδιäς στό ôλλο πρόσωπο, στό Σύ τοü ΘεοÜ καί στό σύ τοü συνανθρώπου. ^Yπάρχουν πολλοί τρόποι µέ τούς ïποίους προσπαθεö \Eκκλησία νά πείσει τούς àνθρώπους νά βαδίσουν τό σωστό δρόµο. Oµως ï βασιλικός δρόµος τéς εéαίσθητης, ποιητικéς καί εéγενικéς ψυχéς πού σοü πεδείκνυε ï Γέρων Πορφύριος εrναι ï δρόµος τéς àγάπης, τοü θείου öρωτα πρός τόν \IησοÜ Xριστό καί àνιδιοτέλεια, δηλαδή àδιαφορία γιά τό ôν àγάπη σου στό Xριστό συνεπάγεται χαρές çδύνες. Erναι δρόµος γεµάτος àρχοντιά καί àνωτερότητα, χωρίς µιζέριες, πολογισµούς καί φόβους, λεβέντικος καί ôξιος τοü θείου µεγαλείου καί τéς àπόλυτης âµπιστοσύνης στή φιλική διάθεση τοü XριστοÜ πού µäς àγαπä. Aéτό συνεπάγεται καί µία ½ραία µεθόδευση τοü πνευµατικοü àγώνα τοü χριστιανοü, τήν ïποία συχνά-πυκνά καί µέ πολλά παραδείγµατα àνέπτυσσε. Aς θυµηθοüµε µερικά: - Oταν εrσαι σ\ να κατασκότεινο δωµάτιο, µή χτυπäς τό σκοτάδι γιά νά τό διώξεις. έν φεύγει öτσι. Aνοιξε τό παράθυρο στό φ ς, δηλαδή δώσου στήν àγάπη τοü XριστοÜ καί τότε χωρίς κόπο φεύγει τό σκοτάδι. - Oταν öρχεται ï κακός λογισµός, µελαγχολική σκέψη, ï φόβος, ï πειρασµός νά σέ καταλάβει, µήν πολεµäς µαζί τους νά τά διώξεις. Aνοιξε τά χέρια σου στήν àγάπη τοü XριστοÜ καί σέ παίρνει στήν àγκαλιά του καί χάνονται αéτά µόνα τους. - Oταν ï κéπος τéς ψυχéς σου εrναι γεµάτος

25 àγκάθια (πάθη), µήν προσπαθεöς νά τά ξεριζώσεις καί βρίσκεσαι διαρκ ς τραυµατισµένος καί µολυσµένος àπό τήν àσχολία σου µαζί τους. σε λη τή δύναµή σου στά λουλούδια τéς ψυχéς σου, πότισέ τα, καί τότε τ\ àγκάθια θά ξεραθοüν µόνα τους. Kαί τό καλύτερο λουλούδι εrναι àγάπη σου στό Xριστό. Aν ποτίσεις αéτήν καί àναπτυχθεö, λα τ\ àγκάθια µαραίνονται. γ) ^H χαρά. ^O Γέρων Πορφύριος àγαποüσε λους µέ τήν àγάπη τοü XριστοÜ πού εrναι µοναδική γιά τόν καθένα. \Aλλά πλούσια καρδιά τοü XριστοÜ καί σων ïµοιώθηκαν µ\ Aéτόν, µπορεö ν àγαπä µέ µοναδικό τρόπο τόν κάθε ôνθρωπο, πού εrναι ε κόνα τοü àγαπηµένου XριστοÜ. Kαί àγάπη αéτή ëλκύει τή Θεία Xάρη, πού âπιπίπτει στόν àγαπ ντα σάν χαρά µεγάλη καί àνεξάντλητη. Aéτός πού àγαπä εrναι χαρούµενος, γιατί àγάπη εrναι δόσιµο καί τό δόσιµο συνεπάγεται τή µακαριότητα, πως εrπε ï Kύριος (µακάριόν âστι µäλλον διδόναι λαµβάνειν, Πράξ. 20,35). Eτσι ζοüσε ï Γέροντας στή χαρά πού κανείς, οûτε οî πόνοι οûτε οî θλίψεις, δέν àφαιρεö àπό âκεöνον πού εrναι δοσµένος στήν àγάπη τοü XριστοÜ. ^O Γέροντας Πορφύριος, ζώντας µέσα στήν àγάπη τοü XριστοÜ εrχε διαπιστώσει âµπειρικά αéτό πού γράφει ï Aγ. \Iωάννης ï Eéαγγελιστής: τέλεια àγάπη öξω βάλλει τόν φόβον. (A \Iω. 4, 18) καί γι\ αéτό λέει σέ µιά äχογραφηµένη συνοµιλία του µέ öµφαση καί γεµάτη πραότητα βεβαιότητα ^O φίλος, ï àδελφός (ï Xριστός)...! Π ς τό φωνάζει αéτό µως...! καί πόσο...! Tί βάθος κρύβεται µέσα σ\ αéτό...! Πολύ βάθος...! ηλαδή εrναι τό θάρρος. έν θέλει τόν φόβο ï Xριστός, δέν τόνε θέλει τόν φόβο! δ) ^H àθανασία. ^H νίκη πάνω στόν θάνατο, α σθηση καί βεβαιότητα τéς àθανασίας εrναι να βίωµα κοινό σέ λους τούς ^Aγίους καί στόν Γέροντα Πορφύριο. Λέγει στήν προαναφερθεöσα äχογραφηµένη συνοµιλία του: ^O ôνθρωπος τοü XριστοÜ πρέπει νά àγαπήσει τόν Xριστό, κι ταν àγαπήσει τόν Xριστό àπαλλάτεται àπό τόν διάβολο, àπό τήν κόλαση καί àπό τόν θάνατο. έν εrναι αéτά λόγια ε πωµένα àπό κάποιον πού συνέλαβε αéτή τήν àλήθεια µέ τή σκέψη του. Erναι λόγια βγαλ- µένα àπό να àληθινό προσωπικό βίωµα καί γι\ αéτό öχουν τήν àξία µαρτυρίας αéτόπτη µάρτυρα. έν àλλάζει τό πράγµα àπό τό γεγονός τι ï Γέροντας Πορφύριος àπό ταπείνωση καί βαθιά α σθηση τéς àνθρώπινης àσθένειας µäς λέγει τι δέν öχει φθάσει σέ αéτή τήν κατάσταση. MÄλλον âνισχύεται àξιοπιστία του, διότι δέν εrναι πλέον νας πού νοµίζει τι öφθασε κάπου. έν öχω φθάσει, αéτό ζητάω, αéτό θέλω. Kαί στή σιωπή µου καί παντοü προσπαθ νά ζήσω σ\ αéτά. έν τά ζ µως... προσπαθ. ηλαδή, π ς νά σοü π, π ς νά σäς π ; έν öχω πάει σ να µέρος, öτσι... πéγα µιά φορά, τό εrδα, τώρα δέν εrµαι âκεö, àλλά τό θυµäµαι, τό λαχταράω, τό θέλω. Nά τώρα, αéτή τή στιγµή, αûριο, µεθαύριο, κάθε στιγµή µοûρχεται καί τό θέλω. Θέλω νά πάω âκεö, τό ζητάω. έν εrµαι µως âκεö...nαί, àλλά ζ µέσα σ\ αéτή τήν προσπάθεια... BεβαιεÖ ï Aγιος Γρηγόριος τι τό ε ρεöν τόν Θεόν öγκειται ε ς τό àεί Aéτόν ζητεöν. έν πάρχει καλύτερη καί âγκυρότερη âπιβεβαίωση τι ï Γέρων Πορφύριος βρéκε τόν Θεό, καί τι ï δρόµος τéς àγάπης πού µäς ποδεικνύει εrναι ï συντοµότερος, ï àσφαλέστερος καί ï καλύτερος γιά νά µäς βρεö καί µäς ï Θεός καί νά περιµαζέψει τόν καθένα µας, σάν τό να àπολωλός πρόβατο, µέ χαρά καί µέ àγάπη καί νά µäς ïδηγήσει àπό αéτήν âδ τή ζωή στήν âπίγεια ôκτιστη \Eκκλησία Tου, πού εrναι χώρα àγάπης, χαρäς, ε ρήνης καί àθανασίας. Γένοιτο, Kύριε, δι\ εéχ ν τοü δούλου Σου Πορφυρίου. \Aµήν. Περιοδικό ΠEMΠTOYΣIA τ. 2 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 25

26 M ÏfiÁÈ appleï... ^O OÛÈÔ Ù appleèô Î ì âïâëìôû ÓË 26 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË λησίαζαν Xριστούγεννα. Tά παιδιά τ ν κατηχητικ ν τοü ^IεραποστολικοÜ Kέντρου Nεότητος ^Hλιουπόλεως εrχαν àρχίσει νά στολίζουν χριστουγεννιάτικα τήν α θουσα τ ν κατηχητικ ν σχολείων. ^O π. Nεκτάριος παρακάλεσε λα τά παιδιά τ ν κατηχητικ ν -καί qταν τότε περίπου 500 µέ 600 παιδιά πού παρακολουθοüσαν τά µαθήµατα τ ν κατηχητικ ν- νά ποüν στούς γονεöς τους νά προσφέρουν,τι µποροüν σέ τρόφιµα σέ χρήµατα, œστε νά πραγµατοποιήσουν µία îεραποστολική âξόρµηση στό Nοµό Kορίνθου γιά νά βοηθήσουν φτωχές πολύτεκνες ο κογένειες. Tά παιδιά, οî νέοι καί λοι οî γονεöς àνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση τοü π. Nεκταρίου. Eγινε τότε καί µία συνάντηση γονέων µέσα στήν α θουσα τ ν κατηχητικ ν, που ï π. Nεκτάριος âξήγησε στούς γονεöς τή µεγάλη σηµασία τéς âλεηµοσύνης πού κινητήριος δύναµή της εrναι àγάπη τοü àνθρώπου πρός τό συνάνθρωπό του καί τήν ïποία πρέπει νά δείχνουν οî χριστιανοί καθηµερινά. \Iδιαίτερα µως τίς µεγάλες ëορτές τοü XριστιανισµοÜ πως εrναι τά Xριστούγεννα, πρέπει âλεηµοσύνη µας νά εrναι γενναιόδωρη, œστε καί τό τραπέζι τοü φτωχοü τίς µέρες αéτές νά εrναι πλούσιο καί γιορτινό. Kατόπιν λων αéτ ν τ ν προτροπ ν συνελέγησαν àρκετά χρήµατα καί àρκετά τρόφιµα, τά ïποöα συγκεντρώθησαν στήν α θουσα τ ν κατηχητικ ν τοü ^IεραποστολικοÜ Kέντρου ^Hλιούπολης. Mόλις λα qταν τοιµα âπικοινώνησε ï π. Nεκτάριος µέ τόν π. Nικόδηµο Mπιλάλη, πεύθυνο τοü Συλλόγου Oî φίλοι τ ν πολυτέκνων, µέ τόν ïποöο καί συνεργαζόταν καί τοü ζήτησε νά τοü παραχωρήσει δύο αéτοκίνητα γιά τήν µεταφορά µιäς ïµάδος νέων πού θά âπισκεπτόντουσαν τά σπίτια τ ν πολυτέκνων καί τ ν τροφίµων πού εrχαν συγκεντρωθεö. ^O π. Nικόδηµος àνταποκρίθηκε στό α τηµα τοü π. Nεκταρίου καί îεραποστολική âξόρµηση ξεκίνησε. ohµουν κι âγώ, ½ς λαϊκός, τότε µαζί τους. Περιήλθαµε πολλά χωριά τοü NοµοÜ Kορινθίας. ^O π.

27 Nικόδηµος εrχε δώσει στόν π. Nεκτάριο διευθύνσεις φτωχ ν πολυτέκνων ο κογενει ν σέ κάθε χωριό. Tίς âπισκεφθήκαµε λες. ^H χαρά τους χαραγµένη βαθειά στά πρόσωπά τους δέν περιγράφεται σέ να χαρτί, πως δέν περιγράφεται καί χαρά πού νοιώθαµε καί στή δική µας καρδιά βλέποντας τά χαρούµενα πρόσωπα τ ν àνθρώπων αéτ ν. Φτωχά σπίτια, φτωχοί ôνθρωποι, àλλά àξιοπρέπεια κυριαρχοüσε. Mοιράζα- µε, µοιράζαµε, µοιράζαµε... τρόφιµα καί χρή- µατα, œσπου λα τελείωσαν. ^O π. Nεκτάριος µäς öδειξε âπάνω στά Γεράνεια Oρη τή Mονή τοü ^Oσίου Παταπίου, ïποία ε ρίσκεται πάνω àπό τό Λουτράκι, λέγοντας τά ëξéς: Παιδιά µετά τήν îεραποστολική µας âξόρµηση θά σäς πάω νά προσκυνήσουµε στή Mονή τοü ïσίου Παταπίου, που πάρχει καί τό ôφθαρτο λείψανο τοü ^Oσίου. MÄς âξήγησε τό π ς καί γιατί ï Θεός δίδει τή χάρη Tου σέ µερικά σώµατα ^Aγίων νά παρα- µένουν ôφθαρτα καί εéλύγιστα, µάλιστα δέ καί εéωδιάζοντα. ΠροσπαθοÜσε νά µäς τονώσει µάλιστα τήν πίστη µας στήν παρξη τοü ΘεοÜ, âξηγώντας µας τι αéτό πού συµβαίνει µέ τά λείψανα τ ν ^Aγίων εrναι öξω àπό τούς Nόµους τéς φύσεως, που τά πάντα φθείρονται. MÄς öλεγε τι σέ αéτές τίς περιπτώσεις âπέµβαση τοü ΘεοÜ εrναι φανερή, εrναι ïρατή καί παραµένει σάν γεγονός àνεξήγητο àπό τήν âπιστήµη, àφοü που βούλεται Θεός νικäται φύσεως τάξις, πως àναφέρεται καί στήν ^Aγία Γραφή. Φθάσαµε στό πάρκινγκ τéς MονÉς καί àρχίσαµε νά àνεβαίνουµε τά σκαλιά τοü MοναστηριοÜ, µπήκαµε στόν ^Iερό Nαό που µέ εéλάβεια προσκυνήσαµε τίς ±γιες ε κόνες καί µετά κατευθυνθήκαµε πρός τό σπήλαιο γιά νά δοüµε καί νά àσπασθοüµε τό ±γιο λείψανο τοü ^Oσίου Παταπίου. \AφοÜ προσκυνήσαµε λοι τό ±γιο λείψανο µέ εéλάβεια καί συγκίνηση, ï π. Nεκτάριος ôρχισε νά µäς δείχνει τίς λεπτοµέρειες πού παρουσιάζει τό ôφθαρτο λείψανο. MÄς öδειξε τά χέρια τοü ^Aγίου, µäς öδειξε τό πρόσωπο τοü ^Aγίου, µäς öδειξε τά µάτια τοü ^Aγίου, τά µατοτσίνορα, τή µύτη, τά αéτιά, τά µακρυά γένεια τοü ^Aγίου. Kατάπληκτοι λοι µας àπό τό θέαµα τéς àφθαρσίας τοü λειψάνου κάναµε τό σταυρό µας καί δοξάζαµε τόν Θεό. ^H δέ φωνή τοü π. Nεκταρίου àκουγόταν πού öλεγε: Aéτός εrναι ï σκοπός τéς ζωéς µας, νά γίνουµε κι âµεöς ±γιοι, σάν τόν Oσιο πού σήµερα προσκυνοüµε. Bλέπετε; \Aπό τόν 4ο- 5ο α να µέχρι καί σήµερα τό λείψανο παρα- µένει ôφθαρτο. Mόλις βγήκαµε συγκλονισµένοι àπό τό σπήλαιο πού φυλάσσεται τό îερό λείψανο, οî µοναχές µäς περιποιήθηκαν, προσφέροντάς µας τό µοναστηριακό κέρασµα, πήραµε κάποιες εéλογίες àπό τήν öκθεση τéς MονÉς καί àναχωρήσαµε γιά τήν \Aθήνα. Πέρασαν περίπου 10 χρόνια. ^O π. Nεκτάριος µαζί µέ µοναχούς τéς συνοδείας του âπισκέφθηκε ξανά τό Mοναστήρι τοü ^Oσίου Παταπίου. Erµαι καί πάλι κι âγώ µαζί. \AφοÜ προσκυνήσαµε στόν ^Iερό Nαό, πορευθήκαµε πρός τό σπήλαιο πού ε ρίσκεται τό ^Iερό Λείψανο. Προσκυνοܵε τό ^Iερό Λείψα- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 27

28 M ÏfiÁÈ appleï... νο καί διαπιστώνουµε τι αéτή τή φορά τό πρόσωπο τοü ^Aγίου qταν σκεπασµένο µέ τόν àέρα πού καλύπτουµε τά Aγια. Bγαίνοντας àπό τό σπήλαιο µäς ποδέχεται Γερόντισσα τéς MονÉς, που στό µικρό àρχονταρίκι µäς προσφέρουν τό µοναστηριακό κέρασµα. \Aνοίγουµε κουβέντα µέ τή Γερόντισσα καί τή ρωτοüµε γιατί τό πρόσωπο τοü ^Aγίου εrναι σκεπασµένο µέ τόν àέρα. ^H Γερόντισσα πολύ φυσιολογικά àπαντä τι πάντοτε τό πρόσωπο τοü ^Aγίου καθ\ λη τή διάρκεια τοü öτους εrναι σκεπασµένο πλήν τéς περιόδου πού ï Aγιος ëορτάζει. Tότε γίνεται µεταξύ π. Nεκταρίου καί Γερόντισσας ï ëξéς διάλογος: -\EµεÖς Γερόντισσα ταν λθαµε καί προσκυνήσαµε, δέν qταν τό πανηγύρι τοü ^Aγίου καί τό πρόσωπό του qταν ξεσκέπαστο. -Πότε ε χατε öλθει; -ΠÄνε àρκετά χρόνια, âάν âνθυµεöσθε εrχα öλθει µέ µιά ïµάδα νέων παιδι ν. -Nαί, κάτι âνθυµοüµαι. Iσως νά ε χατε öλθει τήν ôλλη µέρα τοü πανηγυριοü, διότι παραµένει τό πρόσωπο τοü ^Aγίου γιά καναδυό µέρες ξεσκέπαστο. Iσως νά λθατε αéτήν τήν µεροµηνία. - έν τό γνωρίζω Γερόντισσα, âκεöνο πού θυµäµαι πολύ καλά εrναι τι τόσον âγώ, σο καί τά παιδιά πού qταν τότε µαζί µου, συζητούσαµε καί σχολιάζαµε τήν àφθαρσία τοü ^Aγίου καί τούς öδειχνα τά µάτια τοü ^Aγίου, τά µατοτσίνορά του, τή µύτη του, τά χείλη του, τά γένεια του κ.τλ. - έν εrναι δυνατόν νά ε δατε λα αéτά πού µοü λέτε, öχετε µπερδέψει τό λείψανο τοü ^Oσίου Παταπίου µέ κάποιο ôλλο îερό λείψανο. - Oχι Γερόντισσα δέν öχουµε µπερδέψει τό îερό λείψανο, εrµαι ëκατό τοöς ëκατό βέβαιος τι εrναι τοü ^Oσίου Παταπίου, διότι εrχα καί τούς νέους µαζί µου... Mπορ νά τηλεφωνήσω καί σέ καναδυό àπό αéτούς νά σäς τό âπιβεβαιώσουν καί αéτοί; -Bεβαίως, àπάντησε Γερόντισσα. 28 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË ^O π. Nεκτάριος τηλεφωνεö τότε σέ καναδυό νέους τéς ^Hλιούπολης τ ν \Aθην ν καί âνθυµοüµαι τι ï νας âξ αéτ ν qταν ï ^Hλίας Kουτσιµπέλης, τόν ïποöο öδωσε καί στή Γερόντισσα γιά νά µιλήσει µαζί του. ^O ^Hλίας, àλλά καί ï ëπόµενος νέος πού κάλεσε τηλεφωνικά ï π. Nεκτάριος, ταν µίλησαν στή Γερόντισσα âπιβεβαίωσαν τά σα ï π. Nεκτάριος τéς öλεγε. ^H Γερόντισσα τότε τοü λέγει: -Aéτό εrναι θαüµα τοü ^Aγίου! Erναι θαüµα πού âπέτρεψε ï Θεός νά γίνει γιά τούς δικούς Tου λόγους καί νά τό δοüν τά δικά σας µάτια. ιότι τό κεφάλι καί λο τό πρόσωπο τοü ^Aγίου δέν εrναι ôφθαρτο, πως εrναι τό σ µα. έν πάρχουν οûτε γένεια, οûτε χείλη, οûτε µάτια, οûτε µύτη, οûτε µατοτσίνορα, εrναι σκέτο κρανίο, καί γι\ αéτό εrναι πάντοτε σκεπασµένο, πλήν τ ν µερ ν τéς πανηγύρεώς του. Tό τι σέ âσäς âπέτρεψε ï Aγιος καί τόν ε δατε πως qταν ταν ζοüσε àλλά καί τήν µέρα τéς κοιµήσεώς του, σως θελε νά δείξει τήν εéαρέσκειά του àπέναντί σας, διότι φροντίσατε πως µοü ε πατε, τίς µέρες âκεöνες τίς φτωχές πολύτεκνες ο κογένειες τéς ^IερÄς Mητροπόλεώς µας. Πήγαµε πάλι µαζί µέ τή Γερόντισσα στό λείψανο τοü ^Aγίου καί αéτή τή φορά ùχι γιά νά προσευχηθοüµε, àλλά γιά νά εéχαριστήσουµε τόν Aγιο πού âπέτρεψε νά τόν δοüµε πως qταν ταν ζοüσε καί πως qταν κατά τήν µέρα τéς κοιµήσεώς του. Φεύγοντας àπό τή Mονή τοü ^Oσίου Παταπίου, µäς âξηγοüσε ï π. Nεκτάριος τήν δύναµη τéς âλεηµοσύνης καί διαίτερα ταν γίνεται àπό àληθινή àγάπη πρός τόν συνάνθρωπό µας, καί τότε εéαρεστεö τόν Θεό καί τούς ^Aγίους Tου. Hµουν κι âγώ παρών κι öζησα λα τά àνωτέρω γεγονότα, öκτοτε δέ ï π. Nεκτάριος öχει τόν Oσιο Πατάπιο ½ς να âκ τ ν προστατ ν του ^Aγίων. \Aρχιµανδρίτης AéγουστÖνος Σύρος

29 EÓ ÛÒÌ ÙÈ ÁÈÂÈ... TA A A øta E να πραγµατικά àξιόλογο βιβλίο µέ νηστήσιµες, àλάδωτες συνταγές öχει âκδόσει ^Iερά Mονή Tιµίου Προδρόµου Σερρ ν, µέ συνταγές τéς Γερόντισσας Φεβρωνίας. Erναι τό πρ το àπό µία σειρά âκδόσεων µοναστηριακéς µαγειρικéς πού µäς πόσχεται σύν Θε νά âκδόσει ^Iερά Mονή. Oπως àναφέρεται στόν Πρόλογο, συγγραφή του ποκινήθηκε àπό τήν σκέψη νά προβληθεö σέ ε ρύτερο κοινό αéθεντική, ïλοκληρωµένη, µακραίωνη καί δοκιµασµένη πρακτική τéς µαγερικéς τ ν ^Eλλήνων, πως αéτή âπιβίωσε καί θάλλει µέσα àπό τή µοναστηριακή παράδοση καί πεöρα. Oπως àναφέρουν οî µοναχές, σωστή âφαρµογή τ ν συνταγ ν öµπρακτα àποδεικνύει τι παράγει, πέραν τ ν èφέλιµων, λίαν εéγευστα âδέσµατα, µεγάλης θρεπτικéς àξίας, χαµηλ ν θερµίδων, τά ïποöα µεταβάλλουν τή δéθεν δύσκολη καί καταθλιπτική àλάδωτη νηστεία τ ν 110 µερ ν λου τοü χρόνου, σέ διατροφικά εéχάριστη περίοδο, àπό τήν λικία τ ν êπαλ ν çνύχων µέχρι βαθυτάτου γήρατος. Oî συνταγές τéς Γερόντισσας Φεβρωνίας, πραγµαµτικά θά σäς καταπλήξουν. Tό µοναστήρι ôλλωστε τοü Tιµίου Προδρόµου, âκτός τ ν ôλλων, öχει νά παρουσιάσει καί µία µακραίωνη παράδοση στήν µαγειρική, àφοü διέτρεφε χιλιάδες ποτρόφους µαθητές τéς περίφηµης σχολéς πού διέθετε. Oî συνταγές φαγητ ν καί γλυκ ν öχουν βάση τό ταχίνι, χαρακτηρίζονται àπό τήν êπλότητα, τήν ποιότητα καί τήν ποικιλία τους. Θά βοηθήσουν πραγµατικά γιά να καλοµαγειρεµένο, γιεινό καί εûγευστο καθηµερινό φαγητό τήν περίοδο τéς νηστείας, βασισµένο στό γιεινό ταχίνι àλλά καί στά êπλά καθηµερινά àγαθά τéς ëλληνικéς γéς πού στά χέρια τéς µητέρας καί τéς γιαγιäς χάρις στίς συνταγές τéς Γερόντισσας Φεβρωνίας θά âνθουσιάσουν καί θά âνθαρρύνουν τήν ο κογένεια γιά νά νηστέψει. Oσοι àπό âσäς âπιθυµεöτε µπορεöτε νά προµηθευθεöτε τήν öκδοση αéτή µέ τίτλο τά àλάδωτα νηστήσι- µες συνταγές µέ βάση τό ταχίνι àπό τήν ^Iερά Mονή Tιµίου Προδρόµου Σερρ ν (τηλ ). \AÓ ÙÂÈÏ Ùfi ö Ú ÙÉ ÓËÛÙÂ, Î Ùfi ôóıô ÙÉ ÌÂÙ ÓÔ Ø êáó ÛˆÌÂÓ ÔsÓ ë - ÙÔ à ÂÏÊÔ, àapplefi apple ÓÙfi ÌÔÏ ÛÌÔÜ, Ùˇá ʈÙÔ fiùfë ÏÏÔÓÙÂ, ÂúappleˆÌÂÓØ fií ÛÔÈ, ÌfiÓ ºÈÏ ÓıÚˆappleÂ. Tfi ÙÉ NËÛÙÂ È ÁÁÂÏÌ, appleâúè Úá ñappleô ÂÍÒÌÂı Ø Âå Á Ú Ù ÙËÓ ï ÚÔapple - ÙˆÚ ÈÂÊ Ï Í ÙÔ, Ù Ó ÙÉ \E Ì öîappleùˆûèó ÔéÎ ôó ñapple ÛÙËÌÂÓ. òaú Ó Î Ù Ó Íˆ Î ÌÂÙ ÓÔ, Î ÎáÓ àïïôùú ˆÛÈ, Î apple ıáó âáîú ÙÂÈ Ø Èfi ÛappleÔ ÛˆÌÂÓ, àappleôîôapple Ó ÙáÓ appleôóëúáó öúáˆó appleôè Û Ûı È... âî ÙÔÜ TÚȈ Ô MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 29

30 È ÂÈÚfi Î È appleóâ Ì ÙÔ... Ìapple  àapplefi ÎÂÚÉıÚÂ Ì êáófi ÌÂÏÈÛÛÔÎ ÚÈ Kάθε χρόνο φτιάχνουµε χειροποίητες λαµπάδες àπό êγνό κερί µέλισσας καί τίς διακοσµοüµε µέ χειροποίητη ζωγραφική. Erναι λαµπάδες πού µπορεöτε νά κρατήσετε στήν \Aναστάσιµη λειτουργία τοü Mεγάλου Σαββάτου τό βράδυ, àλλά καί νά τίς προσφέρετε στήν âνορία σας γιά τά κηροπήγια τéς ^Aγίας Tραπέζης. MπορεÖτε νά προµηθευθεöτε àπό τό Mοναστήρι µας σα τεµάχια θέλετε, βοηθώντας µέ αéτόν τόν τρόπο καί τό öργο µας. Γιά APA E IE AM A øn àπευθυνθεöτε στό τηλ ( καί τό àπόγευµα) K Ù ı Óı Ùˆ ì appleúôûâ ÌÔ ó ı Ì Ì âóòapplefió Ô... Hπαρασκευή àλλά καί χρήση τοü θυµιά- µατος àφορä τόν Θεό, ε ς τόν ^ΟποÖον πρέπει νά προσφέρουµε πάντα τό καλύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοü θυµιάµατος χρησιµοποιοüµε τά καλύτερα λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν παραδοσιακό τρόπο, πού χρόνια τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι. Mέ τά καλύτερα λικά, µέ προσευχή καί προσοχή, ^Iερά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο θυµίαµα σέ πολλά àρώµατα: 30 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË NH IO YMIAMA ( È ÓÈ) XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, ΓAP ENIA, MYPO, TEPIPEM MYPO TOY ΣAPΩΦ, BHΘΛEEM, AΞION EΣTI, BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY O, NYXTOΛOYΛOY O, ΣTAYPOΛOYΛOY O, ANAΣTAΣIMO Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοüµε στίς àκολουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε στούς πιστούς πού µäς τό ζητοüν καί τό στέλνουµε ταχυδροµικ ς. Oσοι θέλετε µπορεöτε νά àπευθύνεσθε στήν ^Iερά Mονή µας γιά νά σäς àποστείλουµε θυµίαµα.

31 KÔÌappleÔÛ Ô ÓÈ Ì Ù Ó Âé KYPIE IH OY XPI TE E EH ON ME Î Ì Ùfi K A I TH E IA \Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού φτιάχνουµε µέ προσευχή, εrναι καί αéτά πού τό στολίζει να àσηµένιο κλαδί τéς âλιäς, τό σύµβολο τéς \Aθήνας καί τéς ε ρήνης. \Aκόµη, πρόσφατα φτιάξαµε να àκόµη κοµποσχοίνι τό ïποöο εrναι στολισµένο µέ µία àσηµένια πλακέτα πού γράφει τήν προσευχή Kύριε \IησοÜ Xριστέ âλέησόν µε, τήν εéχή πού πρέπει νά λέµε ταν κάνουµε κοµποσχοίνι. ^H τιµή τους εrναι 10 καί 15 àντίστοιχα. Kαί αéτή τή χρονιά ε χαµε τήν µεγάλη εéλογία νά âπισκεφθοüµε τά ^Iεροσόλυµα καί νά φέρουµε πάλι τούς ξύλινους σταυρούς πού περιέχουν χ µα àπό τήν êγία ΓÉ, σταυρωµένους καί εéλογηµένους πάνω στόν Πανάγιο Tάφο τοü XριστοÜ µας. Oσοι àπό τούς àναγν στες τοü περιοδικοü µας âπιθυµεöτε νά προµηθευθεöτε τόν εéλογηµένο αéτόν Σταυρό τοü XριστοÜ µας, µπορεöτε νά τόν παραγγείλετε τηλεφωνικά στό τηλέφωνο τéς ^IερÄς MονÉς µας (9-2 τό πρωΐ καί 6-9 τό àπόγευµα) γιά νά σäς àποσταλεö âπί àντικαταβολé.

32 MIA EPMH APAK H I O NAO TOY A IOY NEKTAPIOY Eéχαριστοܵε λους âσäς πού µέ àγάπη καί θυσία βοηθήσατε στήν τοποθέτηση θέρµανσης στόν κυρίως Nαό τéς MονÉς µας, âπ\ çνόµατι τοü ^Aγίου Nεκταρίου. A APAKA OYME OI ON NA MA BOH H ETE A O E ø KAI TO E H NA POXøPH OYME THN MAPMAPO TPø H TO A E O TOY NAOY. Aς βάλουµε âµεöς τό λιθαράκι µας καί ï τόσο µεγάλος καί θαυµατουργός Aγιός µας θά κάνει τά πόλοιπα œστε σύν Θε τοü χρόνου µαζί µέ τήν θέρµανση νά öχουµε âπιτέλους µετά àπό τόσα χρόνια µαρµαροστρωµένο τό Nαό τοü θαυµατουργοü ^Aγίου Nεκταρίου πού ε θε λους νά σκέπει καί νά προστατεύει πάντοτε. ΣÄς εéχαριστοüµε âκ τ ν προτέρων γιά τήν àγάπη σας, τήν κατανόησή σας καί τήν συµπαράστασή σας. Πιστεύουµε στήν βοήθεια τοü ΘεοÜ καί τοü ^Aγίου µας Nεκταρίου καί âλπίζουµε στήν δική σας... Mέ àγάπη καί εéχές ^H ^Hγουµένη Mόνικα Mοναχή καί οî σύν âµοί âν Xριστ àδελφές

TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 7109 O

TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 7109 O MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 7 MAPTIO - A PI IO 2005 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.7, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 22. E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 22. E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 22 E TEMBPIO - OKTøBPIO 2007 Kø IKO 7109 ÛÙfiÓ ÚÔÓÙ Ì Î ÎÙ ÙÔÚ ÙÉ ^IÂÚÄ MÔÓÉ Ì ÁÈ Ù 25 ÙÔ ÚfiÓÈ îâúˆû ÓË MONAXIKH EKºPA H τ. 22, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË

TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 3 IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 1 MONAXIKH EKºPA H τ.3, IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005

TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 6 IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2005 K Ï Î EéÏÔÁËÌ ÓË XÚÔÓÈ MONAXIKH EKºPA H τ.6, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

Διαβάστε περισσότερα

MA O - IOYNIO 2006 TEYXO AP. 14. ÏÌ. Î ã 4. Kø IKO 7109

MA O - IOYNIO 2006 TEYXO AP. 14. ÏÌ. Î ã 4. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 14 MA O - IOYNIO 2006 T ï Ô ÛÔ K ÚÈÂ ÁÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ Î Ù ÙÚ Ô ÛÔ ÍfiÓ ÌÂ... ÏÌ. Î ã 4 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.14, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH

Διαβάστε περισσότερα

MAPTIO -A PI IO 2008 TEYXO AP. 25. ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì. Kø IKO 7109

MAPTIO -A PI IO 2008 TEYXO AP. 25. ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 25 MAPTIO -A PI IO 2008 \EÛÙ ÚÒıË È\ âì... Kø IKO 7109 ï ^EÛÙ ÚˆÌ ÓÔ ÛÙfi ÔÏÁÔıÄ ÛÙ ^IÂÚÔÛfiÏ Ì MONAXIKH EKºPA H τ. 25, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2008 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 9 IOY IO - AY OY TO

TEYXO AP. 9 IOY IO - AY OY TO MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 9 IOY IO - AY OY TO 2005 Î Ïfi Î ÏÔÎ ÚÈ Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.9, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 19. Kø IKO 7109 MAPTIO -A PI IO 2007

TEYXO AP. 19. Kø IKO 7109 MAPTIO -A PI IO 2007 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 19 Kø IKO 7109 T ËÙÂÖÙ ÙfiÓ áóù ÌÂÙ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ; ÔéÎ öûùèó z Â, àïï\ äá ÚıË! MAPTIO -A PI IO 2007 MONAXIKH EKºPA H τ.19, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA

Διαβάστε περισσότερα

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2005

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2005 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 10 E TEMBPIO - OKTøBPIO 2005 Kø IKO 7109 2 MONAXIKH EKºPA H τ.10, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56 EYΠAΛIO

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006 Ù Ê ÓÔÓ âí àî ÓıáÓ ÂÚÈÙ ıâù È ï ÙáÓ \AÁÁ ÏˆÓ B ÛÈÏÂ... K Ï \AÓ ÛÙ ÛË Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.13, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004. \AÊÈÂÚÒÓÔ ÌÂ Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ

TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004. \AÊÈÂÚÒÓÔ Ì Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 4 ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2004 \AÊÈÂÚÒÓÔ Ì Ùfi ÙÂÜ Ô éùfi ÛÙfiÓ A IO IøANNH MA IMOBIT \Eapple ÛÎÔappleÔ ÁÁ Ë Î Ó ºÚ ÓÛ ÛÎÔ, ÙfiÓ Ì ÙÔ ÚÁfi Ì Ù Ó ÂéÎ ÈÚ ÙÉ âî fiû∠ÙÉ ÈÔÁÚ Ê

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO

TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 8 MA O - IOYNIO 2005 -XÚÈÛÙfi \AÓ ÛÙË! -\AÏËıá \AÓ ÛÙË! Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.8, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2005 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ. 20, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56 EYΠAΛIO τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 24 IANOYAPIO -ºEBPOYAPIO 2008 ^H ^Yapple apple ÓÙ ÙÔÜ K Ú Ô Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ. 24, IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ 2008 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 11 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2005 \EÙ ıë ììöó Û ÌÂÚÔÓ ˆÙ Ú Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.11, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

O HΛIOΠOTHΣ EΛYTHΣ 11

O HΛIOΠOTHΣ EΛYTHΣ 11 Erναι ½ραÖο νά συνειδητοποιεöς κάποια στιγμή πώς μιά γέννηση πού συνέβη μέ χιλιάδες ôλλες àπομονώνεται κι àποκτä τή σημασία τοü δώρου. Δ ρα στούς λαούς πού τούς γεννοüν εrναι οî ποιητές, οî ζωγράφοι, οî

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 1 MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2004

TEYXOΣ AP. 1 MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2004 MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 1 r TO PøTO TEYXO TOY EPIO IKOY MA MONAXIKH EKºPA H τ. 1, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH EPIEXOMENA I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 5 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2004

TEYXO AP. 5 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2004 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 5 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2004 K Ï Î EéÏÔÁËÌ Ó XÚÈÛÙÔ ÁÂÓÓ MONAXIKH EKºPA H τ.5, OKTΩBPIOΣ-NOEMBPIOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΔEYTEPO ΘEΩPHTIKON EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH O MIXAH I. O YXPONAKH NEA O I KPHTH ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2006 TEYXO AP. 16. Kø IKO Kø IKO 7109

E TEMBPIO - OKTøBPIO 2006 TEYXO AP. 16. Kø IKO Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 16 E TEMBPIO - OKTøBPIO 2006 Kø IKO 7109 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.16, ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY

Διαβάστε περισσότερα

8+1 MAΘHMATA AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

8+1 MAΘHMATA AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ 8+1 MAΘHMATA 1 ΣE AYTO-ΨYXOΛOΓIAΣ ΠPΩTO MAΘHMA YO EB OMA EΣ EIΣAΓΩΓH - ΓENIKEΣ O HΓIEΣ ^H Aéτο-Ψυχολογία, Ψυχολογία τοü ëαυτοü, πού àναπτύσσεται στά µαθήµατα αéτά, εrναι µία πρακτική âφαρµογή τéς Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ π Àª π Δƒπ ƒã π π ƒ ª Δƒ π Δƒ & à ƒƒ À ƒπ π ƒ Ãƒπ Δπ π ª ƒδàƒπ Εéλογί α τοü Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου Î. Δ ƒπ À ƒπ μ ƒπ à ª Σελ.: 113 \Εξώφυλλο - Περιεχόμενα 114-115 Φλογερή κίνηση καρδιäς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ νά π πολλά, χωρίς οûτε τό

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ νά π πολλά, χωρίς οûτε τό \Aναδρομή στήν öννοια τοü Eθνους ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ νά π πολλά, χωρίς οûτε τό πλéθος τ ν γεγονότων νά συγχύσω οûτε καί τά σπουδαöα νά παραλείψω, àρχίζω àπ τίς θεμελειακές öννοιες τοü παγαλακικοü Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ

ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ π Àª π Δƒπ ƒã π π ƒ ª Δƒ π Δƒ & à ƒƒ À ƒπ π ƒ Ãƒπ Δπ π ª ƒδàƒπ Εéλογί α τοü Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου Î. Δ ƒπ À ƒπ μ...½ς âν μέρ α εéσχημόνως περιπατήσωμεν...(ρωμ. ιγ. ιγ ) ƒπ à ª Σελ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Α. 7783 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 24 ΣEΠTEMBPIOΣ - OKTΩBPIOΣ - NOEMBPIOΣ 2009 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα /

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

AΠANTA TA MAΘHMATA THΣ Θ. ΛEITOYPΓIAΣ

AΠANTA TA MAΘHMATA THΣ Θ. ΛEITOYPΓIAΣ MOY IKH Y O H AΠOTEΛOYMENH EK TPIΩN TOMΩN TOMOΣ Γ ΠEPIEXΩN AΠANTA TA MAΘHMATA THΣ Θ. ΛEITOYPΓIAΣ EKΔOΘEIΣA TO ΠPΩTON YΠO ΓEΩPΓIOY ΠPΩΓAKH MOYΣIKOΔIΔAΣKAΛOY THΣ EN XAΛK H IEPAΣ ΘEOΛOΓIKHΣ ΣXOΛHΣ AKPIBHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ãπ Δ & ª ÈÌËÓÈ ÖÔ ÂÚÈÔ ÈÎfi ÙÉ ^πâúä ªËÙÚÔapplefiψ ÈÛ ÌÔ & ÂÏ ÓÔ

Ãπ Δ & ª ÈÌËÓÈ ÖÔ ÂÚÈÔ ÈÎfi ÙÉ ^πâúä ªËÙÚÔapplefiψ ÈÛ ÌÔ & ÂÏ ÓÔ πª π π ƒπ π π. ª ƒ ø π ª À & π À ƒπ \ * \ * Àà 1 * π À ƒπ - º µƒ À ƒπ 2006 ƒπ à ª Ãπ Δ & ª ÈÌËÓÈ ÖÔ ÂÚÈÔ ÈÎfi ÙÉ ^πâúä ªËÙÚÔapplefiψ ÈÛ ÌÔ & ÂÏ ÓÔ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΚΔ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ὑπό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΠΕΡΣΕΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Tό π ς àναπτύσσεται ï ôνθρωπος àπό τή γέννησή του µέχρι τά βαθιά γεράµατα

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 15 IOY IO - AY OY TO Kø IKO 7109

TEYXO AP. 15 IOY IO - AY OY TO Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 15 IOY IO - AY OY TO 2006 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.15, IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou str., Athens, Hellas ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Α. 7783 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 23 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \Ιασίου 1, 115 21 \Αθήνα / 1, Iasiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

KEΦAΛAIO 17. ΘEMA H μεταμόρφωση το δαιμονιζόμενο παιδί και η απιστία των μαθητών ο Iησούς πληρώνει το φόρο κάνοντας ένα θαύμα.

KEΦAΛAIO 17. ΘEMA H μεταμόρφωση το δαιμονιζόμενο παιδί και η απιστία των μαθητών ο Iησούς πληρώνει το φόρο κάνοντας ένα θαύμα. KEΦAΛAIO 17 1 ΘEMA H μεταμόρφωση το δαιμονιζόμενο παιδί και η απιστία των μαθητών ο Iησούς πληρώνει το φόρο κάνοντας ένα θαύμα. H METAMOPΦΩΣH Tο τελευταίο εδάφιο του 16ου κεφαλαίου ανήκει σ αυτό το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004

TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004 MONAXIKH EKºPA H TEYXOΣ AP. 2 MAIOΣ-IOYNIOΣ 2004 XÚÈÛÙfi \AÓ ÛÙË MONAXIKH EKºPA H τ.2, MAΪOΣ-IOYNIOΣ 2004 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH EPIEXOMENA I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δέν ε χαμε κάν προλάβει νά βγοüμε àπό τήν πόρτα κι ï ôλλος μοü \χε κιόλας γίνει φόρτωμα. \Eμένα τοü εrπα δέν ε τανε πρώτη μου φορά οî ôντρες σάν τήν

Δέν ε χαμε κάν προλάβει νά βγοüμε àπό τήν πόρτα κι ï ôλλος μοü \χε κιόλας γίνει φόρτωμα. \Eμένα τοü εrπα δέν ε τανε πρώτη μου φορά οî ôντρες σάν τήν I Δέν ε χαμε κάν προλάβει νά βγοüμε àπό τήν πόρτα κι ï ôλλος μοü \χε κιόλας γίνει φόρτωμα. \Eμένα τοü εrπα δέν ε τανε πρώτη μου φορά οî ôντρες σάν τήν àφεντιά του θά \πρεπε τοü εrπα νά τό δοκιμάσουνε κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

OI ΦAPIΣAIOI KAI OI ΣAΔΔOYKAIOI ZHTOYN ΣHMAΔI

OI ΦAPIΣAIOI KAI OI ΣAΔΔOYKAIOI ZHTOYN ΣHMAΔI KEΦAΛAIO 16 1 ΘEMA O Iησούς συνεχίζει τη σύγκρουση με τους Φαρισαίους και Σαδδουκαίους ο Iησούς ζητάει ομολογία απ τους μαθητές Tου και ο Πέτρος μιλάει εκ μέρους τους ο Iησούς τούς φέρνει για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 23 NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 Kø IKO 7109 ^H Ó Á ÙÉ BËıÏÂ Ì MONAXIKH EKºPA H τ. 23, NOEMBPIOΣ- EKEMBPIOΣ 2007 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY

Διαβάστε περισσότερα

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΠPΩTO ΠPAKTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH

ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΠPΩTO ΠPAKTIKON. EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH ΓEΩPΓIOY XATZHΘEOΔΩPOY KAΘHΓHTOY MOYΣIKHΣ ME O O I A KA IA TH BYZANTINH EKK H IA TIKH MOY IKH MEPOΣ ΠPΩTO ΠPAKTIKON EK O EI BIB IøN BYZANTINH MOY IKH O MIXAH I. O YXPONAKH NEA O I KPHTH ΠEPIEXOMENA KEΦAΛAION

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER 1 Α Ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύτιμη προσφορά του μνήστορος Ιωσήφ

Η πολύτιμη προσφορά του μνήστορος Ιωσήφ Η πολύτιμη προσφορά του μνήστορος Ιωσήφ Διδάσκοντας το ανάλογο μάθημα και μιλώντας στους μαθητές μου για τα παιδικά χρόνια του Θεανθρώπου στη γη μας, παρατήρησα για πρώτη φορά την εικόνα του Ιωσήφ του

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις ναοί του Θεού

Οι τρεις ναοί του Θεού Οι τρεις ναοί του Θεού Η Υπαπαντή του Κύριου Η γιορτή της Υπαπαντής είναι μια πολύ ξεχασμένη γιορτή. Δεν της δόθηκε η πρέπουσα τιμή. Ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα; Αυτό που κι εσείς κάνετε στα μωρά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ:

TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ: ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ TPOΠOI ENAPMONIΣHΣ ΣΩΣTH ΔIATPOΦH AΣKHΣEIΣ ANAΠNOEΣ ΘETIKH ΠPOBOΛH BAΘEIA XAΛAPΩΣH AYTO ANAΛYΣH ENEPΓEIAKH ΨYXOΛOΓIA ΠNEYMATIKH MEΛETH ΠPOΣEYXH ΔIAΛOΓIΣMOΣ O ΣKOΠOΣ THΣ ZΩHΣ:

Διαβάστε περισσότερα

KEΦAΛAIO 25. ΘEMA H Oμιλία του Όρους των Eλαιών συνεχίζεται. H παραβολή των δέκα παρθένων, τα τάλαντα, και η κρίση των Eθνών.

KEΦAΛAIO 25. ΘEMA H Oμιλία του Όρους των Eλαιών συνεχίζεται. H παραβολή των δέκα παρθένων, τα τάλαντα, και η κρίση των Eθνών. 1 KEΦAΛAIO 25 ΘEMA H Oμιλία του Όρους των Eλαιών συνεχίζεται. H παραβολή των δέκα παρθένων, τα τάλαντα, και η κρίση των Eθνών. Tο κεφάλαιο αυτό 25 του Mατθαίου είναι η απάντηση του Iησού στο ερώτημα των

Διαβάστε περισσότερα

TO ΣXEΔIO ΓIA TH ΔOΛOΦONIA TOY IHΣOY

TO ΣXEΔIO ΓIA TH ΔOΛOΦONIA TOY IHΣOY KEΦAΛAIO 26 1 ΘEMA Tελικά γεγονότα στη ζωή του Iησού πριν το σταυρό: η συνομωσία για τη σύλληψή Tου, η χρίση από τη Mαρία της Bηθανίας, η πώληση από τον Iούδα τον Iσκαριώτη, ο εορτασμός του πρώτου δείπνου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

63. Θεία Κοινωνία το θαύμα των θαυμάτων

63. Θεία Κοινωνία το θαύμα των θαυμάτων 63. Θεία Κοινωνία το θαύμα των θαυμάτων Πρόλογος Στο μυστήριο της θείας Κοινωνίας συντελείται το θαύμα των θαυμάτων! -Ξέρετε γιατί; Γιατί αποκαλύπτονται τρία φοβερά πράγματα: Το ένα, που είναι και το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΓΑΜΟΥ 100 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το & ώρα Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας. 101 Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας δώσουν χαρά στην ομορφότερη

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα